ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

וחצחצ םגו ,ושע רבכש תולועפה לכ ירחאלש םיאורשכ
יכה 'יארה וז ירה .אב אל ןיידע חישמ ,םירותפכה תא
רתוי דועו רתוי דוע תושעל ךירצש ,תחרכומ

*

ךל ךל 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= הלש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ט"משת'ה ךל-ךל פ"ש תחישמ / ...?דימו ףכית אובל חישמ תא "חירכהל" ןתינ דציכ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ...!?"רועיש רעד זיא לפיוו"

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / 'יולג החמש - תוטשפב החמשה תודוא זירכהלו םסרפל

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
ח"מ ף"כ - 'ז / מ"שת תנשב "ונייח תיב"ב עמשנו השענהמ ןמוי ךותמ יעיבש קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ח"לשת'ה ךל ךל פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / ק"האב הנורחאל בצמה םע רשקב

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראה תומילש ןינעב החיש / לארשי ץרא יחטש לכ תא טקשבו לעופב בשייל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


תא "חירכהל" ןתינ דציכ
...?דימו ףכית אובל חישמ

,םירותפכה תא וחצחצ םגו ,ושע רבכש תולועפה לכ ירחאלש םיאור
דוע תושעל ךירצש ,תחרכומ יכה 'יארה וז ירה .אב אל ןיידע חישמ
תושעל ליחתהלו "תופפכ"ה תא ריסהל שי ,ןכלו * רתוי דועו רתוי
וקעציו וזירכי ,'וכ ץראה ימע ,םלועה לכש ולעפיש דע ,שממ לעופב
'יהיו ,ונקדצ חישמל הרירב 'יהת אל ,זאש ,הלואגל רבכ םינכומש
ויהש - יאולה * דימו ףכית שממ לעופב אובל (לוכיבכ) חרכומ
לודג יכה יובירב םינתונש תוחכה לכ לעופבו יעבדכ םילצנמ
* ...!("טסיג'מ")

*הגומ - ט"משת'ה ןושחרמ א"י ,ךל ךל פ"ש תחישמ

:א"ואכל הארוה הנשי הזמ . .

לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" : (וניבא םהרבא י"ע) ידוהי לכל הוצמ ה"בקה
תונשלו לועפל אצו ,ךתיבו ךתדלומו ךצראמ ,ךלש תומא 'דמו ךמצעמ אצ ,"ךארא רשא ץראה
םידוהיה לכל תווצמו הרות ,תודהיה תצפה י"ע ,ה"בקה לש ונוצר יפכ גהנתיש םלועה תא
!םלוע יאב לכל רשויו בוט - ללכבו ,םהילא עיגהל לוכי התאש

אוה המל ,'הל ותדובע תומילשב עורגל הרואכל רשפא - םלועב הדיריה י"ע :ידוהיה ןעוט
!?רודיהב תווצמ םייקלו ,ומצעל הרות רתוי דומלל בשייתיש בטומ - דריל ךירצ

"ךארא" 'יהי ,םלועב לועפל "'וג ךצראמ" האיציה י"ע אקוד :הברדא - ותרותב ה"בקה רמוא
ול שיש הממ םילענ רתוי תוחכ ז"ע לבקמו ,ידוהי לש תיתימאה ותואיצמו ותוהמ הלגיש -
![ןויער לכמ םלענה לכש ,םרבאד אגרדהמ רתוי דוע הלעמל] ומצע ינפב אוהשכ

הארוהה ונל שיש - הז ונרודב המכו המכ תחא לע ,תורודה לכב םידוהיל ונשי הז יוויצ םאב
תצפהד תוחילשה הנשי רודהמ תחאו דחא לכלש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כמ תשרופמ
םש ץיפהל ,תחדנ הניפל דע ,לבת יוצק לכב ,םלועל תאצל - "'וג ךצראמ ךל ךל" ,תודהיה
.הצוח (הרותה תוימינפד) תונייעמה תצפה - דחוימבו ללוכ ,תודהיו תווצמו הרות

הלגנ דמולו דמל םשש ,ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצראב תבשל ראשיש בטומ :אוה לאוש
שיש ,שדח םוקמל תוחילשב תאצלמ - רודיהב תווצמ םייקמו הנווכב ללפתמ ,תודיסחו
ול תוארהל ךירצ התע קר - הז אוה םוקמ הזיא ללכ עדוי וניאש םוקמל דעו ,םישדח תונויסנ
!?1("ךארא רשא ץראה")

םע קסעתהלו ולש תומא 'דב רוגס ראשהל לוכישכ - םירחא םע קסעתהל תאצל ךירצ המל
!?ומצע

תוכזו בוחה שי תחאו דחא לכלש שוריפב רמאו .ללכ ךרדה וז אלש ונרוד אישנ הרוה
וילא אבשכ ינשל רוזעלו הבוט תושעלו ח"י תאצל םתס אלו !ל"נה תוחילשל תאצל תוירחאו
.תוינחורבו תוימשגב םהל רוזעל םידוהי שפחלו תאצל ומצעב ךירצ אוה אלא - 'וכו

אקוד ,"ךתבוטלו ךתאנהל" אוה "'וג ךצראמ ךל ךל" :הברדאש - הרבסה םג שי הזל ףסונב
לבקמ - הז םע דחיבו !תיתימאה ותואיצמ הלגתמ ,"ךארא" השענ - וז תוחילשל אצויש ז"יע
לבקמ 'יהש הממ - םילודג) רתוי םילודגו םילענ םילכו תוחכ (ה"בקהמ - ודי לעו) חלשמהמ
דימ םהמ תונהיל רשפאש תוחכ ןה ,םלועב ותוחילש םייקל (ומוקמב ראשנ 'יה םאב
.(ךתבוטל) ןמזה ךשמב כ"חא ולגתיש תוחכ ןהו ,(ךתאנהל)

...!("טסיג'מ") לודג יכה יובירב םינתונש תוחכה לכ לעופבו יעבדכ םילצנמ ויהש - יאולה

:הזמ הרתיו

ךירצ הז לבא - םלועב תוחילשה אלמל 'וג ךצראמ הכילה ל"צ םנמאש ,בושחל רשפא 'יה
.'וכו הדובעב תולענ תוגרדל עיגיש דע ,תובר תונכהו ןמז ירחאל אובל

.תונכהה לכל תוכחל ןמז ןיא ונרודבש ,ונרוד אישנמ הרורב הארוהה הנשי

םינש כ"וכ ודמל םדוקש ,רדסה 'יה (ז"נפל כ"וכאעו) ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדאד ןמזב -
וילא סנכהל ארוק ע"נ ר"ומדא 'יה כ"חאו ,'וכ ליכשמו דבוע השענ כ"חאו ,םימימת יכמותב
;ב"ויכו הבישי שאר ,דמלמ ,בר תויהל תוחילשל עוסנל וילע הוצמו

המ ןיאש רורב םירמוא ,"'וג ךצראמ ךל ךל"ד תוחילשה דימ א"ואכל םינתונ וננמזב לבא
דימ - ךרעב אלש הכילה ל"צ אלא ,תובר תוגרדל אגרדמ הכילה תכללו ,תונכה תושעל
תא שיערהל :הז ונרודד תוחילשה תדובעל רסמתהלו ,'וג ךצראמ תאצל ךירצ הזל ךייששכ
!תודהיב םלועה

.הכוראב ל"נכ ,לודג רתוי אוה "ךארא"ה יזא - ךרעב אלש הכילה יהוזש ןויכמ :הברדאו

הזב ל"צ - תואלפנו תולודג ולעפו ,ל"נה תוחילשל ואצי רבכש ירחאל וליפאש ,ףיסוהל שיו
,ליח לא ליחמ הכילה ,"ךל ךל" דימת אפוג

ומצעל עגונב ןהו ,הלעמ הלעמל ולעתי דימתש גואדל ךירצש ,םתא םילעופה ולאל עגונב ןה
ונממ הלעתה רבכ ולש לבקמהש דעו ,לעפו השעש ירחאל רוצעל ךירצ וניאש - (חילשה)
םגו) םירחא םידוהיל עגונב ול ןתנ 'הש תונורשכה לצנל ךירצ ז"חאל וליפא אלא ,ב"ויכו
רוזעל וא ,ינשל תתל המ דוע ול 'יהי אלימב ,ויתונורשכ רתוי חתפמש ז"יע - הז ידוהיל עגונב
.2(וילע עיפשהל לכויש ינשל

הלעמה םצעל ףסונש - תועובש המכ דועב םייקתיש םיחולשה סוניכל עגונב הארוה םג הזמו]
,'וכו תובוט תוטלחה םילבקמו 3קזח רמאי ויחאלו ורוזעי והער תא שיאו דחי תופסאתההד
לעופבו םלועב לעופב תוחילשה םויקב "םערוטש"הל עגונב - השגדהה רקיע תויהל הכירצ
.[שממ

תא וחצחצ םגו ,ושע רבכש תולועפה לכ ירחאלש םיאורשכ - רתוי ףסותינ הז לכבו
דועו רתוי דוע תושעל ךירצש ,תחרכומ יכה 'יארה וז ירה .אב אל ןיידע חישמ ,4םירותפכה
.5רתוי

ןה ,(ל"נכ) תוחכ רתוי םילבקמ - לודג רתוי "םערוטש" םעו ,תוחילשב רתוי םילעופש לככו
.יחיור ינוזמו ייח ינבב תוכרב ,ירמגל םייטרפה םינינעל עגונב ןהו תוחילשה םויקל עגונב

__________
.318 א"ח ט"משת 'תויודעוותה'ב הספדנו תידיאב חישמה ךלמ יברה י"ע ההגוהש החישמ םוגרת (*

.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה

.(פ"הע ונתשרפ המילש הרותב קתענ .ןשי אמוחנת) ןויסנ ךותב ןויסנ הזש - ךליל םוקמ הזיא ול רמא אלו (1
.(ונתשרפ שיר) י"שרפ האר לבא

.הכוראב תודעוותההב ראבתנ .(ב ,זפ) ונתשרפ רהזב רופיסהמ דומילה והזש רמול שיו (2

.(ו ,אמ 'יעשי) וז תבש תרטפה (3

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (4

,םלועה לכש ולעפיש דע ,שממ לעופב תושעל ליחתהלו "תופפכ"ה תא ריסהל שי ,ןכלו [:הגומ יתלב החנהמ] (5
חרכומ 'יהיו ,ונקדצ חישמל הרירב 'יהת אל ,זאש ,הלואגל רבכ םינכומש וקעציו וזירכי ,'וכ ץראה ימע
.דימו ףכית שממ לעופב אובל (לוכיבכ)


הלואגה ןמז


...!?"רועיש רעד זיא לפיוו"

(ונתשרפ שיר) "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל"

הדירי איהש ,הטמל המשנה תדירי לע יאקד ,''וג ךצראמ ךל ךל"ד ןינעה תודוא ליעל רבוד
תריפס ,"ץראה לא" - אתקימע אריבל ,"ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ" - המר ארגיאמ
,"ךארא רשא" - 'ילע ךרוצ איה וז הדיריו .וטושפכ הנותחתה ץראה - הזמ הטמלו ,תוכלמה
ונב תא חלושש ךלמה לשמכו ,המשנה תלעמ לדוג תילגנו תרכינ הטמל הדובעה י"עש ,ונייה
.'וכ ויתולעמו ויתוחכ תא תולגל ידכ - 'וכ קוחר םוקמל

אתקימע אריבב) המוצעו הלודג הדירי יהוזש פ"עאש - תולגה ןינע תוללכל עגונב ןבומ ז"דעו
ןורתיו ךשוחה ןמ רואה ןורתי 'יהי ז"יעש ,ונייה ,'ילע ךרוצ איה וז הדירי ירה ,(אפוג
.תולכסה ןמ המכחה

ךרוצ הדירי - תולגה תביסו םעט תא פ"כע קחודב ראבל רשפא הבש הדיחיה הרבסהה יהוזו
.'ילע

,אקוד הדיריה י"ע 'יהת 'ילעהש הצר ה"בקהש םשכ יכ - קיפסמ וניא הז רואיב םג לבא
עיגהל ידכ הדיריל םיקוקז ויהי אלש תוצרל לוכי 'יה ןכ ומכ ,'וכ ךשוחה ןמ רואה ןורתי
.ךשוחה ןמ אב הז ןיא רשאכ םג רואה ןורתי 'יהיש ,ונייה ,'ילעל

- אקוד הדיריה ירחאל האב 'ילעהו ,ךשוחה ןמ אב רואה ןורתיש ,אפוג הז ללכ :תרמוא תאז
לואשל ןיא "הואת" לעש ןקזה ר"ומדא רמאמכו ,ה"בקה הוואתנ ךכש םושמ קר הז ירה
.ללכ חרכומה רבד הז ןיא לבא ,תוישוק

,ונייה ,"םדא ינב לע הלילע ארונ" - איה הזל הביסהש ,תולגה ןינע תוללכל עגונב ןבומ ז"דעו
,םוקמו ןמזל עגונב ןה) רתויב ןותחת בצמו דמעמ והזש ,תולגה ןינע 'יהיש הצר ה"בקהש
."ארגא ארעצ םופל"ד ןפואב ,'ילע ךרוצ הדיריד ןינעה 'יהיש ידכ .('וכו בצמו דמעמ

לבא ,'וכ וז הדירי 'יהתש םנמא הוואתנ ה"בקה - ...!?"רועיש רעד זיא לפיוו" ,כ"פעא לבא
...!?"רועיש רעד זיא לפיוו" ,כ"פעא

םדמעמ הז ןיאו ,'וכו בוטה ךפיה ,יוצר יתלב רבד אוה תולגה ןינעש תעדל ךירצ ידוהי
!י"נב לש יתימאה םבצמו

,ונייה - "תומואה ןיבל ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ" ל"זראמ ןושלב םג שגדומכו
ירה ,תולגב רבכ םיאצמנ י"נב רשאכ אלא ,ו"ח בוט רבד אוה תולגה ןינעש רמול הנווכה ןיא
:"הקדצ" לש ןינע אוה "תומואה ןיב ןרזיפ"ד ןפואב םש םאצמה

לע הריזג םירזוג םייוסמ םוקמב רשאכ םג הנה ,תומוקמ המכו המכב םירזופמ י"נב רשאכ
לח אל םהילעו ,וז הריזג הלח אל םהילעש) רחא םוקמב םיאצמנש םידוהיה םילוכי ,י"נב
םיררועמש ז"יע ,םהילע הריזג הרזגנש םידוהיל עייסל ("'וכ ומצע ריתמ שובח ןיא"ש ללכה
.'וכו םלועה יבחרב שער

ויה רשאכ הנה - דחא רטשמ תחת ,דחא םוקמב םיאצמנ ויה םלוכ י"נב לכ םא כ"אשמ
."'וכ ומצע ריתמ שובח ןיא"ד בצמו דמעמב םלוכ ויה ,ו"ח הריזג םהילע םירזוג

תעדל םיכירצ םידוהיו ,'וכ רמו ער רבד אוה תולגה ןינע תוללכש תוטשפב ןבומ - ךדיאל לבא
.יתימאה םבצמו םדמעמ וניא ,תולגה ןמזד בצמו דמעמה תוללכש
(הגומ יתלב - ב"משת'ה חנ פ"ש תחישמ)


לעופב תונכהה תא ךורעל
"'וג ךצראמ ךל ךל"ל

לכב י"נב וקקותשה ךכיפל - (םוי לכב אוביש הכחא) "אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכמ . .
רשע לכ לש ןנינקלו ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" רבכ םיוקיש תורודה
.תוצראה

רבכש םימעפ המכ רבודמכ - הז וננמזבו הז ונרודב דחוימ ןפואב עגונ הז ןינעש ,ףיסוהלו
רבכ םירותפכה תא םגו הבושתב ובש רבכש עידוה ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,"ןיציקה לכ ולכ"
ןושארה רודה אלימבו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ירה םינמיסה לכ יפל .וחצחיצ
ךצראמ ךל ךל"ל לעופב תונכהה תא רבכ ךורעל - אמרג ןמזהש ןינע והזש ןבומ ז"פע .הלואגל
רשע לכ - התומלשב לארשי ץרא תא ונקיו ,שממ דימו ףכית ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג
שודיחה ;םירתבה ןיב תירב זאמ וניתובאמ ונל השורי ,י"נב לש םלוע תלחנ ןהש - תוצראה
תומיב) ןמזה ותואבש ןויכ ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב תוצראה 'ג תא ולבקיש 'יהי תעכ
.בוטה םנוצרב י"נבל ןתוא ורסמי םלועה תומוא .'וכ המחלמ 'וכ םש 'יהי אל (חישמה
(הגומ - ב"נשת'ה ןושחרמ א"י ,ךל ךל פ"ש תחישמ)


שגדומ - ךל ךל 'פב
הלואגה ןינע תוללכ

ש"רהמ ר"ומדא ראבמש יפכ ,הלואגה ןינע תוללכ שגדומ הבש - ךל ךל 'פל דימ םיאב חנ 'פמו
תולופכה תויתואבש ,וירמאממ 'אב [ולש אלוליה-תוקלתסהל האמה תנש איה הנשהש]
- (פ"ב) "ךל ךל" - לפכה ןינע תוללכ םגו ,הלואגה ןינע זמורמ ("ךל" ,תיפוס ף"כ - וננינעבו)
םינינעה רואיב תא תוארל םילוכי - רבכ ספדנ הז רמאמש ןויכמו) הלואגה ןינע לע זמרמ
.(הזב

וז הנשב 'יהי ,םינינעה לכב תכרובמ הנש איה הלוכ הנשה תוללכש הזל ףסונש ,תרמוא תאז
.שממ ונימיב הרהמב . . הלואגה ןינע םג
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ןושח ח"רד תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


החמשה תודוא זירכהלו םסרפל
'יולג החמש - תוטשפב

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ םרומה

הנשה לכבו לע "וניתחמש ןמז"ד החמשה תכשמה - החמשה תודוא זירכהלו םסרפל . .
םויב וז תודעוותהב - הלחתה רותבו ,רשב יניעל הלגנו הארנה ןפואב ,'יולג החמש ,הלוכ
תסנכ-תיב :טעמ שדקמ ,שודק םוקמב ,("תותבשה ולא םכתחמש םויב") ק"שה
ןינעב רובידה קר אל - תוטשפבו ,"ךלמ תרדה םע בורב" ,רוביצה דמעמבו ,שרדמ-תיבו
םילגרהש ןפואבו ,םילגרב דוקיר (םג) אלא ,'וכ םיפכ תאיחמו ,הריש קר אל םג ,החמשה
.80"שאר תא אשנ"ל דע ,ףוגה לכ תא םיאשנמ
(הגומ - ח"משת'ה ןושח-רמ ךל ךל פ"ש תחישמ)

__________
החמשב ,בר ןמז ךשמ ומוקמ לע דקרו ,ותמוק אולמ א"טילש ר"ומדא ק"כ דמע - החישהד הז קלח םויסב (80
.ל"ומה .המוצעו הלודג


לכב החמשה תרדוח זא םגש ףא) םילגרב עוקרלו ,םוקמב בשיל ראשהל קיפסמ אל ,רמולכ
,ףוגה לכ תהבגה דוקירה לעופ ,זאש ,אקוד הדימעב דוקירב ךרוצ שי אלא ,(םילגרל דע ,ףוגה
.שארה תהבגהל דע

י"עש - ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,אקוד תוימשגה תלעמ תודוא ליעל רומאה ד"עו
תא םג םיהיבגמ ,(דוקירה השענ ודי לעש) לגרבש בקעה ,ד"ודנבו ,ןותחתה קלחה תהבגה
.שארהל דע ,םינוילעה םיקלחה


...הלחתה רותב קר

לכבו לע םיכשמנ דוקירהו החמשהש רקיעהו ,הלחתה רותב אוה הז דוקיר ,רומאכו . .
םישנא תוצמ"ד ןפואב אל - אטישפו) תמא-תרות פ"ע .תיתימא החמש ,הלוכ הנשה
."םלוע תירב" ,הנשה לכ ךשמב םג אלא ,ולא םיעגרב קר אל ,ונייה ,(ו"ח ,"הדמולמ

,השודקה ונצראב ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל דוקרנ הז דוקירמש - רקיעה אוהו דועו
.םישדקה שדקל דע ,שדקמה תיבב ,שדוקה ריע םילשוריב
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ)


החמש י"ע הלואגה תא איבהל

- "עידי 'יפטקמ ןיצוב ןיצוב"ד - שממ ותונטקב 'יה דוע רשאכ ןילופ יקידצמ דחא לע םירפסמ
.חופתה תא ול תתל חירכה ז"יעו "ץעה ירפ ארוב" ךרבמ 'יה ,חופת ותיאמ וענמש ןמזבש

ה"בקהש ןוחטבה דצמ ,הלואגה תחמשב וחמשי םידוהיש אפוג הז ידי לע :וננינעל עגונבו
(הנשיחא) רתוי רהמיו םורגי ,לוכיבכ ,אפוג הז ירה - שממ בורקב חישמה תא איבי
.וידלי לש םבל תולאשמ תא אלמי ,םימשבש וניבא ,ה"בקהש

,תישעמ הלבק תודוא ןאכ רבודמ אלש ןויכ - ץקה תקיחדד ןינע ללכו ללכ וניא הז לכש טושפ
.ב"ויכו םיכאלמ תעבשה

לע בושחל - טושפו םג ללוכ ,הפסוהבו החמשב תווצמ םויקו הרות דומיל תודוא - אלא
ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" :ותיאמ שקבמו ה"בקה ינפל דמועשכ ,וטושפכ תולימה שוריפ
.תמאב ךכל ןווכתמו - "חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא"ו "םימחרב

?ךכב יתישע םויה המ :ומצע תא לאשי - יזאו
(א"משת'ה ח"מ ,ךל ךל פ"ש תחישמ)


החמשה ךרד תא וסינ אל דוע
תולגה רדג תא ץורפל ידכ

תיברמל יזא ,םלועב "םימואל לפרעו ץרא הסכי ךשוחה" לש ןינעה תא ןקתל תוצעה לכ ןיב
אל תאז ושע - תולגה רדג תא הדי-לע ץורפל החמשה ךרד תאו ,םיכרד ינימ לכ וסינ ,אלפה
.'וכו ןמזל ןמזמ וא ,יאשחב ושעש וא ,םידיחי רשאמ רתוי

,ותולגמ םלועה תא איצוהלו ("טלעוו יד ןעמערוטשפיוא") םלועה תא שיערהל ירה ךירצ לבא
'יהיש י"ע איה הזל הצעהש - תימינפה ותולגמ ומצע תא איצומ ידוהיש הזב רושק הזש
.תולגה ירדג םג םירדגה לכ תא תצרופ החמשש ,החמשב
(הגומ יתלב - א"משת'ה ןושחרמ ף"כ תחישמ ישפח םוגרת)


דוקירב תולגהמ תאצל

יאשכש רמוא םלועה :ש"רהמ יברה - ויבסמ הרמא ,בתכמב 'אל בתוכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלעמלמ רובעל הליחתכל םיכירצש רמוא ינאו הלעמלמ רובעל םיכירצ הטמלמ תכלל רשפא
.("רעבירא הליחתכל")

וכליש רוזעי ה"בקהש .תובצעב וכלהש ןויכ הזמ תאצל רשפא יאש ,בר ןמז ךראתמ תולגה
החמשב 'יהי הזשכו ,שממ ונימיב בורקב תולגהמ דוקירב ואציו ,החמשב ,ינשה דצב
.רתוי רהמ 'יהי הז ,דוקירבו
(הגומ יתלב - ד"ישת'ה ש"היב תחמש תחישמ ישפח םוגרת)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

מ"שת ןמוי ךותמ יעיבש קלח 'יש וניארוק להקל הזב שיגהל םיחמש ונא
אריו 'פ ק"שע דע - ןושח-רמ 'ז ,'א םוימ

עובש ידימכ ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב םסרפתהל לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

תא ש"דא ק"כ ךרב החנמ תלפת ירחא .'קה ןויצל ש"דא ק"כ עסנ םויה :ןושח-רמ ,'א םוי
,("טייהרעטנוזעג טראפ") החלצ ךרד" :(ישפח םוגרת) ק"האל םירזוחה "הצובק"ה 'לת
ידיל איבי דומילהשו ,הליפתה תדובע תמדקהבו תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב וחילצתשו
תודהיה תצפהו תונייעמה תצפהבו ,ליח לא ליחמ ךלילו ,רודיהב תווצמה םויק - השעמ
."בבל בוטו החמש ךותמ ,ללכב

יפמ) כ"וכל רמאש הממ ד"ר ןלהל ,תודיחיל ש"דא ק"כ לביק םויה :ןושח-רמ ,'ג םוי
הניאש הרמאו ,שדוקה ץראב הקדצל ותתל ידכ רלוד ש"דא ק"כ ןתנ 'א השאל :(העומשה
...ןתא ינא םגו ,ינא םג ,חישמ תאיבב םלוכ ועסי בורקב :ש"דא ק"כ הנעו ,ק"האל תעסונ

ק"כמ שקיבו 'אל הנתמ ותתל הצורש רמאו "יברה םובלא" רפסה תא ש"דא ק"כל איבה 'א
(הזכ ןפואב) ומש םותחל גהונ וניאש ש"דא ק"כ הנעו ,רפסה לע 'קה ומש תא םותחל ש"דא
ק"כ ול ןתנו ,(ירשתב ןאכ ויה אלש ףא) םהל תתל לכויש אינת ירפס הז תרומת ול ןתי ןכלו
.אינת ירפס המכ ש"דא


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


לש 'אה ההגההמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,ק"האב הנורחאל בצמה םע רשקב
ךל ךל פ"ש יאצומ תחישמ םיקרפ ישאר לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
(א"בבות ק"האד םיחטשה לכב תובשייתהה ד"ע) ח"לשת'ה - ורדחב -

תוהגהה חונעיפ םע דחי ק"הלל החישה םוגרת
"חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו" רודמב -

"חצניו - תמחלמ םוחליו"


תא טקשבו לעופב בשייל
לארשי ץרא יחטש לכ

ףיסוהש תוביתה) ק"הלל ישפח םוגרתב החישה ןלהל
(ק"הלל םוגרתבו השגדהב ואב ק"יתכב מ"המ ש"דא ק"כ

ירחאל םילק םייונישב) הספדנ הלוכ החישה
:ךליאו 308 'ע כ"ח ש"וקלב (תוהגהה לכ

,"תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" וניבא םהרבאל רמא ה"בקה (הליחתב)ש רפוסמ ונתשרפב .א
רמא - הבחרל הכראל ץראב ךלהתה וניבא םהרבאש ירחאל - כ"חא לבא ;דיתע ןושל "ןתא"
."יתתנ רבכ" ,רבע ןושל "יתתנ" ,"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" ה"בקה ול

יפ םירוכבה ולטנ עשוהי שוביכ תעב ןכלש ,לעופב ץראה תא לארשי ינב ולביק זאמו
תקזחומ לארשי ץרא"ש םושמ - "קזחומבכ יוארב לטונ רוכבה ןיא"ש פ"עא - םינש
."איה

םיקלח לע םירערעמה םלועה-תומוא םנשיש המדנש תורמל :תוטשפב ןבומ ךכמ .ב
ןויכמ ,ןכש ,הזב בשחתהל םיכירצ אל - "םתא םיטסל" םינעוטש דע ,לארשי ץראמ םימיוסמ
ינפמ 'וג שא ינפמ גנוד סמהכ" יזא ,"תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" רמוא ומצעב ה"בקהש
."םיקלא

וליאו ,ןיע-תיארמלו תינמז קר איה - 'וכ םירערעמה לש םתואיצמ תדבוע :וזמ הריתיו
"םהל םירמוא" לארשי ינבש עידוה רבכ י"שרש ןויכ] םה םג םיעדוי תויתימאבו תוימינפב
'יהי ןכמ-רחאלש ידכ אוה (העש יפל) "םהל הנתנ ונוצרב"ש המש (םלועה-תומוא לכל)
.לארשי-ינבל תכייש 'יתולובגל לארשי ץרא לכש - ["ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרב"

"הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה םוק" 'יהיש קר שרדנ ,יוליגב הז רבד איצוהלו איבהל ידכ .ג
.םהילע םירערעמ םנשיש םיחטש םתוא תא דוחיבו ,לארשי ץרא יחטש לכ תא בשייל -
ןמיס תובא השעמ") וניבא םהרבא לצא 'יהש ומכ ןפוא ותואב תויהל הכירצ וז תובשייתהו
םיקהל :"'וג 'הל חבזמ םש ןביו" הנה לארשי ץראב ("ךלהתה") וכלהתהבו ואובבש ,("םינבל
.הרהט-הוקמ ןכו ,הלפת םוקמו הרות םוקמ ,תומוקמה םתוא לכב

תא יתתנ ךערזל"ש רשב-יניעב יוליגב וארי - "הבחרלו הכראל ץראב ךלהתה" 'יהיש ידי-לעו
םיוג ושגר" 'יהי הלק העשל םא םגו ,ךכב םיריכמ םלועה-תומוא םגשו ,"תאזה ץראה
המו ,"קיר" (בותכה םויסכ) והזש םיעדוי םמצע םהש איה תמאה הנה - "וגהי םימואלו
.והשימ יפלכ הבוח ידי תאצל םיצור םהש המ קר הז ירה "וגהי"ו "ושגר"ש

לע - "קיר" והז ("וגהי"ו "ושגר"ה)ש םיעדוי םלועה-תומוא םגש יוליגב הארנש ידכ ךא
ךכל םינווכתמ םה ,םהל תכייש לארשי ץרא לכש םירמוא םהשכש תוארהל לארשי-ינב
,תמאב

לש הרזומ הגהנה ידי-לע ,םלועה-תומוא דצמ ץחל ,םולשו-סח ,ןימזהל אלש אטישפו
,תומייוסמ תורופס תודוקנב קר תובשייתה

!םירערעמה תנעטב םתגהנהב םיבשחתמש םיארמ וזכ הגהנה ידי-לע

ותוא ,ןכש - ראשה לכל ולא תורופס תודוקנ ןיב קלחל תואיצמבו לכשב ארבס םוש ןיאו
ךרוא לכ תא םיבשיימשכ ןהו תורופס תודוקנ םיבשיימשכ ןה קוידב םייק "וגהי"ו "ושגר"
.םיחטשה לכו לובגה

- "תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל"ש ןויכמ ,ללכ םיישק הזב ויהי אל - תמאה םע וכלי רשאכו
."יתתנ רבכ"

המ ,הלומהו שער ילב םיחטשב תובשייתהה 'יהתש ,םר לוקב הז לכ וזירכי אלש קר .ד
יפכ םיטילחמ לארשי ינבשכ - הלעמלל רשאב .לעופב תובשייתהה השעמ - אוה עגונש
.רקיעה אוה השעמה - הטמלל רשאבו ,"אילג אימש יפלכ" ירה - תויהל ךירצש

יל השע ידי םצועו יחכ"ש ראפתהל אל המכו-המכ-תחא-לעו ,שער הזב שורד אל ךכ םושמו
ףסונ ,לקלקל םולשו-סח הלולע "'וג ידי םצועו יחכ"ש תוראפתהה :הברדא ,"הזה ליחה תא
ךכ-ידי-לעש - ה"בקה לש וחכבו ותוחילשב תאז םישועש תעדל שי .תמא הניא איהש ךכ לע
ללכ תועינמל תוכייש ןיא ה"בקה לש וחכ יבגלו .תובשייתהה השעמב ףקות רתוי ףסותמ
.םולשו-סח

הזש המכו-המכ-תחא-לעו] ורערעי אל םה ףוס ףוסש קר אל הנה ,וז ךרדב וכליש העשב .ה
םלוע םג איה תחא שפנש) לארשימ תחא שפנ אל םג ,ללכ תונברקב םולשו-סח הלעי אל
,["אגלפ אלטק" לש ןפואב ,םולשו-סח ,םיעוצפב אל וליפאו ,(אלמ

ודסח ונילע רבג יכ ,םימואה לכ והוחבש םיוג לכ 'ה תא וללה"ה תא איבי הז :הברדא אלא
,"'וג

םיללוכה ,ףקיהה ימי תעבש) םיפוצר םימי העבשש ,תוכוסה גחמ תעכ ונא םיאבש טרפבו]
ורמא ,הרות-תחמשו תרצע (ףקיהה רמוש) ינימשב - ךשמהב ןכמ רחאל ןכו ,(ןמזה ךשמ לכ
,[רומג ללה

'ה דסחשו "ודסח ונילע רבג"ש ,לכ-ןיעל יוליגב וללהיו ורמאי "םימוא"הו "םיוג"ה םגש
ץראב םיאצמנה לארשי ינב לע דוחיבו ,לבת יבחרמ לכבש י"נב לכ לע - "ונילע" קזחתה
,הנש תירחא דעו הנשה תישרמ א"ה יניע 'וג רשא

לארשי-ינבש עויסה לכב (םא-יכ ,וחיטבה רבכש המב קר אל) לארשי ינבל ועייסי דועו
.תולגב םיאצמנש ללגב ,(הזב-אצויכו ןוממב) םהל םיקוקז ןיידע"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish