ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

תרכינ הנורחאה הפוקתבש ךכל תיתימאה הביסה
םלועב תומחלמה תפוקת םויסלו רמגל הפיאשה

*

רדא ח"רד 'ב ,םיטפשמ 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= נש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה םיטפשמ פ"ש תחישמ / ?הלואגה ןחבמב רבכ תדמע םאה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / !ומש םחנמ - חישמ

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
המורת ק"שע - םיטפשמ ק"ש / מ"שת ןמוי ךותמ ף"כ קלח

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ שדוק תורגא

שדוק די בתכ
מ"שת'ה רדא ח"רדא תחישד ההגההמ / העיסנה ןמז ךשמב םג תודהיה תצפהב תוקסעתה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


רבכ תדמע םאה
?הלואגה ןחבמב

ןובשחב 'ישפנד אבילא ןנובתיו ,רוגס רדחב ודבל בשייתי דחא לכ
חקול ה"בקהש ,תמאב בשח אוהש הנורחאה םעפה התיה יתמ :קדצ
תולגמ ןכא - ןורחאה הז תולגמ ואיצומו ,ומצעב ותוא ןכא - ותוא
* !המילשהו תיתימאה הלואגל חישמ םע דחי ךלוה אוהו ,הזה
ול םורגי דבל הז ירה - תמאד אבילא ומצעב תאזב ןנובתי קר רשאכו
ןישוע לארשי" רשאכו ,רומג קידצ דימ 'יהנ ודי-לעש ,הבושת רוהרהל
* "ןילאגנ ןה דימ" יזא "הבושת

,ו"משת'ה ןושאר רדא ח"רעו ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ םיעטק
הגומ יתלב - ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:אלפ רבד והז הרואכל .א

הלוכי המילשהו תיתימאה הלואגהש ("קיטולב טלאק") "תורירק"ב םירבדמו םיבשוי
הב , (. . 'יארה פ"ע שדוחה שודיק 'יהי יזאו) דלומה םדוק דוע ,שממ דימו ףכית אובל
,ןושאר םויל םהיתוינכת תא תבש ינפל רבכ וננכת םיעמושה כ"וכאעו רבדמהש העשב
!?תולגה בצמו דמעמ יפל - הז ירחאלש םימילו ינש םויל

וחיורי המו ,הזכש רבד לע ידוהיב םידשוח אל יכ ,הלואגה לע םירבדמ םתסש רמול ןיאו
.רוביד םתסמ

תא םיאור רשאכ ,שממ דימו ףכית האב הלואגהש רמול ןכתי ךיא :רבסה שורד ,ןכ-לעו
?תולגה ןמזב םתדובעל םיננוכתמ לארשי ינב

ןושלב ,םיקסופ לש לעופב הכלה םע רושק הז רשאכ אוה בוט יכה רבסהה ,הנהו .ב
רשפא יא 2לארשי תוצופת לכב לבקתנש הכלה-קספ םע ירהש - 1הרצק ךרדו הרורב
(4"ךורוי רשא הרותה יפ לע") 3השע תוצמ לש ףקותה לכ תא וב שיש ןויכ ,חכוותהל
.(4"ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל") 3השעת אל תוצמו

:אוה ןינעהו

,"ןילאגנ ןה דימ" הבושת םישוע לארשי רשאכש ,5ם"במרב רורב ןיד קספ ונשי
.שממ "דימ" איה הנווכהש ןבומ 6םש תוכלהה ךשמהמו

8הכלהב ןיד-קספהמ ןבומכ ,7"אדח אעגרבו אדח אתעשב" תויהל לוכי הבושתה ןינעו
רהרה אמש קפסמ תשדוקמ וז ירה [9רומג] קידצ ינאש תנמ לע השאה תא שדקמה"ש
תאז תורמל ,קידצמ רומגה ךפיהה 'יה אוה זא דעש פ"עא ,תרמוא-תאז ,"ובלב הבושת
הטמ לש ד"בל עגונבש אלא !רומג קידצ תויהל ךפוה - טק עגר ךשמ הבושת רוהרה י"ע
עגונב כ"אשמ ,10הבושת השע אוה םאה תואדווב םיעדוי אלש ןויכ ,תשדוקמ קפס השאה
אוהש "אילג אימש יפלכ"ו ,ה"בקהב יולת הז ירה (הבושת י"ע אבש) "ןילאגנ ןה דימ"ל
."ןילאגנ ןה דימ" אלימב ,הבושת השע

יאדובש תוחפל דחא ידוהי ונשי ,ולוכ םלועה לכב םידוהיה לכ ןיבש ,רורב רבד ירה והזו
ןיא לארשי ללכ ןיבש דושחי אל רתויב לודגה "קינ'הרוחש-הרמ"ה וליפא ;הבושת השע רבכ
םע וליפאש ,תבשה םויב םידמועשכ טרפבו ,הבושת השע אלש דיחיו דחא ידוהי וליפא
הבושתה ןינע םע םג רושק הזש ,תמאה הריאמ תבשבש ,רמולכ ,11תבשב רקשמ וניא ץראה
.הבושת תושעל ותוא האיבמ תמאה תייארש -

,"ןתולג ףוסב הבושת ןישוע לארשיש הרות החיטבה"ש בותכ ם"במרב וז הכלהבש טרפבו
."ןילאגנ ןה דימ" יזאו

עירכה ירה תחא הוצמ השע" דחא םדא רשאכש ,12ם"במרב תרחא הכלה הנשי ,ךכל ףסונ
,ןבומ םג הזמו ."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא
.תחא הוצמ השעיש דיחיב יולת הזו רחאמ ,ארמימכ עגרב אובל הלוכי הלואגהש

קספה םוש ילב ,שממ דימו ףכית הלואגה אובל הלוכי הכלה פ"עש ,ל"נה תוכלההמ םיאור
!ןמז

.הלואגה אובת - דלומה ינפל ,וז תבשב דועש םירמוא עודמ אלפ לכ ןיא אלימבו

רבד הז ירה - הרותב תורורב תוכלה םלוכ םהש - ל"נה תונובשחה לכ ירחאל ירהש . .
רחמ לוחיש דלומה ינפל דוע ,שממ דימו ףכית אובל הלוכי הלואגהש ידוהי לכל טושפה
ידוהי לכ ירהש ,'יארה פ"ע שדוחה שודיק 'יהי יזאו ,םיירהצב הרשע-םיתש העשב (ךרעב)
םיקסופמ םיניד יקספ םהש ל"נה תוכלהבו הרותב ,ה"בקהב ןימאמ ןב ןימאמ אוה
.ל"נכ ,ת"למו ע"מ לש ףקותה לכ םהב שיש םייתימא

פ"עא ,ארמימכ עגרב האב הלואגהש רמול הומת אל ירמגל ידוהי לצאש ,ןבומ אלימב
.תולגב םיאצמנ םייתניבש

יכה 'ימת םיהמתו םילהבנה םידוהי םנשי ולא םירבד םירבדמשכש םיאורש המו .ג
לע בושחל םיליגר םניא םהש ןויכ אלא ,הומת אוה רבדה םצעש ללגב הז ןיא - הלודג
!הומת רבד הז םליבשב אלימב ,הלואגה

ליגר וניא דחא רשאכ אלא ,םמצע דצמ םיהומת םניאש םינינע םנשיש ,לעופב םיאורש יפכו
.ולצא הומת רבד םה ירה ,םהילא

רשפאו הומת רבד וניא ארמימכ עגרב אובל הלוכי הלואגהש רבדה םצע :וננינעב םג ךכ
וניא אוה בר ןמז ךשמ רבכש תויה קר ,תימהבה שפנ לש לכשב וליפא ,לכשב תאז ריבסהל
ךא ,"רשכ טאלג"ו םירשכ םינינע םנמא - םירחא םינינע לע קר אלא ,הלואגה לע ללכ בשוח
ךכ ידכ דעו ;הזמ עורג רתוי וא ,13ינש עבט השענ לגרה יזא - הלואגל תוכייש םוש םהל ןיא
םיא טראפ'מ") ול םירמואו םואתפ עתפל םיסנכנ רשאכש ,הלואגה לע בושחל ליגר אל אוה
!ולצא הלודג יכה 'ימת וז ירה - חישמ אב הנהש ("ןיירא

יתימא םכחו ,"םכח" - רקיעהו ,םיבוט םירבדב קסוע ,תווצמ םייקמו הרות דמול אוה
ולצא הזל ןיא לבא - 'וכו 15ןושיל ותכילהבו 14ותגהנהב ,ותייתשב ,ולכאמב תרכינ ותמכחש
...!הלואגה םע תוכייש םוש

:הטושפ הניחב ךכ לע הנשיו .ד

ןנובתיו ,(וינפב הרוק המ וארי אל םירחאש ידכב) רוגס רדחב ודבל בשייתי דחא לכ
םישת רשא" ,קדצ טפשמ - "םיטפשמה הלאו"] קדצ ןובשחב 'ישפנד אבילא ומצעב
ה"בקהש ,תמאב בשח אוהש הנורחאה םעפה התיה יתמ :16"םתוימינפל" - "םהינפל
ןכא - ןורחאה הז תולגמ ואיצומו ,("ןיילא םיא עקאט") ומצעב ותוא ןכא - ותוא חקול
!המילשהו תיתימאה הלואגל חישמ םע דחי ךלוה אוהו ,הזה תולגמ

,הבושת רוהרהל ול םורגי דבל הז ירה - תמאד אבילא ומצעב תאזב ןנובתי קר רשאכו
,"ןילאגנ ןה דימ" יזא "הבושת ןישוע לארשי" רשאכו ,רומג קידצ דימ 'יהנ ודי-לעש
!ולוכ םלועל הלצהו העושת דימ םיאיבמו

דימ דריש ישילשה ק"מהיבב 18חבזמה לצא 17"הנושארבכ ךיטפוש הבישאו" דימ םייוקיו
.שדוחה תא ושדקיו ,הנבלה תא ואר םהש רמול הצירב דימ ואובי םידעהו ,הלעמלמ

ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראב ,19"התומכ שדחתהל םידיתע םה"ו
ק"מהיבב ,תיבה רהב ,שדוקה ריע םילשוריב ,20"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב
,ישילשה

.שממ ןדיד אלגעבו שממ ונימיב הרהמב

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

.דיה רפסל ותמדקהב ם"במרה ןושל (1

.ב"ה ב"פ םירממ 'לה ם"במר האר (2

.דועו .'א שרש ם"במרהל צ"מהס .ב-א"ה א"פ םש ם"במר (3

.אי ,זי םיטפוש (4

.(א ,ק) א"יפ ת"הגא הארו .ה"ה ז"פ הבושת 'לה (5

.םש תורעהבו מ"דשת ןסינ א"י 'יש ש"נאל הכרב הארו .ז"ה (6

.ךליאו 86 כ"ח ש"וקלב ראבתנ .ךליאו א ,טכק א"חז (7

.א"לס ח"לס ע"הא ע"וש .ד"יס ב"פ ןישודיק ש"אר ,טמ ןישודיק (8

םירבד ת"וקל .א"פ אינת .ב"יקס עורז רואב ה"כ (9

.םש ע"ושה כ"נ .םש ש"ארל לאנתנ ןברק האר (10

.ד"פר יאמד ימלשורי (11

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (12

.(א ,אכ) ו"טפ .ד"יפס אינת .וכרעב קחצי דחפ .ב"ש ד"נ הנומא יליבש (13

.ה"פר תועד 'לה ם"במר האר (14

.ג"פס םש האר (15

.דועו ,הע םש א"ות .(םיטפשמ) ונתשרפ שיר (16

.וכ 'יעשי (17

.ונתשרפ שיר י"שרפ הארו .ורתי פ"ס אתליכמ (18

.הנבל שודיק תוכרב חסונ (19

.בי ,אי בקע (20


הלואגה ןמז


ומש םחנמ - חישמ

םישת רשא םיטפשמה הלאו" - םיטפשמ תשרפ ,עובשה תשרפ םע הז רשקל שיו . .
ולא ףא יניסמ םינושארה המ ,םינושארה לע ףיסומ . . הלאו" ,י"שר שרפמו ,"םהינפל
לארשי ינידכ ותוא ןינד םהש דחא ןידב תעדי וליפאו ,םיוג ינפל אלו ,םהינפל" ,"יניסמ
:"'וכו םהלש תואכרעב והאיבת לא

לכשב ןבומ םבויחש ורבחל םדא ןיבש םיניד - המשכ - אוה םיטפשמ תשרפ לש הנכות
ידכ דעו ,1"ןרמואל יאדכ ויה ורמאנ אל וליאש טפשמב הרותב םירומאה םירבד" ,םדאה
,הזמ הריתיו .2"הלמנמ לזגו לותחמ תועינצ םידמל ונייה הרות הנתנ אל אלמלא"ש ךכ
תומוא לש םלכשב םג (אלא ,3"ןובנו םכח םע" י"נב לש םלכשב קר אל) ןבומ םבויחש
.לארשי ינידכ םלועה תומוא ןינד םיניד המכבש ןכתיש דעו ,םלועה

םגש - "יניסמ ולא ףא" ,"םיטפשמה הלאו" השרפה תחיתפו תלחתהב רמאנ ןכלש ל"יו
(םא יכ ,םבייחמ לכשהש ינפמ אל) םמייקל םיכירצ םדאה לכשב ןבומ םבויחש םיטפשמה
,(םדאה לכשב םג םינבומ ויהי הלא םייוויצש ה"בקה לש ונוצרש אלא) ה"בקה יוויצ ינפמ
. . ןינד םהש (ףא) . . םיוג ינפל אלו" ,אקוד "םהינפל ("םיטפשמ"ה םג) םישת" הז םושמו
.4ה"בקה יוויצ דצמ ל"צו ,לכשה בויח דצמ םה םהינידש ןויכ ,"לארשי ינידכ

בצמו דמעמ ד"ע ע"הוא יגיהנמ תזרכהו תטלחה - ל"נה ערואמל עגונב םג ןבומ הזמו . .
:םיטפשמ תשרפ תבש ברעב - "םיתאל םתוברח ותתכו"ד

לכש ,ירהש ,("םיטפשמ") םדאה לכשב םג בייוחמו ןבומה ע"וה "םיתאל םתוברח ותתכו"
,ןברוחו סרה האיבמש המחלמ תלילש י"ע ,רשויו קדצ פ"ע םלועה לש ומויק בייחמ ישונא
םילכל םתכיפהו ("םתוברח ותתכו") המחלמה ילכ תריבשל איביש דעו ,ןלציל אנמחר
.("םיתא") םלוע לש ובושיל תלעות םיאיבמש

ןברוחו סרה ומרגש םלועה תומוא ןיב תומחלמ יוביר ולהנתה תורודה לכ ךשמב ,כ"פעאו
!ישונאה לכשב בייחתמהל דוגינב - םלועב

תפוקת םויסלו רמגל הפיאשה תרכינ הנורחאה הפוקתבש ךכל תיתימאה הביסהש ל"צכעו
,תודחאו םולש ,רשויו קדצ פ"ע םלועה םויק לש השדח הפוקת תלחתהו ,םלועב תומחלמה
בויח דצמ קר אל) איה ,הז תבש ברעב ע"הוא יגיהנמ תזרכהו תטלחהב רתויב שגדומכ
(רקיעבו ,םג אלא ,ז"נפלש תורודה לכב םג 'יה לכשה בויח ירהש ,("םיטפשמ") 5לכשה
.6"םיתאל םתוברח ותתכו" ("יניסמ") הרותה הזירכה ויתודואש ןמזהל םיברקתמש ינפמ

דמעמה ד"ע םיטפשמ תשרפ תבש ברעב ע"הוא יגיהנמ תזרכהו תטלחהש ,רמול שי ז"פעו
הנה"ש "ןנבר יכלמ" תזרכהו תטלחהמ האצותכ ,איה ,"םיתאל םתוברח ותתכו"ד בצמו
ומלשנ רבכמש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ד"ספהמ לחה ,"אב (חישמה ךלמ) הז
לש ד"ספה ןכו ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל רבכ םינכומו תולגה ןמז ךשמד וניתדובעו ונישעמ
תקזחב 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי" ,הלואגה ןמז עיגהש לארשיב הארוה-ירומו םינברה
רדחו ךשמנש ,"יניסמ" ד"ספ - 7"יאדוב חישמ הז ירה"ד בצמו דמעמהל דעו "חישמ אוהש
תואכרעבו") םתעדמ םיזירכמו םיטילחמ 8ע"הוא יגיהנמש ךכ ידכ דע ,םלועה ירדגב םג
םתוברח ותתכו"ד בצמו דמעמה ד"ע ("אניד אתוכלמד אניד"ד ףקותה םהב שיש "םהלש
."םיתאל

םויב תילגתמ "יניסמ" ד"ספהל וז הזרכהו הטלחה לש התוכייש תשגדהש ,רמול שיו
(ע"הוא יגיהנמ תזרכהד ערואמה םג ללוכ) תבש ברע ינינע לכד 'ילעה תישענ ובש] 9תבשה
הרותב ןירוק זאש - [("וינפלמ ףרוט"ש ןפואב ,"תבשב לכאי") תבשה םויד השודקהל
"םיטפשמ"ה םגש שגדומ הבש ,('ירחאלו 'ינפל הכרבבו ,רוביצב) 10הלוכ םיטפשמ תשרפ
פ"ע "םיתאל םתוברח ותתכו" ד"ע ע"הוא יגיהנמ תזרכהש ,ד"ודנב ז"דעו ,"יניסמ" םה
הרותה ד"ספמ האצותכ איה (םהלש תואכרעב ע"הוא םג ןינדש "םיטפשמ") םלכש בויח
.ונקדצ חישמ תאיב ד"ע ("יניסמ")

שממ לעופב אובת ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגהש - רקיעה אוהו ר"היו . .
,שממ דימו ףכית

דע אל םגו ,ןסינל ךומסה רדא שדוח דע אל םגו ,ןסינ שדוח דע ןיתמהל ךרוצ ןיאש יאדובו
ומויסב ,ןושאר רדא שדוח םיכרבמ תבשב אב ונקדצ חישמש ןויכ ,טבשל ךומסה רדא שדוח
,תישילש הדועסו החנמה ןמזב ,תוצח רחאל תבשה םויב טרפבו ,טבש ך"ז ,טבש שדוח לש
.ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואג םע רושקש

ת"רה םג ללוכ] "דימ"בש םישוריפה לכ םע ,שממ דימו ףכיתו ,שממ לעופב ונל 'יהת ןכ
,"שממ"בש םישוריפה לכו ,[11(אחישמ אכלמ) דוד (ט"שעבה) לארשי השמ תורודה תוללכד
.שממ שממ שממ ,וטושפכ שממ דימ שארל לכלו
(הגומ - ב"נשת'ה רדא ח"הבמ ,טבש ך"ז םיטפשמ פ"ש תחישמ םיעטק)

__________
,חי ירחא י"שרפ (1

.ב"עס ןיבוריע (2

ןנחתאו (3

"םתארי יולעל תודע והז . . םילילאה םש תא רקיימו םשה תא ללחמ םיוג ינפל לארשי יניד איבמה" :הברדאו (4
.(םש י"שרפ)

.366 ב"ח ב"נשת ש"הס] ה"ס ל"נכ ,ה"בקה לש ותמכחמ האצותכ אוה םדאה לכש בויח םגש ךכל ףסונ (5
.[ל"ומה

ותתכו" קוספה ןינבהד יולגה לתוכבו ססונתמ ובש םוקמב הלבקתנ וז הזרכהו הטלחהש ךכב םג זמורמו (6
לע תדסוימ (הז םוקמ לש ומויק תרטמו תילכת איהש) וז הזרכהו הטלחהש שגדומ הזבש - "םיתאל םתוברח
."יניסמ" ,הרותב קוספ

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר (7

.(א הליגמ) "וזח והיילזמ וזח אל והיאד ג"עא"ד (8

יוליגהו רואה ןינע תשגדה ,"רואמל תיתכ ךז תיז ןמש" ןושלמ ,ך"ז םויב שדוחה ימיב ותועיבקב םג זמורמו (9
.(א"יס ןמקל הארו)

םויל רואד ערואמה ינפל - ינש םויבו ,תבש ברעד ערואמה ינפל - ישימח םויב התאירק תלחתה לע ףסונ (10
.יעיבר

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכיישה תופוקתה םיזמרנ "דימ"ד ת"רבש - הז ונרודל עגונב רתוי תויטרפבו (11
ומש) רעבוד ,קחצי ףסוי ,(ומש םחנמ) חישמ - ונילא הבריקה רדס לעו ,(265-66 א"ח ב"נשת ש"הס האר) ונרוד
.(ע"נדא ק"כ לש ינשה


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

המורת 'פ ק"שע - םיטפשמ 'פ ק"שמ "מ"שת ןמוי"מ ף"כ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :רדא ח"רעו ח"הבמ ,םילקש ,םיטפשמ שדוק תבש םוי
.םילהת תרימאל דריו בוקודוח 'רה לש ונב םע רביד ,8:05

ש"דא ק"כ סנכנ ,תבש-יאצומב םיכרבמ-תבשד תויודעוותהה וכרענ םהב םייתנשכ ירחא
וז תבש תועיבקבש םינינעה 'ד לע 'א החישב חתפו ,םיירהצב 1:30 העשב תודעוותהל םויה
,תוכרב) תותכסמ 'דה לש םויסה םע תאז רשיקו (םילקש 'פו םיטפשמ 'פ ,רדא ח"רעו ח"הבמ)
ש"הסב ספדנו ל"י םויסה] תונורחאה תויודעוותהב ראיב םתואש (תותירכו תומבי ,ריזנ
רמאמ ונשיש ש"דא ק"כ רמא המויסב .ךכמ הארוהב ךיראהו ,[ךליאו 835 'ע ב"ח א"שנת
רמאמ רמאו ,ונממ תודוקנ לע רוזחי התעו ,םילקש 'פ ,םיטפשמ פ"שב הנש 60 ינפל רמאנש
.'וגו ונתי הז ה"ד (החיש ןיעכ)

רואיבה תא ךישמה ןכו ,רהזה לע ר"ומאא תורעהבו ונתשרפב י"שרפב רואיב - 'ב החיש
בצמה לע תוכיראב ש"דא ק"כ רביד וז החיש םויס תארקל .חלשב פ"שב לחהש י"שרפב
ברסמו (ט"כשס תבש 'לה) ע"ושב שרופמ ןידמ ךופה קסופה בר שישכש רמאו ,ק"האב
תוכיראב רביד ןכו !ןידה ךפיה השוע אוהש תעדל םיעמושה לע ,וירבדל רוקמה תא טרפל
םיאורש טרפבו ,"םולש" תעב אלו המחלמ ןמזב קר ףקת ע"ושב ל"נה ד"ספש הנעטה דגנ
,ל"ר הלבח ישעמ קר ופסונ "םולש"ה תיישע זאמ רשא ,רבודמ "םולש" הזיאב הנורחאל
"םולש"ה הווש המכ תוארל ןתינ םילגמש טעמב םג ךא ,רוביצהמ םימילעמ םבור תאש ףאו
.םידוהי ןיב םנשיש תקולחמהו םניח תאנשה איה הז לכל הביסהש רמא םויסב .ל"נה

תודועס שלש לוכאל תכלל להקל תתל רשפא ירה 'ואכלש ש"דא ק"כ רמא תודעוותהה ףוסב
הבישי שארמ םעפ יתעמשש אלא ...?י"שרפב תולאשה לכ תא ץרתל שי עודמו ,ןושיל וא
םאו ,ןנבר לע קלוח סוכמוס עודמ ןיביש דע ןושיל תכלל דימלתל חינהל אל אוה ודיקפתש
תא םיניבמש ינפל ןושיל אלש םיעבות ןכלו .ביבח דימלת הז ןיא ירה וילע תאז לעופ וניא
אלא ,םייטרפה םינינעב קוסעל רשפא רבכ יתמ ןועשב טיבהל אלו ,י"שרפב תוישוקה לכ
.םיחטשו "ידוהי והימ" ,םיעצבמה ד"ע ררוע כ"חא .עגונ 'יהי ןינעהש םישרוד

.(ךרעל) 5:00 העשב תודעוותהה םויס

ריבגהל 'קה ודיב זמר אצישכו ,"אוואקעינ טעינ טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה החנמ תלפת ירחא
.(הלילב ותיבל עסנשכ ןכו) הרישה

.10:15 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :רדא ח"רדא ,טבש ,'א םוי

החנמ ירחאש עידוהו ג"לירה ריכזמה עתפל אצי (ךרעל 3:00 העשב) החנמ תלפת ינפל
.קראי-וינ יבחרב ש"נאל תאז עידוהל ןופלטל םיבר וצר דימו ,הרצק תודעוותה םייקתת
קוטרסב שובלו וטנבאב רוגח ,ודיב רודיסהשכ ןותחתה ע"גל ש"דא ק"כ אצי כ"חא דימ
הספדנו ש"דא ק"כ י"ע ההגוה הכרבה) 'ילרטסואל םיעסונה םיחולשה תא ךרבו ,ישמ
.(["שדוק די בתכ" רודמב הז ןוילגב אבומ ההגהה הלעמ םוליצ] ךליאו 512 'ע ד"כח ש"וקלב

ש"דא ק"כ ול ןתנ ןהכ שגנשכו ןהכ םיחכונה ןיב שי םא ש"דא ק"כ לאש הכרבה םויסב
תוריל 10 לש תורטש שלש ,םיטפשמ 'פל ש"וקל ,ו"ט ךרכ ש"וקל הכותבו הבוהצ תיקש
'ילרטסואב הקדצל םתתל רלוד 10 לש תורטש שלש ,ק"האב הקדצל םתתל תוילארשי
יול שי םא ש"דא ק"כ לאש כ"חא .ןאכ הקדצל םתתל רלוד לש תורטש 3 ורודיסמ איצוהו
.רלוד לש תורטש 3 ש"דא ק"כ ןתנ םיחולשה ירוהל .ל"נכ םלוכל קליח הלילשב הנענשכו
השגינש 'א הדלי .םהיתומשל ש"דא ק"כ לאש םש ודמעש (םיחולשה 'פשממ) םידליהמ המכ
,התנעו ומשל ש"דא ק"כ לאשו ,ןכש התנעו (ןאכ) חא הל שי םאה ש"דא ק"כ לאש לבקל
תא םאה הניד המחנ :ש"דא ק"כ לאשו ,הניד המחנ התנעו המשל ש"דא ק"כ לאש כ"חא
הקדצל ותתל ידכ רלוד דוע ףיסוהו ,רלוד 3 ש"דא ק"כ הל ןתנו ,ןכש התנעו ?ק"שנ הקילדמ
.נ"קלדה ינפל תנתונש הקדצה לע הפסוהב ק"שעב

.תבש לש קוטרסב שובל אוהשכ החנמ תלפתל ש"דא ק"כ אצי ךרעל 3:15 העשב

'יה ףתתשהש להקה .תודעוותהל ש"דא ק"כ דרי (3:35 העשב ךרעל) החנמ תלפת ירחא
ךותמ אלא ורבחמ םדא רטפי לא" ל"זחאמ תודוא 'א החישב חתפ ש"דא ק"כו תיסחי ןטק
עגונב) םירבדה ןיב רמאו ,אקוד "הכלה רבד"ו "רטפי לא" ןושלה ראיבו ,"הכלה רבד
,"ועסי 'ה פ"עו ונחי 'ה פ"ע" הז ירה ,ונרוד אישנל הרושק םתעיסנו תויהש (ל"נה םיחולשל
."םיאלכה לעו םילקשה לע םיעימשמ רדאב דחאב" הנשמה ירבד תא תוכיראב ראיבו

ונחלושל תחתמ ףסכ לש הליבח חינהו ש"דא ק"כל טכעה םולש 'ר שגינ וז החיש םויסב
כ"חא .רודיסה ףוסב וחינהש ש"דא ק"כל ורסמו וסיכמ בתכמ איצוהו "םייחל" רמא ,'קה
'קה ודיב חקל ש"דא ק"כ .בוקודוח 'רהל שגינו הרצק החיש ש"דא ק"כ םע ל"נה רביד
.ול הרסמו ל"נהל ארק ,וינפלש תונוזמהמ הכיתח

יעצמאה ר"ומדא םגתפב םיקויד המכ ראיבו ,ת"ודח יצבוק לש ל"והב ךרוצה לע - 'ב החיש
יצבוק תספדהש הנעטל רשקב "ן'רזח וטסלאז תודיסח רעבא ןרעוו ריד ןופ לאז עלעביצ א
.'ודכו "תושי"ל םורגל הלולע ת"ודח

עצבמל תונכה תכירעו םיעצבמה ןינעב יכבמ קונח לוקבו טאל רביד ש"דא ק"כ - 'ג החיש
לכ תא םיניבמ אלו עומשל םינכומ אלו ק"הא לע םיניגמה אבצה ישנאל דוחיב םירופ
תעכ םיזחואו תויהש ש"דא ק"כ רמא כ"חא .ל"ר םיחטש תריסמל עגונב ןיחומה לובלב
"םישולש" הושה םוכס ,ףטו םישנ םישנא ,םיחכונה לכל וקלחי יזא "הנש םישלשב יהיו"ב
ולאו ,םיכירדמ וא םינבר ,תודסומ ילהנמל הקשמ יקובקב ןכו ,[רלוד 3 =] 10 לופכ
'קה ודיב הארה ש"דא ק"כ) לאמש דצמ ולעישו ,הליחת ושגי םצפח זוחמל עוסנל םיקוקזה
.תוזירזבו ,לובלב 'יהי אלש ידכ (ונימיל 'קה ודיב הארהו) ןימי דצמ ודריו (לאמש דצל

ושגנ ש"דא ק"כ תשקב יפכו םירלודה תלבקל רותב דומעל םירבגה ולחה 5:00 העשב ךרעל
הקשמ קובקב לבקל הצרש ימ לכ .להקה לכ כ"חאו עוסנל םידמועש םיחרואה הנושאר
.ר .י .י 'רהל .םירחא רובע ושקיבש ולאל ןכו ,ול ןתנ ש"דא ק"כו ותשקב תביס תא טרפ
.להומ ירה התא :ול רמאו הקשמ קובקב ול ןתנ ,רלוד 3 לבקש רחאל ש"דא ק"כ ארק
ק"כ רמא הקולחה עצמאב .םיאצאצה רפס רובע הקשמ קובקב ש"דא ק"כ ןתנ .ה .ש 'רהל
ק"כ אחמ םעפל םעפמו להקה ונגינ הקולחה ךשמב .וכליי ולביקש ולאש ג"לירהל ש"דא
ג"לירה רמא תשגל ומייסש רחאל .הרישה ריבגהל 'קה וידי 'בב זמר ןכו 'קה ויפכ ש"דא
.ובשייש 'קה ודיב הרוהו ,ראשהל םילוכי םה :ול רמא ש"דא ק"כו תאצל םלוכל

קובקב השקיבש תחא השאל .ךרעל 7:45 דע רותה יפל םישנה תשגל ולחה ךרעל 6:30 העשב
.םישנל (הקשמ) םינתונ ןיא :ש"דא ק"כ רמא הקשמ

."אוואקעינ טעינ טעינ" (קזוחב) ןגנל לחהו ,הכרב לש הרצק החיש ש"דא ק"כ רמא כ"חא
,ךמע תא העישוה ןגנל לחה כ"מחאל .הצע וצוע ןוגינה תא (הנוש ןפואב) ןגנל לחה כ"חא
ק"כ אחמ ולא םינוגינ להקה ןגינש תעב .תצרפו ,בשת תוזרפ (הנוש ןפואב) ןגנל לחה כ"חאו
יתשב ש"דא ק"כ זמר "תצרפו" ןוגינב .הרישה ריבגהל 'קה ושארב זמרו 'קה ויפכ תא ש"דא
.הרישה ריבגהל 'קה וידי

,רלוד 3 לבקל ףטו םישנ םישנא המכ דוע ושגינ כ"חאו ,הנורחא הכרב תרימא ד"ע ריכזה
וידי תא ש"דא ק"כ לטנ כ"חא .ולביק רבכ םלוכ םאה ג"לירה תא פ"מכ לאש ש"דא ק"כו
ש"דא ק"כ ארק תשגל םלוכ ומייסשכ .םירלוד לבקל המכ ושגנ בושו תיברע תלפתל 'קה
יצבוקה לכש גאדת :ול רמאו ןחלושה לע ורתונש הקשמ יקובקב 'ב ול רסמ ,קילטנעמ 'רהל
.ולוכ םלועה לכב :ףיסוהו ,ונמזבו ותעב רואל-ואצי ת"ודח

.הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמר ותאצבו "טעינ טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה תיברע תלפת ירחא
ריבגהל 'קה ודיב זמר ש"דא ק"כו בוחרב דקרו בר להק דמע ותיבל ש"דא ק"כ אצישכ
.הרישה

קלד תנוכמ הדמע 770-ל וכרדב .10:15 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :רדא ח"רדב ,'ב םוי
ידכ הכרדמה תא וניפ ש"נאמ המכו ,ש"דא ק"כ עסונ וילעש ידדצה בוחרה תא המסחו
י"ר גהנה ןורחאה עגרב ןיחבה תמוצל ועיגהב םלוא ,הנוכמה תא הכרד ףוקעי ש"דא ק"כש
.770 לומ רצעו הרדשה לע הלע ,םוסח שיבכהש יקסנירק

,ויקסעב דיספה תועובש 'סמ ירחאו תפצב ד"בח תודסומ רובע תופתושב ןוממ בדנש 'א
םסרפל הוצמ :ש"דא ק"כ הנעו ,ומש םוסרפ איה ךכל הביסהש בשוחש ש"דא ק"כל בתכ
.תפצב ולש דסומ רקבל ק"האל עסישו .הוצמ ישוע

םג ךייש םאה 'וכו םיעצבמב קוסעל םיעבותו תויהש ש"דא ק"כ תא 'א לאש הנורחאל
."דועו הלפתה סרטנוק רורב ןיד קספכ" :ש"דא ק"כ הנעו ,רבעבכ "הלפתה תדובע" םויה

י"ע רנזיופ ןמלז 'ר דמע ,ורדחל ש"דא ק"כ רזחשכ ,החנמ תלפת םויסב :רדא ,'ג םוי
םאה ש"דא ק"כ ולאשו ,הנתמ (תילגנאב) איצוהש רפס ש"דא ק"כל רסמו ןותחתה ע"ג תלד
תאצוה אל עודמ :ש"דא ק"כ ול רמאו ,ורפס לש ארתב ארודהמ וזש הנעו ,שדח רפס הז
.הנתמ רותב - שדח רפס יל איבת ןסינ א"ילש הצור ינא ?שדח רפס

ומע חחוש ש"דא ק"כו ןותחתה ע"גב ודמע ונבו ('ילגנא ,רטס'צנמב חילש) וראפ םייח 'רה
תדחוימ האצוהב "לארשי תבהא" סרטנוק ש"דא ק"כ ול רסמ כ"חא .תוקד שמחכ
רוכמל םא לאש ל"נה .(10 לש תורטשב) ש"יל 100 ןכו ,סרטנוקה ףוסב ק"יח םע םיעיפשמל
ותתל (יאקירמא) ףסכ ונבל ןתנו ?רתוי אל המל :ש"דא ק"כ ול הנעו ,ש"יל ףלאב רטש לכ
,ותעיסנ ןמזל םייח 'ר תא לאש ש"דא ק"כ .'ילגנאב הקדצל ותתל ילגנא ףסכו ,הקדצל ןאכ
ירחא דע ראשת :ש"דא ק"כ ול רמאו ,שוגפל םישנא דוע יל שי יכ םיימוי-םוי דוע הנעו
.תוקד 15-כ ההשו בוט-םש א"ר 'קה ורדחל סנכנ כ"חא .םישנא המכ דוע שוגפתו תבש

תא עובש לכב דומלל םאה - ויברוקמ םע א"ותה דומיל רדס ד"ע ש"דא ק"כ תא לאש 'א
,תועובש 'סמ ךשמב 'א רמאמ דומלל וא ,פ"עב ריבסי וקיפסי אלש המו יעובשה רמאמה
."ןינע םייסל רקיעה .ע"פב םלש ןינעב ואצי רועיש לכמש המידק" :ש"דא ק"כ הנעו

רזחו ותיבל 6:00 העשב עסנ ברעב .החנמ תלפתל םויה אצי אל ש"דא ק"כ :רדא ,'ד םוי
תא 'קה ורדחל אורקל ג"לירהמ שקיב תיברע תלפת רחאל ורדחל סנכנשכ .6:45 העשב
.ןמז ךשמ ל"נה םש ההשו בוט-םש א"ר

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.המצע החישב ןייעל שי


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כמ שדוק תורגא ונינפל
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ
(התע דע ומסרופ אל עודיה לככש)

ודיב שיש ימ לכ ינפב החוטש וניתשקב תאזבו]
ונידיל םרסומל - ומסרופ אלש ש"דא ק"כמ שדוק תורגא
[ול דומעת םיברה תוכזו ,םיברה תא םהב תוכזל מ"ע

- בתכמה םוליצמ ק"הלל ישפח םוגרת -

ב"כשת טבש ח"כ .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

,'ב םוימ ובתכמ תלבק תא רשאמ

יפל ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע בוש םוריכזי ןוצר תעב
,הזב תובוט תורושב רשבל ולכותש רוזעי ת"ישהו ,השקבה ןכות

.םהינינע לכב לארשי ינבל חלצומה שדח ,רדא ח"רעל ונסנכנ ירהו

ט"ושבל הכרבב

א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב

ריכזמ

הגהנההש - ול וריבסת יאדובו ,'קה ןויצה לע 'יש ףסוי אדוהי רמ תא וריכזי ןוצר תעב .ב .נ
יזא ,םהב יחו רמאנ ןהילע 'יתוצמ םויקבו םייח תרות ונתרות תוארוה יפל םוי םויה ייחב
תוכרבה תא לבקל ילכהו ךרדה כ"ג יהוז ,וגיהנמו םלוע ארוב ת"ישה יוויצ והזש תאז דבלמ
.ךרטצמה לכב ךרבתי םשהמ

אוה בשוח םנמאה :'יש . . ל וריבסת יאדובו .המורת ['פ] 'ג םוימ בתכמה לבקתנ התע הז
ץראבו ("טסיזאנמיג") טנדוטס דוע ףסותיש ידכ - איסורמ םיולג םיסנב וליצה ת"ישהש
!?הנש תירחא דעו הנשה תישארמ הב ךיקלא 'ה יניע רשא ,השודקה

* * *

- בתכמה םוליצמ -

כ"שת רדא ח"רדא .ה"ב

ןילקורב

צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"ווה
'יש איסוז םייח ר"הומ

!הכרבו םולש

'קה ןויצה לע ןוצר תעב ארקייש נ"פה םע ,וימדוקהו טבש ה"כמ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש

תוריחבב קלח וחקי ןבומכש ףא] 'וכו םהל אל רשא תקולחמב וכבתסי אל רשא יתוקתו
ק"הות תוארוהל םיאתמ וסוסיבב לדתשהל םוקמ יבשות לש םתבוח והז ירהש ,תויאשחה
.[םולש 'יתוביתנ לכו םעונ יכרד 'יכרד רשא

פ"כעש ןוצר יהיו ,םירופה ימי לוצינל ונמזבו ותעב תטרופמ תינכת םיניכמ רשא יתוקת
ירחאל ,פ"הוע הז שיגדהל ינחרכומו ,רדוסמ ןפואב ושעי םינינעה לכב אבהלו ןאכמ הנה
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םויב . . סונכהב םרגנש רעצה
,הלועפ ףותיש רדעה ,אקוד תטרופמ תינכת רסוח ןוזפחד ןינעה 'יה רכינש ,ונרוד אישנ
.ל"דו ,הזמ ךפיה דועש א"יו

לכ וכפהיש ,סנ לוחי הזב םגש ןוצר יהי ,םירופה ימי טרפבו ,אוה םיסנ ןמז ןמזהש ןויכו
.'וגו אוה ךופהנו בותככ בוטל םינינעה

ק"יח - רומאה לכב ט"ושבל הכרבב

םיעיפשמש החלצה לכ ,ו"ח םיצימחמ ירה ??ד"בחכב ןוכישה ןינבב לעופב ס"וס וליחתיה
םגו ,ל"ר החוד הברדא ,ד"בחכו .ת"לדתא לכ ילב טעמכו ,הלעמלמ (טסיג ןעמ סאוו)
הז 'כמ תלבקבש המ ללכו ללכ קיפסמ ןיאש - שיגדמ יננהו ?יתמ דעו .תימשגה העפשהה
ץיקה ךשמבש ןפואבו מ"ופב 'ינבה ל"צש םא-יכ .לכ-יטרפה ןאכל וחלשיו הפיסא וארקי
.מ"ופב רמגות


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תודהיה תצפהב תוקסעתה
העיסנה ןמז ךשמב םג

,אילרטסואל םיחולשה לש םתעיסנ לע "מ"שת ןמוי" רודמב רפוסמה םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ
מ"שת'ה רדא ח"רדא - אילרטסואל םיעסונה 'יש םיחולשהל החישה םויס לע

וז החישל ק"יתכב מ"המ ש"דא ק"כ ףיסוהש תורעה 'ב לש םוליצ ונפסוה כ"ומכ

(ךליאו 512 'ע ד"כח ש"וקלב הספדנ החישה):(םירבדה רדס יפלו השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

.תוילארשי :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה "תוריל רשע" תוביתה ירחא ,ןושארה עטקב

:ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה "רמא כ"חא" תוביתה ירחא ישילשה עטקה תליחתב
.םיחכונ ויהש 'יש םירוההל -

.(13השודקד) :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה "אנקתמ עי" תוביתה ירחא כ"מחאל עטקב

ויחיש תותבסו םיבסל" :בתכו "תוהמאהל" הביתה תא ש"דא ק"כ קחמ ףוסב
א"ואכל ןתנו :ק"יתכב ןקיתו ףוסל יברה ריבעה תמדוקה הרושה תאו ."וחכונש
.ראלאד השלש ל"נהכמ

ןופ קידנביוהנא ,החלצה סיורג טימ ןייז תוחילש יד לאז" :החישה תליחתב רמאנה לע
ךשמב םגש הנווכהל םיאתמ (1 :ק"יתכב הרעה ש"דא ק"כ ףיסוה ,"1וצניהא ןראפ םעד
.םיאתמה ןפואב - תודהיה תצפהב םיקסעתמ העיסנה ןמז

ד"ע (13 :הרעה ק"יתכב בתכ ,"השודקד" החישה םויסב ש"דא ק"כ ףיסוהש הביתה לע
ה"ד תישארב ת"הוא .זי ,גכ ילשמ הארו .א ,אכ ב"ב) המכח הברת םירפוס תאנק
.(נ"שו .(ךליאו ב ,חיר) לחר אנקתו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish