ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םתודוא שיערמהש םינינע 'ג םנשי
:"רעשטיוואבויל" אוהש םיעדוי
חישמ תאיבו םיחטש תרזחה ,ידוהי והימ

*

טבש ד"ויל תלדגומ תיגיגח האצוה

*

טבש ד"וי ,אב 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= זמש ןוילג =:םיניינעה ןכות

הנש 50 - א"ישת'ה ינגל יתאב
רמאמב תונורחאה תויתואה / יעיבשה רודב םיאצמנ ונאש עדנש ונתאמ םיעבות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה אב פ"ש תחישמ / הז ונרודב כ"אשמ - ינימשה רודב התיה תוקלתסה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / אקוד וישכע אובי חישמש םישיערמש ךכל הביסה

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םיעטק / "םיחפט הרשעמ הטמל" םישקבמש ריהבהל םיכירצ

"דחא םכש ודבעלו"
ע"הוא לע לועפל ךרוצה ןינעב / ע"הוא לע הלועפב ףיסוהל םיכירצש הלעמלמ רורב ןמיס

חצניו - תמחלמ םוחליו
אב חישמ הנה הנהש רמוא השמ
ץראה תומילש ןינעב החיש / !םייוגה ירחא םיפדורה םנשי כ"פעאו

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
הז ןוילגב הנושארל םימסרפתמה ש"דא ק"כמ םירידנ ק"גא

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
חלשב ק"שע דע - אב ק"שעמ / "מ"שת ןמוי" ךותמ ז"י קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"טשת'ה טבש ד"וי תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / קלמעב םימחלנה השמ ישנא

יפרג ץבוק


הנש 50 - א"ישת'ה ינגל יתאב


עדנש ונתאמ םיעבות
יעיבשה רודב םיאצמנש

ק"כמ ינגל יתאב ה"ד ןושארה רמאמה תרימא תעמ םינש לבוי תואלמ לגרל
חתפב םיאיבמ ונא ,א"ישת'ה טבש ד"וי - א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא
(ש"דא ק"כ י"ע הגוהש יפכ) רמאמה םויסמ תויתוא 'ב סרטנוקה

םילימה לש ישפח םוגרת ןוילגה-ילושב ונאבה ,םידמולהמ קלח לע לקהל ידכ
ונמוס ש"דא ק"כ תורעהל םניב לידבהל ידכ .רמאמה ךותב שידיאב תועיפומה
תויתואב ונמוס ש"דא ק"כ תורעהו םירפסמב ל"ומה תורעה

(רוקמב ןייעל שי ןינעה תומילשלו ,טכ 'ע א"ח ינגל יתאב מ"הסב ספדנ רמאמה)

זא םגה זא ,ןיביבח ןיעיבשה לכו ,ןקזה ר"ומדא ק"כל יעיבשה רוד ונתאמ םיעבות הזו . .
רודד הדובעהו ןיביבח ןיעיבשה לכ מ"מ ,1טעוועראהעגסיוא טינ ןוא טנידראפ טינ סאד טאה'מ
זא 'ישפנב שניא עדי רשא ,ב"הנד תוטשה ךופהל .שממ הטמל הניכשה ךישמהל אוה יעיבשה
,2רעקירעדינ ךאנ לאמא רשפא ןוא סאד טאה רע סאוו ב"הנ ןופ ךאק םעד ןוא ,סאד טאה רע
.השודקד תוטשל הז תא ךופהלו הזמ תושעל

קלתסא 'יהיש ידכבו םירתסהו תומלעה המכ ויה רבכש ףאד ,רטפתאד אקידצ ןינע והזו (ח
א"כ ןברוחכ קר אל השק הזש ,םיקידצ לש ןקוליס ןינע כ"ג 'יה ,ןימלע והלוכב ה"בוקד ארקי
לכמ םיעבות הזו .ה"בוקד ארקי קלתסא 'יהי ז"יעש אוה הזב הנווכה תילכתו .ןברוחהמ רתוי
יעיבש אוהש אוה יעיבשה תלעמ לכש ,יעיבשה רוד 3ןיא ךיז טניפעג'מ זא ועדיש ונתאמ דחא
ונינע לכש עדי יכ ,נ"סמ אל וליפאו םולכ ומצעל שפיח אלש 'יה ןושארה תגהנהש ,ןושארל
ןעמוקעג - אוהש וניבא םהרבא תגהנה תמגודו .םלוע לא 'יוה םשב םש ארקיו ש"מכ אוה
ןופ טסואוועג טינ ,טייקכילט-ג ןופ טסואוועג טינ ןטראד טאה'מ סאוו רעטרע עכלעזא ןיא
טגייליגפא ךיז ןעמ טאה ןטראד קידנעייז ןוא תיב ףלא ןופ 'יפא טסואוועג טינ ןוא טייקשידיא
יתש ,ארקת לא תדמב דומילהבש עודיו ,אירקיו אלא ארקיו ארקת לא ןוא ,4טייז א ןא
ליוו רע ביוא זא עדיל ךירצ מ"מ .ארקיו כ"בשותב שרופמ ירה הזב םגו .תומייק תואירקה
ראנ טינ לאז רענעי זא ןהעז וטספראד .אירקיו רעד ןייז זומ ,ארקיו רעד ןייגנייא לאז םיא
רעבא ,טינראג ןופ טסואוועג טינ רענעי טאה טציא זיב זא םגה .ןעפורסיוא ךיוא ראנ ןסיוו
אוה תוקלאש ונייה ,םלועה לא 5טינ ,םלוע לא ןעיירש לאז רע זא ןהעז וטספראד טציא
םלועש םא יכ ,םלועה לע טלושו לשומ תוקלאש אלא ומצע ינפב ןינע םלועו ומצע ינפב ןינע
.דח אלוכ אוה תוקלאו

ספא מ"מ ,וניבא םהרבא תדובע דובעא ,רמאל ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ יכ ףאו (ט
ונממו ןושארה ונארהש הגהנהה י"ע הז לע תוחכה ול ונתינו הזב בייוחמו א"ואכל ךייש והצק
ונל ונתנו ךרדה תא וללס םהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונארהש הגהנהה ,ללכב דעו ,דע ךליאו
י"עו .ונליבשב ולגתנו ונתינ תוחכ המכש יעיבשה רודד תוביבחה אפוג והזו .הז לע תוחכ
'ירדמב דוע 'יהיו ,ירמוחהו ימשגה ז"הועב הטמל הניכש רקיע ךשמוי הזכ ןפואב הדובעה
'יהש ומכ וליפאו ןושארה םדאמ רתוי דאמ אשנו חישמב ש"מכו ,אטחה םדוקמ םג רתוי תילענ
ללוחמ אוהו ,םלבס וניבואכמו אשנ אוה ונילח תא רשא ר"ומדא ח"ומ ק"כו .אטחה םדוק
לאגי ןדיד אלגעבו ונימיב הרהמב הנה ,ונתרצב הארש םשכ ירה ,וניתונועמ אכודמ וניעשפמ
ןיידע אוה הז לכ לבא .הרוא ןרקב ונדימעיו ,וידחי םג ימשגה תולגו ינחורה תולגמ ותיערמ ןאצ
הנווכה תוימינפ והזו .ה"ב ס"א תומצעו תוהמב ונתוא דחאיו רשקיש - רתוי דועו ,םיוליג קר
'יהי ז"יעש םיקידצ לש ןקוליס ןינעו ונוקיתו אטחה ןינעו תומלועה תולשלתשהו תדירי לש
זא 'יהי םתובשומב רוא 'יהי י"נב לכלו המר דיב תולגהמ ונאיצוישכו .ה"בקד ארקי קלתסא
'יוה םוגרת ןושלב םגו (הלפתה חסונב אוהש ומכו) ,דעו םלועל ךולמי 'יוה 'וג י"נבו השמ רישי
אלש ,דחא ומשו דחא 'יוה 'וגו ךלמל 'יוה 'יהו םימייסמו .אימלע ימלעלו םלעל םיאק 'יתוכלמ
ןברוחמ םג רתוי השקש ,םיקידצ לש ןקוליס י"ע השענ ז"כש ,ומשו 'יוה ןיב קוליח 'יהי
אלא יולת רבדה ןיא וישכע הנה ,6ןעגנאגעגכרוד םינינע עלא יד ןיוש זיא'מ זא ןויכו .ק"מהב
,םיחפט הרשעמ הטמלו 7ףוג א ןיא הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז הכזנו .יעיבשה רוד - ונב
.ונלאגי אוהו

__________
.ג"רעת א"ה יכנא ה"דס .אובת פ"ס ת"וקל האר

.אציו פ"סו אראו פ"ר א"ות האר

אבוה ט"יפ םילוגלגה 'סמ ע"צ הרואכלו .תומש םיטוקלה .אשת ל"זיראהל הרות יטוקל האר
.ופוסב ש"הש ת"וקלב אבוה ז"פ םילוגלגה 'סב ש"מפע בשייל שי ילואו .ףינהו ה"ד וצ ת"וקלב

.ב"פר הפי ךנה ה"ד ש"הש ת"וקל האר

.גי ,ט"יפ ר"בדמב .(א ,גק תובותכל ס"שה ןוילגב אבוה) םידיסח ס"וס האר

__________
.למע ברו העיגימ תאז וחיורה אלש םגה = (1

.עורג רתוי ףא םימעפלו ב"הנה לש החיתרהו טהלה תא ול שיו ,ב"הנד תוטשה ול שיש 'ישפנב שניא עדי = (2

.יעיבשה רודב ונא םיאצמנש = (3

,תיב-ףלאמ 'יפא ועדי אלו תודהימ ועדי אל ,תוינחורמ ועדי אל םהב רשא תומוקמ ולאכל עיגה אוהש = (4
...ארקת לאו דצב ומצע תא חינה םש ותויהבו

קר אל ינשהש תוארל ךילע ."אירקיו"ה תויהל חרכומ ,"ארקיו"ה ול ברעיש הצור אוה םאש עדיל ךירצ = (5
אל ,םלוע לא קעצי אוהש תוארל ךילע וישכע לבא ,םולכמ עדי אל ינשה התע דעש םגה .זירכי םג אלא עדי
.םלועה לא

.ונרבע רבכ וללה םינינעה לכ תאש ןויכו = (6

.ףוגב הטמל ןאכ יברה םע תוארתהל הכזנו = (7


תוכלמ רבד


- ינימשה רודב התיה תוקלתסה
הז ונרודב כ"אשמ

דימו ףכית השענ - הלואגל ןושאר רודו תולגל ןורחאה רודה אוהש
תוימינפב םילבקמ םיפוגב תומשנכש ןפואב * "תורואמה ולתנ"
אב ונקדצ חישמש הז-ידי-לע ,התע "ולתנ"ש "ןירוהנ לכ ועירפתא"
הז ינפלש תורודה לכ יבגל יעישתה רוד - ונרודד שודיחה * דימ

,הגומ - ב"נשת'ה טבש 'ו ,אב פ"שו ,טבש 'ג ,אב 'פ 'ד םוי תוחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ י"ע שדחמ ןקותו הגוה - תידיאמ םוגרת

"ולטנ" ראשנש ןפואב אל לבא .(תורואמה ולטנ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה התיה הז םויב
עודיכ - רתוי הלענ ןפואב 1"םילודגה תורואמה ינש" ולתנ דימ השענ "ולטנ"המ אלא ,ו"ח
והלוכב ה"בוקד ארקי קלתסא" 'יחבמ) רתוי הלענ יוליגו 'ילע השענ תוקלתסה י"עש
וידימלתו וידיסח י"עו ;3"יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא" המשנה זאו, (2"ןימלע
ו"יתה ד"ע ,ו"יתב יעישת) יעישתה רודב הטמל ןאכ םיפוגב תומשנכ וילא םירשוקמה
ועירפתא" ,"תורואמה ולתנ"ד תומילשה הטמל םג לעפנ - ("ולטנ"ד ת"יטה יבגל "ולתנ"ד
.הטמל ףוגב המשנב "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו

רוד) ז"נפלש רודל דע ,הז ינפלש תורודה לכ יבגל יעישתה רודה - ונרודד שודיחה ןבומ הזמ
"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגה) "הערפ לא אב"ה ,לעופב זא האב אל הלואגהש ןויכמ :(ינימשה
םגו ,ףוגה ןמ המשנה תוקלתסה התיה) אירב ףוגב המשנכ תומילשה תילכתב היה אל (הטמל
ןורחאה רודה - הז ונרודב כ"אשמ ;('וכו "תולגב אוה רובידה"ש בצמב התיה ףוגב המשנה
ו"ח רסח אלש דבלב וז אלש ,"תורואמה ולתנ" י"מות השענ - הלואגל ןושאר רודו תולגל
רתוי תילענ תומילש תפסותימ - הברדא אלא ,4פ"עבשותו כ"בשות יוליגד םילודגה תורואמב
הלעמל ותויהב ,"בתכבש אתיירואמ ןושל דבכו פ"עבש אתיירואמ הפ דבכ"ד ןפואב אל] הזב
"ןירוהנ לכ ועירפתא" ("ףיוא ןעמ טמענ") תוימינפב םילבקמ םיפוגב תומשנכש ןפואב ,[הזמ
םעה לכ תא הרות דמליו "חלשת דיב אנ חלש" ,דימ אב ונקדצ חישמש ז"יע ,התע "ולתנ"ש
,6"אצת יתאמ השדח הרות" דע ,5ולוכ

לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש ז"יע ,ז"נפלש תורודה לכד 'ילעהו תומילשה תא לעופ הזו
.ונשארב אלוליהה

דע ,ףסותינ הז ונרודב :רודה תדובעב לעופב םיאור - הז ינפלש תורודה יבגל ונרוד לש ושודיח
ןה ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעב ז"נפלש תורודה יבגל ,ךרעב אלש
,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,םלועה לכ תיישעב ןהו ,('וכו םיספדנה םירפסה) עפשה יובירב
ןהו ,תווצמ ג"ירתה י"ע - י"נבל עגונב ןה ,םילודגה תורואה ("ןעמענפיוא וצ") תלבקל ילכל
הוצמ רנ" םע םלועה לכ תא םיריאמש ךכ ,7חנ ינב תווצמ עבשה תצפה י"ע - ע"הואל עגונב
ףוגב האירב המשנכ רואה תא לבקל לוכי דחא לכש ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד ןפואב "רוא הרותו
,אירב

י"נבל םיעייסמ תונידמ כ"וכב םלועה תומואש (הנורחאל פ"מכ רבודמכ) לעופב םיאורש דע
הרוגס התיהש איהה הנידמ םגש דע ,(םירצמ תאיציב היה רשאמ רתויו ד"ע) םתדובעב
צ"מות םייקל םהל ורשפיא אלו ,הנממ תאצל םידוהיל ונתנ אלו ,םינש יוביר תרגוסמו
םירשפאמש דבלב וז אל תעכו ,הצקה לא הצקה ןמ התנתשנ הנורחאל ירה - 'וכו תומילשב
.ךכב םהל םיעייסמ - וזמ הריתי אלא ,םשמ תאצל םהל םישרמו ,םנוצר יפכ גהנתהל םידוהיל

םידמוע ע"הוא םג ,הלואגל "םכלוכ ןכה" םידמוע י"נבש הזל ףסונש לעופב םויכ םיאורש דע
,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשי ץראל תכלל תולגהמ רבכ ואצי י"נבש "םכלוכ ןכה"

הלואגב "הערפ לא אב"ד תומילשה תילכתל דימ םיאב ,ללכ קספה םוש ילב םיפוגב תומשנו
.8"םלוע רואל 'יוה ךל 'יהו" ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגה תומילש ,המילשהו תיתימאה

:"הערפ לא אב"מ התע דומילה ןבומ הזמ

,ןמזמ רבכ אובל הכירצ התיה הלואגהו ,לכה ומייס רבכו 9"ןיציקה לכ ולכ" רבכש פ"מכ רבוד
.האב אל ןיידע ללכו ללכ םינבומ םניאש םימעט ינפמו

יכה ןמזה והז :םלועה ןושלבו .שממ דימו ףכית אובל הלואגה הכירצ ,תעכ פ"כעש ,ןבומ הזמ
!המילשהו תיתימאה הלואגל ("טייצ עטסכעה יד") הלענ

רושקה "ןמז"ש - הלואגה ןכות זמורמ ("טייצ עטסכעה") "הלענ יכה ןמזה" ןושלבש ,ריעהלו
.ונמיה הלעמל ןיאש ןפואב ,"הלענ יכה (ןמזה)" השענ ,(דיתעו הוה רבע) הלבגהו הדידמ םע
,שממ דחא רבד םישענש ןפואל דע ,(הלענ יכה) לובג ילב השענ ומצע (ןמז) לובגהש ,רמולכ
."ןירוהנ לכ ועירפתא" ןינעב ליעל רבודמה ד"ע

דע) םינינעה תוינחורב יכ - ימשג "ןמז" לש לובגה לע איה הזב השגדהה רקיע :הברדאו
ויניע ,(תינחור) הלואגד תומילשה םג דע םינינעה תומילש רבכ שי ("תולענ יכה" תוגרדל
,תוימשגה םיניעה תחיתפ תויהל ךירצ תעכ ;הלואגה תא רבכ תואור ידוהי לש תוינחורה
.הזה ןמזב רשב יניעל יולגב איהש יפכ הלואגה תא וארי םה םגש

דצמ יכ ,המשנהו תוינחורה דצמ ךכ לכ אל םה הלואגל םיעוגעגה רקיע :תוטשפב םג ןבומכו
ףוגב המשנ אצמנ ידוהיש םגהו) תומילשב םינינעה לכו תומילשב המשנה םינינעה תוינחור
ךשוח ("ןא טינ ךיז טרעה") שגרומ אל תוינחורהו המשנה דצמ ירה ,ימשגה הזה םלועב
- אלימבו ,רתסהו םלעהה שגרנ רקיעב םש ,ףוגה לש םינינעה תוימשג דצמ כ"אשמ ,(םלועה
.הלואגל םיעוגעגה תא קזח רתוי דוע ררועמ הז

םלועה תוימשגב םג היהי "ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגהש ,ךכב אוה הלואגה לש שודיחהו
הזב :הברדאו .םינותחתב 'תי ול הריד השעייש ,ימשג ןמזו םוקמב ,רשב יניעל הארנה
,(ףוגה ןמ תינוזינ המשנה ל"על ןכלש) תוינחורה לש םג תומילשה ("טייטשאב") תאטבתמ
.הלעמל תוגרדהו תומלועה לכב הלואג איבת תוימשגב הלואגה ךכ םושמ

לכב ףתתשמ דחא לכש ,ללוכ - טבש ד"וי םע רשקב תוטלחהה תלבק םצע י"עש ,ןוצר יהיו . .
,הז םויב םוקמ לכב םיכרועש תודעוותהמ לחה ,טבש ד"וי םע םירושקה םיגהנמהו תולועפה
- וירחאלשו וינפלש תותבשבו

,שממ דימו ףכיתו ,ונשארב אלוליהה לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" היהי הז ינפל דועש
םוי תא ותיא דחי םיגגוחו ,דימ מ"החתב םימק םיקידצש 10עודיכ - "שממ" לש ישממה שוריפב
,אלוליהה

- 12"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ,11"םעה תא הערפ חלשב" השענ שממ דימו ףכיתו
שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריו ,שדוקה ץראל םיכלוהו תולגהמ םיאצויש
,םישדקה שדקלו ,ישילשה

.13דעו םלועל ךולמי 'ה

__________
.זט תישארב (1

הארו ,הס תקוח ת"וקל ,טפ להקיו א"ות .(דועו ,חכק ב"חזמ) ידוקפ פ"ר ת"וקלו ז"כפ אינת האר (2
.א"פ ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד

.(ךליאו א ,ומק) הרואיבו ז"כס ק"הגאב 'תנו אבוה ,אע ג"חז (3

תישארב ת"הוא ,אי ש"הש ת"וקל הארו ,אצק ולש תועובש 'סמב .א"עס ,זט ותמדקהב ה"לש האר (4
ל"ח ש"וקל הארו .דועו .זיר ך"נ .(טמק 'ע - נ"שת תאצוהב) אמש'ב א"גמ .ומ רבדמב .ב"עס ,ול ,די
.ךליאו 10

.מ"כבו .ךליאו א ,זי וצ ת"וקל .ב"ה ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (5

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (6

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במר האר (7

.טי 'יעשי (8

,זצ ןירדהנס (9

,מק א"חז (10

.חלשב פ"ר (11

,די םש (12

.חי ,וט םש (13


הלואגה ןמז


םישיערמש ךכל הביסה
אקוד וישכע אובי חישמש

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

("ןכאק ךיז לאז'מ זא ךיז טכאק'מ") ושיעריש םיררועמו םישיערמ עודמ םעטה םג והזו . .
- םישיערמו ,אקוד "ןילאגנ ןה דימ"ש ם"במרה ןושלבו ,אקוד וישכע אובי חישמש - הז ןינעב
לארשי םשב"ש ולאל םג עיגי הזשו ,הרידא הריש לש ןפואב אקודו ,תאז וקעציו ורמאיש
תאז וטלקיש םהילע םג לעפי ("גנאלפא רעד") דההו ,םנושלב םג תאז ורמאיש "הנוכי
הפשה - שידיא וא שדוקה ןושל ודמלש םדוק דועש - תוררועתה םהב לעפיש דע ,("ןרעהרעד")
רבכ ולכוי םה םגש - ט"שעבהמ ליחתמ ,וניאישנ וניתוברמ הרות ירבד תרימא י"ע השדקתנש
!וישכע חישמ םיצורש ,םוקמו םוקמ לכב ,םנושלב דיגהל

לודג שער לוקב הז תא דיגהל אלא ,אתוחינב תאז רמול וא ךכ-לע בושחלו תוצרל קר אלו
- הרמזו הריש לוקבו

רבא ומכ הז ירה - וישכע חישמ תא םיצורש הזכ ןפואבו טהלב הזב םיקסועש ז"יעו תויה
.וישכע אובי ןכא חישמש לעופו ,תויחו רוא ךישממש

."ןילאגנ ןה דימו" ם"במרה ןושלבו
(הגומ יתלב - א"משת'ה אב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ואנ הלפתה ידי-לע
!ואנ חישמ תאיב םילעופ

ראבל ה"לשה םידקמ - ונענ אל ןיידעו הלואגה לע םתלפתב םישקבמ י"נבש ןכתיה הלאשה לע
השוע" ןכא ה"בקהש - רקיעו דועו ,"'וכ רומש רכשהו הלעמל המושיר" הלפתד ע"מה םויקש
ה"בקהו וניתולכל ונילע םידמוע . . הלואג שי םויו םוי לכב יכ ,הניממו השקבה תמגודמ
."ונליצמ

:םידקהבו - הזב ףיסוהל שיו

תמייוסמ השקב ה"בקה לצא שקבמ ידוהי רשאכש (א"יפ) ת"הגאב ראבמ ןקזה ר"ומדא
קפס ירה(ש) . . םלועב אקיפס קפסו קפס םוש ילב" תמייקתמ וז השקבש יאדוב - הכרבב
תלפתו תשקב תמייקתמ ןכאש רמול חרכהב - ז"פעו ."הלטבל הכרב ששח םושמ לקהל תוכרב
.הלואגה ןינע תודוא י"נב

לכבש י"נב לש םהיתושקבו םהיתולפת תא ה"בקה לבקמ יאדובש - וננינעב םירבדה שוריפו
םהיתולפת :רמולכ !שממ ונימיב הרהמב הלואגה 'יהת - הזמ האצותכו ,הלואגה לע תורודה
ןה תולעופ ס"כוסש דע ,וזל וז תופרטצמ - הלואגה ןינע תודוא תורודה לכ ךשמב י"נב לכ לש
הטושפכ הלואגהש ,אצמנו ,('וכ םינינעה תוינחורב קר אל) הטושפכ הלואגה 'יהתש ןתלועפ תא
התיה יזא - 'א הלפת הרסח התיה וליא יכ ,תורודה לכבש הלפתה תושקב י"ע תלעפנ ןכא
...!'א עגר דוע ו"ח תבכעתמ הלואגה

ונימיב ירה - הז ונרוד לש הלועפו הדובעל דע ןיתמהל םיכירצ ויה ונינפלש תורודב םא ,הנהו
והזש ןויכמ ,שממ אחישמד אתבקעב רבכ םיאצמנ ירהש ,ןיתמהל המ לע דוע רתונ אל ולא
!וטושפכ תירחא ,"םימיה תירחא"

!םישוריפ לכ אלל ,וטושפכ "ואנ" !ואנ חישמ תאיב םילעופ - ואנ הלפתה י"ע ירה ,ןכש ןויכמו
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה אב פ"ש תחישמ)


- "הצע" שי
!הלואגה איבהל

ידוהי ךרטצי אל זאו ,"םכנאצ וערו םירז ודמעו" דועיה םייוקי אובל דיתעל :תוטשפבו . .
םאתהב - ולוכ םויה לכ הרותה דומילב קוסעל לכויו ,('וכ העירזו השירח) םלועה ינינעב קוסעל
.ונוצרו ועבטל

!?םלועה ינינעב קוסעלו רעטצהל חרכומ 'יהי יתמ דע - !?"יתמ דע" :ה"בקהל ידוהי קעוצ ןכלו
המו - !?"'ילע אהת המ הרות . . העירז תעשב ערוזו השירח תעשב שרוח םדא רשפא" -
דועיה םייוקי זאו ,הלואגה תא איבהל ה"בקהל "הצע" שי - "'וג ךשוריתו ךנגד"ל םיקוקזש
!"םכנאצ וערו םירז ודמעו"

ינינעב קוסעל ךירצ םהבש םויה ךשמב תועש המכ םנשי תולגה ןמזבש דבלב וז אל :וזמ הריתיו
דומילב קסוע םהבש תועש םתואב םג הנה - 'וכ הרותה דומילב קוסעל לוכי וניאו ,םלועה
.הדיתעה הלואגב 'יהתש יפכ תומילשה תילכתב ותדובע ןיא ,תווצמה םויקו הרותה

תווצמ :אמגודלו ,ןמייקל ללכ תורשפא ןיא תולגה ןמזבש תווצמ כ"וכ םנשיש - ךכ ידכ דעו
םיימעפ דימת ןברק תברקהמ לחה ,ק"מהיב ןינב םע תורושקה תווצמ כ"וכאעו ,ץראב תויולתה
רסח ,םוי לכב םיימעפ :וזמ הריתיו ,םויו םוי לכבש ןנובתמ ידוהי רשאכ ,ןכלו .ב"ויכו ,םוי לכב
!הזמ לודג רעצ ךל ןיא - דימתה ןברק תברקהד ןינעה ולצא

תושילח תלעופ הניא (ל"תעל קר תכייש צ"מותד הדובעה תומילשש) וז העידיש תוטשפב ןבומו
תילכתב צ"מותה תא םייקל ךכ לכ קזח ונוצרש ןויכמ :הברדא אלא - וישכע ותדובעב ו"ח
תוללכבו הרותה דומילב עגייתמ ןכלו ,וחכ לכב הז ןינעב אוה קסוע התע םג ירה ,תומילשה
ולצא בשחנ אפוג הז ןינעו ,'וכ עיזמש דע ,(וטושפכ - ךרפ תדובע) המוצע העיגיב 'ה תדובע
.גונעתל

שקבמו קעוצ אוה אלא ,תולגה ןמזבש הדובעה ןפואב ו"ח קפתסמ וניא - הז םע דחיבו
.תומילשה תילכתב ונוק תא שמשל לכוי זאש ,"ואנ" 'יהת הלואגהש ה"בקהמ
(הגומ יתלב - ג"משת'ה אב פ"ש תחישמ)


םיעמושו םישיגרמ רבכ
!חישמה יבקע ימעפ תא

סננכ ותויהל - אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרוד לש תדחוימה הלעמה תודוא פ"מכ רבודמ . .
:םידקהבו .קנעה ג"ע דמועה

"בקע" הז ירה - דחא דצמ :(הרואכל) םייכפה םינינע 'ב לע הרומ "אחישמד אתבקע" ראותה
,לגרבש הנותחת יכה 'יחבל דע ,ףוגה יקלח ראש לכו בלהמ הטמלו שארהמ הטמל ,דבלב
הז ןמזש דעו ,הלואגה אובת אקוד הז רודב - ךדיאלו ;('ימתב) "ארד רושכא" :עודיה ןושלבו
יבקע ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכש ינפמ - "אחישמד אתבקע" רבכ ארקנ ומצע
לש ויבקע ידעצ תא םיעמוש רבכש דע ,ךכ לכ הבורק איה ונקדצ חישמ תאיב !חישמה
...!חישמ

ךשמהבו ירחאל אבש ןורחאה רודה ,"בקע"ה אוה הז רודש ןויכמ :אילת אהב אהש רמול שיו
יבג לע דמועה סננ תמגודב ,םימדוקה תורודה לש תוחכה לכ תא ול שי - וינפלש תורודה לכל
.אחישמד אתבקע תא םיעמוש רבכש ןפואב ,הלואגל הכוז הז רוד אקוד ,ןכלו ,קנעה
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה אב פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


םישקבמש ריהבהל םיכירצ
"םיחפט הרשעמ הטמל"

'יהתש ("ןטעבסיוא") לועפל םיצורו הלואגה ןינע תודוא רבודמ הב הפוקתב םידמוע רשאכ
הטמל" 'יהת הלואגהש םילימה תא םיפיסומ אל םאב יזא - "ןילאגנ ןה דימ"ד ןפואבו הלואגה
לכ ולכ" רומאכו תויה ,הלואגה ןינע רבכ ונשיש ךכ לע תונעל ירה רשפא ,"םיחפט הרשעמ
."םיחפט הרשעמ הטמל" 'יהת הלואגהש םישקבמש ריהבהל םיכירצ ןכלש ,"ןיציקה
(הגומ יתלב - ז"לשת'ה טבש ד"וי ,אב ק"שצומ תחישמ ישפח םוגרת)


חישמ תארקל דוקרנו אוב

,תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש תוחכוהו תויאר איבהל ךרוצ ןיאש פ"מכ רבודמכ
הלואגל הכזי הז ונרוד אקודש רבדה םעטו .הדיתעה הלואגה לש ןושארה רוד - אליממ ךרדבו
רשאכ ירה ,"סננ" ותויה םע :רמולכ ,קנעה יפתכ לע דמועה סננ תמגודב אוהש ןויכמ - הדיתעה
"סננ"ה רמוא זאו ,"קנע"ה רשאמ רתוי קוחרמל "סננ"ה האור - ופתכ לע ודימעמ "קנע"ה
"סננ"ה רמוא - ןכלו ,("ונקדצ חישמ טייג טא") ונקדצ חישמ אב הנהש האור אוהש "קנע"ל
!("ן'חישמ ןגעקטנא ןצנאט ןייג רימאל") ונקדצ חישמ תארקל דוקרנו אוב - "קנע"ל
(הגומ יתלב - ג"משת'ה אב פ"ש תחישמ)


דחיב אלוליהה םוי
אלוליהה לעב םע

ה"בקהש יאדובו ,םויה אובת הלואגהש םיפצמו םיווקמ ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ףאו . .
ןיעמ אוהש ק"שה םויב טרפבו ,שממ הז םויב הלואגה תא איבי - "השעי ויארי ןוצר"ש -
,הברדא ירה - אלוליהה םוי ינפל םימי כ"וכ ,"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" תמגודו
עודיכ) ומצע אלוליהה לעב םע דחיב אלוליהה םוי ינינע ויהי ונקדצ חישמ תאיב ירחאל
הכירצ אלוליהה םויל הנכהה םג ,אלימבו ,רתוי הלענ ןפואב (דימ 'יחתל םימק םיקידצש
.רתוי הלענ ןפואב תויהל
(הגומ יתלב - א"שנת'ה טבש ,אב פ"ש תחישמ)


אלש ץוצינ ראשנ ןיידעש רמול
!ירמגל ללשומ רבד - ...ררבתנ

קינ'ד"בח ,"אתולגב אתניכש") תולגה רעצ לדוג םעדיב ,רשא ,םיקידצ המכ ויה תורודה ךשמב
ץקה תא וקחדי םאש הלעמלמ םהל וליגו .ץקה תא קוחדל וצר ,(אתולגב ידוהי םתסו ,אתולגב
ןמזל ץקה תא תוחדל ולעפ ז"יעו ,(ןמזה רצוק ינפמ) ןיידע וררבתנ אלש תוצוצינ יוביר וראשי
ירחאל ,ןכש ,תוצוצינה לכד רוריבה רבכ םלשנ יאדוב ,הלא ונימיב ,םנמא .'וכו רתוי רחואמ
רועיש א זיא לפיוו") ...תוכחל רועישה המכ :י"נב םינעוט ,הנש 1900-מ רתוי תולגה תוכירא
!ירמגל ללשומ רבד - ...ררבתנ אלש ץוצינ ראשנ ןיידעש רמול רועישה המכ דע ("ןטראוו וצ
אל ,ןכש ןויכו ,ידיחיו דחא ץוצינ וליפא ו"ח רסחיש ילבמ תוצוצינה לכ רבכ וררבתנ יאדוב
.המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתו ,ץקה תא תוחדל ךייש

י"ע ,"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ"ש ,הנש םיעבראב ונדמעב טרפבו
"ןייעמ"הד יוליגה תומילשל ןמזה רבכ עיגה יאדוב - הצוח תונייעמה תצפהב הדובעה תומילש
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ" ,הלעמלש "םימ"הו
(הגומ יתלב - נ"שת'ה טבש ד"וי ליל תחישמ)


"דחא םכש ודבעלו"


םיכירצש הלעמלמ רורב ןמיס
ע"הוא לע הלועפב ףיסוהל

,חנ ינב תווצמ עבש םויק ד"ע 'יולג הזרכהב אצוי [ב"הראד] הנידמה אישנש הדבועה םצע
:םלועה יאב לכ לע לארשי לש םתלועפב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל הכירצ

םלועה יאב לע לועפל רתוי לקנ הנידמה אישנ לש ותזרכהמ האצותכש ינפמ - שארל לכל
תולועפ לכב רתוי דוע ףיסוהל ידכ וז תורשפא לצנל שי ,אלימבו ,חנ ינב ווטצנש תווצמ לבקל
.ולא

ןמזב וז הלועפב חרכהה לדוגל עגונב הלעמלמ רורב ןמיס הוהמ וז הזרכהש - רקיע ז"גו דועו
.הז

לע הלועפב תצק קוסעל וליחתה ,ןכלש ,"םימיה תירחא"ב ,רומאכ ,ונא םיאצמנש - תוטשפבו
ןיידע התיה אל הזב תוקסעתההש ןויכמ ,לבא ,'ה תא דובעל םלועה ןוקיתל הנכהכ ע"הוא
דוע בכעל רשפא-יא ירהש ,םמצעמ וררועתי י"נבש דע ןיתמהל ןמז ןיא ,ךדיאלו ,'יוארה הדמב
,רתוי דוע הזב ףיסוהל םיכירצש הלעמלמ רורב ןמיס ונל םיארמ ,ןכל ..."יתמ דע" ,הלואגה תא
.הז ןינע לע יולגב זירכמ - "'ה דיב םירשו םיכלמ בל" - הנידמה אישנש ז"יע
(הגומ יתלב - ז"משת'ה לודגה תבש ,וצ פ"ש תחישמ)


םלועה-תומוא לע לועפל הבוחה
א"ואכ לע תלטומ

יכ ,'וכ םידחוימ םישנאל קר אל) תכייש חנ-ינבד תווצמ 'ז ומייקיש ע"הוא לע העפשהה תלועפ
."ךימימ באושו ךיצע בטוח" ,םיטושפבש טושפ ידוהי וליפא ,לארשימ א"ואכל (םא

,"םכיטבש םכישאר"ד גוסל ךייתשמה ידוהיל םג ךייש הז ןינעש ריהבהל ךרוצ שי אסיג ךדיאלו
:בושחל ותלוכיב ,"םכיטבש םכישאר"ד בצמו דמעמב ותויה דצמ - יכ

איה ע"הוא לע העפשהה תלועפ ירה ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" ,טושפ ידוהי לצא אמלשב
לכ קסעתהל ותלכיבש ןויכמ ירה - "םכיטבש םכישאר" תודוא רבודמ רשאכ לבא ;הלענ ןינע
הדובע יהוזש] הנומאב רוביצ יכרצב קסעתהל וא ,'יתווצמ םויקו הרותה דומילב ולוכ םויה
םע קסעתיש עודמ ,[(ךליאו 373 'ע ז"טח ש"וקל האר) ימלשוריה תעד יפל טרפבו ,תילענ יכה
!?ע"הוא לע העפשהכ טושפ ןינע

אהת אל" ,(ב"פר תובא) "הרומחבכ הלק הוצמב ריהז יוה" :ל"זח תארוה פ"ע - הזל הנעמהו
תווצמ ןיב קוליח םנמא ונשי ,רמולכ ,(ב ,ו"פ ר"בד) "'וכ הרות לש 'יתווצמב לקשמו בשוי
"הרות לש 'יתווצמ" םתויה דצמ לבא ,(ומצע ל"זח ןושלב שגדומכ) "תורומח" תווצמל "תולק"
.םהיניב קלחל רשפא יאו ,ןיוש ןלוכ -

:לואשל לוכי ןיידע - רומאה לכ ירחאל ,הנהו . .

תלועפל ןמז ול 'יהי הפיאמ ,'וכו הדיקשו הדמתהב הרותה דומילל ונמז שידקהל ךירצש תויה
!?םהלש תווצמ 'ז םויקל עגונב םידוהי םניא לע העפשה

:תוטשפב - הזל הנעמהו

ימד אהו" :בגא ךרדב וליאכו רגסומה רמאמב (ג"כפ) אשידק אינת רפסב אבומ - שארל לכל
םא :וננינעל עגונבו ."כ"האלב לטבמו קיספמד רחאמ ונייה קיספהל ךירצ ותנמוא ותרות ןיאש
ןויכמ לבא ,ל"נה הלאשל םוקמ תניתנ הזיא דוע שי - ןינע םושל ותרותמ קיספמ 'יה אל םנמא
ןפואב 'יתשו הליכא - ושפנ ייחל םיחרכומה םינינעל אקוד ואלו ,ותרותמ קיספמ כ"האלבש
"רתוי תצק" לכואש םימעפל הרוק אלא ,'וכ ותויח יולת ובש "םד תיעיבר" םויקל חרכומה
ז"דעו ,("עלעסיב א יוו רערעמ עלעסיב א") "רתוי דוע תצק" םימעפלו ,ומויקל חרכומהמ
רינ האנ המ הז ןליא האנ המ רמואו ותנשממ קיספמו הנוש" ז"דעו ,"האנ החיש"ל קספהה
!רומאה ןינעב קסעתהל ידכ קיספהל ךירצש יאדוב ירה ,כ"או - ('וכ רתויב רומח ןינע) "הז

הרותה דומילב םיקסועו םיבשויש "םינלטב הרשע"ד גוסל ךיישה ידוהי וליפא :רקיעו דועו
,ז"הוע ינינע םע ללכ קסעתמ וניאש ,ונייה ,רוביצה י"ע םהל 'יוצמ םתסנרפו ,רוביצ יכרצבו
ירה ,ב"הראב הזכ ידוהי אצמי םא - תמאבו] םידוהי םניא םע תוכייש לכ ול ןיאש כ"וכאעו
קסעתהל בויחה לטומ וילע םג הנה - [...!"ונייחהש" תכרב וילע ךרבל וכרטציש רורב רבד
!ם"במרה ד"ספכ - ע"הוא לע לועפלו

המ בושחנ ז"חאלו ,וזכ תילענ אגרדל ועיגה אל ןיידעש ולא לכ הזב וקסעתי םייתניב - פ"כעו
!"םינלטב הרשע"ד גוסל ךייתשמה ידוהי ותוא םע

ם"במרה ד"ספב - דבלב הלק העשל וליפא - ונייעי יכ ,ל"נה ט"וקשה לכב ךרוצ ןיא ,תמאבו
רוביח םש יתארק ךכיפל" :ותמדקהב ם"במרה ןושלבו ,םיפסונ םירפסב ןויעב ךרוצ אלל] ל"נה
הרות ונממ עדוי הזב ארוק ךכ רחאו הליחת בתכבש הרותב ארוק םדאש יפל ,הרות הנשמ הז
וילעש אנקסמל א"ואכ עיגי יאדוב - ["םהיניב רחא רפס תורקל ךירצ וניאו ,הלוכ הפ לעבש
.נ"בד תווצמ 'ז ומייקיש ע"הוא לע העפשהב קוסעל

ישעמה עוציבל רבדה עירפי אל יאדוב - תומייוסמ תוישוק וא תולאש וראשנ ןיידע םא וליפאו
,"עמשנ (ז"חאלו) השענ" :הרותה תווצמו תוכלה םויקב ירקיעה יאנתל םאתהב ,ןינעה לש
,יונפ ןמז ול 'יהישכ) ז"חאלו ,"השענ" - לעופב ןינעה תא עצבל שי לכ תישאר ,רמולכ
הנבהב ורושאל רבדה תנבה - "עמשנו" םג םייקי (הז ןינעב רבדתהל ימ םע ול ןמדזישכו
.'וכו ויתוקיפסו ויתולאש לכ ורוסי אלימבו ,הגשהו
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ןסינ א"י תחישמ)


חצניו - תמחלמ םוחליו


אב חישמ הנה הנהש רמוא השמ
!םייוגה ירחא םיפדורה םנשי כ"פעאו

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

ירה .םירצמב אוה הווה לבא" :י"שר שרפמ "ףגנ םכב היהי אלו" 1קוספה לע ונתשרפב .א
ירצמב הווה לבא 'ףגנ םכב היהי אלו' רמול-דומלת ,טלמי לוכי - לארשי לש ותיבב ירצמ היהש
היהי אלו' רמול-דומלת ,ותומכ הקלי ינא עמוש - ירצמ לש ותיבב לארשי היהש ירה .םכיתבבש
."'ףגנ םכב

ףאש םידוהי ויהו ,םהיתבב םיירצמ וריאשהש םידוהי ויה תורוכב תכמ תעשבש ,ןבומ הזמ
!םיירצמה יתבל וכלה

[:וננמזל עגונ הז אלפ רבדו] . . ב

ירשו ,תוכמ עשת םהל ןתנ ה"בקהש רבכ וארו ,םיעשר םירצמהש ועדי לארשי ינבש פ"עא
ימכח אלא ,םדא-יארפ ונעט אל ז"אש - 2"שקומל ונל הז 'יהי יתמ דע" וינפב ונעט רבכ הערפ
אוה יכ ותיבל ירצמ ןימזמו ךלוה ,וללה םירבדה לכ תא עדוי ידוהיש ירחאל ,כ"פעא - הערפ
!יוגה יפלכ תוחנ שיגרמש ללגב ,ויניעב ןח אוצמל הצור

- יוגה יניעב ןח אוצמל ונוצרבש ןויכ - ןכלו ,רוכב יוג אלא יוג םתס לע רבודמ אלש טרפבו
ןויכו !"התא וניחא" ול רמואו ידוהי אוהש ריינ ול ןתונ ,ןחלושה שארב ובישומ ,ותיבל ונימזמ
הלע בר ברע םג"מ תויהלו רייגתהל ךרד הנשיש יוגל רמוא וניא ןכ-לע ,ותודהיב שייבתמש
...!התיבה וילא וסינכמ אלא ,3"םתא

לכוא ידוהיהו ,4"תוזוזמה יתש לעו ףוקשמה לע םדה"ש ידוהי תיב לע רבודמ ירה הרואכלו .ג
ךא ;יתד ידוהי אוה םייטרפה וייחבש ,תרמוא תאז ,5"םירורמ לע תוצמו שא ילצ" חספ ןברק
!ירצמ םש בשוי - ההא - םיאור ,ןחלושה די-לע בשוי ימ תוארל תיבה ךות לא םיטיבמ רשאכ

יתש לעו ףוקשמה לע םדה" תא האור אוה יכ לידבהלו רוחבל לוכי וניא ךאלמש ןויכמו
רשאכו .תיבב הרוק המ האריו אוביש ומצעבו ודובכב ה"בקה תא םיחירטמ אלימב ,"תוזוזמה
!חספ ןברקמ לוכאל ול איבמ ידוהיהו ןחלושה שארב ירצמ בשויש האור אוה - אב ה"בקה

רכנ ןב לכ" הויצ השמ ירה - חספ ןברק לכוא התא ןכלש ,יתד ידוהי ךניה םא :ךשפנ-הממ -
!?חספ ןברק בירקמ התא עודמ - השמ לוקב עמוש ךניא םאו ?6"וב לכאי אל

דעו ,7"ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודיבעיו"ש ירה םירכוז לארשי ינב :אסיג ךדיאל ז"דעו
- תירישעה הכמה אובת טעמ דועש רמוא השמו ,תוכמ עשת םיירצמל ןתנ רבכ ה"בקה התע
יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" םהירחא דימו תולגה לש םינורחאה םיעגרה םה ולאו ,תורוכב תכמ
ןיב תויהל הצור וניאש ידוהי ונשי ,ןכ-יפ-לע-ףאו - 8"םלאגו ומצעבו ודובכב ה"בקה םיכלמה
!הנכסב ומצע תא דימעמו ירצמ תיבל ךלוה ,םידוהי

לצינ ירצמ תיבב 'יהש ידוהיש רמוא ןכא י"שר ;תורוכב תכממ לצניש עדי אל ידוהי ותוא ירהש
לש תיבל ךלוהו הנכסב ומצע תא דימעמ אוה אלימב ,תאז עדי אל ירה אוה לבא ,תורוכב תכממ
!וב עוגפל לולע הזש עדויש תורמל ,ירצמ

ליצהו ,ירצמה תיבל ךלה ה"בקה ןכל ,9"אוה לארשי אטחש פ"עא לארשי"ש ןויכ ,כ"פעא לבא
.תורוכב תכממ ידוהיה תא

ןמזה עיגה רשאכו ,םמצע לומל וצר אל ןמז ותוא דעש ולאכ םידוהי לע רפסמ שרדמהש יפכו
אלו חספ ןברקהמ לוכאל וצר םה ,םירצמ לכב טשפתה חספ ןברקה לש חירהו ,חספ ןברקד
לומל םימיכסמש ול ורמאו השמל ואב יזא ,10"וב לכאי אל לרע לכ" הוצ השמש רחאמ ולכי
ובשי ןיידע ,םמצע לומל ומיכסה רבכשכ םג ,רמולכ - חספ ןברקמ לוכאל ולכויש ידכ םמצע
!!ירצמה תיבב

:וישכע םיאור ז"דע .ד

םהל שיש םידוהי םנשי ,הלואגה אובתו "אב חישמ הנה הנה"ש רמוא השמש פ"עא
אוהש ריינ ול םינתונו ידוהי תיבל ותוא םיסינכמ ,וירחא םיפדורו יוגה ינפב 'תותיחנ-שגר'
!ידוהי

דצמ וניא הז בצמו .םייוגב הברה ךכ-לכ םייולתש ,םויהכ עורג בצמו דמעמ היה אל םלועמ . .
הזכ בצמ 'יה אל םלועמ .םייוגהמ דוערל ךירצש וטילחהש םמצע םידוהיה דצמ אלא ,םייוגה
!'םינענכ םידבע' ויהיש לפש

!'יתד גשיה' הזש רמוא ןכל - 'ינענכ דבע' אוהש רמול שייבתמש ןויכ םלוא

לע קזח םידמוע וליאכ םינפ ודימעי הליחתבש אלא ,ושקבי קרש חטש לכ רוסמל וטילחה
.ךורא ןמז תאז וכשמיש קר ,ושקביש המ לכ ונתי לעופב ךא ,םתעד

םימעפו ,עוצפ דוע ונשי ןמזה תא רתוי םיכשומש לככ ?ןמזה תא ךושמל םתס םיכירצ עודמ -
!ןלציל-אנמחר ,הזמ עורג ףא

- "סקראמ לראק" םשב תאז םירמוא ויה םא - ...!'םייתד םיגשיה' םה ולאש םירמוא לכה לעו
!הרותה םשב תאז םירמוא םה ךא ,יתית-אכיהמ

קרו) הקיתעה םילשורי תא רוסמל וטילחהש ךכ לע יתישעש "שער"המ םינש שמח ורבע רבכ .ה
םיבוטה םנמאו - (תואסכהמ םתוא ודירוי אלש ידכ ,םיניעה תא רקני אלש חסונ םישפחמ
לע םיבשוח אלו ןוכנ הז ןיאש רמולו שיחכהל םיצור םירחא ךא ,תוחפה-לכל םיקתוש םהבש
.'וכו רבד הזכ

אל - תישיאה ותעד תא םסריפ דחא :הז ןינעב "להקה תעד" המ תוארל וסינ םהש םיאור התע
ידכ ואצמש חסונה והז) תותד שלשל ריע םילשורי תא תושעל ךירצש - הלשממה םשב תימשר
וזש ימשר ןפואב םסריפ הלשממה ירבחמ דחא ןכמ-רחאל ;(הקיתעה םילשורי תא רוסמל
תא דימ ומסרפי ,שער הזמ ושעי םאש ידכ - תאז רמא אל אוהש השחכה וניכה שארמו ,ותעד
...ךכ רמא אל םעפ ףא אוהש השחכהה

תויה ,ארונ אל הזש וארו - הזכ רבד ומסרפיש העשב להקה תבוגת 'יהת המ תוארל וצר םה
קר הז 'יה ,החמ דחא םא וליפאו ,הז לע וחמ אלו םלש עובש רבע רבכ !ףצפצמו הפ הצופ ןיאו
.הקד הממד לוקב

הב םייח םייוגו םידוהיש "םולשה ריע" איה םילשוריש ראפתמ םידוהיכ םייוג םשורש הזו
אלו ,םיברע 70,000 הב םירג (אמתסמ םויהו ,םיברע 65,000 הב ורג םעפ)ש העשב-הב ,דחי
אל םידוהיש םושמ איה ךכל הביסהש םירמואו םיפיסומו !םידוהי תוחפשמ 200-300-מ רתוי
!םש בשייתהל םידוהיל םירשפאמ אלש ,איה תמאה ךא ;םש בשייתהל םיצור

המ םושרל ןתינ 'ילעש ותמיתח םע ריינ תסיפ ןתונ אוה :"יתד גשיה" הזש רמוא אוה לכה לעו
,ויראווצ לעו וילע הזש רמואו ,ידוהי אוהש יוגל ריינ ןתונ אוה ז"דעו !הרות פ"ע הזשו ,םיצורש
!ויראוצ לעו וילע ןכא הזש איה תמאהו

!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו םיקתוש םלוכש איה הרצה ,רומאכו

והימ"ל עגונב ושעש שערה ד"ע ,והשמב רוזעי הז ילוא - ?וישכע הז לע םירבדמ עודמ .ו
רויג 'יהיש ולעפ םימעפ המכו ,הכלהכ אלש רויגל 'וכו תשורח יתב המכ תריגס לעפש "ידוהי
םה התעו ,הזב ראפתהל המ ול ןיאש רבכ עדוי אוהש לעפ םג הז ךכל ףסונו ,[הכלהכ] רזוח
.םירעצמה םירבדב ךיראהל ןיאו ,יאשחב תאז תושעל םילדתשמ
(הגומ יתלב - ו"לשת'ה אב פ"ש תחישמ)

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.גי ,בי (1

םש (2

.חל ,בי םש (3

.גכ ,םש (4

,םש (5

.גמ ,םש (6

.גי תומש (7

.ונאיצויו אקסיפ ז"נפל םשו וז הצמ אקסיפ הדגהה חסונ (8

,דמ ןירדהנס (9

.חמ ,בי ונתשרפ (10


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כמ םירידנ ק"גא ונינפל
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ
(ע"ע ומסרופ אל עודיה לככש)

- בתכמה םוליצמ עטק -

ו"טשת טבש 'ב .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

תרדוסמ הדובע דובעל וליחתיו םהיניב ורבדתי ס"וסש ר"היו .תבט א"ימ ובתכמ לבקתנ
?יתמ דע - יכ ,םיל רבעמ זוריזו תוררועתהל וכרטצי אלו ,ד"בח םרכ לש םינושה תועוצקמב
םינינעה ד"ע אלו ,םישדח םינינע ,הפסוה לש םינינעב הז 'יהיש בוט ירה ,זוריזל ךרצנ םג םאו
ויהש ףא ונתאמ א"ואכמ תאז ושרד םינפלמ םימיב םאו .םימעפ המכו המכ הז רבודמש
אתעייס םיאורש התע כ"וכאע ,כ"כ תיארנ אל החלצהה םגו םילודג תומלעהו םיארנ םירתסה
. . . לעשו דעצ לכ לע אימשד

* * *

- בתכמה םוליצמ -

ז"טשת טבש ג"י .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

תובבלה דוריפ קיזמ המכ דע ןבומו ,תבט ב"יב ובתוכל ליחתהש ובתכמ תלבק יננה רשאמ
הז 'יהי יתמ דעו .דוחיב ח"וגא יריעצו ח"וגאבו ,טרפב םימימתה יככותב ,ללכב ש"נא יככותב
ד"בח לש םיללכה םינינעב הלעמלמ עיפשמש ותחלצהו ת"ישה תכרב תלבקב העינמלו שקומל
ךשחה לודג המכ דעו .הזב םידבועהו םילדתשמהמ ולא לכ לש םיטרפה םינינעב םג אלימבו
ידי לע - םויו םוי לכב םידבאמש הזל בל םימישמ ןיאו ,הז לכ םיאור ןיאש ,אחישמד אתבקעד
.דוריפה י"ע כ"וכאעו ,בוריקה רדעה

םג החלצה ףיסויו ןגי אלוליהה לעב תוכזש ר"היו ,טבש ד"וי אלוליהה םויב ודעותה יאדוב
.רומאה לכבו תובבלה בוריקב

בותכל ליחתה םתודוא םינינעה ולא לש ךשמהב המיאתמה תויטרפב בותכי אבהל םג חטב
.שארמ ח"תו ,הז ובתכמב

,(ועיגה אלש בתוכש אלפלו) תוחילסה ימיב ונמזב וילא בתכנ הנה ,"הבוט הנשל" תודוא ש"מ
.ויחיש ב"בכו אוה הקותמו ט"נשל םתחיו בתכיש

ק"יח - בורקבו רומאה לכב ט"ושבל הכרבב

.תוטרופמו ט"ושבל הפצאו .אלוליהה םויד נ"פה לבקתנ התע

* * *

- הקתעההמ ק"הלל ישפח םוגרת -

א"כשת טבש ג"י .ה"ב

ןילקורב

'יש ןמלז המלש רמ

!הכרבו םולש

.םכרובע נ"פ תשקב יתלביק . . 'יש יבצ 'הומ םילעפ בר צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרה י"ע

ןכות יפל ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע םוריכזי ןוצר תעבו
.השקבה

םוימ התע םיאב ונאשכ התע טרפבו ,ןויצה לעב לש וינינעב םיקסוע םכנהש יתוקתו
לש ךרדב עיגהל םילוכי םכנהש םוקמ לכב תודהי ץיפהל ,טבשב ירישע - ולש טייצראי-אלוליהה
תבהאו לארשי תבהאש ,תובר םימעפ ונעמשש יפכו 'קה ונתרותב וניוטצנש יפכ ,לארשי תבהא
.דחא רבד םה ,םשה

רתוי תתל הברדא אלא ,הקדצב טעמל אל ,ל"זחמ הצועיה הצעה העודי ,הסנרפה ןינעל עגונהבו
םדוק רקובב לוח םוי לכב אוה הזל םילגוסמה םינמזהמו ,רתוי תובר םימעפל תאז קלחלו
.הקדצל תוטורפ המכ תתל הליפתה

רומאה לכב ט"ושבל הכרבב

* * *

- הקתעה -

ו"טשת טבש ז"ט .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

ח"ומ ק"כ טרפבו ,'קה וניתובר וניאישנ ונינעתה המכ דע ךיראהל רתומל 'יתווכדל חטב
.םיספדנבו םיבתכב מ"כב ראובמכו ,תוידיסח תויודעוותהב ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז - ר"ומדא
תודיסחה תוכרדהל הצוחמ ,ע"על ,םיאצמנה ולא תא םג ךישמהל התיה הזב תונווכה תחאו
תויתואב רבדל ךירצ הז גוסמ םישנאלש ןבומ .התרות דומילל םג כ"חאו ,'יתוגהנהו
םברקל אלו םתוחדל םילולעש ,ד"בח ץיפשד תויתואב אלו ,ע"על םבצמ יפל תומיאתמה
הגהנהל עגונהב ,כ"וכאע ,הברדאו ,םג אלא ,אוה ןכ רובדה ןפואל עגונב קר אלו .םכישמהלו
םוקמ לכבש ש"נא ישאר הזב רהזהל ויה םיכירצ הז ינפלש תורודב םאו .השעמ לש םינינעב
ש"נא ראש לש הגהנהה ןפוא כ"כ מ"קפנ 'יה אל יעבדכ התיה םתגהנה םאבו ,םהינקזו םוקמו
,םיניע עבשב שטיוואבויל ידיסח טרפבו םידיסחה לע םיטיבמש הלא ונימיב ירה ,םידיסחהו
ותגהנהש הזכ ןפואב גהנתהל - הנש םישמח וא םיששמ םיריעצה ולא וליפאו א"ואכ ךירצ
.ךפיהל אלו ,הצוח םיאצמנה ולא תא םג ברקת

העומשה פ"ע :אוהו ,ןלהלד ,תומכב תוטעומה ,תורושה הנקיפסת חטב ,וז המדקה ירחאל
תובחרתהד ןפואב םיגהנתמ תודעוותהה ינמזב רשא . . ש"נאמ םידחא םנשי ,העיגהש
(האכהל עגונב ו"ח אלש ףא) די תמרהלו רובדל עגונהב פ"כע ,תודמה תרבגהו תוטשפתהו
אלימבו ,תודעוותהה לא אובלמ םישנא המכ וקיספה הז םעטמש דע ,םימעפ הזיא רבדה לפכנו
רמוחב כ"ג ןנובתהל שיש ףאו .התרות דומילו תודיסחה תוכרדה םויקל םתוכייש כ"ג הטעמתנ
אלוליהה ימיל םיבורקה םימיבו טרפב ירה ,ד"בח םרכמ לארשימ אוהש ימ תקחרהד ןינעה
ןיאש ןויכו .ותולדתשהו אלוליהה לעב ונאישנ תנווכ ךפיה והזש ,אוה הזב עגונש המ - דוחיב
אלש םיפתתשמה לע הזכ ןפואב הלעפ ותגהנהש פ"כע אוה ימו ,םירבדה יטרפב סנכהל ינוצר
ימל דחאל בתוכ ינניא ןבומכש ףא) . . ב ש"נאמ דועל ןכו יבתכמב וילא הזב הנופ יננה ,ש"נאמ
,תודעוותהב םיפתתשמה לכ לע עיפשהל םתלוכי לככ םדצמ ושעיש יתשקבו ,(יתבתכ דוע
- ךכ לע ודשחנ אלש - תוימינפב קר אלו .םולש יכרדו םעונ יכרדב םידעותמה תגהנה 'יהתש
אבילא וז יתשקב ואלמיש ינחטבומו .ץוחלו הפשה ןמש םהירובידבו תוינוציחב וליפא אלא
ךולה - ש"נאמ אלש םג םיפתתשמה רפסמ תלדגהב ונייה ,הבורק החלצהב 'יהיש ר"היו ,'ישפנד
.לודגו

ק"יח ,ט"ושבל הכחמה - הכרבב


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

חלשב 'פ ק"שע דע - אב 'פ ק"שעמ "מ"שת ןמוי"מ ז"י קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

4:25 העשב ותיבל עסנ .10:10 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :אב ק"שע ,טבש ,'ו םוי
.4:40-ב רזחו

.(9:35) ותיבל ךלה כ"חאו ,תיברע תלפתל ש"דא ק"כ סנכנ 5:45 העשב

'יהי ירישעה טבש ד"ויל תוכימסב - ותעב רבדו ח"תו 'תנ" :ולא םימיב ש"דא ק"כ הנעמ חסונ
."צ"הע ריכזא .'הל תבש ,תיעיבשה הנש ,הנש םישלשב יהיוד שדוק

.תודעוותה םייקתתש עידוהו 9:08 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,אב ק"ש םוי
.םינתח 5 הרותל ולעו 10:00 העשב ש"דא ק"כ סנכנ תירחשל

."שדוק 'יהי ירישעה" אלוליהה םוי ד"ע החישב חתפו 1:30 העשב ש"דא ק"כ סנכנ תודעוותהל
.(ךליאו 55 'ע א"כח ש"וקלב וספדנ םקלח) ונתשרפב י"שרפב רואיב תוחיש המכ רביד כ"חאו
ירחא .(ךליאו 298 'ע םש האר) תונטקו םינטקל עגונב טבש ד"ויל תונכהה ד"ע רבוד כ"ומכ
תוחישה תחאב ."'וג םכל הזה שדוחה" ה"ד רמאמ רמאו ןגנל ש"דא ק"כ הרוה 'בה החישה
ןיכרה ,תודעוותהה םייתסת יתמ תוארל ןועשה לע םיטיבמה ולא לע ש"דא ק"כ רבידש תעב
.ונחלוש לע חנומ 'יהש ןועשה לע טיבהו 'קה ושאר תא

העודיה העונתה לע רוזחל 'קה ושארב זמרו "רעבירא הליחתכל" ןגנל הרוה תודעוותהה םויסב
.'קה ויפכ אחמו "אוואקעינ טעינ טעינ" ןגנל לחה כ"חא .םימעפ 'י

ןייה קובקב תא איבהל ג"לירהל הרוה ,החנמ תלפתל 'קה וידי תא ש"דא ק"כ ץחרש ירחא
ב"שרה שגינשכו ,(בייל 'ירא לארשי ןרק) ח"מגה רובע הכלמ הולמה לש םירדסמה ןכיה לאשו
וכרבו הכלמ הולמב קלחל ידכ קובקבה תא ול רסמ ,וסוכל ןיי ש"דא ק"כ ול גזמ ןרוהכייא
להקל 'יהיש ידכ חקי אלש ול רמאו תונוזמה לע ש"דא ק"כ הארה כ"חא .הבר החלצהב 'יהיש
.תחקל המ

טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה הלפתה םויסב .החנמ תלפת 'ירחאלו 4:45 העשב תודעוותהה םויס
.הרישה ריבגהל זמר 'קה ורדחל וכרדבו "אוואקעינ טעינ

.ותיבל עסנ כ"חאו הנבל שודיקל אצי הלפתה ירחא .6:00 העשב ש"דא ק"כ אצי תיברע תלפתל
'קה ודיב ש"דא ק"כ ול זמרו "טעינ טעינ" ןגנל יקסבומיליוו אשוז 'ר לחה ורדחמ אצישכ
.הרישה ריבגהל

תנש - טבש ד"ויד תודעוותהה תארקל "לאז"ב םישדח םילוקמר ןיקתהל ולמע הלילה ךשמב
לש 'קה ורדחל הסינכה ריקב עובקה ת"הק לש הגוצתה ןורא תא ופילחה כ"ומכ .םישולשה
.יברה

ןתנו הרזחב אצי דימו ורדחל סנכנ ,10:20 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ,'א םוי
.ינעל הקדצ

ףסכ םג ול רסמ ש"דא ק"כו ,רודיס לבקל ידכ ש"דא ק"כל סנכנ (םויה ןתחתמש) קינזער ר"ד
.הקדצל

תחא השא .םידליל הקדצ וכרדב קליח (הטמל "לאז"ב) החנמ תלפתל ש"דא ק"כ דרישכ
תא לבקתש תיסורב ש"דא ק"כ הל הנעו ,הלביקש הבושתה לע ש"דא ק"כל התדוה 'יסורמ
ותאצב .רישל ליחתהל יקסבומיליוו אשוז 'רל ש"דא ק"כ זמר הלפתה םויסב .'ה תאמ הכרבה
2 םייובש ןוידפה דעוול חלש כ"ומכ) םייובש ןוידפה תפוקל הקדצ ש"דא ק"כ סינכה החנממ
.($10 לש תורטש

ק"כ תואישנ תלחתהו צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל הנש םישולש - טבש ד"וי ליל
ק"כו ,םוקמ ספא דע אלמ 'יה "לאז"ה ,7:00 העשב ש"דא ק"כ דרי בירעמל :א"טילש ר"ומדא
.הביתה ינפל שגינ ש"דא

ק"כו "תצרפו" רישל לחה ל"נה ,וילא ךייחו הפי ןמלז 'ר לע ש"דא ק"כ טיבה הליפתה םויסב
קלח פ"עב יקצילרעג םוחנ םחנמ 'תה רזח הלפתה רחא .הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמר ש"דא
.רקובה רוא דע דעוותהל ש"נאמ המכו םימימתה בור ובשייתה כ"חא ."ינגל יתאב" רמאממ

ברעב רחמש םהל רמאו ותלכ םע (ןתחה) קינזער ר"ד תא האר ותיבל ש"דא ק"כ ךלהש תעב
.(תוכרב עבשל) םהידי תא ולטי חטב םה לבא ,(תודעוותהל) םיידי לטונ וניא

"קשנ"ה לכב םתוא דייצלו םיקנטה לע טולישה תא רדסל םיבר םירוחב ולמע הלילה ךשמ
"'ירפס-סובוטוא"ה לע וניקתהש טלשה טלב דחוימב .רחמ ןטהנמל "הכולהת"ה ליבשב שורדה
.קנע רתכ חנוה וילעמו "וניברו ונרומ וננודא יחי" :תובהזומ תויתואב בתכנ ובש

,לבת יבחר לכמ םיחרוא ינומה 770-ל עיגהל ולחה טבש ד"וי תארקל :טבש ד"וי ריהבה םוי
.םינבדנו הבושת-ילעב םע םיבר םיחולש םהיניב

.הביתה ינפל שגינו םידליל הקדצ וכרדב קליח ,9:45 העשב ש"דא ק"כ סנכנ תירחש תליפתל
.קוידב 12:00 העשב ואצי םיקנטה לכש ידכ זרדזהל להקהמ ושקיב הליפתה ירחא תוזרכהב
העסנש (ש"דא ק"כ תואישנל הנש 30 לגרל) םיקנט 30 לש הכולהת 770-מ האצי הדועיה העשב
.ומוקמב דחא לכ ריעה יבחרב לועפל ורזפתה םשמו ןטהנמב תישימחה הרדשה ךרואל

."לאז"ה לש יחרזמה דצב תושדח תודימריפ 2 תודעוותהה תארקל ונב םיירהצה ךשמב

ףכית םלוא תובהלתהו קזוחב רש ברה להקה ,7:00 העשב ש"דא ק"כ סנכנ תיברע תליפתל
.ללפתהל ליחתיש ןזחל ש"דא ק"כ זמר ותסינכב

ינומהב םוקמ ספא דע ריקל ריקמ "לאז"ה אלמתה תודעוותהה ינפל העשכ רבכ :תודעוותה
תרשעכ וז תודעוותהב ויהש םירעשמ .םירוטנס המכ ןכו םיבושח םינבר ,םיחולש ,םיחרוא
תיסור ,תיתפרצ ,תילגנא ,ק"הלל ינטלומיס םוגרתב הרבעוה תודעוותהה !שיא םיפלא
.תידרפסו

,"וננודא ילייח" ןוגינה תא רישל להקה ולחה רבכ תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנש ינפל בר ןמז
תא ושדגש םיפלאה לש תובהלתההו הרישה הרבג ש"דא ק"כ סנכנ הב העשה הברקש לככו
."לאז"ה ילתוכ

אבש קי'צייבולוס .ד .י 'רה תא שגפ ומוקמל וכרדבו תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ 9:30 העשב
ךליל ודביכ ,ליגרה רדגמ אצוי דובכב וילא סחייתה ש"דא ק"כ .תודעוותהל ןוטסובמ דחוימב
.(ש"דא ק"כל ךומס) ומוקמב בשייתה ל"נהש דע ןיתמהו דמע ומוקמל עיגהשכו וינפל

לש הבר) סעלוי 'רה .וינפלש תונוזמה ןמ קי'צייבולוס 'רל ש"דא ק"כ שיגה 'א החיש רחא
םע הרצק החישל ב"הרא ינבר ילודגמ כ"וכ ושגינ ןכו ,ש"דא ק"כ תא ךרבל שגינ ('יפלדליפ
.ש"דא ק"כ

ידכ ומוקממ קי'צייבולוס 'רה םק (תודעוותהה לש התליחתמ תועש שלשכ) ןרדהה םויסב
דע ומוקמב דומעל ראשנו ,ודי תא ץחלו ומע רביד ,ותמוק אלמ דמענ ש"דא ק"כו ,תאצל
.ותאצ

.(ע"פב סרטנוקב ל"יו הגוה) "ינגל יתאב" ה"ד רמאמ רמא

ךרעב אלש השדח הפוקת הליחתמ הנש םישולש ירחאל תעכש ש"דא ק"כ רמא רמאמה ירחא
.אתוילעמל

זמרב לאשו קינזער ר"דל "תוכרב עבש"ה תא ךורעל ש"דא ק"כ הרוה תודעוותהה ףוס תארקל
תא העישוה" ,"רפותו הצע הצוע" ןגנל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא .םהידי תא ולטנש הרשע שי םא
ךל האמצ" ומצעב ןגינ כ"חא .ז"הדאל תובב 'ד ןוגינו הנכה ןוגינ ,"םילשורי בשת תוזרפ" ,"ךמע
."םייחל" רמול םיברל הרוהו םיבר םישנאל ש"דא ק"כ ךייח תודעוותהה ךשמב ."ישפנ

- תובוטה תוטלחההו םירובידה ,תויודעוותהה ,םיעצבמה לכמ ,התע" :ש"דא ק"כ רמא כ"חא
חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגד לודג יכהו יתימאה "עצבמ"ה אובי שממ בורקבש
."ונקדצ

."'וג ואצת החמשב יכ" ןגנל לחה ותאצ םרטו .הנורחא הכרב תרימא ד"ע ריכזה

.רקוב תונפל 2:25 העשב המייתסה תודעוותהה

'קה ודיב זמר ש"דא ק"כו "'וג החמשב יכ" רשו ץוחב בר להק דמע 770-מ ש"דא ק"כ תאצב
.יתרטשמ יווילב ותיבל עסנו ,הרישה ריבגהל

הקדצ קליח וכרדבו ,הטמל "לאז"ל החנמ תלפתל ש"דא ק"כ דרי 3:30 העשב :טבש א"י ,'ג םוי
.הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמר ש"דא ק"כו רישל הפי ןמלז 'ר לחה הליפתה םויסב .םידליל

כ"וכ םע רבידש הממ ד"ר ןלהל ,"תודיחי"ל םישנא לבקל ש"דא ק"כ לחה ברעב 8:00 העשב
:(העומשה פ"ע)

ש"דא ק"כ הנע ,יעבדכ דבוע וניאש החומ תמחמ תואירבה וקב הניאש ומא רבד-לע לאשש 'אל
אפור ואיביש ש"דא ק"כ ול רמאו ?םישאוימ םיאפורה ירה :הנב לאשו .האירב 'יהת איהש
.(ןואיל וא זירפ) תרחא ריעמ

.תיציצהמ טוח ול הארישו ,ןטק תילט הז המ עדוי םאה ש"דא ק"כ לאש ויבא םע סנכנש דליל
,ייק-וא דליה הנעשכו ,(דרפס) ותנידמב הקדצל ונתיש רמאו רלוד ש"דא ק"כ ול ןתנ כ"חא
...?וז הפש עדוי ןכיהמ ש"דא ק"כ ולאש

וכריב ש"דא ק"כשכו ,ותבשחמב ול ויהש תולאשה תא קתפב בתכ אלו ש"דא ק"כל סנכנ 'א
!ל"נה לש ותבשחמב ויהש םינינעה לכ תא ריכזה

.ותחפשמ לכ םע האבה הנשב ןאכל אוביש ש"דא ק"כ רמא 'אל

רלוד 2 ש"דא ק"כ ול ןתנ םיינש הנעשכו ?ול שי קנב תונובשח המכ 'א תא לאש ש"דא ק"כ
.'וכו תוימשגב עפשו הכרב ול ףיסוי הזו םהמ א"כב םישל ידכ

.ם-י ריעה שאר ןגס ,ןוזלואש ש"ר םג 'יה "תודיחי"ל וסנכנש םישנאה ןיב

ךוסנ 'יה אציו ןותחתה ע"ג תלד תא חתפשכו ,"תודיחי"ל לבקל ש"דא ק"כ םייס 2:30 העשב
.בחר ךויח 'קה וינפ לע

העשב ש"דא ק"כ דרי הלפתל .רודיס לבקל ידכ ןתח סנכנ החנמ תלפת ינפל :טבש ב"י ,'ד םוי
תלפת רחא ןכו) הבוט העיסנב םיעסונ ךרב ורדחל רזחשכ .םידליל הקדצ קליח וכרדבו 3:25
.(תיברע

כ"וכ םע רבידש הממ ד"ר ןלהל ,"תודיחי"ל םישנא לבקל ש"דא ק"כ לחה ברעב 8:00 העשב
:(העומשה פ"ע)

.(ילאס אבבה) אריצחובא ברהל ש"ד רוסמיש ש"דא ק"כ רמא תוביתנמ יערדא .י 'רהל

ורזחיש םידוהי בוריקל לילגב לעפיש םירבדה ןיב ש"דא ק"כ רמא תפצ ק"היעמ לרוגב הכוזל
.בטומל

םייוגהמ לעפתמ וניאו צ"מות רמושה ידוהיל 'יח אמגוד התא :ש"דא ק"כ רמא ליזרבמ 'אל
םידוהיהו ,םיבוט םייוג ויהיש םהילע עיפשמ הז ירה אלימבו ,ךתודהימ םילעפתמ םייוגה אלא
ק"כל רמא ל"נה .הנידמה לכ לעו ריעה לע ךתעפשהב חילצתשו ,םיבוט םידוהי ויהי (לידבהל)
םש 'יהת התאו חמש ןאכ 'יהא ינא :(ךויחב) ש"דא ק"כ רמאו ,חמש דימת 'יהי יברהש :ש"דא
.חמש

ד"ע זירכי ירה 'ילאו ,ןהכ אוה סחנפו "'ילא הז סחנפ"ש תויה :ש"דא ק"כ תא לאש 'א ןהכ
תאיב לע) זירכהל ילע יתמ לאוש ינא אלימבו ,והילא ץוצינ ילא םג ךייש כ"א ,חישמ תאיב
,הזרכהב ךרוצ ןיא ותאיב רחאל עגר :(ךויחב) הנעו ,ש"דא ק"כ לש 'קה וינפ ונתשנו ?(חישמ
שנעהל לולעו ,'ילע הווטצנ אלש האובנ לע אבנמש איבנ רדגב סנכנ ירה הז ינפל עגר וליאו
לע םמע יתרבידו םידוהי ינש יתשגפ תבכרב יתעסנש תעב םעפ :ש"דא ק"כ ול רפיסו .כ"ע
.ןכש יתינעו ,חישמ אובי רחמש םינימאמה גוחל ךייש ינא םאה יתוא ולאשו ,'וכו תודהי
ידוהיה ומכ :ש"דא ק"כ הנעו ?הזב םינימאמ לארשי לכ ירה :(תודיחיב) ל"נה לאשו
םיעדוי םתודוא שיערמהש םינינע 'ג םנשי :ש"דא ק"כ רמאו ףיסוה כ"חאו ...ב יתשגפש
.חישמ תאיבו םיחטש תרזחה ,ידוהי והימ :"רעשטיוואבויל" אוהש

ונחכשו הלואגהו חישמה רבד-לע ונרביד :ול רמאו ש"דא ק"כ וארק תודיחיהמ אצי ל"נהשכ
.הקדצל ותתל רלוד ול ןתנו ...ימשגה ז"הוע ד"ע

.2:30 העשב "תודיחי"ל לבקל םייס ש"דא ק"כ

ש"ע ת"ס תביתכב תופתתשמהמ תונושארה תומישרה תא ש"דא ק"כל ורסמש תעב ,הלילה
ק"כ תואישנל םישולשה תנש לגרלו םתנותחל הנש םישמח תאלמ לגרל תינברהו ש"דא ק"כ
רפס תביתכב זרדזהל שיו ,הרות רפסל רשקב ירה ןתסנכנ" :(ישפח םוגרתב) רמא - ש"דא
רושק ונינעש ,ל"עבה ,ולסכ ט"י ,תודיסחל הנשה שאר תארקל ומייסל לדתשהלו ,הרותה
"די" םג ,תורודה גהנמ יפכ ,ןיקתהל ןכשקבאו ,הרות רפסל 'וכו ליעמ םג וניכת יאדוב .הרותל
.ת"סה תביתכב תינברה תופתתשהו ותופתתשה תא ש"דא ק"כ רסמו ,"'וכו ףסכמ

.מ"שת'ה טבש 'י יאצומ :ש"דא ק"כ בתכ ,התע הז ל"יש םיטוקילה רפס לש "רבד חתפ"ה לע
.ןסינ א"י דע ןכומ 'יהי רפסה םא לאש ןכו

םויב תונליאל ה"רל תוכימסב - ותעב רבדו ח"תו 'תנ" :ולא םימיב ש"דא ק"כ הנעמ חסונ
."צ"הע ריכזא .'הל תבש תיעיבשה הנשב הריש תבש ק"שה

הבושת-לעב רבעל ךייח ורדחל סנכנשכו 10:20 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ג"י ,'ה םוי
770-ל הסינכה תלד י"ע הפי ןמלז 'ר דמע אצישכו ,להואל עסנ 3:10 העשב .םש דמעש ליזרבמ
.םח 'יהי םינפבש רקיעה :ש"דא ק"כ ול הנעו ,ץוחב רקש ש"דא ק"כל רמאו

.םידליל הקדצ קליח ותסינכבו החנמ תלפתל אצי ,'קה וידי לטנ ,6:20 העשב להואהמ רזח
העשב ותיבל עסנו ,6:50 העשב תיברע ללפתה .הבוט העיסנב םיעסונ ךרב הלפתהמ ותאצב
.7:35

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.המצע החישב ןייעל שי םירבדה


...ןוכנה ראותה


ק"כ תוחישמ םיעטק"ל תרתוכ לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ םוליצ ונינפל
ףיסוה הבו ,תילגנאה הפשב ונמזב רואל-ואציש ,"מ"שת טבש ד"וי שטיוואבוילמ ר"ומדא
"א"טילש" הביתה תא "יבר" הלימה ירחא ק"יתכב


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


קלמעב םימחלנה השמ ישנא

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) דחוימ םוליצ ונינפל
(ךליאו 144 'ע א"ח ש"וקלב הספדנ) ז"טשת'ה טבש ד"וי תחיש לע


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

,ושע ידי םידיהו בקעי לוק לוקה םגה זיא ,הרותה תלבק וצ בכעמו ענומ א אד זיא סע תעשב
רעבא ,'יחת ךברח לעו טייטש סע יוו ושע לש וקלחב זיא סאד ,ן'ושע וצ ךייש זיא םידיה
טייג'מ ןוא תונובשח ענייק טימ טינ ךיז ןעמ טנעכער ,הרותה תלבק וצ ענומ א זיא'ס דלאביוו
.ריא טימ ךיז ןקינייאראפ ןוא הרות יד ןייז וצ לבקמ יבא ,םינפוא עלא ןוא םיכרד עלא ףיוא

טאה סאד .לארשיב תותכ ןופ טמאטשעג טינ ן'קלמע טימ המחלמ יד ךיוא טאה ראפרעד ןוא
ךיז טאה המחלמה תלחתה יד .יניסמ הרות לביק ךאנרעד סאוו רעד השמ ןופ - טמאטשעג
ןוחצנ רעד ןוא ,השמ ישנא ךרוד טריפעג ךיז טאה ,השמ ןופ הלפת רעד טימ ןביוהעגנא
.השמ תרשמ עשוהי ךרוד - ןעמוקעג זיא

טאה עבט פ"ע סאוו קידנעקוק טינ זיא טלאמעד ,הרות בילוצ המחלמ ףיוא טייג'מ תעשב ןוא
רע ןוא ,'יה ןפשכ קלמע זא (ג"פס ה"ר) ימלשורי ןיא טגאז רע יוו ,ןייז חצנמ טפראדעג קלמע
ןיא טקישעג רע טאה ייז ןוא ,ןבעל ןעפראד סאוו ןעשטנעמ עכלעזא ןבילקעגסיוא טאה
.חצנמ ןעמ זיא טלאמעד ,הרותה חכב המחלמ ףיוא טייג ןעמ דלאביוו רעבא ,המחלמ

רעדעי .השמ ישנא - *תודיסח ןיא ראובמ זיא ,םישנא ונל רחב ןושל רעד טייטש ראפרעד ןוא
וחכב טינ טייג רע זא טסואוועג רע טאה קלמע תמחלמב ןעגנאגעג זיא רעכלעוו רענייא
ןוא הרות יד ןעבעג םיא ףראד השמ סאוו ,השמ לש ותוחילשב טייג רע ראנ ,ודי םצועו
.הרותה תלבקל ענומ זיא רעכלעוו םעד טימ ןעטלאה המחלמ השמ םיא טקיש ראפרעד


ןאטעגנא ךיז טאה תומצע
ימשג ףוג א ןיא לוכיבכ

תהגהמ (ןטקומ) דחוימ םוליצ הזב אבומ ,(תורשקתהל ה"ר) טבש ד"וי לגרל
ת"יש'ה רייא ח"הבמ ,ינימש פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ

(ךליאו 24 'ע ת"יש'ה "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב הספדנ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

רעדעי זא ןטראד טדער רע סאוו אינת רועיש ןקיטנייה ןיא ךיוא רימ ןעניפעג אמגוד אזא .ה
רעד ךיוא זא ההגה רעד ןיא ףיסומ ךאנ זיא רע ןוא .פ"כע האתת הארי וצ ןעמוקוצ ןעק רענייא
ןיא ןוא .הארי וצ תוננובתה ךרוד ןעמוקוצ ךיוא ןעק ,ןהעזעג טינ לאמנייק ךלמ םעד טאה סאוו
וצ ןעמוקנא ןעמ ףראד עשז סאוו ךאנ הרואכלו .לוע תלבק ןגעוו רע טדער רועיש ןופ ףוס
.החישב םדוק אבומל תכייש "ייבא ה"דות האר" םוליצב ןאכ העיפומש הרעהה] ?לוע תלבק
?םהיתולועפבו םנינעב טנעהאנ ןענייז הארי ןוא לוע תלבק זא טרפבו [ל"ומה

רעירפ סאוו ,י"ח נ"רנ ןופ רדס םעד טנכער רע יוו ,חספד רמאמב ןבומ טינ ךיוא זיא יוזא
ןוא שפנ ןוא חור םעדכאנ ,המשנ םעדכאנ ,י"ח רעירפ ,הטמל הלעמלמ ןענעכער ןא רע טביוה
- טרעקראפ ןענעכער טפראדעג רע טאה ,הרואכלו .הדיחי ןגעוו סיוא רע טריפ ףוס םוצ
ןופ ךשמה רעד טוג ןייז טלאוו טלאמעי סאוו ,הדיחי ןגעוו ןריפסיוא ןוא ,הלעמל הטמלמ
?רמאמהב ראובמכ ,הדיחי ןופ 'ירדמ רעד ןיא זיא סאד סאוו ,רשעתתש ליבשב רשע

ע"מלטמלמ ןופ רדס א ןגעוו תוישוק ןייק ןגערפ וצ ךייש טינ ן'יבר םעד ףיוא זיא תמאב .ו
תאיב וצ הנכה א זיא םייבר ןופ ןינע רעד זא עודי ךאד זיא סע םעראוו ,ט"מלעמלמ רעדא
ךיז טעוו סע זא .ה .ד .אקוד רשב לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו ןייז טעוו ןאד סאוו ,חישמה
ימשג ףוג א סאוו זיא םעד וצ הנכה יד ןוא .ימשגה ןיע םעד טימ תוקלא (וארו) ןהעזנא
זיא רעפטנע ןא ס'יבר א םעראוו ,םינפ לא םינפ םענייא ןדעי טרעפטנע רשב יניעל הארנו
ןאגראשז ףיוא בור י"פע ןדער טגעלפ ןוא ."ינושל לע ותלמו יב רבד 'יוה רבד" ךאד
ןוא ,המודהו טראוו ןעשיסור רעדא ןעשילגנע ןא ךיוא ןשימניירא רע טגעלפ לאמא ןוא
.ללכ תוישוק ןייק ךייש טינ זיא תוענמנה ענמנ ןופ ןינע םעד דצמ

ןופ רעכעה זיא רע םעראוו רדסה ןינע םעד ןופ אישוק ןייק ןגערפ ךייש טינ ךיוא זיא אלימב
זיא סאד ןוא .לעופב הדובע ןיא ןעמוק לאז סע זא םיא ייב זיא רקיע רעד .הטמו הלעמ תולבגה
יד ביוא ראנ ,תוננובתה ןייז ףראד רעירפ .לוע תלבק ןייז ףראד סע זא ,רמאמ ןיא ראבמ רע
לוע תלבק ןיא ןוא .לוע תלבק ןייז ףראד סע זא םייסמ רע זיא םעד ףיוא ,טינ טפלעה תוננובתה
.גנוע ןאראפ ךיוא זיא

ןדעי ייב טגיילעגפא ןעוועג זיא רעירפ יוו יוזא .ונלש תוגהנתהבו וננינעב ךיוא יוזא ןוא .ז
ללכ טינ טניימ ןעמ - תיללכ המשנ א וצ ןיירא טייג רע זא תודיחי ףיוא קידנעייגניירא םענייא
רע טגעלפ קידנעייגניירא ןוא - םיטרפ ןופ רעכעה זיא סאוו םצעב ללכ א ראנ םיטרפ ןופ
,ןיירא טינ זיא רע זא סאד טסייה ןראוועג לטבתנ טינ זיא רע ביוא - ןרעוו לטבתנ ןצנאגניא
ףראד יוזא - 'תי ותא הנמאב התיה אטחה תעב םג זא (טייטש סע יוו ךרד לע) זיא סע רעדא
ןיא ראבמ זיא רע יוו ,תוישוק ןייק ךייש טינ זיא סע ןוא ,טגיילעגפא ןייז רעטציא ךיוא
.הז ןינעל טינ מ"קפנ ןייק זיא אלימב ,ורשבו ופוגמ טינ זיא הארי יד זא אינת רועיש ןקיטנייה

הרואכל .א"מב ש"מכ רעטרעוו יד טימ אינת ןיא זמרמ רע זיא סאד זא ןגאז ןעק ןעמ .ח
זא דלאביוו ,.ג .ד .א ןיבי ןיבמהו רעדא ל"דו ןגאז רע ףראד ןייז ראבמ טינ ליוו רע ביוא
רואיב א ןעניפעג לאז רע דמול םעד ןרעטכיילראפ ךאד רע טניימ א"מב ש"מכ טביירש רע
תופסותב ראובמ זיא ןינע רעד ואוו טרא םעד ןענעכייצנא טפראדעג ךאד רע טאה ,א"מב
?רואיב

ןיא ךיז טגניירב סע סאוו רופיס םעד ד"עו ונל זמר זמר זא ,ןגאז ןעמ ןאק תוחצה ד"ע ראנ
רעד טאה ןגעווטסעדנופ רעבא ,תודיסח ןיא טינ ךיז ןעגניירב םירפס יד םגה) ד"ירהמ רודיס
מ"מרה צ"הרה זא (סיוא טינ טכאמ הדובע ןיא תלעות א טיג סע ביוא זא טגאזעג יבר
םעד ןיא ןהעזעג טאה רע עלייוו תארה התא יקוספ ןגאז טלאוועג טינ לאמא טאה קאדאראהמ
א יבר רעטלא רעד טגאזעג םיא טאה .השעמל ןייז םייקמ טינ ייז ןעק ןוא םישוריפ טרעדנוה
ךאנ רעטייוו ןהעז רע טעוו םישוריפ יד וצ ןרעוו ברקתנ טעוו רע ביוא זא ,םעד ףיוא לשמ
.וו .א .א םישוריפ רעמ

ספות טינ םיא ןעק ןעמ ןוא ,לובג ילב זיא םצעב ןינע רעד זא ,םעד ןיא הנווכ יד ןגאז ןעק ןעמ
,םינפוא המכב ריאמ רע זיא ןינעה תוטישפ םעד דצמ ,הברדאו ,םיטרפ יוביר ךרוד ךיוא ןייז
.ייז ןיא ספתנ טינ רע טרעוו ןגעווטסעדנופ רעבא

ךייש טינ זיא סע ןוא ,לובג ילב סע זיא םצעב זא לוע תלבק ןופ ןינע רעד ךיוא זיא יוזא ןוא
רעבא ,הגשה ןיא ךיוא טכייל סע סאוו טינ רעמ ,הלבגה זיא הגשה םעראוו ,הגשה וצ
.ןינע םצע רעד ןיא סאד טינ זא הגשה ןיא ךיז טרעה ןגעווטסעדנופ

טעוו ןעמ ואוו רואיבו טרא רעדעי ןיא זא ,א"מב ש"מכ רעטרעוו ןיא ןיימ רעד זיא סאד ןוא
סע ןוא ,הגשה ןיא טכייל לוע תלבק םעראוו ,רחא םוקמ ךאנ ןביילב לאמעלא טעוו ,ןקוקנייא
.הז לכמ הלעמלש .לוע תלבק זיא ורקיע רעבא ,גנוע א םעד ןיא ןאראפ זיא"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish