ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,"אימש יננע" לע הנישה עצמאב םובישוי
ואריו םהיניע תא וחקפי םתנשמ וררועתישכו
...שדוקה ריע םילשוריב םה םיאצמנ עתפלש

*

טבש ח"הבמ ,תומש 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= המש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ג"משת'ה תומש פ"ש תחישמ / הז ונרודב הלואגל םירצמב הלואגה תרושבמ הארוהה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / "וצראמ םשרגי הקזח דיבו"

חישמ לש תוצוצינ
הלואגו חישמ ינינעב םירצק םימגתפ טקל / ?י"נב חור תא קזחלו דדועל ךיא

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / "חישמ תקזחב" אוהש "דוד תיבמ ךלמ"ה תא רבכ ונל שי

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
אראו ק"שע - תומש ק"שצוממ / "מ"שת ןמוי" ךותמ ו"ט קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"טשת'ה תומש פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / יול טבשד נ"סמהמ הארוהה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


הלואגה תרושבמ הארוהה
הז ונרודב הלואגל םירצמב

יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא" וניבא בקעיל רשיב ה"בקהש םשכ
םג ךכ ,"הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא יכנא ,םש ךמישא לודג
יכנא" כ"מחאלו תולגב לארשי ינב םע דחי אצמנ ה"בקה וז תולגב
םיקלאה לא םתעוש לעתו וקזעיו" תויהל ךירצ קר * "הלע םג ךלעא
דומילד הדובעה תא ושע רבכש קועזל םיכירצ י"נב :"הדובעה ןמ
ונתוא םיקיזחמ עודמ ןכ-םאו ,תולגה ןמזב תווצמה םויקו הרותה
איצומ ה"בקהש ,"םיקלא עדיו"ה דימ םייקתמ יזאו * !?תולגב ןיידע
* תולגהמ י"נב תא דימ

*הגומ יתלב - ג"משת'ה תומש פ"ש תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

לארשי ינב תאיצי רדס 'יה דציכ תרפסמ הרותהש םשכו .1"תיחצנ איה הרותה"ש ירה עודי .א
.ןמקלדכו ,תיחכונה תולגהמ האיציה רדס תויהל ךירצ םג ךכ ,םירצמ תולגמ

,תולגהמ ואציי םהש לארשי ינבל רוסמל וניבר השמ תא חלש ה"בקה רשאכ ,םירצמ תולגב
טפור") הלגמו ךישממ הזו ?2"ומש המ" וניבר השמ תא לואשל םיכירצ לארשי ינבש 'יה רדסה
ינחלש 'יהא לארשי ינבל רמאת הכ 'וג 'יהא רשא 'יהא" :3השמל ה"בקה הנעמ תא ("סיורא
."םכילא

יכנא ,םש ךמישא לודג יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא" וניבא בקעיל רשיב ה"בקהש םשכו
וז תולגב םג ךכ ,4"הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא

תיב ברחנש ןויכ ,לארשי ץראב םידוהיה ןהו ץראל ץוחב םידוהיה ןה םיאצמנ הבש תולג -
תויה ,5םתדובעב םינהכו םנכודב םיולו םדמעמב לארשיד בצמו דמעמה לטבתנו שדקמה
תעגונ רתוי תולגה - ךלמ לש ןירטלפ - לארשי ץראב ,הברדאו ,6"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש
- ךלמ לש ןירטלפ הניאש ץראל ץוחב רשאמ

."הלע םג ךלעא יכנא" כ"מחאלו תולגב לארשי ינב םע דחי אצמנ ה"בקה

,תולגה לע וקעזי לארשי ינבש קר םיכירצ ,("ןלאפעגפארא ןייז") חורב לופיל ו"ח רוסא ןכלו
.תולגהמ םאיצומ ה"בקהו ,8"םיקלא עדיו"ל דע 7"'וגו םתקאנ תא םיקלא עמשיו" יזאו

:םירצמ תולגב 'יהש יפכמ רתוי ףקותב רבדה תיחכונה תולגב ,וזמ הריתיו .ב

השק הדובעב םהייח תא וררמיו" 'יה םירצמ תולגבש ,10רוא הרותב ראובמו 9רהזב רמאנ
תונכה םיכרוע רשאכ ,וישכע כ"אשמ ,וטושפכ 11"'וג הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמוחב
לק אד רמוחב" - הרותה דומילב העיגיו הדובעב אטבתמ הז ירה ,ונקדצ חישמ תאיבל
ךרפ תדובע אלו ,"אתיירב אד הדשב הדובע לכבו ,אתכלה ןוביל אד םינבלבו ,רמוחו
.ו"ח וטושפכ

ןמ םיקלאה לא םתעוש לעתו וקעזיו"ה תויהל ךירצ ,תולגב םיאצמנ ןיידע ונא רשאכו
תווצמה םויקו הרותה דומילד הדובעה תא ושע רבכש קועזל םיכירצ לארשי ינב :12"הדובעה
עודמ ןכ-םאו ,'וכו "אתכלה ןוביל אד םינבלבו רמוחו לק אד רמוח"ה רבכ ונשיו ,תולגה ןמזב
!?תולגב ןיידע ונתוא םיקיזחמ הז-לכ ירחאל

יזאו ,תולגהמ תאצל םיצורש ידוהיה לש ותקעצל קר םיקוקז לבא ,הנשי רבכ הדובעה םנמא
.תולגהמ לארשי ינב תא דימ איצומ ה"בקהש ,"םיקלא עדיו"ה דימ םייקתמ

,13ל"ר םירצממ תאצל וצר אלו וקעז אלש לארשי ינבמ המכ ויה םירצמ תולגבש םשכ ,הנהו .ג
!תולגהמ תאצל םיצור אלו םיקעוז אלש םידוהי ל"ר םנשי וישכע םג ךכ

םיפיסומ ןכלו ,תולגהמ תאצל םיצור - 14"םיקידצ םלוכ ךמעו" דע - לארשי ינב לש םבור לבא
תא ונעדויב ,תולגהמ האיציה תא רהמל ידכב תווצמהו הרותה םויקב זוע רתיו תאש רתיב
תא רתוי דוע םירהממ ,תווצמו הרותב םתדובעב םיפיסומ לארשי ינב רשאכש ה"בקה תחטבה
.הלואגה

ךשוח והז ןכא םא וליפאש ונא םיעדוי אלא ,תולגה ךשוחמ ל"ר שואיל םילפונה ולא ומכ אלו
!הלואגה תא איבהל תחא הלועפ י"ע ידוהי לש וחכב שי כ"פעא ,לפוכמו לופכ

תא איבמ אוה יעבדכ גהנתמ (םיקידצ ינש כ"וכאעו) דחא קידצ םאש 15רהז ינוקתב בותכש יפכו
'וכ בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ 'וכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ"ש 16ם"במרה קספכו ,הלואגה
העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע
."הלצהו

ןויכ ,רקש לש ןובשח והז תמאב רשא - ו"ח בייח םלוע יצחש רמאנ םא וליפא :תרמוא-תאז
וא דחא רוביד ,תחא הלועפ ,תחא הוצמ י"עש ם"במרה קסופ - "םיקידצ םלוכ ךמעו"ש
!הלצהו העושת איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תא עירכהל םילוכי ,תחא הבשחמ

תחא הלועפ י"עש יאדו ירה - יאכז אוה םלועה בור אלא ,ךכ הניא תואיצמהשכ כ"וכאעו
!הלצהו העושת איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תא עירכהל םילוכי

תיתימאה הלואגה - םייתימאה הלצהו העושתה תא איבהל רשפא תחא הלועפ התוא י"עש דעו
םירצמ תאיציב 'יהש המ תמגודב ,17"םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" 'יהי יזאש ,המילשהו
- 18"םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו רמאנש העש יפל םש ואבו ,ויה לימ כ"ק" תוכוסל ססמערמש
.תולבגהו תודידמ םוש אלל דחא עגרב ,19"אימש יננע םע וראו" הדיתעה הלואגב 'יהי םג ךכ

"'וג םינבלבו רמוחב" הדובעה התיה םירצמב :םירצמ תאיצימ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
רבד םישוע םדוק רשא ,הלבגהו הדידמב הז ירה תוימשג לע םירבדמשכו ,וטושפכ תוימשגב
תחא הניבל םיחינמ םדוק ,תחא תבב םירבד ינש תושעל רשפא יאו ינש רבד םישוע כ"חאו דחא
;'וכו 'ינש הניבל םיחינמ כ"חאו

אד םינבלב ,רמוחו לק אד רמוחב" (וז תולגב איהש יפכ) תוינחורב איה הדובעה רשאכ כ"אשמ
יננע םע וראו" תויהל לוכי ןכלו ,תולבגהו תודידמ םוש ןיא תוינחורב יזא - "'וכ אתכלה ןוביל
.19"אימש

אובי הזמשו (20ליעל רבודמכ) "ןיעמשד ןינדוא" ויהיש אוה רקיעה רובידה לכ ירחאל ,הנהו .ד
ןינעהמ לחה ,זוע רתיו תאש רתיב 'יתווצמו הרותה םויקב ופיסוי םידוהיש :לעופב השעמ
,הזוזמ עצבמ ,ןיליפת עצבמ ,הרות עצבמ ,ותלוזו ומצע ךוניחו ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד
עצבמ ,ט"ויו שדוק תבש תורנ עצבמ ,'ימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב עצבמ ,הקדצ עצבמ
,החפשמה תרהט עצבמו 'יתשהו הליכאה תורשכ

לכ םידחאתמ ז"יעש ,םייללכה הרותה ירפסמ דחאב תוא 'יהת ידוהי לכלש הוצמהו עצבמהו
,לארשי ינב

הלואגל תולגהמ ואציי ,הרומג תודחאתהב ,דחי לארשי ינב לכ ,רהמ רתוי דועש םרוג הזו
םשמו ,דחי םש ויה לארשי ינב לכש ,םירצמ תאיציב 'יהש המ תמגודב ,המילשהו תיתימאה
.דחיב םלוכ ואצי

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ תפסוהב תשדוחמ הכירעב תאבומ החישה (*

.ז"יפר אינת (1

.גי ונתשרפ (2

.די םש (3

.ד-ג ,המ שגיו (4

.רחשה תלפתב "םימלועה ןובר" פ"ע (5

.(ו"ת ק"האב םג םירמואש) ט"ויד ףסומ תלפת (6

,דכ ונתשרפ (7

.הכ ,םש (8

.(מ"ערב) א ,גנק ג"ח (9

.ונתשרפ שיר (10

.די ונתשרפ (11

.גכ םש (12

.בכ אב י"שרפ (13

.אכ 'יעשי (14

הארו .גת םירצקה ז"הדא ירמאמ .ד"פס םילשורי הנוב - םינוקיתב אתיא ה"ד ז"הדא רמאמב אבוה (15
.(ד ,גכ) חנ פ"ס שדח רהז

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (16

,טי ורתי (17

.זל ,בי אב פ"הע י"שרפ (18

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (19

.("'תה תוחנה דעו" י"ע ל"יש) החישהב ז"יסוס (20


הלואגה ןמז


"וצראמ םשרגי הקזח דיבו"

(א ,ו תומש)

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

שרפמ ,"וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" וניתשרפב ןורחאה קוספה לע .א
הקזח דיב" וליאו ,הערפ לע ה"בקה לש הקזחה ודי לע יאק "םחלשי הקזח דיב"ש י"שר
אלו ,לארשי לש םחרכ לע" םחלשיש לארשי ינב לע הערפ לש הקזחה ודי לע יאק "םשרגי
הזבו) "'וגו םחלשל רהמל םעה לע םירצמ קזחתו 1רמוא אוה ןכו ,הדיצ םהל תושעל וקיפסי
.(בוטב [תומש 'פ] םימייסמד ןינעה םייוקמ 'ואכל

'יה ןכ אל םאש ,"הקזח דיב" םימעפ 'ב בותכש הז דצמ ןכ שרפל חרכוה י"שרש ,ןבומ תוטשפב
.תחא םעפ קר בותכל קיפסמ

רשא קצבהש ךכמ ,ןוזפחה ןינעל רתוי הקזח 'יאר איבהל י"שר 'יה לוכי הרואכל :ןיבהל ךירצו
תוקד י"ח ,לימ רועיש ידכ אוה קצבה ץומיח ןמזש ,ץימחהל קיפסה אל ךרדל לארשי ינב וניכה
ירה ?הדיצ ןיכהל וקיפסה אלש ךכמ אקוד 'יאר י"שר איבמ עודמו ,העש יצח וא תוקד ד"כ וא
ברקעו ףרש שחנ" ובש רבדמל וכלהש 'וכ בר הנקמו ,ףטו םישנ ,םישנא אובר םישש לע רבודמ
וקיפסה אלש הזו] בר ןמז תכרוא וזכ ךרדל הדיצ תנכהש ןבומו ,2"'וג םימ םש ןיא רשא ןואמצו
?[ןוזפח לע כ"כ 'יאר וניא וניכהל

איבמש קוספה ירחאל ףכית עיפומ "ץמחי םרט וקצב תא םעה אשיו" קוספהש ,אוה אלפהו
?ל"נכ ,'יארכ הז קוספ איבהל וילע 'יה 'ואכלו ,("'וכ םירצמ קזחתו") ושוריפב י"שר

:ולא םיקוספב תפסונ אישוק םידקהב ןבוי רבדה .ב

דיב 'וג הארת התע" :ה"בקה ול הנוע ,3"'וג התוערה המל" וניבר השמ לש ותנעט לע הנעמב
.'וכ םחלשי הערפו תאצל וצרי אל לארשי ינבש ,רמולכ ,"וצראמ םשרגי הקזח

ירחא רשאכ הלואגה תויהל הלוכי דציכ (א :םה וניבר השמ לש ויתונעט אלה - הלאשה תלאשנ
(ב .תאצל םיצור םניאשו עורג רתוי קר םהל 'יהנש לארשי ינב ונעט 'וכ םיתפומהו תותואה לכ
.וב ללפתהל רוסאש םוקמ ,4"ץראה תורע" ,םירצממ םאיצוהל ה"בקה ךלי ךיא

קזחמ קר הז ,הברדא ירה ,"'וג הקזח דיב"ש הזב ה"בקה ול הנע המ ,ןבומ וניא הרואכל כ"או
?ויתונעט תא

:הזב רואיבהו

ךלצאש םושמ אוה תאצל וצרי אל לארשי ינבש אפוג הז ,ךל עד :וניבר השמל רמא ה"בקה
!תאצל וצרי אל לארשי ינבש הז ןינע לשלתשמ הנממו ,"'וג התוערה המל"ד אישוקה הנשי

:א"ואכל הארוה יהוזו

אוה השעמה" ירהו ,םיגהנמ ףאו ,ןנברדמו אתיירואדמ תווצמ םייקמ ינא ירה - רמול ול לא
?אקוד רודיהב םמייקל ילע עודמו ,5"רקיעה

ןובשח ךורעי 'וכו ודכנש לשלתשמ תווצמה םויקב רדהמ ונניא אוהש הזמש ,ול םירמוא כ"ע -
ירה ,וירחאל תורוד המכ יח אוהש ןויכ אלימב ,תויח אללו רודיה אלל תאז השע אבסהו תויהש
!השע תווצמ ללכב םייקל ךירצ וניא

תמייתסמ ונתשרפ ל"נה יפל 'ואכלו ,בוט רבדב אלא ןימייסמ ןיאש עודי ירה :השק ןיידע ךא .ג
לע ורהרה אלש תובאה תא ריכזמש ןכיה 'וכ אראו 'פב י"שר תאז בתכ אל עודמו ,בוטה ךפיהב
?'וכו 6ה"בקה

םירצממ תאצל ברסמ אוה רשאכ םג :תרמוא תאז ,"לארשי לש םחרכ לע" י"שר בתוכ ןכלו
דומלל ול םישרמ הבש תיטרקומד הנידמב יח אוה ירה ;הלואגל קוקז ינא המ םשל ןעוטו
ססקט ומכ תחא הנידמ לש החטש רשאכ לארשי ץראל קוקז אוה המו ,הערפה אלל ללפתהלו
זופתב ונוצר ,ןטהנמב ול שי - בשחמב ונוצר ;לארשי ץרא לכמ ("ןקאפנייא ןעק") המכ יפ לודג
ול שי (ב"הראב) ןאכ ...!ןילקורבב םימימת יכמות תבישי ול שי 'יפאו ,סל'גנא-סולב ול שי - בוט
..."אישנ"ל וליפא תונמתהל ותלוכיב הקירמאב דלונ םג אוה םאו ,"רוטנס" תויהל תורשפא

ולצאש ןכש-לכ ,םוקמ וספת יוג שמש הזיא וא רלודה ובס לצא םא [:רמוחו לקו ןכש-לכמבו]
םיכירצ המ ליבשבו ...רלוד ןוילמ םגו אישנה ,טנסה ,ירחסמה זכרמה ,תיבה םוקמ סופתי
...ותכלממ לכ םע ןאכ ראשי אוה - לארשי ץראל הלואגב ולש דרשמהמ ותוא תחקל

(רלוד ןוילמהמו) דרשמהמ ותוא וחקי הלואגבשו ,שממ תולגב אצמנ אוהש ,ול םירמוא ךכ-לע
תחקל ולכי ירהש ,הפ ול בוטש כ"ע ה"בקהל תודוהל תמאב וילע םייתניבש אלא ,לארשי ץראל
בטימ"ב ויה לארשי ינבש תורמלש םירצמב 'יהש יפכו ,לזרב לש תואלשלש םע תולגל ותוא
!םירצמ תולגב ויה תאז-לכב ,"ץראה

ופסכב ךומתיו רפסה יתבב תוליפתה תא לעפיש ידכב הז-ירה - אישנל ותוא ונימש המו
.ודיקפת והזו ,תובישיב

("שטעווק א טיג ןעמ") םיצחול רשאכש ,רמולכ - "לארשי לש םחרכ לע" י"שר רמוא ןכלו .ד
רשאכו בוט םלועל אוה תוימינפב ידוהיהש ןויכ ,תולגהמ תאצל הצור אוה ערה-רציה תא
אל ץראב רבדמב ירחא ךתכל" ,הדיצ ול 'יהי אלש עדוי אוה םא םגו ,הלגתמ הז ותוא םיצחול
.תולגהמ תאצל ונוצר כ"פעא ,7"העורז

תא ונל תוארהל אב אל י"שר :הדיצה ןינעמ אקוד 'יאר איבמ י"שרש ךכל םעטה והזו
,'וכ הדיצ אלל םג תולגהמ תאצל שיש ונדמלל הצור אלא ,םירצממ י"נב ואצי הבש תוריהמה
.ל"נכ

ירה ,לארשי ינב ואצי 1"םיתמ ונלוכ" םירצמ ורמאשכ אקוד עודמ :תפסונ אישוק ןבות הזבו .ה
?הזמ תולעפתהה המ הרואכלו ,'וכ הערפ לש ויתורצב םיליגר ויה רבכ לארשי ינב

אליממ ךרדב לעפ הזו ,תוקולאה תא ואר םמצעב (הפילקה) םיירצמהש םושמ :אוה רואיבהו
.ואציש לארשי ינב לע םג

םירצמ קזחתו" י"שר בתוכ ךכ-לע ?לארשי ינב ינפל תאז ועדיי םירצמש ןכתי דציכ ,'ואכלו
.(םהינפל תאז ועדיי םירצמש) הרותב ("טלעטשעגנייא") ססובמ הז רבדש ,רמולכ ,"'וג

ןוזפחב הז 'יהי אל זאש אלא ,8"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ל"על 'יהי ז"דעו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,9"ןועשות תחנו הבושב" אלא הסונמבו
(הגומ יתלב - ה"כשת'ה תומש פ"ש תחישמ דבועמו ישפח םוגרת)

__________
האר וז החישב רבודמה ןינעב דוע .ג"הושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םישדוחמ הכירעו דוביע הרבע החישה (*
.ךליאו 1 א"יח ש"וקלב

.גל ,בי אב (1

.וט םירבד (2

.בכ ונתשרפ (3

.בי ,במ ץקמ (4

.ז"ימ א"פ תובא (5

אראו י"שרפ (6

'ימרי (7

.וט הכימ (8

'יעשי (9


!"תולג ןופ סיורא טייג ,ןדיא"

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

תאז לועפל אוה חילצמש יאדוב ירה תובוט םינשו םימי תוכירא עבותו ידוהי אב רשאכ .א
!1תאז עובתל ידוהי לכ לש וחוכבו ,לעופב 'יהנ ןכא ךכו

אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש ןויכ ,הלואגה רבכ אובתש עבות ידוהישכ כ"וכאע
וישכעו ,3"הבושתל רתלאל" - הבושת ושע רבכ םידוהיה לכש קספ ונרוד אישנו ,2"הבושתב
...!?"יתמ דע" :םיקעוצ אלימב - "הלואגל רתלאל"ה תויהל רבכ ךירצ

("ןדיא טרעטאמ רע") םידוהי עגיימו םדא-ןב בשויש ןכתי דציכ :םינעוטה םנשי ,הנה .ב
!"תולג יאלאד" עתפל קעוצ כ"חאו ("ןיהא ןוא רעהא") אה לעו אד לע רבדמ ,תועש המכ
תבשב תועש המכ ופלח ,ישיש םוי רבכ רבעש ןויכמ "יתמ דע" וקעצי םגש םהמ עבותו
אל ןיידעו ,ןאכ םירבדמש תועש המכ ירחאל םירהצה-רחא תבשב רבכ םידמוע תעכו
!!אב

דוע אובל ךכ בקעו ,תולגה רעצ תא תבשה םויב םהל ריכזהל םיכירצ המ םשל :םה םינעוט
אלו םולשב ה"בקה םע תויחל םיצור ונא - ה"בקהל תועד רמולו (לוכיבכ) ה"בקהל תונעטב
!ומע בירל

יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש ארמגב כ"שמ עדויו ,תושעל וילע המ עדוי ה"בקהש טרפבו
עיגמ דציכ ,ןכ-םאו - הבושת רבכ ושע םידוהיש קספ ונרוד אישנש םג עדויו ,"הבושתב אלא
!?הלואגה תא רבכ םיכירצש עבותו "םאד-עיביט-אי"

,לעופב הלואגה רבכ אובתש קר אוה עגונש המ ,תונובשח םוש ןאכ עגונ אלש ,םהל םינוע .ג
!!"הנשיחא"בש "הנשיחא"ו ,4"הנשיחא"ד ןפואבו

,5"אימש יננע" לע הנישה עצמאב םובישוי - ?םינשיו תודעוותהב םידוהי םיבשויש המו
םאבו ,שדוקה ריע םילשוריב םה םיאצמנ עתפלש ואריו םהיניע תא וחקפי םתנשמ וררועתישכו
תושעל הכרב הזיא םהל ורמאיו םידי-תליטנ ולטיי םהו ,םהל ורפסי - םיאצמנ ןכיה וניבי אל
...!ךורע-ןחלוש פ"ע

וילע םחרי זאש יאדובו ,הלואגה אובתש םדוק לבא !תואירבל 'יהיש - ?תוישוק םנשיש המו
.הצרתי והילאו ,ול שיש אישוקהמ רעטצמו ןושיל לוכי וניאש ותוארב ,איבנה והילא

...!!![תולגהמ ואצ - םידוהי ,לבא =] "תולג ןופ סיורא טייג - ןדיא רעבא"

ודיב העונת השעו] הכרבלו םייחל ,םייחל [:רמאו ךייח ,עגרל קיספה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
.['קה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תומש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.(החישהב ז"נפל רבודמכ) "יתובא ייח ינש ימי תא וגישה אלו 'וג טעמ" וניבא בקעי תנעטמ תאז םידמל (1

,זצ ןירדהנס (2

.ב-א"שת "השודקהו האירקה" (3

,חצ ןירדהנס .בכ 'יעשי (4

.םש ןירדהנס .גי לאינד (5


חישמ לש תוצוצינ


קזחלו דדועל ךיא
?י"נב חור תא

שממ שדחד ןפואב םוי לכב רמוא ה"בקהש הזרכהה י"ע י"נב לש םחור תא קזחלו דדועל שי . .
לבקל ןנוכתהל שיו ,"אב הז הנה"ו ,"ונלתכ רחא דמוע" ונקדצ חישמו ,"םכתא יתדקפ דקפ"
ק"שצומ ,תבט ף"כד אלוליהה םוי לעב) ם"במרה ד"ספכ ,צ"מותה םויקב הפסוהה י"ע וינפ תא
העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה תחא הוצמ" י"עש (הז
."הלצהו
(הגומ - א"שנת'ה תבט ט"י ,תומש פ"ש תחישמ)


אל םידגנמה םינינעה לכ
ונקדצ חישמ תאיב תא ובכעי

לש םחרכ לע") "וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" - רמאנ תומש תשרפ ףוסב . .
רמא הז לעו ,םירצמ תולגמ תאצל וצר אלש םידוהי ויה :תרמוא תאז ,(י"שר ."םשרגי לארשי
!!תולגה ןמ לארשי-ינב תא ושרגי םיוג :"וצראמ םשרגי הקזח דיב" - ה"בקה

םירובידו ,רודיהב תווצמה םויקלו יעבדכ הרותה דומילל םידגנמה םינינעה לכש ןבומ הז-יפ-לע
:תוטשפבו ,ונקדצ חישמ תאיב תא ובכעי אל - שממ ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיב דגנ . .
הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,דימו ףכית 'יהת ונקדצ חישמ תאיב
!!"םוקת איה 'ה תצעו שיא בלב תובשחמ תובר" יכ - רבדה םעטו ,"חימצת
(הגומ יתלב - ב"משת'ה תבט ד"כ תחישמ)


ףוגבש תומשנ לכ ולכ רבכ יאדוב

רבכ ארמגה ןמזבש רמול חרכהב ,ירה ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכ ארמגה ןמזבש ןויכמש ,ריעהלו
תורודה ךשמבש ןויכמ (:רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) יאמ אלא ,ףוגבש תומשנ לכ ולכ
ןינעמ םג ריעהלו) ףוג ומשש רצואב תומשנ דוע ופסותינש ,ןבומ ,י"נב יוביר דוע ודלונ
,ולא ונימיל דע םייתניבש תורודה לכ ךשמב י"נב לכ ודלונש ירחאל ,םנמא ;('וכ םילוגלגה
ךירצ ,ןכש ןויכמו ,ףוגבש תומשנה לכ ולכ רבכ יאדוב - םויהו לומתא ודלונש ולא םג ללוכ
!תבשה םוי לש ומוציעב ,דימו ףכית אובל ונקדצ חישמ
(הגומ יתלב - ט"משת'ה טבש ח"הבמ ,תבט ג"כ ,תומש פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


תיבמ ךלמ"ה תא רבכ ונל שי
"חישמ תקזחב" אוהש "דוד

לצא היהש ומכ) "חישמה תומי"ו "ךייח ימי לכ" ןיב ו"ח קספהל םיקוקז אלש - תוטשפב . .
המשנכ םיימשגה וייח ,י"נבמ דחא לכד "ךייח ימי לכ" אלא ,(הז ונרוד ינפלש תורודה לכב י"נב
שממ דימו ףכית האב הלואגהש ןויכמ ,קספה ילב "חישמה תומי" (םג) תוטשפב םיללוכ ,ףוגב
ןורחאה עגרהש ךכ ,("המירצמ םיאבה" ,הלילד בצמב הזשכ םג וליפא) הז םוקמו הז עגרב
,הלואגד הנושאר הדוקנו ןושארה עגרה םישענ תולגהד הנורחאה הדוקנהו תולגהד

רתוי רגובמ רבכ אוה םא םג) ו"ח ללכ קספה םוש ילב ,הזה םוקמבו הזה ןמזב "ךייח ימי"מו
ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" ,תומילשה תילכתב - דימ ידוהי לכ רבוע ,(ב"ויכו הנש םיעבשמ
.זא ויהיש םייחצנ םייחו ,חישמה תומיב "ךייח ימי לכ"ד ךשמהב ,"ןיקלס ןועמשו

דימ תולגל ,"חישמה תומיל איבהל" תויהל הכירצ התע י"נבד הדובעהש ,הנווכה לעופל עגונבו
תלואג"ד בצמ תמאב אוה תולגב "המירצמ םיאבה"ד בצמהש ךיא לעופב ףכית ("ןיוש")
."חישמה תומי"ד בצמל םירחא םיניכמו םמצעב םיננוכתמש ז"יע ,"לארשי

רפס דומילב םיפיסומו םיקזחמש י"ע - ם"במרהד אלוליהה םוי םע רשקב - דחוימבו ללוכ
(רבכ ףתתשמ םא הזב קוזיח ףיסוהל וא) תופתתשהה י"ע - ללוכ ,ם"במרהל הרות הנשמ
,תווצמה רפס וא ,םויל 'א קרפ וא ,םויל םיקרפ 'ג ,י"נבמ כ"וכד ם"במרה דומילב

םיכלמ תוכלהד םינורחאה םיקרפה ינשב ,חישמה ךלמ תוכלה ומצע ם"במרה רפסב - טרפבו
.הרות הנשמ רפס םויסב

,ףטו םישנ םישנא ,ותביבסמ י"נבמ דוע לע םג עיפשהל לדתשהל ,הזב ומצעב ודומילל ףסונו
.םיבר ושעי ןכו וארי םהמו ,"הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואב

ירבד לש לעופב םויקה ,רכשה תא דימו ףכית ולבקי רבדב הטלחהה םצע י"עש ,ןוצר יהיו
תוצמב קסועו הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ"ה תא רבכ ונל שיש ירחאלש ,ורפס םויסב ם"במרה
תקזחב" אוהש - "'ה תמחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . ויבא דודכ
שדקמ הנבו חילצהו השע"ש ז"יע ,"יאדוב חישמ" דימו ףכית היהי אוהש - "חישמ אוהש
,"'וכ דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה לכ תא ןקתיו . . לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב

."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה האלמ" ם"במרה םויסכ - דע
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה תבט א"כ ,תומש פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

אראו 'פ ק"שע דע - תומש 'פ ק"שצוממ "מ"שת ןמוי"מ ו"ט קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

:ןקזה ר"ומדאד אלוליהה םוי - תבט ד"כל רוא ,תומש ק"שצומ

םילימה ראיבו קידצד תוקלתסה םויבש הלעמה לע 'א החישב חתפ ש"דא ק"כ :תודעוותה
לעב לש וירפס תחיתפל רשקב 'ב החישב תאז ראבל ךישמהו ,"ץראה ברקב תועושי לעופ"
,"ותושעל 'וג ךילא בורק יכ" קוספב חתופש אינתהמ לחה ,רודיסהו ע"ושה ,אינתה :אלוליהה
לבקמ ינירה" רודיסה תליחתמ ןכו ,"'וכ רמוא אמית ןב הדוהי" ע"ושב ןושארה ףיעסהמ ןכו
םהיניב רשיקו רפס לכ תחיתפמ תוארוה 'ג תוכיראב ש"דא ק"כ ראיבו ,"ךומכ ךערל תבהאו 'וג
.לעופב השעמל עגונב

ספדנ) ז"הדאו מ"הה י"ע רהנה תייצח ןינעב יעצמאה ר"ומדא לש םולחה רופיס - 'ג החיש
תדובעל םיקידצה תדובע ןיבש לדבהה ןינעב ז"הדא י"ע ונורתפו ,(ךליאו 85 'ע "םולש תרות"ב
ה"ד רמאמ רמאו ןגנל הוצ כ"חא .וניתדובעב הזמ הארוהה תוכיראב ש"דא ק"כ ראיבו ,ת"עבה
."'וג תומש הלאו"

לעב לש ומש ןינעב ל"ז ר"ומאא תורגאב רואיב ןכו ,תומש 'פב י"שרפב רואיב - 'ו-'ה-'ד החיש
.אלוליהה

."יצפאלכ יצירושז עינ"ו ז"הדא ןוגינ ,הנכה ןוגינ ןגנל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא

א"כ ןימזהל ליחתא םא :רמא כ"חאו ,"םייחל" רמול םישנא המכל ש"דא ק"כ זמר ךשמהב
- (...ראות םוש חכשא אל ו"חש) וארקל םיראות הזיאב ןנובתהל ךרטצא ןכל םדוק דועו ע"פב
הנמזהב םלוכ תא םינימזמ ןכל ..."תירחש לש ש"ק ןמז עיגה"ש ורמאיו ונדימלת ועיגי יזא
םלוכ ורמאישו (םיראות קיפסמ ןיאש ונייהד) "הלהת 'ימוד ךל" דע םיראותה לכב ,תיללכ
.תובוט םינשו םימי ךרואל הכרבלו םייחל 'יהי כ"חאו ,"םייחל"

...?ןטק רתוי סוכ םכל ןיא :ש"דא ק"כ רמא ןטק סוכ שפיחש 'אל

טעינ טעינ" ןגנל לחה ותאצ םרטו ,"'וג ישפנ ךל האמצ" ש"דא ק"כ ןגינ תודעוותהה םויסב
."אוואקעינ

ויפכ תא ש"דא ק"כ אחמ רמאשכו ,אלמ סוכ לע "םייחל" רמול 'אל זמר ש"דא ק"כ אציש תעב
.(ךויחב) 'קה

ק"כ ברקתהשכו ינע דמע 770 רודזורפב 10:10 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :תבט ח"כ ,'ה םוי
תאירקל ש"דא ק"כ סנכנ ןמז ךשמ רחאל .הקדצ ול ןתנו עתפל וילא רזח ורדח חתפל ש"דא
.הרותה

.ברעב 6:20-ל דע ההש םש "להוא"ל עסנ 3:00 העשבו ,הווקמל ש"דא ק"כ עסנ םיירהצה-רחא
.החנמ תלפתל סנכנ ןמז רחאלו ןותחתה ע"גב 'קה וידי תא לטנ רזחשכ

.ותיבל עסנ ןמז ךשמ רחאלו ,תיברע תלפתל ש"דא ק"כ סנכנ 6:45 העשב

.טבש ד"וי תארקל ק"האמ הנושארה הצובקה העיגה ברעה תועשב

__________
"ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע :יעדומל תאזו (*
תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 -
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב

שי םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ישפח םוגרתב ש"דא ק"כ לש ויתוחיש ןכותמ תורצק תודוקנ תואבומ ןמויה ךותב
.המצע החישב ןייעל


השקבו הדות

רואל ואציש "770 ונייח תיב ןושדח" תונוילגב ןמויה תכירעל םירזענ ונא ךליאו הז סרטנוקמ
וניתדותו (שדוקה ץרא ,תובוחר) ןהכ 'יש ןהכה והילא 'רה י"ע (מ"שת טבש שדוחמ) ונמזב
.םלוע דע ב"בלו ול דומעת םיברה תוכזו ,וננוילגב םוסרפל םרסמש לע ול הנותנ

,הטלקה לילס ,החנה ודיב שיש ימ לכל תשגרנ השקבב בוש םינופ ונא וז תונמדזהב
.ול דומעת םיברה תוכזו ,ונידיל םרסומל - ומסרופ אל ןיידעש ש"דא ק"כמ ןמוי וא תרגא


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


יול טבשד נ"סמהמ הארוהה

מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,עובשה 'פ םע רשקב
(ךליאו 487 'ע ב"ח ש"וקלב הספדנ) ז"טשת'ה תומש פ"ש תחיש לע א"טילש


:(ושגדוה םינוקיתה) ש"דא ק"כמ םינוקית םהב ופסונש םיעטקה חונעפ ןלהל

יצ עגונ טינ םימעפל זיא ,תוינחור ןגעוו ךיז טלדנאה סע ןעוו זא ,הארוה א םעד ןופ זיא
עגונ טינ וליפא זיא סע ,טינ רעדא ןייז שפנ רסומ ךיז ןיד יפ לע ביוחמ ראלק זיא ןעמ
רעד סאוו הגהנה א ראנ זיא סאד יצ ,ןידה דצמ ןינע םצע םעד ןאט ביוחמ זיא ןעמ ביוא
יול טבש טאה םירצמב יוו ךרד לע .יבר רעקידרעירפ א רעדא ,טריפעגנייא טאה יבר
.פ"נסמ וצ זיב ,טריפעגנייא סע טאה 'וכו *םהרבא יוו הרותה דומיל ןעמונעגנא

רעד טימ ןייג ןוא ,תוריזג ענייק ןעמעננא טינ ןעמ ףראד ,תוינחור ןגעוו ךיז טלדנאה סע ביוא
.טייקראטש עטסערג

טראפש ,תוינחור ןיא הריזג א ךאנ ןעמ טיג .תוינחור ןופ קיגנעהפא זיא תוימשג םוראוו
,תוינחור ןיא הריזג יד ךאנ טינ ןעמ טיג ,אסיג אדיאלו .תוימשג ןיא ךיוא הריזג יד סיורא
םעד ןיא הדומ זיא ןיילא הערפ .םכיתולבסל וכל ןיילא הערפ טיירש טלאמעד זיא
.םיא וצ דבעושמ טינ זיא ןעמ זא ,םכיתולבסל

זיב ,תוחכ עסיורג רעייז טאהעג טאה רע ןוא ,םלועה לכ לע הפיכב ךלמ א ןעוועג זיא הערפ
לא אב ,טגאזעג םע טאה ת"ישה זיב ,םעד ראפ טאהעג ארומ טאה ונבר השמ וליפא זא
רענייק סאוו ,אפוג םירצמ ץראב הערפ רעטנוא ןענופעג ךיוא ךיז טאה יול טבש ןוא ,**הערפ
ןיא ןבעגעגכאנ טינ םיא ןבאה ייז זא דלאביוו ראנ ,ןפיולטנא טנעקעג טינ טראד ןופ טאה
.טאהעג טינ העד ןייק הערפ ייז ףיוא טאה ,תוינחור

.םדאה תדובעב הארוה א ןענייז הרותה ירופיס יד

ךרוד זא ,ןעניימ טינ ןעמ לאז ,םשה תדובע וצ לבלבמ זיא סאוו דגנמ א טמוק סע זא תעשב . .
טעוו ,טרעקראפ טקנופ .ןייז לבלבמ ןרעהפיוא רע טעוו ,ןבעגכאנ לסיבא טעוו ןעמ סאוו םעד
ןיא ראנ טינ ןוא .רעקראטש ךאנ ןייז לבלבמ ןביוהנא רע טעוו ,ןבעגכאנ סעפע םיא ןעמ
,םהייח תא וררמיו ,תוינחור ןיא תוריזג יד ךאנ סעפע ןעמ טיג .תוימשג ןיא ךיוא ראנ ,תוינחור
.'וגו םינבלבו רמוחב השק הדובעב ,ךאנרעד דלאב טייטש

תוצמ ומכו ,םינינע המכ ןהעגייבראפ וצ ךיז טרעדאפ תולגה ךשוח םעד דצמ זא םגה . .
םייוליג יד וצ המדקהו הנכה א תולג ןופ הנווכ יד זיא תמאב רעבא ,שדקמה תיבב תויולתה
.דיתעלד

__________
.ד ,ה תומש ינוקזח האר (*

.א ,דל ב"ח רהז האר (**"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish