ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב
(אלא ,חישמד תואיצמה קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו
לבקל קר םיכירצ וישכעו ,חישמד תולגתהה םג
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ

*

ןושח-רמ ף"כ ,אריו 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= ולש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה אריו פ"ש תחישמ םיעטק / הלואגו חישמ ינינעב םירודח תולועפה לכו םינינעה לכ

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה / תדלוהה םוי לעב לש שממ 'יולג האובנ

ןושאר םוסרפ - שדוק-תורגא
ןושח-רמ ף"כל ךומסה ךיראתמ שדוק-תורגא / ?שדוקה ץראב םיפסכ תיבגמ תושעל ךיא

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
ןושח-רמ ו"כ - י"ח / מ"שת תנשב "ונייח תיב"ב עמשנו השענהמ ןמוי ךותמ ינימש קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ט"ישת'ה הרש ייח פ"ש תחיש לע יברה תהגה / ?גוע לש ותלפמ הלחה יתמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


תולועפה לכו םינינעה לכ
הלואגו חישמ ינינעב םירודח

ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל קקותשמש ,ותייתשו ותליכאב םג ללוכ
ןתיולד הדועסל בער ראשנ הדועסה ירחאל םגש ךכ ידכ דע ,רמושמה
םיבוכיעהו תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב * רמושמה ןייו רבה רושו
תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ
* !שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ וישכעו ,חישמד
תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל ישילשה רוד - הז ונרודב הריתי השגדהבו
* שממ לעופב הלואגה תא איבהל לש םתדובע תמלשנו תמייתסמ ובש ,דוד

הגומ - ב"נשת'ה ןושח-רמ י"ח ,אריו פ"ש תחישמ םיעטק

ף"כ לש תדחוימה ותלוגס התלגתנש - םינורחאה תורודב דחוימ יוליע ףסותינ הזבו . .
תנשב) הז םויב ע"נדא תדלוהב (ןושחרמ י"ח אריו תשרפ תבשמ ךרבתמש) ןושחרמ
:2"רבוג ולזמ" ובש ,(1א"רתכ

'יפטקמ ןיצוב ןיצוב" ל"זראמכ ,ותונטקב רבכ וארש יפכ - ע"נדא לש םיירקיעה וינינעמ
ןינעהב תדחוימה תולדתשהה - 3לארשיב אישנל הנמתנש דעו לדגתנש ירחאל כ"וכאעו ,"עידי
שודיחהב שגדומכ ,לארשימ א"ואכ לצא (םג אלא ,4ומצעל עגונב קר אל) "'ה וילא אריו
תודיסחה תרותו תילגנה הרות" הב םידמולש 6הבישי ,5םימימת יכמות תבישי דוסיב ולש
ומצעל הריבסהלו הניבהל בוטה ןויעב" אוה תודיסחה תרות דומילש ןפואבו ,7"המימת
ז"יעש - 9"הלגנב ןינע םיניבמש ומכ וניבי תודיסחה"ש ,8"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ
10תודיסחה תרותב םיראבתמה תוקלא ינינעש ,"'ה וילא אריו"ד ןינעה (תמגודו ןיעמ) השענ
.לכשה יניע תייארב םיאב (11"ךיבא יקלא תא עד")

'יהי זאש ,12ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגל הנכהה יהוזש - רקיעה אוהו דועו
,"והיפ תוקישנמ ינקשי" 13ש"מכ ,תומילשה תילכתב (תוקלא תעידי) הרותה תוימינפ דומיל
,שממ "יתאמ" ,15"אצת יתאמ השדח הרות"ש ןויכ ,14"הפ לא הפ ונמע רובידה 'יהיש"
,הזמ הריתיו ,16"יתוא ועדי םלוכ יכ 'וג והער תא שיא דוע ודמלי אל"ש ןפואב 'יהי הדומילו
.תישוח 'יארב ,"ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" ,"'ה וילא אריו" ,'יאר לש ןפואב

ותחישב ראובמכ - םימימת יכמות תבישי דוסיב ע"נדא לש ותלועפב שגדומ הז ןינע םגו
תיב ילייח" םה םימימת יכמות ידימלתש ,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןינעב 17העודיה
ם"במרה ןושלבו ,18"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא דגנ דוד תיב תמחלמל םיאצויש "דוד
םג זמורמכ ,"חצנ"ש דע "'ה תומחלמ םחלי" :19חישמה ךלמו תומחלמו םיכלמ תוכלהב
"ןמא"ש ,20"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" - "ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד םיבותכה ךשמהב
אכלמ דוד יוליגו תאיב השענ ז"יעש ,21המחלמב ןוחצנה לע הרומ (ןמא פ"ב כ"וכאעו)
.שממ לעופב אחישמ

ובש ,דוד תיב ילייח וידימלתלו ע"נדאל 22ישילשה רוד - הז ונרודב הריתי השגדהבו
אכלמ דוד י"ע שממ לעופב הלואגה תא איבהל דוד תיב ילייח לש םתדובע תמלשנו תמייתסמ
המייתסנ רבכש ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו ,אחישמ
ךשמה ירחאל כ"וכאעו ,אחישמ אכלמ דוד תלבקל םינכומ םידמועו ,הדובעה לכ המלשנו
םכל 'ה ןתנ"ש ןפואב ,הנש םיעברא ךשמב הצוח תונייעמה תצפהב דוד תיב ילייחד הדובעה
.23"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל

,ט"פ רומזמ םע הרושקה ,ט"פה תנש םויס ירחאל - ק"ידצה תנשב רבכ םיאצמנ הז ונרודבו
ןוחצנה רמג ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב" ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ומתוחו ומויסש
םעונ יהיו" ומתוחו ומויסש ,ק"ידצ רומזמל תכיישה הפוקתה הליחתמו ,דוד תיב תמחלמד
י-נדא שדקמ" ,24דיתעלד שדקמה תיב לע יאקד ,"והננוכ ונידי השעמו 'וג ונילע וניקלא 'ה
.25"ךידי וננוכ

'תי ול תושעל םלועב הדובעל ןושארה שדוחה אוה ןושחרמ שדוחש ןויכש ,ףיסוהל שיו . .
,ןושחרמד רתכה ,ןושחרמ ף"כ ,אלימבו ,וירחאלש םישדחה םג ללוכ ה"ה ,םינותחתב הריד
תכונח ,הכונח ימיב ומויסש ,ולסכ שדוחד רתכה :וירחאלש םישדחהד רתכה םג ללוכ
התלגתנש ,27הרותבש ןמש ,הרותה תוימינפ םע םג רושקש ,ןמשה סנו ,26שדקמהו חבזמה
,30"ףוגה ןמ הנהנ ףוגהש חרי" - 29תבט שדוחד רתכה ;28ולסכ שדוחב תודיסחה תרותב
שדוחד רתכהו ;31ארבנה שי ,הטמלש ףוגהמ ,יתימאה שי ,הלעמלש ףוגהד האנהה לע זמורש
ותדובעו ותרותו וישעמ 33לכ"ש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי ובש ירישעהש ,32טבש
רתכה ןכו ;34"ץראה ברקב תועושי לעופו . . ריאמו הלגתמ . . וייח ימי לכ דבע רשא
ק"מהיב ןינב ,"והננוכ ונידי השעמ"ב 35ק"ידצה תנש לש המויסל דע ז"חאלש םישדחהד
דע . . וינבלו ול . . תוכלמ רתכב הכז"ש) 36"דוד תיבמ ךלמ" ,חישמה ךלמה י"ע ישילשה
'ה תא ושקבו" 39ש"מ םייקתנ רבכש ןויכ . . שממ דימו ףכית - 38"שדקמה הנוב"ש (37"םלוע
,41"ןמא" תפסותבו ,40ןושחרמ שדוחד הנבל שודיקב ונרמאש יפכ) "םכלמ דוד תאו םהיקלא
.(42שממ לעופב םויקה לע הרומש

:רקיעה אוהו דועו

א"ואכבש (הדיחיה 'יחב) חישמ ץוצינב חישמ לש ותואיצמ תמייקש ליעל ראובמה לע ףסונ
רודו רוד לכב"ש עודיכ - (תיללכה הדיחי) וטושפכ חישמ לש ותואיצמ םג תמייק ,לארשימ
,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א" ,43"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ
יתלב םינינע םיברעתמ ויה אל וליאו ,44"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכלו
.שממ לעופב אבו הלגתמ 'יה ,'וכ םיבכעמו םיענומה םייוצר

לכ ומלשנו ומייתסנ רבכש ,ונרודבש 45חישמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה פ"עו
תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב ,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה ינינע
,חישמד תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ וישכעו

י"נבל עגונב ןה ,"'ה וילא אריו"ד תולגתהה לבקל קר םיכירצש - עובשה תשרפד ןונגסבו
יכ לועפ לכ עדיו" ש"מכ ,ימשגה 'ישעה םלועב ,שממ לעופב . . םלועה לכל עגונב ןהו ,(וילא)
הנאת אובל דיתעל"ש דעו ,"ותלעפ התא"ש רכינ 'יהי םלועבש רבד לכבש ,"ותלעפ התא
םיקעוזו םיזירכמש י"נבל עגונב כ"וכאעו ,47"קעזת ריקמ ןבא" ,םמודב םגו ,46"'וכ תחווצ
.48"הז וניקלא הנה"

ותליכאב םג ללוכ ,הלואגו חישמ ינינעב םירודח תולועפה לכו םינינעה לכש ,ןבומ ,ןכש ןויכו
ירחאל םגש ךכ ידכ דע ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל קקותשמש ,ותייתשו
וניאש ה"בקהל ןעוט ,אלימבו ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסל בער ראשנ הדועסה
ונחלוש לע ונבישוי ה"בקהש דע התתימאל 49"תכרבו תעבשו תלכאו"ד הוצמה םייקל לוכי
50ק"שה םויד הדועסהב - ותשקב ה"בקה אלממ דימו ףכיתו ,אובל דיתעלד הדועסהל
,אריו תשרפ (51ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע הרושקה תישילש הדועס טרפבו)
הדועס תושעל ה"בקה דיתע ,למגיו דליה לדגיו (53אריו תשרפב) ביתכד יאמ" 52ל"זח תשרדכ
(ה"בקה) ול רמוא . . ןיתושו ןילכואש רחאל ,קחצי לש וערזל ודסח למגיש םויב םיקידצל
תועושי סוכ 54רמאנש ,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט דודל
."ארקא 'ה םשבו אשא

ךלמה) הז הנה" ,55"הז רמואו ועבצאב הארמ" ,שממ לעופבו יולגב 'יהי הז לכש - רקיעהו
הנה"ו ,(57"רפע ינכוש וננרו וציקה") ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ הנהו ,56"אב (חישמה
תיתימאה הלואגה תחמש ,48"ותעושיב החמשנו הליגנ ול וניוק 'יוה הז 'וג הז וניקלא
."הזה ןמזל ונעיגהו ונמייקו ונייחהש" :'ילע םיכרבמ זאש שממ לעופבו יולגב המילשהו

__________
.(8 "רענל ךונח" סרטנוק) האלע ארתכל זמור אוהש ,ן"יפכ ינש הזב שיש (1

.םש ע"הקבו ,ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (2

רשעו האמה תנש הליחתה וז הנשבש - *ג"מרת ירשת ג"יב ,ש"רהמ ר"ומדא ,ויבא תוקלתסה ירחאל (3
.ותואישנ תלחתהל
__________
סרטנוק) ךל ונתי רתכ ה"ד אוה (ג"מרת תוכוסה גחד 'ב לילב) םיברב רמאש ןושארה רמאמהש ריעהלו (*
.(11 'ע "רענל ךונח"

ש"הס האר) "ויתיוה ויתעדי" יזא "הרות יטוקל" דמולו ורדחב בשוי רשאכש עודיה ומגתפב םג שגדומכ (4
.(85 ה"שת .63 ג"שת .26 ת"ש'ה

א ,זי ךל ךל) הלימה י"ע "םימת 'יהו ינפל ךלהתה" ש"מכ - הלימ תוצמל "םימת"ד תוכיישהמ ריעהל (5
.(י"שרפבו

.תובשייתה לש ןפואב אוה הרותה תוימינפב םג הרותב קסעהש ,ונייה ,"הרותב קסועו בשוי" ןושלמ (6

.דועו .הכ א"ח "םימתה" - ט"נרת ת"חמש ליל תחיש (7

.גכ םש (8

.דכ םש (9

ארקנש דעו ,הגשהו הנבהב רואיבה תבחרה רתויב שגרומו טלוב םהבש ,ולש תודיסחה ירמאמב טרפבו (10
תוחישה-רפס םג הארו ,וצק ב"ח ד"וקל) "תודיסחה תרות לש ם"במרה" ראותב םינושארה םידיסח י"ע
.(117-18 א"ח א"שנת

.דועו ,ונק א"וק אינת הארו ,ח"כ א"הד (11

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכ - העודיה ט"שעבהד ק"הגא האר (12

.י"שרפבו ב ש"הש (13

.פ"הע רומה רורצ (14

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (15

.גל ,אל 'ימרי (16

.ךליאו 141 ע"ס ב"שת ש"הס .ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקל - א"סרת ת"חמש תחיש (17

.בנ ,טפ םילהת (18

.א"יפס (19

.גנ ,םש (20

.נ"שו .הפוסב ריזנ האר (21

ךיפמ ושומי אל" .(ב ,ג"ספ ר"ב ,ו"פ תובא הארו ,זי ילשמ) "םינב ינב םינקז תרטע" ש"ממ ריעהל (22
.(א ,הפ מ"ב הארו .אכ ,טנ 'יעשי) "םלוע דעו התעמ 'וג ךערז ערז יפמו ךערז יפמו

,טכ אובת (23

.פ"הע םילהת שרדמ (24

.זי ,וט חלשב (25

דחא דע לפוקמ השעו ןכשמה תכאלמ רמגנ ולסכב ה"כב"ש (דפק זמר א"מ ש"לי) שרדמב ש"ממ ריעהל (26
תכונח ,ה"בקה ול םלש המ ,םלשל ילע ה"בקה רמא ,הכאלמה וב הרמגש ולסכ דיספה התעמו . . ןסינב
דיתע (וירחאלש ירשת שדוחל דע חתפנ אלו ןושאר תיב ןינב םלשנ ובש) ןושחרמ ןכו" :םייסמו ,"יאנומשח
.ןושחרמ שדוחב 'יהתש ישילשה ק"מהיב תכונחב - "ול םלשל ה"בקה

הזה םוקמה תא ול האריו רחבי 'ה" ,"הארי רהב" רמאנ המויסבש - אריו תשרפל תוכיישהמ םג ריעהלו
.(י"שרפבו די ,בכ) "תונברק ןאכ בירקהלו ותניכש וב תורשהל

.דועו .ךליאו ד"נפ ש"קה רעש ב"מא הכוראב האר (27

.תודיסחל ה"ר ,ולסכ ט"יד הלואגה המלשנ ובש ולסכ ף"כ דחוימבו ללוכ (28

ךלמ תוכלהב אוה ולש תוכלהה רפס םתוחו םויסש .ל"ז ם"במרהד אלוליהה םוי אוה וב ף"כש ,ריעהלו (29
.חישמה

,גי הליגמ (30

.ךליאו 382 ו"טח ש"וקל האר (31

.תוריפס רשעמ הלעמלש רתכה 'יחב םע רושקש - ("שדוח רשע יתשע") א"יה שדוח (32

.ח"כו-ך"זס ק"הגא אינת (33

.ובש ירישעד תומילשהו יוליעהל (םלש רפסמ) םימי רשע ומלשנ וב ף"כבו (34

.(32 הרעה ל"נכ) רתכה 'יחב םע רושקש ,םוי רשע יתשע םויב - ןסינ שדוחד רתכהב (35

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (36

.ז"ה א"פ םש (37

.א"יפר םש (38

עשוה (39

.ךליאו 66 א"ח ב"נשת ש"הס האר (40

.(ךליאו ב"עס ,יק ןירדהנס ,טיק תבש) "ןמאנ ךלמ ל-א" ת"ר (41

.םש ןירדהנסל א"שרהמ ג"אדח האר (42

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (43

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (44

הדפ ה"ד האר) רודבש י"שנ לכ תא ללוכש ,רודה אישנ לש ותמשנב הלגתמו הריאמש ,תיללכה הדיחי (45
.(ב"יפ צ"מאהדאל הבושת ירעשב םולשב

.ופוסב גע רומזמ םילהת שרדמ (46

.אי קוקבח (47

.הפוסב תינעת הארו ,הכ 'יעשי (48

.ד"וי בקע (49

ריע םילשורי ןינבבו ךריע ןויצ תמחנב . . ונארהו" (*תבשה םויד) ןוזמה תכרבב ש"מכ ,הלואגהל תכיישש (50
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל ונליחני אוה ןמחרה" ,"ךשדק
__________
.(ב ,חמ תוכרב) םוי לכבש ןוזמה תכרב "םילשורי הנובב דוד תיב תוכלמ" תרכזהד בויחה לע ףסונ (*

.נ"שו .ךליאו 84 א"כח ש"וקל האר (51

,טיק םיחספ (52

,אכ (53

.גי ,זטק םילהת (54

,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .םש תינעת האר (55

.פ"הע ר"שהשבו ש"הש (56

.טי ,וכ 'יעשי (57


הלואגה ןמז


שממ 'יולג האובנ
תדלוהה םוי לעב לש

- אחישמד אתבקע תודוא ל"זח ישרדמו ארמגב ואבוהש םינמיסה לכש לילעב םיאור . .
!הז ונרודב םתומילשב ומייקתנ

םיאצמנ ןכאש החיכומ אפוג וז הדבוע :הברדא ירה - 'וכ הזל םיגעולש ולאכ םנשיש המו
תדלוהה םוי לעב ירבדל םאתהב - הלואגל הכזיש רודה ,תולגה לש ןורחאה רודב רבכ
."דוד תיב תמחלמ" תודוא העודיה ותחישב

םינומשמ הלעמל ינפלש ,ויתודוא בל םימש ןיאש ,אלפנ רבד םיאור הז ןינעבש - המדקהבו
:שממ 'יולג האובנ - ולא ונימיד בצמו דמעמה תא ושדק חורב תדלוהה םוי לעב הזח הנש

:םיפרחמ לש - תורוד - תוגרד ינש ויהי הלואגה ינפלש תדלוהה םוי לעב ראבמ ל"נה החישב
ותרותל ה"בקהל םידגנמש ולא ,"'ה ךיביוא ופרח רשא" - (ןושארה רוד) הנושאר אגרד
םה ללכבש םידוהי ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" - (ינשה רוד) 'ינש אגרדו ,ויתווצמו
תנומאב םה םישלח ,כ"פעאו ,"הרות ינב ענייפ" םהיניב שיש דעו ,"ותרותבו 'הב םינימאמ"
!הז ןינעמ םיגיעלמו םיפרחמש ,ונייה ,"ךחישמ תובקע ופרח"ש ךכ ידכ דעו ,הלואגה

"הנושמ 'ירב" םוקתש הנש םינומש ינפל ומצעל ראתל לוכי 'יה ימ :רתויב לודג אלפ הז ירהו
!"ךחישמ תובקע" ףרחמו געול כ"פעאו ,"ותרותבו 'הב ןימאמ"ש ידוהי :וזכ

םיראבמ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה םצע דבלמש ,ףיסומ ל"נה החישב :וזמ הריתיו
רשא"ד רודהמ האצותו ךשמה והזש איה תמאה - "םימש תארי" לש םימעטב רבדה תא םה
..."םימש תארי" לש אלטציאב תאז םישיבלמ םה לבא ,"'ה ךיביוא ופרח

ירקיע ג"י ,תדה ידוסימ דחא איה חישמה תאיבב הנומאה :אלפו אלפה אוה הזכ רבדו
וניאש ימ וא (חישמה ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ"ש ם"במרה ד"ספ עודיו ,הנומאה
אב ,כ"פעאו ,"וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל הכחמ
תאז שיבלמש אלא דוע אלו ,"ךחישמ תובקע" ףרחמו געולו ,ותרותבו 'הב ןימאמש ידוהי
!"םימש תארי" לש אלטציאב


רבדה םק - ולא ונימיב
תיתואיצמ הדבועל 'יהו

:תיתואיצמ הדבועל 'יהו רבדה םק - ולא ונימיב ,םנמא

ונא םיאצמנש רמוא ידוהי רשאכ :"ךחישמ תובקע ופרח רשא" צ"מות ירמוש םידוהי םנשי
םהש דעו ,תאז לובסל םילוכי םניא - "ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,"ךחישמ תובקע"ד ןמזב
תובקע" ףרחל - וז חורב לארשי ידלי םיכנחמש אלא דוע אלו !הזמ םיגעולו םיפרחמ
.ןלציל אנמחר ,"ךחישמ

םהל שי - תדה ירקיעמ איה חישמה תאיבב הנומאה ירה ,ןכתיה ,םתוא םילאוש רשאכו
םידוהי ירה םה ,תרחא ןכתי ךיא] חישמה תאיבב םה םינימאמ יאדוב :ןכומה ןמ הבושת
ןמזה ןיידע הז ןיא ,םתעד יפל לבא ,["חישמה תאיבב 'וכ ןימאמ ינא" םירמואש םייתד
...הלואגה אובתש דע (ןלציל אנמחר) תובר םינש ןיתמהל שי ,"ךחישמ תובקע"ד

,ומצעבו ודובכב "רעקניגולק"המ אובל תחרכומ ,"םימש תארי" לש הוסמב דועו ,וזכ הגהנה
א" שבול 'יה "ושע"ש םידיסחה םגתפ עודיכ ..."השודק לש אלטציא"ב ףטעתהל הפי עדויה
..."לטראג א טימ עטאפאק ענעדייז

ונב אוה ידוהי !םייכפה םירבד םה - "תולג"ו "ידוהי"ש בטיה עדוי הרות פ"ע גהנתמש ידוהי
אצמנ ידוהי רשאכו ,ךלמה ויבא ןחלוש לצא - ומוקמ ,ןכלו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
!"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא" :םירמוא - תולגב

רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" ארמגב שרופמ ירה - הלואגה ןמז עיגה אל ןיידעש ןעוטש המו
תאיב תא בכעמש הז אוה ...!הלואגה אובת זאו הבושת השעת ,כ"או ,"הבושתב אלא יולת
...!ול תתל םיכירצ אל וז "תולדג" םגש אלא ...!חישמ

"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד בצמ 'יהיש רעשל םילוכי ויה אל הנש םינומש ינפל ,רומאכו
החכוה הוהמ - שחומב תאז םיאור ולא ונימיבש הדבועה ,כ"או ,צ"מות ירמוש םידוהי י"ע
,שממ ןורחאה רוד ,ל"נה החישב רבודמ ויתודואש ינשה רודה ןכא אוה הז ונרודש תפסונ
םא" :ל"זחב שרופמכו ...!"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא םג רובעל םיכירצ זאש
!"חישמ לש ולגרל הפצ ףדגמו ףרחמ רוד רחא רוד תיאר

ונוצר םא ןיב - הבושתב רוזחיו ,"םורממ חור וילע הרעי" ס"כוסש יאדובש אלא דוע אלו
וב ןנירק - זאו ,"ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ" :עודיה ןושלבו ...ואל םא ןיבו ךכב
.'וכ תיתימא הבושתב בשו ,תימהבה ושפנו ורצי תא חבוזש ונייה ,"ונוצרל ותוא בירקי"
(הגומ יתלב - ה"משת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)


ידוהיש לובסל םילוכי םניא
"אב חישמ הנה" רמוא

הרות ידמול םידוהי םה ,הברדא - "'ה ךיביוא" םניא "ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד גוסה
הנה =] "חישמ טמוק טא טא" רמוא ידוהיש לובסל םילוכי םניאש אלא ,תווצמ ימייקמו
...!"ךחישמ תובקע" ימעפ תא רבכ םיעמושש ןויכמ ,[אב חישמ הנה

,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא לטבל - ולא ונימיב "דוד תיב תמחלמ" אופיא יהוז
ויתומא 'ד רשאכ וליפא ,ולש תומא 'דמ אצויש ,ונייה ,הצוח תונייעמה תצפה י"ע - תאזו
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םיאצמנ םשש ,"הצוח"ה םוקמל ךלוהו ..."שטיוואבויל"ב
!תודיסחה תונייעמ תא ץיפמ םשו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ןושחרמ ף"כ תחישמ)


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

ש"דא ק"כמ תורגא 'ה לש ןיינעמ טקל ונינפל
ןושח-רמ ף"כל םיכומסה םיכיראתמ מ"המ
(הנושארל ןאכ תומסרפתמ עודיה לככו)

ןילקורב - ז"ישת ח"מ 'כ

!הכרבו םולש

.ורבעש תועובשהב תולועפהמ םיקרפ ישאר בתוכ וב ,ח"מ 'אמ ובתכמ תלבק םירשאמ
פ"כעו ,ש"פ ורסמו םיאתמה ןפואב תודעותה וכרע ןאכמ ואבש 'יש םיחרואה רשא יאדובו
.שממ לעופבהל עגונהב תפסות ואיביש ר"היו ,תודעותהה תעב רבודמהמ תודוקנ

םיאתמה ןינעבש ןפוא לכב .ל"דו ,הזב ןאכל ונפיש לדתשהל יאדכ ןיא ,לאשמה תודוא ש"מב
שי זאו ,ל"נה לע הנעמב ופתתשי רתא לע םיאצמנה ש"נאש םוקמ שי - םיאתמה ןפואבו
.'וכו תוחישמ םהלש הנעמהב וטטציש םוקמ

.זאמ לבקתנ יאדוב - םדוקה ובתכמ לע הנעמה בתכמ

ריכזמה ,הכרבבו דובכב

* * *

ןילקורב - ט"ישת'ה ח"מ ז"י

צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה

'יש איסוז םייח 'הומ םילעפ בר


!הכרבו םולש

תודעוהל בתכמהב ימשר ןפואב הנענ רבכו ,וימדוקהו ןושח 'ומ ובתכמ תלבק םירשאמ
לע ףסונ ,ד"בח רפכב השענה ד"ע עידוהלמ בוטה ענמי אל אבהל םגש יתוקתש ףא ,תונוש
.תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ט"ושב הנייהתש ןוצר יהיו .תשרה ינינע

לכ םיעדויו ,םוקמב םש וידידי םע ץעייתהל ךירצ הזבש ןבומ ,הסנרפ ינינע תודוא ש"מב
ונתרות תארוהכו ,דעו תויהל ךירצש - טושפ םגו ןבומ ,תויבגמ ינינעבש אלא ,הזב םיטרפה
.הזב תורודל םג יוויצהו ,ונבר השמל עגונהב

ןוצר יהיו .תואירבה וקב ויחיש ב"ב לכו אוהש ןמיס והז יאדובש ,תואירב ינינעב בתוכ וניא
.דחי םג םיטרפה םינינעבו םיללכה םינינעב הלגנהו הארנה בוטב בוט רשבי י"הכתש

ק"יח - ל"נהכב ט"ושבל הכרבב

* * *

ז"טשת ח"מ ח"כ

ןילקורב

!הכרבו םולש

הזב םג הנה ,םיסנב לגרומ רפכהש ןויכ רשא ,םש ש"נאמ הזיאל יתבתכש ומכ ר"היו . .
ה"בקה לש ותכרב קיזחמ ילכש ל"זרמ לע טיבהל ילבמש ,סנ ךותב סנ ,תיסנ הגהנה 'יהת
תולק לועפת אל ןכו ,ה"בקה לש ותכרב תלבקל ל"נה תוערואמה ו"ח וקיזי אל ,םולשה אוה
.הלימה ןבומ אלמב ד"בח רפכ הז 'יהיו .םינבה לע אלו תונבה לע םירוהה לש תעדה
דסחב אקוד הז לכ 'יהי הנה - תואישנה ותלבק תישארב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותשקבכו
דבלבו ,םמצע חכב הז השעי הנה ,הזב בצמה ונשי ירבדש יתיכז אלש ןויכו .םימחרבו
תחא הדוגא ושעי דחי םלוכו ,דחא לא דחא םיבשותהד תובבלה וברקתיו ,רבדה השעיש
.םלש בבלב ונוצר תושעל

הנה תונעט םנשי םא ףאו תשרה רפס יתבב תעמשמל חרכהה לע שיגדהש ש"ממ יתנהנ
םג יאדובו .תשרה םויק םצעל עגונ הזש ,תעמשמה עירפהל אל לבא ,הנולת שיגהל םדיב
.וחילציש ר"היו ,םולש יכרדבו םעונ ירבדב הזב ושעי אבהל

ליעל רומאה לכב ט"ושבל הכרבב

ק"יח

* * *

ח"ישת ח"מ ג"י

ןילקורב

!הכרבו םולש

םיצוריתה לכמ רשא ,ךיראהל רתומל יאדובו ח"מ א"ימ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
ןיוקה ינשב םג - ז"פעו ,הרותה דומילב אל םגו הרותה תעידיב ףסותי אל תורבסההו
אל דיבעד ןאמכ - סנואב םג רשא ,קספה עודיכו ,(תוצמה תוללכ) ח"מגו (הלפת) הדובעב
רבעה לע קר ןוקית ךירצש ןויכו .יעבדכ ל"נה 'יהי אבהלו ןאכמ פ"כעש ןוצר יהיו .ןנירמא
.'וכו ליגר 'יה םא :'ט קרפ הבושתה תרגאב האבוה ל"זח תארוהל םיאתמ 'יהי אבהל ירהו
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו

ט"ושבל הכרבב

ריכזמ ,א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב

* * *

ןוילגה לע ק"יתכב ףיסוהש םינוקית םע ש"דא ק"כ ק"גאמ רידנ םוליצ ונינפל

(ןיידע םסרופ אל ינשה הקלחו ,חת-זת 'מע א"כח ק"גאב ספדנ ןושארה הקלח)ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

מ"שת ןמוי ךותמ ינימש קלח 'יש וניארוק להקל הזב שיגהל םיחמש ונא
הרש ייח 'פ ק"שע דע - ח"מ ף"כ ,אריו 'פ ק"שמ

עובש ידימכ ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב םסרפתהל לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

,בוט-לזמ הוצמ רב ןתח ירוהל ש"דא ק"כ לחיא תיברע תלפת רחא :ןושח-רמ י"ח ,'ה םוי
.םימי תוכירא ,ט"ושב ןרעה לאז ןעמ

ש"דא ק"כ אבשכ :ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי - ןושח-רמ ף"כ ,אריו ק"ש םוי
.הרצק תודעוותה 'יהת 1:30 העשבש 'אל רמא ותיבמ

."הנומאהו תרדאה" ןגנל ש"דא ק"כ זמר הליפתה תעב

תיפמב ז"א הסיכו תונוזמה ןמ לטנ ,שודיק השע ,תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ ל"נה העשב
.םהילע ךריבו ריינ

תנשל הסינכה תודוא ןכו ,תבשב ותועיבקו תדלוהה םוי תודוא ש"דא ק"כ רביד תוחישהב
.םילהתבש כ"ק קרפ תודוא תוחיש ינש רמא ק"כ .כ"קה

"גונעת" לבקל בייח ינניא לבא "גונעת תבשב הניש" םנמאש ש"דא ק"כ רמא תוחישה 'אב
ןמז - רוביצה ןוצרכ אלש - 'יהי םא וא (:רמאו ךייח) ,הז רובע תודעוותהה ינפל ןמז שיו הז
.רמאמ רמא אל ש"דא ק"כ ...ןושיל תודעוותהה ירחאל

.4:35 העשב המייתסנ תודעוותהה

לש תואל 'קה ודיב ש"דא ק"כ הרוה ותאיצי תעב ."אלכיה ינב" ןגנל לחה החנמ ירחא
.החמש

.(די ,דכ) םימכח יתפשה 'יפב ש"דא ק"כ טיבה הרותה תאירק תעב :ןושח-רמ ה"כ ,'ה םוי

תפצר לע 'יהש 'ירגיס לידב לע ןוצר תועיבש יאב טיבה הרותל ש"דא ק"כ הלעש תעב
רבכ ומירה םא תוארל בוש בבותסה 'ינשה הכרבה תא ש"דא ק"כ םייסש ירחא ,ס"נכהיב
.הז תא

.ח"מ ף"כ תבשד תודעוותהה תא ש"דא ק"כ היגה םויה :ןושח-רמ ו"כ ,'ו םוי

אבה עובשב ה"יא ךשמה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?גוע לש ותלפמ הלחה יתמ

ח"מ ף"כו ,אריו 'פ - עובשה תשרפ םע רשקב
:םימוליצ 'ב הזב םיאבומ ,וז תבשב לחש

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) (א
.(47 'ע א"ח ש"וקלב ספדנ) ט"ישת'ה הרש ייח פ"ש תחיש לע

ב"רעת םירמאמה רפס לש השדחה האצוהל רבד חתפל ךיראתהמ (ב
בתכ ובו ,ח"מ ף"כד תדלוהה םוי לעב - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל
.ב"נשת'ה ח"מ ף"כ ךיראתה תא מ"המ ש"דא ק"כ


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

קחצי סאוו םעד בילוצ - "קחצי תא למגה םויב" התשמ א טכאמעג טאה םהרבא תעשב
ןופ "ךיתדלי םויה ינא" יצ ,הלימ ןופ "םלוע תירב" יצ - ןטשרעביוא ן'טימ ןדנובראפ טרעוו
ןייז טימ זא ךיז טמיראב ןוא םיא ןופ טכאלעג טאה ןשבה ךלמ גוע זא שטאכ זיא - הוצמ רב
לעפתנ טינ זיא ןעמ סאוו ראנ טינ זיא - טשינוצ ןכאמ סאד רע ןעק טייקראטש ןוא חוכ
תא למגה םוי" םעד ןופ "דאראפ" א טכאמעג ךאנ טאה ןעמ ,הברדא ראנ םיא ןופ ןראוועג
ה"בקה לש ורובידב - גוע תלפמ ןביוהעגנא ךיילג ךיז טאה סע ,רערעמ ךאנ ןוא ,"קחצי
השעמ א יוו טנכערעג טרעוו עכלעוו טראוו ס'נטשרעביוא םעד טימ) השעמ בישח סאוו
.קחצי לש ויצלח יאצוי ידיב לופי זא טגאזעגנא םיא טאה ןעמ ,(לעופב

ךרוד - "קחצי תודלות" ןייז טנאקעג טאה יוזא יוו :ראבמ ןוא זמרמ קוספ רעד זיא סאד
וצ ן'קחצי טכאמעג - שטייט רעד ךיוא ןוא ן'קחצי ןעראבעג ,"קחצי תא דילוה םהרבא"
.ןייז דילומ

ק"הלל ישפח םוגרתב הז עטק ןלהל
:(40 'ע ק"הלב א"ח ש"וקל ךותמ)

םע קחצי לש ותורשקתה דובכל - "קחצי תא למגה םויב" ,התשמה תא םהרבא ךרעש העשב
ףא ירה - הוצמ-רבל "ךיתדלי םויה ינא" לש םאו ,הלימב "םלוע תירב" לש םא - ה"בקה
איבה אל רבדהש דבלב אל - ותרובגבו וחכב הלטבל רמייתהו ובלב הל געל ןשבה ךלמ גועש
ותלפמ ,ןכ לע רתיו ,לודג התשמב גגחנ "קחצי תא למגה םוי" ,הברדא ,םא יכ ,םידי ןויפרל
ויצלח יאצוי ידיב לופיש זא ול רמאנ השעמ בישחש ה"בקה לש ורובידב ,זא הלחה גוע לש
.קחצי לש

םהרבא"ש ךכ ךותמ המרגנ "קחצי תודלות" לש תורשפאה :קוספה ראבמו זמרמ תאז תאו
.דילוהל קחציל םרג םהרבאש םרואיב יפל ןהו םירבד לש םטושפכ ןה ,"קחצי תא דילוה"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish