ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ונרוד אישנש ושרפי םא תמוערת םוש יל 'יהת אל
תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה
ונרודב חישמ אוהו ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש -

*

הרות תחמשו תרצע ינימש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= בלש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה ת"חמש ליל תחישמ / ונרודבש חישמ אוה ונרוד אישנ

הלואגה ןמז
ת"חמשד החמשה ןינעב םיאלפנ םיעטק טקל / עגר לכב ירמגל השדח החמש

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
גח ורסיא דע צ"עמש לילמ - מ"שת ןמוי ךותמ יעיבר קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"ישת'ה ת"חמשמ ןמוי לע יברה תהגהמ רידנ םוליצ / אדח אתעשב הבושת

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ונרודבש חישמ אוה ונרוד אישנ

םא תמוערת םוש יל 'יהת אלו * אישנב טושפה שוריפה אוה חישמ
ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה ונרוד אישנש ושרפי
* ונרודב חישמ אוהו ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה
הזכ לובסלו טולקל לוכי וניא אוה ,וליבשב ידמ רתוי הזש ,אוה ןעוט
ךנה םא ,הז תא טולקתש דע ןיתמהל ןמז ןיא :ול םירמוא * ראות
,חושמ :הזבש םירחאה םישוריפה יפכ "חישמ" הלמה תא שרפת הצור
ךתויהבש תעדל ךילע - אוה רקיעה לבא ,ב"ויכו גיהנמו לארשי העור
* רודה ישנא לכד אישנה ,ונרוד אישנ לש חילש התא ,הז רודב ידוהי

הגומ יתלב - ו"משת'ה הרות-תחמש ליל תחישמ ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

."חישמ" אירטמיגב אוה רשע ףוריצב "חילש"ש ,תואירטמיג ירפסב אבומ .א

:הזב רואיבהו

תירב ינב םתא המ" ,חלשמל תומדהל וילע ;חילש םשל יואר תויהל חילשה לע שארל לכל
רטש י"ע ,לעופב חילש רותב ותוא הנמי חלשמהש ךירצ כ"חא - 1"תירב ינב םכחולש ףא
ותדובע ינפל ןיידע הז לכו .חילש 'יהנ חילש דציכ ןפואה והזש ,ב"ויכו רובידב וא האשרה
.ותוחילש יולימב לעופב

בק"ה והזש ,ויתוחכ רשע לצנמש ז"יע ,לעופב ותוחילש תא תואלמל חילשה ךירצ ןכמ רחאל
.2"ולש

אוהש ,ונרוד אישנ לש חילש דלונ הז רודב דלונש דחא לכ :איה הנווכה ,הז ונרודל עגונבו
ותוחילש יולימב ולש בקב ויתוחכ רשע תא לצנל חילשה לע כ"מחאל .רודה ישנא לכד אישנה
.לעופב

"חילש" לש אירטמיגה) "חישמ"ד ןינעה הלגתמ ,ויתוחכ רשע תא לצנמ חילשה רשאכו .ב
השענ אוהש דע ("'וכ תירב ינב םתא המ") חלשמל המודב אוהש ךיאו ,((תוחכ) רשע דועו
,("חישמ זיא רע") חישמ אוהש ,ונרוד אישנ - (ותומכ םדא לש וחולש) חלשמה םע דחא רבד
חישמש דע ;לארשי העורו גיהנמ (ג ,רחבנ (ב ,חושמ ןושלמ (א :חישמבש םישוריפה לכ םע
.אישנב טושפה שוריפה אוה

אוה ונרוד אישנש ושרפי םא ("ןבאה טינ לביראפ ןייק לעוו ךיא") תמוערת םוש יל 'יהת אלו
חישמ אוהו ורודב חישמ 'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ
.ונרודב

,ורודב אישנ לכל עגונב אוה ןכש :תוטשפב הרבסה ךכ-לע הנשי - 'וכו תולאש םילאושש ולאו
לכש ,וזמ הריתיו] 3רוד ותוא לש וניבר השמ אוה רודה אישנש ןויכ - ורודבש חישמה אוהש
,6ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג אוה השמו ,[5"תרמאק ריפש השמ" ,4"השמ" ארקנ ח"ת
ראובמכ .(ןורחא לאוג) ונקדצ חישמ אוה רוד לכבש השמהש אצוי אלימבו ,ונקדצ חישמ
הדיחיש ,רודה לש תיללכה הדיחי 'יחב אוה ,הז ונרודב רודה אישנל דע ,רודה אישנש 7מ"כב
.8חישמ לש ותגרד איה

'י דגנכ ,'י דועו חילש) ויתוחכ רשע תא לצנמ ונרוד אישנ לש חילש רשאכש ,ןבומ ז"פעו
."חישמ"ד ןינעה זא הלגתמ - לעופב ותוחילש תא תואלמל ידכ (ולש תוחכה

:ול םירמוא .ראות הזכ לובסלו טולקל לוכי וניא אוה ,וליבשב ידמ רתוי הזש ,אוה ןעוט .ג
יפכ "חישמ" הלמה תא שרפת הצור ךנה םא ,הז תא טולקתש דע ןיתמהל ןמז ןיא
ךילע - אוה רקיעה לבא ,ב"ויכו גיהנמו לארשי העור ,חושמ :הזבש םירחאה םישוריפה
,רודה ישנא לכד אישנה אוהש ,ונרוד אישנ לש חילש התא ,הז רודב ידוהי ךתויהבש תעדל
ץיפהל ךילע ליטה אוהש תוחילשה תא ךיתוחכ רשע לכ םע םייקלו תאצל ךילע אלימבו
תומוקמב םידוהי חמשל ת"חמשב ךליל - םג ללוכ ,םוקמו םוקמ לכב תווצמו הרותו תודהי
ןימאהל ךירצש טושפכ ללוכ ,הרותבש תוכלהו תווצמ ג"ירתה לכ תודוא רבדל םשו ,םירחא
11םש קסופו ,10חישמה ךלמו 'יתומחלמו םיכלמ 9'לה ףוסב ם"במרה קספכ ,חישמה תאיבב
חישמה תאיבב הנומאהשו ,ימשגה הזה םלועב ימשג ףוגב אצמנש םדו רשב אוה חישמש
!12הז רבדב םיאלמ םירפסה לכ אלא ,הרותב דחא טרפ אל איה

"חישמ"מ לחה ,"חישמ" הלגתמ - ויתוחכ רשע לכ םע ותוחילש תא םייקמ חילשהש ז"יעו
.תיללכה הדיחיל דע ,(ותמשנבש הדיחי) ובש

(ול םירמואש) ךכ ידכ דע ,חישמכ הלענ הכ ןינע םע ול שי תוכייש וזיא :ןועטל ידוהי לוכי .ד
?ויתוחכ רשע םע ותוחילש אלמיש ז"יע חישמ תא תולגל וחכבש

:א"ואכל הז ןינע ריבסהל רשפא ,הנה

תא וב שיש א"ואכב תויטרפב ךשמנ םג ךכ ,רודה אישנ ,רוד לכבש וניבר השמה ונשיש םשכ
שי לארשימ תחאו דחא לכלש 13אינתה רפסב ראבמ ןקזה ר"ומדאש יפכ ,וברקבש השמה
אתלימ" ולצא 'יהת 'ה תאריש לעופ הזש דע ,ימינפ ןפואב וב אצמנ הזו ,וברקבש השמ 'יחב
.14"יתרטוז

אוה ןושאר לאוגש - חישמל עגונב םג אוה ןכ ,ןושאר לאוג ,וניבר השמל עגונב הזש םשכו
:ןורחא לאוג

שי ךכ ,ונרוד אישנ אוה ונרודבש ,רודה לש - חישמ - תיללכה הדיחי 'יחב אוה אישנהש םשכ
.שפנבש הדיחיה 'יחב ידוהי לכל

,"הדיחי 'יח המשנ חור שפנ ,הל וארקנ תומש השמח" המשנ לכל עגונב 15ל"זח רמאמכ
,הלעמל איהש יפכ ולש המשנב קר אלו ,ותמשנבש הדיחי 'יחב שי ידוהי לכלש תרמוא-תאז
,ותמשנ תא ול ריזחמ ה"בקה רקוב לכבש תוטשפב ןבומכו ,ףוגב תדרוי איהש יפכ אלא
.הדיחיה 'יחב ללוכ ,תוגרדה תשמח לכב ,16"יב תתנש המשנ"

.ובש (הדיחי) חישמ 'יחב שי ידוהי לכלש אצוי ,חישמ 'יחב איה הדיחיש ,ל"נה פ"עו

ט"שעבה דימלת ,ליבונרשטמ םוחנ 'רמ) 17םיניע רואמב ראובמה פ"ע ןבוי ןינעהו . . .ה
.חישממ ץוצינ ותמשנב שי ידוהי לכלש ,(דיגמהו

,ארבנ ץוצינ ,ןטק ץוצינה איה ,(ל"נכ) המשנ לכב הנשיש הדיחיה 'יחב 18הלבקה ןושלבו
.ארוב ץוצינה םע - 19"ךדחייל הדיחי" - דחא רבד איהש

דחא רבד ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ללכה ונשי םלועה ינינע לכל עגונב םאו
לש המשנ לכב ונשיש - חישמ לש ץוצינ - הדיחי 'יחבל עגונב אוה ןכש כ"וכאע ,20"הלטבל
.הנווכו תלעות הזב הנשי אלא ,ו"ח הלטבל אל הזש ,ידוהי

ךלצא "ןשיי" ץוצינהש ידכ אל הז ירה ,חישמ ץוצינ ,הדיחי 'יחב ךל ונתנ רשאכ :תוטשפבו
,תיללכה הדיחי 'יחב תא הלגת ז"יעש דע ,("ןרעקאלפפיוא") ותוא "ריעבהל" ךילע אלא ,ו"ח
.ונקדצ חישמ

,ךמצע םע הדובעהמ לחה ,ךיתוחכ רשע לכב ךתוחילש תא םייקמ ךנהש ז"יע לעפנ הז רבדו
דע ,םלועב ךקלחב תוקולא ץיפהל ךתוחילש תא ךיתוחכ רשע לכ םע תואלמל הזל ףסונבו
תא תולגלו שגופ התאש ידוהי לכב (חישמ לש ץוצינ) הדיחיה 'יחב תא תולגלו ,םלועה לכב
הדיחי 'יחבה תא םלועב הלגת ז"יעש דע ,(ןמקלדכ) ארבנו ארבנ לכב תאצמנש תוקולאה
.ונרוד אישנ והזש ,ונרודבש חישמ - תיללכה

ןויכ ,"חישמ" אוה - שפנה תוחכ רשע דגנכ - רשע ףוריצב "חילש"ש המ ןינעה ןבומ ז"פע
ויתוחכ רשע תא לצנמ ,ונרוד אישנ לש חילש אוה א"ואכש ,ונרודבש ידוהי לכש ז"יעש
הדיחיהו ,חישמ לש ץוצינה ,ובש הדיחי 'יחבה תא הלגמ אוה ,םלועב ותוחילש תא אלממו
.ולוכ םלועה לכב (תיללכה הדיחי) חישמ תא הלגמ אוה ז"יעש דע ,םירחא םידוהי לש

תיצהל וחוכב (ותמשנבש הדיחי 'יחב) א"ואכבש חישמ לש ןטקה ץוצינהש ,תוטשפבו . . .ו
עבטכו ,'יח שא אלא ,"תוממוע םילחג" אל הזש ,שא ץוצינד ןינעה תוטשפכ ,תולגה ילתכ תא
,םייתניב ענומה רבד אלל ,ב"ויכו םיצוקל תחא םעפ 'יפא ותוא םיטיסמ רשאכש ,שא ץוצינה
.ירמגל םיפרשנ םהו םיצוקה לכ תא קילדמ אוה

שא אצת יכ" - תולגה לש םיצוקה תא קילדמ א"ואכבש חישמ לש ץוצינה :לשמנב ז"דע
ה"בקה יזא "אשדקמ ברחתמו לארשי ולגתאד ןויכ"ש 22רהזב ראובמכ ,21"'וג םיצוק האצמו
,23אתולגב אתניכש ,הניכשל םיקיעמ םיצוקהו ,"'יתחת יושו ,(םיצוק) ןירדרדו ןיכוכ ליטנ"
חישמ לש ןטק ץוצינה ,שא ץוצינ םע םיצוקה תא םיקילדמ ,"שא אצת יכ"ה ונשיש ז"יעו
הז ירה - םלועבש םוקמו םוקמ לכב ,ותוחילש םוקמב תאז השוע ידוהי לכו ,(הדיחי 'יחב)
הדיחי 'יחב) חישמ הלגתמ אליממ ךרדב יזאו ,ירמגל םפרושש דעו ,תולגה ילתכ תא קילדמ
ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ ונילתכ רחא דמוע הז 24הנה" ןכל םדוק דועש (תיללכה
!25"םיכרחה

םינינע הפ םירבדמש ,תעדל שי ...!'וכו רהזו הלבק (קר) ןאכ םירבדמש ושרפי ףכית -
ךירצ ידוהי לכש ,לוחה תומיב וליפאו ,ידוהי לכ לש הטושפה הדובעל םיעגונה םיטושפ
הלגיש ז"יע ,"ריאהל תורנ" תויהל םשו ,'וכו ותנידמב ,אוה ומוקמב ותוחילש תא תואלמל
השודקה תוצוצינ תא תולגלו ררבל ידכב ותוא לצנלו ,ולש (הדיחי) ןטקה ץוצינה תא
דמועש חישמ תא הלגמו תולגה ילתכ תא ףרושו קילדמ אוה ז"יעש דעו ,םש םיאצמנש
."ונלתכ רחא"

,חישמ לש ץוצינ ,ובש הדיחיה 'יחב תאפמ ידוהי לכל הנשיש תוירחאה תנבומ הזמו .ז
'יחב תא םידוהי לצא תולגל םשו םלועל תאצל - םלועב תאז תולגל ול שיש תוחילשהו
.לעופב חישמ תא תולגל ז"יעו ,חישמה תאיבב םתנומא תאו םהלש הדיחיה

חרכההו בויחהמ רטופ הז ןיא לבא - (26עודיה םגתפכ) תולגהמ אצנ וננוצרב אלש פ"עאו
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" - חישמ תא רבכ םיצורש ,וקעצי םירחא םגש לועפלו ,קועצל
!"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" - םויב םימעפ עברא ט"ויבו תבשבו ,"חימצת

ימק אדבעכ דמוע אוהשכ ,הדימעה תלפתב דוע טרפבו ,הלפתב תאז רמוא ידוהיש ןויכו
םאב ירהש ,ןמז ךשמ דועל תאז הצור וניאש יאדובו .תמאב ךכל אוה ןווכתמ יאדוב - 27'ירמ
אל וליפא ,העש יצחל אל וליפא בוט רבד ("ןגיילפא") תוחדל הצור וניא אוה שפיט אל אוה
!דחא עגרל

.ותאיב רהמי אפוג הז - חישמ תא םיצורש תמאב םיקעוצו םינימאמש ,אפוג ז"יעו

תא ול ונתנ הז םע דחיבו ,חישמ לש ץוצינ ,הדיחי 'יחב ידוהיל ("ןבעגעגניירא") ונתנש תויהו
םייקל ידכ תוחכה תא םג ול ונתנ יאדוב ,ויתוחכ רשעב שמתשהל וילע הזבו ל"נה תוחילשה
- תאז לועפלו

לוכי ךניא ,אלימבו ,ךל שיש תוכזהו תוירחאה תא תעדל ךירצ התא :ידוהיל םירמוא אלימב
תאז המ ...!לייטל תכלל כ"חאו ,חישמ לש ץוצינ ,הדיחי 'יחב ךל שי ןכאש ךמצעל בושחל
הרשעמ הטמל לעופב חישמ תא ("ןעגנערבפארא") איבהל םיכירצ ירה ?לייטל תכלל תרמוא
!!םיחפט

.הכוראב ל"נכ ,לעופב הדובעה תא תושעל שי וישכע לבא . . אובל דיתעל וכלי לייטל

__________
.ל"ומה .ג"הושב תומוקמ-יארמ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

ארקיו ת"וקל הארו ,אמ ןישודיק (1

,חל מ"ב (2

.7 הרעהב ןמסנהב הארו ,ו"נפ ר"ב .(א ,ביק) ט"סת ז"וקת האר (3

,חס ורתי א"ות (4

.י"שרפבו א ,גצ ןילוח הארו ,אק תבש (5

.םיטפשמ פ"ר א"ות .יחיו םיקוספה רעש ,גנר א"חז ,ב"פ ר"ומש האר (6

.ב"יפ (צ"מאהדאל ת"עשב) םולשב הדפ ה"ד האר (7

.ךונח ךלהתיו פ"הע תישארב ל"זיראהל ת"ל .(ב ,צק מ"קמב ספדנ) ב ,סר ג"חזל ז"מר (8

.יש .דפר האציניו סופדב םיכלמ 'להד ב"יו א"י םיקרפל תרתוכהב ה"כ (9

.א"יפ (10

.ד"ה (11

.ב"ה םש (12

.ך"ז 'יסל רואיבה ףוסב ק"הגא .םש ז"וקת הארו .ב"מפ (13

,הכ הליגמב ז"דעו .(בקעי ןיע פ"ע) ב ,גל תוכרב (14

.ותליחתב ב"מש ח"עב ה"כ לבא .רדס יונישב אוה (םיסופדו) תומוקמ המכב .זל ,ב"פ ר"בד ,ד"יפ ר"ב (15
.מ"כבו .ותלחתב םילוגלגה רעש

.המשנ יקלא תכרב (16

ג"מרת מ"הס םג הארו .סחניפ פ"ס (17

.דועו ,זכ האר ת"וקלב אבוה .ע"יבא ישורד רעש ח"ע האר (18

.('ג םוי) תונעשוהד טויפ (19

,זע תבש (20

,בכ םיטפשמ - בותכה (21

,טנק א"ח (22

.דועו ,זצק .א"עס ,הע .א"עס ,וס ג"חז ,כק א"חז ,טכ הליגמ האר (23

ש"הש (24

.זסש 'ע ה"ח ולש ק"גא .א"שת ןויס "השודקהו האירקה"ב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל "ארוק לוק" האר (25

,אצרת ד"ח ד"וקל ,העק א"ח םיסרטנוק מ"הס .וצק ז"פרת מ"הס (26

תבש (27


הלואגה ןמז


עגר לכב ירמגל השדח החמש

החמשה ןינעב ךרוצה תודוא םירבדמו ,ומויסל בורק טרפבו ,ת"חמשב םיאצמנשכ ,הנהו
:הטושפ הלאש ררועתהל הלוכי - שודיח לש ןפואב

םימי המכ ךשמב םידוקירהו החמשה בורמ ףייעתהש ירחאל - אוה ןעוט - ונממ םיצור המ
טעומ ןמז םא יכ ראשנ אלש ,הז עגרל דע) ת"חמשו צ"עמש ,תוכוסה ימי תעבש לכ ,םיפוצר
...הליל אלו םוי אל ול 'יה אלש ןפואב ,(םיבכוכה תאצו המחה תעיקש דע

ןינע 'יהי ת"חמשד םינורחאה םיעגרב םגש - אוה ןעוט - ךכ לכ חרכההו ךרוצה והמ
החמשה בורמ רתויב ףייעתהש ירחאל - שממ שודיח לש ןפואב אלא דוע אלו ,החמשה
!?ת"חמשד םויה ףוסל בורק דע םינורחאה םימיה ךשמב םידוקירהו

םג ,שממ שודיח לש ןפואב החמש לש שגר ומצע לע לועפל לכוי דציכ - רקיע הז םגו - דועו
!?ת"חמשד םינורחאה םיעגרב

תושר ךל ןיא" ,זאש ,"יתקקח הקוח"ד רדגב אוה הז ןינע םאה - ררבלו לואשל ףיסומו
.רבדב ילכש רואיב הזיא שי אמש וא ,"'ירחא רהרהל

ינינע לכב ,ןכש ,"הקוח" לש ןינע והזש רמולו להבהל המ ןיא - שארל לכל :הזל הנעמהו
שי "םיטפשמ"ד תווצמה םגש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,"הקוח"ד ןינעה םג ונשי הרותה
..."םיקוח"ד תווצמה ומכ ע"בק ךותמ םמייקל

לע ילכש רבסהו םעט םג שי ,רבדבש "הקוח"ה ןינע לע ףסונ ירה ,וננינעל עגונב ,ןפוא לכבו
:ת"חמשד םינורחאה םיעגרב וליפא החמשה שודיח

ד"ע ןועטל ךייש אל ירה ,טלחומה ספאו ןיאמ תווהתהה שודיח השענ עגרו עגר לכבש ןויכמ
ןיאמ ותואיצמ השדחתנ שממ הז עגרב ,ןכש ,ז"נפלש םימיו תועשו םיעגרב החמשהמ תופייע
תואיצמ ,םא יכ ,ז"נפל ףייעתהו דקרו חמשש םדא ותוא הז ןיא אלימבו ,טלחומה ספאו
!ירמגל השדח

שגר ומצעב לועפל לכוי דציכ :הלאשל םוקמ ןיידע שי - רבסההו רואיבה ירחאל םג ,םנמא
דע ,םימי כ"וכ ךשמב החמש לש בצמב 'יהש ירחאל - שממ שודיח לש ןפואב החמש לש
!?םידוקירו החמש בורמ ףייעתהש

אלש - אוה ןעוט - וילע לעופ הז ןיא ,ותואיצמ השדחתנ הז עגרבש ולכשב ןיבמ רשאכ םג
!ירמגל השדח החמש ולצא 'יהתש דע ,ז"נפלש םידוקירהו החמשהמ תופייעה תא שוחל

ה"בקה ןתונ יאדוב ,"ןחכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ש ןויכמ ,ירה ,שארל לכל :הזל הנעמהו
עגרו עגר לכ ךשמב - החמשה ןינע - "םויה תוצמ" תא םייקל םישורדה תוחכה לכ תא
...ירמגל תשדוחמ החמש - תיתימא החמש לש ןפואבו ,ןורחאה עגרל דע ,ת"חמשד


םדאה עבט דצמ םג תירשפא וז החמש

םינורחאה םיעגרב םג תשדוחמ החמשב חומשל א"ואכ לש וחוכב שי יאדוב ,ןכש ןויכמו
דצמ ,םא יכ ,יסינ ןפואב אל רמולכ ,ותאירב עבט דצמ אוה הז חכש ,השגדהבו ,ת"חמשד
הנבל שודיקל עגונב רופיסה עודיכ ,יעבט ןפואב תויהל םיכירצש הדובעה ינינע לככ - עבטה
תויהל םילוכי ('וכ לולא שדוחד הנכהה תדובע ,ד"ודנבו) הוצמל תונכההש ,ןקזה וניברד
.יעבט ןפואב תויהל הכירצ ("החמשב םויה תוצמ" ד"ודנבו) המצע הוצמה ,לבא ,יסנ ןפואב

:םדאה עבטב - רבדל תישחומ אמגוד איבהל שיו

- םידוקירהו החמשה בורמ רתויב ףייעתהש דע ,םימי המכ ,בר ןמז ךשמ דקרו חמשש םדא
החמשב בוש דוקרלו חומשל ליחתי יאדוב ,רתויב רקיו לודג רצואב הכזש ול ורמאישכ
ףייע 'יהי אלש אלא ,תופייעהמ חכשיש קר אלו ,ולש תופייעהמ ירמגל חכשיו ,תשדוחמ
!תמאב

יוביר ירחאל םג תשדוחמ החמש תויהל טלחהב הלוכי םדאה עבט דצמש ,םידמל וניצמנ
תשגרנו העוטנ 'יהת ת"חמשד החמשהש אלא וניא ,אופיא ,שורדש המ לכ :ז"נפלש החמשה
!תשדוחמ החמשב דוקריו חמשי ,זאש ,רתויב רקיו לודג רצוא תאיצמ לע החמשה ומכ ובלב
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ת"חמש םוי תחישמ)


!זוע לכב הז ןיא ןיידע

א"ואכ ךירצ - ת"חמשד םויה תלחתהב ונדמעב :לעופל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה
לכב ולצא התיהש החמשה לע ףסונ ,רמולכ ,זוע רתיבו תאש רתיב החמשה ןינעב ףיסוהל
וילע ,צ"עמשד החמשל דע ,תוכוסה גח תולילד הבאושה תיב תחמש ללוכ ,תוכוסה גח ימי
איה וז הפסוהש ,ךכ ידכ דע ,ךורע ןיאבש הפסוהל דע ,רתוי דוע החמשה ןינעב ףיסוהל
."הלודג הדובע" ,תוליגרה עבט יוניש תניחבב

,רמולכ ,"ותושעל ךבבלבו ךיפב" :בותכה ןושלבו ,ותואיצמ לכב רודחל הכירצ וז החמשו
השעמ ,םילגרב דוקירל דע ,"ךבבלבו" - בלב החמש לש שגר ,"ךיפב" - הפב םינוגינו הריש
."ותושעל" - לעופב

אוה ("ותושעל") 'ישעה ןינע םג ירה ,אלימבו ,"ךבבלבו ךיפב" ,ולש ןינע והזש - השגדהבו
תריש" וא ..."םיה תריש" רמאיש הנווכה ןיא ,רמולכ ,"ולש בק" ,ולש השעמ והזש ןפואב
!ולש הרישל איה הנווכה ..."דוד

ךייש הז ןיא כ"פעא לבא ...רתויב םילענ םינינע יאדוב םה "דוד תריש"ו "םיה תריש"
ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש אל םלועמ :(רמאו ,ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) !ת"חמשל
יפכ תוטשפב רבדה םעטו ...!"דוד תריש" - םילהתב י"ח לטיפאק ורמאי ת"חמש םויבש
,הלודג החמשב ומצעב תויהל ךירצ א"ואכש רמולכ ,"החמשב םויה תוצמ"ש שיגדהש
!אקוד ולש החמש

ןידקור" :ם"במרה ןושלבו ,ושארב ענעניו ,וילגרב דוקריו ,וידיב חפטיו קפסיש - תוטשפבו
דודו" ,"'ה ינפל רכרכמו זזפמ דוד ךלמהו" ש"מ ד"ע ,"ןירכרכמו ןיזזפמו ןיחפטמו ןיקפסמו
ירה - רתוי דוע ףיסוהל לוכי םא ,ןכש ,ונממ הלעמל ןיאש ןפואב ,"זוע לכב רכרכמו זזפמ
!זוע לכב הז ןיא ןיידע
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ת"חמש ליל תחישמ)


הדיחיה 'יחב לש דוקיר

החמשל ת"חמשד עגרו עגר לכ לצנל שיש ליעל רומאהב רתוי דוע ףיסומ הז לכו . .
:םידוקירו

בקעב םג הדיחיה 'יחב יוליג ,םילענ יכה תוחכ ה"בקה ןתונ םילגרב דוקירה י"עש ןויכמ
!האולימב וז תונמדזה לצנל אלש לודג יכה שפט תויהל םיכירצ - לגרבש

עיגה רבכו ,תופיחדה בורמ רתויב ףייעתה רבכש ,בשוחו ,תודעוותהב בשוי והשימשכ ,ןכלו
זאש ,םידוקירב ףייעתהל אל ,לבא ,הרות-רבד עומשל הצור ,רתויה לכלו ,אעמיק חונל ןמזה
תא ךל ןתונ ה"בקה ...ךתומכש שפט :ול םירמוא - 'וכ הבירע הניש כ"חא ןושיל לכוי אל
התאו ,םילגרב דוקירה י"ע תאז תולגל ךתלכיבש ,ךל רמואו ,לגרבש בקעב הדיחיה 'יחב
!ךכב המ לש םינינע לע בשוחו בשוי

המ ,לבא ,הככ םימעפ המכ הזב ףיסויש - ליעל רומאה לכב תפסונ הרבסה והשימל שי םא
החמש - שממ לעופב "םויה תוצמ" םויק ,םא יכ ,םירבדה תרבסה אל - אוה רקיעב עגונש
.םידוקירו

ידכ דע ,הדיחיה 'יחב יוליג דצמ ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב םידוקירו החמש ,רומאכו
."ךדחייל הדיחי" ,הדיחיה 'יחב לש דוקיר ,םא יכ ,םילגרה לש דוקיר הז ןיאש ,ךכ

,ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה 'יחב יוליג תא םילעופו םירהממו םיברקמ ז"יעש דעו
תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ השע" :ם"במרה ןושלבו
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו

חומשל וא ,כ"חא רבודי המ לע בושחלו קותשלו תבשל - איה הרירבה ,וישכע :םייסו]
.[(בר ןמז ךשמ הלודג החמשב ונגינו) ...דוקרלו
(הגומ יתלב - ז"משת'ה ת"חמש םוי תחישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

,מ"שת ןמוי ךותמ יעיבר קלח 'יש וניארוק להקל הזב שיגהל םיחמש ונא
גח ורסיא דע - תרצע ינימש לילמ

עובש ידימכ ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב םסרפתהל לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה]

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

צ"יולרה ויבאל תופקהה ןוגינ תא ש"דא ק"כ לחה תבש תלבק ינפל :תרצע ינימש ,ק"ש ליל
.ותכוסל ש"דא ק"כ סנכנ בירעמ ירחא .ל"ז

ריבגהל 'קה וידיב הרוהו ןגינש להקה לא הנפ "תארה התא" תרימאל ש"דא ק"כ סנכנשכ
םעפה רחא ."תצרפו" ןגנל ש"דא ק"כ לחה 'אה םעפב "תארה התא" תרימא ירחא .הרישה
.ל"ז צ"יולר ויבאל תופקהה ןוגינ 'גה םעפ רחא ."ךמע תא העישוה" 'בה

.קוספ תרימאב סייו ר"ד תא ודבכיש ג"לירל ש"דא ק"כ רמא "תארה התא" תרימא תעב

.הפקהל ךליל וביבסמ ודמעש םידחאל ש"דא ק"כ זמר ק"האמ םיחרואה לש תופקהה תעב
.החמשב תויהל 'קה ודיב זמרו ביבסמ םידמועה לא ש"דא ק"כ הנפ תופקה המכב

םידיסחה םאש רמאו) ותואירב לע רומשיש תופקהה תעב ש"דא ק"כל רמא גנילרמש ז"ר
!ת"חמש הז ירה :ש"דא ק"כ הנעו ,(ותואירב לע ומצעב רומשל וילע ,םיגאוד םניא

."םכתחמש םויבו" ןגנל הרוהו "ט"וי טוג תבש טוג" ש"דא ק"כ רמא "ונילע" ירחא

וידיב הרוהו רשש להקה לא הנפ החנמ תלפתל ש"דא ק"כ סנכנשכ :תרצע ינימש ,ק"ש םוי
אנא" ןגנל לחהו להקה לא ש"דא ק"כ הנפ "'ימש ךירב" תרימא תעב .הרישה ריבגהל 'קה
.החמש לש תואל 'קה וידיב השע ןמז ךשמו "אדבע

צ"יולר ויבאל תופקהה ןוגינ תא ש"דא ק"כ לחה תודעוותהה תליחתב :הרות תחמש ליל
םויסב .תויסנכ יתבהמ םלוכ ורזח רבכ םע ג"לירה תא לאש 'גה החיש ירחא .ל"ז
םוגרתב) רמאו ,הקשמ יקובקב המכ ןחלושה לע דימעהל ש"דא ק"כ הוצ תודעוותהה
ומייסישו הקשמה תא וקלחי םייתניב יזא ,"תופקה"ל ןנוכתהל םיכירצש ןויכ" :(ישפח
תא רדסל םיאבגה םיצור אמתסמ .החמש ךותמ "תופקה"ל ןנוכתהלו ,"תופקה" םדוק ותוא
."'יהיש רדסה לע וזירכיש - "תופקה"ל ס"נכהיב

ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי"ש ולא ,םינברה ןכיה :(ישפח םוגרתב) ש"דא ק"כ רמא כ"חא
.להקה לכל םקלחל הקשמה יקובקב תא 'יש םינברל ש"דא ק"כ ןתנו ?"לארשיל

'ילעב רבודמשכ - ?םינברה ןכיה :(ישפח םוגרתב) ש"דא ק"כ רמא הקשמה תקולח עצמאב
ק"כ זמר כ"חא !םינברה תא םיאור אל ןאכו ,"ברה" םשב והוארקיש הצור דחא לכ הרותל
לע 'א קובקב ש"דא ק"כ ריאשה ףוסבל .קובקב םהמ א"כל ןתנו ולעיש םינבר המכל ש"דא
.ל"ז צ"יולר ויבאל תופקהה ןוגינ ןגנל ש"דא ק"כ לחה םויסב .ומע וחקלו ונחלוש

'קה וידיב הרוהו רשש להקה תא הנפ ,"תארה התא" תרימאל סנכנ ש"דא ק"כ :תופקה
.הרישה ריבגהל

"תצרפו" ןגנל ש"דא ק"כ לחה 'ב-הו 'אה םעפב "תארה התא" יקוספ תרימא םויסב
לחהו פ"ג "'וג ךערז 'יהו" קוספה תא ש"דא ק"כ רמא 'גה םעפה רחא ."ךמע תא העישוהו"ו
.ל"ז צ"יולרה ויבאל תופקהה ןוגינ תא ןגנל

ומצעב רמול ג"שרהל ש"דא ק"כ רמא 'גה םעפב "תארה התא" יקוספ תרימא םויסל בורק
.קוספ

ךייח רזחשכו דואמ קזח דקרש סייו ר"ד תא ןכו תילארשיה תחלשמה תא ודבכ 'בה הפקהב
...קפודה תא ומצעל קודביש ול הרוהו ש"דא ק"כ וילא

ולאשו הדנקמ 'א לא הנפ ש"דא ק"כו "וננודא ילייח" ונגינ הדנקמ םיחרואה לש הפקההב
.הפקהל ךליש ול זמרו ...םילייחהמ כ"ג אוה םאה

רזחשכ ,שטיוואבויל - ןילרבמ השעיש (ןילרבמ) 'אל רמא תופקהל ש"דא ק"כ ךלהש תעב
התייהנ (ןילרב) םאה - זאמ תוקד שמח ורבע רבכ :ל"נה תא לאש הפקההמ ש"דא ק"כ
...?שטיוואבויל

םתא םג :ש"דא ק"כ הנעו ,תואירב הברה ךותמ האבה הנשל הכזיש ש"דא ק"כל לחיא 'א
...ףסכ הברה םע

.ןמאו ןמא :ש"דא ק"כ הנעו ,שממ וז הנשב הלגתיש ש"דא ק"כל לחיא 'א

ת"ס ול ונתיש ש"דא ק"כ זמרו ,חישמ לש ת"ס ול ונתנ תופקהל (ה"ע) בוקדוח 'רה ךלהשכ
.רתוי ןטק

."תחמשו" ןגנל לחהו "ט"וי טוג" פ"ג ש"דא ק"כ רמא "ונילע" ירחא

ירחא .ל"ז צ"יולר ויבאל תופקהה ןוגינ תא ש"דא ק"כ לחה תירחש םדוק :הרות תחמש םוי
...'ימתב ש"דא ק"כ ול זמרו ,ןשיש ל"נה זמרו ,ונב ןכיה 'אל ש"דא ק"כ זמר םינהכ תכרב

...?לעפנ המו םוי יצח רבע רבכ :ןילרבמ ל"נהל רמא תופקההמ ש"דא ק"כ רזחשכ

לוטיב לש העונת 'קה ודיב ש"דא ק"כ השעו "לארשי עמש" ןזחה לחה "'ימש ךירב" םויסב
."אדבע אנא" ןגנל לחהו

ןתיש ש"דא ק"כ ול רמאו "םייחל" ש"דא ק"כל .ד .י 'ר רמא הרותה תאירק ינפל
ול תתל ש"דא ק"כ ול הרוהו ,שודיק השע אל ןיידעש ל"נה הנעו ,ודיל דמעש רוספורפהל
ק"כ הנעו הבוח-ידי רוספורפה תא איצוהל הצר לעופלו ול ןיאש ל"נה הנעו ,שודיק תושעל
.עיזהל םיכירצ םויהש 'פורפל ש"דא ק"כ רמא כ"חא .הלילשב ש"דא

.'ילע רבכ ולבק םא המכו-המכ ש"דא ק"כ לאש ישימחד 'ילעה ינפל

.ומצעב דקרו הרישה ריבגהל 'קה וידיב ש"דא ק"כ הרוה "וחמשו ושיש" ונגינשכ

."וניקולא אוה"ב ומכ ןגנל 'קה ודיב ש"דא ק"כ הרוה "ומוקממ" ורמאשכ "רתכ"ב

."תחמשו" ןגנל לחהו "ט"וי טוג" פ"ג ש"דא ק"כ רמא הלפתה םויסב

ויבאל תופקהה ןוגינ ןגנל ש"דא ק"כ לחה הלפתה ינפלו הלעמל "לאז"ב התיה החנמ תלפת
."תחמשו" ןגנל ש"דא ק"כ לחה הלפתה ירחא .ל"ז צ"יולרה

תואלפנ תוחיש רביד כ"חא ."םכתחמש םויבו" ןגנל ש"דא ק"כ הוצ התליחתב :תודעוותה
רדסב הקדצ תתל טילחמ 'אשכש ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש רופיסה לע תודסוימה
יברה לצא 'יה ןכו .הלעמלמ םישדח תורונצ ול םיחתופ ,ול ןיא התע תעלש ףא יזא ,םייוסמ
ומצע לע לבקי דחא לכש י"ע ונל 'יהת ןכ :ש"דא ק"כ םייסו ,ז"יע רישע השענ 'אש צ"יירה
תואלתמאהו םיצוריתה לכ תא ריהבהל תוחיש 'ב ש"דא ק"כ רביד כ"חא .וזכ הטלחה
.'וכ קסע לעב תבשחממ אובל םילולעש

לכ תא ריכזה כ"חא ."'וג תרצע ינימשה םויב" ה"ד רמאמה רמאו ןגנל הוצ ש"דא ק"כ
."קאזאק-פאה" םג ןגנל הוצ תודעוותהה םויסבו םייברה

ק"כ הנעו ,החלצהו תואירב ש"דא ק"כל סרפמ 'א לחיא "הכרב לש סוכ"ה תקולח תעב
רמאו הקשמ קובקב ש"דא ק"כ ןתנ (ה"ע) ןידיירפ צ"יול 'רהל .הבר הדות (תיסרפב) ש"דא
ק"כ ול רמאו 'יסורמ רוספורפהל הקשמ קובקב ןתנ כ"ומכ ...המלצמה ךותב ןתיש (ךויחב)
...םימב בברעיש תותשל השק ול 'יהי םאש ש"דא

תויה :(ישפח םוגרתב) רמא כ"חאו הנורחא הכרב ש"דא ק"כ ךרב הכרב לש סוכ םויסב
תחמשו" (ןגנל לחהו) הלחתהמ ליחתהל שיש ירה "םיתובעב גח ורסא"ב רבכ םיזחואו
.הרישה ריבגהל ןמז ךשמב 'קה ודיב הרוהו ומוקמב דמעו ,"ךיגחב

!הלא לכ התאר ןיע ירשא

דומלל םיעסונה םיחולשהמ קלח ודמע ןותחתה ע"ג די-לע :גח ורסיא - ירשת ד"כ ,'ב םוי
איצוה ,ירשת 'ו בתכמ טוקיל םהל ןתנ ש"דא ק"כ .סל'גנא סולב ד"בח - ןנחלא רוא תבישיב
תנשבו ט"ושב תעימשב םתוא ךרבו ,הקדצל םש ונתיש רמאו םהל ןתנו תועבטמ וסיכמ
.החלצה

אוה רדסה .תודיחיל ירשת שדוחל ואבש םיחרואה תא לבקל ש"דא ק"כ לחה 8:00 העשב
הקדצל ונתיל מ"ע רלוד לש רטש ול ןתונו וכרבמ ש"דא ק"כו ומש תא בתוכ א"ואכ רשא
י"ע) םיחרואה םילבקמ כ"ומכ ,(ךוניח דסומל הקדצל תתל הרוה הברהל) וירוגמ םוקמב
.ש"דא ק"כ תמיתח םע (םישנל) רודיסו (םישנאהל) אינת (תוריכזמה

:(ישפח םוגרת ,העומשה יפמ) כ"וכל תודיחיה תעב ש"דא ק"כ ד"רמ םיעטק טקל ןלהל

תא אוצמל ול רוזעי ה"בקהו םישדחה םילועה םע קסעתיש ש"דא ק"כ רמא 'יסורמ 'אל
,םיטסינומוק ומכ תויחל םיצורה ולא םע קסעתהל לדתשיש ןכו ,רבדל תומיאתמה םילימה
.הנווכה יפל הז-ןיאש

עוסנל ךירצ וניאש :ש"דא ק"כ רמא ,ע"ל (שארהמ תפעתסמה הלחמ) וידיב הלוח 'יהש 'אל
םאו ,םישדחה םילועה םע םש קסעתיו ק"האל הרזח עסי אלא ,ותאופר רובע ןוטסובל
...עוסנל לוכי ןוטסובל עוסנל ונוצרב

םידוהי דוע שיו ,ףייע ינא םג :ש"דא ק"כ רמא (הכוראה הנתמההמ דרטומו) ףייע 'יהש 'אל
ש"דא ק"כ ול רמאו ,סדנהמ אוהש ש"דא ק"כל רפיס ל"נה .םתיבל ךליל םיניתממה םיפייע
ולא םירבד וסנכי םכיפמ :ל"נה .םלועה לכלו םייוגל ריאיש :ףיסוהו ,סדנהמ כ"ג אוהש
םיינזאל םג סנכהל ךירצ הז לבא עיגה רבכ הז ה"בקהל :ש"דא ק"כ רמאו ,ה"בקה ינזאל
...ךלש

םידוקירו הרישב ול רזוע וניאש כ"ע תיניצר הנעט וילע ול שיש ש"דא ק"כ רמא .י .ז 'רל
וניאש ש"דא ק"כ ול רמאו ,יברה םע ("ןטלאהוצנא") זוחאל יל השק :ל"נה רמאו ,(ירשתב)
לש סוכו "חאקעל" חקול ינאש הזב בוט רבד השוע ינא םאה :ל"נה לאשו .כ"כ לדתשמ
,יל םיקוקזש הארמ הזו ,אבהל םג שגיש :ש"דא ק"כ הנעו ,תאז םיללושה םנשי יכ ,הכרב
ןמויה 'יהי האבה הנשלש :ש"דא ק"כ ול רמאו .םימי תוכיראו תואירב ה"בקה ןתונ זאו
.(םינש 10-מ 'ע 100 ול ויה זא דע) םידומע 200 ןב ךלש

אבה ןוילגב ה"יא ךשמה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


אדח אתעשב הבושת

םוליצ הזב ונאבה ,שטיוואבוילבש שטיוואבוילב ת"חמשו צ"עמש גח םע רשקב
בתכש ןמוימ עטק לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ דחוימו רידנ
"ונייח תיב"ב ז"ישת'ה ירשת שדוח יעוריאמ ה"ע ןהכ ןמחנ לאפר 'ר ח"הרה

(ג"י תרבוח "ד"בח ןואטב"ב ונמזב ספדנ ןמויה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

לחהו אסכ לע דמענ ,הלילה תוצח ירחא 770-ל צ"עמש לילב ש"דא ק"כ אב דציכ ורואית לע
.'ב לילב והז :ש"דא ק"כ בתכ ,"'וג ךמע ונא יכ" ןוגינה תא דמלל

ואב ריעהמ ועסנ םרטב הניו ריעב 'יהשכ צ"יירה ר"ומדא לע ש"דא ק"כ רפיסש רופיסב
המ לאשו יזנכשא ידוהי דחא םש 'יהו ,תבכרה תכילה םדוק ןמז תצק ואבו ותולל ש"נא
םילוכי תחא הקדב" ר"ומדא ח"ומ ק"כ זא רמאו ,תוקד המכ ןיידע שי אלה ךכ לכ םתרהמ
.אדח אעגרבו אדח אתעשב (:ש"דא ק"כ ףיסוהו) הבושת תושעל

,"ערעזנוא ןופ טינ" ריכזהל םיגהונ ןיאש ג"עצחב אבומהו זנאצמ ר"ומדאה לע רופיסל עגונב
.םיאישנ יד ץוחא תוגהנה :ש"דא ק"כ בתכ

.'וכו תוילע יאבגה רכמו :יברה ןקית אבה עטקב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish