ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

עימשמ אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה ךלמ"
"םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל
הנורחאל דחוימב םיזירכמו וזירכהש יפכ -

*

ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח 'פ שדוק תבש ברע
לכב תולוגס תנש אהת ה
להקה תנש

= זפש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ םיעטק / ?ימלועה םיחולשה סוניכ םייקתמ המ םשל

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפו יחכונה ןמזה / "םכתלואג ןמז עיגה םיונע"

חצניו - תמחלמ םוחליו
ץראה תומילש ןינעב החיש / !רטפתיש - םיצחלב דמוע וניאש שיגרמ הלשממה שאר םא

"םעה תא להקה"
"להקה" תנשל עגונב תוארוהו תוחיש / ומוי ןב קוניתל םג ךייש "להקה"

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ט"ישת'ה הרש ייח פ"ש תחיש לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ / םינבל ןמיס תובא השעמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םייקתמ המ םשל
?ימלועה םיחולשה סוניכ

תאצלו דחיב רבדתהל :יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה
תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחהב
דיחיה רבדה * ונקדצ חישמ ינפ תלבק :יחכונה ןמזה לש תדחוימה
ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש
לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכויש ידכ ,שממ לעופב
תויהל םיכירצ תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ * !תולגהמ לארשי
* ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב םירודח

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ םיעטק

ח"ומ ק"כ לש ויחיש םיחולשה - ימלועה םיחולשה סוניכ לש ותחיתפבו ותלחתהב ונדמעב
,הנושארבו שארב ,ריכזהל ךירצ - ץראה תופנכ עבראב ,לבת יבחרמ לכב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
דחוימבו ,ללכב הז ונרודב םיחולשה לש דיקפתה תא ("ןבעגסיורא") תורוהלו ,דוסיה תא
הלואגב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל :ןורחאה ןמזב דחוימב ףסותנש תוחילשה תדובעב שודיחה
.המילשהו תיתימאה

1ל"זח תעדוה יפ-לעש :(םינורחאה תועובשהו םישדוחב טרפבו) תובר םימעפ רבוד רבכש יפכ . .
הבושת ושע רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש העדוההו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש
םידמועו ,(2"םירותפכה תא חצחצל" וליפא) הדובעה ינינע לכ תא ומייס רבכש דע ,ןכ-םג
לעופב םינכומ תויהל :איה וישכע תוחילשהו הדובעה ירה - ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

:יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה ("טייטשאב") תאטבתמ הזבש ,ןבומ הזמ
תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחהב תאצלו דחיב רבדתהל
.ונקדצ חישמ ינפ תלבק :יחכונה ןמזה לש תדחוימה

,"חלשת דיב אנ חלש" םע תוחילשה תדובע לש רושיקהב שודיח ףסותנ ,דחוימב וז הנשב . . .
:ונקדצ חישמ לש תוחילשה

םידמועו ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ עידוה ,ליעל רבודמכ
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,"םכלוכ ןכה ודמע" ,םינכומ רבכ

לע םינמיס המכ ומייקתנ םלועה תוערואמבש ,ךכב םג (םימעפ המכ רבודמכ) תאז םיאורש יפכ
וז תורגתמ תויכלמ"ש הזמ "םכתלואג ןמז עיגה"ש (3ינועמש טוקליב) ןמיסהמ לחה ,הלואגה
,"םולשה תדיעו" הנוכש המבש ,ולא םימיב וארש המ ללוכ] םייברעה תונידמב טרפב ,4"וזב
אל"ש הלגתנ לעופבו ,לוכיבכ "םולש" ןעמל םינינעה לכ לע רתוול םינכומ םהש ועידוה םה
.[מ"כאו !"רעי אלו םיבוד

,ונארא תואלפנ תנש אהת 'יה תובית-ישאר א"נשת'ה - הרבעש הנשה לש ןמיסה םייקתנ רבכו
(תואלפנה) הזש - הכותב(ו) ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה - ךשמנו ךלוהו - וז הנשב הפסוהבו
.הנשה לש המשנהו ןכותהו תוהמה השענ

- םינינע המכו המכב חצניו "'ה תמחלמ םוחליו"ה לעפנו ךלוהו לעפנ רבכש ךיא לעופב םיאורו
:"חצנ" לש יוליגה םע רושק ,תויחצנ ןושלמ םג אוה ןוחצנו .םולש לש המחלמ ךותמ אקודו
חישמ לש יוליגה - 'חו (וז הנשל וארק י"נבש יפכ) קידצה תנש - 'צ ,ן"ונה רעש יוליג - 'נ
.(5םדא יכיסנ הנומש) הנומש רפסמב רושקה ,ונקדצ

תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמש ,ןבומ הזמ
דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב
לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה תא ומייס רבכש
תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגה שממ
.לעופב הלואגה

,6"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
תעדוה יפ-לעו ,7"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א"
ומייס רבכש ,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ח"ומ ק"כ לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא
ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא
לארשי לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ
!תולגהמ

הבש (םיחולשה סוניכ םייקתמ ובש) הרש-ייח תשרפ תבשב הריתי השגדהב דמוע הז רבד
לכ לע חוכ ןתונ הזש ,הקברו קחצי יאושינל רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילש תודוא וארק
.ונקדצ חישמ לש תוחילשה ןינע תומילש - דחוימבו ,תוחילשה ינינע

,הלואגה שדוח ,[שדוח-שאר םימי ינש - וז הנשבו] ולסכ שדוח םיכרבמ תבש והז הזל ףסונו
ישילשה שדוחה דגנכ] םימשגה ימיב ישילשה שדוחה ,8הרותה תוימינפד הרות-ןתמ שדוחו
םה םג םירושק םימשגש ,ףיסוהלו .[8תילגנה הרות-ןתמ לש שדוחה - (ןויס שדוח) ץיקה ימיב
ןמ" אקודש ,9"ץראה ןמ הלעי דאו" ,(הנבל ךרד-לע) הלעמל הטמלמ - חישמ לש ותוחילשל
,ריוואה דוסי) "דא" השענ תוימשגהמו ,תוימשג תוירמוחהמ השענ ,ףוגב המשנ ,(ן"ב) "ץראה
לע תפחרמ םיקלא חורו"מ הלעמל רתוי דוע ,הלעמ הלעמל "הלעי" אוהש ,(רתויב קדה דוסיה
ח"ומ ק"כד ותמשנ רותב 'יחתה לעפנש רחאמ - 10"חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ
.("םימה ינפ לע תפחרמ . . חור" אוהש יפכ קר אלו) ףוגב המשנכ ,שממ לעופב ר"ומדא

סוניכ" לש החיתפבו הלחתהב התע ונדמועב איצוהל ךירצש לעופב הארוהה האב הזמ
:"ימלועה םיחולשה

לכ לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב ("טייטשאב") תדסוימ ידוהי

,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב ("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ

ימי לכב) הדובעה ינינע לכ :11"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - סוניכה אשונב שגדומכו
("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ (םויה תועשו יטרפ לכב - ומצע םוי לכבו ,ךייח
דמוע (חילשה) אוהש ,(תומוקמ המכב בותכש יפכ) "תוברל" קר אל ."חישמה תומיל איבהל"ב
השוע אוה ,"איבהל" - אלא ,'וכו הזמ הנהיו הזב קלח לוטי אוה זאו אובי חישמש דע הכחמו
לש אלא ,דחא םוי לש הלחתהה קר אל ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" איבהל ידכ וב יולתה לכ
תומי לכ אלא ,12"חישמ תקזחב" אוה חישמ רשאכ קר אלו) חישמה תומי - (םיבר ןושל) תומי
.('וכו 12"יאדו חישמ" לש תומילשה םג - חישמה

לכ דציכ תובוט תוטלחה איבהלו אובל םיכירצ םיחולשה סוניכמש - איה תוטשפב הנווכהו
חישמ ינפ תלבקל ,'וכו וריעבו ומוקמב םידוהיה לכ תא ןיכהלו ומצעב ןנוכתהל ךירצ חילש
ןפואב הפ-לעבשו בתכבש הרותב ראובמכ חישמ לש ונינע תא ריבסמ אוהש ידי-לע ,ונקדצ
,הלואגו חישמ ינינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש יפל דחאו דחא לכל לבקתמה
.תעדו הניב המכח לש ןפואב טרפבו

.ללכ ללכה ןמ אצוי ילב ,ידוהי לכל ךייש הזש ןבומ ירה ,הזה ןמז לש הדובעה יהוזש תויהו

טרפבו ,ולש שפנה תוחוכ רשע לכב תומילשב ודיקפת תא אלמי חילש לכש ידי-לעש ,ןוצר יהיו
תא שממ דימו ףכית ואיבי - הזב וסנכיו ("ןגיילנעמאזוצ ךיז") דחיב וחנוי םיחולשה לכש
דיב אנ חלש" - ולש תוחוכה רשע יוליג םע דחי ,יתימאה ירקיעה חילשה (לש תומילשו יוליגה)
ק"כש ,וינפלש רודב 'יהש יפכו - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש חילשה ,"חלשת
לכ לש תומילשה תא ונל שיש ךכ ,ודיחי ונב 'יה אוה רשא ,ויבא םע דחאתנ ר"ומדא ח"ומ
.תורוד עבשה לכ ,"הרונמה ינק תעבש"

,יתימאה חלשמה לא חילש לכ אב - תוחילשה תדובע תא ומייס רבכש רחאמ :רקיעו דועו
ךתוחילש תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה עיגה וישכעו ,יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה
ותומצע ירה - תוריפסה רשע םע דחיבו ,(13"'וג בקעיל וירבד דיגמ") חילש אוה ה"בקה םגש)
ונקדצ חישמ תא ונל חלש - 14"חלשת דיב אנ חלש" :(ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ ,ומצעב ותוהמו
!שממ לעופב

דחא עגר דוע לארשי תא קיזחהל הצור ה"בקה אמש ,קפס תויהל לוכי ןיידע םא וליפאו
ךל רמאיש המ לכ" :ידוהי קעוז - ול הבסמ תולגה ןמזב הדובעהש חור-תחנה לדוג ןעמל ,תולגב
,"אצמ ץוח" ,תושעל ךירצ רמוא ,ה"בקה הז ,תיבה-לעבש המ לכ ;15"אצמ ץוח השע תיבה-לעב
םיעבותו םישקבמ .םהיבא ןחלושמ ץוחב "אצ" לש בצמב םולשו-סח עגר דוע ראשיהלמ ץוח
תא רבכ אבהו - "חלשת די" התלחתבו תנשב - "חלשת דיב אנ חלש" :ה"בקהמ לוכיבכ
!המילשהו תיתימאה הלואגה

תומילש תא דימ שי (הכרב תשרפ הרות-יטוקל םויסב) תוחילשה תדובעב תומילשה םע דחיו
הטלחהה תא םג םילבקמש ידי-לע טרפבו] ה"בוקו לארשי לש - םירישה-ריש - ןיאושינה
דומיל ידי-לעש ,םמויס דע םהיקלח לכ הרות-יטוקלו רוא-הרות רפס לכ תא דומלל הבוטה
.[לעופב הכשמהה תא רתוי דוע םירהממ ,ולא םינינעב הרותה

ידוהי לכל ,לארשיל לוכיבכ הדות ןתונ ומצע ה"בקה ,רבג בבוסת הבקנש ןפואל דע
.(תומילשה תילכתב התיה אל םא וליפא) םתדובע לע ,םידוהיה-לכלו

שדקמה-תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה-ץראל לארשי לכ תא ךילומ אוהו
.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו ,ישילשה

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

.זצ ןירדהנס (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (2

.טצת זמר 'יעשי (3

,ב"מפ ר"ב םג הארו ,די ךל ךל בוט חקל שרדמ (4

,בנ הכוס (5

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (6

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (7

.זיר .הר שדוק-תורגא צ"יול יטוקל האר (8

תישארב (9

,ח"פ ,ב"פ ר"בבו תישארב (10

.ה"מ א"פ תוכרב (11

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (12

,ל"פ ר"ומש הארו .טי ,זמק םילהת (13

.ב"נשת ת"ר אוה "חלשת דיב אנ חלש"ד וז הנשל תוכיישהמ ריעהל (14

,ופ םיחספ (15


הלואגה ןמז


"םכתלואג ןמז עיגה םיונע"

םויס) ינשה ומשש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכיישה דצמ הריתי השגדהבו [. .]
,1"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה ינינע לכ ומלשנש דיעה ונמזב דוע ,רשא ,קחצי (ומש םתוחו
.הלא ונימיב כ"וכאעו ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל 2"םכלוכ ןכה ודמע" (חכ ןתנו) הוויצ ןכלו

(ונתשרפ םויסבש) "לאעמשי תודלות"ל עגונב הנורחאה הפוקתבש תוערואמה םיאורשכ טרפבו
3ל"זראמכ ,הלואגה ינמיסמ אוה "וזב וז תורגתמ תויכלמ"ד ןינעה תוללכש ךכל ףסונ ,רשא -
עגונב הריתי השגדהב ז"ה ,"חישמ לש וילגרל הפצ וזב וז תורגתמ תויכלמ תיאר םא"
סרפ ךלמ . . וב הלגנ חישמה ךלמש הנש" 4ינועמש טוקליב אתיאדכ ,"לאעמשי תודלות
לובלבה שחומב םיאורש יפכ) "םילהבתמו םישערתמ םלועה תומוא לכ . . יברע ךלמב הרגתמ
לא ינב" לארשיל רמוא ה"בקהו ,('וכ תונוש תוצע םישפחמו ,תושעל המ םיעדוי אלש ע"הואד
ךלמ"ש ךישממו ,"םכתלואג ןמז עיגה . . םכליבשב אלא יתישע אל יתישעש המ לכ וארייתת
ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו 5שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה
.הנורחאל דחוימב םיזירכמו וזירכהש יפכ - "םכתלואג
(הגומ - א"שנת'ה ןושחרמ ב"כ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)

__________
.ט"פרת ת"חמש תחיש (1

.טער שיר ד"ח ולש ק"גא (2

,די ךל ךל בוט חקל שרדמ ,ב"מפ ר"ב (3

.טצת זמר 'יעשי (4

'לה ם"במר .ב"עס ,הפ םיחספ) ושדקתנ אל ןיגגש - "שדקמה תיב גג לע דמוע" שרדמה ןושל קוידמ ריעהל (5
השדקתנ אלש ץראל ץוחמ האב "םכתלואג ןמז עיגה םיונע" הזרכההש זמורמ הזבש ,רמול שיד ,(ז"ה ו"פ ח"בהיב
.ומצע שדקמהד ךותהל שדקמה גג ןיבש קוליחה תמגודב ,לארשי ץרא תשודקב


הלואגה הלחה ונתשרפב

ינענכהו" :תולג תודוא רפוסמ תמדוקה השרפב .הלואגה תלחתה לש רופיסה ליחתמ ונתשרפב
תודוא רבכ רבודמ ונתשרפב וליאו ,'וכ שבוכו ךלוה 'יהש 2םירמוא ל"זרש יפכו 1"ץראב זא
,3"תח ינב יניעל" 'יה הזו לארשי-ץראב ןורפעמ המדא תקלח הנק וניבא םהרבאש ,הלואגה
.לארשי ינב לכ לש תיללכה הלואגה תלחת - םהרבאל ךייש הזש ודוה םלוכש

הפסונ אלש קר אלש ךכ לע אבומ ירה ,"ףסכ-לקש תואמ עברא" הז רובע םליש אוהש םגהו
."ו" תואה תא ומשמ ולטנ ךכ םושמ :4ןורסח דוע ,הברדא אלא ,ןורפעל הלעמ ז"יע

,םהרבא םלישש ףסכ לקש תואמ עבראה י"עש (ןושאר לש רפס) 5אזר חנעפ רפסב אתיאדכו
רמוח ערז" 6קוספה ןובשח יפ-לע - םש בשחמ אוהש יפכו ,לארשי ץראב קלח ידוהי לכ לביק
אוביר םישישמ ידוהי לכ לביק ולא לקש תואמ עברא רובעש - "ףסכ לקש םישימחב םירועש
.לארשי ץראב המא לע המא לארשי ינב

איבהלו ,םירתסהו תומלעהה תא ריסהל קר םיכירצו ,זא הלחה רבכ הלואגה [ןכ-םאו]
.שממ ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ י"ע יוליגב הטמל הלואגה תא ("ןעגנערבפארא")
(44 א"ח ש"וקל - ז"טשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
,בי ךל ךל (1

.י"שרפב םש (2

.חי ,גכ (3

.זט ,גכ ש"ייח י"שרפ הארו .'א 'רפ ורתי אתליכמ (4

.נ"שו .309 כ"ח ש"וקל הארו .זט ,גכ הרש ייח (5

.זט ,זכ יתוקוחב (6


לש שממ 'יולג האובנ
תדלוהה םוי לעב

הביסהש תעדל םיכירצ - 2"וזב וז תורגתמ תויכלמ" ,1"םיב לודג רעס" ונשיש םיאור רשאכ
לודגה רעסה ילשב" אלא ,רחא יוג םע "זגורב" השענו ךסכתסה 'א יוגש ינפמ הניא ךכל
םא" ,ןכש ,3"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,אובל דמוע ונקדצ חישמש עדי ידוהיש ידכ ,2*"הזה
!!"חישמ לש וילגרל הפצ וזב וז תורגתמ תויכלמ תיאר

םעד ןופ ךאלפענק יד ןצופוצ" זרדזהל שי - "ונלתכ רחא דמוע הז הנה"ש םיעדויש ןויכמו
יוא" ,ןכש ,([םידמה ירותפכ תא חצחצל =] 4ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ) "רידנומ
"רדסמ"ב ודמעי י"נב אוביר םישש לכו ונקדצ חישמ אובי רשאכ 'יהי ("ייוו ןוא ךא") "יובאו
תא חצחצל "קיפסה אל"ש - "ורודב דיחי" - ידיחיה 'יהי אוה קרו ,"םיחצחוצמ םירותפכ" םע
...!םירותפכה

עירכה ירה ,תחא הוצמ השע" :5ם"במרה ד"ספכ ,דבלב "תחא הוצמ" - תושעל ול ראשנ המ
הלואגה םא ,רמולכ ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא
דחא עגר רובעכ הלואגה תא איבמ וז הלועפ י"ע הנה ,םיעגר ינש רובעכ אובל הכירצ התיה
ד"ספ תודוא רבודמ ירהש ,שממ דימו ףכית ,"ןילאגנ ןה דימ" :6ם"במרה ןושלבו ,דבלב
!םידגונמ םירבד ינש םה "תוחצ"ו "הכלה" !"תוחצ" לש ןינע ךייש אל הכלהבו ,הכלהל

וליפא !רתוי ןיתמהל המ ןיאו ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,ןכש ,הז לכב זרדזהל שי ,רומאכו
םיכירצ ויהש םינינעה לכו !ולא ונימיב כ"וכאעו ,7"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ורמא ארמגה ןמזב
,ולא םינינע לכב ח"י ואצי רבכש ונמזב 8יעצמאה ר"ומדא בתכ - ב"ויכו חישמ ילבח ,רובעל
רבכש יאדובו יאדוב ירה ,9"הרצ םיימעפ םוקת אל" - ונרודב עריאש המ לכ ירחאל כ"וכאעו
.10"ןועשות תחנו הבושב"ד ןפואב המילשהו תיתימאה הלואגה תויהל הכירצ

- אחישמד אתבקע תודוא ל"זח ישרדמו ארמגב ואבוהש םינמיסה לכש לילעב םיאורש טרפבו
!הז ונרודב םתומילשב ומייקתנ

רבכ םיאצמנ ןכאש החיכומ אפוג וז הדבוע :הברדא ירה - 'וכ הזל םיגעולש ולאכ םנשיש המו
ותחישב תדלוהה םוי לעב ירבדל םאתהב - הלואגל הכזיש רודה ,תולגה לש ןורחאה רודב
."דוד תיב תמחלמ" תודוא העודיה

הלעמל ינפלש ,ויתודוא בל םימש ןיאש ,אלפנ רבד םיאור הז ןינעבש - המדקהבו
האובנ - ולא ונימיד בצמו דמעמה תא ושדק חורב תדלוהה םוי לעב הזח הנש םינומשמ
:שממ 'יולג

:םיפרחמ לש - תורוד - תוגרד ינש ויהי הלואגה ינפלש תדלוהה םוי לעב ראבמ ל"נה החישב
ותרותל ה"בקהל םידגנמש ולא ,11"'ה ךיביוא ופרח רשא" - (ןושארה רוד) הנושאר אגרד
םה ללכבש םידוהי ,11"ךחישמ תובקע ופרח רשא" - (ינשה רוד) 'ינש אגרדו ,ויתווצמו
תנומאב םה םישלח ,כ"פעאו ,"הרות ינב ענייפ" םהיניב שיש דעו ,"ותרותבו 'הב םינימאמ"
!הז ןינעמ םיגיעלמו םיפרחמש ,ונייה ,"ךחישמ תובקע ופרח"ש ךכ ידכ דעו ,הלואגה

"הנושמ 'ירב" םוקתש הנש םינומש ינפל ומצעל ראתל לוכי 'יה ימ :רתויב לודג אלפ הז ירהו
!"ךחישמ תובקע" ףרחמו געול כ"פעאו ,"ותרותבו 'הב ןימאמ"ש ידוהי :וזכ

םיראבמ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה םצע דבלמש ,ףיסומ ל"נה החישב :וזמ הריתיו
רשא"ד רודהמ האצותו ךשמה והזש איה תמאה - "םימש תארי" לש םימעטב רבדה תא םה
..."םימש תארי" לש אלטציאב תאז םישיבלמ םה לבא ,"'ה ךיביוא ופרח

ירקיע ג"י ,תדה ידוסימ דחא איה חישמה תאיבב הנומאה :אלפו אלפה אוה הזכ רבדו
הכחמ וניאש ימ וא (חישמה ךלמב) וב ןימאמ וניאש ימ לכ"ש 12ם"במרה ד"ספ עודיו ,הנומאה
ידוהי אב ,כ"פעאו ,"וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב אל ,ותאיבל
אלטציאב תאז שיבלמש אלא דוע אלו ,"ךחישמ תובקע" ףרחמו געולו ,ותרותבו 'הב ןימאמש
!"םימש תארי" לש

רשא" צ"מות ירמוש םידוהי םנשי :תיתואיצמ הדבועל 'יהו רבדה םק - ולא ונימיב ,םנמא
הז הנה" ,"ךחישמ תובקע"ד ןמזב ונא םיאצמנש רמוא ידוהי רשאכ :"ךחישמ תובקע ופרח
אלא דוע אלו !הזמ םיגעולו םיפרחמ םהש דעו ,תאז לובסל םילוכי םניא - "ונלתכ רחא דמוע
.ןלציל אנמחר ,"ךחישמ תובקע" ףרחל - וז חורב לארשי ידלי םיכנחמש

םהל שי - תדה ירקיעמ איה חישמה תאיבב הנומאה ירה ,ןכתיה ,םתוא םילאוש רשאכו
םידוהי ירה םה ,תרחא ןכתי ךיא] חישמה תאיבב םה םינימאמ יאדוב :ןכומה ןמ הבושת
ןמזה ןיידע הז ןיא ,םתעד יפל לבא ,["חישמה תאיבב 'וכ ןימאמ ינא" םירמואש םייתד
...הלואגה אובתש דע (ןלציל אנמחר) תובר םינש ןיתמהל שי ,"ךחישמ תובקע"ד

...רהמל המ ןיא וישכע לבא ;הלואגה אובת ,םימיה תוברב ,ףוס ףוסש - םה םירמוא - יאדוב
- םייתניבו ,תוכחלו תבשל םיכירצ ,תולגהמ י"נב תא איצוהל ה"בקהמ שורדל ןיאש יאדובו
המו !ןלציל אנמחר ,[תולגב "םיעוקת" וראשי םידוהיש =] "תולג ןיא ןקעטש ןדיא ןלאז"
!יוגה ינפל דוקרל - תושעל םיכירצ

םינש תואמ המכ ינפלש ןויכמ :"םימש תארי" לש אלטציאב םה םישיבלמ וז הנעט םגו
ךכש "הרורב החכוה" וז ירה ...יוגה ינפל - "בוד רוע" שובלב - דוקרל וחרכוהש םידוהי ויה
רשאכ טרפבו ,םישקבמ רשאכ ,ןועטל םיכישממ ,ןכלו ...!םידוהי לש הגהנה תויהל הכירצ
םידוהי וגהנ הבש ךרדל דוגינב הז ירה - "ואנ חישמ" ,דימ הלואגה אובתש ה"בקהמ ,םישרוד
...!"יוגה ינפב דוקרל" ונינפלש תורודב

[ר"הציה] "רעקניגולק"המ אובל תחרכומ ,"םימש תארי" לש הוסמב דועו ,וזכ הגהנה [. .]
"ושע"ש םידיסחה םגתפ עודיכ ..."השודק לש אלטציא"ב ףטעתהל הפי עדויה ,ומצעבו ודובכב
...[טנבאב רוגחו ישמ לש קוטריס =] "לטראג א טימ עטאפאק ענעדייז א" שבול 'יה

ונב אוה ידוהי !םייכפה םירבד םה - "תולג"ו "ידוהי"ש בטיה עדוי הרות פ"ע גהנתמש ידוהי
אצמנ ידוהי רשאכו ,ךלמה ויבא ןחלוש לצא - ומוקמ ,ןכלו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
!13"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא" :םירמוא - תולגב

ךירצ ןפואו ןינע הזיאב ם"במרב רורב ד"ספ ונשי - יוגה יפלכ סחיה תודוא םתטישל עגונבו
יכרדבו םעונ יכרדב - לדתשהל ךירצ ידוהיש קסופ 14ם"במרה :יוג יפלכ ידוהי לש סחיה תויהל
ןהב הוצש ינפמ ןתוא השעי"ש - השגדהבו ,חנ ינב ווטצנש תווצמ םייקיש יוג לע לועפל - םולש
אתבקעד רודה ינפל הנש תואמ שלש ושע ךכש ינפמ יוגה ינפל דוקרל אלו !"הרותב ה"בקה
...!אחישמד

רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" 7ארמגב שרופמ ירה - הלואגה ןמז עיגה אל ןיידעש ןעוטש המו
תאיב תא בכעמש הז אוה ...!הלואגה אובת זאו הבושת השעת ,כ"או ,"הבושתב אלא יולת
...!ול תתל םיכירצ אל וז "תולדג" םגש אלא ...!חישמ

"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד בצמ 'יהיש רעשל םילוכי ויה אל הנש םינומש ינפל ,רומאכו
החכוה הוהמ - שחומב תאז םיאור ולא ונימיבש הדבועה ,כ"או ,צ"מות ירמוש םידוהי י"ע
,שממ ןורחאה רוד ,ל"נה החישב רבודמ ויתודואש ינשה רודה ןכא אוה הז ונרודש תפסונ
םא" :15ל"זחב שרופמכו ...!"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא םג רובעל םיכירצ זאש
!"חישמ לש ולגרל הפצ ףדגמו ףרחמ רוד רחא רוד תיאר

םא ןיב - הבושתב רוזחיו ,16"םורממ חור וילע הרעי" ס"כוסש יאדובש אלא דוע אלו
- זאו ,"ינא הצור רמאיש דע ותוא ןיפוכ" :17עודיה ןושלבו ...ואל םא ןיבו ךכב ונוצר
הבושתב בשו ,תימהבה ושפנו ורצי תא חבוזש ונייה ,18"ונוצרל ותוא בירקי" וב ןנירק
.'וכ תיתימא
(הגומ יתלב - ה"משת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)

__________
הנוי (1

,ב"מפ ר"ב הארו ,די ךל ךל פ"הע בוט חקל שרדמ (2

.בי ,םש הנוי (2*

ה"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגא .א"שת ןויס "השודקהו האירקה"ב ספדנש "ארוק לוק" הארו ש"הש (3
.דועו .זסש

.נ"שו .(42 'ע (ה"נשת ,ןילקורב) א"צרת-ח"פרת תוחישה רפס) ט"פרת ת"חמש תחיש (4

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (5

.ה"ה ז"פ םש (6

,זצ ןירדהנס (7

.(ב ,ה) ה"פס א"ח הבושתה רעש האר (8

.55 'עה 306 ג"כח ש"וקל הארו םוחנ - בותכה (9

.וט 'יעשי (10

.בנ ,טפ םילהת (11

.א"יפר םיכלמ 'לה (12

.א"עס תוכרב (13

.ח"פס םיכלמ 'לה (14

.טנקת זמר סומע ש"לי (15

,בל 'יעשי - בותכה פ"ע (16

ארקיו י"שרפו כ"ות .ז"טה ד"יפ תונברקה השעמ 'לה ם"במר .נ"שו ה"ר (17

.םש ארקיו (18


חצניו - תמחלמ םוחליו


שיגרמ הלשממה שאר םא
!רטפתיש - םיצחלב דמוע וניאש

דבלמ רחא אצומ האור וניאו ,וב דומעל לוכי וניאש דבכ ץחל וילע םיליעפמש ,ותעשב ונעט
.םולש םכסה תרומת ,'וכו טפנה-תוראב תרזחה ,םיחטשה תרזחה ,םיבושיה קוריפל םיכסהל

'יהש הזל םריבעהל תנמ לע ,םירבדה יפוליח ולהנתה ותועצמאבש םדא ותואל] יתינע ךכ לע
וניאו דבכ הכ ץחלב דומעל לוכי וניאש שיגרמ אוה םאש ,[םולשה םכסה תמיתחל יארחא
רחא והשימל דיקפתה תא ןתיו ודיקפתמ רטפתיש - איה הצועיה הצעה יזא ,רחא אצומ האור
!ץחלב דומעיש

ןוילמ השלש לש םנוחטב ןוכיסל תוירחא ךמצע לע תחקל - ןועטל יתכשמה - ךנה לוכי דציכ
...!?וב דומעל לוכי ךניאש דבכ ץחל ךילע םיליעפמש ללגב קרו ךא ,םידוהי

ךל ןיאש ,איה ךתנעט - יאמ אלא ,ןוחטבה בצמל יניצר ןוכיס םיווהמ ולא םירותיווש הדומ ךנה
דבכה :הטושפ הצע הנשי ,ןכבו - וב דומעל לוכי ךניאש דבכ ץחל ךילע םיליעפמש ןויכמ הרירב
תא ןכסל אלש ידכ ,הזכ ץחלב דומעל לכויש רחא והשימל הגהנהה תא ןתו ,ךמוקמב בשו
!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב

ץחלב דומעל לכויש רחא והשימ אצמייש ןכתי לבא ,הזכ ץחלב דומעל לוכי ךניא םנמא התא
רשאכ - רבדב הטלחהה תא לבקל חרכומש הז אוה התא אקודש רמאי ימ ,ןכ-םאו !הזכ
!?שדוקה ץראב םיבשויה םידוהיה ןוחטבל ןוכיס הוהמ וז הטלחה

רעימערפ') הלשממ שאר - המכו-המכ-תחא-לעו ,('רטסינימ') רש דלונש םדא ךל ןיא
'יה םינש המכו-המכ ךשמב ירהש - רתויב רבדה שגדומ תישיא ולצא :הברדאו ...('רטסינימ
,'וכ אבחתהל חרכומ ןמז ךשמ 'יה לארשי ץראל ואוב ירחאל םגו ,ץראל-ץוחב תולג לש בצמב
'יה ןיידע לבא ,ויתועד תא עיבהלו ישפח ןפואב בבותסהל לוכי 'יהש בצמ עיגה ךכ-רחא קרו
!ןוטלשל הלע - תוכיפהמ המכ רחאל קרו ,ןוטלש לש בצממ קוחר

םידוהיה לש םנוחטב תא ןכסל וילע םיצחולש בצמ עיגמ רשאכש ךכב שערה המ ,ןכ-םאו
!?הזכ ץחל ינפב דומעל לוכי וניאש ללגב ודיקפתמ רטפתי - שדוקה ץראב םיבשויה

םדא לככ םיניקת םייח תויחל ךישמהל לכוי ,'הלשממה שאר' דיקפתמ רטפתיש ירחאל םג
עגונב ןה ,(..."תרשה יכאלמ"ל ןימוד םדא ינב םהבש 1ארמגב וניצמש םירבדה 'גל עגונב וליפא)
אל - הזכ הרקמב :הברדאו ,'וכו 'וכו דבוכמ דמעמ ,םייתרבח םייחל עגונב ןהו ,החפשמה ייחל
ץראב םיבשויה םידוהיה לכ תא דימעהש הז אוה-אוהש הדבכה תוירחאה ונופצמ לע ץברת
...!הרומח תינוחטב הנכס לש בצמב שדוקה

ןויכמ ,החכוה וז ןיא - ונממ בוט רתוי תושעל לכויש רחא והשימ האור וניא אוה םא וליפאו
!"דחושמ" אוהש

ץחל ינפב םג דומעל לכויש רחא והשימ ואצמי םהו ,ךב ורחבש ולאל ךלש 'טדנמ'ה תא ריזחת
...!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב תא ןכסל אלש ידכ ,הזכ

:דועו תאז

ירה - 'וכ ותטלחה לע םהידי תא וכמסיו ,וב ורחבי םידוהיה ןוילמ תשלש לכ םא וליפא
!ללכ םהב יולת רבדה ןיא ,תושפנ תנכס לש בצמב םדימעיש רבד תודוא רבודמשכ

לע 'תיבה-לעב' אוהש ,ורמאב ,תעדל ומצע תא דבאל טילחיש םדאל - המוד רבדה המל לשמ
הנידמב יחש ןויכמ ,םייטרפה וייחב גהנתהל דציכ ול רמול לוכי וניא 'א ףאו ,ומצע
...תיטרקומד

ךותל ץופקל םייאיו 'ןילקורב רשג' לע םדא ספטי רשאכ 'קרוי-וינ' ומכ תיטרקומד הנידמב םג
עונמלו וילע םירעהל םיצמאמה לכ תא ושעיו ,'שאה-יבכמ'ו הרטשמה תא דימ וקיעזי ,רהנה
!ומויא תא עצבל ונממ

תודוא רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע ירה - דחא םדא לש וייחל עגונב םירומא םירבדה םאו
תא ןכסל ,םמצעב םהל אל םג ,דחא ףאל תושר ןיאש ,םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב
!םנוחטב

בייח וניא ירהש) 'וכ ףקותב דומעלו ותדמע תא תונשל ונממ עובתל רשפא-יא םא םג ,ןכבו
'יהי אלו ,ודיקפתמ רטפתיש ונממ עובתל רשפא - (רחא והשימ לש ותטישו ותדמע יפל גהנתהל
!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב ןוכיסל םרוגה אוה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)

__________
,זט הגיגח (1


"םעה תא להקה"


ומוי ןב קוניתל םג ךייש "להקה"

ירהש - ןטק דעו לודגמל ,תחאו דחא לכל תוכיישה ד"ע תדחוימ השגדה שי להקהל עגונב
.1"ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" אוה "להקה"ד ןכותה

:המדקהבו

םישנאה תא ליהקמה אוהש ,2(םעבש לודגה וא) ךלמל תכייש "להקה"ד הלועפהש פ"עא
ןינעה םלצא ולעפש ,"םילבקמ" אלא םניא (ףטהו םישנהו םישנאה) םה וליאו ,ףטהו םישנהו
ןויכמ איה ,םהילע לועפל םילוכיש ךכל הביסה ,מ"מ - םתוא וליהקהש ז"יע "להקה"ד
דעו ,יתימאה םנוצר םג אלא ,דבלב םחכבש רבד קר אל ,ונייה ,םהלש ןינע םלצא םילגמש
לכ 'וג תושעל ורמשו םכיקלא 'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל" ,שממ לעופב ךשמנש
לכש ,אלא ,(דבלב דחא בק) 3"ולש בק" קר אלו ,םהלש 'ישעו הרימשו ,םהלש הארי ,1"םימיה
.4םינטק ינטקל דע ,"ףטהו םישנהו םישנאה"מ תחאו דחא לכ לש - ולש םה "ןיבק הרשע"ה

:רקיע ז"גו דועו

ףטו םישנו םישנא לארשי לכ ליהקהל" ,הטושפכ להקה תוצמ ומייק םייק 'יה ק"מהיבש ןמזב
ארקיש אוה ךלמהו 'וכ תוישרפ הרותה ןמ םהינזאב תורקלו לגרל םתולעב הטימש יאצומ לכב
להקה תוצמ םויק ךייש אלש ,הזה ןמזב לבא .5"'וכ ןירוק ויה םישנה תרזעבו ,םהינזאב
תמגודבו ד"ע ,שודק םוקמל וילא םיכיישה ולא תא ליהקהל א"ואכ ךירצו לוכי - הטושפכ
תיב ,(7"טעמ שדקמ") שרדמה תיבו תסנכה תיב ,6"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ,ק"מהיב
ןינעב ,רשא ,ח"מגו הלפת הרות תיב השענש יטרפ תיבל דעו ,8ח"מג תיב וא ,הלפת תיב ,הרות
תמגודב ,םהילע העפשה ול שיש ולא תא ליהקהל ,תחאו דחא לכ לועפל ךירצו לוכי הז
.'וכ הרותה ןמ תוישרפ םהינזאב תורקלו ,"ךלמ"ה

תמגודב םהש) ולש תוחכה יטרפ לכ תא ליהקהל ךירצ א"ואכש ,ומצעל עגונב - רתוי תויטרפבו
לעממ הקלא קלח" - ובש ךלמהמ תוישרפה תאירק ועמשיש ,("ףטהו םישנהו םישנאה"
.ותואיצמ לכ םייקמו 'יחמו הוהמש ,9"שממ

אל ירהש - הוצמ-רב השענש דע ןיתמהל ךרוצ ןיאו ,םינטק ינטקו םינטקל םג ךייש הז ןינעו
ינפל ןיבש קוליחה שגדומ הזבש) השעמו רוביד הבשחמב ,לעופב הדובע תודוא ןאכ רבודמ
לעממ הקלא קלח" ,המשנה לש התואיצמ םצע תודוא ,םא יכ ,(הוצמ-רב ירחאלו הוצמ-רב
.10םלועה ריואל אציו דלונש העשב דימו ףכית המינפ וכותב תאצמנש "שממ

,תחאו דחא לכל תוכיישה ד"ע תדחוימ השגדה הנשי "להקה"ד ןינעל עגונבש ,ןבומ הזמו [. .]
.שממ שודיח לש ןפואל דע ,הפסוה לש ןינעל עגונב םג ללוכ ,ןטק דעו לודגמל
(הגומ יתלב - ח"משת'ה תוכוסה גחד ליל תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.בי ,אל ךליו (1

.נ"שו .20 הרעה ז"משת י"וצנ ש"וקל האר (2

,חל מ"ב האר (3

.הרעהב 489 א"כח ש"וקלב ןמסנה .םש ךליו ן"במר האר (4

.ג"פר הגיגח 'לה ם"במר (5

,הכ המורת (6

,טכ הליגמ (7

.(ב"מ א"פ תובא) ח"מגו (הלפת) הדובע הרותד םידומעה לע דמועש תיב ,דחי םתשלש וב שיש תיב - בוט המו (8

.ב"פר אינת (9

םויו םינש ג"יב אוה םדאב השודקה שפנ תסינכ רקיעו רמג"ש (ד"סוס ת"ודהמ ח"וא) ע"ושב ןקזה וניבר ש"מכו (10
לבא ,יוליגב הסינכל הנווכה - "הלימ תוצמב . . השודקד וז שפנ תסינכ תלחת"ש םש ש"מו .אקייד "רמג" - "'וכ
.המשנה וב תאצמנ (םלועה ריואל אציו דלונש העשב) ז"נפל םג


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םינבל ןמיס תובא השעמ

םימיב םייקתמה "ימלועה םיחולשה סוניכ" םע רשקבו עובשה 'פל תוכיישב
תהגהמ (ןטקומ) דחוימ םוליצ ונאבה ,770 - "חישמ תיב" ,"ונייח תיב"ב ולא
ט"ישת'ה הרש ייח פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ

(ךליאו 45 'ע א"ח ש"וקלב (םייונישב) כ"מחאל הספדנ)


:(השגדהב אב) ונינפלש םוליצב עיפומש יפכ ק"יתכה חונעפ ןלהל

ןוא ןייא א ןעוועג זיא רע .םהרבא 'יה דחא ,הרות יד טלייצרעד ,ןעוועג זיא ןינע ס'םהרבא
ןופ רע ןוא ,טייז ןייא ןופ ןעוועג זיא טלעוו עצנאג יד .טלעוו עצנאג רעד ןיא דיא רעקיצנייא
םסרפמ טאה רע ,םלוע ל-א 'יוה םשב םש ארקיו ,ןעגעווטסעדנופ ןוא ,טייז רעטייווצ רעד
ראנ ךאז רעדנוזאב א זיא םלוע זא ,םלועה ל-א ראנ טינ ,םלוע ל-א זא םוטעמוא ןעוועג
,ותואיצמ תיתימאמ תואיצמ זיא ןיילא םלוע זא ארקיו ראנ ,ל-א זיא םלוע ןיא ב"העב רעד
.ודבלמ דוע ןיא ,תוקלא

םעד ךרוד ,קחציל ונבל ןעוועג שירומ סע טאה רע סאוו ,ן'םהרבא ןופ הגהנה רעד ךרוד ןוא
- וטושפכ ויתודלות ןוא ,םיבוט םישעמו תוצמ הרות ,קחצי לש ויתודלות ןייז טנעקעג טאה
.םדיב לפונ גוע ןוא םיבצנו םימייק ןענייז ייז זא

:זיא ןדיא רעדעי וצ םעד ןופ הארוה יד

וישעמ סאוו [םלוע] ןא ןיא ךיז טניפעג רע :ךיז טניפעג רע ואוו ךיז טכארטאב דיא א תעשב
ןיילא ךיז אב וליפא ,םירתסהו תומלעה המכ טאה רע ,וב םירבוג םיעשרהו םיערו םישק
א טימ ןעייטש עכלעוו ז"הוע ינינע ףיוא קעווא םיא אב טייג גאט ןופ אבורד אבור ךאד זיא
ךאנ ןוא הנומש ןב קונית יבגל גוע לש ותרובג יוו ,השודק ןופ םינינע יד ןעגעקטנא ףקות
םתא - ךאד ןענייז ללכב ןדיא ךיוא יוזא ,ץוחבמש םירתסהו תומלעה יד טרפבו ,רעמ
,םימעה לכמ טעמה

וארו ,לודג התשמ טכאמ רע זא ךאנ טער רעוו השודק ןופ םינינע ןיא טוט רע זא תעשבו
ןביירוצ םיא ןעק ןעמ זא ןגאז סאוו עניוזא ןעמוק ,ךילע [ארקנ] 'ה [םש] יכ ץראה ימע לכ
,ספאו ןיא ןופרעד ןכאמ ןוא

םישעמו תוצמ הרות ףיוא חכ ן[ע]מענ רע טעוו טנענאוו ןופ - ןאט טכארט א ךאד רע ןעק
א ראנ הליענ וצ כ"וי ראנ טינ םיא אב ןעמ טנאמ סאד ,ןייז ךאד ףראד סאד ןוא ?םיבוט
?םירתסהו תומלעה עלא יד ןעמוקייאב רע ןעק יוזא יוו ,ראי ץנאג

.קחצי תא דילוה םהרבא .םינבל (חכ תניתנו) ןמיס תובא השעמ :הארוה א םע ןעמ טגאז
ןראוועג לעפתנ טינ זיא רע סאוו ,ןדיא עלא ןופ רעטאפ רעד ,וניבא םהרבא ןופ טמאטש רע
,ודבלמ דוע ןיא ,תוקלא זיא טלעוו יד זא ,םלוע ל-א ןעירשעג ןוא טלעוו רעצנאג רעד ןופ
.'וכ םעד ןיא םינינע עדייב ,קחצי תא דילוה - זיא םעד ךרוד ןוא

סאוו יד ןופ ךיז ןקערש וצ סאוו טינ ללכ טאה םוקמ לכבו ןמז לכב דיא רעדעי ךיוא יוזא
ןוא ,תעדו םעטמ הלעמל ןטשרעביוא ןטימ ךיז טדניבראפ רע .'וכ ידי םצועו יחוכ זא ןעניימ
וצ םילכ תוימשג יד ןופ טכאמ ןוא ,לוחד ןידבועבו לוחד ןימיב ךיוא פארא סאד טגארט
,וטושפכ קחצי תודלות ןיא ךיוא ךשמנ טרעוו םעד ךרוד ןוא ,תוינחורב קחצי תודלות ,תוקלא
,ותרותו 'ה דגנכ םחול ןענייז עכלעוו עלא יד חצנמ ןענייז קחצי לש ויצלח יאצוי זא
- השודקה ץרא לארשי ץרא ןעמענייא םוצ הנכהו המדקה יד סאד זיא - גוע תמחלמכו
.א"בב ונקדצ חישמ י"ע"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish