ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

המדרתהו תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
הניתנו הריסמ ךותמ ומצע תא קורזלו
הצוח תונייעמה תצפהד הדובעב

*

תודלות 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= חלש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה תודלות פ"ש תחישמ / ?"יחי" תזרכהב ןכותה המ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש ףסונ ןמיס

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ שדוק תורגא טקל

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
םיחינמה תלאשל יברה הנעמ / ?ושע ישנ יניע והכי םא 'יל תפכיא המ

יפרג ץבוק

ל"ומה .אבה ןוילגב ה"יא עיפוי "מ"שת ןמוי" רודמה לש ירישע קלח


תוכלמ רבד


?"יחי" תזרכהב ןכותה המ

האב הז ירחאלו ז"יעו * חישמה ךלמ לש ותואיצמ תולגתה -
חישמה תאיבד שודיחה רקיע * 'וכ ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה
םינינעה יטרפ לכ ,יכ ,("ידבע דוד יתאצמ") ותואיצמ תולגתהב אוה
לכו ,לארשי תא לואגל ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה) הז ירחאלש
תולגתהמ תופעתסהו האצותכ םיאב ,(חישמה תומיד םינינעה
תאש רתיב ףיסוהל לארשימ א"ואכ ךירצ * הב םילולכו ,ותואיצמ
,"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ד ןינעה תשגדהב זוע רתיבו
* חישמד תויחהב הרודח ,ותנשמ רועינשכ ףכית ,ותואיצמ לכש הז-ידי-לע

הגומ - ב"נשת'ה תודלות פ"שו ,ולסכ ח"רדא ,'ה ליל תחישמ

,1תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמב םייולת אובל דיתעלד םינינעה לכש עודיה פ"ע . .
תושדחתהה ןיעמ ל"צ וניקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהל הנכהה תדובעבש ,ןבומ
,לארשיד םצעה תולגתה ע"והש ,הנבלה דלומד שודיחה תמגודב ,"התומכ שדחתהל םידיתע"ש
:הדיחיה 'יחבמ םג הלעמלש המשנה םצע

א"ואכש ז"יע האב וניקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהש פ"מכ רבודמה לע ףסונ
אל) איה הנווכה רקיעש ןקתלו ףיסוהל שי - . . הדיחיה 'יחב ,ובש חישמ ץוצינ הלגמ לארשימ
המשנה םצע תולגתהל (אלא ,המשנה םצעל וארקנש תומש השמחמ 'א איהש הדיחיה 'יחבל
חישמ כ"וכאעו ןהו ,לארשימ א"ואכבש חישמ ץוצינ ןה) חישמ לש ונינע תתימא והזש ,שממ
.הדיחיה 'יחבמ הלעמלש לארשיד םצעה ,(יללכה

- "ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ" 2בותכה ןושלב זמורמ הז ןינעש ,רמול שיו
,'וכ רדגו ראותמ הלעמל אוהש תואיצמה םצע לע הרומש ,"יוצמ" ןושלמ (םג) "יתאצמ"
םישמתשמ םיוסמ יוטיבב שמתשהל םיחרכומש ינפמ קרו ,תואיצמ לש רדגמ םג הלעמל
ראותמ הלעמלש חישמ תמשנד םצעה לע יאק "ידבע דוד יתאצמ"ש ונייה . . "יוצמ" ןושלב
ז"חאלו ;("יתאצמ") "יוצמ" םשב ארקנ ןכלש ,(תיללכה הדיחי 'יחבמ םג הלעמל) רדגו
תרדוחש ,חישמ תמשנבש תיללכה הדיחיה 'יחב לע הרומ "ןמש"ש ,"ויתחשמ ישדק ןמשב"
.3רבד לכב עפעפמש ןמשה תמגודב ,וינינע לכב

האדוהו לוטיב ,הדיחיה 'יחב תולגתה ומצעב לעופש ינפל םגש - לארשימ א"ואכ תדובעב ונינעו
'יחב אל יאדובו ,4הרות ירבדב רהרהל ול ןיאש בצמו דמעמב אצמנש דעו] ה"בקהל תורסמתהו
- קר) וז "העידי"ו ,המשנה םצע ,ותואיצמ םצע הנשי - [הרותה תוימינפ הרותבש הדיחיה
תולגתההב םירודחש יפכ שממ לעופב הדובעה ינינע לכל האיבמו תלעופ (ותנשמ רועינש
לעופב תולגתהב אוה לארשיד םצעהש ,חישמה תאיבד ןינעה תתימא והזו ,המשנה םצעד
. . שממ

:"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" ל"זח ןושלב זמורמ הז ןינעש רמול שיו

זא םגש ,ןשי ןהו רע ןה ,הלילב ןהו םויב ןה ,יח םדאהש עגרו עגר לכב ושוריפ - "ךייח ימי לכ"
(5"וכ םשונ םדאש המישנו המישנ לכ לע" ,"ה-י ללהת המשנה לכ") ריואה תמישנ י"ע יח אוה
- "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ו ,('יתשו הליכא כ"אשמ) עגרו עגר לכב תויהל חרכומש
בשוחש העשב קר אל ,רמולכ ,חישמה תומי תאבהב אוה (עגרו עגר לכב) ולש תויחהש ושוריפ
.חישמה תומיל איבהל אוה ("ךייח") ותויח םצע אלא ,חישמה איבהל תולועפ השועו רבדמו

ליגרה ןושלב אלו ,אקייד "איבהל" - "חישמה תומיל איבהל" ןושלה קוידב ףיסוהל שיו
חישמה ןינעב אוה לארשימ א"ואכד תויחה רשאכש - םיבר ןושל "חישמה תומיל"ו ,"תוברל"
תולגתהב 'יהי לארשיד םצעהש ,חישמה תומיד בצמו דמעמל (אליממ ךרדב) איבמ ז"ה ,ל"נה
תויללכה תופוקתה יתש לע זמורש ל"יד ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" אפוג הזבו ;שממ לעופב
ליחמ הכילה לש ןפואב חישמה תומיב ויהיש תוילעה יוביר לכ לע םג זמורו ,6חישמה תומיבש
.ץק ןיא דע ליח לא

:רתוי תויטרפבו

המשנה םצע רועינשכ ףכיתש ךכב אטבתמ "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ד ןינעה
לש ריוא - 7חישמ לש ונינע ריואה תמישנב שיגרמ (םצעה קרו ותואיצמ םצע הלגתמש)
."חישמה ךלמ לש וחור" 8ל"זח ןושלבו חישמ

חישמ לש רוא יכ ,10"חישמ לש 9ורוא"מ םג הלעמל אוה "חישמ לש (חור) ריוא"ש רמול שיו
,(ב"ויכו ,11"חצנ"ש דע "'ה תומחלמ םחלי" ומכ) ויתולועפ י"ע חישמד תולגתהה לע הרומ
תואיצמ) ותואיצמ תולגתה רמולכ ,חישמד (תויח) םצעה לע הרומ חישמ לש ריוא כ"אשמ
ךורע ןיאבש ריוא) ותואיצמ תולגתה ירחאלו ,חישמה ךלמ רותב (12תוכלמל ז"נפל םג תמייקש
.(חישמ לש רוא ויתולועפ י"ע לכ יניעל תולגתהה הליחתמ ,(חישמ לש ורואמ

,יכ ,("ידבע דוד יתאצמ") ותואיצמ תולגתהב אוה חישמה תאיבד שודיחה רקיעש ןבומ ז"פעו
םינינעה לכו ,לארשי תא לואגל ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה) ז"חאלש םינינעה יטרפ לכ
דלומש םשכ ,הב םילולכו ,ותואיצמ תולגתהמ תופעתסהו האצותכ םיאב ,(חישמה תומיד
.הנבלה תומילשו יולימל דע עגרל עגרמ הפסוה לש ןפואב הרוא תולגתה ללוכ הנבלה

התלגתנשכ ("ךייח") תויחהש - "חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" ןושלה קוידב קתמויו
יטרפ לכ תללוכ (ותויח) ותואיצמש ןויכ ,חישמה תומיל (אליממ ךרדב) האיבמ ותואיצמ
.(הנבלה דלומ) ותואיצמ םצע תולגתהב םילולכ םלוכש ,חישמה תומיד םינינעה

:13"רקיעה אוה השעמה" - לעופל עגונבו

שדוח שאר" ולסכ שדוח שארב ("התומכ שדחתהל םידיתע םהש") הנבלה דלומ 'יה רבכש ןויכ
ב"נשת'ה תנשד (ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע רושקש) ישילשה שדוח ,("הלואג לש
זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל לארשימ א"ואכ ךירצ - (לכ לכמ לכב ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה)
רועינשכ ףכית ,ותואיצמ לכש ז"יע ,"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ"ד ןינעה תשגדהב
האיבמש (ובש חישמ ,לארשימ א"ואכ לש ותואיצמ םצע יהוזש) חישמד תויחהב הרודח ,ותנשמ
.חישמה תומיל

המשנה םצעד שדוחמ ףקותב תשדוחמ תוררועתה י"ע - הז עגרב םג תויהל ךירצו לוכי הז ןינעו
תא עירכהל ידכ "תחא הוצמ" דוע ףיסומש ז"יע ,"חישמה תומיל איבהל" (ותנשמ רועינ ד"ע)
.14הלצהו העושת םהלו ול איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע

תרות תצפהו דומיל ומכ ,הדיחיה 'יחב םע םירושקה םילענ םינינעב אקוד ואל - הז לכו
לש םיימשגה ויכרצ תניתנ ומכ ,םיטושפ םינינעב (רקיעבו) םג אלא ,הרותבש הדיחי ,תודיסחה
שדוחד םיפסונה םיכרצה דחוימבו ללוכ ,(15ףוגב המשנ) ותואיצמ םצע םע םירושקה ,ידוהי
גהנמה םג ללוכ ,17החמש לש תודועסב םיפיסומש ,16"ללהו החמש ימי" ,הכונח ימיב ,ולסכ
החמש לש תויודעוותהו תודועסב ז"נפלו ,(18וניאישנ וניתובר וגהנש יפכ) הכונח תועמ תניתנד
.ולסכ ט"יו ד"וי הלואגה ימיד

הלואגה יוליגבו לעופב אובת ,הלואגה שדוח ,ולסכ שדוח תלחתבש - רקיעה אוהו ר"היו
דוד תיבמ ךלמ דומעי" - ונקדצ חישמ י"ע ,התומלשו הלואגה תלחתה ,המילשהו תיתימאה
םכש ודבעל 'וג םימע לא ךופהא זא 19רמאנש ,דחיב 'ה תא דובעל םלועה תא ןקתי"ש דע ,"'וכ
.11"דחא

:עובשה תשרפ תלחתהבו רבעש עובשד הרטפהה םתוחו םויסב םג זמורמכו

תוכלמ תויחצנ - 20"םלועל דוד ךלמה ינודא יחי" הזרכהב תמייתסמ רבעש עובשד הרטפהה
ערזמו דוד תיבמ" אוהש חישמה ךלמה י"ע התומילשש ,המלש תוכלמב הכשמנש דוד
.חישמה ךלמד ותואיצמ תולגתה אוה וז הזרכה לש הנכותש - 21"המלש

:עובשה תשרפ תלחתהב זמורמכ - 'וכ ויתולועפ י"ע לכ ןיעל ותולגתה האב ז"חאלו ז"יעו
ןפואב איה (ותואיצמ תולגתה) חישמה ךלמד ("תודלות") הדילהש - "קחצי תודלות הלאו"
םג לעופש אלא דוע אלו ,24("קחצי") 23"יל קחצי עמושה לכ"ש דע ,(22"הלאו") לכ ןיעל יולג
רשא דע" ,(חלשיו תשרפב) ושעד רוריבה ןהו (אציו תשרפב) ןבלד רוריבה ןה ,25ע"הוא לע
רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו 27רמאנש ,חישמה ימיב" ,26"הריעש ינודא לא אובא
.שממ דימו ףכית - 28"הכולמה 'הל התיהו ושע

__________
.ז"לפר אינת (1

.ק"ידצה תנש ,וז הנשל דחוימב ךיישה ,ק"ידצ רומזמל םיאב ונממש - ט"פ רומזמ םילהתב (2

.ה"ס ה"קס ד"וי ע"וש .א"ער ,זצ ןילוח האר (3

.ו"ס א"ס (ת"ודהמ) ח"וא ז"הדא ע"וש האר (4

.זל ,ב"פ ר"בד .ט ,ד"יפ ר"ב .ופוסב םילהת (5

.דועו .ךליאו 198 ז"כח ש"וקל האר (6

ימי לכ . . רוכזת ןעמל ןינעה רקיע ןכלו ,הז שיגרמ וניאש אלא ,חישמ לש ריואה םשונ הנישה תעב םגו (7
.(הנישה תעב םג לעפנ ז"יעו) ותנשמ רועינשכ ליחתמ "חישמה תומיל איבהל ךייח

,ח"פ ,ב"פ ר"ב (8

.ךליאו טיר ג"חזל צ"יול יטוקלב 'תנ ,דל ג"חז (9

שישכ אוה רנה רואש שחומב םיאורש יפכו ,"רוא"ה רוקמ אוה ד"ויהש ,'י רוא תויתוא "ריוא"ש עודיכ (10
הכונח ישורדב ראובמכ) רואה רוקמ אוה ריואהש ,ונייה ,(ללכ ריאי אלו הבכי ריוא אלבו) רואה ביבס ריוא
.((נ"שו .ריוא 'עמ ךרכ) ד"בח םיכרעה רפס םג הארו ,במ ץקמ א"ות)

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (11

א"שרהמ ג"אדח) "שודקה וניבר ןוגכ . . תולגב םג הלשממ םהל 'יה ןיידעו דוד ינבמ םיאבה ןתואמ" (12
.(ב ,חצ ןירדהנסל

.ז"ימ א"פ תובא (13

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר .ב"ער ןישודיק (14

,(כ"ס ק"הגא אינת) "ןיאמ שי אורבל ותלוכיו וחוכב ודבל אוה(ש) . . ותומצעו ותוהמ"מ ותווהתהש ימשג ףוג (15
.(ךליאו 120 םולש תרות ש"הס .ט"מפ אינת האר) תומצעה תריחב איה אקווד ובו

.ג"ה ג"פ הכונח 'לה ם"במר (16

.נ"שו .ךליאו 142 י"ח ש"וקל האר (17

.חנש שדוק-תורגא צ"יול יטוקל הארו .ולסכ ח"כ "םוי םויה" (18

'ינפצ (19

.אל א-םיכלמ (20

.ןמית תרגא .ב"יה דוסי קלח פ"ר ןירדהנס מ"היפ .ב"סש ת"למ ם"במרהל צ"מהס (21

ךשמהב ש"מ ד"עו ,"תונושארה לע ףיסומ" ,(ו"או תפסותב) "הלאו" אלא ,"הלא" קר אל :רתוי תויטרפבו (22
."ןתיו רוזחיו ןתי" ,"ןתיו" (י"שרפבו חכ ,זכ) השרפה

,אכ אריו (23

ונתשרפ א"ות הארו ,טפ תבש .זט ,גס 'יעשי) "וניבא התא יכ" אקוד קחציל ורמאי אובל דיתעלש ריעהלו (24
.(דועו .ךליאו ד םש ח"ות ,זי

.(ונתשרפ שיר י"שרפ) "השרפב םירומאה ושעו בקעי" םה "קחצי תודלות"ש ריעהל (25

.די ,גל חלשיו (26

.ופוסב 'ידבוע (27

.םש חלשיו י"שרפ (28


הלואגה ןמז


םיאצמנש ףסונ ןמיס
םינורחאה תולגה יעגרב

תא ררבמ בקעיש ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי ,קחצי תודלות הלאו" שוריפב ליעל רומאה . .
ירהש) 1"ושע"ב םיללכנש ,םלועה תומוא םיעבש ,ולוכ םלועה לכד רוריבה ללכנ הזבש ,ושע
ונרודל רתויב ךייש - ("ושעו בקעי"ב תזמרנ חישמה תומיב ע"הואו לארשיד תיללכה הקולחה
:הז

תדחוימ השגדה וב שי ,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש ןויכ
תווצמ עבש םויק י"ע ,רשויו קדצ ,בוט ינינע לכב ע"הוא לע עיפשהל לארשי לש םתדובע לע
םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" 3דועיה םויקל הבורק הנכהכ ,2חנ ינב
ץראה האלמ יכ 4רמאנש . . דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע 'יהי אל"ש דעו ,"דחא
.(6ורפס םתוחו םויסב ם"במרה ש"מכ) 5"םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד

קר אל) איה ,חישמה תומיל הנכהכ וז ונתפוקתב םלועה רוריבד השגדההש ,ףיסוהל שיו . .
ונימיב 7ולוכ םלועה בצמב יולגב הארנה ןפואב (םג אלא ,הרותב ,"השרפב םירומא"ד ןפואב
.הלא

:המדקהבו

אתבקע ,תולגה ןמז ףוסב ונא םידמועש הנורחאה הפוקתב רבודמה לע םיהמתה םנשי
אלפלו - ?גהונ ליגרכ הנשב הנש ידימ וגהנמכ םלוע ירה ?תאז םיאור ןכיה :םילאושו ,אחישמד
!םימסרופמו םייולגה תוערואמ ,םלועב םישחרתמש תוערואמהב םיננובתמ םניאש לודג יכה


תודיערו תולודג תוכפהמ
תונברק אלל המדא

יבחרב םישחרתמ (ןמזל ןמזמ ךלוהו ףיסומו ,תונורחא יכה םינשמ לחה) הנורחאה הפוקתב
,טקשב הלא תוכיפהמ םישחרתמ 'ה ידסחבו ,הצקה לא הצקה ןמ ,תוינוציק תוכיפהמ םלועה
רחסמה ינינעב) םוי-םויה ייחש ,ךכ ידכ דע ,ןלציל אנמחר ,םימד-תוכיפשו תומחלמ אלל ,רמולכ
הכיפהמ תשחרתמש תורמל ,גהונ וגהנמכ םלוע וליאכ ,ליגרה ד"ע להנתהל םיכישממ (ב"ויכו
:תינידמ אקיטילופ יכרדב ,תימינפ הכיפהמ איהש אלא ,הלוכ הנידמה תגהנהב תינוציק

םע דחי ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אב הנממש הנידמה) איסור תנידממ ליחתמו שארל לכל
ותתיח ליפהש ינתמיאו ףיקת רטשמ תונש םיעבש לש הפוקת ירחאל ,רשא ,(ויחולשו וידימלת
חלשהל םישנוע ויה רטשמה לע תרוקיב לש תואטבתה רובע וליפאש דע ,הנידמה יבשות לכ לע
םידמועה י"ע) ינוציק יוניש ,רתויב רצק ןמז קרפב ,עתפל השענ - (ב"ויכו ריביס) הריזג ץראל
.ןתמגוד תונידמ ראשב םג טשפתמו ,הנידמה רטשמב (הנידמה תגהנה שארב

עגונב םגו םינפב הנידמה תגהנהב הכיפהמ תשחרתמ הנורחאה הפוקתבש - ןיס תנידמב ז"דעו
תיסחי רצק ןמז קרפבש - ודוה תנידמב ןכו ,ב"ויכו ,םלועה תונידמ ראש םע סחיו רשקל
המכ דועב תוינוציק תוכיפהמ ז"דעו ,הכורא הפוקת ךשמב טלשש ןוטלשה ישאר ופלחוה
םיעודי םירבדהש ןויכ ,ךיראהלו טרפל ךרוצ ןיא ,רשא ,"םיה ייא"ל דעו ,םלועה יבחרב תונידמ
.םימסרופמו

תוכיפהמ ,רמולכ ,םדא-ינב לש םוצע יוביר םהב שיש ולאכ תונידמב תוכיפהמ תודוא רבודמהו
לכבש םישנאה בורל דעו ,םלועה יבחר לכב םישנא ינוילב םיגיהנמש םירטשמו תולשממב
!םלועה

- 8"וסנב ריכמ סנה לעב ןיא" ,הז לכל בל םימש אלש לודג יכה אלפלו - רבדבש "סנ"הו
,החונמבו טקשב תושחרתמ ,םלועה בור לע הרישי העפשה םהל שיש ,תוינוציק תוכפהמש
:הלוכ תוישונאה תודלותב ערו חא ול ןיאש רבד

ךשמב ולהנתהש םד תובוקע תומחלמב דימת םיוולמ ויה תונידמ לש ןוטלשו רטשמב תוכיפהמ
תכל קיחרהל ךרוצ ןיאו .ל"ר ןברוחו סרה ואיבה ,םייחה ךלהמ תא ושביש ,הכורא הפוקת
תמחלמב ארונה ןברוחה תא הז ונרודב וניארש ןויכ ,ז"נפלש תורודב םלועה ימי ירבדב שפחלו
.הרצ םיימעפ םוקת אל ,'ינשה םלועה

ז"ה ,'ה ידסחבו ,םלועה בורב ,רתוי תולודג תוינוציק תוכפהמ םישחרתמ ,הלא ונימיב וליאו
.החונמו טקש ךותמ אלא ,ו"ח ,םימד תוכיפש אלל תומחלמ אלל

םג (אלא ,םדא-ינב תגהנהל סחיב קר אל) םיאור הלא ונימיב םלועב תוכפהמש ,ףיסוהל שיו
,הנורחאה הפוקתב ועריאש המדא תודיער - םמודו חמוצ יח ,םלועבש םיארבנה ראשל סחיב
,'ה ידסחבו ,(וז הנידמב םג) םלועב םינוש תומוקמב התע םג תוכשמנו ,רצק ןמז קרפב
.ז"נפלש תופוקתב ועריאש םימוד םירקמל סחיב טרפבו ,ןטק רפסמב ויה תונברקה


תאיבב הנומאב הפסוה
ותאיבל 'יפצהו חישמה

יבחרב אקיטילופה יכלהמב םישחרתמש תוערואמ ,הרואכלד) - י"נבל ל"נהכד תוכיישה רואיבו
םויקו הרותה דומילב קוסעל םדיקפתש ,י"נב לש םנינעמ םניא (9י"נבל רישי רשק אלל) םלועה
:םיטרפ המכב - (תווצמה

תיארנש ל-אה תולדגל ףסונ ,ןכש - וידסח לדוג לע 'ידוהו חבש תניתנו ל-אה תולדג תרכה (א
ךיתועבצא השעמ ךימש הארא יכ" ,10"'וג ל-א דובכ םירפסמ םימשה" ש"מכ ,עבטה תגהנהב
תוכיפהמש ,ד"ודנבכ ,תיסנ הגהנהב ל-אה תולדג רתוי תשגדומ ,11"תננוכ רשא םיבכוכו חרי
ה"בקה לש וחכב אלא וניאש לודג סנ ,החונמו טקשב תושחרתמ םלועה יבחרב תוינוציק
חבש תניתנמ ו"קו ש"כמב ,רבדבש דסחה לדוג לע ה"בקהל תודוהל שי ךכ לעו !"לוכי לכ
.12ומויב םוי ידימ עבטה תגהנה לע 'ידוהו

תוכפהמ ,ןכש - "אוביש םוי לכב ול הכחא" ,ותאיבל 'יפצהו חישמה תאיבב הנומאב הפסוה (ב
םיאורשכו ,13אחישמד אתבקעד הפוקתה לע ל"זח ישרדמב ואבוהש םינמיסהמ םה םלועב
אתבקעד םינורחאה םיעגרב ונא םיאצמנש ףסונ ןמיס ז"ה ,הלא ונימיב תולודג תוכפהמ
.ונקדצ חישמ אב שממ דימו ףכיתו ,אחישמד

:אבהלו ןאכמ רקיעבו םג עגונה - ירקיע ןינע דועו

בצי" 14בותכה רביד אלמ ארקמ ירהש - י"נב תגהנהמ םילשלתשמ םלועבש תוערואמה לכ
תומוא םיעבש ,"םימע תולובג"בש תוערואמה לכש ,ונייה ,15"לארשי ינב רפסמל םימע תולובג
דומילב םתדובעב םיפיסומ י"נב רשאכ ,ןכלו ."לארשי ינב" םע ףקותו תוביציב םירושק ,םלועה
העפשהה ללוכ ,םלועה רוריבד הדובעה ןהו ,צ"מותה םויקד הדובעה ןה] 'יתווצמ םויקו הרותה
,תדחוימ תוקסעתהב ךרוצ אלל) אליממ ךרדב לעופ ז"ה ,[חנ ינב תווצמ עבש םייקל ע"הוא לע
תולובג בצי" ,םלועה תומוא םיעבש לכב ,ולוכ םלועה תדימעו םויק (דבלב הבשחמב אל וליפא
."םימע

אתבקעד הפוקתה יהוזש םישיגדמה ,הנורחאה הפוקתב םלועב ושענש םייונישהש ,רמול שיו
עובשה תשרפב בותכה ןושלבו ,הנורחאה הפוקתב לארשי לש םתדובעמ האצותכ םה - אחישמד
,םיעבראה תנש םע תוכיישבו רשקב טרפבו ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי ,קחצי תודלות" -
."הנש םיעברא ןב קחצי יהיו"

וסנכתהש םיחולשהש ליעל רומאכ - םיעבראה תנשד ימלועה םיחולשה סוניכב שגדומ הז ןינעו
אליממ ךרדב לעופ ז"ה ,ןכלו ,םלועבש תונידמה לכד חכ-יאב םה םלועה יבחרבש תונידמה לכמ
.םלועבש תונידמה לכד הגהנהה לע

רתוי דוע ףסותי ,אלימבו ,לארשי לש םתדובעב רתוי דוע ףסותיש - רקיעה אוהו - ר"היו
תובצייתהו קוזיח י"ע ,הלגנהו הארנה בוטב ,םימחרבו דסחב ,ולוכ םלועה בצמ תבטהב
,"הכולמה 'הל התיהו" דועיה םויקל דעו ,וגיהנמו םלועה ארוב ,ה"בקה לש יתימאה רטשמה
,"דחא םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא ךופהא זא"ו ,םלועה לכב ה"בקה לש ותוכלמ יוליג
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ"ש ןפואב 'יהת המצע ץראהש דעו
(הגומ - נ"שת'ה ולסכ ,תודלות פ"ש תחישמ)

__________
המ לע ,םינושארה לע ףיסומ (ושעו בקעי) קחצי תודלות הלאו"ש ,רומאכ ,ושעו לאעמשי - רתוי תויטרפבו (1
.זכש ע"הוא 'עמ ד"בח םיכרעה רפס האר) ע"הוא לכ םיללכנ םהבש ,"לאעמשי ינב ונמיה הלעמל בותכש
הרותה תא ולבקיש ושע ינבל חתפש" ,"ומל ריעשמ חרזו ןראפ רהמ עיפוה" ,גל הכרב) בותכה ןושלבו .(נ"שו
ונתשרפ ת"הוא הארו .פ"הע י"שרפ) "לארשיל התא"ש דע "וצר אלו ולבקיש לאעמשי ינבל חתפו . . וצר אלו
.(ךליאו ב ,תת ('ד ךרכ)

תווצמ לבקל םלוע יאב לכ תא ףוכל הרובגה יפמ וניבר השמ הוצ ןכו" (ח"פס םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספכ (2
.(נ"שו .ךליאו 96 ה"לח ש"וקל הכוראב הארו) "חנ ינב ווטצנש

.א"יפס םש ם"במר הארו 'ינפצ (3

,אי 'יעשי (4

.ךליאו 121 א"ח נ"שת ש"הס - וז הנשד "ם"במרה לע ןרדה" האר (5

,םויל םיקרפ 'גד ישיש רוזחמ םויס - לארשי תוצופת לכב ם"במרה דומילד "םויסה"מ התע םיאב ירהו (6
.םויל דחא קרפד ינש רוזחמ םויסו

רמאמה ךשמהמ םג ריעהלו .(ב"ער ,אסק ב"חז) "אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" - הרותהמ לשלתשנש ז"יע (7
.םינפב ןמקלדכ ,לארשי לש םתדובע י"ע השענש ,"אמלע םייקמו אתיירואב לדתשא שנ רב" -

,אל הדנ (8

.צ"מות םייקל רתוי לק השענ תונידמ המכבש הדבועה דבלמ (9

,טי םילהת (10

םש (11

תניתנו ל-אה תולדגב תוננובתהב ללכ תערוג הניא תווצמה םויקו הרותה דומילב תוקסעתההש ,טושפו (12
.וידסח לדוג לע 'ידוהו חבש

חישמה ךלמש הנש" .(ד ,ב"מפ ר"ב) "חישמ לש ולגרל הפצ ולאב ולא תורגתמ תויכלמ תיאר םא" :אמגודלו (13
ןכות ירהו .(ירוא ימוק אקסיפ יתבר אתקיספ) "'וכ הזב הז םירגתמ םלועה תומוא יכלמ לכ וב הלגנ
.החונמו טקש ךותמ איה "תורגתה"ה ידסחבש ,אלא ,םלועב תוכפהמ אוה "תורגתמ תויכלמ"ד

,בל וניזאה (14

.(פ"הע י"שרפ) "ןושל םיעבש םימע תולובג ביצה םירצמל ודריש לארשי ינב לש שפנ םיעבש רפסמל" (15


ררועתהל ןמזה עיגה

י"עו ,לוקש ולוכ םלועהש ם"במרב ד"ספ ונשיש םיעדוי רשאכ - הולשב תבשל םילוכי דציכ
העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הוצמ"
םורגל ותלכיב אלא ,םלועב ןוקית הזיא לועפל ותלכיבש דבלב וז אל ,רמולכ ...!"הלצהו
םיעדוי רשאכ - "םידוביכ"ל ןיתמהלו "חפנתהל" םילוכי דציכו !םלועה לכל "הלצהו העושת"
קיספהל "לודג-ןהכ" וליפא ךירצ זאש ,שפנ-חוקיפ לש בצמב אצמנש ידוהי תודוא רבודמש
קפסו קפסה לע וליפא ,םינבא לש לג תונפל תאצלו ,םישדקה שדוקב שודקה םוי תדובע עצמאב
!!םש אצמנש ידוהי ליצהל לכוי אמש - אקיפס

תורנ" המכו ,הז תבש ברעב תקלדה "ריאהל תורנ" המכ :ושפנב קדצ ןובשח א"ואכ השעי
...!?ז"נפלש םויב תקלדה "ריאהל

םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע" :ם"במרה ןושלב - המדרתהו תושידאהמ ררועתהל ןמזה עיגה
הדובעב הניתנו הריסמ ךותמ ("ךיז ןפראווניירא") ומצע תא קורזלו ,"םכתמדרתמ וציקה
.הצוח תונייעמה תצפהד
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ ח"רעו ח"הבמ תודלות פ"ש תחישמ)


תופיסאל ןמז ןיא

,הפיסא ןגראל םיכירצ שארל לכלש רדס השענ ,םייוסמ ןינעב קוסעל שיש םיררועמ רשאכ
ונקדצ חישמ" ,תופיסאל ןמז ןיא - ...'וכו הפיסא דוע ןגראל םיכירצש וטילחי וז הפיסאבו
הדובעה תא םילשהל םיכירצ ,אלימבו ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ..."טנאוו ןרעטניה טייטש
םישוע - הז םוקמבו ,"'יתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" ,שממ לעופב הצוח תונייעמה תצפהד
..."תופיסא"
(הגומ יתלב - ה"משת'ה ולסכ ח"רעו ח"הבמ תודלות פ"ש תחישמ)


הלואג אוה רקיעה
אקוד הטושפכ

תלחתה - תודלות 'פ ז"דעו ,"םימלועה ייחל החונמו תבש" - הלואגל ךייש ללכב תבשה םוי
- י"שר שוריפכו "הז רמואו ועבצאב הארמ" ומכ יוליג ןושל ,"קחצי תודלות הלא" איה השרפה
"קחצי תא דילוה םהרבא לכה ודיעהו םהרבאל המוד קחצי לש וינפ רתסלק רצ ה"בקה"
םיכירצ ויהש דע ("הלא") יולג ךכ לכ 'יה קחציו םהרבא ןיב ןוימדהש ל"זחאמב ראובמכו)
ןתיו" ("הלא"ד יוליגבש םיטרפהו "תודלות"ה) השרפה ךשמהב ז"דעו ,(םהיניב לידבהל ןמיס
ןבומכ) םתליחתמ רבכ) רתויב םילענ יוליגו הכשמה לע הרומ הז םגש - "ןתיו רוזחיו ןתי" ,"ךל
השרפב דחוימ קלח ליחתמ הז קוספבש טרפבו ,(ל"נכ ,"ןתיו"ד הפסוהב איה הלחתההש הזמ
ןהו תודיסח ישורדב ןה תויטרפב ראובמו הכוראב פ"מכ הזב רבודמכ ('וכו הרותה תאירקב
.הז קוספל םיכיישה הלגנ ירפסב

ראשנ ונניא רשאכ אקוד אוה יתימא סנש םשכ ,ןכש ,שממ לעופב 'יהי ןכש ןוצר יהיו
ןפואב ,שממ לעופב אובל הכירצש הלואגל עגונב ז"דע ,יולגב שגרנו הארנ אלא םלעהב
.שושימה שוחב וב ריכהל רשפאש ךכ ידכ דע רכינו יולג

רפסל גהונ 'יה אלש פ"עא ,רשא אלפה לע ריעהלו) וינפלש םייברה תודוא ונרוד אישנ רופיסכו
תאמ עובתל ואב םעפש ('וכ םסרפל הויצו הליגו רפיס הז רופיס אקוד הנה ,םתודוא לכה
האב אל ןיידעו ןיציקה לכ ולכ רבכש ,קדצ חמצה ר"ומדא תאמ רחא חסונלו ,ןקזה ר"ומדא
הזכ ןפואב רבכ איה םייברה לש תודיסחהו הצוח תוניעמה תצפהש ןויכש הנעו הלואגה
לש ןינע ונשי רבכ ירה - יולגב הצוחל דע העיגהו יולגב איה הצפהה ,יולגב םה תוניעמהש
.לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא םיכירצש הז לע ובישה לבא ,הלואג

לכ הלענ ןינע י"ע וליפא תאז ףילחהל רשפא יאו אקוד הטושפכ הלואג אוה רקיעהש ,רמולכ
ןקזה ר"ומדא ימיב הטשפתנש יפכ תוניעמה תצפהב וליפא יד אלו ,הצוח תוניעמה תצפהכ ךכ
םידמוע ירהו) ולסכ ט"יב רקיעב הליחתהש הגהנה - דיגמהו ט"שעבה ימיב הצפהל סחיב
שאר" השענ ומצע אוהש ךכ לכ ירקיע םוי כ"וכאעו שדוחה ינינע לכ ללוכש ולסכ ח"רב
,אקוד לעופב הלואג םיחרכומ כ"פעאו (ח"ר םויל סחיב כ"וכאעו הלוכ הנשה לכ לע "הנשה
.ל"נכ
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ולסכ ח"רדא ליל תחישמ)


ןיתממ אל ונקדצ חישמ"
"איבנה והילאל

תא םכל חלוש יכנא הנה" ,יתימאה חילשה לש ואובל םיכוז דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
תאיבל ןיתממ אל ונקדצ חישמש ,הזמ הריתיו ,ונקדצ חישמ תאיב לע רשבמש ,"איבנה והילא
עידוהל חילש השענ ,לארשי ללכ יככותב ,ונתאמ א"ואכו ,ומע דחיב אב אלא ,איבנה והילא
רמואו ועבצאב הארמ" ,"אב (ונקדצ חישמ) הז הנה"ש ,הלוכ הביבסה לכלו ,ותיב ינבל ,ומצעל
."הז
(הגומ יתלב - א"שנת'ה תודלות פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ ק"גא טקל ונינפל
(התע דע ומסרופ אל עודיה לככש)

אלש ש"דא ק"כמ שדוק תורגא ודיב שיש ימ לכ ינפב החוטש וניתשקב תאזבו]
[ול דומעת םיברה תוכזו ,םיברה תא םהב תוכזל מ"ע ונידיל םרסומל - ומסרופ


ו"טשת ח"מ ב"כ

ןילקורב

!הכרבו םולש

רשא םג יאדובו .תודיסחה דומילו הלגנה דומילב ורודיס ןפואמ בתוכ וב ובתכמ לבקל יל םענ
.תאצמו תעגי ל"זרמכו ,ונוצרב וב יולת רקיעהו ,םיבורקה םימיב רדתסי - הזב רדתסנ אל ןיידע
.טרפב הלפתה תדובעבו רודיהב תוצמה םויקב ,ןמזב תועיבקבו שפנב תועיבקב ודומילב דוקשיו
רשא ןבומו .תוימשגב ותואירבב תפסות כ"ג ךישמי הזו תוינחורב תואירבב וחילצי ת"ישהו
םירוחבה וליפאו םידימלתה ראש ודמלי םהמש - םמצע לע טיבהל םיכירצ וירבחו אוה
.םהלש תוירחאה ןבומ הזמש .הבישיבש

ל"נה לכב ט"ושבל הכחמו ,ל"נה לכב החלצה תכרבב

ק"יח

*

ו"טשת ח"מ ח"כ

ןילקורב

!הכרבו םולש

שוריפ םע שמוח י"ראה חסונ תסנכה תיבב דומלל ליחתה רשא בוט רשבמ ובתכממ יתנהנ
התנב םישנ תמכחו .םימשבש םהיבאל לארשי תא םיברקמה םינינעו תוחיש ארוק ןכו י"שר
.םתיבב תבש תוביסמ רודיסב הליחתה 'יחת ותגוז םג רשא ,התיב

הככ פ"כ ףסותנ ז"יעו ,א"ואכ לש ינחורה תיבו ימשגה תיבב תויחו רוא ףיסומ ל"נה לכ רשאו
ןוצרכ הגהנההמ םדאה תא םילבלבמה םירתסהו תומלעה לקנב ריסהל ,אימשד אתעייסב
.תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ויתוכרבב םיפיסומו ,ת"ישה

.ל"נהב זמורמהב םגו ל"נה לכב תובוט רשבל םהינש תא חילצי ת"ישהו

שממ בורקב בוט רשבל הכרבב

ק"יח

*

ז"טשת ולסכ ז"י

ןילקורב

שטיוואבויל י"י ילהא תבישיד ס"נכהיבב ללפתמ אוהש בתוכש ולסכ ד"וימ ובתכמ לבקל יתנהנ
הרותל תושעל לכויש וחילצי ךרבתי םשהו העבוצלו הבישיה תמקהל רזע םגו ,ןרובלמב
ןינע אוה הבישיה תלדגהו קוזיחש ,תעדה תבחרהו החמש ךותמ לודגו ךלה ךלייש 'יתוצמו
רומאה לכ םויקב תוכז ול שי הזב השועש ידוהי לכו ,הנידמהו ריעה ,הביבסה לכ םויקל עגונה
.תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ול ץוחנהב ותחלצהו ת"ישה תכרב הברמו לידגמ הזש

י"הכת ט"ושבלו חמש הכונחל הכרבב
ק"יח


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םא 'יל תפכיא המ
?ושע ישנ יניע והכי

ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ דחוימ םוליצ הזב אבומ ,(א ,זכ) עובשה 'פ םע רשקב
ח"כשת'ה חלשיו פ"שו תודלות פ"ש תוחישב םיחינמה תולאשל א"טילש חישמה

(9 'עהב םש הארו ,ךליאו 211 'ע ו"טח ש"וקלב וספדנ):(םירבדה רדס יפלו השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

:יברה בתכ עטקה םויסב .תוטשפב :בתכו "רמאנ םאב" תוביתה תא קחמ מ"המ ש"דא ק"כ
המ :יברה בתכ עטקה ןימיב .(וכ ,י ילשמ) םיניעל קיזמ ןשעד שחומהו עבטה לע אישוק
.תויעשרמ ויה י"שרלד טרפבו ?אפוג ושע ישנ יניע והכי םע (השקמהל) 'יל תפכיא

:יברה בתכ ?ז"עהמ חור תרומה דצמ קחצי יניע לע לעפ ןשעהש רמול םוקמ שי םא םתלאש לע
.(קיפסי אל ז"ג ילואו) לודג יכה קחודב

אלו 'יב 'סות אלא םניאש :יברה בתכ ,"הזב תואסריג 'בש עמשמו" 'ד הלאשב ובתכש המ לע
.אתגולפ

שממ אמוס לש ןינע וניא "ןיהכתו"ש ,תוחישהב ראבתנ (ה :יברה תוהגה םע 'ה הלאש ןלהל
"אמוס" ןושלהב הנישו "תמכ אוה ירהו ויניע והכש" (במ ,אל אציו) י"שר בתוכ ןכלש
תוטשפבו) (ב ,וכ תודלות י"שר) המימת הלוע 'יה קחציש ןויכמ יכ ,["רוע" וא] א"רדפבד
רמול א"א ,(המימת הלוע 'יה וימי לכש עמשמ י"אב 'יה ויניע ןיהכתוש ירחא םגש הזמ םגו
.(בכ ,בכ .חי ,אכ רומא) םומ לעב אוה רוע יכ ,רוע 'יהש

תעדל םהל 'יה ןיאמו) םיסוביה תעדל :יברה בתכ "םירועה תא" תוביתה לע ןורחאה עטקב
בתכ "בקעי לע . . םיחספה תאו" תוביתה לע .(?המימת הלוע אוהש וא הניהכתוה תגרד
ןיב .םלועל השנה דיג רסאנ י"נבל עגונב םג ירה - "םלש" 'יהו אפרתנ י"מותש ףאו :יברה
- םיחספב כ"ומכו .תוארמ 'יהכ םג םהמו ,הזב תוגרד המכ :יברה בתכ תורושה יתש
.(אי ,בי תומש י"שר - גלוד) חספ וניא עלוצו (בקעי) עלוצ וניא חספ תויטרפבד"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish