ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

וב יולתה לכ תושעל לארשימ א"ואכ ךירצ
הלואגה תא איבהל הז הלוגס ןמז לצנל
שממ הטושפכ המילשהו תיתימאה

*

טבש 'ג ,אראו 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= ומש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה טבש תחישמ / טבש ד"וי ינפלש עובשה לא ונסנכהב תודחוימ תוארוה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / התע רבכ הנשי הלואגה

"דחא םכש ודבעלו"
םלועה-תומוא לע לועפל ןפואהו ךרוצה / אובל-דיתעלד רוריבה תמגודו ןיעמ

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
אב ק"שע דע - אראו ק"שעמ / "מ"שת ןמוי" ךותמ ז"ט קלח

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ / ש"דא ק"כמ שדוק תורגא טקל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ונסנכהב תודחוימ תוארוה
טבש ד"וי ינפלש עובשה לא

לעב לש הרותה דומיל ינינעב הטלחה ומצע לע לבקי דחאו דחא לכ
העינמה אלמתת ודי-לעו ובש ,הזכ ןפואב 'יהי דומילהש ,אלוליהה
םויב תויודעוותה רודיס * ונרוד אישנ לצא התיהש בוכיעהו
רודיס ןכ-ומכו ,הזל םיאתמה םוקמבו ,םנמזבו םתעב אלוליהה
םוי ינפלש תבשב טרפבו ,אלוליהה םויל המדקה רותב תויודעוותה
הדובעהש - רקיעה אוהו דועו * וירחאלש תבשב ז"דעו ,אלוליהה
* החמש ךותמ אקוד 'יהת ולא םינינע לכב

הגומ יתלב - החנמ תלפת רחאל - ב"נשת'ה טבש 'ג ,'ד םוי תחישמ

לש אלוליהה םויד עובשה תלחתה לא םיסנכנ וב ,טבשב ישילשה םויב התע ונא םיאצמנ .א
.טבש ד"ויב ונרוד אישנ

- אלוליהה םויד עובשה ךות לא רבכ ונסנכנש ןויכמש ,ולא םינינעב םימעפ המכ רבודמכו
.הזל םיכיישה םינינעה לכב הדובעה כ"ג הליחתמ

אל םדוקה םויב ,ןכש) שדח רבד לש "החיתפ" יהוזש ןויכ ,דחוימב התע ףסותימ וז הדובעבו
שי "החיתפ" לש ןינע לכב ירהו (אלוליהה םויד עובשב תשרדנה הנכהה תדובע ןיידע השרדנ
.1תדחוימ תולדתשהב ךרוצ

המכ רבודמכו ,2"לכה אוה אישנה" רשא ,רודה-אישנ לש אלוליהה םויב רבודמשכ טרפבו
תא ללוכ ותויהל - "לכה אוה אישנה"ש טושפה 'יפהמ לחה ,הזבש םישוריפה 'ב רואיבב םימעפ
.ורוד ישנא לכ

בקעי תמשנש ומכ קוידבש ,ונייהו ,3"וניבא בקעי לש וצוצינ" תובית-ישאר אוה "אישנ" הנהד
לכ תומשנ תא ללוכ אוהש ,רודה אישנב אוה ןכ-ומכ ,4לארשי תומשנ לכ תא הללכ וניבא
תא - המכו המכ תחא לעו ,אובל םידיתעה תורודה ןהו ,רבעב ויהש תורודה ןה ,םלוכ תורודה
.אירבו יח ףוגב האירבו 'יח המשנד ןפואב התע תואצמנש תומשנה ,ורודבש תומשנה

רתיבו) תדחוימה תולדתשהה - זוע רתיו תאש רתיב דחוימב תשגדומ םלצאש ,ןבומ אליממו
,רודה אישנ לש אלוליהה םויד עובשה תחיתפ ,רבדה תחיתפב תויהל הכירצש (זוע רתיו תאש
!זוע רתיבו תאש רתיב - הדובעב הפסוה הליחתמ זאש ןויכ

:"הערפ לא אב" עובשה תשרפ םע הז רשקל שיו .ב

לא אב" יוויצה ןכותו .5"ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו ועירפתאד" ןפואב יוליגה לע הרומ "הערפ"
לא ("ה"בק 'יל לייעד") סנכיו אביש וניבר השמל הויצ ה"בקהש ,6רהזב התיאדכ ,אוה "הערפ
."הערפ"ד יוליגה ךות

י"ע ,לארשימ א"ואכב םג הז-ךרד-לע השענ - תוטשפב וניבר השמב 'יה הז ןינעש י"ע ,הנהו
,השעמו רובד הבשחמב התלועפ תלעופ איהש ןפואבו ,7ידוהי לכב הנשיש "השמ" 'יחבה
.הכוראב רבודמכ

ןינעב רבודמשכ ,וננינעב הריתי השגדהב אוה (לארשי ינב לכב "ןירוהנ לכ"ד יוליגה) הז ןינעו
:רודה אישנד אלוליהה םוי - [תיללכ הנשב ונדמעב דחוימבו] םלוכ תורודה לכ לע יללכ

איה וז 'ילעש אלא ,הגרדל הגרדמ המשנה תיילע תישענ זאש ,אוה "טייצראי"ד ןינעה ןכות
.8ךורע-ןיאד ןפואב

,םישדח א"י ךשמב שידקה תרימא ירחאלש ,"טייצראי"ב ,שידק תרימאד ןינעהמ םג ןבומכו
ירחאל אבה) "טייצראי"ה םויב שידקה תרימא הנה ,9המשנה תיילע אוה ונינע שידק לכ רשא
.הז ינפלש תוילעה לכ יבגל זוע רתיו תאש רתיב המשנה תיילע תלעופ (שידק תרימאב קספהה
'ילע תלעפנ זאש - "טייצראי"ה םוי עיגהב הנשו הנש לכב שידקה תרימאל עגונב םג ןבומ הזמו
.זא דע ויהש תוילעה לכל ךרעב-אלש

"ןירוהנ לכ . . ועירפתא"ה ירה - "לכה אוה אישנה"ש ,אישנ לש אלוליהה םויב רבודמש ןויכמו
ד"ע ,רודה ישנאמ א"ואכל ךייש (ךורע-ןיאד ןפואב 'ילעה) ולש אלוליהה םוי םע רשקב השענש
.וברקבש "השמ" 'יחב דצמ לארשימ א"ואכב השענש "הערפ לא אב"ד ןינעה

,לארשי ללכ תלואג םע אלוליהה לעב אישנהד תדחוימה תוכיישה דצמ - הזב הריתי הפסוהו .ג
11דועיה םע רושקש ,ףסוי - (10"ומש אוה") שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומשב שגדומכ
ףטו םישנ םישנא ,לארשי ינב לכ תא "ץראה תופנכ עבראמ ץבקי 'וג ודי תינש י-נדא ףיסוי"
ןהו ,ורבעש תורודה ןה ,תורודה לכב לארשי ינב לכ - םהמע דחיבו ,םייחב התע םיאצמנה
.אובל םידיתעה תורודה

."החמש" לש ןפואב ,12"יל קחצי עמושה לכ" םש-לע "קחצי"ד ןפואב םישענ הלא םינינע לכו

רושקה ,"הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא" 13ש"מכ הדיתעה הלואגה םע דחוימב רושק הז םגו
,ן"ישב יולגב בתכנ "קחצי" םשהש (14עודיה לטיפאקב) םילהתב וניצמדכ "קחצי" םע כ"ג
."קחשי"

הרותה ינינעב דחוימבו ,רודה-אישנ םע םינינעה לכ לש רשקה תודוא ,םימעפ המכ רבודמכו]
.[ולא םינינעבו ,הז רודבש

לש ןפואב התיה ונרוד אישנ לש ותגהנהו ונינעש העידיה דצמ רתוי דוע ףסותימ וז הגהנהב .ד
.החמש

עגונב וניצמש המ תמגודב) ד"בח יאישנ ,םיאישנה תוגהנהב (םג) םיקוליח וניצמ הז ןינעב הנהד
םנינעש םיאישנ ויהו ,החמשד ןפואב 'יה םתגהנהו םנינע רקיעש םיאישנ ויהש - (תובאל
;םיוקה (ינש) ראשמ דחאב 'יה ירקיעה

!החמש לש ןפואב אקוד התיה ותגהנהש ,וניצמ ונרוד אישנל עגונב

,םיימשג םירוסי-לעב 'יה אוה תוטשפבש הדבועה םע בשחתהב - רתוי דוע לדגי רבדבש אלפה
.ולש םיינחורה םינינעה לע םג ועיפשהו ולעפש םירוסי-לעב - הזל ףסונו

רבדמש הז אוה ירה !?ןכתיה - הנעטב וילא אב ולש אפורהש ,15םימעפ המכ הזב רבודמכו
תורשפאה ול 'יהתש שרדנ שארל-לכלש ןבומ אליממו ,הרותהו תודהיה תצפהד ןינעה תודוא
'יהיש ךירצ ןכ-םאו ,"םענראפ ןעצנאג ן'טימ" ,ףקיהה אולמב תודהיהו הרותה תצפהב לועפל
םיבוכיעו תועינמ הזב ויהי אלש קר אל ,ונייה ,ולש רובידה חכב טלושו לשומ תויהל ותלכיב
ראש יבגל זוע רתיו תאש רתיב הז ןינע תויהל ךירצ ולצא - הברדא אלא ,םדא-ינב ראשל ךרעב
;םדא-ינב

ועגפ םהש ,ךכ םע םג םירושק ויה ולש ףוגה ירוסיש - ךפיהל קוידב ולצא םיאור - תאז תורמלו
תודיסח ירמאמב רובידה ינינעב - כ"ג תוטשפבו ;תוימשגב ולש רובידה חכב ("טרירעגנא")
.תויהל ךירצ 'יהש יפכ ויה אל םה יולגבו תוטשפבש ,ב"ויכו

אלא ;ומלועב ותגהנהו ה"בקה לע םירבדמשכ "תויהל ךירצ 'יהש יפכ" רמול רשפא יא -
ללכה יפ-לע טרפבו .םדא-ןב לש ולכש תנבה יפ-לע "תויהל ךירצ 'יהש" המל - איה הנווכה
,ןבומ הזמש ,16"ןחכ יפל אלא יחכ יפל שקבמ יניא"ד ןפואב איה ויתוירב םע ה"בקה תגהנהש
אוה רבודמהש ףא-לע רשא ,"ןחכ יפל" לארשימ א"ואכ לש ישונא לכשה תנבהל ןתינ הז ןינעש
םע הרושק (הלכשו) תיקלאה שפנהש יפכ אקוד הז ירה ,תיקלאה שפנד לכשה תודוא
- .םלועה לכ םעו ,תימהבה-שפנה(ב תשבלתמו)

ןינעב הנוילע הלעמ יהוזש ,רוספורפ 'יהש) ונרוד אישנ לש אפורה תנעט ,רכזומכ ,התיה וזו
יפכ לעופל ותוחילש תא איבהל לוכי וניאש ,ךכב אקוד םיאטבתמ וירוסיש ןכתיה - (האופרה
!הצור 'יה אוהש

!הרותה יפ-לע תויהל ךירצ 'יהש יפכ - הזל ףסונו

:וניבר השמב ז"דע וניצמש המ יפ-לע ,םימעפ המכ רבודמכו

ןה"ו 18"יכנא ןושל דבכו הפ דבכ יכ" 17"חלשת דיב אנ חלש" ה"בקהל ןעט וניבר השמ רשאכ
לרע ינאו הערפ ינעמשי ךיאו ילא ועמש אל לארשי ינב ןה" ,19"םיתפש לרע ינא
תרימאל עגונב םג 'יהש ,ונרוד אישנ לצא 'יהש רובידה ינינעב בוכיעה תמגודב] 20"םיתפש
. . ךיחא ןרהא"ש :ךכל הצעהו הנעמה דימ לבקתנ - [םיינחור םינינע ,ב"ויכו תודיסח ירמאמ
רובידב וניבר השמ ירבד תא ריבעהלו רוסמל 'יה ןרהא לש ונינעש ,ונייה ,21"הפל ךל 'יהי אוה
- הז םע דחיבו ,רובידה םע םירושק םהש יפכ] םיימשגה םירביאה םע רושקה רוביד ,שממ
...!הרות יפ-לע תקדוצ הנעט איה וז הנעטש - ןבומ הזמש [םתוימשגב םיראשנ

התיה - תוינחורב םג םיבוכיעו תועינמ ולעפש ,תוימשגב םירוסי-לעב ותויה - רומאה לכ תורמלו
!!החמש לש ןפואב אקוד ונרוד אישנ לש ותגהנה

.22רקיעה אוהו - לעופב השעמל עגונב הארוה דומלל םיכירצ ןינע לכמ ,הנהו .ה

:וננינעל עגונבו

,טבש ד"וי ינפלש עובשה לא רבכ ונסנכנש ןויכ

אלוליהה םויב תויודעוותה רודיס ,ונייהד ,םייללכ םינינע םע הרושקה הנכהה לע ףסונב הנה
םויל המדקה רותב תויודעוותה רודיס ןכ-ומכו ,הזל םיאתמה םוקמבו ,םנמזבו םתעב
- וירחאלש תבשב ז"דעו ,אלוליהה םוי ינפלש תבשב טרפבו ,אלוליהה

'יהי דומילהש ,אלוליהה לעב לש הרותה דומיל ינינעב הטלחה ומצע לע דחאו דחא לכ לבקי
םעט הזיאמ) ונרוד אישנ לצא התיהש בוכיעהו העינמה אלמתת ודי-לעו ובש ,הזכ ןפואב
העינמ התיה ןכא אליממו ,23"ךאיבנ 'יהי ךיחא ןרהאו"ה תא ול ונתנ אל ירהש ('יהיש
("טרירעגנא סע טאה") העגפנ ז"יעש ,ךכ ידכ דעו ,רובידב ולש תודיסחה ירבד תוטשפתהב
.בתכבש ולש תודיסחה ירבד תוטשפתה םג

לעופב התיהש ולש תודיסחה ירבד תוטשפתהש (ל"נכ) םדא-ינב לכשב תוטשפב הארנה יפכו
חטב ,זא ןכש ,תוטשפב רובידב התיה תודיסחה תרימא םאב - התיהש תוטשפתהל תעגמ הנניא
עגונב כ"וכאעו ,בתכ - השעמד ןפואל דעו ,ורמאנש םירבדה לע רובידב "הרזח" תכרענ התיה
.הבשחמל

הרותה דומיל ינינעב הטלחה ומצע לע לבקי דחא לכש - רקיעה אוה השעמה ,רומאכ ןכל רשא
.אלוליהה םויל רשקב תויודעוותה רודיס - רבודמה רקיעה לע ףסונ ,אלוליהה לעב לש

לש ותדובעש ומכ ,החמש ךותמ אקוד 'יהת ולא םינינע לכב הדובעהש - רקיעה אוהו דועו .ו
!אקוד החמש ךותמ - םירוסי-לעב ותויה תורמל - תוטשפב התיה ונרוד אישנ

דאמ םתרמשנו" הרותה יוויצכ ,תוימשגב אירב תויהל ךירצ ונתאמ דחא לכש פ"עא ,רמולכ
לע טבה ילבמש - הרומאה הארוהה יהוזו .תולגה ירוסימ ונא םילבוס ירה ,24"םכיתושפנל
!!בבל בוטו החמש ךותמ אקוד 'יהת "'יוה תדובע"ש ה"בקה עבות תולגה ירוסי

!המילשהו תיתימאה הלואגה לא רתוי דוע םיברקתמשכ - כ"וכאעו

,םיזרזמו םימידקמ ז"יעש - הזב תובוט תוטלחהה י"עו ,תורומאה תולועפה י"ע דחוימבו
םייקתמ "חישמה תומי"בש - "חישמה תומיל איבהל" 25עודיה ןושלכ ,תוטשפב םיאיבמו
!םירומאה םינינעה לכ יולגב ריאהל דימ םיליחתמ אליממו ,שממ 26"םוי רואל 'יוה ארקיו"ה

תוישרפבו "םעה תא הערפ חלשב" תשרפב - "הערפ לא אב" תשרפמ םיכישממ אליממו
.המילשהו תיתימאה הלואגב ויהיש יפכ - הרות-ןתמ םעו םיה תריש םע תורושקה ,הז ירחאלש

לכב תובוט תוטלחהב רתוי דוע ופיסוי בבל בוטו החמש ךותמש ,רומאכ ,אוה רקיעהו .ז
אב תשרפ םויס ינפל דועש הכזנ אליממו ,לעופב השעמב תוטלחהה םויקב - רקיעו דועו ,רומאה
'יהיש יפכ ףוס-םי תעירקד ןינעה רבכ 'יהי - ('ירחאל תואבה תוישרפה תלחתה ינפל כ"וכאעו)
תעיקבו תעירק - הברדאו ,27"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ירהש הדיתעה הלואגב
.28םימעפ המכ רבודמכ םירצמ תאיציבמ רתוי הלענ ןפואב ל"תעל 'יהתש יפכ םיהו רהנה

בבל בוטו החמש ךותמ םידסח-תולימגו הדובע הרותד םינינעה לכב םילעופש י"ע דחוימבו
,תורומאה תולועפה לכב רתוי דוע םיפיסומש ךכ ,29רדג תצרופ החמש ירהו ,אקוד

תוכחל ךרטצנ אלש דעו ,םירומאה םינינעה לכ תא רתוי דוע םימידקמו םיזרזמ - אליממו
ינש" - תורואמה ולתינ ובש ,יעיברה םויב דוע הז לכל םיכוז אלא ,עובשב ישימחה םויל וליפא
דגנכ ,ןטקה רואמהו לודגה רואמהל םיקלחתמ םה ןכמ-רחאלש אלא ,30"םילודגה תורואמה
.תולדגד ןפואב םה םהינשו ,וידחי םידחאתמ םהינשש ןפואבו ,31הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות

ךישמנ אליממו ,שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגל הכזנש - רקיעה אוהו דועו
אישנש ןפואב - ןכמ-רחאלש תויודעוותהל עגונב כ"וכאעו ,התע ונא םיאצמנ הב תודעוותהב
,"קחצי"ד ןפואב ןהו "ףסוי"ד ןפואב ןה ,ונשארב ונרוד

.שממ דימו ףכיתו

.[הקדצל רלוד לש תורטש 'ב 'יש םיפסאנהמ א"ואכל א"טילש ר"ומדא ק"כ קליח כ"חא]

__________

.מ"כבו .גפר ח"ערת מ"הס האר (1

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (2

.18 הרעה 1055 ד"ח ש"וקל הארו .יבר תכרעמ (םיעורה אלמ ס"חמבל) י"הק .דפ ןפוא תוקומע הלגמ (3

.ז"ס ק"הגא אינת האר (4

,יר א"חז (5

,דל ב"ח (6

.ב"מפר אינת האר (7

.םש 15 הרעהבו 329 ו"כח ש"וקל םג האר (8

.(םש ש"וקלב ונמסנ) דועו .שידקה ןינע תונווכה רעש האר (9

.דועו .ךליאו ב"עס מ"ההל ת"וא ,די ה"לש ,ז"יפ ר"ב .טי תישארב (10

,א"פ ר"ומש הארו .אי ,אי 'יעשי (11

,אכ אריו (12

,אל תוכרב ,וכק םילהת (13

,הק (14

.382 א"ח ה"משת תויודעוותה .455 א"ח (ו"משת תאצוה) ל"שת שדוק תוחיש האר (15

.אי אשנ אמוחנת ,ב"יפ ר"בדמב (16

.גי תומש (17

.ד"וי ,םש (18

אראו (19

.בי ,םש (20

.זט-די תומש (21

.ז"ימ א"פ תובא (22

אראו (23

.םש א"שרהמ ג"אדחבו ב"עס ,בל תוכרב הארו .וט ןנחתאו (24

.הנשמב ב"עס ,בי תוכרב (25

תישארב (26

.וט הכימ (27

ץ"חרת מ"הס) ץ"חרת ףינהו ה"ד .ךליאו ב"נפ צ"מאהדאל הנומאה רעש .ךליאו ד ,זט וצ ת"וקל האר (28
.מ"כבו .(ךליאו חצק

.ךליאו דכר ז"נרת מ"הסב ראבתנ (29

.זט תישארב (30

.(א"עס ,זט ה"לשמ) ב"עס ,ול ,די תישארב ת"הוא ,אי ש"הש ת"וקל (31


הלואגה ןמז


התע רבכ הנשי הלואגה

קר הכירצ איהו ,התע רבכ הנשי ,הבש תילענ יכה אגרדל דע ,הלואגהש םיעדוי רשאכ
ללכב ז"הועבש םירתסהו תומלעהה לכ תא רובעל לק רתוי הברה יזא ,לעופב תולגתהל
.תויטרפ יטרפב םינורחאה תורודבו ,טרפב תולגה ןמזבו

תיתימא תואיצמ םניא ,צ"מות ינינע לע םנשיש םיבוכיעו תועינמה לכש עודי ירה ,תאז דבלמ
,'ה תדובעב ("תוחכ ערעפיט") רתוי םיימינפ תוחכ תולגל ידכב רתסהו םלעה קר אלא ,ו"ח

םירתסהו תומלעהה םג ירה ,וישכע רבכ הנשי ירה ותימאל תמאבש ,הלואגה דצמ ,וזמ הריתיו
.התע ורסוה רבכ

לטבתמ ,השודקד ףקות םע םיכלוה אלא םהמ םילעפתמ אלו ,דבלב ןוימד םהש םיעדוי רשאכו
.1הבוטל וז םג יזאו "דיבע בטל" 'יהנו ,רשב יניעל םג םלעהה
(תידיאמ םוגרת ,*הגומ - ד"ישת'ה טבש ח"הבמ ,אראו פ"ש תחישמ)

__________
.ךליאו 393 ב"ח ש"וקל האר (1

.ל"ומה .127 א"ח ש"וקלב הספדנ החישה (*


הנורחא יכה הנכה
הלואגל ןורחא יכה ץקו

ימי לכ ללוכש "שדוח 1שאר" ,"שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" ונדמעב
,ונרודבש וניבר השמ זירכמ - (שדוק 'יהי ירישעה) ובש ירישעה םוי טרפבו ללוכו ,2שדוחה
:לארשימ א"ואכבש השמ ץוצינ ז"דעו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ

לכ ומלשנ רבכ ,3"'וכ הרות םתלבק . . רכשו םכל הלודג הברה" ,"הזה רהב תבש םכל בר"
םינינעה ,ךדיאלו ,"םירבדה הלא" ,לכ ןיעל יולג ןפואבו ,גלפומ יובירבו וניתדובעו ונישעמ
שאר תא ואש"ד הלועפה י"ע טרפבו ,הבושתה י"ע ונקתתנ יאדובש - רבעב ויהש םייוצר-יתלבה
- 4ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנל דע (תואישנ ןושלמ אישנ) וניאישנ וניתובר י"ע "לארשי ינב
.אכפהתאד יוליעה ליבשב ,דבלב זמרב םיריכזמ

ואוב 'וג םכל ועסו ונפ" - ותזרכהב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש וניבר השמ ךישממ - ןכלו
,המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכה - "'וג םכיתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה תא ושרו
- עובשה תשרפב בותכה ןושלבו ,"דח אוה תנא" ,5רשע דחא 'יחבד יוליגה תומילש 'יהי זאש
.תישימחה 'יחב םע רושקה ,הלואג לש תישימח ןושל ,"ץראה לא םכתא יתאבהו"

:לעופב השעמל עגונב - תוטושפ תויתואבו . .

םיפצמו ,חישמה תאיבב המילש הנומאב י"נב לכ םינימאמו ונימאה תולגה תונש לכ ךשמב
.6"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,ותאיבל

םיניבמ אלש פ"עא ,ירה - רתויבו רתויב ךראתנש (םודא תולג) ןורחאה הז תולג ךראתמש לככו
תובקעד םינמיסה לכ ומייקתנ רבכש ירחאל ,הזה םויה דע 7תולגה תוכיראל הביסה ללכו ללכ
םיציקה ןכו ,9"ןיציקה לכ 8ולכ" ארמגה ןמזב רבכו ,(ב"ויכו הטוס תכסמ םויסב) אחישמ
י"נבד הנומאה ףקותו תומילשב ו"ח ערגנ אל - 10ז"חאלש תורודב לארשי ילודג י"ע ורמאנש
לוכיבכ העיבתהבו ,"יתמ דע" הקעצהב הפיסומ תולגה תוכירא - הברדאו .חישמה תאיבב
.שממ דימו ףכית י"נב תא לואגל השירדהו השקבהו ,"ךמע תא תלצה אל לצהו" ה"בקהל

שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" - הלואגל רתויבו רתויב לגוסמו דחוימ ןמז אובב כ"וכאעו
ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכהל ןורחא יכה ץקו הנורחא יכה הנכהה ,"'וג
תיתימאה הלואגה תא איבהל הז הלוגס ןמז לצנל וב יולתה לכ תושעל לארשימ א"ואכ
השירדו השקבהו 'יפצה ,חישמה תאיבב הנומאה קוזיח י"ע ,11שממ הטושפכ המילשהו
םישנאה ,הצוח תונייעמה תצפהב טרפבו צ"מות ינינעב הפסוהה י"ע רקיעו דועו ,ותאיבל
.ונינע יפל תחאו דחא לכ ,ףטהו 12םישנהו
(הגומ - נ"שת'ה ,טבש ח"ר ,אראו פ"ש תחישמ םיעטק)

__________
.מ"כבו .ותלחתב ה"ר רעש ר"טע .ךליאו א ,חנ ה"ר ישורד ת"וקל האר (1

לכ תגהנהו תוללכתהד "הכאלמ"ה םג ללוכ ,"'יושע ךתכאלמ לכ"ש ,תבשה םויב לחשכ - הריתי השגדהבו (2
.(תבשב לחשכ) ח"רב שדוחה ימי

.י"שרפבו ו םירבד (3

רמאנש "רחא"ש טרפבו ,"ןב" השענ "רחא"מש ,"רחא ןב יל ףסוי" ש"ע ,ףסוי - (ןושארה) ומשב שגדומו (4
ןותחת קידצ ןימינבו ,ןוילע קידצ ,ףסוי ךרעב ,השודקד "רחא" ,ונייה ,ןימינב לע יאק (לחר ירבדב) בותכב
.(ב ,גנק א"חז)

"רשע דחא" 'יחב יוליג לע זמרל - "שדוח רשע יתשעב הנש םיעבראב" איה הז לע הזרכההש קתמוי ז"פעו (5
.הדיתעה הלואגב

הליחתמ (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה ירחאל) יעישתה רודד הדובעהש - רתוי דוע קיתמהלו ףיסוהל שיו
- (ןיד אמלעב ותויח תפוקתל ןיידע ךייש ומצע תוקלתסהה םוי יכ) תוקלתסהה םוי תרחמלש םויהמ (רקיעב)
ירחאל (רקיעב) ליחתמש - (הנש םיעברא) םינשל עגונב ותמגודו .רשע דחא שדוחל רשע דחא םוי ,טבש א"י
.א"ישת תנשב - תוקלתסהה תנש םויס

םיעבראה תנשד טבש ח"רב השמ תזרכה ירחאל - הנושארה םעפב ץראל הסינכהב םג ותמגוד וניצמש ריעהלו
שדוחל רושעב ןדריה ןמ ולע םעהו" - (תיחצנ הלואג התיה וכז וליאש) "ץראה תא ושרו ואוב 'וג םכל ועסו ונפ"
ולעש םויה ירהש) ץראל הסינכהד הפוקתה רקיע הליחתמ ובש ןושארה םויה ,ז"פעו ,(אי עשוהי) "ןושארה
.*ןושארה שדוחל א"י םוי אוה (ז"נפלש הפוקתל םג ךייש ןדריה ןמ
__________
םיאישנה תונברקב םרדסכ םיטבשה ןינמל ןווכמ םישדחה ןינמש תועדהל - טבש שדוחל ותוכיישמ ריעהל (*
.(נ"שו .316 'ע ו"כח ש"וקל האר)

.ךליאו 394 ג"כח ש"וקל האר (6

ירמאמ) "דאמ ךראתנש הזה תולג ןינע ןיבהל" ןקזה וניבר לש ורמאמ עודיכ ,הזבש םירואיבה לכ ירחאל םג (7
.ב"ויכו ,(נ"שו .ךליאו בנת םירצקה ז"הדא

,זצ ןירדהנס (8

,תומילשב ויה "ןיציק"ה םע םירושקה הדובעה ינינע לכש ,תומילשו לכ ןושלמ םג - "ולכ"ד שוריפה ל"יו (9
.אב אל ןיידע ,כ"פעאו

.(אכת שיר א"ח תוישרפ ז"הדא ירמאמ) ףלאה תאו ה"ד ןקזה וניבר לש עודיה ורמאמב - אמגודלו (10
ע"ס םירצקה ז"הדא ירמאמ) םיציקה תורחאתהו יוביר ןינעב ןקזה וניבר לש ורמאמב ראובמהמ םג ריעהלו
.(נ"שו .טלקת

יטוקל"ה תספדה י"ע םייקתנ ל"נה רמאמב רכזנש "ץק"הש צ"צה ירבדל ךשמהב - ש"רהמ ר"ומדא ירבדכ (11
.(דועו .70 הרעה 80 ו"ח ש"וקל) שממ וטושפכ חישמה תאיב םיכירצש - "הרות

ולאגנ רודה ותואב ויהש תוינקדצ םישנ רכשב" ,אי הטוס) ל"זראמכ - לארשי ישנל עגונב הריתי השגדהו (12
לוגלג אוה תולגה לש ןורחאה רודש (דועו תומש ל"הסו ת"ל) ל"זיראה יבתכב ש"מ פ"עו ,"םירצממ לארשי
.ונרודבש תוינקדצ םישנ רכשב 'יהת המילשהו תיתימאה הלואגהש ,ןבומ ,םירצממ אציש רודה לש


*"דחא םכש ודבעלו"


ל"תעלד רוריבה תמגודבו ןיעמ

הפש םימע לא ךופהא זא" דועיה םויקל תוכימסב ,תולגה ןמז ףוסב ונא םיאצמנש ןויכמ
העפשהה י"ע ,םלועה תומוא רוריבב םג קוסעל לדתשהל םיכירצ - "דחא םכש ודבעל 'וג הרורב
ידי לע ונעידוהו הרותב ה"בקה ןהב הוצש ינפמ" חנ ינב תווצמ עבש ומייקיש םלועה תומוא לע
'וג םימע לא ךופהא זא" דועיה םייוקי רשאכ ,ל"תעלד רוריבה תמגודבו ןיעמ ,"וניבר השמ
."הכולמה 'הל התיהו" ,"דחא םכש ודבעל

םימייקמ כ"האלבש ןויכמ - םלועה תומוא לע תאז לועפל לקנ ולא ונימיבש פ"מכ רבודמכו
לועפל לקנ ןכלו ,ב"ויכו רחסמ ינינעל עגונב 'וכ בוריקו םעונ יכרדב ע"הוא םע םירשק
,םירבדב 'יפכ ,"ףוכל" - דעו ,םהיפינסו םהיטרפ לכ לע נ"ב תוצמ עבש םייקל םהילע עיפשהלו
המצע הרותהש דעו ,"'וג םעונ יכרד 'יכרד" הרותה ךרדל םאתהב ,םולש יכרדו םעונ יכרדב
."םלועב םולש תושעל הנתינ" ("'יכרד" קר אל)

ןכלו ,תישיאה ותבוטל גאוד ה"בקהש - םעונ יכרדב - ול םיריבסמו ידוהי-וניאל םישגנ רשאכ
רהב וניבר השמל הוצש יוויצה תא רוסמל (וניבר השמ ץוצינ וב שיש ידוהיה תא) ותוא חלוש
ול םיריבסמו ,חנ ינב תווצמ עבש ומייקי םלועה תומואש (י"נבל הרותה תניתנ םע דחיב) יניס
.ןתלועפ ולעפי ולא םירבדש יאדוב ירה - םלועה בושיל עגונב רבדבש תלעותה תא

...וז השקב תלבקתמ דימת אל ,ונרעצל ,ירה ,קשנ חולשמב עויס תשקבב יוגה לא םינופ רשאכ
- חנ ינב תווצמ עבש םויק תודוא ומע םירבדמ רשאכ כ"אשמ ;('וכ רעצמה ירבדב ךיראהל ןיאו)
.וילע לועפל וחילציש יאדוב

םימד תוכיפש ומכ ,הנידמה יקוח פ"ע םג חרכומו לבוקמ חנ ינב תווצמ עבשמ קלחש - טרפבו
ןינעל עגונב כ"אשמ] ז"עד ןינעה תלילש - םלועה ארוב לש ותוכלמ תלבקל עגונב ןכו ,הליזגו
[(ג"פ ז"ישת םיבר םימ ה"דב ןמסנ) ףותישה לע ורהזוה חנ ינב םא ט"וקש הנשי הזבש ףותישה
.(ט"פר םיכלמ 'לה ם"במר) "ןהל הטונ תעדה" - ולא םינינע לכש

לש סחי וילע לעופ הז ירה ,'וכ ותבוטל גאודו ןיינעתמ ידוהיהש האור יוגה רשאכ :דועו תאז
.םיימשגה וינינעב ול עייסי יוגהש ךכב םג יוטיב ידיל אב הז ןינעו ,ידוהיה יפלכ הצרעהו דובכ
.ה"בקה יוויצ תא םימייקמ ךכבש ןינעה רקיע לע הפסוהב הז לכש - ןבומכו

."הרצי תבשל" ,םולשו החונמ לש בצמב 'יהי ולוכ םלועהש םילעופ ז"יעש - רומאכו . .

'ימעוט"ד ןפואב - תולגה ןמזב דוע "ךיתוקינמ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ"ד ןינעל םיכוז ז"יעו
,"בר השעמ" - (א"ער ,טי םיחבז) ארמגב רפוסמכ ,הלואגה ברעב "וכז םייח

'ה םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" דועיה םויקל םיכוז שממ בורקבו
.המילשהו תיתימאה הלואגב - (םיכלמ 'לה םויסב ם"במרה ד"ספכ) "דחא םכש ודבעל
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ורתי פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .חנ ינב תווצמ 'ז ןינעב הנורחאל הלודגה תוררועתהה תובקעב חתפנ הז רודמ (*


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

אב 'פ ק"שע דע - טבש ח"ר ,אראו 'פ ק"שמ "מ"שת ןמוי"מ ז"ט קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

ג"לירה ריכזמל עידוהו 9:35 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ח"ר ,אראו שדוק תבש םוי
.תודעוותה 'יהת םיירהצה-רחאש

ש"דא ק"כ טיבה חישמ לש ת"סה תא ואיצוהשכ .תירחש תלפתל ש"דא ק"כ סנכנ 10:00 העשב
.ןהכה ךריבש רחאל דע ת"סה לע

תורודב דוחיב טבש ח"רד הלעמה לע 'א החישב חתפו ,תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ 1:30 העשב
ןתינ דציכ :העודיה הלאשה תא ראיבו ,הצוח תונייעמה תצפהל עגונב הארוההו ,םינורחאה
םויה ותוא לע 'מגה רופיסב רואיב םידקהב ,תוצוח לכ שארב אתיירואד ןיזרד ןיזר ץיפהל
ראיבו ."לגעה השענש םויכ לארשיל השק םויה 'יהו" תינויל הרותה תא ךלמה ימלתל ומגרתש
. (ךליאו 1 'ע ד"כח ש"וקלב ספדנ) "לגעה השענש םויכ" אקוד עודמ הבר תוכיראב ש"דא ק"כ

.'וג םישדחה םימשה רשאכ יכ ה"ד רמאמ רמאו ןגנל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא

םמויסבו .תמדוקה תודעוותההמ י"שרפב רואיבה ךישמה ןכו ,י"שרפב רואיב - 'גו 'ב החיש
םע רושק הז-ירהו ,י"שת טבש ד"וי זאמ "הנש םישולשב יהיו" איה וז הנשש ש"דא ק"כ רמא
חישמ אובי טבש ד"וי םדוק דועשו ,שחומב תוקולא תייאר לש ןינע ,הרותה תוימינפ - הבכרמה
,לכש - "תעד"ה אלו הנומאה דצמ אוה יכ "תעדה חסיה"ל רתוס וניא ויתודוא רובידהו ,ונקדצ
.שממ בורקב אובתש ר"הי - הלואגה לש ןושארה רוד אלימבו תולגב ןורחאה רוד ונאש ןויכו

כ"חא ,(םימעפ 'סמ רוזחל העודיה העונתב זמרו) "רעבירא הליחתכל" ןגנל הוצ ש"דא ק"כ
לחה החנמ תלפת ירחא .הנורחא הכרב תרימא ד"ע ריכזהו ,"אוואקעינ טעינ טעינ" ןגנל לחה
."טעינ טעינ" ןגנל בוש

.4:45 העשב המייתסה תודעוותהה

.ותיבל עסנ כ"חאו ,תיברע תלפת ש"דא ק"כ ללפתה 6:45 העשב

ש"דא ק"כ םויה אצי אל החנמ תלפתל .10:15 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,'א םוי
.(וז הנשב תישילשה םעפה וז)

.תיברע תלפתל סנכנ תוקד רשעכ ירחאלו 6:45-ב רזח ,ותיבל ש"דא ק"כ עסנ 6:20 העשב
.ותיבל ש"דא ק"כ עסנ 7:45 העשב

ש"דא ק"כ קליח ת"הירקל סנכנש תעב .10:10 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,'ב םוי
ף"כב) ה'יכז תב . . המש תא רמאו הלוחל "ךרבש ימ" ןיקסר ד"ר השע ת"הירק םויסב .הקדצ
ףיסוהו ,(הפר ף"כב) ה'יכז רמולו "ךרבש ימ" בוש תושעל הרוהו ןקית ש"דא ק"כו (השוגד
.(הפר ף"כב) ה'יכז אוה אמאה לש המשו . . תחפשממ וז אמתסמש

העשב רזחו ותיבל עסנ כ"חא .םידליל הקדצ קליחו ,החנמ תלפתל ש"דא ק"כ סנכנ 3:30 העשב
.יקסנירק י"ר םע םילימ המכ רביד תינוכמהמ ש"דא ק"כ אצישכ .6:35

ק"כ עסנ 11:30 העשב .ןתח ירוהל ט"זמ לחיאו 6:50 העשב ש"דא ק"כ סנכנ תיברע תלפתל
.ותיבל ש"דא

ןותחתה ע"גל וסנכנ החנמ תלפת ינפל .10:30 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,'ג םוי
.רודיס לבקל ןתחהו ,ש"דא ק"כ תכרב תא לבקל ידכ הלכו ןתח תוחפשמ

."לאז"ל סנכנו וכרדב ודמעש םידליל הקדצ קליח ,החנמ תלפתל ש"דא ק"כ אצי 3:30 העשב
עבטמ שקיבו ש"דא ק"כל שגנ ,ןטק דלי סנכנ עתפלו תלדה תא רוגסל קיפסה אל בוקדח 'רה
בחר ךויח ךייח ש"דא ק"כ ,ויחא ליבשב םג שקיבו הפרה אל דליה .ול ןתנ ש"דא ק"כו הקדצל
.ויחא רובע םג ול ןתנו

עסנ 11:55 העשבו רזח כ"חא .ותיבל עסנ 8:00 העשבו ,6:50 העשב ש"דא ק"כ סנכנ בירעמל
.םולשל חרוא ךריב אצישכ .ותיבל

.10:20 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,'ד םוי

.ש"דא ק"כמ רודיס לבקל ידכ ןותחתה ע"גל ןתח סנכנ החנמ תלפת ינפל

עסונ ש"דא ק"כ ךריב אצישכ .הקדצ םידליל קליחו 3:40 העשב ש"דא ק"כ סנכנ החנמ תלפתל
.תובוט תורושב תעימשבו הבוט העיסנב

.6:45 העשב ש"דא ק"כ סנכנ תיברע תלפתל

.טבש ד"ויל שדוקה ץראמ םיחרוא לש תפסונ הצובק עיגה ברעה תועשב

תואישנל םישולשה תנש" רעשה דומע לע ובתכו ר"תעא מ"הס תא סופדל םיניכמ ולא םימיב
ז"ה" :ש"דא ק"כ בתכו (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תדלוהל האמה תנש תרומת) "ש"דא ק"כ
.'וכ םישולשה תנש ד"ע ש"וקלב סיפדהל ולחה זאמו ,"ש"וקלל ךייש

ש"דא ק"כ אצי הרותה תאירקל .10:20 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,'ה םוי
תכרב וכריב םישנא תורשעו ,"לאז"ה תא ואלימ רשא םיחרוא לש לודג להק הב ופתתשהו
.ליזרבמ הלודג הצובק םהיניב ,"למוגה"

ןזור רמ תא 770 לש הסינכב שגפ וכרדבו הוקמל עוסנל ידכ ש"דא ק"כ אצי 11:20 העשב
םינינע ד"ע ןכו ,ותחפשמ םולשלו ומולשל ש"דא ק"כ לאשו ,(ולואפב 'יריע רבח) ליזרבמ
.וריעב

.החנמ תלפתל דימ אציו ורדחל סנכנ ,6:10 העשב רזח ,להואל ש"דא ק"כ עסנ 2:30 העשב

ש"דא ק"כל ורסמו ,ט"ש .א 'רהו ןייטשנצילג .ח 'רה ןותחתה ע"גל וסנכנ החנמ תלפת ירחא
תימואלה 'ירפסהמ ואיצוהש ש"רהמה ר"ומדאו צ"צה ר"ומדאמ ק"יתכ םירפס 11 - הנתמ
.םילשוריב

םע ט"שארו ג"חר ש"דא ק"כל וסנכנ הלפתה ירחא .תיברע תלפתל ש"דא ק"כ אצי 6:50 העשב
ןוידפל בורקב הכזנ ןכ ,םייובש ןוידפ לש ןינע 'יה הזש ומכ :םכריב ש"דא ק"כו םהיתוחפשמ
א ןוא תבש ןעכיליירפ א" :רמא כ"חא .המילשהו תיתימאה הלואגב ללכהו טרפה לש םייובש
ד"ועה רובע 5$ ןכו ,תוילארשי תוריל 5-ו $5 םהמ א"כל ןתנ ש"דא ק"כ ."ךשמה ןעכיליירפ
.הזב קסעש

__________
"ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע :יעדומל תאזו (*
תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 -
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב

שי םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ישפח םוגרתב ש"דא ק"כ לש ויתוחיש ןכותמ תורצק תודוקנ תואבומ ןמויה ךותב
.המצע החישב ןייעל


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

ולא םימיד םיכיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ ק"גא 'ב ונינפל
(התע דע ומסרופ אל עודיה לככש)

כ"שת תבט ז"כ .ה"ב

ןילקורב

צ"צב קסוע א"יא ח"הרה 'תוחמ
'יש ןמלז רואינש 'הומ תובא ץע ףנע

!הכרבו םולש

םתוחבו ומויסב תורקל יל םענו ,ךורא יכה קספה ירחאל ,תבט א"כמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
אוה םגו 'יחת ותגוז רוזחתש דעו ש"ופרה 'יהת רשא ןוצר יהיו ,תואירבה תבטהמ ,ולש
.םנתיאל

וליפאש = רבדב תוכורכה תואצוהה = ביצקת הזב ףרוצמ = 'וכו ת"ושה תספדה תודוא ש"מב
,ךרע יפל תופתתשה תויהל הכירצש ןבומ ,תואצוהה קלחב ףתתשהל הצרתש ,הפוק ואצמי םא
,הזב ע"צ ,דספה 'יהי אלש ותוקת רשא ש"מבו .'וכו רחא םוקממ אובי םוכסה בור רשא .א .ז
ןפואב) םירפס תצפהל עגונהב ת"הקל עודיה יפכ לבא ,תוינחורב דספה הזב ןיא יאדובש ףא יכ
,שורד ירפסב רבודמהשכ וליפאו .'וכו םינדעו ןדע ךראתמ הז ירה ,(הנתמ לש אלו הריכמ לש
.ל"נהל עגונהב כ"וכאע ,ב"הוצראב םירקיעה םינינעמ והזש

םאב יכ] סיפדהל יאדכש םומינימה והזש םיספוט ףלא וסיפדי םאב אוה רומאה ביצקתה
קושב רשא םיריחמה ךרעב אלש - ספוט ריחמ הלעי ,ל"נהמ תוחפ 'יהי םיספוטה רפסמ
.[םירפסה

ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליה םוי אוה וב ירישעבש טבש שדחל ונברקתהבו
ז"ע רשא ,תונייעמה תצפהד דיקפתה תואלמל ,ונתאמ א"ואכ הכזיש ןוצר 'יהי ,ע"יז מ"גבנ
הצוח ויתוניעמ וצופישכש ,ט"שעבה לש ק"הגאב רשא דועיה םיוקיו ,אלוליהה לעב ושפנ רסמ
.'וכו רפע ינכוש וננרו וציקהו ,אחישמ אכלמ אד רמ יתאק

ט"ושבל הכרבבו דובכב

ק"יח


* * *


כ"שת תבט ח"כ .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

= הרותד רתסנב קסופ = אינתה לעב ןקזה וניבר לש אלוליהה םוי ,תבט ד"כמ ובתכמל הנעמב
ליחתה רשא ,תודיסחה תרות דומילב רדס תודוא לאוש וב - הרותד הלגנב קסופ = ע"ושהו
.אשידק אינת רפסב

,הבושתה תרגאב ליחתהל וליבשב אוה םיאתמה דומילה רדס לבא .הזב ךישמיש ןוכנהמו
.אינתד 'א קלח כ"חאו ,הנומאהו דוחיה רעש הז ירחאו

.ת"תח ירועישל עגונהבו

ונעמשש המ פ"ע ,םינינע המכל הלוגסו םה םילכו רונצ - הברדאו .לוע הז ןיאש ,ול רמואה קדצ
ילב ,הלבקה ל"צ לארשי גהנמ לככש ,ףאו .ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כמ פ"כ
.רומאהכ םיענ ןינעב טרפבו ,ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו ,רסחי אל לעופב א"כב לבא ,רדנ

.רקובה תלפת םדוק לוח םוי לכב תודחא תוטורפ הקדצל שירפהל הככ גהונו עדוי חטב

רומאה לכב ט"ושבל הכרבב

א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish