ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

השקב לש ןושל לכבו הלופכ השקב ,שקבמו עיצמ יננה
םינב ןה ,םידליל םינטק "להקה" יסוניכ ,םיסוניכ ורדסיש -
םיאבה םימיה ךשמב םימעפ 'ג פ"הכל ,(דרפנב) תונב ןהו

*

לולא ט"י ,אובת 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= חעש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה לולא ז"ט ,אובת פ"ש תוחישמ / !"ץראה לא אובת" יאדוב

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / !הלוגס תנש וז ירה

*"םעה תא להקה"
להקה תנשל תודחוימ תוארוה / השקב לש ןושל לכב הלופכ השקב

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
לולא י"ח ,אובת ק"ש םויב / מ"שת ןמוי ךותמ ח"מ קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ג"משת'ה אובת ק"שעל יללכ בתכמ לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ םוליצ / גאט עצנאג םעד ,גאט ןדעי

יפרג ץבוק

__________
קוסעי אוהו ,להקה תנש - ט"לעבה הנשה תארקל עובשה חתפנ "םעה תא להקה" רודמ (*
- תומדוקה "להקה" תונשב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ רסמש תודחוימה תוארוהב
.םוקמו םוקמ לכב ("ס'להקה") םידלי יסוניכ תכירע תודוא רקיעב


תוכלמ רבד


!"ץראה לא אובת" יאדוב

אובת" דימו ףכיתש הרורבו תיאדוו העידיב רודח 'יהי ידוהיש ךרוצ שי
תבשיו התשריו"ד ןפואבו ,שממ לעופב ץראל האיבו הסינכ ,"ץראה לא
תומלעהה לכ לע לקנב רבגתהל לכויש תלעופ וז העידי ,ןכש * "הב
,"בבל בוטבו החמשב" ותדובע דובעלו ,תולגה תכשחד םירתסההו
רבכ םיאצמנ * דבלב העש יפל אלא הניא תולגה תכשחש ועדיב
* הדיתעה הלואגב ,"ץראה לא אובת"ד ןמזל שממ תוכימסב

הגומ - ו''משת'ה לולא ז"ט ,אובת פ''ש תוחישמ

תורואמה ינש תדלוה םוי - לולא י"חל תוכימסב םלועל איה אובת 'פ תבשד תועיבקה .א
2תבשמ םיכרבתמש עובשה ימיב וא ,אובת 'פד עובשב - 1ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה ,םילודגה
.(וז הנש תועיבקבכ) אובת 'פ

םינמזב ןירוקש הרותה תוישרפב םג םיזמורמ (4לולא י"ח - ללוכ) הנשה ידעומש 3עודי ,הנהו
.ולא

,רמולכ ,ןמזה םע "תויחל" םיכירצש (לולא י"חד תדלוהה םוי לעב) 5ןקזה ר"ומדא תרותכו
םיכירצ ,'וכ הבשחמו רוביד השעמד םינינעה יטרפ לכב ,םוי-םויה ייח ,ידוהי לש וייחש
.6עובשה תשרפ - ןמז ותואב םידמולו ןירוקש הרותה ינינעב םירודח תויהל

,לעופב הדובעל עגונב - אובת 'פל לולא י"חד תוכיישהו רשקה תא אוצמל שי ,ךכל םאתהבו
.ןמקלדכ ,7"רקיעה אוה השעמה"

:"אובת" ,8השרפה לש המשב האבש יפכ - אובת 'פד הארוהה רואיב .ב

םמייקל םיכירצש םיוויצל המדקה אלא הניא - 9"ץראה לא אובת יכ 'יהו" ,השרפה תלחתה
ירפ לכ תישארמ תחקלו" יזא ,"ץראה לא אובת"ש ירחאל ,רמולכ ,ץראל הסינכה ירחאל
רשא םויב" - השרפה ךשמהב ז"דעו .10"'וגו 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו 'וג המדאה
ירבד לכ תא םינבאה לע תבתכו 'וג תולודג םינבא ךל תומקהו 'וג ץראה לא ןדריה תא ורבעת
ןדריה תא םכרבעב םיזירג רה לע םעה תא ךרבל ודמעי הלא" ;11"בטיה ראב תאזה הרותה
.12"'וג

רמאנ רבכש) ץראה תקולחו שוביכ ,ץראל הסינכד יוויצה תודוא רבודמ אל אובת 'פב ,רמולכ
יכ"ד ןינעה וליאו ;ץראל הסינכה ירחאל תווצמה םויק תודוא ,םא יכ ,(13ז"נפלש תוישרפב
"ץראה תא אובת"ש הרומג תואדוובו רוריבב םיעדוי רבכש ןויכמש - אוה "ץראה לא אובת
.ץראל הסינכה ירחאל תווצמה םויקל הנכהה לע יוויצה אב ,יזא ,דימו ףכית

ןכות) ץראל הסינכה ירחאל םיוויצה םש לע אל ,רמולכ ,"אובת" אוה השרפה םש ,כ"פעאו
.(השרפה ןכותל המדקה) "ץראה לא אובת"ד תואדווהו העידיה םש לע ,םא יכ ,(השרפה

םג ,יזא ,דימו ףכית ,"ץראה לא אובת"ש תואדוובו רוריבב םיעדוישכ ,יכ - רבדה םעטו
.ירמגל רחא ןפואב תישענ ץראל הסינכה ירחאל תווצמה םויקל הנכהה

:ולא ונימיב לעופב הדובעל עגונב הארוה םידמל הזמו .ג

הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגב ץראל הסינכה - אוה ,"ץראה לא אובת"ד ןינעה תומילש
.15"ךנוצר תוצמכ" ,תומילשה תילכתב צ"מותה םויק 'יהי זאש ,14תולג 'ירחא ןיאש

,תולגה ןמז ףוסב דחוימבו ,תולגה ןמזב צ"מותה םויקד הדובעה תוללכ - הזל הנכההו
,תווצמב םינייוצמ ויה ,ץראל הצוחל ץראה ןמ םכתא הלגמ ינאש פ"עא" :16ירפסה ןושלבו
י"ע ,ןכש ,17"'ה ץראב םיבשויל תווצמה לכ רקיע יכ" ,"םישדח םכילע ויהי אל ורזחתשכש
,תומילשה תילכתב צ"מותה םויקל םיכוז ,18"םינויצ"ד ןפואב ,הזה ןמזב צ"מותה םויק
.הדיתעה הלואגב ,"ץראה לא אובת"ש ירחאל ,"ךנוצר תוצמכ"

:"אובת" - השרפה םשמ דומילהו הארוהה האב הז לעו

םויק י"ע) "ץראה לא אובת"ש ירחאל "ךנוצר תוצמכ" צ"מותה םויקל הנכהה תדובעש ידכ
הרורבו תיאדוו העידיב רודח 'יהי ידוהיש ךרוצ שי - יעבדכ 'יהת (תולגה ןמזב צ"מותה
תבשיו התשריו"ד ןפואבו ,שממ לעופב ץראל האיבו הסינכ ,"ץראה לא אובת" דימו ףכיתש
,"הב

,תולגה תכשחד םירתסההו תומלעהה לכ לע לקנב רבגתהל לכויש תלעופ וז העידי ,ןכש
,דבלב העש יפל אלא הניא תולגה תכשחש ועדיב ,19"בבל בוטבו החמשב" ותדובע דובעלו
.20"הב תבשיו התשריו . . ץראה לא אובת" - דימו ףכיתו

:לולא י"חל אובת 'פד תוכיישהו רשקה ןבומ ז"פע .ד

,תודיסחה תרות תצפהו יוליג - םנינעש ,ןקזה ר"ומדאו ט"שעבהד תדלוה םוי - אוה לולא י"ח
י"ע ד"בח תודיסח תרות יוליגל דע ,ט"שעבה י"ע תיללכה תודיסחה תרות יוליגמ לחה
.21ןקזה ר"ומדא

הז םויבש ,ןבומ - 24"רבוג 23ולזמ" זאש ,םיקידצ לש תדלוה םויד יוליעה לדוג 22עודיה פ"עו
.תודיסחה תרות תצפהו יוליגב הריתי תורבגתה הנשי

ט"שעבה עמשש המ 25עודיכ ,חישמה תאיבל הנכה הוהמ תודיסחה תרות תצפהו יוליג ,הנהו
ךדומל םסרפתיש תעב" - "רמ יתא תמיא" ותלאש לע הנעמב ,חישמ לש ויפמ חישמ לכיהב
י"ע השענ "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד רקיעה רקיע ירהו ,"הצוח ךיתוניעמ וצופיו םלועב הלגתיו
.שפנבש ד"בחב הגשהו הנבהב ,27"ןוסנרפתי"ד ןפואב ,26ד"בח תודיסח תרות יוליג

י"חד ןינעה ןכות) תודיסחה תרות תצפהו יוליג ירחאלש - לולא י"חל אובת 'פד רשקה והזו
םייקתנש ןויכמד ,"ץראה לא אובת" דימו ףכיתש תואדוובו רוריבב רתוי דוע ףסותינ ,(לולא
זאש ,אחישמ אכלמ תאיב ,"רמ יתא"ל ךרדה הללסנ ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןינעה רבכ
ןמזב הנכהה תדובע םג ,אלימבו ,תומילשה תילכתב "הב תבשיו התשריו . . ץראה לא אובת"
.תומילשה תילכתב תישענ הזה

תילכתב (לולא י"חד ןינעה ןכות) הצוח תונייעמה תצפה ירחאל - הזב הריתי השגדהו .ה
ירבד לכ תא 'וג תבתכו" אובת 'פב יוויצל םאתהב ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע תוטשפתהה
םוסריפ השענ ודי לעש ,30ונרוד אישנ י"ע - 29"ןושל םיעבשב" ,28"בטיה ראב תאזה הרותה
.ע"הואד תונושלב םג תודיסחה תרות תצפהו

:הזב ןינעהו

ןמזל תוכימסב םידמועשכ ,"ןושל םיעבשב" ,הרותה תוימינפ ללוכ ,הרותה תביתכב ךרוצה
:םיתשב - אוה (המילשהו תיתימאה הלואגב) "ץראה לא אובת"ד

הרטפהה ןושלבו ,31"םכנאצ וערו םירז ודמעו" רמאנ אובל דיתעל ירהש ,ע"הוא ליבשב (א
םימע לא ךופהא 33זא" :הזמ הריתיו ,32"ךנותרשי םהיכלמו ךיתומוח רכנ ינב ונבו" :וז תבשד
- הזה ןמזב הנכהה תויהל הכירצ ,ןכלו ,"דחא םכש ודבעל . . (34שדוקה ןושל) הרורב הפש
תרותב וראבתנש 'וכ 'ה תנומא ינינע - ללוכ ,םהילא םיכיישה הרותה ינינע דומיל י"ע
.תורורב ןניאש תופש ,םנושלב םוגרתה י"ע ,תודיסחה

דע ןיתמהל ןמז ןיא ,35"הנשיחא"ד ןפואב אובל הכירצ הלואגהש ןויכמד - י"נב ליבשב םג (ב
ןושלב (חישמה תאיבל הנכה - הצוח ךיתוניעמ וצופי) תודיסחה תרות ןיבהלו דומלל ולכויש
םהמע דומלל םיכירצ ,אלא ,(שדוקה ןושל םיניבמ םניא ןיידע - םלוככ םבור - ירהש) שדוקה
.םעו םע ןושלב ,ףכית

רבכ םיאצמנש רתויב השיגדמ - ע"הואד תונושלב תודיסחה תצפהו תוטשפתה ,ןפוא לכבו
םג (רומאכ) לעופ הז ןינע ,רשא ,הדיתעה הלואגב ,"ץראה לא אובת"ד ןמזל שממ תוכימסב
.הזה ןמזב הנכהה תדובע לע

הנש תועיבקב טרפבו - לולא ו"טל אובת פ"שו לולא י"חד תוכימסב םג שגדומ ליעל רומאה .ו
םוי - לולא י"ח ךרבתמ ונממש ,אובת פ"ש(ל הנכה) ברע ,ישש םויב לח לולא ו"טש ,וז
:םימימת יכמות תבישי (תדלוה) תודסייתה

תצפהו יוליג השענ ,רומאכ ,ודי לעש) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םיירקיעה וינינעמ
עובק ןפואב םימימת יכמות תבישיד "לעופ להנמ" ותויה - ("בטיה ראב"ד ןפואב תונייעמה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תנותח םע דחיב התיה הבישיה תודסייתהש ,ךכ ידכ דעו .36יחצנו
'גש עודיו ,ישילשה םויב - אפוג םהבו ,התשמה ימי תעבשב) 37ז"נרת לולא ג"יב המייקתהש
,י"נב לצא - כ"וכאעו ,םדא לכ) ייחב ירקיעו יללכ ערואמ ,(38תחא תואיצמל םיבשחנ םימי
רכז" - ותואיצמ תומילש יהוזש ,ךכ ידכ דע ,רודה אישנ (לארשי יאישנו םיקידצ טרפבו
.39"םדא םמש תא ארקיו (אקוד זאו) 'וג םארב הבקנו

,"הבישי" לש ןפואב 'יהי תודיסחה תרות דומילש - םימימת יכמות תבישי לש הנינע ירהו
תבשיו התשריו . . ץראה לא אובת יכ" ש"מ ד"ע) תובשייתה לש רדסבו ןפואב דומיל ,רמולכ
ז"יע ,רשא ,41"הרותבש אילגב תויגוסה דומילכ" ,הגשהו הנבה לש ןפואב דומיל ,(40"הב
.ונקדצ חישמ תאיב תא רתוי דוע םירהממ

:רתוי תויטרפבו .ז

:ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ רמא - 42הבישיה תודסייתה תעב ורמאנש תוחישה 'אב
ןעמל ,ונוליחנה םייברהו ט"שעבה ונרומש תורואמה תא קילדמ יננה . . הבישיב וז הלחתהב"
."חישמה תאיב תא שיחהל ,הצוח ךיתוניעמ וצופי לש החטבהה םייוקת

תיב תמחלמל אצויה לכ" ןינעב 43העודיה החישב - רתוי תויטרפבו תוכיראב ראבתנ הז ןינעו
ולא םע םוחלל םדיקפתש ,"דוד תיב ילייח" םה םימימת יכמות ידימלתש ,הנכותש ,44"דוד
אובי אלש םירמואו אובל רחאתמש ךחישמ תורחאתה") 45"ךחישמ תובקע ופרח רשא"
,םעט המ ,חישמ לש ולגרל הפצ ףדגמו ףרחמ רוד תיאר םא" :47שרדמה ירבדכ ,(46"םלועל
,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב 'ירתב ביתכו ,ךחישמ תובקע ופרח רשא 'ה ךיביוא ופרח רשא
הנומאה קוזיחו ,(דוד ןב חישמד רואה יוליג) תודיסחה רוא יוליג י"ע תישענ וז המחלמ ,רשא
תודסייתהש ,אצמנו .(ל"נה החישב הכוראב ראובמכ) ונקדצ חישמ י"ע המילשה הלואגב
. . ץראה לא אובת"ד תואדוובו רוריבב רתוי דוע הפיסומ לולא ו"טב םימימת יכמות תבישי
.דימו ףכית ,"הב תבשיו התשריו

__________
.(ךליאו 141 ג"שת ש"הס) ג"שת לולא י"ח תחיש (1

,חפ ,גס ב"חז האר (2

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש (3

.ךליאו 122 ה"שת ש"הס .ךליאו 140 םש ש"הס הכוראב האר - דעומו ט"וי ארקנש עודיכ (4

.ךליאו 29 ב''שת ש"הס .ןושח 'ב - "םוי םויה" (5

יטרפ ןפואב םג אלא ,יללכ ןפואב קר אל - "ונייח (תווצמו הרות) םה"ד ןינעה תוללכ יבגל הזבש שודיחהו (6
הדובעב ונינעו ,(עובשה ימי תעבש דגנכ ,םיקלח העבשל תקלחנש יפכ - אפוג עובשה תשרפבו ,עובשה תשרפ)
ייחב תולגתהב אבש ,יטרפ תויחב םג תכשמנש ,םא יכ ,יללכ תויח 'יחבב איה הרותהש דבלב וז אלש -
אוה ימשגה ףוגד תויחהש ,ונייה ,השעמו רוביד הבשחמד םינינעה יטרפ לכב ,םוי-םויה ייחב ,ףוגב המשנה
.הרות -

ןמז המכ ירחאלש דע ,וז הרות רואיב לע ועגייתה םידיסחה ינקזו ילודג םגש ךכל הביסה תא ראבל שי ז"פעו
הרותהש ,רומאכ ,רבדבש שודיחה לדוג דצמ - (םש ש"הסב רפוסמכ) יעצמאה ר"ומדא י"ע וז הרות הראבתנ
חכ-תניתנב ךרוצ שיו ,'וכ ךורע-ןיאבש ןפואב רתויב תילענ הדובע יהוז ,רשא ,'וכ יטרפ תויחד ןפואב תכשמנ
ז"הדא י"ע הנמתנש ,יעצמאה ר"ומדא י"ע - רבסהו רואיב תפסותבו ,ןקזה ר"ומדא ,רודה אישנ י"ע - תדחוימ
.םידיסחה לש םכירדמל

.ז"ימ א"פ תובא (7

ול וארקי רשא ומש"ש לולא י"חד תדלוהה םוי ילעב תרותמ ריעהלו .דועו .נ"שו .58 ה"ח ש"וקל האר (8
מ"ההל א"וקל .ותלחתב א"הויהעשב ז"הדאמ אבוה) ''הז םשב ארקנה רבדה תא 'יחמו הוהמ ,שדוקה ןושלב
.(ךליאו ג"עס מ"ההל ת"וא .ד"מרס

. . השוג לע ורזג הליחתב ,ם"וכעה ץרא" :(א"יפר *תמ תאמוט 'לה) ם"במרב ימויה רועישל רשקהמ םג ריעהל (9
ןורתיכ - לארשי ץרא "ץראה" לש התלעמ רתויב תשדגומ הז ןינעב ,רשא ,"'וכ אמטיש הריוא לע ורזגו ורזח
תועלבומ ןהש פ"עא תורוהט לבב ילוע לש םיכרד תקזח" :רועישה םתוחו םויסמ םג ריעהלו .'וכ ךשוחה ןמ רואה
תועלבומש םיכרדב וליפא הרהט תלעופ ("ץראה לא אובת" ז"יעש) לארשי ץראל הכילההש - "ם"וכעה ץראב
.םינש תואמ כ"וכ ירחאל התקזחב הרהטהו ,ם"וכעה ץראב

__________
םידיסחה ילודג םגתפ עודיכ - (לולא י"חד תדלוהה םוי לעב) ןקזה וניברל םיתמה תייחתד תוכיישהמ ריעהל (*
ישובלב ,ד"בח תודיסח תרות יוליג - אוה ןקזה וניבר לש ושודיח ,יכ ,"םיתמ 'יחמ" אוהש ןקזה וניבר לע
ךל ןיא ,ירהש - תינחורה הדובעב םיתמה תייחתד ע"והזו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע ,שפנבש ד"בחד הגשהה
רעד סאד זיא" ,תיקלא הגשהמ לעפתמו ןיבמ לכשהשכו ,יעבטהו ישונאה לכשכ (התימ לש ןינע) רק רבד
.(ןויס א"י - "םוי םויה" .ד"פר תודיסחה תרות סרטנוק) "םיתמה תייחת רע'תמא

,וכ (10

.ח-ב ,זכ (11

.בי ,םש (12

.דועו .ךליאו נ ,גל יעסמ .ךליאו בנ ,וכ סחניפ (13

.דועו ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה ,וט חלשב אתליכמ (14

ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .ךליאו ב ,חכשתת ךרכ) םש ת"הוא .(ד-ג ,וצ ,הצ) יחיו פ"ר ח"ות הכוראב האר (15
.מ"כבו .ךליאו

.הכ ,חי ירחא ן"במרב 'תנו אבוה .זי ,אי בקע (16

.םש ן"במר (17

.םש ן"במרו ירפס ,אל 'ימרי - בותכה (18

.מ"כבו .ו"כפ אינת .(א ,ופש) ונתשרפ ףוס ה"לש .ןפוסב בלול 'לה ם"במר הארו .זמ ,חכ ונתשרפ (19

.ד"ס לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחיש םג האר (20

:אובת 'פבש ,זכ) "םעל תייהנ הזה םויה" קוספב םג זמורמ ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םנינעש ,ריעהל (21
ךורב" ורמאיש םאיבהלו י"נב תובשומו תוריעב רוזחל התייה ט"שעבה לש ותגהנהש עודיכ - ט"שעבה לש ונינע
הזה םויה"ד ןינעה ןכות והזש ,תודהיה תדוקנ תוררועתהו יוליג ,ונייה ,(ךליאו 138 שידיא מ"הס) ב"ויכו "םשה
אוה הזה םויה"ש (חפש ג"חזל צ"יול יטוקל) ר"ומאא ראבמש יפכ - ןקזה ר"ומדא לש ונינעו ."םעל תייהנ
ראובמכ ,(טי ,וכ ונתשרפבש) "תראפתלו םשל הלהתל" קוספב ןכו) "ד"בח תולדגד ןיחומ 'גה אוה ,'יוה פ''ג רפסמ
תרות דסיימ ,ןקזה ר"ומדא לש ונינע - (ד"בח לע יאקד (םש צ"יול יטוקלב אבומ - ב ,במ ונתשרפ) ת"וקלב
.ד"בח תודיסח

םש .ךליאו 89 ג"שת ש"הס :(לולא י"ח) וננינעב כ"ג הארו .נ"שו .1 הרעהל ג"הוש 86 ה"ח ש"וקל (22
.ךליאו 178 ד"כח ש"וקלב הכוראב 'תנ - .ךליאו 186

'יחב"ש ,"לארשיל לזמ ןיא" ,ונק תבש) ל"זרמב שוריפה עודיכ ,לארשיב (רתוי הלענ ןפואב - הברדאו) םג (23
הארו .48 רענל ךונח סרטנוק) "לארשיל לזמה אוה ,אצמת ןיאמ המכחהו ש"מכו ,המכחה רוקמ אוהש ,ןיא
.(מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל

.19 שיר ב"שת ש''הס) עודיכ - ט"שעבל דחוימב ךייש (רתכה 'יחב ,המכחה רוקמ ,"ןיא") הז ןינעש ,ריעהלו
ש"הס) המכחה 'יחב ,ןקזה ר"ומדאל םג ךייש ןכ ומכו .(רתכה תוימינפ ,קיתע) רתכה 'יחב איה ותניחבש (דועו
,"תאב ןיאמ עד" (וז תבשב םידמולש - ג"פר תובא) הנשמה שוריפב (יתוקוחב פ"ס) ת"וקלב ראובמה פ"ע - (םש
."אצמת ןיאמ המכחהו ש"מכ ,המכח אוה ןיא"

.םש ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי (24

.(מ"כבו .ותלחתב ט"שכב הספדנ) ט"שעבהד ק"הגא (25

.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות ש"הס האר (26

.נ"שו .35 'עה 136 ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (27

,זכ (28

.(דועו .פ"הע הרואה שובלו א"וג ,ם"אר) םיעבש אירטמיגב ירוחאה רפסמב "בטיה"ש ריעהלו .פ"הע י"שרפ (29

שדוחה שארב ,רשא ,טבש שדוחב (שדוק 'יהי ירישעב) - ןיד אמלעב ותדובע תומילש - ותוקלתסה םויש ריעהל (30
הארו .י"שרפבו .ה-ג םירבד) "םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה תא ראב השמ ליאוה" (ובש םוי לכבו)
.(וז הנש אראו פ"שו תומש פ"ש תוחיש

,אס 'יעשי (31

םש (32

.א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר הארו 'ינפצ (33

.פ"הע צ"וצמו ד"וצמ ,ק"דר ,ארק י"רהמ ,םש ע"באר (34

,חצ ןירדהנס הארו .(וז תבשד הרטפהה םתוחו םויס) בכ ,םש 'יעשי (35

יבגל "התעב"ד יוליעה תודוא (ךליאו ד"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש) הרוא ירעשמ ריעהלו
"הנשיחא"ב כ"אשמ ,ןטק יכה ץוצינ וליפא דבאנ אלו ,השודקה תוצוצינ לכ תא ררבל םיקיפסמ זאש ,"הנשיחא"
אלא וניא - "הנשיחא"הו "ןיציקה לכ ולכ" ירהש ,"התעב"ה ירחאל ותויהל) ולא ונימיב ''הנשיחא"ה ,םנמא .'וכ
.אתוילעמל ולוכ ירה ,(הלואגה תא תבכעמ ןיידעש הנושמו הנוש הביס וזיא תרסהל סחיב

.(ר ח"פרת מ"הס) ח"פרת ת"חמש תחיש האר (36

לולא ו"ט םויב ק"הרה ר"ומאא ק"כ דוה הדסיי םימימת יכמות תבישי" 104 א"שת ש"הס האר (37
."'וכ ילש הפוחה תדועס תעב ,ז"נרת

.ה"ס ה"פרס תבש 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש .ד"ה ט"כפ תבש 'לה ם"במר .א"עס ,וק םיחספ :אמגודל האר (38
.(מ"כבו .ח"ה ז"טפ תבש 'לה ם"במר) ימד דובלכ השולשמ תוחפ לכד ןידהמ ריעהלו .ח"ס ט"צרס

,םדא וניא השא ול ןיאש םדא לכ ,גס תומבי) שרופמה לע ףסונ - .א ,הסק א"חז הארו תישארב (39
."אפוג גלפ" - (דועו ,ז) ג"חזבו

.249 ט"יח ש"וקל םג האר (40

קתענ - ז"נרת לולא ו"ט הבישיה תודסייתה תעשב ולש "החיתפה רמאמ"ב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ (41
.ה"כפ םייחה ץע סרטנוק םג הארו .([ד-גכ 'ע] ב-א ,גי א"ח "םימתה") ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתכמב

תורואמה ינש תא תדלוה םוי םע הז ןינע רשקמו .(133 ב"שת ש"הסב הספדנ) ז"נרת לולא י"ח תחיש (42
וב שודקה םויה ,לולא י"ח םויה ,תורואמה ולתנ תישארב השעמל יעיברה םויב" :םידקמו חתופש יפכ - םילודגה
ןקזה וניבר ודלונ וב ריהבה םוי אוה ,לולא ח"י ,םויה" 105 א"שת ש"הס האר ."'וכו ט"שעבה ונרומ דלונ
."'וכ הבישי דסיימ ינא הז שודק םויבו ,ט"שעבה ונרומו

.ךליאו ב ,זפשת ד"ח ד"וקל .ךליאו 141 ע"ס ב"שת תוחישה 'סב הספדנ - א"סרת ת"חמש (43

.ב"ע שיר תובותכ ,ונ תבש (44

.בנ ,טפ םילהת (45

.פ"הע ד"וצמו ק"דר (46

.(טמקת זמר) ופוסב סומע ש"לי (47


הלואגה ןמז


!הלוגס תנש וז ירה

לארשי ץראל הסינכב תווצמה םויקל המדקהו הנכה אוה "(ץראה לא) אובת"ש פ"עא [. .] .א
הזל ףסונ) ומצעל תילכת אפוג ("אובת") הזב שי ,י"נבד הדובע רדסו הלועפ םתויהב לבא -
.הדובעה ינינע לכ תא (הז טרפב) ללוכש ,(ז"חאל אבהל המדקה יהוזש

קר זחוא אוה רשאכ ,ידוהי לש ותדובע תלחתב םג :המצע "אובת" תביתד ןכותה םג והזו
ועדיב ,1תוימינפב הזב (אובת) "סנכהל" אוה ךירצ - (הוצמ םייקמש םדוק דוע) "אובת"ב
תא תושעל - חכה קר תנתונו - תללוכש ,הז עגרב הדובעה תילכת תאצמנ אפוג "אובת"בש
- דע ,םירוכיב ארקמו םירוכיב תאבהד הוצמהו ,"הב תבשיו התשריו" :הז ירחאלש הדובעה
.השרפה ךשמהב תירבה םויק תוללכ

תודוא ןאכ רבודמה ןיא) יאדו ןפואב אוה "אובת"הש זמרמ 2"אובת" השרפה םשש ,ףיסוהלו
'יהיש יאדו רבדש - 'יהי הז ובש רדסה תא אטבמ "יכ"הו - (לארשי ץראל סנכהל יוויצה
דע ,3דימ אלא 'יהו ןיא - "אובת יכ 'יהו"ד ןפואבו ,"הב תבשיו התשריו ץראה לא אובת"
.םירוכיב תוצמ תא םימייקמ דימש

*

הרבעש הנשה לע 4שפנה ןובשחד ןמזה - לולא שדוח םע תדחוימ תוכייש ול שי ל"נה ןינע .ב
:האבה הנשל הנכהה לשו

,ה"בקהל בורק שיגרמ ידוהי לכ ובש ןמז אוה - 6"יל ידודו ידודל 5ינא" ת"ר - לולא שדוח
,8ןקזה ר"ומדא לש עודיה לשמכו .7"ידוד" יוטיבהב שגדומכ ,הבהא םע הרושקה הבריקו
ליבקהל הצורש ימ לכ (9םילוכיו) ןיאשר זאו" ,"הדשב ךלמ"כ אוה ה"בקה לולא שדוחבש
לוכי דחא לכו ,"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו וינפ
,ךירצ אוהש המ לכ ונממ שקבל

הבהאו בוריק ךותמו ה"בקה םע י"נב תודחאתה - "םירוכיב"ד ןכותה רתוי דוע שגדומ הזבו
ךירצש ,םיאנת םוש הזב ןיא ירה הזל ףסונבו :ה"בקה לצא י"נב לש םתובישח דצמ ("ידוד")
לבקל לוכי "הצורש ימ לכ" אלא ,ב"ויכו תווצמ םייקמ וא הרות דמול ,םכח דימלת תויהל
י"נבד תימצעה הלעמה תא שיגדמ הז ןינעו ."תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ" אוהו וינפ תא
טבה ילבמ) הקומע הבהאב ומע םידחואמ םה ירה - ה"בקהד "התאובת תישאר" םתויהב -
.(תוינוציחבו יולגב םבצמו םדמעמ לע

םצע - "ינא"ב ליחתמ (לולא ת"ר) "יל ידודו ידודל ינא"ש ךכב הריתי השגדהב אצמנ הז ןינעו
ךשמנ אוה ירה - אוהש בצמ לכב ,ולש (ותואיצמ) "ינא"ב אצמנ אוהש יפכ ,ידוהי לש תוהמה
איבמ אקוד ("ידודל ינא"ה) הזו ,(ה"בקה) "ידוד" םע (אתתלד אתורעתאב) ומצעמ רשקתמו
ןכ םינפל םינפה םימכ" 10ש"מכו .י"נבל ה"בקהד הבהאהו רשקה ,"יל ידודו"ה תא םג כ"חא
ינא" - ןוילעה "םדאל" הבהאב קקותשמ ןותחתה "םדאה בל"ש ז"יע :"םדאל םדאה בל
.ןותחתה "םדאל" ןוילעה "םדאה בל"ד "יל ידודו"ה תא כ"חא איבמ הז ירה ,"ידודל

ררועל םג דע) לועפל ("ינא"ד בצמו דמעמב אוהש יפכ) ידוהי לש וחכב שיש הזש ,רמול שיו
לארשי" ,"ךיקלא 'ה ינפל" םיחנומש "םירוכיב" ותויהב וחכ תא אטבמ - ("יל ידודו"ה תא
אצמנ ידוהיש ז"יע יוליגב אב ז"ה ,11"אפוסיכד אמהנ" 'יהי אלש ידכבו ;"דח אלוכ ה"בוקו
ותדובע י"ע - אוהש ידכב ,ה"בקה םע 'יולגה ותוכייש לע ריתסמו םילעמש םלועב הטמל
.תאז הלגי - ("ינא")

דגנכ "לולא"ד תובית-ישארה תשמחב זמורמכ - צ"מותה םויקב תומילש םג איבמ הזש דע
הלמב זמורמכ - (12ורבעש םינשב רבודמכ) הלואגו הבושת ,םידסח תולימגו הדובע הרות
ב"כ אירטמיגב אוהש ,("םדאל םדאה בל" - (הבהא) "ידוד"ד הבהאה ןכשמ םוקמ) 13"בל"
,ידוהיד שפנה תוחכ רשע י"ע םילגתמש הרותה תויתוא ב"כ דגנכ והזש רמול שיו ,'י ףוריצב
יוליג תומילש הנשי זאש ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי - "בל" - דחיב השענ ז"יעש
."יל ידודו ידודל ינא" ,"םדאל םדאה בל"ד תודחאתהה

לע לולא שדוחב ךורעל ךירצ דחא לכש שפנה ןובשחל עגונב - לעופל דומיל ונשי הזמו .ג
םגו ;תומילשב השענ אלש המ תא וא רסחה תא םילשהל תנמ לע ,הרבעש הנשד הדובעה
:האבה הנשה תדובעל תומיאתמ תונכה ךורעל

תיבב "ךיקלא 'יוה ינפל" איבהל םיכירצ םתואש "םירוכיב" אוה ידוהי לכש ךכב בשחתהב
,םיבוט םימיו תבשה ימיב קר אל - ולש לוחה ינינעב םג ,וייח לכב רודחל ךירצ הזו ,שדקמה
המכ דע ןבומ - הנשה לכ ךשמב אלא ,(14תודעומב הבורמה) ירשת שדוחו לולא שדוחב קר אל
.השוע אוהש המ לכב רהזהל אוה ךירצ

האוושהב ךרע תוחפ הארנש ידיחי השעמ וא רוביד ,הבשחמ תודוא רבודמ רשאכ וליפא
רוביד ,הבשחמה םגש ,יוארכ הזב ןנובתמ רשאכ לבא - וישעמ וא וירוביד ,ויתובשחמ ראשל
'יהי רשא ןהכהו - ךיקלא 'ה ינפל ,שדקמה תיבל םיאבומש "םירוכיב"מ קלח אוה השעמ וא
טרפ לכ ,ןטק יכה רבד לכש קזחתיו לדתשיש יאדו - ולש העונת לכ לע דיפקמ םהה םימיב
.תוריהזהו בלה תמושת אולמב השעיי ,ותגהנהב

- תוכזה םע דחיב - תוריהזהו תוירחאה הככ םימעפ המכ ז"ה ,הנשה ימי לכב אוה ןכ םאו
,האבה הנשה לכל הנכהה שדוחו ,הרבעש הנשה לכד ןובשחה שדוח ,לולא שדוחב ונדמעב
- 15שדוחל םוי ,םישדחה ב"י דגנכ םהש לולא שדוחד םינורחאה םימיה רשע-םינשב טרפבו
תיישעב ,(םלש שדוח דגנכ ותויהב) םויב עגר לכ רקייל םיכירצ המכ דע ,רתוי דוע ןבומ
!האבה הנשל הנכההו םיאתמה שפנה ןובשח

תנש אהת 'יה ת"ר ,א"שנת הלוגס תנש וז ירה - לולאד הלוגסה שדוח לע ףסונש טרפבו
םע - הניב ףיסוהל שיו ,לכב תואלפנ תנש אהת ת"ר ,ב"נשת תנשל הנכהו ,ונארא תואלפנ
,הניבב םכחו המכחב ןבה - דחי םהינש רוביחו ,(ונארא ,'יאר) המכח יבגל הניבה תלעמ
.16מ"כב ראובמכ

וביבסמש םירחא םידוהי לע עיפשהל םג גואדל םיכירצ ,ל"נה לכב ומצע תדובע לע ףסונו
.ירשת שדוחב םג כ"חאו ,תוחילסה ימיבו ,לולא שדוחב תומילשב םתדובע תא ושעי םה םגש

ינפלו ,הזב םיכרטצמה לכל גחה יכרצ תא קפסל תולדתשהה תודוא בוש ררועל - רקיעו דועו
,(17"ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלשו םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא") הנשה שארד םיכרצה - הז
.ירשת שדוח לכ ךשמבו םייתניבש םימיב ז"דעו

לכ פ"ע) שממ דימו ףכית אובל הכירצש ,הלואגהל עגונב דחוימ דומיל ףסונ ל"נה לכב .ד
:(םינמיסה

תיתימאה הלואגב 'יהת (תוטשפב םירוכיב תוצמ םויקו) "ץראה לא אובת"ד תומילשה
.םירוכיב תשרפב רבודמכ ,18"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" 'יהש יפכ ,המילשהו

אובל הכירצ הלואגה התיה םינמיסה לכ פ"ע יכ - אמרג ןמזהש ירקיע יכה ןינע והזש ןויכ
רשאכ לולא שדוחב טרפבו ,"ךיקלא 'ה ינפל תרמאו תינעו"הש ןבומ - בר ןמז ינפל רבכ
םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו וינפ ליבקהל הצורש ימ לכ ןיאשר"
לעופב הלואגה רבכ אובתש ...!?"יתמ דע" תדחוימ השקב תויהל הכירצ - "םלוכל תוקחוש
!שממ

,ה"בקה םע "דח אלוכ" ,'הל "םירוכיב" אוהש - ידוהימ אב "תרמאו תינעו"הש ,תויהו
ןבומ - (ל"נכ ,ותוימינפב - ינפל ושוריפב ללוכ) "ךיקלא 'יוה ינפל" רמאנ "תרמאו תינעו"הו
תולגב 19"'ה לא קעצנו"הש יפכ] לעופב הלואגה תא איבהל וחכב שי "תרמאו תינעו"הש
ץראה תא ונל ןתיו 'וג ונאיביו 'וג הקזח דיב ונאיצויו 'וג ונילוק תא 'ה עמשיו" םירצמ
ארוקד תואיצמה הנשיש תויה :20"הנעא ינאו וארקי םרט"ש - הזמ הריתי דע ,["תאזה
אלא ,לעופב האירקה 'יהתש דע ןיתממ ה"בקה ןיא ,"וארקי"ד בצמב אצמנ אוהו ,(ידוהי)
."הנעא ינאו וארקי םרט"

תולגל ונכלה וננוצרב אל"ש ,(21םסרופמו ספדנש) וניאישנ וניתובר םגתפ עודיש פ"עאו
םע אצמנ ידוהיש יפכ רבודמ הז ירה - "'וכ 'ה ןוצרב אלא ,תולגהמ אצנ וננוצרב אלו
ןידבועב ימשגה הזה םלועב ('ה ןוצרמ ו"ח דרפנ אוהש ,"וננוצר") ולש יטרפה ןוצרה
בצמ שי זאש) לולא שדוחב טרפבו ,ה"בוק םע "דח" אוה ידוהיש יפכ לבא ;'וכו לוחד
ונוצר השע" - 22הנשמה ןושלב אלא ,יטרפה ונוצר תא ול ןיא ("יל ידודו ידודל ינא"ד
לש ונוצרו ידוהי לש ונוצר אוה ה"בקה לש ונוצר - "ונוצרכ ךנוצר השעיש ידכ ךנוצרכ
תולגה תא לטב(י ה"בקהש לועפ)ל ידוהי לש וחכב שי - ה"בקה לש ונוצר אוה ידוהי
!שממ דימו ףכית הלואגה תא איביו

ןחלוש לע ךומס - אוה ידוהי לש ומוקמש ןויכ .ללכו ללכ י"נבל ךייש וניא ירה תולגה ןינע -
תדובע תא ררועל ידכב אוה תולג השע ה"בקהש הזו .שדקמה תיבב "ךיקלא 'ה ינפל" ,23ויבא
לטבל - ז"יעו ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ךיאו ,'הל "םירוכיב" םהש ךיא םלועב תולגל י"נב
תושעל - דע ,תולגב םיאצמנש םילענהו םיבוטה םינינעה לכ תא איצוהלו ,תולגה תא דימ
,(24תולגב - הנוילעה הנווכה - םלוע לש ופולאד ף"לאה יוליג י"ע) "הלואג" 'יהתש "הלוג"מ
.תולגב הדיריה י"ע האבש הבושתד הלעמה

תא חלש ה"בקה לבא - 25"הבושת תושעל ודיב ןיקיפסמ ןיא 'וכ בושאו אטחא"ש פ"עאו
ינב לע הלילע ארונ"ש ז"יע אב הז אלא - (ל"נכ "תולגל ונכלה וננוצרב אל") תולגל י"נב
שי י"נבד "תרמאו תינעו" י"ע ,אלימבו ;רתוי הלעמל י"נב תא תולעהל ידכב קר 26"םדא
ופולא - ף"לאה תא הזב תולגלו סינכהלו ,תולגד העש יפל הדיריו םלעהה תא לטבל וחכב
.המילשהו תיתימאה הלואגה - םלוע לש

תא רבכ אצוהו םחר אנא :ה"בקהל קעוצו שקבמש ,ידוהיד "תרמאו תינעו"ה י"עש ,ןוצר יהיו
- ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תא רבכ אבהו ,תולגהמ י"נב

י"נב לכו ,שממ דימו ףכית הלואגה תא איביו ,ותלועפ תא לעפי הזש םשהמ ןוצר יהיו
תחקלו ,הב תבשיו התשריו הלחנ ךל ןתונ ךיקלא 'ה רשא ץראה לא אובת" - םיכלוה
,"'וג המדאה ירפ לכ תישארמ

.שממ דימו ףכית 'יהיש - "תרמאו תינעו"
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה לולא א"כ ,אובת פ"ש תוחישמ)

__________
.245 ט"יח ש"וקל האר (1

.22 הרעה 811 'ע ב"ח א"שנת ש"הס האר (2

.ונתשרפ שיר ירפס (3

םימי 'לה ל"ירהמ יטוקל הארו .129 .75 שידיא מ"הס .וס ע"ס ץ"חרת .ךליאו 141 ע"ס ו"צרת מ"הס האר (4
,בל האר ת"וקל .אפקת ס"ר ח"ואוט .(גי ,אכ אצת) םימי חרי 'וג התכבו פ"הע ל"זיראהל ת"ל .םיארונה

ש"הש (5

בפ ב"ח טקולמ מ"הסב ןמסנה .(לולא ח"ר רדסב) םויה רדס .א"פ השוריפו ה"ר תלפת רדס םהרדובא (6
.67 הרעה

.4 הרעהבש רוטל ח"ב האר (7

.םש ת"וקל (8

.167 ת"ש'ה מ"הסב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רואיב-תפסוה (9

.טי ,זכ ילשמ (10

.ד"ע ש"יר וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (11

.נ"שו .ךליאו 272 ט"כח ש"וקל (12

.בל ףד ת"וקלב אוה הדשב ךלמד לשמהש ,ריעהלו (13

.ב"ס םש ז"הדא ע"וש .(ש"מו ה"ד) ב"צתס ח"וא י"ב האר (14

.179 .177 ג"שת ש"הס (15

.מ"כבו .ךליאו דע ט"נרת מ"הס הארו .ד"מ א"פ הריצי רפס (16

'ימחנ (17

.וט הכימ - בותכה ןושל (18

,וכ ונתשרפ (19

.ז"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר הארו .דכ ,הס 'יעשי (20

.מ"כבו .וצק ז"פרת מ"הסב הספדנ - ז"פרת זומת תחיש (21

.ד"מ ב"פ תובא (22

.א"עס תוכרב האר (23

.מ"כבו ,הל ךתולעהב ת"וקל האר (24

.אמוי ףוס הנשמ (25

בשיו אמוחנת ,וס םילהת (26


"םעה תא להקה"


לכב הלופכ השקב
השקב לש ןושל

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

"להקה" יסוניכ ,םיסוניכ ורדסיש - השקב לש ןושל לכבו הלופכ השקב ,יתשקבו יתעצה .א
םימעפ השלש תוחפה לכל ,(דרפנב) תונב ןהו םינב ןה ,םידליל (""ס'להקה" עניילק") םינטק
,םיאבה םימיה ךשמב

םישוע רשאכ - 1"הקזח יוה ינמיז תלתב"ש ,תקסופ םייח תרותו תמא תרותש המ לע דסוימ]
:[דעו םלועל ראשנ הז ,םימעפ השלש םייוסמ רבד

;הנשה שאר ינפל תחא םעפ

הרשע"ב ,(2תבשה - הטימשה תנש ירחאל האבה הנשה לש) הבושת ימי תרשעב 'ינש םעפ
ותויהב והוארק ואצמהב 'ה ושרד" ה"בקה רמוא םהילעש ,3"פ"כהויל ה"ר ןיבש םימי
;5דיחיל וליפא ידוהי לכל בורק ה"בקה םהב ,4"בורק

.דעומה לוח ימיב ,ונתחמש ןמז ,תוכוסה גחב תישילשה םעפהו

טוח"ה ,םירבדה תשלש לכ תא (םג) ומייקי (תונבה ןהו םינבה ןה) םידליה ולא םיסוניכב
.הקדצ םג זא ונתיו ,הלפת םע תאז ורשקי ,הרותב ןינע ודמלי - ורמאי :6"שלושמה

.שדוקה ץראב ןהו ץראל ץוחב ןה וללה םיסוניכה תא ושעיש - השקבהו העצהה .ב

ןיא םלועל"ש ,יברעמה לתוכב םג ולאכ םיסוניכ השלש ושעיש ,דחוימב שדוקה ץראב
;7"יברעמ לתוכמ הזז הניכשה

דוע ,םלוע םעל םלוע תלחנ םה הדשהו הרעמהש ,תובאה ריע ,ןורבחב ,הלפכמה תרעמב
ןורפע הדש םקיו" 8ש"מכ ,("ןביוהעגפיוא") םתוא םמורו ,םתוא הנקש ,וניבא םהרבא ןמזמ
;םשדיקו ,"'וג הלפכמב רשא

ורבעי םה תולגהמ בורקב ואציי לארשי ינב רשאכש ,ךרדה לע תאצמנ רשא לחר רבקב םגו
.9ל"זח ישרדמב רפוסמכ ,הכרד

לכב ומייקתיש םיסוניכה לע ףסונב ויהי שדוקה ץראב ל"נה םידחוימה תומוקמב םיסוניכהו
.רדסל רשפא קרש ןכיה ק"האב םוקמ

- םדקומה לככ פ"כע ,"הזה םויה" ,התע לבקל שי ל"נה לכל עגונב הטלחהה תא .ג

ומוקמב דחא לכ ,םיניזאמש ולא לכ וא ,םויה סוניכב ופתתשה רשא ולא לכש םישקבמ
לכל וכרעיש םיסוניכל עגונב וטילחי רבכש ז"יע ,הזב הלחתהה תא םדקהב ושעיש - ונמזבו
.ול םיפיסומ ףיסומה לכו ,ליעל רבודמכ ,רבדבש םיטרפה םע ,םימעפ השלש תוחפה

םילבקמ ,("סולשאב ןטוג ןוא ןטסעפ א") הבוט הטלחה םילבקמ רשאכש ,10אוה הרותה ןידו
.ךכ תובקעב אובל תוכירצש תובוטה תואצותה תא (הטלחהה תעשב) זא רבכ

'וכו ושקבי יזא - "אוביש םוי לכב ול הכחא" ,םוי לכב ונקדצ חישמל םיכחמו םינימאמ ירה
ארוקה היהי אוה ירה תוכוס דעומה לוחבו ,םיכסי יאדוב אוהו ,הזב ךישמהל (חישממ) ונממ
ךרעב אלשו תאש רתיב 'יהי ל"נה לכו - תודליהו םידליה ,ףטה ללוכ - םעה לכ ינפל הרותב
.11תאז השעי חישמש ןויכמ - הלענ רתוי ללכו ללכ

ץיק תונחמ ידליל - מ"שת'ה לולא ד"י ,אובת םוי תחישמ קלח)
.הגומ - החנמ תלפת ירחא ,תסנכה תיבב ,ויחיש "הנומא"ו "לארשי ןג"
(ךליאו 301 'מע ד''כח ש''וקלב הספדנ החישה לכ

__________
,וק מ"ב (1

.ג"כשת ת"הק - תוחילסב ספדנ) ןקזה ר"ומדאל הקדצה 'יוה ךל ה"ד .י"פס ת"הגא האר - בשת תויתוא (2
.(אינזאל ךלהתא ז"הדא ירמאמ

.ךליאו 1144 ד"ח ש"וקל האר (3

.ו"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר הארו .נ"שו ,חי ה"ר ,הנ 'יעשי (4

.םש ה"ר (5

.בי תלהק - בותכה 'ל (6

,אי פ"הע םילהת שרדמ תומש רעבאב אמוחנת ,ב"פ ר"ומש (7

.'וכ הל התיה המוקת :םש י"שרפבו .זי ,גכ הרש ייח (8

.א"עס ,העק א"חז (9

.אעקת ס"וס ח"וא ע"וש תינעת .בי לאינד (10

מ"שת ק"וחיש) מ"שת'ה אובת פ"ש תחישמ עטק הזב תאבומ ,החישב ןורחאה עטקל רשקב :ל"ומה תרעה (11
:(ישפח םוגרת - ךליאו 1068 ג"ח

תא חישמ להני ונקדצ חישמ תאיב ירחא םגשו ,םידליל םיסוניכ תכירע לע םימי 'סמ ינפל רבודמהל רשקב
הז ןכיהו ךכ רמול ("טייקטיירב") הזועתה ןכיהמ ,הזכ רבד ורמאיש ןכתיה :תולאש דימ ךכ-לע ולאשנ - םיסוניכה
?'וכו תודיסחב וא הלגנב אבומ

ץראהו םישדחה םימשה רשאכ יכ'' :(בכ ,וס 'יעשי) רמוא איבנה :בתכבש-הרותב שרופמ קוספ םיאצומ הנה
ויהי רשאכ ל"עלש ,תרמוא-תאז ,"םכמשו םכערז דומעי ןכ ,'ה םואנ ינפל םידמוע השוע ינא רשא השדחה
פ"ע טרפבו ."םכמשו םכערז דומעי ןכ" אלא ,ולטבתי אל םינינעה ראש - "השדחה ץראהו םישדחה םימשה"
,"השדחה ץראהו םישדחה םימשה" ויהי ל"עלו תויהש ,(ד-ג ,אנ ש"הש) פ"הע ת"וקלב ןקזה ר"ומדא לש ורואיב
רשאכ" אלא ,'יהי ךכ אלש קוספה רמוא - ולטבתי תולגה ןמז ךשמב ומייק םידוהיש צ"מותה לכש ד"סק שי ןכל
.תולגה ןמזב םומייקש צ"מותה לכ זא ויהי םג ךכ ,"םכמשו םכערז דומעי


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

לולא י"ח ,אובת 'פ ק"ש םוימ "מ"שת ןמוי"מ ח"מ קרפ םכינפל

א"סשת'ה ה"ר זאמ עובש ידימ טעמכ וננוילגב עיפוה ןמויה
ןורחאה וקרפ ה"יא עיפוי אבה עובשבו ,(טכש ןוילג)

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

6 הב רבידו תודעוותהל ש"דא ק"כ סנכנ ךרעל 1:30 העשב :לולא י"ח ,אובת ק"ש םוי
רמאו ןגנל ש"דא ק"כ הוצ 'ב החיש רחא .(ךליאו 1001 'ע ג"ח מ"שת ק"וחישב וספדנ) תוחיש
תודוא תודעוותהב ש"דא ק"כ ירבדמ עטק) ."'וג ךוצמ ךיקלא 'ה הזה םויה" ה"ד רמאמ
.(11 'עהב "םעה תא להקה" רודמב הז ןוילגב ספדנ חישמ תאיב רחאל םידליה יסוניכ

רמאו ,"םיחרוא תסנכה" דסומל עויסה ד"ע ש"דא ק"כ רביד תודעוותהה ףוס תארקל
םע עדוי ירה ה"בקהש ןויכ אלא ,הנוכשה יבשות לע לטומ םיחרואב לפטל בויחה תמאבש
םהל קפסיש םיל רבעמ דחא חלשו םיחרואה לע םחיר אוה ...קסע ול שי "םיתב-ילעב" הזיא
הנטק הדמב קר אל ועייסיו ונממ ודמלי םוקמה יבשותש "ןוצר יהי"ב םייסו .םהינינע תא
...תוחפה לכל תינוניב הדמב םג אלא

תסנכה - ל"שא"מ יקסבלסורי מ"רהל וינפלש ןייהו תונוזמהמ ש"דא ק"כ רסמ םויסב
תודעוותהב ופתתשהש םינתחהמ 'אל וינפלש תונוזמהמ ש"דא ק"כ רסמ כ"חא ."םיחרוא
כ"חא ...רכש ןיי םישוע ירה הטיחמ :ףיסוהו ,ןתחה תא חמשל ידכב תאז ול ןתונש ול רמאו
.וינפל וראשנש תונוזמהמ םהמ 'א לכל קליחו ,ושגי םינתחה לכש ש"דא ק"כ שקיב

."'וג עמשי דוע" ןגנל לחה (ךרעל 6:50) החנמ תלפתל ומוקממ ש"דא ק"כ דמעשכ

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה מ''המ ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.ל"ומה .ךרעב קר אלא קיודמב דימת השענ אל ןמויב תועשה ןויצ .המצע החישב ןייעל שי םירבדה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


גאט עצנאג םעד ,גאט ןדעי

ר"ומדא ק"כ תהגהמ דחוימו רידנ םוליצ תאזב םיאיבמ וננה הנשה שאר תארקל
:ךיראתמ ,לארשי תונבו ינב לכ לא יללכ בתכמה םויס לע א"טילש חישמה ךלמ
ג"משת'ה לולא י"ח ברע ,ץראה לא אובת יכ 'פ ק"שע

(ךליאו 621 'ע ד"כח ש"וקלב ספדנ ולוכ בתכמה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

זיב ,תוטלחה עדנעגלאפכאנ עלא יד ןוא ןעגנוטכארטניירא עטנאמרעדנביוא יד זא ,ןוצר יהיו
גאט ןדעי ןיא ןוא ,געט עלא יד ןיא ןרעוו טריפעגכרוד ןלאז ,לעופב השעמ - רקיע םעד ןיא
ןיז םעד ןיא ךיוא - המילש הנש א זיא סע זא דחוימבו - תומילשבו יעבדכ ,האבה הנש ןופ
,רוביעה שדוח א ןבאה ןופ

רעד ןופ געט עלא ראפ תוכרב ןופ לאווק רעד - ימוי ילוכ ןיכרבתמ 'ינימ זיא תבש יוו יוזא ןוא
סעלא סאד לעופב ןייז-וצ-םייקמ תוחוכ ןוא תוכרב עכעלט-ג ןבעגוצ סאד לאז - ךאוו
- סאמ רעטסלופ רעד ןיא ןוא ,עטנאמרעדנביוא

ןיא סאמ רעטסלופ רעד ןיא ןליפ ךיז לאז - ראי ןופ "פאק" - הנשה-שאר ןופ העפשה יד זא
עלא טלאהטנא פאק יד יוו טקנופ ,ראי ןופ - םישדח ןוא ןכאוו ,געט - "םירביא" ערעדנא עלא
,רעפרעק ןופ ןלייט עלא טימ ןא-ןריפ ןוא ןרילארטנאק סאוו ןוורענ ןוא םישוח עטסקיטכיוו
,ןייז-וצ-ףראדאב סע יוו ןריפפיוא ךיז ןלאז ייז

םייוקמ טרעוו סלאמאד סאוו ,תומילש רעטסלופ ןיא ינוק תא שמשל ןופ הגהנה א וצ זיב
ךיא) םכלוכ ןוילע ינבו םתא םיקלא יתרמא ינא :שטנואוו וא גנאלראפ ןייז ,ונוק ןוצר
.(םיכאלמ יוו ןייז טעוו ריא זא טפאהעג-טגאזעג באה

- ןוא ללכב תוכרב ס'נטשרעביוא םעד ןיא ןבעגוצ רעמכאנ ןלעוו תוטלחה עטוג עלא ןוא
ןוא תולפת יד ןוא הרתכה יד ,םימחרבו דסחבו ,ןעמענפיוא :טרפב הכרב הנשה-שאר יד
המיתחו הביתכ א ןבעג ענייא ןוא םענייא ןדעי טעוו ןוא ,ןדיא עלא ןופ רפוש תועיקת
,דחי םג תוינחורבו תוימשגב הקותמו הבוט הנשל הבוט

ןעצנאג םעד ,גאט ןדעי טפאה ןעמ) "םויה לכ וניוק" רעכלעוו וצ הכרב יד דחוימבו
.ונקדצ חישמ ךרוד המילשהו תיתימאה הלואג - (גאט"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish