ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

"הצוח תונייעמה תצפה" 'יהתש לדתשהל שי
"חנ ינב תווצמ עבש"ל םירושקה םינינעב

*

רוכז 'פ ,המורת 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= אשנ ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
א"משת'ה המורת פ"ש תחישמ / ?םידליל חישמ ריבסהל ךיא

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / תיתימא הקעצו השירד ,הלאש

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / הלואגהל רתויב םילגוסמ םימי

"דחא םכש ודבעלו"
םלועה-תומוא לע לועפל ןפואהו ךרוצה / םלועה תומואל דע הרותה תונייעמ תצפה

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
הוצת ק"שע - המורת ק"שעמ / מ"שת ןמוי ךותמ א"כ קלח

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ולא םימיל ךומסה ךיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ הרידנ שדוק תרגא

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ב"נשת'ה המורת פ"ש תחישמ / ןעמאזוצ ערעדנא טימ אקוד זיא החמשה ןינע תומילש

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


?םידליל חישמ ריבסהל ךיא

,םיסרפ םע ורשקלו ,חישמכ הלענ הכ ןינע תחקל ןכתיה :אוה ןעוט
אישנ לש תוחילש וזש ןויכש תעדל וילע * !?תוירכוסו םיקחשמ
וריבסיש םישקבמ * !הז רודד םידליל תוכייש הזל שי - ונרוד
ויהי אובי חישמ רשאכש םג םהל וריבסיו ,חישמה ןינע תא םידליל
* םהילע לועפל רשפא ךכב אקוד יכ ,ב"ויכו םיקתממ הברה םהל

הגומ יתלב - ישפח םוגרת ,א"משת'ה המורת פ"ש תחישמ םיעטק

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

דע ,הלענ ןינע אוה חישמ ירה ?חישמ לע םידלי םע םירבדמ דציכ :םינעוטה םנשי .א
הלענ הכ ןינע םידירומ דציכ - ןכ-םאו ,ישונאה ןימה רחבמו תולעמה לילכ אוה חישמש
!?'וכו םיעוצעצו םיסרפ םע תאז םירשקמו ,םידליל

לבלבתמ אוה ,לפוכמו לופכ ךשוחה דצמ ,הליחתבש ירה ,יד"בח חילש תאז םילאוש רשאכו
!("טלמוטוצ ןצנאגניא") ירמגל "שערנ"ו

תאז רפסל שגינ אוה אלימב - הלאש ותוא ולאש ירהש - ןינעב המ תושילח ול 'יהנ כ"חא
!תושילח ולצא םג לעופו ,ינשל

דמלש י"דבח חילש ירה אוה לבא - חישמה תלעמ תא עדוי לאושה םג םנמא :וזמ הריתיו
ללכ לש הדיחיה - 1"הדיחי" ונינעש ךכ ידכ דע איה חישמ לש ותלעמש עדויו ,תודיסח
ןיבמ אוה םא ןיבו ,חישמ לע תרמוא תודיסחהש םיפסונ םינינע עדויו ,תורודה לכב לארשי
תלעמ תא עדוי אוה פ"כע ,יצח וא םיעבר-השלש ןיבמש וא ,תודיסחב בותכש המ לכ
- לאושהמ ךורע-ןיאבו רתוי חישמה

!?םטושפכ םידליל - חישמכ הלענ הכ ןינע תולגל רשפא תמאב דציכ ,ןכ-םאו

םג לעופ הז ירה - 'וכו םייוליעה לכ תא ול ריבסמו ינשה םע רבדל שגינ (חילשה) רשאכו
!תושילח וילע

תעגי" ,העיגיבו ,ןנובתתו עגר בש - ?להבנו לבלבתמ התא המ - הלאש ךתוא ולאש .ב
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוחילשב ךלוה ךנהש ןויכמד - בושחתו !2"ןימאת תאצמו
!תמא יאדוב והזש רבדה טושפ ירה -

קוסעל ךירצ אוה םג - אלימבו ,תמא וזש םולש יכרדבו םעונ יכרדב ינשל םג ריבסת ,ןכלו
.הזב

:ל"נה הנעט לע רואיבהו .ג

השרומ השמ ונל הוצ הרות" ירהש ,םידליל םג ,לארשי-ינב לכל הנתינ הלוכ הרותה אלה
כ"וכאעו ,'יתווצמו הרותה ינינע לכב דליה תא ךנחל שיש תרמוא-תאז ,3"בקעי תלהק
- "אוביש םוי לכב ול הכחא"ד רקיעה אוה 4םהמ דחאש ,הנומאה ירקיע ג"יל עגונב
.חישמה תאיבד ןינעה

ולצא ויהי ןכ אל םאש ,חישמד ןינעה - הז רקיעל םג דליה תא ךנחל םיכירצש ,ןבומ הזמו
!ג"י םנשי ירהו ,דבלב םירקיע ב"י

.דלי לכ םע ךכ לע רבדל םיכירצ ןכלו

לכה הב שיש הנידמ - תירבה-תוצראב אצמנ דליהש ןויכ :ןועטל רשפא הרואכלו .ד
רשפא ןכל ,הנידמה תוגהנהל ךוניחה תא םיאתהל ךירצו - דסח לש תוכלמ ,הבחרהב
ותוא ("ןעלמוט") "ריעסהל" ךירצ המ םשלו תווצמו הרות לע דליה םע רובידב קפתסהל
!?חישמ תודוא

לע ותוא םיחינמש בהז ילכ תמגודב) רתויב הלענ רבד אוה חישמש דליל רמאי קר אלא
...'וכו תוכיראב רתוי תאז ול ריבסי - רגבתישכו ,(הובג ףדמ

לבקתו ,תילגנאב ןוגינ רישת ,חישמ הצור התאש קעצת :ול רמולו דליל תשגל לבא
!?דליל ודירוהלו הלענ הכ ןינע תחקל רשפא דציכ :ןעוט אוה ךכ-לע - הירכוס

םיכירצ אלימבו ,םירקיע ג"יהמ דחא אוה חישמה תאיבד ןינעה :ול םירמוא ךכ לע .ה
.ךכל ותוא ךנחלו דליל וריבסהל

!הרותה ךפיה ,הנומאב רקיעמ ךפיה הז ירה ,דליל תאז םידמלמ ןיא םאבו

:אוה ןעוט ןיידע ,לכה ירחאל ,לבא

םינינע ,תוירכוסו םיקחשמ ,םיסרפ םע ורשקלו ,חישמכ הלענ כ"כ ןינע תחקל ןכתיה
!?םיטושפ הכ

:הזב רואיבהו .ו

ךירצ דליה ךוניחש ,6ם"במרהל הבושת 'להמ ןבומ ז"דעו ,5תוינשמה 'יפב בתוכ ם"במרה
המודמה דובכ ,םיקתממ ,וילא םיכיישה םינינעב וכנחל םדוק םיליחתמש ןפואב תויהל
.7"המשל הב המשל אלש ךותמ"ו ,ב"ויכו

.ל"נכ ,םיטושפ םינינע - "המשל אלש"ב ליחתהל םיכירצש ,אצמנו

אלש" ןיידע הז אבה םלועו ןדע-ןג ליבשב 'יפאו ,המשל הרותה תא דומלל שיש ףאו
,םייתניב לבא - 8"סרפ לבקל תנמ לע אלש" ירמגל תויהל ךירצ דומילהש ןויכ "המשל
לועפל ידכב הנה ,םילענ םינינעל ןיידע ךייש וניאו "המשל"ב זחוא אל ןיידע אוהש ןמז לכ
ףסכ ,םיסרפ הז םא םג ,וילא םיכיישה םינינעב וכנחלו וכרע יפל ומע רבדל םיחרכומ ,וילע
.ב"ויכו הירכוס וא

אובי חישמ רשאכש םג םהל וריבסיו ,חישמה ןינע תא םידליל וריבסיש םישקבמ ןכלו
.םהילע לועפל רשפא ךכב אקוד יכ ,ב"ויכו םיקתממ הברה םהל ויהי

:9אלפנ שרדמ םיאצומ דחוימב תוקוניתל עגונב ,הנהו . . .ז

םימעפ המכ הרכזאה לע גלדמ קוניתה וליפא" :שרדמה רמוא ,10"הבהא ילע ולגדו" פ"הע
."הבהא ילע וגולידו ה"בקה רמא . .

תוקוניתה ךרדכ) םיצפוק וא םידקור - ןבר תיב לש תוקונית - םידלי םא וליפא :רמולכ
וננמזב וא ,ףלק לש "תומש" לע (דומילה רחא וא דומילה םדוק םיצפקמו םידקור םהש
םילוכי םניא םה - ןכ םא וליפאו ,ןינעה תשודק תא םיניבמ אל םהש ןויכ] םירפס לע -
"הבהא (ילע וגוליד)" הז םע דחיב ךא ,"ילע" םנמא הזש ,ה"בקה רמוא - [הזמ רמשהל
תיב לש תוקוניתש ןויכמש רמוא ה"בקה אלא ,תאז תושעל םהל רתומש קר אל ,ונייהד -
.11"והבהואו לארשי רענ יכ" - "הבהא" וז ויבגל ,תאז םישוע ןבר

:בתכבש הרותה תא תנקתמו האב הפ-לעבש הרותש ,ךכ ידכ דע איה הזב השגדההו
!"וגולידו" וארקיש פ"עבשותה תרמוא - "ולגדו" בותכ כ"בשותב

ה"בקה וליפאש דע ,תוקוניתל ומצעב תדרל בושח המכ דע ,רתוי דוע םיאור הז שרדממ
!הבהא לש ןינע הזש רמוא אוהו ,ויתומש לע ודקריו וצפקיש - םהילא ומצע דירומ

.םהיתושרדב וב םישמתשמ םינשרדש ,שרופמ שרדמ והזו

םידליל חישמכ הלענ ןינע דירוהל ןכתיה :יד"בח חילש םילאוש רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףא .ח
...!ירמגל לבלבתמ אוה -

!תמא אוה ןינעהש תעדל וילע ,שארל לכל

!ותימאל תמא והזש תעדל וילע ,שארל לכל

רודד םידליל תוכייש הזל שי - ונרוד אישנ לש תוחילש וזש ןויכש תעדל וילע ,שארל לכל
!הז

דועו ,ם"במרה ןמזב דועש ,הארי - דימ לבלבתי אלש דבלבו - הזב ןנובתהל קימעי םאו
ךירצ "רענל ךונח" םאה הלאשל םוקמ תניתנ התיה רשאכ ,ךלמה המלש ןמזב - וינפל
פ"ע רענל ךונח"ש (ךלמה המלשו ם"במרה) וקספ - רחא ןפואב וא "וכרד פ"ע" תויהל
!12"וכרד

םידליה תא ול ורסמש רחאמ !ךוניחה ןינעל ותוחילשב לעומ אוה ירה - ןכ השוע וניא םאבו
ג"יה תא דירפהל רשפא-יאש כ"וכאעו ,"תחא הרות" איהש הרותה ינינע לכב םכנחל ידכ
.םירקיע

אקוד הז ירה ,חישמ תא הצורש קעצישו "ול הכחא"ה תא דליה לצא לועפל ךוניחה ןפואו
.םילענ םינינעל כ"אשמ ,תוכייש דליל שי ולא םינינעל יכ ,'וכו םיסרפו 'ירכוס ול םינתונש י"ע

הרות םייקי ונרודב דלי לכש תוארלו תאצל וילע - ונרוד אישנ לש תוחילש יהוזש ןויכמו .ט
.חישמ הצור אוהש קעציו תוצמו

עבש ראב דעו ןדמ וקדב" וימיבש ,והיקזח לש ורודב ויהש ומכ םידלי לע םירבדמ אל ירהו
והיקזח לצא - 13"הרהטו האמוט תוכלהב ןיאיקב ויה אלש . . תקוניתו קונית ואצמ אלו . .
- 15ןתינ אל הז לעופב לבא ,14"חישמ והיקזח תושעל ה"בקה שקיב" 'יה ןכא

'ףוטחל' םיכירצ אלימבו ,חישמ םדוק רודה - הז ונרודב םיאצמנה םידלי לע םירבדמ
.חישמ תודוא םידליל רפסלו ("ןפאכניירא")

__________
.ג"הושב מ"מ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב תאבומ (*

.ז"מרה םשב 207 ט"צרת מ"הס האר (1

הליגמ (2

,גל םירבד (3

.ב"יה רקיע (4

.תישימח תכו ה"ד קלח קרפ ןירדהנסל (5

.י"פ (6

.ג"ס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .ה"ה ג"פ ת"ת 'לה .ה"ה םש ם"במר םיחספ (7

.ד"ה םש הבושת 'לה ם"במר .ג"מ א"פ תובא (8

.פ"הע ד ,ב"פ ר"שהש (9

ש"הש (10

.ךליאו נקת ו"סרת ךשמה הארו ,אי עשוה (11

,בכ ילשמ (12

,דצ ןירדהנס (13

.א"ע ,םש (14

.ךליאו 518 כ"ח ש"וקל האר (15


הלואגה ןמז


תיתימא הקעצו השירד ,הלאש

שדוקה חורב הפצ וניבא בקעי ,אמוחנת יבר שריפ ,רבדמב םהל ויה ןיאמו :םיטיש יצע
םלטיל וינבל הוצו ,םעטנו םירצמל םיזרא איבהו ,רבדמב ןכשמ תונבל לארשי ןידיתעש
.םירצממ ואצישכ םהמע
,הכ ונתשרפב י"שרפ)

:"חלוממ דימלת" לצא 1הלאשה תלאשנ . .

ךרוצל םירצמב םיזרא תעיטנו תאבהב וניבא בקעי לש ותלועפב חרכהה לדוג םנמא והמ
!?ןכשמה תיישעד יוויצה ינפל םינש רשעו םייתאמ ןכשמה תיישע

יבר" ,רמאמה לעב לש ומש תא וריכזהב (2"הרות לש הניי"ב) י"שר זמרמ - הזב רואיבהו
:"אמוחנת

חורב הפצ וניבא בקעי"ש "אמוחנת יבר שריפ" ,ןכלו .ןימוחנת ןושלמ אוה "אמוחנת"
:לארשי לש ןתמחנ הוהמ הז ןינעש ןויכמ ,"'וכו שדוקה

דוליה ןבה לכ" תריזגל דע ,דובעשה ישוקד בצמב ,םירצמ תולגב םיאצמנ י"נב רשאכ
םיבאוש ,4"הלע םג ךלעא יכנאו"ד החטבהה דבלמ ,ירה - 'וכו 'וכו ,3"והוכילשת הרואיה
עטנו בקעי איבהש םיזראה יצע תא שממ םהיניעב םתוארב המחנו דודיע םה
וינבו) וינבל הוצו" ,"רבדמב ןכשמ תונבל ןידיתעש שדוקה חורב הפצ"ש ןויכמ ,םירצמב
!"םירצממ ואצישכ םהמע םלטיל (האלה ןכו ,םהירחא םהינבל

,רחא ןפואב םג גישהל םנמא םילוכי ויה - אפוג ןכשמה תיישע ךרוצל םיטש יצע :רמולכ
איבהל וניבא בקעי ךרצוה - (אמוחנת יבר לש ונינע) לארשי לש ןתמחנ 'יהתש ידכ ,לבא
לכ ךשמבש ידכ ,םירצממ ואצישכ םהמע םולטיש וינבל תווצלו ,םירצמב םעטנלו םיזרא
םולטיש תנמ לע וניבא בקעי עטנש םיזראה יצע םהיניע דגנל ויהי םירצמ דובעשו תולג ןמז
.לארשי לש ןתלואג תא םישיחממו םילמסמ הלא םיזרא יצעש ,ונייה ,םירצממ ואצישכ

:ןורחאה הז ונתולגל עגונב םג המחנ לש ןינעל םיאב ןאכמו

שחנ" ,6"םימעה רבדמ"ב ,5"םירצמ ש"ע וארקנ תויולגה לכ" ,תולגה תכשחב םיאצמנשכ
םמחנמ ,אמוחנת יבר רמוא - אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוח ,7"'וג ןואמצו ברקעו ףרש
תונבל" איה הרטמהו תילכתהש םיעדויש ןויכמ ,תולגה תכשחמ לעפתהל ןיאש ,לארשי לש
'תי ול הריד ,'תי ול שדקמו ןכשמ "רבדמ"ה תואיצממ תושעל ,ונייה ,"רבדמב ןכשמ
,םינותחתב

ןכשמה םג הלגתי ובש ,ישילשה ק"מהיבב ,וטושפכ 8"שדקמ יל ושעו" יוויצה םויקל דע
.רבדמה ןכשמ ,השמ השעש

:המדקהב - הזב ףיסוהל שיו

ןכתי דציכ - 'וכ ןכשמ ושעיו םירצממ ואציש "שדוקה חורב הפצ וניבא בקעי"ש ירחאל
!?9"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינב" ,תולגו ןברוח לש ןינע 'יהי ז"חאלש

חיטבהש תוחטבהה לכ תודוא ועדיב םג ,רשא ,וניבא בקעי לש וירבד פ"ע - הזל הנעמהו
,ה"בקהמ שקבלו ללפתהל ךרצוה ,10"'וגו ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו" ,ה"בקה ול
.11"אטחב יתכלכלתנ ינתחטבהשמ אמש" ורמאב

םוקמ ןיאש םיעדוי יזא - ויתוחטבה תא םייק ה"בקהש לעופב םיאורש ירחאל ,םנמא
12ם"במרה ד"ספכו ,ויתוחטבה תא םייקמ ה"בקהש אוה רורב רבד ,רמולכ ,'וכ ששחל
."רזוח וניא . . ל-אה רוזגיש הבוט רבד לכ"

:וננינעל עגונבו

ןמזב דוע ,13"ןיציקה לכ ולכ" רבכש הדיעמ הרותהו ,לארשי תא לואגל חיטבה ה"בקה
...ארמגה

ןקזה וניבר ירבדכ - רבכ ונשי (13"הבושתב אלא יולת רבדה ןיא") הבושתה ןינע םגו
םוש ןאכ ןיא"ש ,"חולסל הברמה ןונח 'ה התא ךורב 'וכ ונל חלס" תכרבל עגונב 14ת"הגאב
םיאטוחו םירזוח ונייה אל וליאו" ,ףיסומו ,"ונל לחמ ונל חלס ונשקבש רחאמ ללכ קפס
הבושתל עגונב כ"וכאעו ,"לארשי לאוג י"אב ןיכרבמ ונאש ומכ ,דימ ןילאגנ ונייה
'יל תיל ירופיכד אמויב ןטש"ש יפל ,"םיאטוחו םירזוח"ד ששחה ךייש אל זאש ,פ"כהויד
יל תיא ימוי ד"סש ,יוה העבראו ןיתישו האמ תלת אירטמיגב ןטשה . . ינוטסאל אתושר
ירחאל דימו ףכיתש יאדובו יאדוב ירה - 15"'וכ אתושר 'יל תיל ירופיכד אמויב 'וכ אתושר
.הלואגה אובל הכירצ פ"כהויד הבושתה

לש תיתימאה הקעצהו השירדהו הלאשה תררועתמ - אב אל ןיידע הז לכ ירחאלש ןויכמו
...!?"יתמ דע" :י"נב

םתשירדו םתשקב תא אלממ ה"בקהש - אוה וז הקעצו השירדו הלאשל ידיחיה הנעמהו
לעופב הטושפכ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא דימו ףכית איבמו ,לארשי לש
!שממ

אוה ("אמוחנת") המחנה ןינעש - "אמוחנת יבר שריפ" י"שר לש ונושל קוידב זמורמכו
המחנה ,ונייה ,ןינעה תוטשפ ,םא יכ ,הפי ל'טשפו שורד ,שרד אל (א) :"שריפ"ד ןפואב
המחנה וליאו ,תוטשפבו לעופב 'יהי "תולג"הש ןכתי אל ירהש ,שממ הטושפכ הלואגו
רואיבה 16עודיכ ,ןינעה תבחרהו רואיב לע הרומ "שריפ" (ב) ...דבלב "שרד" לש ןפואב -
הלואגהש רתוי דוע שגדומ הזבש ,"טיירפשעג-רעדנאנאפ" ןושלמ ,"ט"שעבה שריפ" ןושלב
.שממ הטושפכ איה

:הטושפכ הלואגב ךרוצה ד"ע צ"צה ויבאל ש"רהמ ר"ומדא הנעמ 17עודיכו

,ול בישהו ,אב אל חישמש ןכתיה ,18ג"רת תנשד "ץק"ה ד"ע צ"צה לצא ש"רהמה לאששכ
ש"רהמה הנענ - (חישמ לש ותרות ,הרותה תוימינפ יוליג) "הרות-יטוקל"ה ספדנ ירה
הטמל ,שממ לעופב ,וטושפכ חישמ םיכירצו םיצור י"נב ,לבא ,הפיו בוט לוכה :רמאו
!םיחפט הרשעמ

תויהל הכירצש עבוקו הלגמש הז אוה ימו ,'וכ תועדה 'בל םוקמ שי הרות פ"ע ,רמולכ
19עודיה ומגתפב תאטבתמ תדחוימה וכרדש ,ש"רהמ ר"ומדא - שממ הטושפכ הלואגה
ךליל שיש רובס םלועה" ,רחא ןפואב הגהנהה תלילש תשגדהבו ,"רעבירא הליחתכל"
ךליל םיכירצש ,רובס ינא וליאו ,'רעבירא' םיכלוה ,םילוכי אלשכו ,'רעטנורא'
אוה ךייש ,"רעבירא הליחתכל"ד ךרדב ךלוה וניאש ימש ,ונייה ,"רעבירא הליחתכלמ
!םלועד הגהנהו רדסל

,לארשי לש ןתמחנל דימו ףכית הכזנ "אמוחנת יבר שריפ" תודוא רובידהמש ר"היו
המילשהו תיתימאה הלואג - םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ,שממ הטושפכ המחנ
.20"יב תפנא יכ 'ה ךדוא" ,תולגה לע המחנה תומילש םג 'יהת ,זאש ,ונקדצ חישמ י"ע

םיכלוהש יפכ) 21"דימת רנ תולעהל 'וג לארשי ינב תא הוצת התאו" - דימו ףכיתו
הנביש ,ישילשה ק"מהיבב הרונמה תקלדה תא תוארל םיכוזש ,(החנמ תלפתב אורקל
.22שממ ונימיב הרהמב
(הגומ יתלב - ז"משת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)

__________
535 ב"ח ז"משת 'תויודעוותה'ב וספדנו הז י"שרפב םיפסונ םינינע וראבתנ החישה לש ןושארה הקלחב (1
."הרות לש הניי" פ"ע ראובמה קר אבומ ןאכו ,ךליאו

.טבש טכ - "םוי םויה" האר (2

.בכ תומש (3

.ד-ג ,המ שגיו (4

,ז"טפ ר"ב (5

.ךליאו ג ,חפ יעסמ ת"וקל הארו .הל לאקזחי (6

.וט בקע (7

,הכ ונתשרפ (8

.א"עס תוכרב (9

.גי ,בל חלשיו (10

.אי ,םש י"שרפ (11

.ד"ה י"פ ת"הוסי 'לה (12

,זצ ןירדהנס (13

.אי קרפ (14

.א"ער אמוי (15

.דועו .21 הרעה 354 ח"ח .40 הרעה 64 ז"ח ש"וקל (16

.דועו .ךליאו 490 ע"ס ח"יח .70 הרעה 80 ו"ח ש"וקל (17

.237 םולש תרות ש"הס .ךליאו טית א"ח תוישרפ - ז"הדא ירמאמ (18

.דועו .124 א"ח ש"וקל .זירת א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (19

,בי 'יעשי (20

.הוצת פ"ר (21

טעינ טעינ" ןגנל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה כ"חא ."יתמ דע" (ןגינ כ"חאו) קעצ להקה לכ החישה םויסב (22
.הנורחא הכרב תרימא ד"ע ריכזה כ"חאו "אוואקינ


רקיעה אוה השעמה


הלואגהל רתויב םילגוסמ םימי

ל"יו] "אוביש םוי לכב ול הכחא" - הלואגל המוצע תוקקותשהב וואתנו וכיח לארשי ינב
דע .[חישמה תאיבב םיאבש םינינעה לכו ישילשה ק"מהיב ןינבד "הכחא"ה תא ללוכ הזש
םינידה דומיל ,"םינהכ תרות" דומלל המכ לש (הארוהו) הגהנהב לעופב אטבתה הזש
ויהיש ידכב ,(ולא תועובשד תוישרפה ללוכ) 'וכ תונברק תברקהו ק"מהיב םע םירושקה
רובע לעופל תועגונ ויהיש תוכלהה תעידי י"ע - דימו ףכית אובל הלוכיש הלואגל "םינכומ"
."םדמעמב לארשיו םנכודב םייול םתדובעב םינהכ"ה

ל"זח ישרדמו ארמגב םינמיסה לכ י"פעו ,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל ,הז ונרודב כ"וכאע
ןורחאה רודה וניה ונרודש אוה רורב רבדו ,אחישמד אתבקעד אתבקעב רבכ םיאצמנ
.הלואגהד ןושארה רודהו ,תולגהד

םיליחתמש תועובשהכ ,הלואגהל רתויב םילגוסמ םימי ,הלוגס ימיב םיאצמנשכ טרפבו
םיטרפה לכ םע ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" תודוא הרותב םיארוקשכ ,1וז תבשמ
ושעו"ד םויקהל ףסונ] ידוהי לכב זוע רתיבו תאש רתיב ררועל ךירצ ז"ה - ליעל םירומאה
תוקקותשה ['וכו יטרפה ותיבב ,ינחורה ונכשמב ,א"ואכ ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל
תקלדה ,שדקמה תדובעו ,ישילשה שדקמה תיבלו המילשהו תיתימאה הלואגל םיעוגעגו
.'וכו תונברקה תברקהו הרונמה

ונישעמ"ב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל - ,2לעופב השעמל עיגהל ךירצ הז :רקיעו דועו
םירהממו - ןיעמ םהש ('ה תדובעב) םינינע - דחוימבו ,3הלואגה תא םיאיבמש "וניתדובעו
ראובמכ) םינהכ תרותו שדקמה תיב 'לה דומילמ ליחתמו ללוכ ,הלואגה תא - רתוי דוע
איבמש לודג דומלתו ,(פ"עבשותב - הנתינ השוריפב הרותו ,בתכבש הרותב ולא תוישרפב
ןכשמ םלועב רבד לכמ תושעל :תוללכבו .הלואגה ןיעמ לעופב הדובעה - השעמ ידיל
דחאתמ ז"יעש ,(הוצמ ישימשת וא) הוצמל רבדה לוצינ י"ע - יחצנ שדקמו ,'הל שדקמו
ןושלמ הוצמב ,הטמל םג הז עיגמש דע ,4"דעו םלועל יחצנ" אוה הלעמל רשא דוחיב רבדה
יטרפה ןוממהמ הניתנ י"ע :הקדצה תוצמ י"ע - אמגודל .ה"בקה םע רוביחו אתווצ
שא לש עבטמ" (םג) 'יהנש ,ה"בקה לש הוצמ (ב"ויכו) תימשגה עבטמהמ םישוע ,הקדצל
,תיחצנ הריד ,םינותחתב הרידהל - הנכה ןיעמ השענ הזו .(ל"נכ) "ודובכ אסכ תחתמש
.יחצנ ק"מהיבו ,(תולג 'ירחא ןיאש) תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגב 'יהתש
תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה רדא ,המורת פ"ש תחישמ)
((ל"ומה י"ע שדחמ ןקותו הגוה)

__________
,אמייקו אשדקימ תבשו .(הפוסב דימת) םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי ןיעמ אוה תבשה םוי םגו (1
י"ע אקוד 'יהת הדיתעה הלואגה תוללכ ןכו ,(אמייקו אשדקימ ד"ע) הלעמל יונבש ישילשה ק"מהיב תמגודב
.דועו ."לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ש"מכו ,(ז"פרת זומת תחיש האר) ה"בקה

השעמהש קר אלו) לודג השעמש (דועו .ךליאו הרע ןנחתאו .שגיו פ"ר ת"הוא האר) הכלהה ל"עלש טרפבו (2
.הלואגהל הנכה רותב התע הדובעהב ל"צ הז ןיעמו .(רקיעה אוה

תאז ה"ד האר - (1 'עה ליעל האר) הלעמלמ אבו ה"בקה ידי השעמ אוה ישילש תיבש ףאו .ז"לפר אינת (3
לארשי ידי ישעמ םהש ינשו ןושאר תיב ומכ אל) ה"בקה ידי השעמ אוהש ,ישילש תיבש ,ט"פרת תיבה תרות
.אקוד תולגה ןמזב םירוריבה תדובע י"ע הלעמלמ אב ,(םתבדנו

.ה"כפ אינת (4


"דחא םכש ודבעלו"


הרותה תונייעמ תצפה
םלועה תומואל דע

אוהש ,ונייהד ,"םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה"ש המ ןינעה תא םייקמ ידוהי רשאכ
ינב תווצמ עבש תא םייקל םלועה תומוא לכ לע עיפשהל ,ם"במרה לש וניד-קספ תא םייקמ
,רמולכ ,םהישעמ לע עיפשהל תוקסעתהה הקיפסמש ,בושחל אוה לולע - םהיטרפל חנ
השוע אוה ןיא המצע הכלהה דומילמ רתוי לבא הלא תווצמ עבש תא לעופב ומייקיש
.רבד םמע

אנקסמה קר אל ,הרותבש תונייעמה םג :"הצוח ךיתוניעמ וצופי" לש שודיחה והזו
.םלועה תומואל דע ,"הצוח"ה לא עיגהל םיבייח ,תיתכלהה

לע אובל דיתעל ונקדצ חישמ לש ותלועפ תודוא ם"במרה בתוכש הממ - רבדל אמגוד
הרורב הפש םימע לא ךופהא זא רמאנש 'וכ ולוכ םלועה תא ןקתיו" ,םלועה תומוא
."דחא םכש ודבעלו 'יוה םשב םלוכ אורקל

שדקמה תיב ןינב תא םילשה רבכש ירחא אובתש ,ץראה ימעב חישמ לש וז ותלועפ
ןינע םג הב שי אלא ,לעופב השעמל עגונב העפשה קר איה ןיאש ןבומ ,תויולגה ץוביקו
.'ה תדובע ,"דחא םכש ודבעל" רתוי קומע

תאז - "רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" בותכה ןמ םג ןבומ הז ןינע
.ומצע 'ה דובכב 'יהת (םיארבנה לכ) רשב לכ תייאר ,תרמוא

,לארשי לש םרואל וכלי םייוגהש ,"ךרואל םייוג וכלהו" בותכה ןמ ךכל תפסונ החכוה
יכ ."השמ ונל הוצ הרות" בותכש ומכ ,דבלב לארשי םעל תכיישה הרותה רוא אוהש
."ךרואל םייוג וכלהו" יוויצה המצע הרותב ללכנ ,תאז תורמל

אלא ,לעופב םהלש תווצמה עבש םויק תא קר אל םיוגה ולבקי ונקדצ חישמ תאיבבש םשכו
תומי לש "םייוליג"ה תא םיאיבמה ,וישכע וניתדובעו ונישעמב םג ךכ ,הזמ הלענ ןינע םג
םינינעב תודהיה רוא תא ץיפהל ,"הצוח תונייעמה תצפה" 'יהתש לדתשהל שיש ,חישמה
."חנ ינב תווצמ עבש"ל םירושקה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

הוצת 'פ ק"שע - המורת 'פ ק"שעמ "מ"שת ןמוי"מ א"כ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

שגינ 770 רודזורפב .10:50 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :המורת ק"שע ,רדא ,'ו םוי
ש"דא ק"כ .ומצע תא גיצהו ודי תא ץחל ,קרב ינב תייריע שאר - גרבניו לאומש רמ וילא
רשיא ל"נה ,"החמשל רשקב 'יה הז ,םעפ ךל יתבתכש בתכמה תא תלבק אמתסמ" ול רמא
תכרבב וכרבו ,"ט"ושב עמשנו ,םימיה לכ דימת תוחמש 'יהיש" ךישמה ש"דא ק"כו תאז
וידרב תיעובשה ותינכתב טכעה בקעי 'ר ןייאר רקובב רתוי םדקומ) בחר ךויחב "חכ רשיי"
.(770-ב םירודישה רדחמ השענ רודישהו ל"נה גרבניו רמ תא

.(םיטפשמ פ"שד) 'וג ונתי הז ה"ד (החיש ןיעכ) רמאמה תא ש"דא ק"כ היגה םויה

לע םגו ןועשה לע טיבה ובשומ םוקמל וכרדבו 6:20 העשב ש"דא ק"כ דרי תבש תלבקל
ש"דא ק"כ תאז הארשכ ,יעובשה ש"וקלה תא ודיב קיזחמ אוהשכ דלי דמע 'ילעש המיבה
.לק ךויח ךייח

.(ליגרהמ םדקומ) ותיבל ש"דא ק"כ ךלה 8:00 העשב

םייקתתש עידוהו 10:00 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :רדא ,המורת שדוק תבש םוי
.תודעוותה

הארוההו המורת 'פ ןכות תודוא 'א החישב חתפו ,תודעוותהל ש"דא ק"כ דרי 1:35 העשב
.תשוחנ םג ואיבהש ךכמו ,ןכשמב ויהש םינינעה לכמ

"'וג איבת התא יכ ץמאו קזח" עשוהיל השמ רמא ובש םויה רדא 'ומ הארוהה - 'ב החיש
.רדא 'ז ברעו

אלא ,ןורסח הניא וז הקספהש ,רוכז 'פל םילקש 'פ ןיב הקספה תבש ןינעב - 'ג החיש
הרותה דומילמ קיספהל שיש הדובעב ןינעהו ,רתוי תילענ הגירדמל הנכהו הלעמ ,הברדא
."השעמ ידיל איבמש דומיל לודג"ו לעופב השעמ רובע

.רהזה לע ר"ומאא תורעהב ןכו ,(טל ,הכ) ונתשרפב י"שרפב תולאש - 'ד החיש

,הזל תונכההו םירופ עצבמ ד"ע ררוע ןכו ,רהזה לע ר"ומאא תורעהב רואיב - 'ה החיש
...תמדוקה הנשהמ הלמב הלמ ונכות תא םיקיתעמו ןולע םיסיפדמ הנש לכבש כ"ע רבידו
הנשל םיאתמ 'יהי ספדומהש תוארל םיכירצו םישדח םינינע םיפסונ הנשו הנש לכב ירהו
םירבד םתוא לע דימת םירזוח 'וכו םיעצבמה ןינעב ןמזל ןמזמ םיכרועש תופיסאב ןכו ,וז
ילואו ,תורחא תוטלחה לבקל שיו םיתיעה ונתשנ ילוא בושחל ילב ,לוקוטורפה ותואו
.השדח תויח ואיביש תושדח םינפל םיקוקז

.י"שרפב רואיבה - 'ו החיש

.ומע חחושו ש"דא ק"כל ןוסנמלק 'רה שגינ תודעוותהה עצמאב

לע טיבה ןכ .רודסה ךותמ רשו ארקו "אלכיה ינב" ןגנל ש"דא ק"כ הוצ תודעוותהה ףוסב
אלש ימש ש"דא ק"כ זירכה כ"חא ."םייחל" רמול םהל הרוהו קינזר ר"ד לעו וראפ ח"ר
.בחר ךויח ךייחו ,רמאיש - "םייחל" רמול ךירצש ימו ,ךרבי - הנורחא הכרב ךרב

"אוואקינ טעינ טעינ" רישל ש"דא ק"כ לחה החנמ רחאל .5:05 העשב תודעוותהה םויס
.ותיבל ש"דא ק"כ עסנ תיברע תלפת ירחאל .הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמר וכרדבו

ךרדבו הווקמל עסנ 11:05 העשב .10:15 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :רדא ,'א םוי
ידכ ש"דא ק"כ אצי 2:30 העשב .רודיס לבקל ןתח סנכנ להואל עסנש ינפל .הקדצ קליח
העיסנב ש"דא ק"כ ךריב םש דמעש יקסבלסורי 'רה תא .הקדצ קליח וכרדבו להואל עוסנל
770 י"ע ודמעש םיריית תצובקל (ךויחב) םולש תואל ודי תא ש"דא ק"כ ףפונ ןכ .הבוט
.ותוא ומליצו

העיסנב םיעסונ ךרב המויסבו החנמ תלפתל אציו להואהמ ש"דא ק"כ רזח 6:30 העשב
.הבוט

.הנבל שודיקל אצי 'ירחאלו 7:10 העשב ש"דא ק"כ אצי תיברע תלפתל

.ומואנב הבר החלצהב סדנל ר"ד תא ךרב וכרדבו ותיבל ש"דא ק"כ עסנ 7:30 העשב

ןותחתה רודכ יצחל ד"בח תודיסח זכרמ תרבעהל הנש 40 ואלמ םויה :רדא ,'ג םוי
'רהל רמא ש"דא ק"כו ,תועיבק לש ןפואב תירבה תוצראל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ אובב
.השדח הפוקת הליחתמ הנש םיעברא ירחאלש - הז םוי לע בוקודוח

ורזחש םירוחבה ינושאר 770-ל עיגהל ולחה 11:00 העשב הלילה :רדא ד"וי ,'ד םוי
(יוג תושק וכיהש לע סטייה-ןוארקמ םירוחב ינש םישאהל וסינ וב) עודיה טפשמהמ
ועיגהשכ טרפבו הלהצו החמש הלחה דימ ,וררחושו ןידב וכז םימשאנהש ורשיבו
ק"כל רשיב ג"לירהשכ .םימכ ךפשנ הקשמה ,דעוותהל וליחתהו ד"ועהו םימשאנה
."םייוגב ורגתי אלש" :ש"דא ק"כ רמא ,וכוז םימשאנהש ש"דא

סנכנ ,10:05 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :(םדקומ) רתסא תינעת - רדא ג"י ,'ה םוי
ק"כ זמר תוחילס םויסב .ת"הירקלו תוחילס תרימאל אצי ןמז ךשמ רחאלו ורדחל
תלד תא ש"דא ק"כ חתפ הרותה תאירק ינפל ."ונכלמ וניבא" ןגנל 'קה ודיב ש"דא
ךרב םיחרוא לש לודג להק .(האירקה תא עמשי ץוחב להקהש ידכב הארנכ) לאזה
הוצמ-רב ןתח לש ומא תא ש"דא ק"כ ךרב 'קה ורדחל הרזח וכרדב ."למוגה"
."בוט-לזמ" תכרבב

.םידליל הקדצ קליח וכרדבו 3:15 העשב הטמל "לאז"ל ש"דא ק"כ דרי החנמ תליפתל
ירבד" ,העש יצחכ הכראש החיש רמא המויסבו ש"דא ק"כ דמע הליפתה לכ ךשמ
,רתסא - תינעתה םש לע רביד ןכ ,לעופב השעמה אוה הזב רקיעהש שיגדהו ,"ןישוביכ
.םוקמו םוקמ לכב םירופ עצבמ ד"ע ש"דא ק"כ ררוע םויסב .וז הנשב תועיבקה ד"ע ןכו

.ותיבל עסנ הליפתה רחאלו 6:15 העשב ש"דא ק"כ דרי תיברע תליפתל

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.המצע החישב ןייעל שי םירבדה

לע ןואטסירומד 'תה תורעהב בתכש תורעה לע 'וכו הליחמ שקבמש בתכש 'אל הנעמב
תרבוחהש כ"חא ול עדונו ,ח"למה י"ע תילגנאל המגרותש "תולפתו תוכרב" תרבוחה
:ש"דא ק"כ תאמ הנעמ לבקתנ ,ש"דא ק"כ י"ע ההגוה

.ימשב א"ואכ י"ע רמאנה לכל ללכ יארחא ינניאש - םימעפ כ"וכו יתרמא (1"
תוללכ יתהגה ןכות - ב"ויכו ח"למה י"ע ל"ויה תרבוח "'יגמ" ינאשכש אטישפ (2
'יפב [טבש ד"ויב =] ש"יב רבדנ ע"ז (3 .ל"נהכ ןינע אל לבא ב"ויכו השיגה ,ןויערה
תוביתה תא ש"דא ק"כ ףיקה ןאכ) ללכ צ"א ב"ויכו ת"דב אישוק שישכש - תוכיראבו
.ל"קו .'וכ רמא ה"בוקמ ו"קו הרמואל ךירצ הברדאו ('וכו הליחמ שקבמש ל"נה בתכש
."ז"כ םסרפל לוכי - ןבומכ


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כמ הרידנ שדוק תרגא ונינפל
(התע דע המסרופ אל הארנכש)

- הקתעה -

ןילקורב - ז"ישת ש"דא 'ב .ה"ב

!הכרבו םולש

בותכל ךישמי יאדובו ,ןוילגה ילושב םימושרה םיכיראתהמ 'כמ תלבק יננה רשאמ
בצמה בטוי ס"וס רשא ןוצר יהיו ,ו"ת ק"האב רשא ד"בח ינינעב השורדה תויטרפב
.דיתעל עגונהב תושקבו תוחטבהב קר אלו לעופבו הווהב בטוי ,ולא םינינעב א"ואכב

קסעתי אלש ינולפ ןב ינולפל 'כמ ןאכ[מ] ובתכיש ונוצרב הלעש ר"דא א"ימ 'כמב ש"מבו
ימ ,קסעתהל לודחי ל"נה םא 'יהי המ ןנובתה םא ,תעדל ינוצר - 'וכו תודסומהב בוש
םישועש ו"ת ק"האב ש"נא לש "תוצרמנה תולועפה" אוה האור יאדוב ירה ?הזב קסעתי
דחא לכו ,התע םג בל לע םש שיא ןיאו ,רבשמ תודסומה לכבש דע כ"כ "הלודג נ"סמב"
אוהש המב אל איה תוננובתהה ירה ,ד"בח ינינעב ןנובתהל ליחתמשכו ,אוה ויקסעל הנופ
ירה הזמ תואצותהו !תושעל םיכירצ םהש המ םירחאל תוצע ןתונש אלא ,תושעל ךירצ
הזב לעופב החלצהה יתלבו םירפסה תצפה ןינעב השענהמ םג דומלל לכויו .שחומב תוארנ
ןיאש תיללכה הרבסהה דבלמ החלצהה יתלבל הביס יהמ עודי ןיא התע דעש לע ףסונ
שיש ינפמ אל איה לעופב החלצהה רדעהש פ"כ יתבתכש ומכו ,וטושפכ הזב ןישוע
עיבמ דחאה ירה הפיסאל םיפסאנשכו ,ד"בח ינינעב םיקסעתמ ןיאש ינפמ אלא ,םיעירפמ
דבל הנתשמ וניא בצמהו הפיסאה הרמגנ הזבו תונורסח המכ וב שפחמו ינשה לע תרוקב
'יפא םוקמ ןיאש ךכ ידיל םירבדה ועיגה רבכש המודמכו .תצקמב לדגנש תובבלה דוריפ
, . . תבישי בצמב ןנובתישכ ירהש ,ל"נכ תמא רבדה ןיאש ,אוהש ימ תא תותפל ר"הציהל
,םיעיגמ םירבדה ןכיה דע הארי , . . בצמב ,םירפסה תצפה ןינעב , . . תבישי בצמב
םהב קסוע דחא קרש םינינעה ןתואב תוארל שי הזב תויהל הלוכי התיהש החלצההו
הזב םיאורש ,[הזב עוקש אוה =] םעד ןיא טכאקראפ רע זיא 'יהתש הביס הזיאמו
.ח"פכב הכאלמל רפס-תיב תמקהבו ןויצל ןושארב םימימת יחאב ומכו ,רתויב החלצה
םגו .תלעות לכ אלל הארנכ הזב בתוכ יננהש המ לכ יכ ,ביאכמה רבדב ךיראהל ינוצר ןיאו
עיצמש 'כמה ד"ע . . ליבשב ןאכמ תיבגמה ולטביש יתארי אל םאב בתוכ יתייה אל התע
.ר"דא א"יד 'כמב ובתוכל

ריכזמ ,א"טילש ר"ומדא ק"כ םשב - ט"ושבל הכרבב


ןושאר םוסרפ - ק"יתכזיא החמשה ןינע תומילש
ןעמאזוצ ערעדנא טימ אקוד

ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ ,רדא שדוח םע רשקב
ב"נשת'ה המורת 'פ שדוק תבשו 'ו ,'ה ,'ד תוליל תוחיש לע א"טילש חישמה ךלמ

(ךליאו 380 'ע ב"ח ב"נשת תוחישה רפסב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

.תבשב רתומה ןפואב :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה ,"הז םויב ךאנ" תוביתה ירחא

.ייז ןענייז :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה ,"ע"צמ סאוו" תוביתה ירחא ,כ"מחאל עטקב

.ןעמאזוצ :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה "ערעדנא" הביתה ירחא ,וירחאלש עטקה םויסב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish