ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

רבכו רבכ וליחתה הלואגה ינינע לכ
ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ
ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה

*

םיטפוש 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= ועש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
א"נשת'ה םיטפוש פ"ש תחישמ / רודה ישנא לכל םסרפל

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / ףקותה לכב הלגתנ - ונרודבש חישמה - ונרוד אישנ

חצניו - תמחלמ םוחליו
ץראה תומילש ןינעב החיש / םיבלשב חותינכ םיבלשב ןוחטב

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
לולא םויו םוימ / מ"שת ןמוי ךותמ ו"מ קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
א"ישת'ה בקע פ"ש תחיש לע מ"המ ש"דא תהגהמ רידנ םוליצ / ומע ובר ןילגמ הלגש דימלת

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


רודה ישנא לכל םסרפל

ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב הנימו רחב ה"בקהש וניכזש
הרויש ,רודה איבנו "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ הלענ
* הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע ןתיו תוארוה
דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש האובנה - תירקיעה האובנה - דע
דחא לכל שי - וז תוכז םע דחיבו * "אב (חישמ) הז הנה" שממ
תייצלו ,"ךיצעוי"ו "ךיטפוש" ומצע לע לבקל תוירחאה ונרוד ישנאמ
- 'יתשה ןבא ךרד-לע רודה אישנ * ולש תובוט תוצעו תוארוהל
ילב דימת תמייקו ,ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש
* הזב-אצויכו זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא םייוניש

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ

ןמזב טרפבו הז ונרודב םיטפוש תשרפ תבשב ונדמעב דחא-לכל ונשיש דומילה ןבומ הזמ . .
בצמל הדמ דגנכ הדמ םאתהב הדובע תויהל הכירצש - תולגהד םינורחאה םיעגרה ,ןורחאה
:הלואגה

רתיב) םמצע-לע לבקל םיכירצש - עיגהל רשפא םהילאש ולא לכ לצאו ומצע לצא םסרפל
טרפבו ,ללכב 1"ןנבר יכלמ ןאמ" - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוצעו תוארוהה תא (קזוח
,ונרוד איבנו ונרוד ץעויו ונרוד טפוש - וינפלש וניאישנ וניתוברל ךשמהב אבה - ונרוד אישנ

םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ" :ל"נה הרותה יוויצכו
תולעמה דחאל שי םאש ,ל"נה ם"במרה ד"ספכו ,"ןועמשת וילא" ,"ונוצא רשא לכ תא
ךשמהב םיאורו וניארש יפכ - םיתפומו תותוא הארמו איבנל תויהל םיכירצש תויומילשהו
ינפמ אלא 'וכ ודבל תואה ינפמ וב םינימאמ ונא ןיא" ירה - ונרוד אישנ לצא ,ויתוכרב םויק
םירבד רמאי"ש ז"יע וא ,"ןועמשת וילא תוא ןתנ םא רמאו הרותב השמ הוצש הוצמה
,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא תאז וארש יפכ) 2"וירבד ונמאיו םלועב תויהל םידיתעה

ךשמנו ,ונרוד אישנל עגונב אוהש יפכ - איבנ אוהש רחא איבנ ול דיעהש איבנ" :הזמ הריתיו
,3"הריקח ךירצ ינשה הז ןיאו איבנ תקזחב אוה ירה - 'וכ וידימלת י"ע וירחאלש רודב
רהרהלו וירחא בושחל רוסא"ו ,"תוא השעיש םדוק" דוע דימו ףכית ול תייצל םיכירצו
םכיקלא תא וסנת אל 4רמאנש 'וכ ידמ רתוי ותוסנל רוסאו תמא וניא אמש ותאובנב
אלו םברקב יכ ועדיו ונימאי איבנ הזש עדונש רחאמ אלא 'וכ הסמב םתיסנ רשאכ
לש וירבד ולאש םושמ אל ,איבנה ירבדב םינימאמש ןויכ ,2"'וכ וירחא ובשחי אלו ורהרהי
!הז איבנ י"ע ה"בקה ירבד ולאש םושמ אלא ,איבנה

.[וילא ורמאנ אל לבא ,ינש איבנ י"ע רמאנש ה"בקה ירבד אל וליפא]

הנימו רחב ה"בקהש וניכזש ,רודה ישנא לכל םסרפל םיכירצש ,ל"נכ הארוהה הנשי
"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ הלענ ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב
לכב ,הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו
לכ"ו "(והעד) ךיכרד לכ"ב םג ,םיליגרה םוי-םויה תוגהנהו ייחל עגונבו ,תווצמו הרות ינינע
,5"(םימש םשל ויהי) ךישעמ

(חישמ) הז הנה" שממ דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש 6האובנה - תירקיעה האובנה - דע
.7"אב

"ךיטפוש" ומצע לע לבקל תוירחאה ונרוד ישנאמ דחא לכל שי - וז תוכז םע דחיבו
יוביר ,("ךיצעוי"ו "ךיטפוש") םיבר ןושלבו - ולש תובוט תוצעו תוארוהל תייצלו ,"ךיצעוי"ו
"ךיטפוש"מ (תוצעו תוארוהה לע דסוימו) אב הזש ךכ לע ףסונ ,תוצע יובירו םיטפשמ
ףקותה םג הזל שי זאש - הז ינפלש תורודב וניאישנ וניתוברו ,"ןנבר יכלמ ןאמ" ,"ךיצעוי"ו
וליפאו) ומצעמ זחוא אוה םא וליפאש ,(יוויצ ךרדב קר אל) הבוט הצע 'יחבב לכל ןבומה
- 8םיברכ הכלה םיברו דיחי ירה ,(ומצעמ זוחאל הממ ע"ושו הרות פ"ע הביס ול שי םא
.םיבר - "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה תעדכ

ןיעמה אפוג ז"יע השענ - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוארוהה םויקו הלבקה י"עו
תיתימאה הלואגב "הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ וניטפוש הבישה" 9הלפתה םויקד הלחתהו
םג רבכ הזש כ"וכאע ,10"הלחת הבשחמב השעמ ףוס"ש הזמ ש"כמב ,(ל"נכ) המילשהו
דחוימבו ללוכ ,רובידב םירבד אטבל הנורחאל גוהנכ ,(האובנה ןינע ,"םייתפש בינ") רובידב
.הלואגה האב הנה הנהש -

האב הלואגהש הנורחאל םירבדמש ךכ לע םילאושש הלאשה לע הנעמ םג ונשי ז"פעו -
וביגי דציכ ;ךכ לכ הקלח הרוצב חילצהלו רובעל הז לוכי דציכ :הרואכל - שממ דימו ףכית
,שודיח הלואגה ינינע ויה וליאש ,אוה הנעמהו !?ךכ לע םלועה רמאי המו ,הז לע תיבה ינב
הלואגה ינינע לכ אלא ,רבד שודיח הניא הלואגהש תויה לבא ;הלאשל םוקמ 'יה ילוא
ןותחת ןיאש ןותחתה ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ רבכו ("הלחתבכ") רבכ וליחתה
דימו ףכית האב הלואגה רשאכ אלפ 'יהי אל - ("הלחתבכ ךיצעויו" 'יחבב) ונממ הטמל
!שממ

:תוטשפבו

,דחא לכ ךירצ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תומא 'דב םידיסח תודעוותהב ונדמעב
תוארוהה לכ תא םייקל תובוט תוטלחה ומצע לע לבקל שארל לכל ,ףטו םישנ םישנא
הרות ירבדו ,פ"עבש הרותו בתכבש הרות לע דסוימ - תודעוותהב םירבודמה תוצעו תובוט
.וניאישנ וניתוברד תוארוהו

,ולש םינזאה 'בו םיניעה ,םדאה ירעש לכש ,"ךירעש לכב ךל ןתת םיטפוש" 'יהיש
"ןנבר יכלמ ןאמ" י"ע הרסמנש יפכ השודקה ונתרות תוארוה פ"ע וגהנוי - ויפו ףאה יריחנ
,ונרוד אישנ - רודה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע טרפבו ,ללכב

םוקמ לכבו דימתש ,"תדה ידוסי"מ והזו ,רוד לכב איבנו טפוש ונשיש םשכ :רתוי תויטרפבו
איהש ,המשנ ול שיש ,ומצעב ידוהיב תויטרפב םג אוה ז"דע - הטמל תוקלא יוליג ונשי
תדרויש יפכ םג) יחצנ ןפואב םייק הזש ושוריפב םג שממ ,11"שממ לעממ הקלא קלח"
.(ימשגה הזה םלועב הטמל

"ץעוי"ו "טפוש"ה תוארוהש ,הזב אוה "ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש"ד הארוהה ןכותו
"םירעש"ה לכש ,תיקלאה שפנ לכבש יטרפה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע םירבועו םיכשמנ יללכה
,("ךיצעוי") בלבש ויתודמו ,("ךיטפוש") ולש ןיחומה י"ע םיגהנומ ולש (םיימשג םירביא)
י"ע ראבתמש יפכ טרפבו ,הרותה תוארוה תא הניבמו תדמולה ,תיקלאה ושפנד תודמו לכש
.12'וכו האריו הבהא ,ולש בלה תודמב תאז דירומו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה "טפוש"

אטבתמה ,השעמ ידיל איבמש דומיל תויהל ךירצ ולש הרותה דומילש תרמוא-תאז
ןהו ולש חירה שוחב ןה ,ולש העימשה חכב ןה ,ולש 'יארה חכב ןה - לעופב ותגהנהב
.ולש (הפב) המיעטו רובידב

םה הז דגנכש ,ערמ רוסו בוט השע ,לאמשו ןימיד םינוויכה ינשב - םהמ דחא לכבו
ןהו קותמ םעט ןה (13"םעטי לכוא ךיח") םעוט - הפה םגו .ףאה יריחנ 'בו םינזא ,םיניע
דציכ הרומו הפיקמ (א"הנד לכשה תויטרפבו) טפושה תארוהש ,תרמוא-תאז .14רמ םעט
םינינעה ןה ,(15אינתב ראובמכ) םיבר ןושל "םימעטמ" - םייחב םינינעה לכב גהנתהל ךירצ
קלח הזו) הזב םילגמ - לבא ,(תוינוציחב) "םידרמ" םהש םינינעה ןהו "םיקותמ" םהש
תוקיתמ - הברדאו ,"קותמ" אוה רמה רבדה םג תוימינפבו תמאבש ,(טפושה תארוהמ
.(םירתסנה םידסחד הלעמה ד"ע) קותמ הליחתכל אוהש רבדמ רתוי תילענ

"טפוש"ה תוארוה פ"ע םיגהנומו םירודח ידוהיה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפה לכש - ןפואב
.ותמשנ - ולש "ץעוי"ו

םיכירצו ,םתיב ינבו םתיבד "ץעוי"הו "טפוש"ה םה השאו שיא לכ - רתוי תוללכב םג ךכו
.הרותה תוצעו תוארוה פ"ע תיבה תא גיהנהל

םימייקמו םמצע לע םילבקמ ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכש - ל"נכ ,רתוי דוע תוללכב דע
ולא לכ לע דע ,ותיב ינבו ותשא לע םג ךכ םיעיפשמו .רודה ץעויו טפושה תוארוה תא
.םהילא עיגהל לוכיש

ויטרפ לכ םע ,16רתסהו םלעה ןושלמ םלוע םג ,םלועה לכש ןפואב - םלועה תוללכב םג דע
ןושלמ) 17םלוע לש ודיחיד הדיחיו תחא הדוקנב רודח דיחיה תושר השענ ויטרפ יטרפו
איבנ" י"ע "ונברקב" ומצע תא הלגמש יפכ, (18"ורתס ךשוח תשי" 'יחבמ ,אתוילעמל םלעה
,20"םלוע דוסי קידצ" ,19"לכה אוה"ש רודה אישנ ,"ךומכ 'וג םהל םיקא

םייוניש ילב דימת תמייקו ,21ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש - 'יתשה ןבא ד"ע
רוד לכב (יחצנ) םייקש איבנו טפוש ד"ע ,(ב"ויכו 22זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא)
םינינעה ינשו .21ולוכ םלועה לכ תתשוה ונממש - (ידימת ןפואב םלועב תוקלא יוליגל ןמיסכ)
םג םיזמורמ - (םלועה לכ תתשוה ונממ) לכה תללוכה (ב) תחא הדוקנ (א) - 'יתשה ןבאב
לע הרומ ד"ויה :(ל"נכ "ורתס ךשח תשי"ד "תשי" תביתב ז"דעו) 23"ה-יתש"ד תויתואב
הארנכ - תוטשפתה לע הרומ "התש"הו ,"ךיטפוש"ד ןינעה ד"ע - (לוע תלבק) לוטיבה תדוקנ
."ךיצעוי"ד ןינעה ד"ע - הו תויתואה תרוצב

תויתואה בור תא תללוכש ,תואלפנ ונארא תנש אהת 'יה - וז הנשב הריתי השגדהבו
תנש אהת 'יה - האבה הנשל הנכהו ;א"נה אב 23(ת"יש'ה) ד"ויה םוקמבו ,"ה-יתש"ד
אוה ושרשש ,(המכחה תדוקנל ךרעב "ךיצעוי" 'יחב) הניבד הלעמה םע ,הניב תואלפנ
.24(ונארא ,'יאר) המכחמ הלעמל

הרבעש הנשהד ןובשחה שדוח - לולא שדוחב ,הנשה םויסב רבכ םיאצמנ - אפוג וז הנשבו
ימי ,םינושארה םימיה תא ונרבע רבכ הז שדוחבו .האבה הנשל הנכהה שדוחו
ז"ה - (האבהו הרבעש) הנשה ימי לכ תא םיללוכה ,(תבשה םוי דע ןושאר םוימ) 25ףקיהה
ל"נה הדובעל עגונב האבה הנשל תומיאתמה תונכהו קדצ ןובשח ךורעל רתוי דוע םיאתמ
."הלחתבכ ךיצעויו הנושארבכ ךיטפוש הבישאו"ד

םיזחואו ,"אתמחנד העבש"המ םימלש (אתוילעמל) תועובש השלש ורבע רבכ הז לע ףסונו
ןויצ רמאתו" י"נב תנעט לע 27ה"בקה הנעמ ,26"םכמחנמ אוה יכנא יכנא"ד הרוטפההב רבכ
אוה יכנא יכנא"ש בישמ ה"בקהו !?"יתמ דע" - רחא ןונגסבו ,28"ינחכש 'דאו ינבזע
.המילשהו תיתימאה הלואגד (יכנא יכנא) םיילפכב המחנה - ללוכ ,"םכמחנמ

הבישאו"ד ןפואב ,"ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש" םויקב הדובעה י"עש ,ןוצר יהיו
ק"מהיבד "ךירעש"בו ,לארשי ץראב "ךירעש"ב ,שממ לעופב הז םייוקי - ל"נה "'וג ךיטפוש
הז םע דחיבו ,30שדחמ תאז םידימעמ םתדובע י"ע י"נבו ,29"'ירעש ץראב ועבט"ש ,ישילשה
שדק םע דחיב ,הטמל הלעמלמ דרוי (31הלעמל ללכושמו יונב אוהש) ומצע שדקמה תיבה
.ולוכ םלועה לכ תתשוה הנממש ,ובש 'יתשה ןבאו םישדקה

פ"כהוי ,הנשה שאר ,לולא (בא) ת"ר ,32'ירא ולזמש - באב רשע השמח ירחא ונדמעבו
רמגו ,34הבוט המיתחו הביתכ :י"נב לכלו ידוהי לכל לחאל לארשי גהנמ - 33הבר הנעשוה
,דחי םגו תוימשגבו תוינחורבו תוינחורבו תוימשגב ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתח
,בוטל לארשימ לכ בבל תולאשמ אלמי ה"בקהו

וניטפוש הבישה" !?"יתמ דע" :לארשימ תחאו דחא לכ תעיבתו תשקב םויקב - טרפבו
דימו ףכיתו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ
.שממ

__________
.ל"ומה .שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

,בס ןיטיג האר (1

.י"פר םש ם"במר (2

.ה"ה םש (3

.זט ןנחתאו (4

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא ילשמ (5

.ד-גנש םירצק ז"הדא ירמאמ האר - תואדוב והזש ,איבנ רותב אלא טפושו םכח רותב קר אל (6

.פ"הע ר"שהשבו ח ש"הש (7

.נ"שו תוכרב (8

תולשלתשהמ הלעמלש ,רתכ 'יחב אוה רשע דחא ןינע רשא ,הרשע הנומש תלפתב א"יה הכרב והזש ריעהלו (9
.(ץעוי 'יחב ד"ע) ס"עב םג ךשמנו ללוכה ,(םיטפשנהל ךרעב אלש אוהש טפוש 'יחב ד"ע) ס"עד

."ידוד הכל" טויפ (10

.ב"פר אינת (11

.ג"פ םש האר (12

.אי ,בי בויא (13

.ד"פ תועיד 'לה ם"במר האר (14

.ז"כפ (15

.מ"כבו ,זל חלש ת"וקל האר (16

.מ"כבו .ג"לפס אינת האר (17

.בי ,חי םיליהת (18

.אכ ,אכ תקוח י"שרפ (19

.הכ ילשמ (20

,גנ אמוי (21

,דנ םש (22

.'וכ ותדובעו ותלועפב השדח הפוקת הליחתה (ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה תנש) ת"יש'ה תנשבש ריעהלו (23
"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" י"נבל ןתינ רשאכ ,זאמ הנש םיעבראמ רתוי ורבעש ירחאל טרפבו
.(ג ,טכ אובת)

.נ"שו .טסק ג"ח טקולמ מ"הס האר (24

.דועו .ה"שת ,ד"שת ,ח"ערת ינימשה םויב יהיו ה"דב 'תנו אבוה .ט"ס א"ח א"בשרה ת"וש האר (25

.בי ,אנ 'יעשי (26

.שרדמה םשב תורטפההו תוישרפ רדסב םהרדובא האר (27

.די ,טמ םש (28

.דועו .גי ,ו"טפ ר"בדמב הארו הכימ (29

.דועו .98 א"יח ש"וקל םג האר (30

.דועו .א"עס ,אמ הכוס 'סותו ע"שרפ (31

.דועו ,אי ה"ר י"שר .ב"מ ה"פ הריצי רפס (32

.דועו .(א ,גיר) ולש ה"ר 'סמב ה"לש (33

.ד"פרתס םולשו םייח יכרד האר (34


הלואגה ןמז


חישמה - ונרוד אישנ
ףקותה לכב הלגתנ - ונרודבש

:"קחצי" - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ינשה ומש דצמ רתוי דוע ףסותינ הז לכבו [. .] .א

לצא וניצמש יפכ ,דבלב "קחצי" םשב םיארקנה י"נבמ המכ םנשיש פ"עאש - המדקהבו
קידצה ףסויל עגונב וניצמש יפכ ,דבלב "ףסוי" םשב םיארקנה י"נבמ המכ ןכו ,תובאה
שיש ףא) דיחיו דחא םש השענ הז ירה ,דחא םדאל תומשה םינתונ רשאכ ,מ"מ ,ומצע
תביתכל עגונב הכלהב ד"ספה עודיכו .דבלב םש יצח אלא וניא םהמ 'אש דעו ,(תובית וב
וליפא םירמוא שיו ,רודיהל פ"כע - תחא הטישב תומשה בותכל שיש ,הרות פ"ע תורטש
.1(אבוכיעל) דבעידב

םהיניב קלחל רשפא יאו ,דחא ךשמהב תויהל ךירצ תומשה ןינעו ןכותש ןבומ הזמו
לצא וליפא ,לארשי גהנמב שגדומכ - רחא לוגלגב ינולפ ןינעו הז לוגלגב 'יהי ינולפ ןינעש
תומשה תא ןתיל םירהזנ ,תומש ול ויהש והשימ לע םש םינתונ רשאכש ,םתס י"נב
ןויכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ויתומש 'בל טושפה םעטה םג והזש - 2ינולפ ארקנש יפכ קוידב
.ל"נה תומש ול ויהש קדצ-חמצה לש ונב םש לע ארקנש

:"קחצי" - ונרוד אישנ לש ינשה ומש ןכות רואיבו .ב

קוחש אלמי זא" 3ש"מכ ,החמשה תומילשל דעו ,החמשהו קוחצה םש לע אוה - קחצי
."וניפ

,הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" 4ל"זח ורמא ירה ,ןכתיה ,םינעוט רשאכו
"זא" אוה אוה ,ינימשה רוד ,ונרוד אישנ ירה - ?"וניפ קוחש אלמי (אובל דיתעל) זא רמאנש
םסרפל הויצו רזחו רמאו ,"הלואגל רתלאל"ש ומצעב זירכהש יפכ ,(הנומש ורפסמש)
קדס י"ע ותוארל רשפאו ,6"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" קר אל ,ונייה ,5"אב הז הנה"ש
ףיסוהל אלא ראשנ אלו ,7"הז רמואו ועבצאב הארמ"ש דע ,"אב הז הנה" אלא ,לתוכהב
דימו ףכית םנשי אלימבו ,9רבכ םיחצחוצמ םירותפכה םג ןכש ,8"ןכה ודמע" לש ןינעהב
,החמשהו קוחצה ע"והזש ,"קחצי" לש םינינעה לכ (םג ,"ףסוי" לש םינינעה לכ לע ףסונ)
."וניפ קוחש אלמי"ד ןפואב

רבודמה רשאכ ,םירומא םירבד המב - "ז"הועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא"ש המו
לש חישמה 'יה ונרוד אישנש ןויכמ ירה ,ד"ודנב לבא ;ונקדצ חישמ יוליג םדוק עגר תודוא
בויח שיש ,הזמ הריתי אלא ,תושר הנתינש קר אל ירה - 9*ףקותה לכב הלגתנ אוהו ,ונרוד
."הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ש ןפואב גהנתהל

לש העונתב ודמעיש ורודב םידיסחמ עבת ונרוד אישנש ךכל הביסה םג תנבומ ז"פעו
,תולבגה ילב הלודג החמשו ,החמש

םייחה תלילש םע רושק 'יהש רסאמ ,אפוג הזבו ,רסאמ לש ןינע רבע ומצעב אוהש פ"עא -
לוקש"ש תולגה ןינעל ד"ספה ףלחוה ז"חאל םגו ,הנושארל 'יהש ד"ספה 10עודיכ ,(ל"חר)
'וכ םיישקה םג ללוכ ,(םייחה רדעהמ רתוי השק הז ירה םימעפלו) 11"התימ רעצכ טעמכ
ק"שה םויב התיהש יפכ הלואגה ירחאל וליפאו ,הלואגה התיה רבכש ירחאל וליפא
תכרב ךרבל לוכי 'יהש הנושארה תונמדזהה התיה זאש ,12גרוברטפל ועיגהב ,ז"חאלש
- 13הכלה פ"ע למוגה

הלא לכמ לחה ,ףטו םישנ םישנא - הז ונרוד ,וירחא ורודל םג החמשה ןינעו העונת ךישמהו
םינטקה םידליה ןכו ,םישנא תרזעב (כ"וכאעו) ןהו םישנ תרזעב ןה ,ןאכ םיאצמנה
- ולוכ םלועה לכבש ףטהו םישנהו םישנאה לכ דחיב םהמע םיחקול םהו ,ןאכ םיאצמנה
."'וגו ודי תינש י-נדא ףיסוי"ד דועיה םייוקי ובש ,הלואגה רוד אוהש

א"ואכל םיכשמנ ונרוד אישנ לש וינינע לכש ,ןבומ ,"לכה אוה אישנה"ש רומאה פ"עו .ג
.דחא םש םישענש יפכו ,ל"נה ויתומש 'בד ןכותה םג ללוכ ,רודה ישנאמ

,הרותה פ"ע העיבת - ה"בקה תאמ עובתל תושרה ול הנתינ ,הז ונרודש תוטשפב ןבומ ז"פעו
ל"נכ) ומצע הז רוד אישנ לש גהנמה פ"ע ,הזמ הריתיו ,לארשי יאישנ לש לארשי גהנמ פ"עו
"ףסוי"ד ןינעה ןה ,14"הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ" לבקל ךירצ א"ואכש - (ג"ס
,הכשמהה תילכתבו העפשהה תילכתבו יובירה תילכתב ,"קחצי"ד ןינעה ןהו

םישימח" םג ללוכ ,הגלפומ תורישע לש בצמו דמעמ השענ לארשימ א"ואכ לצאש םג ללוכ
לארשי לכ"ש ךכל ףסונש עודיכ ,ךלמ רדגב אוה לארשימ א"ואכש ןויכ - 15"וינפל םיצר שיא
םיליכשמה" ש"ע - "רהז") 17רהז ינוקיתב אתיאדכ ,"םיכלמ" םג םה ירה ,16"םה םיכלמ ינב
,ולוכ םלועה לכ לש ("רהז ינוקית") ןוקיתה השענ םדי לע רשא ,18"עיקרה רהוזכ וריהזי
.(עיקרה רהזכ ריהזיש ,לארשימ א"ואכ לש ןוקיתה כ"וכאעו
(הגומ יתלב - א"שנת'ה לולא ד"וי ,אצת-יכ םוי תחישמ)

__________
,הנ (ט"ירת בובל) ןיטיג ביט האר (1

זאש ,תומשה 'במ 'אב ארקנ רתויב םיבורקה החפשמה ינבמ 'אש ינפמ ,תומשה ןתיל תורשפא ןיא כ"אא (2
.'וכו הצע שפחל םיכירצ

,וכק םילהת (3

,אל תוכרב (4

ש"הש (5

,םש (6

,וט חלשב י"שרפ .ג"כפס ר"ומש .הפוסב תינעת האר (7

.טער שיר ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא האר (8

.51 'עהב םש ןמסנהבו ,42 ט"פרת ש"הס האר (9

.95 א"ח ב"נשת ש"הסב ז"דע האר (9*

.נ"שו .185 ג"ח תויודעוותה - םחנמ תרות האר (10

.ית הוצמ ךוניח (11

.הלואגה לעב לש הריבה ריע םג אלימבו ,הנידמה לכ לש הריבה ריע זא התיהש (12

.ה"ה ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס האר (13

.ז"מהרבד 'גה הכרב חסונ (14

א-םיכלמ ,וט ב-לאומש - בותכה ןושל (15

.נ"שו ,זס תבש (16

.(ב ,א) המדקהב (17

,בי לאינד (18


חצניו - תמחלמ םוחליו


םיבלשב חותינכ םיבלשב ןוחטב

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

בצמה תודוא םג רבוד ךכ-רחאו ,חותינ תיישעל עגונב חתנמ אפור םע םעפ יתחחוש .א
.לארשי ץראב

םימחר שיא ךנה ירהו - ינש ידוהי חתנמ התאשכ :ול יתרמא ,חותינ תודוא רבודש ןויכ
הברה 'תולעל' ךירצו ,יניצר רבד אוה חותינש ןויכמ ,הרואכל - ותואירב תא קזחל ךנוצרו
קלחל ךירצ תייה ,לכש לעבו ןמחר שיא רותב יזא ,ןלציל-אנמחר ,'וכו םד הברהו תואירב
:םימעפ רשעל חותינה תא

,אפרתי הז קלחש דע ןיתמת ןכמ-רחאלו ,םד תצק אציי זאש ,דחא קלח חתנת םדוק
הלגת ירישעה קלחה תא חתנתשכ ףוסבל קרו ,'וכו 'וכו ינשה קלחה תא חתנת ךכ-רחאו
.םייוצר-יתלבה םינינעה תא איצותו חותינה תא השעת ןכמ רחאלו ,רבדה לכ תא

...האופר ינינעב םיחמתמ םכניא לבא - אדיפק םכל היהת אלש :אפורה יל הנע

רבדה תא איצוהל איה חותינה תרטמ ירה :ל"נה הנעו ?החמתמ יניא עודמ :יתלאש
ןכו ינש ךתח ושעי עובש רחאלו ,אפרתיש דע וניתמיו ןטק ךתח ושעי םאו ,יוצר-יתלבה
םד תצק ךפשי ,ףוגה ךותב יוצר-יתלבה רבדה ראשי םייתניב ירה ,ירישעה ךתחה דע האלה
.רסח ןינעה רקיעו תויה ,(חמצי בוש הז םייתניבו) תלעות לכ ךכמ אצת אל ךא

רבדה תא איצוהל םיבייחו הרירב ןיאש תויה :הטושפ ךכל הצעה - אפורה ךישמה - ןכלו
שילחי הז העש יפלש תורמל ,1אדח אעגרבו אדח אתעשב תאז תושעל ךירצ ,יוצר-יתלבה
אעגרבו אדח אתעשב 'יהי הזש ןויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא - םד רתוי ךפשיש רחאמ תואירבה תא
רשעב תאז ושע וליא ךפשנ 'יהש םדהמ תוחפ ךרעב אלש 'יהי ללוכה ךסה ירה ,אדח
.יוצר-יתלבה ןינעה תא ואיצוי יכ ,אירבי הלוחה הז-ידי-לע - רקיעו דועו .םימעפ

בצמו דמעמל עגונב (לשמנב) םג תאז השעי ילואו - ותעד תא עומשל חמש ינאש ול יתרמא
:לארשי ץראב

ץרא תא וידיל רוסמל םיצור אלש ינשה דצל ורמאיש - תחא תורשפא :תויורשפא יתש ןנשי
ילוא ואריו וניתמי אלא ,םולכ לעופב ושעי אל - ךכמ 'זגורב' 'יהי אוהש ןויכמו ,לארשי
זאו (עובש ךשמב ךכ ךשמנ בצמהש האריו תויה) בוט רתוי חור-בצמ ול 'יהי עובשכ רחאל
אלימבו ,לעופל עגונב םולכ ושעי אל ןיידע לבא - והשמ רתווי אוה ילואש בוש ול ורמאי
,םוקמ לכבו הלאמרב ,םכשב ,ןורבחב ,הקיתעה םילשוריב 'וכו קשנ םע םילבחמה ויהי
!ןלציל-אנמחר

לכ תא םשמ ואיצוי אדח אעגרבו אדח אתעשבש - הינש תורשפא הנשי ,תאז-תמועל
!םשמ םתוא וחלשיו ,םימלשו םיאירב ,םילבחמה

םישנא אלא םניא םילבחמה - םילבחמ םה םש םיאצמנה םיברע יפלא-תורשע לכ אל ירהש
.טקשב תויחל םהל ונתיש םיצור קר םה ,ןינעה לכ עגונ אל ראשה לכלש ןויכ ,םירופס

םיגרוה םהו ,םירופס םישנא אלא םניא תומוהמ םישועה ולאש ,ןונבלב תעכ םיאורש יפכ -
.ןלציל-אנמחר ,םישנא יפלא-תורשע

םילשוריב םירופס םישנא םנשי :לארשי ץראב םיאצמנה םילבחמל עגונב הז-ךרד-לע .ב
,'וכו דולב םירופס םישנאו ,םכשב םירופס םישנאו ,ןורבחב םירופס םישנאו ,הקיתעה
2"ןטק יוגב הרגתת לא"ש הנעטב - םתא קסעתהל םידחפמש אלא ,םה ימ םיעדויו
,םש בשייתהל םידוהיל תתל רוסא ,םולכ תושעל רוסא אלימב ,"לודג יוג"ב ןכש-לכמו
!םש בשייתהל םהל םינתונ אל - ןוחטב ישנא םניהש םישנא וליפאו

!!םינש רשעב םישנא האמ ,(אמזוג ךרדב) םישנא האמ אמתסמ ובשייתה םינש רשע ךשמב

הילע" :םש תאז םינכמ םהש יפכ - הדוליה דצמ) םידוהי-םניאה רפסמב ופסונ ןמז ותואב
.הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו !הככ םימעפ המכ ("תיעבט

- החנמב אורקל וליחתהש יפכ - 3"ךל ןתת םירטושו םיטפוש"ד ןינעה םייוקיש ,ןוצר יהיו .ג
,הרותה יניד יפל וקספי "םירטושו םיטפוש"הש

םירתוומ םאש - (םימעפ המכ רבכ רבוד ויתודואש) 4תבש תוכלהב רורבה ןידה םג ללוכ
םא הנימ-אקפנ לכ ןיאו ,"םהינפל שבכיל החונ ץראה אהת" הדי-לעש ךרדה יהוז ,לבחמל
וא סטייה-ןוארק ,גרובסמאיליוו ,סנעדראג-ויק ,קראפ-אראב לע וא ,לארשי ץרא לע רבודמ
.ןיד ותוא והז םוקמ לכב - קרב-ינב

,ה"בקה ותוא הזו תויה - 'וכו ןומרח רה ,ןלוגל עגונב ,הלאמרל עגונב קוספל ךירצ םג ךכו
.תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוח ,אחישמד אתבקע לש בצמו דמעמ ותואו ךורע-ןחלוש ותוא

רשא (אבצב תעכ םיתרשמש) אבצה ישנא תארוהכ - "תאזה הרותה קר רויש ונל ןיא"ו
לכ םע תושעל ךירצש המ תא ושעי אל םאו םיחטשהמ וגוסי םאש ,רורב ןפואב ורמא
םידוהיה לכ תא ,'יהת-אל-'יה ,שפנ-חוקיפ לש הנכסב םידימעמ - ןוחטבהו תוריהזה
.םש םיאצמנה
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה לולא ח"רד ,האר פ"ש תחישמ)

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב תאבומ (*

,טכק א"חז (1

,גיק םיחספ .(נ"שו) ב תוכרב האר (2

.םיטפוש פ"ר (3

.ו"ס ט"כשס ח"וא ז"הדא ע"וש (4


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

לולא םויו םוימ "מ"שת ןמוי"מ ו"מ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

:ול רמא רשא ,ש"דא ק"כ לש 'קה ורדחל טכה י"י 'רה סנכנ םויה :לולא ,'ד םוי
רכש ןתיל"ה הז 'יהיו "להקה" תנשל רמועב ג"לב םידליה תכולהתמ םובלאה תא סיפדהל
איבי ,אבה עובשב 770 "לארשי ןג" תונחמ ואובישכ .(להקה תודוא 'אנש) "םהיאיבמל
,םיבר םיחרוא ואובי ירשת שדוחבש ןויכ (ג .(ורמגנ רבכש ףא) ולש ץיק תונחמה תא םג
(טכה 'רהל) ול שיש ןויכמ ,אלימב ,'וכ םלצא םשור השוע (םא קפס שי) ירה םיאורש המו
גח לכב רקבמ ינא ובש (הרותה רדה) יווקראפ ןרטסיא 'חרב ןכו טנדיזרפ 'חרב האנ ןינב
םשל סנכהל (םיחרואהמ) הצרי םאש ידכ האנ ןפואב 'יהיש והורדסיש ןוכנהמ ,חספה
.'וכ םיאתמה ןפואב ןינבה 'יהי

,ש"דא ק"כמ רודיסה תא לבקל (הבושת-לעב) ןתח סנכנ החנמ תלפת ינפל :לולא ,'ה םוי
ךירצ םא ל"נה לאשו ,בויחב ש"דא ק"כ הנעו ?טנבאב שובל החנמ ללפתהל םאה לאשו
הנווכה המ:לאש ל"נה .ךתריחבב יולת הז :ש"דא ק"כ הנעו ,הנותחה דע טנבאה שובלל
טנבאה תשיבל תביס םאה :ל"נה לאשו .(שובלל) תולפתה תעב קר :ש"דא ק"כ הנעו ?הזב
.ןכ :ש"דא ק"כ הנעו ,'וכ רודיסה (תלבק) ינפמ איה

ורמא הליחתבו ,ל"ר בל הלוח 'יהש ליזרבב :הז לולא שדוח תליחתב עריאש השעמ *
המ ןמז רחאו ש"דא ק"כל כ"ע בתכו ,הזב וקפתסה כ"חא ךא ,וחתנל ךירצש םיאפורה
.חותינב ךרוצ ןיאש ואצמו הוה ןכו ,ויתוקידבב םעפה-דוע קודבי אפורהש :הנעמ לבקתנ

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה מ"המ ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.ל"ומה .ךרעב קר אלא קיודמב דימת השענ אל ןמויב תועשה ןויצ .המצע החישב ןייעל שי םירבדה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ומע ובר ןילגמ הלגש דימלת

תהגהמ (ןטקומ וקלחב) רידנ םוליצ תאזב םיאיבמ וננה ,לולא שדוח םע רשקב
א"ישת'ה לולא ח"הבמ ,בקע פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ

,ךליאו 625 ב"ח ש"וקלב (םילק םייונישב) הספדנ החישה)
.ךליאו 381-2 (השדח האצוה) א"ישת'ה שדוק תוחישבו

לידבהל ידכו ,שדוק תוחישד ל"ומהמ םיפסונ תומוקמ-יארמ ונאבה ג"הושב
(ןטק בתכב ל"ומה תורעה ואב מ"המ ש"דא ק"כ תורעהל םניב:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

:לולא שדוח ןופ ןינע רעד זיא ולאה םירבדה לככו

םישעמ יד ףיוא טלקמ ריע ןא זיא לולא סאוו ,ךל יתמשו ודיל הנא ןופ ת"ר יד זיא לולא
.רהאי ץנאג א ןופ

ןצנאג םעד ןאטעג טאה רע סאוו ןובשח א ןכאמ ןעמ ףראד לולא שדוחב זא ,טניימ סאד
,ראי

םוקמב ונינפלש םוליצב םמוקמו ע"פב ףדב ש"דא ק"כ י"ע ובתכנ ןמקלד םיעטקה 'ב]
"ךלמה יחי"ב ספדנ ולא םיעטק לש ק"יתכה םוליצ .לוגיעב 5 הרפסה ש"דא ק"כ ףיקהש
[:םירבדה רשק תנבהל םמוקמב םונקתעה ןאכו ,18 זיש

טימ זיא - 'יוה ךרד ,ךרדה תא רבעו םגפו אטח ביוא םעראוו .ו"ח ,םיבוט אל םישעמב
םדאד םדאה םד ךפוש זיא רע ,1םדאב םדאה םד ךפוש ,שפנ חצור א רע זיא הריבע רעדעי
םדאב רעביא סע טיג ןוא ,תיקולאה שפנ ןייז ןופ תויחו םד םעד סיורא טמענ רע ,השודקד
.דיזמב וא גגושב םדאה םד ךפוש - 2ערה רציה אוה לעילב םדא -

ןופ ןסיירפא ךיז - לולא שדוחל ןייז הלוג טעוו רע ביוא .טלקמ ירע יד זיא לולא שדוח ןוא
יד ןופ ןוא ן'תוליגר ,תונוצר ענייז ןופ - 1ךיבא תיבמו ךתדלוממ ךצראמ ,3תואיצמו שי ןייז
זיא רע - 2ותריד אהת םש ,המש 5סנו ןייז טעוו סע ןוא - 4תעדו םעט לכש ןייז ןופ תונקסמ
ןופ רדס םעיינ םעד טיול ןבעל ןייז ןענעדראנייא ,"טראד ךיז ןעצעזאב" וצ ךיז אב טילחמ
.תרפכמ תולג זיא - הבושתו שפנה ןובשח

םינינע יד ךיוא ראנ ,ןרעוו רפכתנ ןלעוו ,גגושב ןאטעג טאה רע סאוו םינינע יד ראנ טינ ןוא
ףיוא הבושת ךאד טפלעה רעטציא םוראוו ,ןרעוו רפכתנ ןלעוו ,דיזמב ןאטעג טאה רע סאוו
.ל"נכו .םדאה םד [6 הרפסה תא לוגיעב ש"דא ק"כ ןמיס ןאכ] ךפוש

תונודז סלאמאד סאוו ,הבהאמ הבושת וצ ןעמוקוצ טינ ךאנ ןעק רע וליפא ביוא זיא -
ש"דא ק"כ ןמיס ןאכ] ,רע טוט הארימ הבושת - ,םינפ לכ לע ,רעבא .3תויכזכ ול ושענ
םימי ןופ הארי רעד ןופ יצ ,ןידה תארימ יצ ,שנועה תארימ יצ [7 הרפסה תא לוגיעב
לארשי אדב אד ןיארשקתמ 6ןירשק תלת סאוו םעד ןופ - 4יל ידודו ידודל ינא ןופ ,םיארונ
זא - ה"ב ףוס ןיא תוהמו תומצע ןופ ןסירעגפא זיא רע ןוא ,ה"בוקב אתיירואו אתיירואב
,תוגגשכ ול ושענ תונודז זיא ,הארימ הבושת םיא אב טרעוו ,םעד ןיא ךיז טכארטאב רע
.תרפכמ תולגו

טלקמ ירע אב יוו יוזא טקנופ ,תוינעתו םיפוגס ןופ ןינע םעד טינ רעבא טניימ ןעמ .ו
סאוו ,תולג זיא טלקמ ירע ןופ ןינע רעד .ןרעטאמ ךיז ףראד רע זא הנווכ יד טינ זיא
רע סאוו םינינע ,טלקמ ירע ןיא םיא טיג ןעמ רעבא .רפכמ זיא תולג ןופ ןינע םצע רעד
ידימ 'יל דיבע - 5יחו ןעוועג זיא טלקמ ירע ןיא .ותיבב טנייוועגנייא ייז טימ ןעוועג זיא
.אתויח 'יל יווהיתד

זיא דימלת רעד זא םגה ,ומע ובר ןילגמ הלגש דימלת זא ןיד רעד ךיוא ךאד זיא ראפרעד
לוגיעב ש"דא ק"כ ןמיס ןאכ] ןוא ,7ומע ובר ןילגמ זיא ןגעווטסעדנופ ,בר םוצ לפט א ראנ
זיא סאוו ךרעה קוחיר ףיוא קידנעקוק טינ ,םיא טימ ןייז טעוו ובר זא [8 הרפסה תא
םתאו וצ ,הבושת וצ ןעגניירבטימ םיא טעוו רע ,אתויח 'יל דיבע ןייז טעוו ,ייז ןשיווצ
.7ועמשת ילוקב םא םויה - 6םויה םכלוכ םייח םכיקלא 'יוהב םיקבדה

__________
תישארב (1

,גי רבדמב הרות יטוקל (2

ויבהואמ םדאה דרפנש ,התימ רעצכ טעמכ לוקשש תולג רעצ :םש ךוניח 'סב האר (3
.םירז םע וימי לכ ןכושו ותדלומ ץראמו

.ו"סרת ךל ךל ה"דוס האר (4

לודגה הככו כ"גייעו .ןוכלת אל הסונמבו 'וכ דיתעל 'וכ חרב יכ :אל קרפ אינת האר (5
.ותלחתב

,גע ג קלח רהז האר 6

תוכמ (7

__________
.ךל ךל פ"ר (1

.נ"שו .(הנשמב) ב ,אי תוכמ .אי ,םש יעסמ (2

,ופ אמוי (3

ש"הש (4

.במ ןנחתאו (5

ןנחתאו (6

,חצ ןירדהנס (7"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish