ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,םיטושפה ליחה ישנאל אקוד תורצואה תא םירסומ
"עודמ" לואשל ילב ונרוד אישנ לש ןוצרה תא םימייקמש

*

ןושאר םוסרפב תודיחי

*

ירשת ח"הבמ ,ךליו-םיבצנ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= חכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

!עובשה תילגת - ןושאר םוסרפב תודיחי
ח"כשת'ה ירשת תודיחימ / "םכיניבו ןיב דמוע יכנא"

תוכלמ רבד
ו"משת'ה ךליו פ"ש תחישמ / הנורחאה המחלמה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ידוהי לכ ברקלו קוסעל שי

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג םינינעב םירצק םימגתפ / !?תונובשח תושעל המל

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ד"ישת'ה םיבצנ פ"ש תחיש יברה תהגהמ םוליצ / ה"ר םדוק םיבצנ תאירקל םעטה

יפרג ץבוק


ןושאר םוסרפב תודיחי


"םכיניבו ןיב דמוע יכנא"

תארקלו ,םילודגה תורואמה ינש תדלוה םוי - לולא י"ח ריהבה םוימ וניאובב
לש תודיחימ אלפומ עטק הנושארל םסרפל הזב ונירה ,ט"לעבה הנשה
ח"כשת'ה ירשת שדוחב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לצא ש"נאמ

,יברל דיסח ןיב רשקהו יברב ךרוצה תודוא םיאלפומ םירבד ורמאנ תודיחיב
הלא ונימיל דחוימב םיעגונה םירבד

שדוקה ןושלל ישפח םוגרתב הזב םיאבו תידיאה תפשב ורמאנ םירבדה

וא תרגא ,רמאמ ,החיש ודיב שיש ימ לכ ינפב וניתשקב םיחטוש וננה תאזבו]
[ול דומעת םיברה תוכזו ,ונידיל םרסומל - ומסרפתנ אל ןיידעש יברהמ תודיחי

תוירחא ילב ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו םגרות

ךייש הרואכל ךיא - רשפא יא הז ילבו הדובעל תוחוכ ןתונ יברהש ןויכ :ש"דא ק"כ תא לאש
?תישפח הריחבד ןינעה

ה"בקה לצא ולעפ לארשי ינב ,"םכיניבו ןיב דמוע יכנא" הרותב בותכ :ש"דא ק"כ הנעו
.םהיניב עצוממ תושעל ה"בקה לוכי ילוא ,ומצע ה"בקהל עיגהל ידכ לודג ץמאמ שורדו ןויכמש
.השמד ןינעה ונשי רודו רוד לכב ךכו

:תובר עגייתהל וילע ךכ םשלו ,ךלמל עיגהל קוקזה דחא ,לשמל ,תוימשגב תאז ןיבהל ידכ
םא וליפאו ךלמה לכיהל תשגל ,רמול דציכו רמול המ עדיל ,תושדח םיילענ ,שדח דגב שובלל
.ךלמה םע רבדל דציכ םיניד המכ םנשי ירהש ,חילצי אלש ןכתי ךלמה םע רבדמ רבכ אוה
,ךלמה םע םירבדמ דציכ םינידה תא דמלו ןנישש ןיד-ךרועל ךלוה - ?השוע אוה המ ,ןכ-םאו
.ךלמה לצא ונעמל לעופ אוהו

'יהיו ,(לאושה) ...לשמל ,סענזיבב קוסעי םייוסמ ידוהיש השע ה"בקה :(לשמנב) תוינחורב ןכו
אמלשב ;בר ץמאמב ךורכ הז ה"בקהל עיגהל וליבשבו ,הקדצ תתל 'יהת ותדובעש לודג ריבג
תכלל וילע - [םוי לכב ךא] ה"בקה םע זא רבדל ותלוכיב ןוצר ימי םהש פ"כהויו הנשה שאר
.םדא ותוא רובע רבדמ קידצהו ,ה"בקה םע רבדל דציכ םינידה תא עדויה קידצל

.תישפח הריחב תודוא לאשש אישוקה ץרותמ התעו

רוטלטסניא ,סדנהמל תשגל חרכומ ןינב תונבל הצורה בר ןוממ לעב דחא :תוימשגב לשמלו
- וללה םידיקפתה לכ תא אלמי דחא םדאש ירשפא יתלב הזש ןויכמ ,תוכאלמ ילעב ראשלו
םידחא ולא םלוא ,ףסכה תא םהל שי םגו 'וכו םיסדנהמ םג םהש םידחא םנשי ימנ-יכה-ןיא
קקזנ אוהש הז תמחמ ותובישחמ המואמ דבאמ וניא םיקסע-שיא ותואש רורבו - דבלב
ןיא ףסכה אלולו ,['ינבה ליבשב] ףסכה תא ךירצ אוהש יאדוב אלא ,סדנהמ לש ויתורישל
.[והשימ דועל] קקזנ אוהש אלא ,המואמ תושעל ותלוכיב

ויתויוכז ומצע דצמש ןויכמו ,הקדצ ינינעב - ויקסעב דורט ידוהיה :תוינחורב םג אוה ןכו
.וליבשב הז תא הלעמ קידצהו תויה קידצל אובל וילע ןכל ,םיטעמ

,'יסורמ ידוהי תודפל ידכ םייובש ןוידפל ףסכ םרותש ןילקורבמ ידוהי םירשקמ דציכ :לשמלו
ףסכ ןאכ םינתונשכ וא ,(םייובש ןוידפד) וז הוצמב קלח ול תתל 'יסורמ ידוהיה ותוא לוכי ךיא
ש"דא ק"כ) ימע רושק ןאכ ידוהיהש ז"יע לעפנ הז ירה - ןיליפת חיני ביבא לתב ידוהיש ידכ
:'יה ןושלה ילוא) רבדל דציכ עדוי ינאו ,ימע רושק ןכ-םג 'יסורב ידוהיהו (:שחלב ןאכ רבד
.דחי םידוהיה ינש תא רשקמ יננהו - הלעמל (תולעהל דציכ

עניילק זיא טמוק'מ סאוו סאד" (:דואמ שחלב ךישמהו הלק העשל קיספה ש"דא ק"כ)
.[?] "ןכאז

ךרטצא יזא ,םכמ עבות ינאש המ ושעת םתא םאבו (:לוקב ךישמהו תצק קיספה ש"דא ק"כ)
...ינממ םיעבות םתאש המ תא תושעל ינא םג

םדו רשב יננה (:תובוהצ םינפב ךישמהו ,תולאש דוע שי םא לאשו בוש קיספה ש"דא ק"כ)
רוזעל לכואש ידכ תוחכ יל ןתנ ה"בקהש אלא ,םידיג ה"סשו םירבא ח"מר םע םכומכ
.םידוהיל


תוכלמ רבד


הנורחאה המחלמה

,תולגד ןורחאה הז רודבש ,רודה ישנא לכל הארוה איצומ ונרוד אישנ
ופרח" םע המחלמ 'ירחא ןיאש הנורחאה המחלמה תא םילהנמ ובש
תולוגס לכ זבזבמ" (רודה אישנו ךלמה) אוה יזא ,"ךחישמ תובקע
,"רוד רחא רודמ םינש המכ ךשמב ץבקנהו ףסאנה רקי ןוהד תורצואה
* ע"נ יברה ויבא ןהו ,ונרוד אישנ ןה ,ויתובא תורצואו ולש תורצוא
םיכלוהש םיטושפה ליחה ישנאל - תורצואה תא םיזבזבמ ימלו
אישנ לש ןוצרה תא םימייקמו ,"ךחישמ תובקע ופרח" דגנכ המחלמל
* ןורחאה הז תולגב הנורחאה "המחלמ"ה יהוז * "עודמ" לואשל ילב ונרוד

הגומ יתלב - ו"משת'ה ךליו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

,םדו רשב ךלממ לשמה תודוא ,1אלוליהה רמאמ ,ןורחאה ורמאמב בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,רוד רחא רודמ םינש המכ ךשמב ץבקנהו ףסאנה רקי ןוהד תורצואה תולוגס לכ" ול שיש
חוצינ תעב הנה ,האור לכ ןיעמ םותחו סומכו ,רבד םושל הזמ שמתשה אל םלועמ רשאו
."תורצואה לכ זבזבמ אוה המחלמה

:ןבומ וניא הרואכלו

םייחב ןורחאה רמאמב טרפב .םיירקיע יכה םינינע לע קר םירבדמ תודיסח רמאמב ללכב
תועושי לעופ"ו יולגב םידמוע "וייחב ושפנ הלמעש םדאה למע לכ" יזאש ,ןיד אמלעב ותויח
דע ךשמהה תא הליג ירה ונרוד אישנש ,ל"נה ינגל יתאב אלוליהה ךשמה והזש - 2"ץראה ברקב
ירחאל ספדנש) ךשמהה תא םג ללוכ ,תאז וסיפדיש תנמ לע ןיד אמלעב ותויח םייחב דוע ומות
.תורצואה זובזבד לשמה תודוא רבודמ ובש (ותוקלתסה

דע ירקיע הכ ןינע אוה ,המחלמב ןוחצנה ליבשב תורצואה זובזבד לשמה עודמ :ןיבהל שי ז"פעו
?ןיד אמלעב ותויח םייחב ןורחאה ורמאמב ואיבהל ךירצש

,ויתורצוא םע טרפבו ,םדו רשב ךלמ םע הרוק המ ונכרעכ םישנאל ללכב עגונ המ :הברדא
שמתשה אל םלועמ רשאו" דחא ףאל םתוא הלגמ וניאש תורצוא ולאכ תודוא רבודמש טרפבו
תורצוא תודוא עדוי וניא דחא ףא ירה אלימב ,"האור לכ ןיעמ םותחו סומכו ,רבד םושל הזמ
רמוחו-לקב ,הלגמ אל אוה הזב םיטרפה תא לבא ,תורצוא םנשיש רמאי ךלמהש ןכתי .ולא
ןויכ ,ךלמ לצא ךייש אל ירה הז תודוא רבדל םתסו ,הזב שמתשמ ונניא ומצעב אוהש ךכמ
תודוא רבדמ עודמ ,כ"או - םינינע םתס אל ,לעופב השעמל עגונש המ לע קר רבדמ אוהש
?ןיד אמלעב ותויח םייחב ולש ןורחאה רמאמה ,אלוליהה רמאמב תורצואה זובזבד לשמה

םיאישנה לש םישורדב םג אבומ לשמה ;םיטרפה לכ םע הזל לשמה תא םג איבמ אוהש טרפבו
לכ םיאבומ אל םש לבא ,'וכו ע"נ יברהמו ש"רהמה ר"ומדאמ ,3צ"צה ר"ומדאמ ,וינפלש
.'וכו םמגרתלו םיטרפה לכ תא איבהל קיידמ אוה אלוליהה ךשמהב כ"אשמ ,םיטרפה

:הזב רואיבהו

הלעתה אוהש ינפל ,י"שת תנשב ןיד אמלעב ותויח םייחב ולש ןורחאה רמאמה והזש ןויכ
ללכה פ"ע :הברדאו ,4ותיערמ ןאצ תא בוזעי אל י"שת ירחאל םגש - רתוי הלענ םלועל
הזמש .ותיערמ ןאצ םע ונרוד אישנד רשקב רתוי דוע הנשו הנש לכב ףסותינ ,5"שדוקב ןילעמ"ד
.ה"משת תנשב 'יה אוהש יפכמ רתוי הלענ ןפואב אוה רשקה ו"משת תנשבש ,ןבומ

'יהי זאש פ"עא ,אישנ 'יהי אוה זא םגש ןויכ - הז ירחאל םגו ונקדצ חישמ תאיב דע האלה ךכו
זא םג ז"כב ירה ,6"םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ יכ 'וג והער תא שיא דוע ודמלי אל"
,ולבקי םה םהמש םיאישנו ,םידימלתו םילבקמ ויהיש ןבומ אלימב ,"םלודג דעו םנטק" ויהי
'יהי אוהו וידימלת זא תויהל וכישמי םה ,ונרוד אישנ לש וידימלת םניה הז רוד ישנאש ןויכו
.אישנה

'יהי (תוהמו תומצע) "יתוא" םע רשקה לבא - "םלודג דעו םנטקמל יתוא ועדי םלוכ"ש פ"עאו
ומכ וניא רבחמה עצוממש 7מ"כב ראובמכ ,ונרוד אישנו ונקדצ חישמ - רבחמה עצוממה י"ע
עצוממ אלא ,םרבחמ אוהש םידדצ ינש ןיב קיספמש ,(אמגודל) ןמגרותמ ,קיספמה עצוממ
- שממ דחא רבד תויהל םיכפוה םהש דע םרבחמ רבחמה

יזא - ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ לש ןורחאה רמאמה אוה אלוליהה ךשמהש ןויכו
ישנא לכל הארוה ונרוד אישנ איצומ ,רתוי הלענ םלועל ימשגה ז"הועמ הלעתמ אוהש ינפל
םע המחלמ 'ירחא ןיאש הנורחאה המחלמה תא םילהנמ ובש ,תולגד ןורחאה הז רודבש ,רודה
רקי ןוהד תורצואה תולוגס לכ זבזבמ" (רודה אישנו ךלמה) אוה יזא ,8"ךחישמ תובקע ופרח"
אישנ ןה ,ויתובא תורצואו ולש תורצוא ,"רוד רחא רודמ םינש המכ ךשמב ץבקנהו ףסאנה
הזמ שמתשה אל םלועמ רשא" תורצוא ולאכו ,(ומוקמ אלממ אוהש) ע"נ יברה ויבא ןהו ,ונרוד
אל דועש םינינע םנשיש דע ,םמצע םיאישנל וליפא ,"האור לכ ןיעמ םותחו סומכו ,רבד םושל
אתבקעד) המחלמה חוצינ תעב" ,ןורחאה הז רודב ,וישכע אקוד יזא - םהב קוסעל וליחתה
."תורצואה לכ זבזבמ אוה (אחישמד

- לשמנב רמולכ .המחלמל םיאצויש םיטושפה ליחה ישנאל - תורצואה תא םיזבזבמ ימלו
אקוד (ומצעל אל וליפא םעפ ףא םתוא וליג אל וישכע דעש) תודיסחה תורצוא תא םילגמש
."ךחישמ תובקע ופרח" דגנכ המחלמל םיכלוהש םיטושפה ליחה ישנאל

תא לבקל ידכבו ,הלוגס ידיחיל קר םיכייש תורצואהש םיעוטה תעדכ אלש ,תרמוא-תאז
אקוד תורצואה תא םירסומ - הברדא אלא ,'וכו תודיסחו הלגנ דומלל םדוק םיכירצ תורצואה
."עודמ" לואשל ילב ונרוד אישנ לש ןוצרה תא םימייקמש ,םיטושפה ליחה ישנאל

םישקמש אל !("סאווראפ ןייק אטינ זיא'ס") "המל" םייק אלש 9ונרוד אישנ םגתפ עודיכ
לכ םישוע אלא ,"המל" םייק אל הליחתכלמ אלא ,םישוע כ"מחאלו ץורית םירמואו אישוק
!םיווצמש המ

תכלל וילע םיווצמ .חילש חלוש אלו ומצעב ךלוה אוה - תוניעמה תא ץיפהל תכלל וילע םיווצמ
המ - אוה תעדל וילעש ידיחיה רבדה ."הצוח"ל ךלוה אוה - "הצוח"ב תוניעמה תא ץיפהל
אלא ,"עודמ" לאוש וניאו ,רחא רבד םוש תעדל ךירצ אל אוה הז ירחאל לבא ,ונממ םיצור
.וילע םיווצמש המ לעופב השוע

םיוגה תוצרא לכ תא ררבלו שובכל ,תולגה לש הנורחאה המחלמל תאצל וילע םיווצמ רשאכו
תורצואה תא םיזבזבמ ןכלו .םיווצמש המ השוע אוה - (ל"על 10"הכולמה 'הל התיהו"ה ןיעמ)
.המחלמל םיכלוהש םיטושפה ליחה ישנאל אקוד

אקוד התע דע ולגתנ אלש תודיסחה תורצוא לכ תא םיזבזבמ עודמ הזל םעטהש ,ליעל רומאכו
חצנל ידכבו - התוחדל יתמל ןיאו ,ןורחאה הז תולגב הנורחאה "המחלמ"ה יהוזש ןויכ - וישכע
.תורצואה לכ תא םיזבזבמ וז הנורחא המחלמב

םייח 'ימעוט" רותבו ןיעמ ,םיוגה תוצרא לכ לש רוריבהו שוביכה - םג תללוכ וז המחלמש
.הדיתעה הלואגב "הכולמה 'הל התיהו"ד 11"וכז

הדובעהמ קלח איה (תולגה ןמזב דוע) םיוגה תוצרא לכ לש שוביכהו המחלמהש ,כ"א אצוי
ףיסומ הז אלא ,ותדובעב רסח אלש קר אל יזא ,וז המחלמל םיאצויש ז"יעו .לארשימ א"ואכד
.תודיסחה תורצוא לכ תא םיזבזבמ הז ליבשב אקודש ןויכ - תיטרפה ותדובעב

.12"ושרי םימואל למעו םיוג תוצרא םהל ןתיו"ה םייוקיש םילעופ המחלמה ןוחצנ י"עו

.13"ה"י ללהת המישנו המישנ לכ לע"ש דע ,"'יוללה" - ה"בקהל םידומ ןכלו

הרהמבו ,תולגהמ אצנ י"כתב ונלוכו ,ונקדצ חישמ תאיבב ,שממ בורקב םייוקי הז לכש ר"היו
.שממ ונימיב

__________
.מ"מ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.132 י"שת מ"הס - א"יפ (1

.ח"כס ק"הגא (2

.בערת חלשב ת"הוא .א"עס ,אי צ"מרד (3

.אמק א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .דנש ע"ס ת"רפ מ"הס האר (4

.נ"שו ,חכ תוכרב (5

.ב"ה םש הבושת 'לה ם"במר הארו .גל ,אל 'ימרי (6

.ךליאו 510 ב"ח ש"וקל .158 ש"ות ש"הס האר (7

141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקלב הספדנ - א"סרת ת"חמש תחיש הארו .בנ ,טפ םילהת (8
.ךליאו

.140 ג"שת ש"הס האר (9

.אכ 'ידבוע (10

.נ"שו .173 כ"ח ש"וקל האר (11

.דמ ,הק םילהת (12

,ד"יפ ר"ב (13


הלואגה ןמז


ידוהי לכ ברקלו קוסעל שי

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

בישהו :2'מגה כ"ע תרמוא ,"'וג ךמחרו ךתובש תא ךיקלא 'יוה בשו" בותכ 1עובשה תשרפב .א
'וכ םודאל ולג"ש - הניכשה יזא ,תולגהמ ואצי לארשי ינב רשאכש םושמ ,בשו אלא רמאנ אל
.םתיא דחי אצת - 2"ןהמע הניכש

ה"בקה םג לארשי ינב תא ולאגי רשאכש טושפ ירה ?ל"מק יאמ - תנבומ הניא 'מגה 'ואכלו
?תולגב ל"צ אוה עודמ כ"או םש םניא לארשי ינב ירה !?םש ראשי אוה ?המ אלא ;םתיא לאגנ
םשל כ"או ?4"יקסרוב לש תונח"ב וא 3"םיחבטמה תיבב ךלמל המו תורבקה תיבב ןהכל המ"
?(תולגהמ םתיא בושי םג ה"בקהש) "בשו" רמול וילע המ

לכה אל תולואגה לכבש ,הל ומדקש תולואגל הדיתעה הלואגה ןיב שרפהה עודי :אוה ןינעהו
םיאצמנש תוצוצינה וליפאש ,תרמוא-תאז ,תולגב םולכ ראשי אל הדיתעה הלואגבו ,לאגנ
'יהת לכלש ,"בשו" קוספה ונל שדחמ תאזו ,ולאגי םה םג 5ירמגל תואמטה תופילק שלשב
,הלואג

לע דחאל םעפ הנע יברהש יפכ - הדובעל םינינעה לכ תא לצנל םיכירצש 6םעפ רבכ רבוד .ב
לע יזא .םיכאלמה תדובע ןפואב תחאו הדובעב תחא ,תולאש יתש אוה לאוש וב 7בתכמ
םידבוע דציכ ול עגונ המ :יברה ול בתכ 'ינשה לעו ,יברה ול הנע הנושארה הלאשה
...!?םיכאלמה

:אוה הדובעב ל"נה ןינעה

רנ"ה ונשי ידוהי לכ לצא תמאב ירהש ,רתויב תוחפה תא וליפא ברקלו ,ידוהי לכ םע קוסעל שי
רנהמש ,רמולכ ,9"ךעדי םיעשר רנ"ד ןפואב הזשכ וליפאו .וקילדהל רשפאו ,8"םדא תמשנ 'יוה
תישענ המצע הכיתח ןינעב 10ראבמ ע"נ (ב"שרוהמ) יברהש יפכ ,"ךעדי" לש ןינע 'יהנ ןכא
רשפא ,"'יוה רנ" והז ס"כוסש ןויכ לבא ,רוסיא - רתיהמ השענ םדא ינב השעמ י"עש ,11הליבנ
.וקילדהל

"'יוה רנ"ה ולצאש הזכ דחא םע קוסעל וילע עודמ ,"תורבקה תיבב ןהכל המ" ןעוט אוהש המו
המ" ,הזכש םוקמל תכלל וילע המ םשלו ?12םייח םיקלא 'יוהב תוקיבדב ול רסח ,ריאמ וניא
ישובלב שבלתהל ךירצ ררבמהש ,ותיא קוסעי רשאכש דחפמ אוה ,"יקסרוב לש תונח"ב "ךלמל
?13"טלק וחיר"ש ןכתיש יקסרובל סנכנ אוה רשאכ תמגודב הז ירהו ,ררבתמה

ייא ."םהמע הניכש םודאל ולג" ,ךלוה ה"בקהש רדסב תכלל םיכירצ םידוהיש תעדל שי -
א") יתימא תומ והזש ,ירמגל תואמטה תופילק 'גל אובלו םודאל תכלל הניכשה לע שי עודמ
לארשי ליבשב יזא ,םודאל ולגוה לארשי ינב רשאכ ,כ"פעא ,ללכ תויח וב ןיאש ("תומ רע'תמא
.ל"נכ םימלש וראשי תוצוצינה לכ ףוס-לכ-ףוסו ,םתיא ךלוה כ"ג ה"בקה

:(ה"בקה ומכ) רדסה ותואב ךליל שיש תעדל םיכירצש והז

ידובכל הז םאהו יל םיאתמ םאה בושחל אלו ,ותיא ךליל שי ,םודאל הלגש ידוהי ונשי רשאכ
בושחל םיכירצ אלו ,תורבקה תיבב - 14םינהכ תכלממ םניה לארשי ינב לכש - ןהכ השוע המו
המ להבהל ,רמולכ ,"יקסרוב לש תונח"ב "ךלמל המ"ש הז לע בושחל אל וליפאו ,דובכה לע
ז"יע אלא ,םדוקמכ םלש ראשי אוהש ,"בשו"ה 'יהיש קר אלו ,תכלל שי אלא ,ומצע םע 'יהי
.ןלהלדכ ,םינינע וב ופסותי דוע

םינינעל תדרל הצור ינניא ,םילענ םינינע םע קר קסעתהל הצור ינא :רמוא ידוהי רשאכ .ג
ותיא הרוק המ הקידב ךירצ יזא - תלוזה םע קוסעל הצור ינניא אלימבו ,םררבל ידכ םיתוחנ
םיתוחפ םינינעב לבא ,יעבדכ םה בלהו חומה ,יעבדכ אוה םילענ םינינעבש ןכתיש ןויכ ,ומצעב
.ושפנ לכב רושק אוה (םיתוחפה םינינעל) המשלו ,יעבדכ אל אוה

,רריב אל ןיידע אוה הז תאש ןויכ ,("קירעדינ רעייז טגיל רע") ןותחת דואמ םוקמב אצמנ אוה
םינינע םע אלו ,בלה תוררועתהו הגשה לש םינינעב קר קסע אלא ,קסע אל ןיידע אוה הזב
.יעבדכ אלש ולצא רתונ הז אלימב ,םיתוחפ

,רתויב םיתוחפה וינינע לע םיסכמ ובלו וחומש ללגב הז ירה - ?תאז שיגרמ וניא אוה ,ייא
.רושק אוה םתיאש

לכ ול ויהש םגה ,"יתוא ןיכילומ ךרד הזיאב עדוי יניא" 16רמא ז"בירש המ ןינעב 15אבומה ד"עו
עדי אלש ןויכ ,"'וכ ךרד הזיאב עדוי יניאו" רמא אוה תאז-לכב ,17ל"זח וילע ונמש תולעמה
םע רושק 'יהי םצעהו ,יעבדכ ויהי תודמו לכשד תוחכהש ןכתי ירהש .ולש םצעה חנומ ןכיה
.ל"ר תופילקה יקמעב ,רתויב םיתוחפ םינינע

הצע םוש ןיא ירה ,וריכהל םעפ ףא רשפא יאש הזכ ןינע והז םא :ךשפנ הממ ,השק הרואכלו
?דחפ (ז"ביר) אוה עודמו ,הז לע (שנועכ) םולכ עיגמ אל ,הזל

אל םה - םייולגה תוחכהמ הלעמלש המ - תורתסנה לבא ,"ונל תולגנה"ש םגהש ,אוה ןינעה ךא
:הצע הנשי הזל םגש ןויכ ,םימשא הזב םג םוקמ-לכמ ,18וניקלא 'יוהל קר ,ונל

תופילק לש םינינע םע םגו ,ימינפ תוקסעתהב םיקסעתמו ,תלוזה םע םיקסוע רשאכ
ןידדומ הב דדומ םדאש הדמב" יזא ,םררבל ידכ םיאתמה ןפואבו תוריהזב םיקסוע - תואמטה
,נ"רנה תא רמולכ ,םיימינפה ויתוחוכ תא איצומ אוה ,תופילקהמ ותוא איצומ ה"בקהש ,19"ול
,םלש רתונ לכהש ךכ ,תופילקהמ םצעה םג איצומו ,הדיחיד ףיקמו 'יחד ףיקמה תא איצומ אוה
.ונימיב הרהמב ,תוצוצינה לכ ודפי זאש ,הדיתעה הלואגל הנכהה יהוזש
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.מ"מ םעו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

(1

,טכ הליגמ (2

תומש ייחבו (ז"ספ) בוט חקל שרדמ ,אראו אמוחנת (3

.גי ילשמ שרדמ האר (4

.ז"פ אינת האר (5

.האבה הרעהבש תוחיש האר (6

שדוק תוחיש) ת"יש'ה ינש חספ ;ינימש פ"ש תחיש .ולש ע"ס ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא האר (7
.דועו .(ךליאו 280 ע"ס א"ישת שדוק תוחיש) א"ישת תועובשה גחד ליל .(30 'עו) 25 ע"ס ת"יש'ה

.זכ ילשמ (8

.זי ,אכ בויא ,דכ םש (9

.דק ה"סרת מ"הס (10

,חק ןילוח (11

ןנחתאו (12

.םש ילשמ שרדמ האר (13

,טי ורתי (14

.נ"שו .ךליאו 55 ע"ס ו"צרת מ"הס (15

,חכ תוכרב (16

.דועו ,חכ הכוס .ב"עס ,אל ה"ר האר (17

.חכ ,טכ ונתשרפ (18

.דועו .נ"שו הטוס (19


ילב הלואגל ןנוכתהל ךיא
?םלועה ךשוחמ לעפתהל

םיכירצו ,םינורחאה תולגה ימיב התע םיאצמנש ידוהיל תרמוא "תמא תרות" רשאכ . .
בצמו דמעמש םיאורש רחאמ :הלאש ולצא תלאשנ - המילשהו תיתימאה הלואגל ןנוכתהל
,יקלא רוא יוליגמ ןיידע םיקוחרש כ"וכאעו ,"'וג ץרא הסכי ךשוחה"ד ןפואב אוה םלועה
דציכ ,כ"או - "םלועל רואל ךל 'יהי 'ה"ש ,אובל דיתעלד יוליגה תודוא רבודמ רשאכ טרפבו
תיתימאה הלואגה תארקל ןנוכתהלו ,םלועה ךשוחמ לעפתהל אלש ,יעבדכ ותדובע דובעל לכוי
!?המילשהו

:"'וגו ךתובש תא ךיקלא בשו" - הז םויל ךיישה הרדסה קלחמ הארוהה האב ז"ע הנה

םיאצמנ י"נבש ןורחאה עגרה דע) םתולג תרצב לארשי םע 'יורש הניכשהש תעדל ךירצ ידוהי
אל בישהו" ,"ךתובש תא ךיקלא בשו"ד ןפואב הז ירה ,תולגהמ םיאצוי י"נב רשאכו ,(תולגב
."םהמע בושי אוהש ,ומצעל הלואג ביתכה" ,"בשו אלא רמאנ

עדוי ידוהיש רחאמ ,ללכ םוקמ תסיפת הזל ןיא - "'וג ץרא הסכי ךשוחה"ש פ"עא ,ןכלו
.בצמו דמעמ לכב ומע אצמנ ה"בקהש

,המילשהו תיתימאה הלואגה תארקל ןנוכתהל י"נב תא הווצמ ה"בקה רשאכש ןבומ ז"פעו
הרותה רואב ותביבסו ותיב תא ריאמש ז"יע ,יקלא רוא יוליג לבקל ולוכ םלועה תא ןיכהלו
לכ אלל) ה"בקה לש ותוחילש יולימב חילצהל לוכי לארשימ א"ואכש יאדוב ירה - תודהיהו
ש"מכו ,בבל בוטו החמש ךותמ ותדובע דבוע אוה ירה ,ןכלו .ומע אצמנ ה"בקהש רחאמ ,(קפס
.הדובעה תחלצהב רתוי דוע הפיסומ ותחמשו ,"החמשב תא ודבע"

שיא שממ וידיב זחוא" ה"בקהש (פ"הע) י"שרפכו - תולגהמ תאצל שממ בורקב םיכוז ז"יעו
."לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו רמאנש ןינעכ ,ומוקממ שיא
(הגומ יתלב - א"משת'ה לולא ד"כ ,ד"בח תונבו ישנל החישמ)


"םיחרוא תסנכה" שוריפה המ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:ןאכל ועיגהש םיחרואל עגונב

ח"ומ ק"כש ןכיה תומא 'דב דחי תוהשל ידכב ןאכל ועיגה םיחרואהש ןויכ :בושחל לוכי והשימ
תרמוא-תאז המ זא - ולוכ םלועה לכ תא ריאהו ,םינש רשע ךשמב ותדובע תא דבע ר"ומדא
רמאמ ול ונתי ,תוינחור ול קפסל ובשחיש בוט רתוי ?חרואל תתל םחל תכיתח תודוא ובשחיש
אוהש המו ...!ספדוה התע קרש ("רמאמ ןשירפ א") ירט רמאמ דועו ,הגומ רמאמ ,תודיסח
ימלו ,"םילענ" רתוי םירבד לע םיבשוח ירה - ץחל םימו רצ םחל פ"כע ךירצ אוה ,לוכאל ךירצ
...!?לכוא לע בושחל ןמז שי

הליכא םיחרואל קפסל םיכירצש שארל לכל אוה "םיחרוא תסנכה" שוריפהש ,ול םירמוא
םיחרואל םיניכמש ,םלועה גהנמב םיאורש יפכ ,בוט יכהמ - אפוג הזבו ,וטושפכ הנילו 'יתש
."ותעשב המלש תדועס"ל דע ,םמצעל םיניכמש יפכמ רתוי

רשאכ) "וינפל ץורל דבעו וילע בוכרל סוס וליפא - ול רסחי רשא ורוסחמ יד" :ארמגה ןושלבו
!הזל ליגר אוה םאב - "וינפל םיצר שיא םישימח"ל וליפא דע ,(הזל ליגר אוה

ךא !וינפל וצוריש שיא םישימח חקי אוה ןכיהמ עדוי ינניא (:רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ)
םיצר שיא םישימחש הזב ליגרש םיחרואה ןיבמ והשימ שי םא עדוי ינניא םג אסיג ךדיאמ
...!וינפל ץוריש דחא שיא וליפאו ,וינפל

תדועס" ןושלה ד"ע - ונמזבו ותעב םיחרואל דימעהל םיכירצ וללה םירבדה לכ תאש ןבומו
לולכש ןבומ ,ותוכלמ תעב המלש תדועס לע הזב טושפה שוריפה לע ףסונש ,"ותעשב המלש
המלש תדועסב 'יה ךכ יאדובש) הנמזבו התעב הדועסה תא לוכאל חרואל ונתיש םג הזב
צ"עמש דע וא ,תוכוסה גח דע חרואל הדועסה תניתנ םע וכחי אלש ,תרמוא-תאז .(ךלמה
ןמזב ול קפסל םיכירצ אלא ...'יתשו הליכאל זא ךייש 'יהי אלו ,ןיפוליגב 'יהי אוהשכ ת"חמשו
!הזל קוקז אוהשכ םיאתמה


רוזעל הנוכשה יבשות לע
!םתמשנבו םפוגב

הנוכשה יבשות .םיחרואה ועיגה וילאש םוקמה יבשות לע לח םיחרוא תסנכהד בויחה ,םצעב
גוזש םיקוקז ויה אלו ,םהיכרצ לכ תא םיחרואל קפסל לדתשהלו םמצעב תאצל םיכירצ ויה
!תאז תושעלו ןאכל אובל וכרטצי לארשי ץראמ

ןיא ,יתימא סנ ןכאו - (...עבטב שבולמה) סנ השעו ...םיחרואה לע םחיר ה"בקהש הארנכ לבא
ארבג ילוטלט םע ,ותיבו שיא ,לארשי ץראמ ,גוז ,ידוהי ןאכל עיגמש - הזב תרחא הרבסה םוש
יוארש יפכ לכואו רדח ,'ילע ןושיל הטמ 'יהת חרואלש גאודו לדתשמו ,'וכו ותשא ילוטלטו
!"םילשוריב ןילאש םוקמה יל רצ םדא רמאי אל"ש דע איה ותולדתשהו ,'וכו תויהל

,םתוביוחממ םתוא רטופ הז ןיאש ןבומ - הנוכשה יבשות לע לטומ בויחה םצעש ןויכ לבא
אלא ,רלוד ףלא י"חל דע ,י"ח םימעפ י"ח ,רלוד י"ח תניתנ י"ע קר אל הזב לדתשהל םהילעו
ןוגינה תרישב קר אל ,"תצרפו"ד ןפואבו !םתמשנבו םפוגב הרזע טישוהל םג םיכירצ םה
!תוימשגב שממ לעופב "תצרפו" אלא ...תוינחורבו

לכ דציכ םדוק םכסל םיכירצ ןכלו ,רדוסמ רדסב תאז תושעל שיש טושפו ןבומ ,ךדיאל לבא
...!לכואה לע חלמ ךופשלו אובל לכוי ץפחה לכש אלו - ותרזע תא טישוי דחא

.[ןילרקמ המלש צ"הרהו ןקזה ר"ומדא םע רופיסה עודיכ]
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ךליו-םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


חישמ לש תוצוצינ


!?תונובשח תושעל המל

אשבכ ידהב זא ,אובי אוה יתמ חישמה תאיבב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ רבכ ירה
רבדה ןיאש ןויכ ,ןמזה והז םאה - אל וא ןכ םא תונובשח תושעל ךירצ המל ,ךל המל אנמחרד
חישמש בותכ םהילעש םינמזה וליפא ,תולבגהה לכ אליממ םידרוי חישמה תאיבב אלא יולת
הנשיש המו ,ללכ תולבגה םניא תולבגהה לכ הנה ,'ודכו ישיש םוי ןוגכ ,םהב אובל לוכי וניא
ץרתי אוה אלימב ,תולאשה לכ תא ץרתי ירה אוה אובי חישמשכ יזא ,ןכתי הז דציכ אישוקה
.ללכ בוכיע הז ןיא פ"כעו ,וז אישוק םג
(הגומ יתלב - ג"ישת'ה ךליו-םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"ונל התיה רבכש ,הזמ הרתיו"

,רבע ןושלב ,ונל התיה רבכש ,הזמ הריתיו ,שממ לעופב ונל 'יהת ןכש - רקיעה אוהו דועו
יפכ ,םינותיעב חישמה תאיבד םוסריפה רבד-לע וניאישנ וניתובר לש עודיה םגתפה פ"ע טרפבו
ףיסוהל שיו) ולוכ םלועב םינותיע כ"וכב םסרפתנש הנורחאה הפוקתב שממ לעופב םייקתנש
הטמל ,שממ לעופב - אב רבכ - ףכיתו ,"אב (חישמה ךלמה) הז הנה (רתוי דוע םסרפלו
.שממ דימו ףכיתו ,"לארשי לכ יניעל" כ"וכאעו ,םלוע יאב לכ יניעל יולגבו ,םיחפט הרשעמ
(הגומ - ב"נשת'ה ירשת ךליו פ"שו ה"רד םוי ,א"שנת'ה םיבצנ פ"ש תחישמ)


ונקדצ חישמד ראותהו םשה

:צ"צה לש ותדלוה םוי םע ונקדצ חישמ תאיבד ןינעה תא רשקלו ףיסוהל שיו

,הלופכ ותרותו ,לופכ ומשש טרפבו ,הלואגל קידצ לכד תוכיישה ד"ע ליעל רומאה לע ףסונ
. ."קדצ חמצ" אוה תדלוהה םוי לעב ארקנ ובש םשה ,ירה - הלואגל "לפכ"ד תוכיישה דצמ
.ונקדצ חישמד ראותהו םשה והזש
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ה"רע תחישמ)


םיראותמ הלעמל הלואג

ןויכ ,"הקשמ"ל וליפא וכרטצי אלו ,הז ןינע ריבסהלו רבדל וכרטצי אלש - רקיעה אוהו דועו
,"הלואג" לש ראותמ םג הלעמל - קויד רתילו ,המילשהו תיתימאה הלואגב ,שממ יוליגב 'יהיש
,דימו ףכיתו ,"המילש"ד ראותמ הלעמלו ,(ותימאל תמא םג ללוכ) "תיתימא" ראותמ הלעמל
,"ןיע"מ הלעמלו "ףרה"מ הלעמל ,"ןיע ףרהכ ןבכיע אל"ו ,"דימ"מ הלעמלו "ףכית"מ הלעמל
."שממ"מ הלעמלו "תוטשפ"מ הלעמל ,שממ תוטשפבו
(הגומ יתלב - ט"משת'ה י"וצנ פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ה"ר םדוק םיבצנ תאירקל םעטה

ד"ישת'ה םיבצנ פ"ש תחיש לע א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ םוליצ ונינפל

(392-3 ב"ח ש"וקלב הספדנ החישה .ירוקמה ולדוגמ ןטקומ םוליצה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

,יתוקוחב 'פ - תועובש ראפ .החכות יד ןעמ טנעייל ,תועובש ראפ ךיוא יוזא ,הנשה שאר ראפ
תועובש ראפ ,הרדס א ךאנ ןעמ טנעייל הרדס רעד ךאנ ראנ .אובת 'פ - הנשה שאר ראפ ןוא
,ךליו ךיוא לאמא ןוא ,םיבצנ 'פ - הנשה שאר ראפ ןוא .אשנ - ךיוא םימעפלו ,רבדמב 'פ -
.בוט םוי ןטימ החכות רעד ןשיווצ ןייז קיספמ וצ ידכב

ןינע ןא ראנ ,םולשו סח םישנוע ןופ ןינע ןייק טינ זיא החכות יד עלייוו ,זיא םעד ףיוא םעט רעד
יוזא עלייוו ,הנשה שאר ןוא תועובש ראפ סע ןעמ טנעייל ראפרעד ןוא ,ילכה ךוכיזו תרהט ןופ
זומ ,ךאז ע'בושח ןוא ערעייט רעייז א ילכ א ןיא ןיירא טגייל ןעמ רעדייא זיא תוימשג ןיא יוו
.תוינחור ןיא ךיוא זיא יוזא - ס"שה ןושלכ - 'יתוללק ןייז הלכמ ,ןשאווסיוא ילכ יד רעירפ ןעמ

רעדעי סאוו ,הנשה שאר ןופ םייוליג יד ראפ ןוא הרות ןתמ ןופ םייוליג יד ראפ זיא ראפרעד
שדקמה תיבש ןמזב וליפא זא .ה.ד ,םלועמ 'יה אלש השדח הכשמה א ךשמנ טרעוו הנשה שאר
רעירפ ןייז זומ - ,הכשמה יד ןייז לבקמ וצ ידכב זיא ,הכשמה אזא ןעוועג טינ ךאנ זיא םייק 'יה
.ילכה תרהט

סאד ןענייז ,םינפ לכ לע עלייוו רעצרוק א ףיוא סאוו םעד ףיוא קידנקוק טינ זא טסייה סאד
םינב ןענייז ןדיא עלא סאוו) דיחי ןב א ךאנ וצרעד ןוא ,ךלמ ןב א ייב טרפב ןוא ,םירוסי
זיא סאוו טייקיניילק א סעפע ראנ ךאד זיא (אוה ךורב שודקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש םידיחי
,[ל"נכ ,הרדס א קיספמ ןעמ זיא ראפרעד ןוא] ןגארטרעביא טינ ןיוש רע ןעק ,יוזא טינ
לאז הלק העשל זא ,םימחרה בא ייב וליפא ןוא ,ןמחרה בא וניבא ייב יאדכ זיא ןגעווטסעדנופ
.ןבעג טעוו רע סאוו ךאז רערעייט רעד בילוצ ,יוזא טינ ןייז

סאד סאוו ,ןויס תלחתה ןוא רייא ןסינ ןופ הדובע יד ,תועובש וצ הנכה יד ךיוא זיא ראפרעד . .
יד זיא הנשה שאר וצ הנכה יד ןוא .הטמל הלעמלמ ,ול ינאו יל ידוד ,םיקידצה תדובע זיא
.הלעמל הטמלמ ,יל ידודו ךאנרעד ןוא ידודל ינא ,הבושת ילעב תדובע ,לולא שדוח ןופ הדובע

.הבושת ןוא אטח ךאד זיא םתביס סאוו הלואג ןוא תולג ןופ ןינע םעד ןיא ךיוא זיא יוזא . .
ןפיוא ךיוא יוזא ,םילפכב התקל תולג ןפיוא טייטש ,לגעה אטח רעד זיא תולג ןופ שרוש רעד
ןעמ טעוו םעד ךרוד סאוו ,םילפכב האטח טייטש תולג ןופ הביס יד זיא סאד סאוו אטח
.ומחנ ומחנ טייטש סע יוו ,םילפכב המחנ זיא יז סאוו הלואג רעד וצ ןעמוקוצ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish