ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ידוהי םש דמועו שדקמה תיב ברחנ רשאכ :םכמצעל וראת
האורו "ןבאה בל" םע 'ןבא'מ ידוהי ,'השק ידוהי' אוהש
!םלועה תא ךפוה 'יה אוה ירה ,וימיב ק"מהיב ברחנ ךיא

*

זומת ו"ט ,קלב 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= טסש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ז"משת'ה קלב פ"ש תחישמ / !?יתמ דע :"ארקמל שמח ןב"ה לאוש

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / ...םכמצעל וראת

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / חישמו הלואג ינינעב "תויחל"

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
וז תבשל ךומסה ךיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ שדוק תרגא

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
זומת י"ח ,'ד םוי דע - זומת ג"י ,קלב ק"שעו םוימ / מ"שת ןמוי ךותמ 'מ קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ד"ישת'ה זומת ב"י - 'וג ןוצלחי ןעמל ה"ד רמאמל מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ םוליצ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


!?יתמ דע :"ארקמל שמח ןב"ה לאוש

,חצחצמו חצחצמ אוה ,חצחצמ ןמזה לכו םירותפכה תא חצחצ רבכ אוה
הז ןינע םנמא * ...!אב אל ןיידעו - (דלי לש ועבטכ) סומינב תאז השועו
- "יתמ דע"ד אישוקה ץרתל ךירצ אל י"שר אלימבו י"שרפב אבומ אל
יתימאה םכח דימלתה ,"קיתו דימלת"ה י"ע רבדה הלגתנ ונרודב לבא
* ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש

הגומ יתלב - ז"משת'ה זומת ד"י ,קלב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

,"באומ יתאפ ץחמו 'וג בקעימ בכוכ ךרד בורק אלו ונרושא התע אלו ונארא" 1קוספה לע .א
ץחמו . . ןמז רחאל אלא אוה התע אל ךא ,ותלודגו בקעי לש וחבש ינא האור" :י"שר שרפמ
."'וכ דוד הז - באומ יתאפ

דירש דיבאהו .בקעיב רחא לשומ 'יהי דועו ,בקעימ דריו" :י"שר שרפמ ,2ז"חאל םיקוספ ינש
."'וכ ןכ רמוא חישמה ךלמ לעו הבושחה ריעמ ,ריעמ

:ןיבהל םיכירצו .ב

בשחמ ם"במרהש יפכ] םעלב לש ונמז ירחאל הנש תואמ עברא 'יהש ,ךלמה דודל עגונב םא
עגונב כ"וכאע - "ןמז רחאל אלא אוה התע אל"ש י"שר ריהבמ ,[הריחבה תיב 'לה תליחתב
הנש 2000 'יה הז י"שר ןמזב 'יפאו ,עיגה אל ןיידע םינש יפלא ירחא םגש ,"חישמה ךלמ"ל
!?"ןמז רחאל אלא אוה התע אל"ש ריהבהל םיכירצ ויהש יאדוב ירה - אוהה ןמזמ ךרעב

ןכא עודמ - "ארקמל שמח ןב"ה לצא ("אישוק ץאלק") רתוי הקזח אישוק הפסותינ הזלו
:םינש הברה כ"כ ירחאל אב אל ןיידע חישמ

ןמזב ויה םישנא המכ ןובשח םיכרועש ירחאל לבא ,3"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש עדוי אוה
םידוהי דוע ופסונ (תולגב) רודו רוד לכב כ"מחאלו ,(ויה םישנא המכ ךרעב םיעדוי) ינש תיב
ורפ תוצמ ומייקו ,ב"ויכו הפוחל הרשע הנומשל ועיגהש (ופסונ רוד לכב לבא ,תוחפ וא רתוי)
!םיבוט םישעמו תווצמו הרות לש יוביר ףסותינ אלימב ,וברו

תא ונקתו הבושת ושעש יאדוב ירה ,םיעשופו םיאטוח ויה םבורש ורמאי םא וליפאו
רמול רשפא יא - םיבר םיאטח ויה םא 'יפאו .תולגה תלחתב םינש המכ ךשמב "וניאטח"ה
!?ב"ויכו (י"שר ןמזב) הנש 1000 טעמכ ,ךכ לכ בר ןמז ךוראי ןוקיתהש

יפכ ,ולטבש תוטימש םיעבש דגנכ הנש םיעבש התיהש - לבב תולגל תאז םיושמ רשאכ טרפבו
.(4יתוקוחב 'פב) םדוק דמל "ארקמל שמח ןב"הש

םיאטח רתוי הברה ויה ינש תיבבש רמאנ םא וליפא :"ארקמל שמח ןב"ה לאוש ,אלימב
אוה לעופבו ,(ןושאר תיבל) ךרעב תצק םה (םיאטחה) ירה לבא - ןושאר תיב ןמזב רשאמ
,םיעבש םימעפ שלש אלו םיעבש םיימעפ קר אל - ךרעב אלש ירמגל תולגה שנועש האור
!רתוי הברה אלא - (5"םכיתאטח לע עבש") [490 =] םיעבש םימעפ עבש אל וליפא

תא ךיראה הז אלימבו ,"וניאטח" דוע ופסותינ (תולגב) רודו רוד לכבש רמול רשפא יאו
!?תולגה תא רתוי דוע ךיראמ רוד לכ םאב ה"בקה ןיתממ המל :ןבומ אל זא יכ - תולגה

תומשנ ויה תיבה ןמזב תומשנהש ןויכ :תולגה תוכיראל 6הרותה תוימינפ פ"ע םעטה עודי .ג
םחכב שיש תויטרפ תומשנ םה תולגה ןמזב תומשנה כ"אשמ ,םייללכ תוצוצינ ורריבו תויללכ
לכ תא ררבל ידכ תומשנ רתוי הברהו ןמז רתוי הברה שרוד הז ןכל ,םייטרפ תוצוצינ ררבל
.'וכ תויללכ תומשנה לש "וניאטח"ה תא ררבלו תוצוצינה

שמח ןב" לש טושפה לכש ךפיה הז ירה - וזמ הריתיו ,תאז דמל אל "ארקמל שמח ןב"ה לבא
ודגנכ דחא לש (תולג) שנוע י"ע אוה הזל ןוקיתה ,אטוח דחא םדא רשאכש ןיבמה "ארקמל
לעו אטחי דחא שיאה"ו "תובא לע ותמוי אל םינבו םינב לע תובא ותמוי אל" 7ש"מ ךרד-לע
!?8"ףוצקת הדעה לכ

:אוה רואיבהו .ד

דמלש המ תא רכוז "ארקמל שמח ןב"הש הקזחה לע ךמוס י"שר ללכ ךרדבש ,פ"מכ רבוד
,דחוימ םעט ונשיש ןכיה תודדוב םימעפמ ץוח) ושוריפ לע בוש רוזחל ךירצ וניא ןכלש ,ז"נפל
.(ב"ויכו ינש רפסב וא

רכזנ אוה ,"םירצממ אצי םע הנה" 9השרפה תלחתב דמול "שמח ןב"ה רשאכ :וננינעב ז"דעו
עדי םרבאל רמאיו" :(חספ רדסב תאז רמא םגש יפכו) םירצמ תולג תודוא דמלש המב דימ
ואצי ןכ ירחאו הנש תואמ עברא םתוא ונעו םודבעו םהל אל ץראב ךערז 'יהי רג יכ עדת
.10"הנה ובושי יעיבר רודו . . לודג שוכרב

קחצי םהרבא לש וערז לע רבודמו תויה ,שנוע לש ןינע אקוד ואל איה תולגש ,תרמוא-תאז
ןכ ירחא"ש ידכב איה תולגה אלא - תולג לש ןינע םהל עיגמש רמול ו"חו ,םיטבשהו בקעיו
תא ולצניו . . בהז ילכו ףסכ ילכ םירצממ ולאשיו" - לעופב 'יהש יפכו ,"לודג שוכרב ואצי
,תוימשגב "לודג שוכר" ,םירצמ ץראב ויהש בהז ילכו ףסכ ילכה לכ תא וחקל י"נב ,11"םירצמ
.(תוצוצינה רוריב) תוינחורב "לודג שוכר"ה כ"וכאעו

:תיחכונה תולגב םג אוה ןכש ,"שמח ןב"ה ןיבמ ךכמ

שוכר"ה תא ולבקי לארשי ינבש ה"בקה לש ונוצר ללגב אלא ,שנוע םשל הניא תולגה תוכירא
ויהש םינינעה תא קר וחקל זא יכ ,םירצמ תאיציב 'יהש "לודג שוכר"ל ללכ ךרעב אלש ,"לודג
"ארקמל שמח ןב"הו ;ולוכ םלועה לכמ םינינעה תא תחקל םיכירצ וישכע כ"אשמ ,םירצמ ץראב
תולגה תכרוא ןכל - ףוס-ןיא תויהל לוכי "לודג שוכר"ה םג ךכ ףוס-ןיא ה"בקהש םשכש ,ןיבמ
,בר "לודג שוכר" ולבקי לארשי ינבש ידכב ,(םירצמ תולג לש הכרואל ךרעב אלש) הברה כ"כ
."לודג שוכר"ב רתוי דוע ףסותינ - רתוי תכראתמ איהש לככו

...!?רועישה המכ ,יתמ דע :הלאשה ןיידע תראשנ ל"נהכ ירחאל .ה

לע םירתוומש לארשי ינב ונעט םירצמ תולגב דועש הזל ףסונ ירה - "לודג שוכר"ה ליבשב םאו
"לודג שוכר"ה לעופב רבכ ונשי הלא ונימיב יזא - 12"ונמצעב אצנש יאולו" ,"לודג שוכר"ה
יכה יוביר ונשיש ירחאל ,"תאזה הרותה קר רויש ונל ןיא" ,'יתווצמו הרותה ינינעב ,תוינחורב
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפה ,צ"מותב 13"וניתדובעו ונישעמ" לש לודג

תא חצחצל" קר ראשנ וישכעו הדובעה לכ תא ומייס רבכש ,14הלואגה לעב ירבדכו
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל 15"םכלוכ ןכה ודמע"ו ,"םירותפכה

יכ "יתמ דע") ל"נה אישוק ץרתל ךירצ אל י"שר אלימבו י"שרפב אבומ אל הז ןינע םנמא
דימלתה ,16"קיתו דימלת"ה י"ע רבדה הלגתנ ונרודב לבא - (םירותפכה תא חצחצל קר ראשנ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרודבש יתימאה םכח

אוה ,חצחצמ ןמזה לכו םירותפכה תא חצחצ רבכ אוה !?"יתמ דע" :דליה וישכע לאוש אלימב
...!אב אל ןיידעו - (דלי לש ועבטכ) סומינב תאז השועו ,חצחצמו חצחצמ

,לארשי ינב לכ דוקירב םיכלוה וז תבשב דימש ןויכ "יתמ דע" קועצל וכרטצי אלש ר"היו .ו
,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,17"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"

הב ךיקלא יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל דוקירב םיכלוה - חישמ םע דחיו
,עבטה ךרדב אלא סנ ךרדב אל לארשי ץרא תא םישבוכו ,18"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ
ץרא ןאכ השע"ד הדובעה י"ע טרפבו ,תולגה ןמזב הדובעו הנכהה ירחאל אב הזש םושמ
,19"לארשי

שדקלו שדקמה תיבל ,שדוקה ריע םילשוריל דוקירב א"ואכ ךלוה - אפוג שדוקה ץראבו
,םישדקה

- ידוהי לכ לצא תכייש םישדקה שדקל םירופיכה םויב לודג ןהכ לש הסינכה תדובעש ,20עודיכ
("תחא") הדיחי 'יחב דצמ - 22"םילודג םינהכ" ,21"םינהכ תכלממ"מ אוה ידוהי לכ יכ
,26"בקעימ בכוכ ךרד"מ 25'יארה עודיכ] 24ידוהי לכב ונשיש (חישמ 'יחב) 23שפנבש
הזש יפכ ,[ונקדצ חישמ לע תאז םישרפמ 28א"מבו ידוהי םתס לע תאז שרפמ 27ימלשוריבש
.םישדקה שדק - םוקמבש הדיחיו ,(פ"כהוי) 29"הנשב תחא" - ןמזבש הדיחיה םע דחאתמ

תומילש ד"ע ,ונייה ,פ"כהויד ןינעה תמגודב איהש - הדיתעה הלואג תלחתב דימ 'יהי הז ןינעו
םכילע יתקרזו" ,הדיתעה הלואגב 'יהי םג ךכ - 30תוליבט שמח ,פ"כהויבש הרהטהו הרפכה
ץק" אוה פ"כהויש ז"דעו ;32"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו" ,31"םתרהטו םירוהט םימ
הרות החיטבה" ,הבושת םע הרושקה הדיתעה הלואגב םג ךכ - 33"לארשיל החילסו הליחמ
.34"ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש

הלואגב ,35ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה יוליג לעפנ ,ידוהי לכ לש הדיחיה יוליג י"עו
.שממ ונימיב הרהמבו ,המילשהו תיתימאה

__________
.ל"ומה .ג"הושב תומוקמ-יארמ םע תשדוחמ הכירעב תאבומ (*

.זי ,דכ ונתשרפ (1

.טי ,םש (2

.םילגר לש ןיפסומ תלפת חסונ (3

.הל-דל ,וכ (4

.חי ,םש (5

,זכ בשיו א"ות (6

.זט ,דכ אצת (7

.בכ ,זט חרק (8

,בכ (9

.זט-גי ,וט ךל ךל (10

.ול-הל ,בי אב (11

.ב"ע שיר תוכרב (12

.ז"לפר אינת (13

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (14

.נ"שו .טער שיר ד"ח ולש ק"גא (15

,טי הליגמ (16

אב (17

.בי ,אי בקע (18

.ךליאו 695 ב"ח א"שנת ש"הס .ךליאו הפת א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא האר (19

.ךליאו 11 דיק ןוילג "ךלמה יחי" האר (20

,טי ורתי (21

.פ"הע םירוטה לעב (22

,חי תוחנמ - תחא דע ה"דות (23

ג"מרת מ"הס םג הארו .סחניפ פ"ס םיניע רואמ (24

.דועו .599 ב"ח ש"וקל הארו .םש םיניע רואמ (25

.זי ,דכ קלב (26

.ד"פס ש"עמ (27

.א"יפר םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ה"ה ד"פ תינעת ימלשורי (28

.דל ,זט ירחא .הוצת פ"ס (29

.ה"ה ב"פ פ"כהוי תדובע 'לה ם"במר (30

.הכ ,ול לאקזחי (31

,גי 'ירכז (32

.ז"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר (33

.ה"ה ז"פ םש (34

.ךונח ךלהתיו פ"הע תישארב ל"זיראהל ת"ל .(ב ,צק מ"קמב ספדנ) ב ,סר ג"חזל ז"מר (35


הלואגה ןמז


...םכמצעל וראת

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - ק"הלל ישפח םוגרתב הטלקהה טרסמ לילמת

רבד אוה שדקמה תיב ןברוחש ,1רעב'צוגורה ןעוט שדקמה תיב ןברוחו שדקמה תיב ןינב ןינעב
תוליבא הנשי זאמו הנש םייפלא ינפל טעמכ ברחנ שדקמה תיבש טשפה ןיא ,ונייה ,ךשמנה
וניניע הניזחתו" םירמוא םוי לכבו ,ב"ויכו באב העשתו תועובשה תשלש םנשי ןכלש - הרשי
רמוא אלא ,הנש תואמ 19 הלעמל ינפל עריאש רבד לע - 'וכו הלואגה לע םיללפתמו "'וג
!םויו םוי לכב אוה שדקמה תיב ןברוח !אל :[רעב'צוגורה]

...!םויו םוי לכב "יתמ דע" הקעצה תויהל הכירצ דציכ ,ןבומ אלימב

(ק"מהיב) הנבנ וניאש רוד לכ" 2ימלשוריב רמאנ :ימלשוריב ןכ שרופמש [רעב'צוגורה] רמואו
!"ובירחה אוה וליאכ וילע ןילעמ וימיב

ןויכ ,הז ירחאל םינש דוע םע הנש תואמ הרשע-עשת רבכ ורבע [ק"מהיב ןברוחמ ,רמולכ]
תעדל שי ,ק"מהיב הנבנ אלו - בירעמ תלפת ירחאל ,סחנפ ישימח םויב [םיאצמנ]ש
...!סחנפ 'פ ישימח םויב ברח וליאכ תויהל הכירצ הלואגה לע הקעצהש

םהמ םיעבותש רבכ ולגרתה םידוהי - 'וכו הלואג םוי והזו תודעוותה ךרוע התאש המ ייא
הז םע דחיו ,ףוגב המשנ תויהל ונממ םיעבות :תחא תבב תוענמנ ,תוענמנה ענמנ תויהל
םייקל וילע הזל ףסונב ;"ךחרכ לע" תויהל ךירצ הז ,3"יח התא (לבא) ךחרכ לע"ש ול םירמוא
דומעל ךירצ אוה הז םע דחיבו ,בבל בוטבו החמשב 4"םכיתושפנל דאמ םתרמשנו" תוצמ תא
םע דחיו ,"ךחרכ לע" קר ףוגב דמעמ הקיזחמ ולש המשנה אלימב ...5"ךדאמ לכב"ד דמעמב
;לעופב שפנה תולכ אל ,ףוגה םע המשנה רושיק תא בבל בוטבו החמשב םייקמ אוה תאז

וקעצ הז-ינפלש םימיה לכו ,"יתמ דע" וקעצ םושלש ,"יתמ דע" וקעצ םידוהי לומתאש ןויכ
ןבומ ,םיירהצב םויה וא רקובב םויה שדקמה תיב ברח ,ןלציל אנמחר ,כ"חאו ,"יתמ דע"
!!וישכע "יתמ דע" הקעצה תויהל הכירצ דציכ ךכמ

ק"מהיב הנבנ אלש ימש תרמוא הרותה - הרותב הכלה אלא ל'טשפ לש ןינע הז ןיא ,רומאכו
...ךכו ךכ וליאכ [וילע ןילעמ] וימיב

'ןבא'מ ידוהי ,'השק ידוהי' אוהש ידוהי םש דמועו שדקמה תיב ברחנ רשאכ :םכמצעל וראת
תא ךפוה 'יה אוה ירה ,וימיב ק"מהיב ברחנ ךיא האורו 6"ןבאה בל" םע ("דיא רענייטש א")
א רעק") םויה םלועה תא ךופה - םייחב הארוה םייח תרותו תמא תרות תרמוא !םלועה
...!!!7("טנייה טלעוו
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה זומת ב"י תחישמ)

__________
.'קה ולוק תא מ"המ ש"דא ק"כ היבגה םהבש תומוקמב םה ושגדוהש תוביתה (*

.(אמק 'ע) ז"לס פ"צנעפמ (1

.זלק רומזמ ףוס םילהת שרדמ .א"ה א"פ אמוי (2

.ד"פס תובא (3

.וט ןנחתאו (4

,םש (5

.וכ ,ול .טי ,אי לאקזחי - בותכה (6

.ל"ומה .שממ הקעז ידכ דע דאמב 'קה ולוק תא מ"המ ש"דא ק"כ היבגה ולא תובית ורמואב (7


אתבקע"ד םינמיסה לכ
תעכ םילגתמ "אחישמד

אתבקע'ד ןמזב ונא םיאצמנ ,'מגב ואבוהש םינמיסה לכ יפלש כ"ע רבוד ,המ ןמז ינפל
לכש ,"םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" - בותכה ןושל יאק הז ןמז לע אלימבו ,'אחישמד
.יוליג ידיל ואובי ,םירחא יניעמ ריתסהו םילעה םדאהש תויוצר-יתלבה תונוכתהו םינינעה

לע עדיש וא ,ומצע ונממ םימלענ ויהש ,םדאה לש תויוצר-יתלבה תונוכתה םג - הזמ הריתיו
רריבו ןקית אל אליממו ,ףייוזמ שוריפ םהב דמלש ינפמ ,ער םניאש ומצעל המיד ךא םמויק
."ונבלתיו וררבתי" ,יוליג ידיל ואובי 'אחישמ תובקע'ב הנה - ולאה םינינעה תא

(רבדב שי יוליע הזיא 'ואכלד ,םייוצר יתלבה םינינעה ולגתי חישמה תאיב ינפלש) רבדה םעטו
,םינינעה לכ תא ("'וג ופרציו 'וג וררבתי") ךכזלו ררבל םיכירצ חישמה תאיב ינפלש ןויכמד -
;םככזלו םררבל לכוי אל ,םלעהב םייוצר יתלבה םינינעה ויהי םאו

םדאה לש םייוצר יתלבה םינינעה לכ ,"ונבלתיו וררבתי" - הלואגה ינפל תולגה ןמז ףוסב ןכלו
.השודקל םתולעהלו םככזלו םררבלו םנקתל לכוי םדאהו ,ןחלושה לע יולגב ויהי

ןקתלו ררבל תוחוכה אולמ תא לבקמ םדאה ,םייוצר יתלבה םינינעה יוליג םע דבב דבו
.אדח אעגרבו אדח אתעשבו ,םתוא

טעמ דירויש ,ומצע םדאב אלא יולת רבדה ןיא (תוחוכ לביק םדאהש ירחאל) התעמ ,ןכלו
ררביו - "שדק"ו ,"האר הזכ" - ךוכיזו רוריב םיכירצה םינינעל ובל תא םישיו ,ולש תושיהמ
בהז לש "תחא השקמ" ראשיש דעו ,"םיגיס"ה לכ םהמ ודרי זאו ,הנטק עבצאב 'יפאו ,םתוא
."הלוכ בהז תרונמ" אוהש ידוהי - רוהט

,אב חישמ הנה הנהו אחישמד אתבקע לש ןמזה ליחתה התעש רבודש ןויכמ - וננינעל עגונבו
,ןינע ירחא ןינע תולקב ררבל ולכויש ידכ ,טאל טאל תולגתהל םילוכי ויהש םינינעה לכ ,ןכל
דימ ומילשיש ידכ ,רצק ןמזב ושענ - בר ןמז ךשמ חקול 'יה ןינעה אליממו ,טרפ ירחא טרפו
.םירוריבה תא

תא בישחמ םדאהשו ,"'הב המחלמ" ,םייוצר יתלבה םינינעה ,ןורחאה תעבש שחומב הארנכו
.יוליג ידיל ואב ,"וררבתי" - 'וכו 'וכו ומצע
(הגומ יתלב - ז"משת'ה זומת ב"י תחישמ)


בשויש יפכ תוהמו תומצע
...שארה לעמ תילטב רטועמ

:אפוג רסאמה תעב םג וניצמ הז ןינע . .

,ותוא םלצל ידכ תבשה םויב ורסאמ רדחל וסנכנ רסאמהב ותבשבש רפיס יברה

הביס הזיאמש ןויכו .ריסא לכ לש הנומת רהוסה-תיב לש דרשמהב ל"צ הכולמה קוח פ"ע -
אתב ומלצל ואב ,("עלעצ" ארקנה) ורסאמ אתל והוסינכהש םדוק יברה תא ומליצ אל
.תבשה םויב ורסאמ

יברה ללפתה - תוצח ירחאל תיעיברה וא תישילשה 'ינשה העשב הז 'יה - העש התואב
בשוי והוארו ואתל וסנכנשכו ,("פאק ןרעביא תילט ןטימ") וינפ תא הסכמ ותילטשכ
רמא אל יברה) הצחמו העש וא העש - ןמז ךשמ ירחאל .םהל וכלה - וינפ תא הסכמ ותילטשכ
תא הסכמ התיה אל ותילט לבא ,הלפתה עצמאב ןיידע זחא יברה .פ"הוע ואב - (ןמז המכ
השע ,("גייצעג-רעפאלק ןצנאג םעד טימ") םוליצה דויצ לכ םע םסנכהב םהב ןיחבהשכו ,וינפ
ולהבנו ,וישכע קיספהל לוכי וניאש ותוארהב ("טנאה ןטימ ןאטעג ךאמ א") ודיב העונת וזיא
םהל רמא זאו ,תישילש םעפ ואב - הצחמו העש וא העש - ןמז ךשמ דוע ירחאל .םהל וכלהו
תא וחדו ,םהל וכלה ,וירבד תא ועמששכו .םלטצהל ול רוסא ,םויה תבשש ןויכש יברה
.רחא ןמזל םוליצה

:ירמגל םוקמ ול ןיא לכש פ"עו ,אלפ רבד אוה הז ערואמ

םה :הברדאו ,"תילט"מ םילעפתמ םניאו ,"תילט"מ לעפתהל םיכירצ םניא - הלא םישנא
...!תילטב הסכתמש ,יבר ,בר ותויה ללגב יברה תא ורסא

תצרוש הלוכש הביבס ,םהלש תומא 'דב ,םלצא 'יה יברה רשאכש ךכל הביסה אופיא יהמ
תא םתוארב ולהבנו ולעפתה - תוזוזמ וב ןיאש םוקמ ,םהלש םילתכה ןיבו ,םהלש םישנאב
המ םהל ןיאש םניבהב ,םהל וקלתסהש ךכ ידכ דע ,וינפ תא הסכמ ותילטשכ בשוי יברה
...!?לכשב הזכ רבדל םוקמ שי ןכיה - ...!ןאכ תושעל

תואיצמב םג לעפנ (ימצע ףקותבו ימצע לוטיבב דמעש) יברה לש תוימצעה דצמ - יאמ אלא
כ"פעאש אלא) הליבנ תישענ הכיתחש ןפואל דע ירמגל םלענו רתסנ הבש יקלאה ץוצינהש וזכ
רטועמ בשויש יפכ תוהמו תומצע האור וז תואיצמ רשאכש ,(ץוצינה תואיצמ הראשנ
אפוג םלצאש ןויכ ,לכשה דצמ אל) ללכ םוקמ תניתנ םלצא ןיא יזא ...שארה לעמ תילטב
תואיצמ רעייז") םתואיצמ תלטבתמ ןאכש ןויכ ,לבלבל תוסנל (לכשל ךייש וניאש ןינע ז"ה
םיקלתסמש ,תאז דוע אלא ,םילבלבמ םניאש דבלב וז אלו ,("תואיצמ סיוא אד טרעוו
...!("ןאטוצ סאוו טינ אד טאה'מ") ןאכ תושעל המ םהל ןיאש םתוארב ,םוקמהמ
(הגומ יתלב - א"ישת'ה זומת ב"י תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


הלואגו חישמ ינינעב "תויחל"

רושקה לכב זוע רתיבו תאש רתיב דחוימ "םערוטש" תויהל ךירצ וז הנשד םירצמה ןיב ימיב
:ישילשה ק"מהיב ןינבו חישמו הלואג ינינע דומילל

ןורסחה ןקתל תולדתשההו תוליבאה שגר תורבגתה דצמ אל אוה דומילהש - שארל לכל . .
תומילשהו הלעמהל תוקקותשההו ףסוכה דצמ (ןברוחה ילול םג) אלא ,ק"מהיב ןברוחד
אלש תולדג ,"ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ 'יהי לודג" רמאנ וילע ,ישילשה ק"מהיבד
הב 'יה אל אלימבו ,(השמ השעש ןכשמב אלו ,ןושאר תיבב אלו ,ינש תיבב אל) םלועמ התיה
קר אלו) ינש תיבו ןושאר תיב ,ןכשמה תלעמ לע תומילשו הפסוה לש ןפואב האבו ,ןברוח
.("ןוכשמ" תרותב חקלנש םדוקמ 'יהש רבד םיריזחמש ןפואב

,"אחישמל אתכלה" הז ןיאש הרומג תואדווב הרכהו העידי ךותמ אוה דומילהש - רקיעו דועו
יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמ"ש ןויכ ,ז"חאלש עגרב לעופב השעמל הכלה ,םא יכ
!ארמימכ עגרב "םימשמ אוביו הלגי (ףכיתו ,הלעמל התע רבכ) ללכושמו

הלואג ינינעב הרותה דומילב תדחוימה הפסוהל עגונב הנורחאה הפוקתב רבודמה ד"עו
ידכ רקיעב(ו םג) אלא ,הלואגהו חישמה תאיב ברקלו רהמל "הלוגס" רותב (קר) אל - חישמו
השענ לכשהש ז"יע ,חישמה תומיד "ןמזה םע תויחל" ,הלואגו חישמ ינינעב "תויחל" ליחתהל
שגרב םג רדוחו טשפתמ לכשהמו ,הרותבש הלואגו חישמ ינינעב הגשהו הנבהב רודחו אלוממ
םידמועש ,הז דחוימ ןמזל םיאתמה ןפואב השעמו רוביד הבשחמב לעופב הגהנהל דעו ,בלה
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש עבצאב םיארמו ,הלואגה ףס לע

תואלפנ תנש אהת ,וז הנשב הנורחאה הפוקתב רבדבש "םערוטש"ה תורמל - לעופל עגונבו . .
םיאור ,"וב הלגנ חישמה ךלמש הנש"ה יהוזש תודיעמה תואלפנה תייאר ירחאל ,ונארא
חישמה תומי ףס לע םידמועש השגרההו הרכהה רידחהל ("רעווש ןא טמוק סע") ישוק ונשיש
.הלואגו חישמ ינינעב "תויחל" וליחתיש דע שממ

ה"בקה לש ותמכח) הרותה חכב ,יכ ,הלואגו חישמ ינינעב הרותה דומיל י"ע - הזל הצעהו . .
ץוחמ ו"ח ןיידע אצמנ ולש שגרה דצמ רשאכ םגש ,םדאה עבט תונשל (םלועהמ הלעמלש
הלואגה ינינעב הרותה דומיל י"ע ירה ,(ימינפה תולגהמ ןיידע אצי אלש ןויכ) הלואגה ןינעל
השגרהו הרכהו העידי ךותמ ,הלואגה ינינעב תויחל ליחתמו ,הלואג לש בצמו דמעמל הלעתמ
."אב הז הנה"ש
(הגומ - א"שנת'ה זומת (בוט) ז"י ,קלב פ"ש תחישמ םיעטק)


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


מ"המ ש"דא ק"כמ שדוק תרגא ונינפל
וז תבשל ךומסה ךיראתמ
(התע דע המסרופ אל עודיה לככ)

- (דומצב ומגרות שידיאב תוביתה) בתכמה םוליצמ -

ןילקורב ,ו"טשת זומת ח"י .ה"ב

!הכרבו םולש

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע והוריכזי ותשקבכ ,זומתב הרשעמ ובתכמ לע הנעמב
תושר הנתנ הרותה ירהש אפורה תוארוהל עמשי יאדובו .ק"ופרל ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
.ז"דע בורקב בוט רשבל וחילצי ת"ישהו .תואפרל אפורל

ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הלואגה ימי ,זומת ג"יו ב"י הלואגה גח ימיב יעבדכ ודעותה יאדוב
.הנשה לכד םינינעהב םג הז ולצניו ונישפנ תודפו וניתלואגו

ט"ושבלו האופרל הכרבב


המכ רבכ ירה ,תשרה תדובעב קלח חקול וניאש המ לע םימעט המכו המכ בתוכש המב
,'וכו רכש תלבקד ןינעב עגונ תונעטה לכ רשא - םירבדה לופכל רבכ יתיאלנו - יתבתכ םימעפ
ונדיקפתש ןויכו .ןנירמא אל דיבעד ןאמכ - הז םע דחיב לבא ,'ירטפ אנמחר - ירה סנוא יכ
יניא ירה ,[ריאהל ידכ =] גיטכיל ןעכאמ וצ ףיוא ,ןנא אממיד ילעופ קדצ חמצה םגתפכ אוה
טער פ"בפבש ינפמ וא סונא פ"בפש ינפמ אוה ךשחה םאב ,םילבקמה דצמ הנימ אקפנ האור
,תחא הפיפכב תויהל ש"נאמ םינשל השקש ינפמ וא ,סונא אוהש [ומצע הלשמ =] ןייא ךיז
ןנואתה ןקזה ונבר דועש ףאו ,וזכ הגהנהב דיחיה אוה אל ירעצלו .וצלחה סרטנוקב ראובמכו
ל"נה י"פע הנה ,ו"ת ק"האבו םימש םשל תקולחממ רהזהל השקש המכ דעו קזיהה לדוג לע
דוע ןמזה ךשמב - הברדאו ,'יהש ומכ ראשנ ךשחה ס"וס ירה יכ ,המחנ הזב ןיאש ןבומ
םישיגרמ םה ןיאש םינינעה לכ לע הסכמ ומצע תבהא המכ דע ,אד ןוגכב תוארל שיו .קזחתנ
תונבו ינבמ םיפלא דוע ויה ו"ת ק"האב ש"נא ןיב - ןורחאה הצק דע תובבלה דוריפ 'יה ילולש
,טרפב ד"בחו תודיסח ינינעל םיברקתמ םירגובהמ י"נבמ םיפלאו םהידי לע םיכנחתמ לארשי
- הזב בכעמהו .יפושב םיחתפנ תוימשגב וליפא הסנרפ לש תורוקמ ויה מ"דבש אלא דוע אלו
לגרהש אלא - [(ר"הציה) רבד-לעבה =] ד"עבה אל וליפאו ,םישפחה אלו םידגנמה אל םה
זומ רע זא ןעטייווצ םעד סיוא ךיז טזייוו ,עי טגאז רענייא ןעוו זא ,ל"ר ינש עבט השענ
הז ןמזבש ףא ,[אל רמול חרכומש ינשהל המדנ ןכ רמוא דחאה רשאכש =] ןיינ ןעגאז
רבדב ךיראהל ןיאו .ןה איכורככ קעוצ אוה 'יה אל רמוא ןושארה 'יה םא ומצע הז ןינעבו
.רעצמה

ל"נה תובבל דוריפ םג ךפהי ,החמשלו ןוששל וכפהי בורקבש ,ולאה םימיב רשא ןוצר יהיו
.לכשה ןמ הלעמל םג דע תובבלה ברקל - אירבה לכשה ןמ הטמל אוהו דוסי לכ ול ןיאש


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

זומת י"ח ,'ד םוי דע - זומת ג"י ,קלב ק"שעו םוימ "מ"שת ןמוי"מ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

."תודיחי"ל םישנא ש"דא ק"כ לבקל לחה צ"החא םויה :קלב ק"שע ,זומת ג"י הלואגה גח

,הז-ינפל העיסנל תונכהה תא ליחתיש ש"דא ק"כ רמא זומת ז"יב ומוקמל הרזח עסונש 'אל
.זומת ז"י ינפל הלחה העיסנהש 'יהת רבדה תועמשמו

'קה ומש תא םותחיש ש"דא ק"כמ שקיבו הפיחב ספדנש ןטק אינת רפס ודיבשכ סנכנ יאנותע
:ל"נה ,תאז שקבל םלוכ רקובב רחמ ואובי םותחא םאב :ול רמא ש"דא ק"כ ,אינתה לע
אינת רפס ש"דא ק"כ איצוהו ...דוס ןיא םידיסח לצא :ש"דא ק"כ ,דוסב ךכ-לע רומשא
.תרכזמ רותב ול רסמו ,ולצא 'יהו הפיחב ספדוהש

ןינעב תוחיש רבידו ,תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ ךרעל 1:30 העשב :זומת ד"י ,קלב ק"ש
ןכו .קלב ,הטימשה תנש ,האמה תנש תלחתה ,הלואגה גח תרחמל וז תבשד תועיבקה
.תמדוקה תודעוותההמ םינינע המכ ראבל ךישמה

בישקמ וניא דחא ףא טעמכש כ"ע תופירחבו תוכיראב ש"דא ק"כ רביד החיש תליחתב
תא םתס עגיילו דעוותהל םיכירצ המ םשלו ,'וכו 'וכו םיעגונ אל םירבדהו תודעוותהב רמאנל
.'וכ רתוי ךיראי האבה תודעוותהב ,הברדא אלא רצקל ןווכתמ וניאש רמאו ?להקה

."'וכ למוגה ךורב ה"ד" (החיש ןיעכ) רמאמ ש"דא ק"כ רמא החישה םויסב

.תובא יקרפבו צ"יול יטוקלב ,י"שרפב רואיב - כ"חא תוחישה

.ל"ז צ"יולרה ויבאל תופקהה ןוגינ ןגנל ש"דא ק"כ לחה תודעוותהה םויסב

לש ויבא דוד ןב - ןהאסרואינש ה"ע ןמלז 'רה לש ותייולה המייקתה םויה :זומת י"ח ,'ד םוי
אל ידכ) "הצובק"ה 'לת דבלמ םייחה תיבל ועסי םלוכש הרוה ש"דא ק"כו ,ש"דא ק"כ
.(הבישיה תא תיבשהל

:(םוקמב םיחכונה יפל) 'יולהב םיעוריאה רדס ןלהל

דמענ םש ,ןוטסגניק 'חר לש ינשה רבעל דע ותוולל ש"דא ק"כ אצי 770 דיל ןוראה עיגהשכ
תיבל ש"דא ק"כ תא עיסהל ידכ) תינוכמה םע גהנה עיגהש רחאל ףא .שאה יבכמ זרב דיל
יהוז םאה ש"דא ק"כ ולאש םיריכזמה שגינשכו ,םש דומעל ש"דא ק"כ ךישמה (םייחה
.אלפל יהיו .סנכנו ?ותינוכמ

הנעו ?םיולמה םע סובוטואה ןכיה :ג"לירה ריכזמה תא ש"דא ק"כ לאש םייחה תיבל ךרדב
!ןוראה ירחא עוסנל ךירצש ירה 'יול וז םא :ש"דא ק"כ רמאו ,תרחא ךרדמ עסנ ילואש ל"נה
ןיתמהלו ןוראה תאו ותינוכמ תא רוצעל ש"דא ק"כ הוצ ךשמהב .םימעפ כ"ע רזחו
.העיסנב וכישמה םיולמה סובוטוא עיגהש רחאל קרו ,סובוטואל

רבכ םלוא ,ןוראה וב סנכנש רעש ותוא ךרד םלוכ וסנכיש ש"דא ק"כ הצר ח"היבל ועיגהשכ
ג"לירה) ןוראה ירחא םיעסונ אל עודמ םיריכזמהמ ש"דא ק"כ עבת בושו ,תורשפא התיה אל
.(הזב קסע ש"דא ק"כ ךרדה לכש רמוא

ג"לירה םיריכזמל הוצו ,בוקודוח 'רה םע דחי רדגה דיל ש"דא ק"כ דמע הרובקה תעב
הרוש תושעל ש"דא ק"כ הוצ כ"חא .הרובקה רחאל דע ןיתמהו ,רבקה דיל ושגיש ק"בירהו
.הרזח עסנ כ"חא קרו םילבאל

ק"כ לטנו תישארה הסינכב הגירדמה לע םימ לפס ריכזמה חינה 770 ש"דא ק"כ עיגהשכ
יפל "רתסב בשוי" רמול לספס לע בשייתהו לאזל סנכנ ,ןיגוריסל םימעפ 8 'קה וידי ש"דא
תונטק תומיק 4 ידכ ךות םוקמ ףילחה 'דה םעפב ,םוקמ ףילחה םימעפ :ןלהלד רדסה
.כ"ע .תונטק תומיק ידכ ךות פ"ג דוע כ"חאו

תעכו תבשה תא רמש אל התע דעש בתכש המ לע ש"דא ק"כמ הנעמ לביק ולא םימיב
רמא ומצעבו ודובכב מ"המ ךלמ ה"בקהשכ - תאז ובתכ ליהבמ" :רומשל ליחתהל טילחה
ריכזא וחילצי חטבו םשה יוויצ תואלמל טלחהב טושפכ .ידוהי לכל - טלחהב רוסאש
."צ"הע

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה מ"המ ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.ל"ומה .ךרעב קר אלא קיודמב דימת השענ אל ןמויב תועשה ןויצ .המצע החישב ןייעל שי םירבדה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


לובג ילב הבהא

תהגהמ (ןטקומ) דחוימ םוליצ ונאבה זומת ג"י-ב"י הלואגה גחמ ונאובב
,"'וג ךידידי ןוצלחי ןעמל ה"ד" רמאמ לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
(147 ד"ישת מ"הסב ספדנ) ד"ישת'ה זומת ב"י תודעוותהב רמאש:(השגדהב ואב) ק"יתכב מ"המ ש"דא ק"כ ףיסוהש תוביתה חונעפ ןלהל

כ"וכאעו ,םימשו ץרא לע ודוה קרו . . הניכשה ויזמ הנהנד ןינע ומכ אוה וז הגשה הנה . .
...שממ הושב ה"ומצעש ,אלמ ינא ץראה תאו . . שיגרמו עדוי אוה 'וכ ה"ומצע

...הזל העינמ שרפה ןיאו תוימינפבו שרפ םהב שיש םירבאהב תושבלתהב אוה מ"מ . .

.םיענומ נ"ק וליפאו ט"הקג הז דצמ הנה . ."ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish