ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

הלעתיש ,ידוהי לכמ עבותו שרוד ומצע םלועה
!יולגבו תומילשב "הלואג"ד בצמו דמעמל

*

שגיו 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= גמש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ז"משת'ה שגיו פ"ש תחישמ / הדיתעה הלואגו ק"מהיבל ךיישה שדח ןמז ליחתמ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / !?"םיטושה ינפמ ומלוע דבאי"

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב רצק טקל / חישמ אובל לוכי רחמש םינימאמה "םייארפ םירוצי"

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראה תומילש ןינעב החיש / הרותה פ"ע קר - יתימא "םולש"

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ה"משת'ה תבטב הרשע תחיש לע יברה תהגה / םילכואו יוניעהו תינעתה םירמוג

אבה ןוילגב ה"יא עיפוי "מ"שת ןמוי" רודמה לש ד"י קלח

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ךיישה שדח ןמז ליחתמ
הדיתעה הלואגו ק"מהיבל

,הז ונרודב * אחישמ אכלמ דוד ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" י"ע
תא איבהלו דירוהל אלא רתונ אל ,"ןיביבח ןיעיבשה לכ" ,יעיבשה רוד
המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,יחצנה ק"מהיב
,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי *
,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןינע אלא וב רתונ אל ,רשא
דיתעה ק"מהיב ןינבל ,םכלוכ ןכה ודמע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב
* אחישמ אכלמ דוד תאיבב

הגומ - ז"משת'ה שגיו פ"ש תחישמ

לצא ןה ,הכונח ימיד הרותה תאירק ללוכ ,הכונחד הדובעה ינינע לכ ,הכונח ימי םויס ירחאל
רתוי ןמא הנועה לודג" ,הברדאו ,1"הנועכ עמוש" ,םיעמושה לצא ןהו ,ךרבמו הרותל הלועה
כ"וכאעו ,שגיו 'פד 'א םוי אובב ,הנה - 2םירובגה י"ע המחלמה ןוחצנ תמגודב ,"ךרבמה ןמ
תילכתל דע ,(4פ"ב "בוט" וב רמאנש יששה םויב ז"דעו) 3בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב
,שדח (5םוקמה 'יחבב םג ךשמנ - אלימבו) ןמז ליחתמ יזא ,תבשה םויב שגיו 'פד תומילשה
אכלמ דוד ,"םלועל םהל אישנ ידבע דודו" י"ע ,הדיתעה הלואגו דיתעה ק"מהיבל ךיישה
.אחישמ

תיעיבש תורודב" ,הטימשה תנש תמגודב) 6"ןיביבח ןיעיבשה לכ" ,יעיבשה רוד ,הז ונרודב . .
שדקמ" ,יחצנה ק"מהיב תא איבהלו 7דירוהל אלא רתונ אל ,(6"ביבח יעיבש םינשב . . ביבח
ותאיבש) ונקדצ חישמ י"ע (9תולג 'ירחא ןיאש) המילשהו תיתימאה הלואגב ,8"ךידי וננוכ י-נדא
.(10ט"שעבהל חישמה ךלמ ירבדכ ,הצוח תונייעמה תצפהב 'יולת

האירקה ללוכ ,הצוח תונייעמה תצפה הנכותש ,הכונח ימיד הדובעה ירחאלש - רומאה ןונגסבו
,"דוד תיב תמחלמ"ד ןוחצנה ע"והזש ,ןמא תיינעד ןינעה שגדומ הבש ,הכונח ימיד

,"רוד רחא רודמ םינש המכ ךשמב ץבקנהו ףסאנה רקי ןוה" ,11הכולמה תורצוא זובזב ירחאל -
ןיעמ םימותחו םיסומכ ויה םינשה לכ ךשמב ,רשא ,12"םדק ימימ ויתובא תורצואו ויתורצוא"
,םתוא םיזבזבמו ,תורצואה לכ תא םיחתופ המחלמה ןוחצנ ליבשב ,כ"פעאו ,'וכ האור לכ
לכ ואצי הזה םויה םצעב" 13ש"מכ ,דימתלו מ"יצי תעב י"נב וארקנש יפכ ,לארשימ א"ואכל
,(15'יוה תואבצמ ,ןיצוצינהמ הלעמל ,14"םתואבצ לע" הזמ הריתיו) "םירצמ ץראמ 'יוה תואבצ
- 16אלוליהה ךשמהב ראובמכ

לש וימיב תונבהל דיתעה ק"מהיב ,"םיתורב ונטיהר םיזרא ונתיב תורוק" ,שגיו 'פל םיאב יזא
."םלועל םהל אישנ ידבע דודו" ,חישמה ךלמ

:ןכלו

אלא וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי
,םכלוכ ןכה ודמע 18ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלב ,17ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןינע
.אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה ק"מהיב ןינבל

יונב"ש - דיתעה ק"מהיב תא תולגלו איבהל תוחילשה תלטומ ,לארשימ א"ואכ לע ,אלימבו
.שממ דימו ףכית - 19הטמל תולגתהלו דריל קר ךירצו ,םימשב "ללכושמו

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,ףטו םישנ םישנא ,לארשימ א"ואכל ךייש הז ןינע ,רומאכו
,'וכ תוגלפמו םיגוח תודע יקוליח לכ אלל ,םינטקבש ןטקל דע םילודגבש לודגהמ ,20"וניתונבבו
לכ ,לארשימ א"ואכל ךיישה ןינע ,םא יכ ,םיוסמ 'וכ חסונ וא גוסל ךיישה ןינע הז ןיא ,ןכש
ירהש ,21"ךימימ באוש דעו ךיצע בטוחמ 'וג םכישנ םכפט 'וג םכיטבש םכישאר"ד םיגוס רשעה
ןפואב ,פ"עבשותו כ"בשות ,הרותב שרופמהמ םיקתענו םידסוימ ליעל םירומאה םירבדה
.לארשימ א"ואכל ךיישו ןבומה

םע" - 23תולגה תוריזג םע רושק הרטפהה ןינע תוללכ ,רשא ,תורטפהה 'אב - 22בותכה ןושלבו
םשב" רשא הז םג ללוכ) לארשימ א"ואכד ונינעש ,ונייה ,"ורפסי יתלהת (24ןעמל) יל יתרצי וז
יכ" - תירקיע הלהתל דע ,ה"בקה לש ויתולהת רפסל (ל"נה הרטפה ךשמהב ,25"הנוכי לארשי
.(ל"נה הרטפהה םתוחו םויסב) 26"'וג בקעי 'ה לאג

:שממ לארשימ א"ואכל תונבומו תוטושפ תויתואב - םירבדה תדוקנו

ונשי האירבה עבט דצמ םגש אלא ,דוע אלו ,לכל טושפו ןבומ - "שדוקב ןילעמ"ד ןינעה
לצא וליפאו ,ע"הוא לצא םג אלא ,לארשיב קר אל ,לודיגו החימצ לש ןינע תויהל ךירצו
,אלימבו ,(27םמודבש חמוצ 'יחב שי וב םגש םמודה גוסל דע) חמוצה גוסב וליפאו ,םייח-ילעב
ןילעמ" ,הפסוהו יוליע תויהל יאדוב ךירצ השודק ינינעבש ,28םינטקבש ןטק םג ,א"ואכ ןיבמ
."שדוקב

אלא ,ו"ח הדירי לש ןינע 'יהי הכונחה ימי ירחאלש ןכתי אלש א"ואכל תוטשפב ןבומ ,אלימבו
ןינעהש - תוטשפבו ,(. .הכונח ימימ השגדהבו םיחקולש הארוה) "שדוקב ןילעמ" ,הברדא
אלא הזמ ןוילע ןיאו ,רתוי הנוילע הכונחל םיאב הז ירחאלו ,ןכשמה תכונח םע רושק הכונחד
.ק"מהיב תכונח

תורוק"ל שגיו 'פד תוכיישהו רשקה ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפב ראובמה פ"ע טרפבו
.הכוראב ל"נכ ,"'וג םיזרא וניתב

תיבו ןושאר תיבל הנווכה ןיא - ןורחאה הז ונתולגב ק"מהיב תודוא םירבדמ רשאכש ,אטישפו
,ינש תיבל סחיב וליפא ךורע-ןיאב 'יהיש חרכהב הז תיב ,רשא ,ישילש תיבל ,םא יכ ,ינש
התיה ,ינש תיבד יוליעה ליבשב ,ןכש ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ 'יהי לודג"
רשא ,טושפ אלימבו ,הנש םיעבש ךשמב תולגו ןושאר תיב ןברוחד הדיריה "הקיפסמ"
קרו ךא תויהל ירשפא ...הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל ךשמב תולגו ינש תיב ןברוח
!29ירמגל ךורע-ןיאבש יוליע ליבשב

..."ונעשונ אל ונחנאו ץיק הלכ ריצק 31רבע" זאמו ,30"ןיציקה לכ ולכ" רבכ - ארמגה ןמזב םאו
.אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוחה ירחאל כ"וכאע

שוכר"ב האיציב רתוי דוע ףסותיש ידכ - איה תולגה תוכירא ךשמהל הביסהד ל"צ הרואכלו
רמאי אלש" ,(33םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ איה ונתלואגש) םירצמ תולגב וניצמש יפכ) 32"לודג
,(34"םהב םייק אל לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ,םהב םייק םתוא ונעו םודבעו קידצ ותוא
יכה יוביר "לודג שוכר"ה םג רבכ ונשי ירהש - וז הביס דוע ךייש אל הלא ונימיב ,םנמא
.תורודה לכ ךשמב י"נב ומייקש תווצמו הרותד גלפומ

35ל"זחמכ ירה ,תעד (םגו) הניב המכחב ,הצפהד ןפואבו הרותה תוימינפ יוליג ירחאל טרפבו
."תרסח המ תינק העד"

ןפואב ,36"םי ינימ הבחרו הדמ ץראמ הכורא"ש ןויכמ ירה - רתוי דוע תויהל לוכיש הזו]
ירה - גישהל םילוכיש המ לכ וליאו ,ןינעה ףוסו תילכתל עיגהל םלועל ולכוי אל ,ףוס-ןיאד
םשוכרו םתדובעב רתוי דוע ףסותיש ידכב ,הברדאו ;רבכ וגישה ,י"נבד תורשכ תקזח פ"ע
לש םתדובע 'יהת זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה ףכית אובתש י"ע ז"ה - לארשי לש
.[37"ךנוצר תוצמכ" ,תומילשה תילכתב לארשי

לש ןתלפתל הואתמ ה"בקה"ש ינפמ - איה ,דחא עגר דוע תולגה ךשמהל הביסה ילואו
לע ה"בקהמ ועבתיו ושרדיו ושקביו וללפתיש ,(39"םיקידצ םלוכ ךמעו") 38"םיקידצ
דוד חמצ תא" ,דימו ףכית הלואגה אובתש 40ועבתיו ושרדיו ..."יתמ דע" ,תולגה תוכירא
הניזחתו" - םיבוט םימיו תותבשבו ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע
!!אב אוה דימ ,זאו ,ב"ויכו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע

__________
.מ"כבו ,חל הכוס (1

.הפוסב ריזנ ,גנ תוכרב (2

,ד"פ ר"במ - ז תישארב י"שרפ (3

.אל ,םש פ"הע ן"במרו ינוקזח הארו .אל ,םש .הכ תישארב (4

:(א ,חצ הכרב) ת"וקלבו .ןמז 'יחבו םוקמ 'יחב לע לפונ םלוע םש 'יחבו רדג :(א ,בפ) ז"פ א"הויהעש האר (5
.'א 'יחבב םיארבנ םה םהינש ןמזהו םוקמהש

.אי ,ט"כפ ר"קיו (6

.(םינפב ןמקל האר) רבכ ללכושמו יונב אוה יכ (7

,אכר ג"חז .י"שרפבו זי ,וט חלשב (8

,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה ,וט חלשב אתליכמ (9

.(מ"כבו .ותלחתב ט"שכ) ט"שעבהד ק"הגא האר (10

ונתשרפ) "'וג ףסכה לכ תא ףסוי טקליו" רמאנ ובש - תבשה םויד רועישהו ,שגיו 'פל תוכיישהמ ריעהל (11
,דמ ונתשרפ א"ותב ראבתנ) "'וכ ףסוי ןימטה תוינומטמ שלש" (נ"שו ,טיק םיחספ) ל"זח ורמאו ,(די ,זמ
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודד ףסוי ןימטהו רצאש תורצואה לכ יוליג :יולג לבא זמרה ל"י - ד"ודנבו .(ךליאו ב
.םציפהלו םתולגל הוויצו ריצפהו שקיבו

,בכש תומש ח"ות (12

.אמ ,בי אב (13

.אנ ,םש (14

.אב פ"ר א"ותב - 'וג הזה םויה םצעב ה"ד (15

.ךליאו י"פ י"שת ינגל יתאב ה"ד (16

.נ"שו ,זמ תוכרב (17

.טער ד"ח ולש שדוק-תורגא ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ - ובתכמב (18

.דועו .א"עס ,אמ הכוס - 'סותו י"שרפ האר (19

אב (20

,בפ ב"חז הארו .םיבצנ פ"ר (21

.אכ ,גמ 'יעשי (22

.דועו .דפר ס"ר תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש האר (23

.פ"הע י"שרפ (24

,דמ (25

.גכ ,םש (26

.ךליאו א"עס ,אצ ונתשרפ ח"ות (27

םג ןבומ הזמו ,('וכו הדימעה ליגב כ"אשמ) וטושפכ לודיגהו החימצה עבט רתוי שגדומ ןטק לצא - הברדאו (28
לדוג תורמלש ,'וכ תוננובתהל קוקז - רומג קידצל דע ,םילודגבש לודג וליאו :תוינחורב לודיגו החימצל עגונב
תוכרב) "'וכ החונמ םהל ןיא"ד ןפואל דע ,"ליח לא ליחמ וכלי" ,לודיגו החימצב ךרוצ ול שי ,ותדובע תלעמ
.(נ"שו .הפוסב

.ינש תיבב בצמה יבגל 'למה 'יפס בצמב יוליע וב שי לבב תולגד (ב"פ חריה טועימ רעש) ח"ע האר (29

,זצ ןירדהנס (30

'ימרי (31

ב"פ תוכרב ימלשורי האר) "לארשי לש ןעישומ דלונ" ןברוחה ירחאלש עגרב דימש - חישמל עגונב ז"דעו (32
תילכתל דע ,(תורודה ךשמב לארשי לש םתדובע י"ע טרפבו) 'וכ לדגו ךלוה הזה םויה דעו זאמו .(מ"כבו .ד"ה
.יוליעה

.וט הכימ (33

.ךליאו א"עס תוכרב (34

.נ"שו ,א"פ ר"קיו (35

.ה"ה א"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו ,אי בויא (36

ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .ךליאו ב ,חכשתת ךרכ) םש ת"הוא .(ד-ג ,וצ ,הצ) יחיו פ"ר ח"ות האר (37
.ךליאו

.נ"שו .א"עס ,דס תומבי (38

.א"יפר ןירדהנס הארו .אכ 'יעשי (39

אבוהו .('ב לאומש ףוס ק"דרב אבוה) א"לפס לאומש שרדמ .זי רומזמ (רעבאב תאצוה) םילהת שרדמ האר (40
רבדמ הארו .ב"כשס הלפת 'לה חקור .(ןוזמה תכרב רדס ןיד טקלה ילבשמ) ח"פקס ח"ואטל י"ב - הכלהל
.מ"כבו .זט תוא תכרעמ א"דיחהל תומדק


הלואגה ןמז


!?"םיטושה ינפמ ומלוע דבאי"

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

."הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" (החנמ תליפתב) הרותב אורקל ףכית םידמוע . .

תואמ הרשע עבש - הככ םימעפ האמו ,"הנש הרשע עבש" רבכ תכשמנ תולגב הדובעה ,הנהו
.הנש 1900 - הנש םייתאמ דועו ,םינש

הדירי) רתוי הובג םוקמל כ"חא תולעתהל ידכב םירצמ תולגב הדיריל םיקוקזש םידומ לכה
.('ילע ךרוצ

...רועיש שי רבד לכל ירה לבא

,"הנש הרשע עבש" רבכ תולגב ("טייהרענעראלראפ ךיז טרעגלאוו'מ") םידובא םיללוגתמ
...!?יתמ דע ,רועישה המכ - הנש םייתאמ דוע םע ,הנש תואמ הרשע עבשו

...!םידוהי לע תונמחר

,רתוי ךרעב אלש תאז ןיבמ ה"בקה ירה - םהילע תונמחרה לדוג תא םיניבמ לארשי ינבש לככו
ונילע םחרת ,1"ונילע םחר םיברה ךימחרב" ה"בקהמ םישקבמ ןכלו ,םיניבמ תובאהש הממ םג
.(2ת"וקלב הכוראב ראובמכ) ונילע תונמחרה לדוג תא ןיבמ התאש יפכ

ץורית ירה ,התע דע תולגב לארשי ינב לש םתואצמהל תקפסמ הביס הנשי םא וליפא ,אלימב
ה"בקהש ךיא םימחרל ץוריתה והמ ךא - םמצע לע לארשי ינבל שיש םימחרל קר קיפסמ הז
...!?ןיבמ

לופכ ךשוחב םתדובע םישוע לארשי ינבש ךכמ תחנו האנה ול שי ה"בקהש םיצרתמש המו
!?הזל רועישה המכ ךא - תולגה לש לפוכמו

'יהי ,אובי חישמש ירחאל םג לבא !תואירבל - תחנ הצור התא ,הנש 1900 רבכ תחנ ךל שי
.3ארבנ גונעת םע דחיבש אלא ,ארוב גונעת

אתניכשו תולגב םירסייתמ םידוהי רשאכ תועד וישכע עגונ המ - הזב תועד יקוליח םנשיש המו
...!המילשהו תיתימאה ...הלואגה לא ...םשמ םתוא איצוהל םיכירצו ,4אתולגב

!םהמ תחנ ךל 'יהיו תולגהמ לארשי ינב תא איצות ,אלימב

(הדובעהמ) ארוב גונעתה אלימבו ,"ךנוצר תוצמכ" זא 'יהת לארשי ינב לש םתדובע ,הברדאו
.רתוי לדגי

גונעת) ומלוע דבאי" ה"בקה הז ליבשב םאה - תולגב םהל בוטש םיקעוצה םישפט םנשיש המו
!?"םיטושה ינפמ (ארוב

טרפבו] "הלטבמ וניא המל םיבכוכ תדובעב ונוצר ןיא םא" 5הנשמב ולאש רשאכש םשכו
ןידבוע ןה ירה" :ךכ לע ונע [6"המואמ" ראשי אלש ,לכו לכמ תויהל ךירצ הרז הדובעה לוטיבש
ללגב םאה :ןאכ םירמוא םג ךכ ?"םיטושה ינפמ ומלוע דבאי ,תולזמו םיבכוכלו הנבללו המחל
אתניכש תא האלה וקיזחיו "ומלוע דבאי" - תולגב םהל בוטש םיבשוחה םישפט םנשיש
...!?תולגב לארשי ינבו אתולגב

וראו" ,אדח אעגרבו אדח אתעשב תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל ירה לוכי ה"בקהש טרפבו
איבהלו ,[לארשי ינבל םיקוקז םיננעה אלא ,םיננעל םיקוקז לארשי ינבש אל] 7"אימש יננע םע
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,שדוקה ץראל םתוא
(הגומ יתלב - ו"משת'ה שגיו פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .תומוקמ-יארמ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.רצוי תכרבב (1

,חע סחנפ (2

.דועו .ו"טפ .ךליאו ב"יפ ז"לרת הככו ךשמה האר (3

.דועו ג"חז ,כק א"חז ,טכ הליגמ האר (4

.(ב ,דנ) ז"מ ד"פ ז"ע (5

.א"ה א"יפ ס"אכאמ 'לה .ז"ה ד"פ ז"ע 'לה ם"במר .חי ,גי האר (6

,חצ ןירדהנס הארו .גי לאינד (7


ךירצ 'יה ןמזמ רבכ
"תולג יאלאד" תויהל

,ז"הועד םילובגו םירצימהמ לחה ,םילובגו םירצימ ןושלמ ,"םירצמ"ב םיאצמנש פ"עא . .
,מ"מ ,תולג ךותב תולג ,וטושפכ תולגה ןמזב כ"וכאעו ,(אינתב ראובמכ) תולג לש ע"והזש
םלועה ייחל" םיכוז ז"יעש ,"התמכחו הרותב" ,םייתימא םייח ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו"
ףוגהש המו ,תולגל הכלה אל הליחתכלמ המשנה ,יכ ,(ורפס םויסב ם"במרה ירבדכ) "אבה
ותרותב ה"בקה דיעה רבכ - ה"בקה לש ונוצרב 'יהת תולגהמ ותאיציו ,תולגב ןיידע אצמנ
ץקמ יהיו") יתימאה ץק ,"תולג יאלאד" תויהל ךירצ 'יה ןמזמ רבכו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש
סיוא") תולבגהו תודידמ "ןיציק"ב ךרוצ ןיאש - הזמ הריתיו ,םיטרפה לכב ("םימי םייתנש
התעג"שכ - ז"חאלש עגרב דימו ףכית האב הלואגה ,יכ ,("תולבגהו תודידמ סיוא ,ןיציק
"הלואגל רתלאל" ונושלב הז הליג ונרוד אישנ ,יכ ,הרפ תייעגב ךרוצ ןיאו ,'ינשה םעפב "ותרפ
עגר ינפלש עגרב שממ לעופב רבכ םיאצמנש יאדוב ירה ,"ס'רתלאל" הברה ורבע זאמש ןויכו
הלואגה
(הגומ יתלב - ט"משת'ה תבטב הרשע תחישמ)


"בקעי יחיו"ד בצמב םג
ירקיע יכה ןינעה רסח -

תויכלמה לכ"ש תולגה בצמו ןמזב ,םירצמ ץראב םיאצמנ י"נב רשאכ םגש - ןינעה תדוקנו
םכל םירצמ ץרא לכ בוט"ש ,"הפיכב לשומ"ה ,הערפ רמוא ,"םירצמ ש"ע וארקנ (תויולג)
בשיו"ד ןפואבו ,"ץראה בטימב םירצמ ץראב הזוחא" י"נבל םינתונ ולש יוויצה פ"עו ,"אוה
,"הב וזחאיו"ש אלא דוע אלו ,"ןשוג ץראב םירצמ ץראב (הולשב - תיתימא הבישי) לארשי
לש ףקותב איה "הזיחא"הש - תמא םהינשו] "הזיחא ןושל" םג ל"י ילואו ,"הזוחא ןושל"
הלבגהו הדידממ הלעמלש בצמו דמעמ לע הרומ "דאמ"ש ,"דאמ ובריו ורפיו"ש דעו ,["הזוחא"
לש ומשב ארקנש לארשימ א"ואכ) בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ םירצמ ץראב םג השענ זאש -
םייח] תוינחורב ,םתתימאל (בוט אירטמיגב הנש ז"י) םיבוט םייח ,"הנש הרשע עבש . . (בקעי
["הרות אלא בוט ןיא"ו ,"םהב יחו" רמאנ םהילע 'יתווצמו ,"םייח תרות" ,הרותב םירודחש
.דחי םג תוימשגבו

הלעמלש ןפואל דעו ,םייתימא םייח ,"בקעי יחיו"ד בצמו דמעמב םיאצמנשכ םג ,םנמא
ירקיע יכה ןינעה רסח ,"םירצמ ץראב" םיאצמנש ןמז לכ ,ירה - "דאמ" ,הלבגהו הדידממ
,ןכלש ,"םהיבא ןחלוש לע םיכומסה םינב"ד בצמו דמעמב תויהל - י"נב לכ םיקקותשמ וילאש
םינב" ,תולגה רעצל ךרעב הז בשחנ המב ,תוימשגבו תוינחורב םהל ךרטצמה לכ םהל שישכ םג
,"םינש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" ,יחיו תשרפמ ,ןכלו ...!?"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש
ינב תומש הלאו" ,(הלואגה רפס) הלואגה ןינע םע הרושקש תומש (רפסו) תשרפל םיאב
."ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" ,"ןאכ ורכזנ לארשי תלואג םש לע" ,"לארשי
(הגומ יתלב - א"שנת'ה תבט ,שגיו פ"ש תחישמ)


ןכומ ולוכ םלועה לכ

לכ תא תושעל שרדנ א"ואכמש - הנורחאל םימעפ המכ וילע םיררועמש אלפ-רבדה והזו
תומילשבו ,המצע הלואגה ינינעב אלא ,הלואגה לא הנכהה ינינעב (קר) אל ,וב יולתה
תוירמוחל דעו םלועה תוימשגב ,הטמל תרכינ 'יהתש דע ךשמות הלואגהש - הלואגה
!םלועה

הכירצ תוימשגה םגו ,"הכרב ימשג"ד ןפואב תוימשג תושעל םיכירצ תוירמוחהמש פ"עאו
הלואגה תומילש ירה ,"לפט םפוגו רקיע םשפנ"ש ןפואל דעו ,אקוד תוינחור םע הרושק תויהל
!ףוגה ןמ םייח תבאוש המשנה ,תוימשגה ןמ םייח תבאוש תוינחורהש ןפואב אקוד איה

אהת וז הדועסש ,רבה רושו ןתיוולה תדועסל עגונב תודיסחה תרות תשגדהמ םג ןבומכו
לש םנינעו םנכותב םיכוראה םירואיבה לכב הלעמה לדוג תורמלש ,ונייה ,אקוד תוימשגב
וארי ל"תעל ,הברדאו ,אקוד תוימשגב הדועסה תלעמל ןיידע עיגמ הז ןיא ,רבה רושו ןתיוולה
יפכ הדועסה ןמ םייח ובאשי - רסומבו תודיסחה תרותב םיאבומה ל"נה םירואיבה לכש ךיא
!תוימשגבו תוטשפב איהש

םגש ,ךכ ידכ דעו ,תומילשב רבכ ןנשי תונכהה לכ הז וננמזבש ,םימעפ המכ רבודמכו
ךיילג ןעמ טעוו") דימ וארי םיניעה תא וחתפי קר רשאכו ,רבכ םיחצחוצמ םירותפכה
("טנאמ") עבותו שרוד ומצע םלועהש ,ךכ ידכ דעו ,ןכומ ולוכ םלועה לכש ךיא ("ןעזרעד
!יולגבו תומילשב "הלואג"ד בצמו דמעמל הלעתיש ,ידוהי לכמ

תאירב זאמ םש תאצמנש ,ובש 'יתשה ןבא טרפבו ,ללכב שדקמה םוקמש - המכו המכ תחא לעו
יונב" שדקמה תיבש ךיא םיאור דימש ךכ ,תומילשב הלואגל םינכומ - יוניש םוש אלל ,םלועה
...!הטמל ימשגה ומוקמב שבלתמו ,"םימשה ןמ הלגיו אובי ללכושמו

:הז לכב ףיסוהל שיו

קר םאב וליפאש ,ןבומ ירה ,דיחי ןושל ,"םלועה ארבנ יליבשב" רמול בייוחמ א"ואכש ןויכמ
,וליבשב ארבנש ולוכ םלועה לכב לעופ הז ירה ,ליעל רומאכ םיניעה תא חתופ לארשימ דחא
אישנו ,הכרד סנכנ אחישמ אכלמ דודו תלדה תחתפנ דימו ףכיתש ךיא - האור םלועה לכש
...!ונשארב ונרוד
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה תבט ,שגיו פ"ש תחישמ)


קר אל אוה הלואגה ץק
ןמזמ רבע רבכ אלא בורק

:ירישעבש ירישעב - הלח איהש ,תבטב-הרשעד תינעתב ונדמעב תדחוימה הפסוהה . .

שאר םכל הזה שדוחה" רמאנ וילע ,ןסינ שדוח ,הלואגה שדוחב ליחתמה םישדחה ןובשח יפל
לכב "ירישעה" שדוחה אוה תבט שדוחש ,אצמנ ,"הנשה ישדחל םכל אוה ןושאר םישדח
!ירישעבש ירישעה אוה תבטב-הרשע ,אליממו ,תרבועמ הנשב ןהו הטושפ הנשב ןה ,םינשה

בורק קר אל - וזמ הריתיו ,הלואגה ץק ברק הבש הנשה םע תורושקה ,הלא םינשב דחוימבו
ל"זחאמכ ,("ןעגנאגעגכרוד גנאל ןיוש") ץקה רבע ןמזמ רבכש - תאז דוע אלא ,הלואגה ץק
איה הנכההש - "יתבר הנכה"ד ןפואבו ,רבכ םנשי הזב תונכהה םגש דעו ;"ןיציקה לכ ולכ"
- הנמיה הלעמל ןיאש "יתבר הנכה" אלא ,םתס הלואגל שורדה יפכ קר אל

ירהש ,(הנמיה הלעמל) הלואג 'ירחא ןיאש הלואג איה דימו ףכית האבה הלואגה םגש ןויכמ
,"שדח ריש 'הל וריש" 'יהי ל"תעל ןכלש ,תופסותב ראובמכו) תולג 'ירחא ןיאש הלואג איה
.הנורחאה הלואגה כ"ג יהוזש ןבומ אליממו ,(תולג 'ירחא ןיאש הלואג התויהל ,רכז ןושל

"ןכומ לכה"ש - םג ללוכ ,"ןכומ לכה" רבכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנמ ונעמשש יפכו
ןה - םינדעמה לכב "ךורע" רבכ "ןחלוש"ה םגש דעו ,םיטרפ יטרפו ,םיטרפה לכבו םינינעה לכב
םה םיגדהו ,"רבה-רוש" םע רושקה רשב אקוד אוה רשבהו ;םיגדבו רשבב ןהו ,רמושמה ןייב
.םימעפ המכ רבודמכו ,"ןתיוול"ה םע םירושקה םיגד אקוד

הליכאה י"עש ,הדועסב הליכאה תלחתה תויהל הכירצ שממ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
ידוהי לכ לש ימשגה רשבו םדהש - וננינעבו ,לכואה לש "ורשבכ רשבו םד" לכאנה רבדה השענ
ןייד םינינעהמ - ירמגל שדח ןפואב ("שדחמ ןאטעגפיוא טרעוו") שדחמ 'םיווהתמ' ,הז ונרודב
.ןתיוולהו רבה רוש ,רמושמה

!"ךרבל האנ ילו ךרבא ינא" :רמאש אחישמ אכלמ דוד לש הרורב-העדוהה תפסוותמ הז לכלו
(הגומ יתלב - ב"נשת'ה תבטב הרשע תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


םינימאמה "םייארפ םירוצי"
חישמ אובל לוכי רחמש

אצי ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכש ,דחאמ יתעמש [:רמאו תוקחוש םינפב קיספה ש"דא ק"כ]
םה ימ ותוא לאשו ינשה תא דחא שגפ ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" תודוא "ארוק-לוק"ב
?"רעשטיוואבויל"ה ולא

ימ עדי אל אוה אלימב ,אקירעמאל עיגה שטיוואבוילש זאמ דבלב םינש עברא הז 'יהו תויה -
- םה

לוכי רחמש םינימאמה ,("םיאורב עדליוו") "םייארפ םירוצי" םה שטיוואבויל :ינשה ול הנע
...חישמ אובל

.חישמ אובל לוכי שממ רחמ
(הגומ יתלב - ח"כשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


ועדיו וארי םלוכ זאו
...ונקדצ חישמ והזש

ודיספי םימחרבו דסחבש ת"ישה רוזעי ,ונחצינ םירצמ םע המחלמ-יצחה וא המחלמה . .
הדיתע" םייוקי יזאו ,תוטש חור דצמ התוא םילהנמה ולא - ה"בקה דגנ המחלמה תא הרהמב
לארשי-ינב ןינמ בורו ןינב בור םע ל"וחמ אובי חישמש ,"תוצראה לכב טשפתתש לארשי ץרא
םלוכ וארי יזאו ,תווצמ םייקלו הרות דומלל "לארשי לכ ףוכי"ש ם"במרב ש"מכו ,ל"וחבש
תמחלמ םחולו הקדב קזחמו 'יתווצמ םייקמו הרותב הגוה"ש שיאה ,ונקדצ חישמ והזש ועדיו
."'יוה
(הגומ יתלב - ז"טשת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


-ידרוג"ב ןינע םוש ול ןיא
...קרוי-וינ לש "םיקחשה

הולשב בשיל ידוהי לש ונוצר ...!?"יתמ דע" :תולגה ןמזב לארשימ א"ואכ לש ותנעט םג יהוזו
...קרוי-וינ לש ("סרעצארק-ןקלאוו") "םיקחשה-ידרוג"ב ןינע םוש ול ןיא !"ויבא ירוגמ ץראב"
בשיל ונוצר ..."יתמ דע" קעוצו "רצימ" ,ןכלו !?תולג לש בצמו םוקמ ,ץראל ץוחלו ול המ
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ויבא ירוגמ ץראב" הולשב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תבט ,שגיו פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


יתימא "םולש"
הרותה פ"ע קר -

,הנתמ לש ןפואב לארשי-ינבל ה"בקהמ ונתינש לארשי ץראב םיקלח תודוא רבודמ רשאכ . .
ירה - ("ידי םצועו יחוכ" דצמ אלו) םייולג םיסנ ךותמו ,םנח דסחב ,תופי םינפ רבסב
אנמחר םידוהי-םניאל לארשי ץראמ םיקלח ריזחהלו ,ה"בקה לש ותנתמב טועבל םולשו-סח
!ןלציל

וניתוחכב אלו ,לארשי ץראמ ונילג וננוצרמ אל"ש ליעל רומאכ] תולגה ןמזב םנמא ונא םיאצמנ
ןכלו .["'וכ ונלאגי ךרבתי אוהו . . ונתוא הלגה ךרבתי ונכלמ וניבא ,לארשי ץראל בושנ ונא
,"'וכ ונלאגי ךרבתי אוה" רשאכו] לארשי-ינבל ונתינ אל ןיידעש לארשי ץרא לש םיקלח םנשי
עגונבו ,["ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי" :וזמ הריתיו ,לארשי-ץרא יקלח לכ תא לארשי-ינב ולבקי
;"יוגב הרגתת לא" יוויצה ונשי ולא םיחטשל

םיסנ ךותמ לארשי-ינבל ה"בקהמ ונתינ רבכש לארשי ץרא יחטש תודוא רבודמ ןאכ לבא
ללכ תורגתה לש ןינע הז ןיא - "יוגב הרגתת לא"ד ןינעה םע ללכ תוכייש הזל ןיא ןכלו ,םייולג
!ה"בקה י"ע לארשי-ינבל ונתינ ולא םיחטש יכ ,ללכו

איהש הגהנהש ןכתי אל - "םולש"ל איבת םידוהי-םניאל םיחטש תרזחהש םינעוטה םנשי
אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,בוט רבדל םורגת (ה"בקה לש ותנתמב טועבל) הרותה ךפיה
!"ןאכ לכה - ןאכ םולש" רמאנ וילע ,םולשה ןינעל איבת וז הגהנהש ןכתי

םינפ רבסב - (םידוהי-םניא ללוכ) םלוכל םיריבסמו ,הרותה יפ-לע םיגהנתמ רשאכ :הברדאו
תונשל דחא ףא תלוכיב ןיא ,הרומג הנתמב לארשי-ינבל ולא םיחטש ןתנ ה"בקהו תויהש - תופי
!יתימא םולש תנכשהל ךרדה יהוז - 'וכ תאז

תארוהו ,"תמא תרות" ,הרותה תוארוה יפ-לע גהנתהל חרכהב - יתימא םולש 'יהיש לועפל ידכ
:תמאה תא רמול םיכירצש איה הרותה

לש ןפואב ,"םירקש" לש ןפואב םתיא רבדל רוסא ,םידוהי-םניא םע םירבדמ רשאכ
תא ה"בקה ןתנ םירתבה ןיב תירבב :תמאה תא םהל רמול םיכירצ אלא ,'וכו "ה'יטמולפד"
אלו "הבוט ייופכ" תויהל ונל רוסא ןכלו ,"םלוע תלחנ" לש ןפואב לארשי-ינבל לארשי-ץרא
המכו-המכ-תחא-לעו) בושחל ונל רוסאש המכו-המכ-תחא-לעו ,ה"בקה לש ותנתמ תא לבקל
ה"בקהש ירחאל ,ונייה ,םידוהי-םניאל לארשי-ץראמ םיקלח ריזחהל ד"סק תודוא (רבדל
לארשי-ינבל ונתינש לארשי-ץראמ םיקלח לוטיל הצריו והשימ אובי ,"ונל הנתנו םהמ הלטנ"
!ןלציל אנמחר םידוהי-םניאל םריזחהלו

רפותו הצע וצוע" יכ - לעופב הז רבד 'יהי אל דיתעב םגש יאדובו !לארשיב תאזכ התיה אל
איה 'ה תצעו שיא בלב תובשחמ תובר" בותכש ומכו ,"ל-א ונמע יכ םוקי אלו רבד ורבד
!"םוקת
(הגומ יתלב - ב"משת'ה תבטב הרשע תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םילכואו יוניעהו תינעתה םירמוג

הזב םיאבומ ,הז ק"שעב לחש - החמשל ךפהי - תבטב הרשע םע רשקב
תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ םידחוימ םימוליצ 'ב
תלפת ירחאל - ה"משת'ה - החמשל ךפהי - תבטב הרשע ,יחיו 'פ 'ה םוי
םירופיכה-םויל תבטב הרשע םוצ ןיבש דחוימה רשקה רבד-לע - החנמ

(('ו תואב בלוש הנעמה) ךליאו 998 'ע ב"ח ה"משת תויודעוותהב הספדנ)

'א םוליצ

'ב םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

:החישה םויס לע ש"דא ק"כ תהגהמ - 'א םוליצ

.אטישפו :"ז"יע" הביתה ירחא ש"דא ק"כ ףיסוה דומעה שארב

תינעתה ןירמוג) :"פא ךיז ןעמ טסאפ" םילימה תועמשמ תא ש"דא ק"כ םגרת כ"חא
.(םילכואו יוניעהו

:וז החישב םיחינמה תלאשל ש"דא ק"כ הנעממ - (ןטקומ) 'ב םוליצ

א"כ - ב"רעת ךשמהב אל םג ז"דעו :ש"דא ק"כ בתכ "ת"וקלב ז"דעו" תוביתה םדוק
חרכהו - תודיסחב םג אבוהו - (תבשב םולח תינעתב) ז"הדא ע"ושב ד"ספב ,הלגנב
תוינעת :ל"יו) גנועל וכפהמ ןוצרהד - תבשב םתס תינעתל עגונב םג אוה ח"תב הרבסהה
[ב]יתימ מ"מו) הרות הריתה - ח"ת ,(ימינפה ונוצרד ךפיהו) רוסא ןוצר ז"ה - תבשב םתס
פ"כהויב .(ז"סוס חפר ז"הדאב האר לבא) ובל ירוהרהב יולת םולחה יכ [ותינעתל] תינעת
.(ט"יב םג [?] הז םיאתמו .תומילשב ונוצר ז"ה -

.פ"אדב :בתכו "םאה" הביתה תא ש"דא ק"כ קחמ כ"חא"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish