ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םצע - אוה ןיידע רסחש ידיחיה רבדה
,הלואגה לא תולגה ןמ האיציהד העונתה
...!ןיע ףרהכ דימו ףכית תויהל הכירצש

*

ןושאר םוסרפב רמאמ

*

הבוש תבש ,וניזאה 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= לש ןוילג =:םיניינעה ןכות

!ןושאר םוסרפב רמאמ - תוכלמ רבד
ד"כשת'ה לולא ה"כ ,אובת פ"ש תודעוותהמ / 'וג רע יבלו הנשי ינא ה"ד

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / !םידיספמ המ תעדל םיכירצ

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
תוכוסה גח ברע דע ירשת 'המ / ןמויהמ קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ב"משת'ה פ"כהויע תכרב לע יברה תהגהמ םוליצ / ?הדיחיה 'יחב תא םילגמ דציכ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ד"סב

רבד חתפ

- ט"חלבי - לש ומא) ה"בצנת הנח תרמ תינקדצה תינברה לש טייצראיה םוי ,ירשת תארקל
- ה"כשת תנש החנמה תולע תעב הבושת תבש הקלתסנ ,(א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ

ק"כ רמאש 'וג רע יבלו הנשי ינא ה"ד רמאמה תא - ןושאר םוסרפב - רואל םיאיצומ וננה
,הארנכ אוהו ,ד"כשת'ה לולא ה"כ ,אובת ק"שד תודעוותהב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא
ז"חאלו .(כק 'יס) םילשורי הנוב רפסב ספדנ) ןקזה ר"ומדאמ הז ה"ד רמאמ לע דסוימ
.*(ךליאו ונק ב"ח םיבותכ ז"הדא ירמאמב

"ד"כשת הנשי ינא סרטנוק" מ"המ ש"דא ק"כ תארוה פ"ע רואל אצי ותרימא רחאלש םימיב
ילושב מ"מו תורעה וזיא ול ףיסוהל ליאוה מ"המ ש"דא ק"כו ,ןקזה ר"ומדאד הז רמאמ ובו
.(("ש"דא ק"כ תרעה" םתליחתב ןייוצו) ןמקל וספדנ םהמ המכ) ןוילגה

.הגומ יתלב ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ רמאמה

.ד"כשת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"זעב םסרופת הלוכ תודעוותהה

ק"כ ירמאמ וא תוחישמ עטק וא החנה ודיב שיש ימ לכ ינפב וניתשקב םילפוכ ונא תאזבו
םיברה תוכזו ,םיברה תא םהב תוכזל תנמ-לע ונידיל םרסומל - וספדנ אל ןיידעש מ"המ ש"דא
.םלוע דעו התעמ ותיב-ינבלו ול דומעת

"ךלמה יחי" תכרעמ

,א"סשת'ה תנש ,ירשת ו"או
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנל הנש םישימח
,ןילקורב

__________
ר"ומדא ק"כ ליאוה וז הנש אובת ק"שד תודעותהה תעב" :בתכנ ז"הדאד הז רמאמל "רבד חתפ"הב (*
."(תופסוהו םייוניש הזיאב) הז רמאמ רמאל א"טילש

!דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי


הגומ יתלב תיטרפ החנה

ד"כשת'ה לולא ה"כ ,אובת פ"ש .ד"סב

.2לט אלמנ ישארש יתמת יתנוי יתייער יתוחא יל יחתפ קפוד ידוד לוק ,רע יבלו 1הנשי ינא (א
הנשי ינא 3םינוקיתב אתיאד ['יבשהמ אציש] הז ה"ד ורמאמב ןקזה ר"ומדא ק"כ ראבמו
הניש ןינע ךייש אל 'יבד ה"בוק אד רע יבלו ,הניכש לע יאק ינאד ראבמו ,אתולגב (ונייה)
םתוא 'יחמו םכותב ןכושה הניכש 'יחבב קרו ,לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל הנה 4ש"מכ
.לוכיבכ הנישה ןינע ךייש ,5םלוכ תא 'יחמ התאו ש"מכ םלוכ

'יחמו אלממ אוה אלממ ,ע"כוסו ע"כממ ,'יחב שי הנהד ,אוה הזב ןינעהד ,םש ךישממו (ב
'יחבו ,הניכש 'קנ והזו ,ןירטס 'דו תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב תומלועה לכ תא ,םלוכ תא
תויח לבקלו גישהל הלוכי הבשחמ םוש ןיאו ,תומלועה לכמ הלעמל אוהש ה"בוק 'קנ ע"כוס
הלעמל הזש שרפומו שודק ונייהד אשדוק 'קנ ןכלו .ללכ ךב אסיפת הבשחמ תילד ,'יחבה הזמ
.לכשהמ

זאו ,הסנרפה ינינעב עקושמ אוהש תמחמ םדאה שיגרי אלש רשפא ע"כממ 'יחבבש ,ךישממו
םאו .הנשיגרי אלש רשפא-יא ע"כוס 'יחב לבא .םלוכ תא 'יחמ התאוד תויחה שיגרמ וניא
ע"כוס 'יחב יכ ,ז"ע םעטה ל"יו ,רקשמ יאדו (םש ז"הדא ןושלכ) ירה ,שיגרמ וניאש רמוא
.םוקמ לכב אצמנ

רע אוהש ,ה"בוק אד רע יבלש דבלב וז אלד ,רע יבלו הנשי ינא בותכב שוריפהש ,רמול שיו
הניכש 'יחבב םגש ,הנשי ינא 'יחבב םג רע יבלש אלא ,(שרפומו שודק) ע"כוס 'יחב דצמ
.6השגרהבו רע 'יהי ע"כממו

ןיאש ,החמש י"ע איה ה"בוקל קבדל הצעהש ,רמאמהב ךישממש המ םג והזד רמול שיו
דובעל לוכי וניאש ימב םג ךייש החמשה ןינע יכ ,7החמש ךותמ אלא 'וכ הרוש הניכשה
ףאד ,8וישועב לארשי חמשי בותכה רמאמהב ראבמדכו .השעמב םא יכ ,רובידו הבשחמב
.(ןמקלדכו) ולש תוימשג תוישעב לארשי חמשי ,רבדלו בושחל ךייש וניאש

הצעה ,'הב תוקיבד יל 'יהי ךיאו הזמ דואמ קוחר ינא ירה רמאי םאש ,רמאמהב ךישממו (ג
םינב 'קנ לארשי הנה יכ ,תוקבדתה ןושל אוהש ירדנסכלא יוחיא ןושל אוהו יתוחא הזל
הזמ הז םיקוחר םהש פ"עא תוחא םע חא ומכ מ"דע הלעמל רתוי יתוחא תגירדמו ,םידבעו
הבהאה כ"פעא ,י"שהמ קוחר אוהש פ"עא ,לשמנה אוה ךכו .םהיניב תקספנ הניא הבהאה
.(ק"הלכע) תקספנ הניא

,י"נבל חא 'קנ ה"בקהש וז 'יחבד ,("טראוו ןקידלאוועג א") לודג שודיח ונשי הזבש ריעהלו
אוביש ידכב הנה ,ןודאו באד תוגרדבד .(םידבעו םינב - י"נבבו) ןודאו בא 'יחבמ הלעמל אוה
אצמנשכ םג הנה ,תוחאו חאד אגרדב לבא ,וז אגרדל תוכייש ול שישכ אקוד והז השגרהב
ףקות ונשי זא םגד ,תקספנ הניא הבהאה ,(הזמ הז םיקוחר ,םוקמ קוחירב) תולפשה תילכתב
.הבהאה

אוה יתייער הצעה הזל ,ערב קובד ינאו החמש יל 'יהי ךיא רמאי םאש ,רמאמהב ךישממו (ד
תמחמ קר ומצעמ החמשה 'יהי אלש ונייהד ,'וכו ןיסנרפמ לארשי 9רמאמכ ,סנרפמו העור ןושל
הזחא ירשבמ כ"פעא 10ודובכ ץראה לכ אלמש ףא םינותחתב הריד ול 'יהיש הצור י"שהש
לכ אלמ ה"בקה ךכ םירבאה לכל תטשפתמ םשמו חומב התיירש רקיע המשנהש ומכ ,הולא
וישכעו םישדקה שדקב הניכשה תארשה םוקמ רקיע 'יה ק"מהיב ברחש םדוקו ,ודובכ ץראה
ויתרצי ויתארב ידובכל והזו ,11'וכ ול םלוע תוכילה הכלה לש א"ד אלא ומלועב ה"בקהל ןיא
אוה ויתארב ,אכלמד ןישובל ונייהד 13אתודבכמ 'ינאמל יראק ןושל אוה דובכל ,12ויתישע ףא
ונייהד הריצי אוה ויתרצי ,האירבה שובל והזו תובוט תובשחמ בושחל הבשחמ ונייהד האירב
הקדצ תוימשג תוצמ תוישע השועש ףא והזש ויתישע ףא ,הריציה שובל והזו ת"ד רבדל רובד
בושחל לוכי וניאש ףא וישועב לארשי חמשי והזו ,שובל השוע אוה הזב ףא ןיליפתו תיציצ
.(ק"הלכע) 'וכ ולש תוישעב וישועב לארשי חמשי ,רבדלו

הגשההו העידיה י"עש ,םשה תעידי י"ע םיאב (יתייערו יתוחא) הלא םינינע ינשש ,אלא (ה
ךישממ ןכלו .החמשב אוה יתייער 'יחבב העידיה י"עו ,ה"בוקב קובד השענ יתוחא 'יחבב
המ הנויל הלשמנ י"נכ 14שרדמב רמאמכ יתנוי הצעה ,הזל תעד ול ןיאש רמאי םאו ,רמאמהב
תקקזנ הניא כ"פעאו ללכ תעד הל ןיא הנויהו ,'וכ לארשי ךכ הגוז ןבל אלא תקקזנ הניא הנוי
י"נכ לש םעבט כ"פעא ללכ תעד ול ןיאש ימ 'יפא י"נכ ךכ ,ךכ העבטש תמחמ הגוז ןבל אלא
יכ ,'תי וב קובד אוה כ"פעא תולפשה תילכתב אוהש ףא יתמת הצע דועו .י"שהב קובד 'יהיש
15עבצא םדאל בואכי םא מ"ד הנהו ,ומע תומיאתמש יתמת 'קנו אכלמד ןירבא םה י"נכ
אוה כ"פעא תולפשה תילכתב אוהש ףא לשמנה ךכ ,אוהה עבצא ומכ בלהו שארה שיגרמ
.(ק"הלכע) ותוא אפריו וילע םחרי יאדובו שרשה כ"ג שיגרמו ושרשב רשוקמ

הז לכב תוננובתהה הנשי רשאכד ,וילע םחרי יאדובו אוה ןאכ ז"הדא לש ונושלד ריעהלו
ליעל ונושל ד"ע אוהו .ורוקמו ושרושב תוקבד ידיל אוביש יאדו לש ןינע והז ,(יתמת 'יחבב)
.רקש יאדוב והז שיגרמ וניאש רמואש ףאד ,רמאמה תליחתב

לכ שיגרמ שארהש ,לט אלמנ ישארש ('וג קפוד ידוד לוק) 16בותכה ךשמהכ אוה ז"ע םעטהו
.17(רמאמב םש אבומכ) ותוא אפרי יאדוב הז דצמו ,םירבאה

ישאר רמואש המד ,הז פ"ע 18רואיבה עודיכו .הרותה ע"והזש ,לט י"ע אוה הז ןינע תכשמהו (ו
תורעש 'יחב ךרד דריל םיסיסר השענ (הלילב דרויש) לטה יכ ,הליל יסיסר ויתווצק לט אלמנ
ע"כוס 'יחבמ אוהש (והיחמ הרות לט הרותב קסועה לכ 19ל"זראמכ) הרות לט ע"והזש .'וכ
הדריש אלא 'יוה יפ אצומ איה הרותהש ,'וכ רפסה לע וידב תוימשג תויתואב םשגתנש אלא
.20'וכ השבלתנו

,ומחל רסחי ןפ הגאדב םדאה 'יהי אלשו ,תובצעה ךפיה ,החמשה ןינע חרכה ןבומ ל"נה לכמו
לע גואדל י"נבל 'יה רוסאו 21ומויב םוי רבד דריש ןמה יבג ונאצמש ד"עו .תטלחומ הלילשב
.22כ"חא 'יהי המו ,רחמה םוי ךרוצ

__________
ה"ד םייח ךרד .פ"הע ש"הש ת"וקל :האר .םינפוא המכב ח"אדב ראבתנ :א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעה (1
.דועו .ץ"רת הנשי ינא .ו"סרת הנשי ינא .ח"כרת חלש ידוד .ש"הש לע צ"צה .ו"פ ,ה"פס הלפתה רדס ןיבהל

םירישה ריש (2

,הצ ג"חז הארו .(א ,הק) טסת .תרחא המדקה ףוס םש האר :א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעה (3

,אכק םילהת (4

'ימחנ (5

,(זומת "םוי םויה" האר) םימעפל םא יכ םדאהב הז שגרויש רשפא-יא ע"כוס דצמד ,הנווכה הארנכ (6
.(ע"צעו .םש ןייע) תימינפ הדובע י"ע אוה (ויתוישעב ,וישועב לארשי חמשי) 'ישעו 'ישע לכב שגרויש ידכבו

.("החמש רבד" םהינשב) א ,זיק םיחספ תבש :א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעה (7

,טמק םילהת (8

.חית זמר ידוקפ ש"לי .יתסוסלו פ"ע ר"שהש ג"חז (9

'יעשי (10

קוקבח (11

,גמ 'יעשי (12

,גיק תבש (13

ר"שהש האר :א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעה (14

ףא עבצא :אתיא (ןקזה ונבר ק"כ ייחב דוע בתכנ הארנה יפכש ןשי) י"תכב :א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעה (15
.ךכ ,עבצא ומכ שיגרמ בלהמ שוחה

ש"הש (16

"י"מהו" תוביתב םייתסמ (כק 'יס םילשורי הנוב רפסב) ספדנש יפכ רמאמהש ריעה א"טילש ר"ומדא ק"כ (17
לע ש"דא ק"כ תרעה האב ל"נה רמאמב] "ל"דו" :ףיסומו ,(ת"ר ילב) "ןיבי ליכשמהו" אתיא י"תכב לבא
.["ל"דו ,ןיבי ליכשמהו :םש י"תכב" :"י"מהו" תוביתה

,ול ,בל ש"הש ת"וקל (18

.טי ,וכ 'יעשיל ש"לי האר (19

,די בקע ת"וקל האר (20

,זט חלשב (21

.ל"ומה .אצמנ ןאכ דע (22


הלואגה ןמז


םידיספמ המ תעדל םיכירצ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

,'וכו תווצמה םויקב רודיה ינינעו הרות ירועיש םנשי דחא-לכלו ,תודסומ םנשי ה"זעבש פ"עא
ןמזב 'יהש יפכ 'יתווצמ םויקב רודיהו הרותב הנבהל ,"תוקולא יוליג"ל עיגמ אל הז ןיידע לבא
!1הזב ךיראמ יעצמאה ר"ומדאש יפכ ,"ךנוצר תוצמכ"ד ןפואל דע ,םייק 'יה ק"מהיבש

- רודיהב תווצמ םייקמו העיגיב הרות דמול אוהש הזש ול הארנ ןכל ,תולגה ךשוחל ולגרתה -
!'ילא עיגהל לוכי אוהש תומילשה תילכת והז

לכ םע ,2"שממ לעממ הקלא קלח" איה ךלש המשנהש ,תעדל ךילע :תמא תרות תרמוא
ןפואב 4"שאכ ירבד" תויהל ךירצ הז ירה הרות דמול התא רשאכו ,3"שממ"בש םישוריפה
לוכי אל הזש םעטהו ."ךנוצר תוצמכ" תויהל ךירצ ךלש תווצמה םויק ז"דעו ,רשב יניעל הלגנה
לש תומילשהב רסח אלימב ,5"ץרא הסכי ךשוחה" ,לבלבמ תולגה ךשוחש ןויכ ,ךכ תושעהל
תא םייקל לוכי אל אוה ןכל - םדאה ןוצרב יולת וניאש רבד והזש ,רבדמו יח ,חמוצ ,םמודה
."ךנוצר תוצמכ" תווצמה

'יה שדקמה תיבש ןמזב 'יהש תוקולא יוליג םידיספמ - ל"ר םידיספמש המ תעדל םיכירצו
,6"שדקמה תיבב וניתובאל ושענ םיסנ הרשע"ש ךכ ידכ דעו ,רשב יניעל יולג 'יה הזש ,םייק
!םילשורי לכב ויה םקלחו

םלועה תא ןז" אוהש ךיא ,'ה ידסחו יסינ תא םיאור בוחרל םיאצוי רשאכ םויה םג םנמא
לש הדועסב ןוזמה תכרבב הרות פ"ע ירה םירמוא הז-תאש) "םימחרבו דסחב ןחב ובוטב ולוכ
ונקז בצמו דמעמ 'יה דציכו ודמעמ 'יה דציכ ,רוכזל השעמ תעשב םיכירצ ,כ"פעא ךא - (לוח
!םייק 'יה שדקמה-תיבש ןמזב

דוד חמצ תא" הלפתב םירמוא רשאכ ,יזא ,תולגב "ונלפנ" תולפש הזיאל םיאורשכ ,אלימב
וא ,םעפ 'יה דציכ םישיגרמש ןויכ ,"םערוטש"ה לכ םע תאז םירמוא ,"חימצת הרהמ ךדבע
לבא ,7"ךל ורמאיו ךניקז ךדגיו ךיבא לאש" - הז תודוא ועמשו רחאמ ,לכשב העידי הנשי פ"כע
קר אל םיקעוצו ,"שחלב" הלפת איהש ףא ,הלפתה תא םיקעוז אלימב - םהב רדח הזש ןפואב
ןויכ אלא ,(ה"בקהמ ויכרצ תא שקבל םדאה לעש) הלודגה תסנכ ישנא ועבקש חסונ והזש ללגב
!רסח הזש ,ןורסחהו ךרוצה תא םישיגרמש

המילשהו תיתימאה הלואגה םאבש ןויכ ,"חימצת הרהמ" 'יהיש םיצורש הזכ ןפואב רסח הזו
יפ יכ וידחי רשב לכ וארו דובכ הלגנו"ה רתוי םדקומ דחא עגרב 'יהי ,םדוק עגרב אובת
."רביד
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ירשת תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.(ד-ג ,וצ ,הצ) יחיו פ"ר ח"ות (1

.(ב ,אל בויא פ"ע) ב"פר אינת (2

.ב"פר אינתל 'וכו 'יפ טוקיל .זת םש .דת ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .א"נמ ג"כ "םוי םויה" האר (3

.ןפוסב ש"ק 'לה ם"במר ,בכ תוכרב הארו .טכ ,גכ 'ימרי (4

'יעשי (5

.ה"מ ה"פ תובא (6

,בל וניזאה (7


"להואה ךותמ שימי אל"
הז תסנכה תיבמ -

םיאצמנש הלא ןהו ,הלוגה תוצראב םיאצמנש הלא ןה ,תולגב אצמנש ידוהי םילאוש רשאכ
הפצמש "סנ"ה והמ ,יברעמה לתוכל תוכימסב ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב
!המילשהו תיתימאה הלואגד סנ :תוטשפב דימ הנעי ,וילא קקותשמו

םיגהונ םניאש הלאו ,רובידב םג ורמאל םיגהונ לארשימ תוליהק המכו המכבש - עודיה ןושלב
,הלוגס ןמזב כ"וכאעו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" - םתבשחמב ז"ה ,רובידב ורמאל
.הלואגה סנמ לחה ,"םיסנ תנש אהת" אוה הלש ת"רהש הנש ,ןדיד-ןודנבכ

- "'וכ הלגנה רואב שממ תואיצמב ולטבי אל"ש הז םג ללכנ "םיסנ"ה ןינעבש ,ףיסוהל שיו]
ת"ישהמ לודג דסח והז"ש ,םוי לכבש הלפתה תדובעל עגונב ט"שעבה תרותמ ו"קו ש"כמב
הלפתה רחא יח ראשנש הזש ,ונייה ,"'וכ תומל ול 'יה עבטה ךרד יפלש ,הלפתה רחא יח םדאש
.["סנ" לש ע"וה

הלפתו הרות וב ןילדגמש תיב ,שרדמה-תיבו תסנכה-תיב - םוקמה דצמ םג תפסונ הלעמו
םירושק ויתומש ,רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותיב ,ח"מג לע תובוט תוטלחהו
דמלו ללפתה ובש תיבב הריתי השגדהב םה וינינע לכש ,ןבומו ,(פ"מכ רבודמכ) הלואגה םע
הזז הניא השודק"ו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב תונורחאה םינש רשע ךשמב ותדובע דבעו
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יאדוב ירה ,ה"בקה לש ותיב והזש ןויכש - רקיעו דועו ,"המוקממ
,עשוהי תגהנהמ ןבומכ ,ה"בקה אצמנ ובש םוקמ ותואב אצמנ (םיקידצה לכ םע דחיב) ונרוד
דימת אצמהל ,ובר השמ תגהנהמ הז דמל יאדובש ,"להואה ךותמ שימי אל רענ ןונ ןב עשוהי"
הניא ותואיצמ לכש ,"המ ונחנו" - השמד לוטיבה דצמ טרפבו ,ה"בקה אצמנ ובש םוקמ ותואב
.הלעמלד תואיצמה לע "ןמיס" אלא


יחצנ ןפואב ףוגב המשנ

תבוח-ידי ואציו ז"נפלש תורודה ךשמב ורבעש המ לכ ירחאל ,הלא ונימיבש ,טושפ םגו ןבומ . .
הדירי לש םינינע דוע ןיא ,(יעצמאה ר"ומדא ישורדב םג אבומכ) םייוצר-יתלבה םינינעה לכ
השמ לש ותואיצמ הנשי ,אלימבו ,("'וכ ירקיא 'יגרדמ ליפנד ןאמ"ד ןינעה תלילש םג ללוכ) 'וכ
.יחצנ ןפואב ףוגב המשנ - "ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" -

וישכעש - "אובת אל המשו ץראה תא הארת דגנמ יכ" עובשה תשרפ ףוסב ש"מל עגונב ז"דעו
עגונב ל"זרדמב אתיאדכ ,רודה ישנא לכב ןכ לעפנש ,אלא ,דוע אלו ,ץראל וניבר השמ סנכי
.ומע דחי ובושיש השמ לש ורודל

טוקא הנש םיעברא" :תבש תלבקב םירמואש "הננרנ וכל" רומזמב רמאנש הממ םג ריעהלו
ןפואב ,בבל בוטו החמש ךותמו ,לארשי ץראל וסנכיו ובושי םה םגש ,רבדמה רוד ,"'וג רודב
,תוביתמ הלעמלש ןוגינל דע ,תובית םע ןוגינ ,התע ונגניש החמש לש ןוגינמ לחה ,"הננרנ וכל"ד
.(רפוש תעיקתד ןינעה תמגודבו ד"ע) "האמינפ אלק"ל דע
(הגומ יתלב - נ"שת'ה הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


תלדה תחתפנ דימ
...סנכנ ונקדצ חישמו

הרותב הכלהה הנתשת ירה - ב"נשת תנשב ירשתב יעישתב דוע אובי ונקדצ חישמש ןויכמ . .
.כ"הויב הגהנהל עגונב

'יתשו הליכאד ןינעה תויהל ךירצש התיה הכלההש ,ןושאר תיב תכונחב כ"הוי תמגודבו
,הז כ"הויב אוהה כ"הוימ ךשמנ ןכ-ומכ - כ"הויב

זאש ,ירשתב יעישתד "ןוצר תע"ד ןמזב ונדמעב כ"וכאעו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכמד
תיתימאה הלואגל םיכוז - זע רתיו תאש רתיב םה ונקדצ חישמ תאיבל םיעוגעגהו 'יפצה יאדו
!דימו ףכית המילשהו

,יולגב רכינ יתמ ,רשא ,"יל ידודו ידודל ינא" ,לולא שדוח לכ ירחאל ונדמעב - ףסותימ הזבו
אקוד הז ירה - "יל ידוד"ש יולגב רכינ יתמו ,"ידודל ינא"ש - קוידבו זע רתיבו תאש רתיב
...!ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהד בצמו דמעמב

ןויכ . . ירשתב יעישתד תודועסה תליכא ינפל דוע הז ירשתב יעישתב הזל םיכוז ,רומאכו
"םוי לכב ,"םוי לכב אוביש ול הכחא" שוריפה תא םג ללוכ "אוביש םוי לכב ול הכחא"ש
.ובש ןושארה עגרהמ לחה םויהמ עגר לכב - םויה לש ותוללכב ושוריפ

לש תיבבו ,שרדמה תיבבו תסנכה תיבב התע םיאצמנש - םוקמה דצמ םג ףסותימ הז לכבו . .
.םיבוט םישעמ

םישעמב תוברהל - ת"ישעב ידוהי לש ונינע והז ,ןכש ,ת"ישע ,הז ןמזב הריתי השגדהבו
.תלוזל הקדצ תניתנב דחוימבו ,םיבוט

וילע הוצמ התא יא"ד ןפואב הקדצ תניתנב םיקפתסמ אל דחוימב ת"ישעבש - הפסוהבו
זאש ,ה"רד םיכרצה קופיס (םע הרושקו) תמגודב איה ולא םימיב הקדצהש ןויכמ ,"ורשעל
בותכה ןושלבו ,ל"תעלד ןיעמ רשבו םיגד םחל אלא ,רשב םתסו םחל םתס אל םה םיכרצה
."וננודאל םויה שודק יכ . . םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא"

עגונב - המכו המכ תחא לעו - אוה ןכש ,ןבומ ירה ,"םויה שודק" אוה רבדה םעטש ןויכמו
,איה ת"ישעד הקדצה ןכלו ."הנשב תחא"ד השודקה - ה"ר תשודקמ הלודג ותשודקש כ"הויל
."ורשעל בייוחמ התא"ד ןפואל דע ידוהי לכ לש ונוצר תא םיאלממש

,לארשימ א"ואכ לש םנוצר תא אלממ אוהש - ה"בקהל עגונב זע רתיו תאש רתיב אוה הז ןינעו
םינינעב םישועו םירבדמ םיבשוח םהשכ וליפא ירה - רבד לש ותתימאלש ,ףטו םישנ םישנא
םויק ,(עודיה ם"במרה ןיד-קספכ) אוה ,םיחנומ םה ובש יתימאהו ימינפה םנוצר - םירחא
!ה"בקה ןוצר

לכ ולכ" רבכש - (תאז זירכה ונרוד אישנו) ותרותב הליגש יפכ ,אוה ה"בקה ןוצר ירהו
;תומילש לש ןפואבו ,"םכלוכ ןכה ודמע"ד ןינעה םג רבכ ונשי - וזמ הריתיו !"ןיציקה

הכירצש ,הלואגה לא תולגה ןמ האיציהד העונתה םצע - אוה ןיידע רסחש ידיחיה רבדה
...!ןיע ףרהכ דימו ףכית תויהל

- רתסנ סנל אל וליפאו ,יולג סנל עיגהל ךרוצ ןיאש ,ונייה ,עבטה ךרדב ל"צ וז העונתו

רכז ,השאו שיא םיארקנה) לארשי ינבו ה"בקהל עגונב םג אוה הז-ךרד-לעש - רקיעהו . .
!"ינוחצנ ינב ינוחצנ" השענש ,(הבקנו

הנעמה - ה"בקה קסעתמ המב םילאוששכש ,ונייהו ,"ינב ינוחצנ רמאו ךייח ה"בוק"ד ןפואבו
,הלודג יכה החמשב אצמנ אוהש ,"ךייח ה"בוק" איה הדיחיה ותוקסעתהש ,אוה ךכ לע
!"ךייח ה"בוק ןינעה לדוגל םאתהב

,כ"כ ךורא ןמז תולגב ויהש ירחאל םינבה ןוחצנ - "ינוחצנ ינב ינוחצנ" איה וז החמשל הביסהו
!רבדבש םיטרפהו םינינעה לכ ללוכ ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש תרמוא הרותהש דעו

םיחינמ אלו ,ירשתב יעישתב דוע - לארשימ א"ואכב "ךויח"ה השענ דימו ףכיתש - רקיעה
,"הב תואלפנ תנש אהת ה" תנשד ירשתב יעישתב אקוד אלא ,ןמז המכל ו"ח תאז תוחדל
,רבדבש םיזמרה לכ ראש םג ללוכ ,"לכב תואלפנ

חישמ רבכ אב הנה - "הז רמואו ועבצאב הארמ" לכש ןויכמ ,םיזמרב ךרוצ ןיא אליממו
- ותאו ,("ןיירא טייג רע ןוא ריט יד ךיז טנעפע ךיילג") סנכנ אוהו תלדה תחתפנ דימו ,ונקדצ
"עדייז רעטלע"ה אוהש "(אחישמ) אכלמ דוד" כ"וכאעו ,הלעמ לש אילמפה לכו םיכאלמה לכ
חישמ - "ןורחא לאוג"ב ןהו ,וניבר השמ - "ןושאר לאוג"ב ןה הלגתמו ךשמנ ונינעש ,חישמ לש
...!"ה"בוק"ו "לארשי" לכ יאדוב םיאב הלא לכ םעו .ונקדצ

,ובש םישדקה שדקב - אפוג ובו ,ישילשה שדקמה תיבב 'יהי הדועסה ךשמהש - רקיעו דועו . .
הליכאה רקיע אוה םישדקה שדקב - הברדאו ,םינהכה תליכא התיה ובש םוקמה והזש
.םהלש

הליכאב ןה - םהינינע לכב ויחש םינהכ ויה ,תוכלמה תריזג ןמזבש וניצמש הזמ ו"קו ש"כמבו
שדקש הז לע םימעטה והזש ,אקוד םישדקה שדקב - םיימשגה םינינעה ראשב ןהו 'יתשו
."תוטמה רדח" םשב בותכב זא ארקנ םישדקה

- ירשתב יעישתב רבכ ונדמעב דחוימבו - ללכב ת"ישע לש םנינעש ןויכמ :רקיעה אוהו דועו . .
- הרותה דומיל םע דחוימב הרושקה ,האליע הבושת ,אוה

ה"בקה לש הנושארה הארוההש ןויכ ,"אצת יתאמ השדח הרות"ה יוליגל דימו ףכית הכזנ
!שממ דימו ףכית אובל תחרכומ הלואגהש - איה ותרותב

,דחי ונתודעוותה ךשמה ינפל דוע - שממ דימו ףכית אלא ,"ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אל"ו
הלואג איהש ,ונייה ,המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז - תודועסה תלחתה םדוק כ"וכאעו
,תומילשד ןפואבו ,ותתימאל תמאד ןפואב

- "אימש יננע םע וראו" - "וניתונבבו ונינבב . . ונינקזבו ונירענב" ,דחי ונלוכ םיאצמנ אליממו
שדקמ" ,ישילשה שדקמה תיבבו ,שדקה רהבו ,שדקה ריע םילשוריבו ,השודקה וניצראב
,םישדקה שדק לע יאקד ,"תוטמה רדח"ב תודועסב םיכישממ - אפוג םשו ,"ךידי וננוכ י-נדא
. . !םיבותכה תוטשפכ
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה החנמ תלפת ירחא םירופיכה םוי ברע תכרבמ םיעטק טקל)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

מ"שת ןמוי ךותמ ינש קלח 'יש וניארוק להקל הזב שיגהל םיחמש ונא
תוכוסה גח ברע דע - ירשת ,'ב םוימ

עובש ידימכ ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו םדוקה ןוילגב םסרפתהל לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

םיתיעל בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב

[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה]

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

ןיליפת תיקש יבג-לע חנומ שמוח האר הרותה תאירקמ ש"דא ק"כ אצישכ :ירשת ,'ד םוי
.ןיליפתה לעמ שמוחה תא ש"דא ק"כ ריסהו

."וניקולא אוה" ןגנל לחהו החמש לש תואל 'קה ודיב ש"דא ק"כ הרוה החנמ תלפת םויסב

תעב :ש"דא ק"כ - ט"חלדבי - לש ומא ,ה"ע הנח תינברה טייצראיי - ירשת ו"או ,'ה םוי
'סמ לע םויס ךרע ...וטושפכ 'יהת הלואגהש תוחיש המכ םויסב ש"דא ק"כ שיגדה תודעוותהה
ןגנל ש"דא ק"כ הוצ תודעוותהה םויס תארקל .'וכ ק"האב בצמה לע הכוראב רביד .תוידע
ק"כ ךרע כ"מחאל ."יצפאלח יצירושז עינ"ו (א"פ 'דה אבב) ז"הדאל תובב ןוגינ ,הנכה ןוגינ
םויבו ,ךמע תא העישוה ןגנל הוצ תודעוותהה םויסב .גוהנכ "הנח ןרק" רובע תיבגמ ש"דא
הכרב תרימא ד"ע ריכזה ,"אוואקינ טעינ טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה כ"חא .םכתחמש
.ל"נה ןוגינ בוש ןגנל ש"דא ק"כ לחה ותאצ םרטו הנורחא

."וניקולא אוה" ןגנל ש"דא ק"כ לחה ףסומ תלפת ירחא :הבושת תבש ,וניזאה שדוק תבש

םויסה ךשמה - 'ב החיש .הבוש תבש ד"ע - 'א החיש .תודעוותהל ש"דא ק"כ דרי 1:30 העשב
דמעמב ומצע תא דימעהל ךירצ ידוהי לכש רמא המויסבו ,ירשת ו"אוב ליחתהש תוידע 'סמד
.ףוגה לע םג לעפי הזשו הלואג לש בצמו

.ה"רד רמאמה םע ורשיקו לארשי הבוש ה"ד רמאמ רמאו ןגנל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא

ת"ישעל וניזאה 'פד תוכיישה לע ש"דא ק"כ רביד כ"ומכ .י"שרפב רואיב - 'ד-ו החיש
.ירשתב ינימשב הבוש תבשד תועיבקהמ הארוההו

טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה כ"חא ,"וניקולא אוה" ןגנל ש"דא ק"כ הוצ תודעוותהה םויסב
."וניקולא אוה" ןגנל ש"דא ק"כ לחה החנמ תלפת רחא ."אוואקינ טעינ

קלחל ש"דא ק"כ לחה תירחש תלפת ירחאל העש עברכ :םירופיכה םוי ברע ,ירשת ,'א םוי
םייתסהשכ .תשגלמ וענמנ םיברש ןויכ ,שגינ דבלב ןטק להק .םוקמה יבשותלו םיחרואל חקל
בוש קליח (12:00 העשב) כ"חא ?"םלוע רעד זיא ואוו" :ג"לירה תא ש"דא ק"כ לאש רותה
דחא לכל ש"דא ק"כ לחיא הקולחה ךשמב .תוקד המכ בוש קליח 1:30 העשבו ,העש עברכ
םירקבמה רובע הזש ול רמאו הכיתח דוע ש"דא ק"כ ןתנ ןוסגילז ר"דל ."הקותמו הבוט הנש"
.ולצא

ךכרבי 'וג וכרבת הכ" רמאו 'יש 'תה תא ךרבל לאזל ש"דא ק"כ סנכנ העיקשה ינפל תוקד ששכ
ןתינ 'יהו תומוצע ויה 'קה ויניע .הכרבה תא ךישמה כ"חאו ,יכבב טעמ ש"דא ק"כ קיספהו "'וג
.(556-7 ט"יח ש"וקלב ספדנ הכרבה חסונ) ושדק ינפ תא תוארל

.'קה ורדחב ש"דא ק"כ ראשנ הלילב

.(רוא להי) םילהתה תא םג ולצא ש"דא ק"כ קיזחה תוליפתה תעב :םירופיכה םוי

.יכב לוקב םיקוספ המכ ש"דא ק"כ רמא הרטפהה תעב החנמ תלפתב

בוש ןגנל ש"דא ק"כ הרוה ומע דחי רש להקהו "וניקולא אוה" ץ"שה ןגינשכ הליענ תליפתב
(םדקומ ןיידעש) ןועשה לע ג"לירל ש"דא ק"כ הארה ץ"שה תרזח עצמאב .הנורחאה אבבה תא
.ךיראהל ןזחל הרוה אוהו

להקל 'קה וידיב הרוה תוקד עבשכ ךשמבו 'קה ואסכ לע ש"דא ק"כ הלע "שראמ"ה ןוגינ תעב
.עבוכה תא ש"דא ק"כ שבל ונילע םדוק .הרישה ריבגהל

."תחמשו" ןגנל לחהו "ט"וי טוג" םימעפ רמא הלדבה ירחא

."תחמשו" ןגנל ש"דא ק"כ לחה החנמ תלפת רחא :ירשת א"י ,'ג םוי

(ש"רהמה ר"ומדא ק"כד אלוליהה םוי - ירשת ג"יל רוא) הלילב םויה :ירשת ב"י ,'ד םוי
.ש"רהמה ר"ומדא ק"כ לש תוגהנה לע רפיס תודעוותהה תעבו ,ש"דא ק"כ דעוותה

שממ" :(ק"הלל ישפח םוגרתב) רמאו שדוקה ץראב בצמה לע הכוראב ש"דא ק"כ רביד כ"חא
. . הז תרומת םולכ לבקל ילבמ דגנכש דצל חטש דוע ורסמ :ליהבמ ןינע דוע ושע הלא םימיב
דע םיחטשה לכל הנכהו המדקה וז אלא - םמצע םיחטשה אלו ,"שקו ןבת" אל הזש ועדיש
."!שדוקה ריע םילשורי ללוכ ,ולאו ולא תולובגל

עומשל םיצור אל תונושמ תוביס ינפמש ולאכ םנשי ןכמ רחאל" :ש"דא ק"כ רמא דועו
ליבשב םולש ,יתימא םולש הזש תוצוחב םיקעוצו םיכלוהו ,םיחטשו ריינ תסיפ לע רבודמש
ןוויכהש םיאור .'וכו םיחטשה םע בשחתהל םילוכי ךיא אלימבו ,םינינו םידכנל דע םידליה
שוריפב ורמא רבכש דע ,תלדוג םולשה ךפיה תנכס דעצו דעצ לכב :ךופה קוידב אוה
רבכ ,"םיחורסה םיגדה" תא ולכא רבכ - . . המיתחה לע וטרחתי םה ,ומתחש יפ-לע-ףאש
"!וטרחתי םה - ומתח םהש יפ-לע-ףאש םירמוא רבכ וישכעש ךכ ידכ דע ,"תוקלמ"ה תא וגפס

תא קיפסמ ולכא רבכו ,הליחתכלמ תועט חקמ הז 'יהש ודויש ר"היו :ש"דא ק"כ םייסו
וז רבד" - ןוצר תא ומייקיש ןמזה עיגה רבכו ,"תוקלמ" קיפסמ וגפסו "םיחורס םיגד"ה
י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה ,ץקה הז - "'ה רבד"ב ינשה שוריפה םייוקי בורקבו ,"הכלה
תוביס ינפמ) וישכע דע ועטש ולא לכ םע ,"וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב"ש ,ונקדצ חישמ
הפי"ו ןקתל רשפאש המ לכ ןקתל (השעמל פ"כע) ואריו ,שייבתהל וקיספיש ,(תונושמו תונוש
."םדוק תחא העש

.(הנש א"ח טקולמ מ"הסב ספדנ) 'וג ובשת תוכוסב ה"ד רמאמ ש"דא ק"כ רמא כ"חא

ב"דש 'רה .תוכוסה גח םדוק הקדצל םתתל םירלוד ש"דא ק"כ קליח תודעוותהה םויסב
תונוזמ לש תוכיתח המכ ש"דא ק"כ ול ןתנו ,םייחל ש"דא ק"כל רמאו םירלוד תליבח איבה
.תונחב ולש םינוקל ןייה תא קלחיש ול רמאו החלצהב ול לחיא ,ןייה קובקב תאו

טעינ טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה כ"מחאל ,רעבירא הליחתכלמ ןגנל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא
.ל"נה ןוגינ ןגנל בוש לחהו הנורחא הכרב ד"ע ריכזה ,"אוואקינ

םלצה תא לאש תילעמל ש"דא ק"כ סנכנש ינפל ,החנמ תליפת םדוק :ירשת ג"י ,'ה םוי
ק"כ ול רמאו ,טעמ חונל םיכירצש הנע ל"נה ,(תומלצמה) םילכה ןכיה ןידיירפ (ה"ע) צ"יול
...ט"וי ברע רחמ ירה :ש"דא

.ןגנל יקסבומיליו (ה"ע) אשוז 'רל ש"דא ק"כ זמר החנמ תלפת ירחא

תומוקממ תוצובק ןותחתה ןדע-ןגל וסנכנ רקובב םויה :תוכוסה גח ברע - ירשת ד"י ,'ו םוי
ורדח חתפב דמע ש"דא ק"כ .'קה ורדחב ש"דא ק"כמ םינימ לבקל ידכ לבת יבחרב םינוש
ןייז לאז ,תוכשמה עלא ןייז ךישממ טלאז ריא" :םינימ ומצעל רחבש דחא לכ תא ךרבו 'קה
."וישעמב חמשי ןוא וישועב לארשי חמשי ,הלופכ החמש ,וניתחמש ןמז ,ראי עכיליירפ א

לכ :ש"דא ק"כ רמא (ק"האב ת"ות רובעו איסור ידוהי רובע) סאפרעטופ (ה"ע) לדנעמ 'רל
.(ישפח םוגרת) 'יבשבו קוצמב םיאצמנה םידוהיל טרפבו ,א"ואכל ךייש ליעל רומאה

:ש"דא ק"כ רמאו ,(תיניזורגה הדעה בר) יליושלאכימ 'רהו דעוה וסנכנ ד"בח רה תלחנ רובע
רה תלחנ םע דחיב 'וכו ארכובו וקורמ ,איזורג ישנא לכ ליבשב ,תוכשמהה לכ תא ךישמהל
ק"כ ףיסוה בויחב הנעשכו ח"הנב רג אוה םא יליושלאכימ ברה תא לאש ש"דא ק"כ .ד"בח
.ארכובו איזורג ישנא לכ םע דחיב ד"בח רה תלחנ לש תונברהל אוה יזא :ש"דא

םיכוזה םכנה :ש"דא ק"כ רמאו ,תודסומה יגיצנו לרוגב םיכוז ,ש"נאד ד"ב וסנכנ תפרצ רובע
םיפתתשמה לכ רובעו ,הבש םינינעה לכו תפרצ לכ רובע תוכשמהה לכ תא וכישמתש ,לרוגב
.(ישפח םוגרת) ד"בה ינינע לכבו ,לרוגב

לכ םע תוכשמהה לכ ךישמהל :ש"דא ק"כ רמא ו"ת םילשורימ שטייד 'יש םולש םייח 'רל
תומילש םע דחיו הרותה תומילש םע דחי ץראה תומילש םע דחיב ,ליעל רבודמכ ,החמש ינינע
.(ישפח םוגרת) םעה

,הובאד אערכ ארב :ךישמהו ?ירוביצ ןקסע כ"ג אוה :ש"דא ק"כ לאשו ונב םע סנכנ ל"נה
שמתשיש ףיסוהו ,ןדמלו ש"רי דיסח 'יהיש ותוא ךרב כ"חאו סדה תחקל ש"דא ק"כ ול הרוהו
.םימשבל סדהה םע

ק"כ םכרבו ח"פכמ גורתאה תא ש"דא ק"כל ורסמו (ח"פכ יבשותו) ח"פכ דעו וסנכנ כ"חא
.(570 ט"יח ש"וקלב ספדנ הכרבה חסונ) ש"דא

ש"דא ק"כו א"כל סדה ש"דא ק"כמ וינב ינשו ותשא םע ןמדירפ ב"דש 'רה לביק 12:30 העשב
הברה כ"כ ןיאש הרמאו ,ונאלימב םישנל קלחל רלוד 100 ותשאל ש"דא ק"כ ןתנ כ"חא .םכרב
.םישנ 200 רובע רלוד 200 הל ןתי האבה הנשבש הל רמא ש"דא ק"כו ,םש םישנ

ידכ תוברעו םיסדה לש הלודג תיקשו םיסדהו בלול םע הכוסל ש"דא ק"כ אצי 5:30 העשב
וגאקישמ ץכ בקעי 'רה .הקדצ ש"דא ק"כ קליח הכוסל סנכנש םדוק .םינימ 'דה תא דוגאל
הנעו ,"להוא" ןופ סורג ןטוג א ול שי םאה ש"דא ק"כ ותוא לאשו תוריכזמה תלד די לע דמע
.ןכש ש"דא ק"כל

,תינברה רובע גורתאו בלול םע ותיבל עסנ כ"חאו 6:10 דע הכוסב ההש ש"דא ק"כ
.ותיבמ ש"דא ק"כ רזח 6:25 העשבו

םע עגפ 'אש ש"דא ק"כל . . רמאו ,(ץע דומעב העגפ ותינוכמ) ל"ר הנואת 'אל העריא םויה
התיה אל לומתא ירה :((ישפח םוגרת) ךויחב) ש"דא ק"כ לאשו ,("לאפ") דומעב ותינוכמ
ק"כ הנעו ש"דא ק"כל ל"נה לש ויבא בתכ כ"חא ...?דומע דיל עיגה אוה דציכו תודעוותה
."צ"הע ריכזא ?םירפס םש ויה םאה" :ש"דא

ןמז ,תוכוסה גח תארקל לבת יבחרמ לכב 'יש ש"נאל ש"דא ק"כ חלשש קרבמה חסונ
םשה חמשיו וישועב לארשי חמשיו וניתחמש ןמזו םכתחמש םוי אבט אתבש" :וניתחמש
."בוט םויו תבש טוג .וישעמב


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?הדיחיה 'יחב תא םילגמ דציכ

מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ רידנ םוליצ תאזב םיאיבמ וננה םירופיכה םוי תארקל
החנמ תלפת ירחא ס"נכהיבב - ב"משת'ה פ"כהויע תכרבמ עטק לע א"טילש

(ךליאו 562 ד"כח ש"וקלב הספדנ הכרבה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

.ןעצנאגניא ןעמ זיא הרידב סאוו . .

.הרידו תיב א טאה רע ןעוו אקוד םדאה תומילש יד ךאד זיא ,םדאה תרידב יוו םשכ - טרפבו]
ךאד זיא ,(הרידו תיב ןייק טינ טאה רע ןעוו ךיוא) ןרעדעי אב אד זיא הדיחי זא שטאח ןוא
ךרוד ךיוא ףיוא ךיז טוט סאוו םדאה תומילש יד טגנאלראפ הדיחיה יוליג זא ,קידנאטשראפ
ענייז עלא ןיא סאד זיא יוליגב ריאמ זיא הדיחי ןעוו ןוא ,הרידו תיב א טאה רע סאוו םעד
.[םינינע

סאוו םעד ךרוד זא ,[ןוילעל המדא ש"ע ךאד זיא םדא םוראוו] הלעמל לוכיבכ ךיוא זיא ז"דע
ביוא ןוא .םלועב אד הלעמלש הדיחי ךיוא זיא - 'תי ול הריד א טלעוו רעד ןופ טכאמ'מ
יוליגב ריאמ הלעמלש הדיחי ךיוא (הדמ דגנכ הדמ) זיא - יוליגב הדיחי זיא ןדיא אב
.םהמ הטמל ןותחת ןיאש םינותחת יכה םינינע יד ןיא זיב ,םינינע עלא ךרוד טמענ ןוא

.ג"עצחב ןכלו !?הז לכ יתרמא םנמואה :יברה בתכ ינשה עטקה לש ןימי דצב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish