ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

םיאצמנ לארשי ינב וישכעש ,טושפו רורב רבד
ץראל סנכהל שממ םידמועו ,"ןדריה רבעב"
!שממ וטושפכ וניבר השמ םע דחיב ,לארשי

*

ב"ת ברע ,ןוזח תבש ,םירבד 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= בעש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ח"משת'ה םירבד פ"ש תחישמ / ותאיב ולעפי חישמל םיעוגעגה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / ?חישמ עתפל אובי דציכ :הלאשל ךלמה דוד לש ותבושת

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
וז תבשל ההז ךיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ הרידנ שדוק תרגא

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
באב העשת דע - א"נמ 'ד ,'ה םוימ / מ"שת ןמוי ךותמ ב"מ קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ת"יש'ה סחניפ פ"ש תחיש לע מ"המ ש"דא תהגהמ רידנ םוליצ / "תודיתע הלגמ" וניא יבר

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ותאיב ולעפי חישמל םיעוגעגה

קר ךירצ ,אובי חישמש ןמזה אב רבכ יאדובש תעדל םיכירצ םידוהי
הזו * ותאיב ולגיו ולעפי ז"יעש יאדובו ,חישמל םיעוגעג 'יהיש
םלעהמ האב אישוק לכש ,אישוק יהוז - אב אל ןיידע התע תעלש
שילחי הזש רוסא לבא ;הצרתי ומצעב חישמש יאדובו ,תולגה רתסהו
רורב רבד * רתוי דוע ררועל ךירצ הז - הברדא אלא ,ו"ח ידוהי
םידמועו ,"ןדריה רבעב" םיאצמנ י"נבש בצמב אוה וישכעש ,טושפו
* שממ וטושפכ וניבר השמ םע דחיב ,לארשי ץראל סנכהל שממ
* תולגהמ לארשי ינב תא לאגיש עגרל תונלבס-רסח הפצמו דמוע אוה

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה (החדנ) באב העשת םירבד פ"ש תחישמ

םידמועש ןויכמש - תולגה לש ןורחאה רוד ,הז ונרודב י"נבל הארוהה תנבומ 1ל"נה פ"ע . . .א
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ יפלו ,2ארמגב םינמיסה לכ יפל] "באומ תוברע"ד תולגה םויסב
חישמו ,4"הלואגל רתלאל"ו ,3םירותפכה חצחצל קר ראשנש ,םינש המכ ינפלמ רבכ דיעה ונרוד
תולגה לש ישוקה אל) יולגב שיגרהל רבכ ךירצ וישכעש ןבומ - ['וכו 'וכו ,5ונלתכ רחא דמוע
הלואגב לארשי ץראל סנכיל 'ילעב רבכ םיאצמנ ,"ןדריה רבעב" םידמועש (אלא ,ל"ר
.6"םכלוכ ןכה ודמע" קר תויהל ךירצו ,המילשהו תיתימאה

ןיידע ויה י"נבשכ) לארשי ץראל הנושארה םעפב םתסינכל תונכהל עגונב םא :ו"קו ש"כמבו
אל אוהש עדי השמש פ"עא ,("ןדריה רבעב") הזבש 'ילעה קר השגרנ רבכ ("באומ תוברעב"
לוכי אלימבו ,("'וג 'ה לא ןנחתאו" ה"בקהל ותלפת לע טבה ילבמ) לארשי ץראל י"נב תא סינכי
,8תולגב םעפה דוע וכלי כ"חאש תויהל לוכיו ,7תיחצנ האיב 'יהת אל ץראל האיבהש תויהל

םסינכמ 'יה השמ םאב אלימבו ,9תולגה ןינעמ הלעמל אוה השמ יכ ,אוה הזל םימעטה דחאו
יוליגה דצמ אב 'יה זא תולגה תלילש לבא ;7תולג תויהל 'יה לוכי אל יזא ,לארשי ץראל
אל ןכלו . . תולגל תוירשפאה תראשנו ,ומצע םלועה תואיצמ דצמ אלו (השמ חכמ) הלעמלמ
תוחכה וררביו ועינכי י"נבו ,תולג כ"חא 'יהתש רשפיא הזש ,לארשי ץראל םסינכה השמ
תולג 'ירחא ןיאש הלואג ,10רתוי תילענ הלואגו 'ילע לעופ הזש ,תולגה תביס לש ,ז"ועלד
- (תולגל תיורשפא אל וליפא)

לכו ,תולגב םירוריבה תדובע ורבע רבכ רשאכ ,ןורחאה הז תולג םויסב המכו-המכ-תחא-לע
תומואל וליפא) ללכו ללכ םירעושמ יתלב םיליהבמה םירבדה ,חישמ ילבחל דע תונויסנה
אוה וישכעש ,טושפו רורב רבד ירה - 'וג םוקת אל ,'יהת אל 'יה הז ונרודב ועריאש (םלועה
ץראל סנכהל ("טא טא טלאה'מ") שממ םידמועו ,"ןדריה רבעב" םיאצמנ לארשי ינבש בצמב
("'וג 'ה תא ןנחתאו" 13ותליפתב שקיבש יפכ) 12שממ וטושפכ 11וניבר השמ םע דחיב ,לארשי
,ונקדצ חישמ י"ע ,תולג 'ירחא ןיאש ,המילשהו תיתימאה הלואגב

ףכית תויהל לוכי הזו ,תולגהמ לארשי ינב תא לאגיש עגרל תונלבס-רסח הפצמו דמוע אוהש
ורש ןלוכו םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי" חישמש 14תרמוא ארמגהש ךכ ידכ דעו ,שממ דימו
ירש) "בכעיא אלד אניעבמ אמליד רמא ,דח ריסאו דח ירש (חישמ) והיא ,אנמיז דחב יריסאו
יל יעביא רבסד דחי םיעגנ ינש ריתמ וניאו 'וכ רחאה ריתמ כ"חאו ורשוקו וחנקמו עגנ דח
,(םיעגנ ינש תורישק ידכ בכעתיא אל לארשי תא לאגילו תאצל

אב חישמש יאדוב ירה ,"ועמשת ולוקב"ל םאתהב י"נבד הדובעה לכ ירחאלש כ"וכאעו
רורב ד"ספו החטבהה הנשי ירה ,הבושת י"נב ושע יאדובש ןויכמ - וזמ הריתיו ,15"םויה"
,"וכז"ד בצמה רבכ םג אוה יאדובש טרפבו ,17ןיע ףרהכ וליפא ןבכע אלו ,16"ןילאגנ ןה דימ
.18"אימש יננע םע ורא" חישמ אב אלימבו

,וז הנש תועיבקב הריתי השגדהב אוה באב העשתב ("ןדריה רבעב") 'ילעהו בוטה יוליג .ב
לע דסוימ) 19ונאישנ וניתובר םגתפ עודיו ,החדנ תינעתה זאש ,תבשה םויב לח באב העשתש
ךפהיו ,תמאב החדנ 'יהיש יאולה" ,("החדיא החדנו ליאוה" 20ארמגב אישנה הדוהי יבר ירבד
."החמשלו ןוששל

הז ,הז םוי לש הלעמה קר יולגב שגדומ וז תבשב ירה - החדנ תינעתהש ןויכמ :הזל ףסונו
!21זא דלונ חישמש

:הז לכמ לעופל הארוהה .ג

'יהיש קר ךירצ ,הכוראב ל"נכ ,אובי חישמש ןמזה אב רבכ יאדובש תעדל םיכירצ םידוהי
.ותאיב ("ןפורסיורא") ולגיו ולעפי ז"יעש יאדובו ,חישמל םיעוגעג

יאדובו ,תולגה רתסהו םלעהמ האב אישוק לכש ,אישוק יהוז - אב אל ןיידע התע תעלש הזו
דוע ררועל ךירצ הז - הברדא אלא ,ו"ח ידוהי שילחי הזש רוסא לבא ;הצרתי ומצעב חישמש
זע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ,תויחו ץרמ תפסות - "ןדריה רבעב" הדובעהב 'ילע רתוי
."הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ" ,הלואגה םיאיבמש ,"הקדצ"ו (הרות) "טפשמ"ב

קוידב ןמזה הז ירה - חישמ תדילד ןמזה ,םויה תוצח ירחאל באב העשת תבשב ונדמעב טרפבו
לזונ הזש ,24"םילזונו" (ןושלמ לזמ)ד ןפואבו ,תורבגתהב אוה 23חישמד לזמה ,22"רבוג ולזמ"ש
.(25א"ואכבש חישמ ץוצינב םהמ א"ואכל טרפבו) לארשי לכל ,הטמל ךשמנו

עירכת איהש "תחא הוצמ"ה ףיסוהל ותדובעב תורבגתה א"ואכ לצא תולגלו ררועל ךירצ הזו
תיתימאה הלואגה - 26"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא"
.המילשהו

הדפת טפשמב ןויצ" םילעופש) הקדצה תניתנו (טפשמ) הרותה דומילב הפסוהה י"ע טרפבו
םינינעב) באב ירישע ,רחמ - כ"וכאעו ,שדוק תבש םויב רתומה ןפואב ("הקדצב 'יבשו
.םירחאה לכ לע עיפשהל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה - (הז םויב דומלל םירתומה

ירישעבש ולאש ,(27"תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ" רותב) עיצהל שי ,ןינעה לע לקהל ידכבו
באב העשת תודואו ללכב תודהי תודוא םידוהי םע רבדל ידכב םינוש תומוקמל םיעסונ באב
םהמע "תחקל" םגו ,הקדצה תניתנ לע תררועמו הריכזמש הקדצ-תפוק םהמע וחקי - טרפב
יכרדב ,םהל תומיאתמה תויתואב ,הפ-לעב םירחאל דיגהל רשפאש אמויד אנינעמ) הרות ירבד
.28"ובהא םולשהו תמאה" ,םולש יכרדבו םעונ

,הקדצה תניתנו הרותה דומילב הפסוההב שדוקב ןילעמו תכשמנ הלועפ 'יהת וז תורבגתהמו
כ"חא כ"וכאעו ,בא-םחנמ שדוח ךשמב ,ז"חאלש םימיב םג - רודיהב תווצמה םויקב ללכבו
.30תודעומב הבורמה ,ירשת שדוחב כ"וכאעו ,29םימחרה שדוח ,לולא שדוחב

דוע ופיסוי זאו ,םיחפט הרשעמ הטמל ונקדצ חישמ תאיב ולעפי דימש דע רואו ףיסומו ךלוהו
,הלודג החמש ךותמו ,ףוס ןיא דע הלעמ הלעמל ,(ל"נכ) ומצע שדוקב הלעמ ,םינינעה לכב רתוי

לכב השמד אתוטשפתאו ,םהמע ןרהאו השמו ,31"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש הלא םע דחיב
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ונרוד אישנ - ונרודבו ,32ארדו ארד

,שארב ונקדצ חישמו ,לארשי ץראל "ןדריה רבעב"מ ךלנ דחיב םלוכו

.33םשאר לע םלוע תחמשו ,דימו ףכית - הז לכו

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

.ל"ומה .(ךליאו 114 ד"ח ח"משת תויודעותה) ז"נפל החישהב ראובמה (1

.הטוס תכסמ םויסב (2

.ט"פרת ת"חמש תחיש (3

.ב"שת-א"שת "השודקהו האירקה"ב "ארוק לוק" (4

.א"שת ןויס םש "ארוק לוק" (5

ד"ח ולש שדוק תורגא ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ) ץ"חרת ר"דא ו"כמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמ (6
.(טער

.דועו .גצ .הס ןנחתאו ת"הוא .ותלחתב ךוניח ב"ח צ"מאהדאל הבושת ירעש האר (7

קר ,דל הכרב) רמאנ הז לע י"נב תייכבו (ץראל סנכנ אלש ינפמ) השמ תתימ יבגש המ קתמוי ז"פעו (8
.116 ל"נה תויודעותה) ד"סוס םינפב ל"נכ ,תולגב הדיריה שיגדמ הזש ,("ןדריה רבעב" אלו) "באומ תוברעב"
.(ל"ומה

.(השמ ידי השעמ עגונב) א"עס הטוס האר (9

.זפ םש ת"הוא האר (10

דחיבו ,תולגה ןינע לכמ הלעמל אוהש השמ (חכ)ד יוליגה - םינינעה 'בד רוביחה שי ןורחאה הז תולג ףוסבש ונייה (11
.*(תולג 'ירחא ךייש ןיאש הלואג השענ ז"יעש) ןורחאה הז תולגב "באומ תוברע"ד רוריבה הז םע

ןינמכ ץראל סנכיל תולפת ו"טקת השמ ללפתהש ,"ןנחתאו" - המצע השמ תלפתב םג זמורמ הזש רמול שיו
תומלועהב (ק"ת 'יחבמ הלעמל אוהש) ה"י 'יחב ךישמהל" אוה תוליפת ו"טקתד ונינעש ,(י ,א"יפ ר"בד) "ןנחתאו"
.(זטק ןנחתאו ת"הוא) "'וכ ,גי הגיגח) **הנש ק"ת ךלהמ 'יחבב םהש

__________
והילא תויתוא ליאוה"ש ,"השמ ליאוה" בותכה שוריפב (הכש 'ע) צ"יול תרותב רואיב ףיסוהל שי ילוא ז"פעו (*
."ארוכדד תעד 'יחב השמ ,אבקונד תעד 'יחב

ירחאל אב הזש ןויכ) תיחצנ הלואגו ,(הלואגה רשבמ אוהש והילא ד"ע) הלואגה תלעפנ השמ (תלפת) חכבש אלא
.(ןורחאה הז תולג

.םינפב ל"נכ ,"תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה באומ ץראב ןדריה רבעב" בותכב זמורמ הז ןינעו

ונייה ,(םש הגיגח - ילגרו ה"דות פ"ע .גיק ע"ס םש ת"הוא) ק"ת םימעפ ו"ט - ו"טקתב שוריפהמ ריעהלו (**
דוע םע ק"ת אוה ו"טקתש טושפה שוריפ לע הפסוהב והז לבא ,ק"ת 'יחבב םהש םמצע תומלועב (ו"ט) תומילשה
.(ק"תמ הלעמלש ו"ט) ו"ט

.ב"עס ,דיק םיחספ - דחא ה"דות אמוי - הלואגה תלחתב םהמע ןרהאו השמש (12

.(ב ,טנ תבש הארו .טי אריו אמוחנת) םייקמ ה"בקהו רזוג קידצמ כ"שכמבו] תמייקתמ קידצ תלפתש יאדוב יכ (13
הטוס) םייחצנ וידי ישעמ וליפאש ,השמ תלפת כ"וכאעו ,[(נ"שו ,זט ק"ומ) לטבמ קידצו רזוג ה"בקה וזמ הריתיו
.(םש ר"בד) תולפת ו"טקת הז לע השמ ללפתהש טרפבו ,תולגה ןינע לכמ הלעמל אוהו ,(םש

.י"שרפבו א ,חצ ןירדהנס (14

.םש ןירדהנס (15

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (16

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (17

.םש ןירדהנס (18

סרטנוק .(ל"ומה .ךליאו 156 ג"לח) (החדנ) זומת ז"י ש"וקלב ראבתנ .157 ת"ש'ה תוחישה (19
.(ל"ומה .ךליאו 526 ח"משת ש"הס) קלב פ"ש תוחישמ

.ב"ער הליגמ (20

.אנ ,א"פ ר"כיא (21

.(הנ ך"נ ת"הוא ,וס תקוח ת"וקל האר) "באומ ץראב"ש בוטה יוליג - 'יבאומה תורמ אצי חישמש ריעהלו

פ"שחא תחישו רדא ה"כ תחיש הארו .הדעה ןברקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (22

דחא עגנ תשיבח בוכיע ילבמ) י"מות לואגל יוארש בצמב רבכ אוהש אלא ,דוע אלו ,רודו רוד לכב ונשיש (23
רורב ד"ספש ןויכמד .(א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר - "'וכו תווצמב קסועו הרותב הגוה") לארשי תא (ארמגבכ
,הזכ בצמב חישמ (הבושת תיישע ינפל דוע) ונשי רבכש ,חרכומ ירה - ןילאגנ ןה דימ הבושת ןישוע לארשישכד
.דימ םתוא לאגי הבושת ןישוע לארשישכש

,אע וניזאה ת"וקל (24

.סחניפ פ"ס םיניע רואמ (25

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר (26

.ב"יס םש ז"הדא ע"וש .ו"ס ו"שס ח"וא ע"ושוט ,נק תבש האר (27

.תוינעת 'לה ףוס ם"במר .טי 'ירכז (28

.ךליאו א ,בל האר ת"וקל .אפקת ס"ר ח"וא ע"וש האר (29

.ב"ס םש ז"הדא ע"וש .ח"ס א"לקס אנווארבודמ נ"רל ז"הדא ע"ושל המלשה .ב"צתס ח"וא י"ב (30

.טי ,וכ 'יעשי (31

.ט"סת ז"וקת (32

.אי ,אנ .ד"וי ,הל יעשי (33


הלואגה ןמז


:הלאשל ךלמה דוד לש ותבושת
?חישמ עתפל אובל לוכי דציכ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

:בא םחנמ 'ז םויב רמאנה ימויה םילהת רועישמ 1הארוהה

- תולגב אצמנ תעכש פ"עא ונקדצ חישמ דימ אובי יעבדכ גהנתי םאש ,ידוהיל םירמוא רשאכ
דציכו ,םינש תואמ המכ תולגב אצמנ אוה ירה :הזכ רבד תורקל לוכי ךיא ללכ ןיבי אל אוה
תיתימאה הלואגה דימ 'יהתו ,(תויהל ךירצש יפכ גהנתיש י"ע) ונקדצ חישמ עתפל אובי
!?2"ןילאגנ ןה דימ"ד ןפואב לכהו ,המילשהו

ובש] ולש םילהתה רפסב [3התע םג "םייקו יח"ש] לארשי ךלמ דוד רבכ לאש וז הלאש יזא
םגו [לארשי ינב לכו ידוהי לכ לש חילש רותב ךלמה דוד םרמאש 4"לארשי תורימז" ובתכנ
:הלאשה תא בשיימ

דימ ,שדקמה תיבב חבזמה לא שגינ ינא - 5"םיקלא חבזמ לא האובא" רשאכ ,רמוא ךלמה דוד
ןנובתהל הליחתמ - "ימהת" תידוהיה המשנה :6"ילע ימהת המו ישפנ יחחותשת המ" 'יהנ
הכיפהמ עתפל שחרתת תולגב םינש תואמ הברה ךכ לכ ירחאלש ,רבדה הרקי דציכ - גואדלו
!?המילשהו תיתימאה הלואגה אובת - "דימ" - עגרה ותואבו ,הצקה לא הצקה ןמ

ישפנ יחחותשת המ" - ידוהיו ידוהי לכל תאז רמואו ,ה"בקה לש ותוחילשב ,הנוע ךלמה דודו
:"םיקלאל יליחוה - ('ימתב) ילע ימהת המו

לא האובא"ש חוטב רבד הז ירה ,וב םיחטובו ה"בקה לע םיכמוס - "םיקלאל יליחוה"ש ןויכמ
תוריש םירמוא םשו ,חבזמלו ק"מהיבל םיסנכנש - 5"'וג רונכב ךדואו . . םיקלא חבזמ
.ה"בקהל תוחבשתו
(הגומ יתלב - החנמ תלפת ירחא ,נ"כהיבב תודימלתו םידימלתל ,מ"שת'ה א"נמ תחישמ)

__________
.(ךליאו ו ףיעס 805 ג"ח מ"שת שדוק תוחיש) החישהב םדוק רמאנל ךשמהב אב הז עטק (1

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (2

,הכ ה"ר (3

.(ותלחתב) ד ,ד"פ ר"שהש הארו ,גכ ב"ש (4

,גמ םילהת (5

,םש (6


ןוזח תבשב שדקמה תיב תייאר

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

םיארמ הב יכ ,הזחמ ןושלמ אוה "ןוזח תבש"ש 1בושטידרבמ קחצי יול 'ר םשב אבומ
."דיתעלד שדקמה א"ואכל"

עדיש יפכ ,"דיתעלד שדקמה" תא (םיאור םניא כ"וכ פ"כע) םיאור אל רשב יניעבש פ"עאו . .
םניא םיכאלמה - םיסוס םה םיסוסהש ללגב םאה (2עודיה רופיסהכ) ךא ,'ישפנב שניא
!?םיכאלמ

םניא (םהילע תלעופ תימהבה שפנהש) ולש רשב יניעהו תימהבה שפנהש םושמ םאה :וננינעבו
!?ולש "הדיחי"ה תאז האור אל - ול םיארמש "דיתעלד שדקמה" תא םיאור

וליאכ העידיב תותמאתה ולצא לעופ הז ירה ,תאז האור ולש "הדיחי"הש ןימאמ אוהש ןויכו
!רשב יניעב ומצעב תאז האורש

הזש ידכב אוה - "דיתעלד שדקמה א"ואכל" ןוזח תבשב םיארמש המ :רקיעה אוה השעמהו
.4שדקמה תיב תיינבב 3"ולש בק"ב קוסעל ותוא ררועיו לעופב השעמב ותדובעב לעפי

אוביש תנמ לע" קר איה תולגה לכש ןיבמ אוה ,יונב ק"מהיב תא ןוזח תבשב האורש ז"יעו
תא יוליג ידיל איבהל ידכ ותדובעב דוע ףיסויש לעופ הז אלימבו ,5"לאירא הנביו . . 'ירא
."לאירא הנביו . . 'ירא אובי"ה - תולגבש הנווכה

עגרה ירחאל ףכיתש ךכמ ןבומכ - ןוזח תבשבש ןושארה עגרב רבכ תאז ול םיארמש טרפבו
דימ והשימ םילאוש רשאכ - תוטשפב םיאורש יפכ ,ןוזח תבש איה תארקנ תבשה לש ןושארה
יהוזש הנעי ?הנשה תותבש ראשמ הנוש איה המבו ,וז תבש וזיא :תבשה לש ןושארה עגרב
- "דיתעלד שדקמה א"ואכל" םיארמש - ןוזח תבש לש הדוקנה םגש ,ןבומ הזמו !"ןוזח תבש"
.וז תבש לש ןושארה עגרב רבכ הנשי

'ינפל הכרב םע ןוזח 'פ לש הרטפהה תאירקו הרותה תאירק ירחאל םידמוע רבכ התעש טרפבו
םיארמש המש ,הקזח רתוי הברה חכ תניתנ הנשי ירה - ןיוערד אוערד ןמזבו ,'ירחאלו
,וז תבשב דימ לעופב השעמב א"ואכ לע עיפשיו לעפי - וז תבשב "דיתעלד שדקמה א"ואכל"
.םיאבה םימיב לעופב השעמל עגונב וז תבשמ תובוט תוטלחה תחקל םגו

הפרצמ ה"בקה" - הבוט הטלחה םילבקמ רשאכ יזא ,הלואגהל בורק רבכ םיאצמנש ןויכו
.השעמד הלעמה ןהו הבשחמד הלעמה ןה - תולעמה 'ב םנשיו ,דימ 6"השעמל
(הגומ יתלב - מ"שת'ה םירבד פ"ש תחישמ)

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.הרעהב זצ'א ךרכ ך"נ ת"הואב קתענ (1

.8 זסש ןוילג "ךלמה יחי"ב םסרפתנש ק"יתכה םוליצ םג הארו .אר ע"ס ח"פרת מ"הס םג האר (2

,חל מ"ב האר (3

.(729 ג"ח מ"שת שדוק תוחיש) החישהב א"כס ,ליעל רבודמכ (4

.ךליאו ונ'א ךרכ ך"נ ת"הוא הארו .טנר זמר 'ימרי רפס תלחתל ש"לי (5

.87 ב"שת מ"הס הארו ןישודיק (6


רפעהו םיצעה ,םינבאה םג
י"אל ורבעי 770 לש

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ץוחבש 2"טעמ שדקמ" - "תושרדמ יתבו תויסנכ יתב ןידיתע" :1תרמוא הליגמ תכסמב ארמגה
.3'ירומה רה לע שדקמה םוקמל דע ,"לארשי ץראב ועבקיש" - ץראל

יתבב הרותה ידמולו תויסנכ יתבב םיללפתמה תא קר לארשי ץראל וחקי אל ,תרמוא-תאז
,םינבאה םצע תא םג אלא - הרותה ירפסו המש ומייקש תוצמו הרותה תא קר אלו ,תושרדמ
םוקמל לארשי ץראל וחקי ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבד םיימשגה םינינבה לש 4רפעהו םיצעה
!'ירומה רה לע שדקמה

ןמז ךשמב תושרדמ יתבו תויסנכ יתב םתואב הרות ודמלו וללפתה םידוהיש ז"יעש ןויכ
,םמצע םיתבב םג השודק וכישמה םה - "הרות ןהב ןיציברמו ןירוק" 5ארמגה ןושלבו ,תולגה
םתוא םיריבעמש דע ,םימלועל יחצנו עובק ןפואב םהב תראשנ השודקהו ,רפעו םיצע ,םינבאב
.6תיבה רה לע םילשורילו לארשי ץראל

יכ - תולג ךותב תולגב דועו ,תולגב םיאצמנש פ"עא :("ךאז עקידלאוועג א") אלפנ רבד והזש
םידוהיש ז"יע ,כ"פעא - וטושפכ תולגב םג םיאצמנ ,ףוגב המשנה תדיריד תולגה לע ףסונ
םינינבה םצעב תיחצנ השודק םיכישממ םה ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבב םידמולו םיללפתמ
לא הצקה ןמ רבעמ ,תיבה רה לע םילשוריל לארשי ץראל םינינבה תא וריבעיש דע ,םיימשגה
!השודקב יוליעה תילכתל דע תולג ךותב תולגמ - הצקה

תיבל עגונב אוה ןכש כ"וכאע ,תושרדמ יתבו תויסנכ יתבה לכל עגונב םירומא םירבדה םא [. .]
תא גיהנהו צ"מותב ותדובע תא דבעש ןכיה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הז שרדמה תיבו תסנכה
תא קר לארשי ץראל וחקי אלש רורבה רבד הז ירה - םינש רשע ךשמב ותיערמ ןאצ
ק"כש םינינעה לכו צ"מותה תא קר אלו ,הז ד"מהיבו ס"נכהיבב הרותה ידמולו םיללפתמה
םיצע ,םינבאה לש ןינבה םצע תא םג אלא - 'וכו הרותה ירפס תא קר אלו ,לעפ ר"ומדא ח"ומ
םילשוריל ,לארשי ץראל דחי וחקי - 'וכו םש םיאצמנש םינינעה לכו "םישנ תרזע"ה םע רפעו
!תיבה רה לע
(הגומ יתלב - ב"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד פ"ש תחישמ)

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ (*

.(ךליאו 467 ב"ח ב"נשת ש"הס) "לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ" ןינעב סרטנוק האר ז"כב ,טכ (1

.זט ,אי לאקזחי (2

.םש ג"אדח האר (3

.ב"מ ב"יפ םיעגנ האר (4

.םש הליגמ (5

.168 ו"ח ש"וקל םג האר (6


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


מ"המ ש"דא ק"כמ שדוק תרגא ונינפל
וז תבשל ההז ךיראתמ
(םסרופ אל ינשה הקלח עודיה לככ)

- הקתעהמ -

ז"טשת'ה א"נמ 'ח .ה"ב

.ןילקורב

!הכרבו םולש

ןבומ הנה ,בותכל המ ד"ע ןיא יכ ,הכוראה ותקיתש ראבמ וב ,ןוזח ק"שעמ ובתכמ לע הנעמב
הנשמ הז ןיא הנה , . .ב ש"נא בור תגהנה אוה ןכ לודגה ירעצלש ףא ,רשא הזכ בצממ רעצה
,התע . .ב טרפבו ,ללכב לועפל ע"פל לקנבו שי העש לכבש ןמזב וב רשא ,ןינעה תא ללכ
ש"נאמ רתוי דוע ילואו תוירישע הנה ,ללכב תודהיה תקזחה לע ףסונ ,הצוח תוניעמה תצפהב
םיבשוי ,ריאהל תורנ ויהיש מ"ע תוחכ םהב ועיקשה 'קה וניתוברש וכזש םימימת םג םהמו
ת"וקלב אבומה ד"ע איה תוררועתהה האבשכו ,ץוחבמ תוררועתהל "םיכחמ"ו ,םידי קובחב
יאדובו ,ןיא םשגו חורו םיאישנ ש"מכו ,הניא וז הדלוה םג אבורד אבורבו ,הבקנ תדלויד
םיאמצ ללכב לארשי ינבו תובישיה ידימלתמ תואמש םיאור רשב יניעב םג רשא רומגה
ןושלב וא רחאה דצה רשא ,תעדל םה םג וחכונ רבכ יכ ,תמאה תא םהל ואריש םיקקותשמו
.םויק הל ןיאו תואיצמ הל ןיא 'ינינע לכו ארחא ארטסה לגרומה

טרפ לש וא ינולפ םימת לש יטרפ ןינעו חויר ןורסח קר הז ןיא רשא ,ןבומ ירה ל"נה פ"עו
ןיאש ,רודה לכ לש ןיחומו שאר ונאישנ תוחוכל עגונהב םג םירומא םירבדה אלא ,ינולפ ש"נאמ
םעפ דוע לופכל יתיאלנ רבכו ,ןנבר יכלמ ןאמ ,םיטהרב רוסא ךלמ רמאנש ד"עו ,םתוא םילצנמ
כ"חאו הלק רתוי וא תוחפ העשל חור תוכימנ םילעופ קר יבתכמ הארנכש ןויכ - םעפ דועו
ישק לצני ונתאמ א"ואכש ר"היו ,אוה ףרוע השק םע יכ ש"מכו םתומדקל םירבדה םירזוח
.יתחלסו אוה ףרוע השק םע יכ ונב םייוקיו ,אקוד השודקד ארטסב ףרועה

(ק"יח) ט"ושבלו תואירבל הכרבב

ןפואב םסרפל ותושרבו ,ליעל רומאכו . . אלא ,וילא קר אל ןווכמ ל"נה לכש טושפו ןבומ .ב .נ
עגונב םגש רמאל ששח שי ,התע דעד הקזחה פ"ע יכ ,םילעי אל םויסה םגש דבלבו - םיאתמה
.הלועפה רדעה ונייה - ל"נה ד"ע הלועפה 'יהת ולא םירבדל

תודיסחה יכרדב ךנחלו ח"אד דומלל אוה לגוסמש בתוכש המל הנעמה כ"ג ןבומ ל"נה פ"ע
דוע אלא ,ובתכמ תלבקב התע קר אלו ,אוה ןכ יתעד םג רשא םינטקל דמלמ תויהלמ רתוי
ושאר עוקש פ"בפ ירה אלימבו םיעמשנ ירבד ןיאו - השעא המ לבא .םינשו םישדח ינפלמ
ירמגל םיחינזמו םינחור םינינעב ןהו םיימשג םינינעב ןה ,רתויב םיטועפ םירבדב ובורו
םיאב אלימבו ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ל"נכו ,תוכיאב ןהו תומכב ןה םילודג םינינע
וחכשיש לועפל רשפא יא ןפוא םושבו הב םיטבלתמו ,תמצמוצמ הסנרפה רשא בצמל
םג יתבתכש ומכ בצמה לא ןנובתיו ומצע ןוצרו ומצע תוחנה לעו תובבלה דורפ לע ירמגל
םיקסעתמו םיננובתמ ויה ולש שחומב םיאורש ,ונבלתיו וררבתיד בצמהל וניכז רשא ,פ"כ
דעו ,םלוכל רצק ןמז ךשמבו ש"נאמ המכל הסנרפ םיקיפסמ ויה םינינעה ירה ,ד"בח םרכב
הסנרפל - רתוי דועו תוינחורב הסנרפל יתנווכו ,םהילא םיכיישה ליבשב םג רתוהו יד 'יהש
.יבבל תולאשמ םויקל ,ןמז רחא ,פ"כע הכזאו יאולהו תוימשגב


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

באב העשת דע - בא-םחנמ 'ד ,'ה םוימ "מ"שת ןמוי"מ ב"מ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

ללפתהש ש"דא ק"כ תופתתשהב 770-ב םידלי סוניכ םייקתה םויה :בא-םחנמ ,'ה םוי
.ומע איבהש ח"בהיב 'לה סרטנוקב ש"דא ק"כ ףדפד ץ"שה תרזח תעב .החנמ תלפת םתיא
םהינפל רמא ש"דא ק"כו ,ל"זח ירמאמו םיקוספה ב"י תא םידליה ורמא הלפתה רחאל
:רבודמהמ דואמ תורצק תודוקנ ןלהל ,הכורא החיש

.תווצמו הרותב ףיסוהל ךרוצה תא םישיגדמ תוליבאה ימיו "וניאטח ינפמ" איה תולגה (א
ןושלה ראיב (ג .הלואגה איבהל םחכבו "תוקונית ולגש ןויכ" קר התיה הניכשה תולג (ב
'פמ הארוהה (ד .ח"בהיב תושעל א"ואכ ידיב הנותנ הריחבה :הארוההו ,"הריחבה תיב"
םהל ךיישה אוה י"נבל ןתינש המ - י"אב שובכל אלא י"אל ךרדב ןיממע שובכל אל :עובשה
'פב) רהזה רופיסמ םידליה תלעמ דומיל (ה .שובכל אלש ורהזוה ךייש וניאש המ וליאו
ל"זיראה לש אלוליהה םוי (ו .הרות (יזר) םידמול םינטקה םג ובש "ארד האכז" - (םירבד
תבהאב תפסות (2 .הוצמ רובעב ןוממ לע סוחל אלש (1 :ויתוגהנהמ דומלל שיו (א"נמ 'ה)
א"נמב 'המ :לעופל עגונבו .('וכ לבקמ ינירה הלפתה םדוק רמול ןוכנד הנקתה פ"ע) לארשי
תא ומשרי םידליהו ,החמשבו ,הקדצו הלפת ,הרותב תדחוימ הפסוה ופיסוי ו"ט דע
.םיסרפ ולבקי לולא ח"רבו םהישעמ

םקלחל טנס 10 לש תועבטמ 'יש תוכירדמהו םיכירדמהל ש"דא ק"כ ןתנ החישה םויסב
םידליה רובע ול ןתנו .ר 'רהל ארק כ"חא .א"כל תועבטמ 2 - 'יש תודליהו םידליהמ א"ואכל
רובע וחלשיש רמוחה תאש זירכהל ש"דא ק"כ הרוה ותאצ םרט .(פמעק ילב ואבש) ןאכד
.ה"לש י"ע ופסאי "םידסח תולימג הדובע הרות" עצבמ

,תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ ךרעל 1:30 העשב :בא-םחנמ ,ןוזח תבש ,םירבד ק"ש םוי
:רבודמהמ דואמ תורצק תודוקנ ןלהל ,(תועש 4-כ) ליגרהמ בר ןמז הכראש

תולגה תוכיראל הביסה תא תוכיראב ראיבו ,וז תבשב הלואגה ןינע תשגדה :'א החיש
ןוזח תבשבש בושטידרבמ צ"יולרה תרותב תויטרפב רואיב .םינוש םינמז לע ורמאנש ןיציקהו
ספדנו ק"הלל םגרות וז החישמ עטק) םדאה תדובעב הנינעו ק"מהיב תא א"ואכל םיארמ
.(הז ןוילגבש "הלואגה ןמז" רודמב ליעל

םויה תוערואמ .ב"ת רחאלש המחנה ימי םג ןיכרבתמ 'ינימד ןוזח תבשב הלעמה :'ב החיש
י"ע רתוי הלודג 'ילע 'יהת הדיריה לדוג י"ע - "ולקלקו ותשו ולכא םירכנ וסנכנ" א"נמ 'זד
ק"מהיב ןינב - ק"שנ תקלדהו החפשמה תרהט ,ש"וכאה תורשכ - השודקב ל"נהד ךפיהה
לופכ ט"ויל ב"ת תא ךופהל - "בוט יכ וב לפכוהש" עובשב 'ג םויב לחש ב"ת ןינע .תוינחורב
.לארשי תבהא י"ע

תלילש תא רתוי השיגדמ ,גונעת ,תבש הנינעש הטימשה תנשב ןוזח תבשד תועיבקה :'ג החיש
ללוכ ,"'יושע ךתכאלמ לכ" הטימשב .תולגהמ הלעמל םידמוע הבש תבש תמגודב ,תולגה
.הלואגה תא םיאיבמה וניתדובעו ונישעמ - "ולש בק"ב ל"צ כ"פעאו הבושתה תדובע

."הקדצב 'יבשו הדפת טפשמב ןויצ ה"ד" (החיש ןיעכ) רמאמ רמא ש"דא ק"כ

ח"בהיב 'לה ,(ג"מ ג"פ) תובא יקרפ ,(הצש 'ע) צ"יול יטוקל ,(ו ,א) י"שרפב רואיב :'ד החיש
ןינעב ט"שעבה תרותב רואיבה ךשמהו מ"וטמ פ"שמ ח"בהיב 'להב רואיבה ךשמה ,(ןפוסב)
.עגר לכב תווהתהה

.םימיה 'טב םידלי יסוניכו תותכסמ ימויס תכירע .תובא 'פבו י"שרפב רואיבה :'ה החיש

.הדובעב הארוההו תובא יקרפב רואיבה ךשמה :'ו החיש

ושעי אלש ש"דא ק"כ הרוהו תויסוכ 'גמ רתוי אל הקשמ תייתשב הלבגהה ד"ע :'ז החיש
םויסב !םינטק תוסוכל הנווכה אלא ,םינוניב 'יפא וא םילודג תוסוכ 'ג תותשל "םיצנוק"
יכה ןפואב ליעל םירבודמה םינינעה לכ תא עצבל דציכ הפיסא ךורעל הרוה החישה
.רקיעה אוה השעמהו וז הפיסאב ףתתשי א"ואכשו ,"קיד'םערוטש"

הרישה תא ש"דא ק"כ דדוע "הלואג יד ןייז ןיוש לאז" ונגינש תעב ,תודעוותהב עצמאב
.המ ןמז ךשמ 'קה וידי תועונתב

.תופיסאה רובע ןייהו תונוזמה תא ש"דא ק"כ רסמ תודעוותהה םויסב

רחאל .ש"דא ק"כ תופתתשהב םידלי סוניכ 770-ב םייקתה םויה :בא-םחנמ ,'א םוי
םויד תוערואמה תודוא םהינפב החיש ש"דא ק"כ רמא ל"זח ירמאמו םיקוספה ב"י תרימא
הנושארל ספדנ) הלואגה תשירד ןינעב ימויה םילהת רועישמ הארוה .םהמ הארוההו א"נמ 'ז
.(הז ןוילגבש "הלואגה ןמז" רודמב ק"הלל םוגרתב

2 'יש (הוצמ תבו רב ליג ינפלש) תודליהו םידליהמ א"ואכל ש"דא ק"כ ןתנ החישה םויסב
ק"כ רמא כ"חא .םהיניעב בוטכ הב תושעל 'בהו ,הקדצל תתל תחא :טנס 10 לש תועבטמ
,תועבטמ 'ב לבקל להקה לכ ושגנו ,רדוסמ רדסבו םירגובמה ושגי התעש ג"לירהל ש"דא
ק"כ לש המיבה לע ודמעש ולאל ןכו 'תהו ש"נאל ודיב ש"דא ק"כ זמר םירבגה ושגנש רחאל
.ל"נכ לבקל םישנה וסנכנו נ"כהיב תא תאצל ש"דא

.תודעוותה םייקתת אל האבה תבשבש בוקדח 'רהל רסמ ש"דא ק"כ :בא-םחנמ ,'ב םוי

לבקתנו ,השק בצמב האופרה תיבב אצמנש ונבל ש"דא ק"כמ הכרב שקיב ןטהנממ ידוהי
."צ"העכזא ,תוזוזמו ןיליפת תקידב ,ע"וש פ"ע תימוי םוי הגהנה" :ש"דא ק"כמ הנעמה םויה
.האופרה תיבמ םיימוי ךות דליה אצי ומצע לע תאז לביקש רחאלו

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה מ"המ ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.ל"ומה .ךרעב קר אלא קיודמב דימת השענ אל ןמויב תועשה ןויצ .המצע החישב ןייעל שי םירבדה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"תודיתע הלגמ" וניא יבר

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) אלפנו רידנ םוליצ ונינפל
ת"יש'ה בא-םחנמ ח"הבמ ,סחניפ פ"ש תודעוותהב ותחישמ עטק לע

,(תופסונ תוהגה ירחאל) 477 'ע ח"יח ש"וקלב הספדנ)
(ךליאו 120 'ע (השדח האצוה) ת"יש'ה "שדוק תוחיש"ב ןכו

יארמ - ש"דא ק"כ ףיסוהש תומוקמ-יארמה ירחאל - ונאבה דומעה ילושב
רתוי תונטק תויתואב ונמוסו "שדוק תוחיש"ד ל"ומהמ םיפסונ תומוקמ


:(השגדהב אב ק"יתכה) ונינפלש םוליצב אבומש יפכ עטקה ןלהל

האירקה" ןיא תודיתע יד ןעבירשעג יבר רעד טאה סאווראפ ,טגערפעג לאמא טאה רענייא
טאה סאוו םעד ךאנ ןוא ?יולגב ןעביירש טנעקעג ךאד טאה'מ ,טלעטשראפ "השודקהו
?תודיתע ןגאז טרעהעגפוא ןעצנאגניא יבר רעד טאה ,השודקהו האירקה רעד ןייג טרעהעגפוא

ןעלפמעטש םיא לאז'מ זא ןלעוו טלאוו יבר רעד ביוא זא ,טרעפטנעג םיא ךיא באה ןינעהו
אלימב זיא ,ללכ ונינע הז אל זיא יבר רעד רעבא ,ןאטעג סאד רע טלאוו ,תודיתע עדוי סלא
טינ םידיסח אב זיא תמאב זא 1טדערעג ןעמ טאה ללכב) ,טינ - תודיתע ןייז הלגמ וצ טאלג
רקיע רעד ,תורשקתה יד זיא םעד רעביא טינ ןוא ,תודיתע עדוי זיא יבר רעד יצ ללכב עגונ
רתלאל ןופ ןינע ןא טימ ןעדנובראפ ןעוועג זיא סע זא ראנ ,(יבר א זיא רע סאוו סאד זיא
.אוה ןמאנ יתיב לכב זיא ,ןייז הלגמ םתס רעבא ,ןעוועג הלגמ רע טאה ,הבושתל

טאה לאמא סאוו ,םינינע ךאס א ןעוועג הלגמ יבר רעד טאה ,ןעטייצ עטצעל יד ןיא זיא ללכב
ז"ע סרטנוקב ספדנ) טגאזעג יבר רעד טאה חספ ןראיאראפ .ליפ יוזא ןעוועג הלגמ טינ ןעמ
ןשיווצ יצ טינ ךיא סייוו ונ ךיז עגונ ךאד זיא סע ייא ,רופס א ןייז הלגמ ליוו רע זא (2188 'ע
פ"כע רעבא טינ רעדא רופס רעד ךיוא ןעוועג זיא ןבעגעג םעדכאנ טאה רע סאוו םירופס יד
טאה רע ,טלעטשעגנייא ךיז רע טאה ,ללכהל עגונ זיא סאוו ןינע א בילוצ זא ןעמ טעז
רעדא הרירב ןייק טאהעג טינ טאה רע יצ זיא ...ידכ ץלא ,תונמאנ ןייז וליפא טלעטשעגנייא
.ל"נכ טלעטשעגנייא ךיז רע טאה ,ןבאה טלאוועג טינ טאה רע

רענייא ןענופעג ךיז טאה .המחלמ א ןגעוו לעמוט לעקיטש א ןעוועג זיא ,רעמוז ןראיאראפ
,ךיז ןיא רע טאה טייקטיירב ןוא ,הקדצ לש הפוק רעד ראפ טלעג ךאס א ןבעג טגעלפ רע סאוו
טלאוועג טינ כ"פעא רע טאה ןיילא ,הקירמא יכרב לע ןעראוועג ךנחתנ זיא רע עלייוו
טעוו סע זא רע טלאה יצ ,ן'יבר םעד ןגערפ טעב ןוא ,ןופלט ןיא ןא רימ רע טגנילק ,ןעגערפ
ליוו רע לייוו עגונ סאד זיא טרפב םע זא ,ייברעד ןעוועג ףיסומ טאה ןוא ,המחלמ א ןייז
טינ טפעשעג םעד רע טעוו ,המחלמ א ןייז טעוו סע ביוא סאוו ,טפעשעג א ןעכאמ סעפע
אזא ףא ןרעפטנע טעוו יבר רעד סאוו ןעסיוו טלאוועג ךיוא ךיז טאה רימ יוו יוזא .ןעכאמ
ךרוד סאד טייג רימ ךרוד סאוו רונצ א יוו טינ רעמ ךאד ךיא ןיב וצרעד ןוא ,הלאש ןימ
,קוק א ןבעגעג רימ ףיוא יבר רעד טאה .ןעגערפ ןיירא ךיא ןיב אדיפק ןייק ןייז טינ ךאד ןעק
טאה קירוצ געט עכילטע טימ .המחלמ ןייק טינ ךיז טעז סע טגאזעג ןוא ןאטעג לעכיימש א
.*השעמ יד טנאמרעד דיא רעד רימ

__________
.*רייא 'ב (1

.188 'ע ת"יש'ה םירמאמה רפס (2

__________
.ל"ומה .ךליאו 42 'ע םש .ךליאו 36 'ע (השדח האצוה) ת"יש'ה ק"וחיש (*

בצמל רשקב הז רופיס מ"המ ש"דא ק"כ רפיס ילואו ,המחלמ תודוא שער 'יה וז החיש תרימאד הפוקתהב םג (*
וז הנש לולא ז"ימ א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ בתכמ הארו .המחלמ ינפמ שושחל ןיא התע םגש ,הוהה
,המחלמ םיבורקה םישדחב 'יהת אל יתעד יפלש ,םישדח ינש ינפלמכ ירבד יתדגה רבכ" :(זנת ג"ח שדוק-תורגא)
."'וכ וינינעב דחא לכ וקסעתיו םילהובמ ויהי אל אלימבו"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish