ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי
ביבס םיבשוי רבכ םידוהיו ,רמושמה ןייו רבה-רושו
ונקדצ חישמ םע דחי ,"םהיבא ןחלוש" - ןחלושה

*

ולסכ 'ח ,אציו 'פ שדוק תבש ברע
לכב תולוגס תנש אהת ה
להקה תנש

= טפש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה אציו פ"ש תחישמ / רסחש ידיחיה רבדה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / רבד םושב בשחתהל אלו ,הלואגל קספה אלל תכלל שי

"םעה תא להקה"
"להקה" תנשל תוארוהו תוחיש / הלענ יכה ןינע אוה - דבלב דחא ידוהי םע םג "להקה"

חצניו - תמחלמ םוחליו
ץראה תומילש ןינעב / !י"אל תכייש ןורבחש ףקותב רמול :יעצמאה ר"ומדא תגהנהמ הארוהה

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
עובשה 'פל רשקב םיחינמה תלאשל יברה הנעממ םוליצ / ?תויחא בקעי אשנ דציכ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


רסחש ידיחיה רבדה

* !הלואגל ןכומ רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש -
- םינזאהו םיניעה ,בלה תא חתפי הזש ןפואב ,הלואגה ינינעב דומלל
הלואגה תא - םלועה תוימשגב שממ תוטשפב ועמשיו וארי ,וניביש
ק"כ תוקלתסה זאמ הנש 40 ירחאלו * שממ לעופב המילשהו תיתימאה
* "עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ 'ט ,אציו פ"ש תחישמ

הלואגה בלשב רבכ םיאצמנ (מ"כבו םישרדמב ,ןירדהנס תכסמב) ל"זח ינמיס יפ-לע . .
,שממ

לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמ לש גלפומה יובירה רחאלש ,הנורחאל םימעפ המכ רבודמכו
םתלואג ימיו תודיסחה תובאמ לחה ,וניאישנ וניתובר לש םתדובע רחאל טרפבו ,תורודה
זאמו ,('וכו תבט ד"כב ,ולסכ 'טב) םהלש אלוליההו םתדלוה ימיו (ולסכ ד"ויו ולסכ ט"יב)
ומייס רבכ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותדובעל דע ,םינשו תורוד המכ ורבע רבכ
,םירוריבה לכ תא

,בקעי ןמזב וליפא ירהש ,רמוחו לקו ןכש-לכמו ,1"םודא אוה ושע" לש רוריבה םג ללוכ
,ל"נכ ,('יה ךכ םנמא בקעי לש ותגרד דצמו) רבכ ררבתנ ושעש בשחו בקעי רבס
םיאורש יפכ ,ירמגל ררבתנ רבכ ושע ירה ,זאמ הדובעה יוביר ירחאל המכו-המכ-תחא-לע
אוה ושע"ל םיסחייתמה םלועה תומוא לש (םודא תולגב) הזה ןמזב הגהנהב םג תאז
םיאורו וארש יפכ ,תונידמ דועב םג תטשפתמ וז הגהנהו) דסח לש תוכלמ ךרדב ,"םודא
- (הנורחאל טרפב

וררבתנ רבכ םלועה תוימשג וליפאו ימשגה ףוגה וב בצמב רבכ םיאצמנ התעש ,ןבומ ירה
2ורוא - רקיעבו ללוכ ,םיינחורה םינינעהו תורואה לכל ןכומ "ילכ" םה ירהו ,ירמגל וככדזנו
לש תומצעה תוטישפ יוליגל םג דעו ,המילשהו תיתימאה הלואגה רוא ,ונקדצ חישמ לש
תניחבמ הלעמלש) ונקדצ חישמ לש תומצעה תוטישפב הלגתמ הזש יפכ ,'תי תוהמו תומצע
לש תוטישפב םג רבדה הלגתמ - הז ידי-לעו ,('וכ תועפשהו תוגרדהו תומשה לכמו הדיחי
,ידוהי לכ

רבכ לכה ךיא האריו ,יעבדכ ויניע תא חקפי ידוהיש - אוה רסחש דיחיה רבדהו
ןייו רבה-רושו ןתיולה תא רבכ שי ,"ךורע ןחלוש"ה תא רבכ שי !הלואגל ןכומ
םיכלמה יכלמ ךלמ) 4"םהיבא ןחלוש" - ןחלושה ביבס םיבשוי רבכ םידוהיו ,3רמושמה
ערזמ 'א ונשי רודו רוד לכבש 5םירפסב בותכש יפכ) ונקדצ חישמ םע דחי ,(ה"בקה
ירחאלו ;ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו ,("חישמ" תויהל יואר אוהש הדוהי
תוארל םיניעו תעדל בל" םג רבכ שי ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה זאמ הנש םיעברא
;6"עומשל םינזאו

,"תוארל םיניע"ה תא וחקפיו ,"תעדל בל"ה תא וחתפיש ,רומאכ ,תויהל קר ךירצ תעכ
םידיגה ה"סשו םירבאה ח"מר לכ תא לצנל ,הז ךרד-לעו ,"עומשל םינזא"ה תא וחתפיו
ח"מר דגנכ השע תווצמ ח"מר) ללכב תווצמה םויקו הרותה דומיל לע ףסונ - םיימשגה
יפכ הרותה תוימינפ דומילל - (8םידיג ה"סש דגנכ השעת אל תווצמ ה"סשו 7םירבא
ינינעב דומלל - ללוכ ,וניאישנ וניתובר תוארוה םויקו תודיסחה תרותב התלגתנש
תוטשפב ועמשיו וארי ,וניבישו - םינזאהו םיניעהו בלה תא חתפי הזש ןפואב ,הלואגה
ותרות דומללו ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה תא - םלועה תוימשגב שממ
חוקפל קר ךירצ ,ןכומה ןמ ונשי רבכ הז לכש ,'יאר לש ןפואב (הרותה תוימינפ) חישמ לש
!תאז וארי זאו םיניעה תא

:לעופב השעמל עגונב תוטושפ תויתואבו

רבכ לכהו ,(ל"נכ) תומילשב םנשי רבכ ,תוימשגו תוינחורו ,ףוגו המשנה רוביחש ןויכ
.שממ לעופב תאז ולגיש םירבד תושעל ךירצ - הלואגל ןכומ

לש אלוליהה םויו (9רבוג ולזמ רשאכ) תדלוהה םויב - אמרג ןמזהש ןינעב שארל לכלו
הניבד "רהנה תובוחר" לש ןפואב אקוד ,ותרות דומילב ףיסוהל ,יעצמאה ר"ומדא
.(הכוראב ל"נכ תוימשגו תוינחור תרבחמש)

דומילש םימעפ המכ רבודמכ) םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכל ךייש הזב דומילהו
ידי-לעש טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םג תוטשפב םיכייש הצוח תוניעמה תצפהו תודיסחה
.(אחישמ אכלמ אד רמ יתא הז

דומללו ,לעופב הדובעו השעמב תאז איבהל - 10"השעמ ידיל איבמש לודג דומלת"ו
תודיסחה תרותב ותדובע תומילש יוטיב ידיל האב ולצא רשא ,יעצמאה ר"ומדאמ
דחא לכ לצאש - "םויל םוימ םהיתונש אלממ" ,(םוקמו ןמזב) םלועהו ףוגה תוימשגב
,ולש תוימשגב ולש "טייקשי'דיסח"הו תוינחורה תא אטבל תדחוימ תולדתשה 'יהת
תומימחה ("ןרעהנא ךיז לאז") ושגרוי ,ולש םיימשגה םוקמבו ןמזבו ,םיימשגה וינינעבש
םהיניב 'יהי אלש ןפואל דע ,ולש "טייקשי'דיסח"המו "טייקשידיא"המ תועבונה תויחהו
.שממ דחא רבד ויהי אלא ,ללכ דוריפ לכ

לש הלואגה גחב לחה ,תוידיסח תויודעוותה םוקמו םוקמ לכב ןגראל ואריש - הזל ףסונ
םינינעב תובוט תוטלחה לבקלו ,הלואגה לעב לש ותרותב םש דומללו רבדלו ,ולסכ ד"וי
,ל"נה

,תוידיסח תויודעוותה רדסל ידכ תומיאתמה תונכהה תושעל תוטלחה - םג ללוכ
לכב ןתושעל תוארלו ,ןקזה ר"ומדא לש הלואגה גח ,ולסכ ט"יב ,תולודג תויודעוותהו
תוימשג) םלועב הניפ לכש ןפואב - תחדינ הניפב וליפא דע ,לבת יווצק לכב םוקמו םוקמ
שאר" ,ולסכ ט"י לש ידיסחה םוחבו רואב הרודח 'יהת ,םידוהי םייוצמ הב (םלועה
."תודיסחל הנשה

םימיב טרפבו ,ולסכ שדוח ךשמב תוידיסחה תויודעוותהה תא ךישמהל םג ןכו
ולסכ שדוח םויסב - םג דעו ,תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות םע םירושקה םידחוימה
תורנב הביבסהו ומצע תראה לש וז חורבו ,הכונחה ימי ךשמב תויודעוותה ךורעל -
.11םויל םוימ רואו ךלוהו ףיסומד ןפואבו ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" הכונחה

ימד" קלחלו ,הכונח ימיב תיבה ינבל תוביסמ ךורעל - 12ונאישנ וניתובר גהנמכ - ללוכ
- הז גהנמ םייקמ דחא לכ רשאכ יכ ,תונבו םינבל ,םידליל טרפבו ,13תיבה ינבל "הכונח
יובירב "הכונח ימד" תניתנב הפסוה ידי-לע הבחרהבו הפסוהב דועו - םיאתמה םוסרפב
םויק ידי-לע) רתוי דוע םירשקתמ - (םידליה לצא החמשה ןינעב ףסותמ הז ידי-לעש)
,םהיתוארוה ,םתרות תא רידחהל חכ תפסות ןתונ הזש ,ונאישנ וניתובר םע (הז גהנמ
.םייטרפה םוי-םויה ייח ךות לא םהיגהנמו

הלואג ינינע דומלל הז וננמזב טשפתמו ךלוה רשא לארשי גהנמ םג - דחוימבו ללוכ
תיתימאה הלואגה לש יוליגל רתוי דוע םירחא ןיכהלו ןנוכתהל ידכ ,חישמ ינינעו
.ל"נכ ,המילשהו

דימו ףכית רבדה איבי - ולא םינינעב התע תובוט תוטלחה תלבקו רובידהמש ,ןוצר יהיו
לשו ידוהי לכ לש רשב יניעל ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה תא יולגב
לכ םע דחי - 14"אימש יננע םע ורא" - לארשי לכ םיכלוה שממ דימו ףכיתו ,לארשי לכ
םע דחיב (15"םתא םבהזו םפסכ") םיימשגה םישוכרה לכ םע דחי ,וניתדובעו ונישעמ
רשא - (...בוטה םנוצרב םלוכ וכלי אלימב) םייטרפה םיתבה ןכו ,16"טעמ שדקמ" יתבה
17"םכותב יתנכשו" ,(ל"נכ) המשנה תשודקו תודיסחה רואב ירמגל םירודח ושענ
שיו] ישילשה שדקמה תיבב ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל -
18םיקבדתמו םירבחתמ - טעמ שדקמ ןיעמש םייטרפ םיתבהו טעמ שדקמ יתבהש רמול
הנממש ,'יתשה ןבא תאצמנ םשש ,םישדקה שדוקב ,[19"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"ל
,20םלועה תתשוה

.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

,ול חלשיו (1

.ךליאו טיר ג"חזל צ"יול יטוקלב 'תנו אבוה ,דל ג"חז (2

.דועו ,ג"יפ ר"קיו ,הע ב"ב ,דל תוכרב האר (3

.א"עס תוכרב (4

הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"עס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"חה ת"וש םג הארו .תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (5
.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ

,טכ אובת (6

.ב"עס ,גכ תוכמ (7

,עק א"חז (8

.ע"הקבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר (9

,וכ הליגמ (10

,אכ תבש (11

.ולסכ חכ "םוי םויה" (12

.נ"שו .163 א"ח ח"משת ש"הס האר (13

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (14

'יעשי (15

,טכ הליגמ האר (16

,הכ המורת (17

.נ"שו .(ךליאו 467 ב"ח ב"נשת ש"הס) "לבבבש וניבר תיב הז טעמ שדקמ" ןינעב סרטנוק האר (18

.זי ,וט חלשב (19

,דנ אמוי (20


הלואגה ןמז


,הלואגל קספה אלל תכלל שי
רבד םושב בשחתהל אלו

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

(א ,אל ונתשרפ) "ךיבא תיבל התפסכנ ףוסכנ יכ תכלה ךולה"

ימראה ןבל לצא (2"םוקמ לש ףא ןורח") ןרחב בקעי לש הדיריהו האיציהש ,1ליעל רבוד
,לארשי ץראל הרזח םשמ בקעי תיילעו תלואגו ,תולגל הדיריה ןינע תוללכ לע תזמרמ
.המילשהו תיתימאה הלואגב תולגהמ 'ילעה לע תזמרמ ,3"ויבא ירוגמ ץרא"

,םשמ ותכילהבו ןבל לצא ותויהב בקעיל םירושקה ונתשרפב םיטרפה לכמש ,ןבומ הזמו
.םייוושכעה הלואגו תולגל רשקב דומלל ןתינ

:תוללכבו

םירמואש יפכ דע ,המוצע הדירי התיה ימראה ןבל לצא ןרחב תולגב בקעי תדיריו תאיצי
לע אלא רזג אל הערפש" ,םירצמ ךלמ הערפמ רתוי עורג 'יה ימראה ןבלש 4הדגהב
."לכה תא רוקעל שקיב ןבלו םירכזה

,המש עפשוה אל בקעיש דבלב וז אלש ,השרפב רפוסמכ ,'ילע ךרוצל איה הדיריה ךא
,6"דאמ דאמ שיאה ץורפיו"ל דע ,תומילשה תילכתב ,5"םלש" םשמ אצי אוה ,הברדא אלא
(הלואגה לעב לש) 7םייח תרותב ראובמכ ,ימראה ןבלבו תולגב רוריבה תא םג לעפ אוהש דעו
יוצמ 'יה אוהש ןכיהמ) ןבל תא ריזחה בקעיש ,"ומוקמל ןבל בשיו ךליו" 8קוספה שוריפ
.ןוילעה ןבול 'יחבב ושרשו ומוקמל (הערפמ תוחנ רתוי ,הטמ הטמל

ירוגמ ץרא" ,לארשי ץראל ךרדב תולגהמ 'ילעה - "וכרדל ךלה בקעיו" ןכמ-רחאלו
ךכ םשלש ,'וכ ץראל ץוחו לארשי ץרא לש דוחיה ,9"םיקלא יכאלמ וב ועגפיו" ,"ויבא
.תולגב הדיריה לכ התיה

ךולה" בקעי 'יה ,ימראה ןבל לצא תולגב ותויהב ןיידעש ,השרפה רופיסב ףסותינ הזבו
.תאז שיגרה ןבלש ךכ ידכ דעו ,10"ךיבא תיבל התפסכנ ףוסכנ יכ תכלה

קספה אלל ךלהו ,ולש םוקמה אל הזש עדי אוה תולגב 'יה בקעיש ןמז לכ :הזב ןינעהו
ןיא ןטלאהעג") ןמזה לכ ךלה אלא ,תחא הכילה אל ,"תכלה ךולה" - יתימאה ומוקמ לא
(תולגב הדובעה) איה אלימבו ,הלואגל הנכה רותב תולגב ותדובע תא השעו ,("ןייג ןייא
."ויבא ירוגמ ץרא" ,יתימאה ומוקמל הכילההמ קלח

םעפ קר אל ,"ףוסכנ" - הזל עגעגתהו קקותשה אוה ,"ויבא ירוגמ ץרא"ל עיגהש ינפל ףאו
!"התפסכנ ףוסכנ" יזא הלואגה עיגה אל ןיידעש ןמז לכ אלא ,ותבוח ידי אצי הזבו תחא

11ןקזה ר"ומדא תרותכו - םייוושכעה הלואגהו תולגל עגונב דומילה םג ונשי הזמו
:אציו 'פ לש םיקוספה םע - התעו ,עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל םיכירצש

אובל ידכב ,'ילע ךרוצ איה - תולגד לפוכמו לופכ ךשוחל דע תולגב הדיריה לכש ,תעדל שי
.המילשהו תיתימאה הלואגב רתוי תילענ 'ילעל

לעפתהל אלו ,הלואגל - "תכלה ךולה" - קספה אלל תכלל שי תולגב םיאצמנש ןמז לכו
13רוחנ ןב 12לאותב ןב - סחוימ אוהש ,ימראה ןבל םע אל וליפא ,רבד םושב בשחתהל אלו
!הלואגל םיכלוהו ,ללכ ויתונעט םעו ומע םיבשחתמ אל ,'וכו 14חרת ןב

,הלואגל םיעגעגתמו םיקקותשמ :"התפסכנ ףוסכנ" יזא תולגב ןיידע םיאצמנש ןמז לכו
וקקותשהש רחאל וליפאו .הלואגה רבכ אובת יתמ - ("סיוא טייג'מ") "םילכהמ םיאצוי"
,עגעגתהל םיקיספמ אל אב אל ןיידע חישמ םאב ירה - שפנה תולכל דע תחא םעפ רבכ
- אב אל ןיידע חישמ ירהש ,עגעגתהלו קקותשהל םיכישממ ,"התפסכנ ףוסכנ" אלא
!?עגעגתהלו קקותשהל וקיספיש רשפא ךיאו

ןבל תנעט לע בקעי לש ותבושת יהמ ןייעל ךרוצה םוקמבש (פ"מכ רבודמכ) ר"היו . .
ןרהאו השמו ,15רפע ינכוש וננרו וציקהו ,ונקדצ חישמ רבכ אובי - ("'וג תכלה ךולה")
בקעי לצא לואשל ולכוי וכזי םאבו ,םהמע יעצמאה ר"ומדאו וניבא בקעיו ,16םהמע
הנעי אוהו ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב לואשלו ,ןבל תנעט לע ולש הנעמה 'יה המ ומצע
.םולש יכרדבו םעונ יכרדב

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" - לארשי ינב לש תומילש ,םינינעה לכב תומילש זא 'יהתו
םיללוכה האריו הבהא ,18"םתיא םבהזו םפסכ" - םהינינע לכב תומילשו ,17"וניתונבבו
ץראה תומילשו ,תוימשגב בהזו ףסכ לשלתשמ הזמש ,השעת אלו השע תוצמ לכ תא
,19"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" -

.שממ ונימיב הרהמבו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ולסכ ד"וי ,אציו פ"ש תחישמ)

__________
.("םימימתה תוחנה דעו" י"ע ונמזב ל"יש יפכ) החישהב ו"טס ףוס (1

.חנ פ"ס י"שרפ (2

.בשיו פ"ר (3

.דמלו אצ אקסיפב (4

.י"שרפב םש הארו .חי ,גל חלשיו (5

.גמ ,ל (6

.ךליאו ד ,דל םש הארו ,טל ונתשרפ (7

,בל ונתשרפ (8

םש (9

,אל (10

.דועו .ךליאו 29 ב"שת ש"הס .ןושח "םוי םויה" (11

,חכ תודלות (12

.בכ-כ ,בכ אריו (13

.זכ ,אי חנ (14

.טי ,וכ 'יעשי (15

אמוי הארו ,דיק םיחספ - דחא ה"דות (16

אב - מ"יציב ש"מכ (17

'יעשי (18

.בי ,אי בקע (19


"בקעי אציו"ד תוחילשה תמייתסמ ונרודב

(אכ-י ,חכ וניתשרפ) "'וג םולשב יתבשו 'וג בקעי אציו"

הצוחל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו הרותה תצפהד תוחילשה תא אלמל םיאצוי רשאכ
,ו"ח ,ראשיש הניא הנווכהש רוכזל שי - "םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,ונממ הצוח ןיאש
,תוחילשה יולימ תא םייסל ,םא יכ ,('וכ הלענ בצמו דמעמב אצמנ רשאכ םג) הז םוקמב
תוחילשה תא םייסל ןוצרב אוה רודח הלועפו הלועפ לכבש ,ונייה ,ויבא תיב לא בושלו
בצמהמ ונקדצ חישמ י"ע הלואגהב - "יבא תיב לא םולשב יתבשו" ,ויבא תיב לא בושלו
.(וניבא תיב) ונצראמ ונילגד

,1"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןויכמד - ןורחאה רוד ,הז ונרודב רתויב שגדומ הז ןינעו
אלש ,2ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלבו ,("תולג יאלאד" קר אל) "ןיציק יאלאד"
תוקסעתה לש םינש תוירישע דוע ורבעש ירחאלו ,"םירותפכה תא חצחצל" אלא רתונ
חוצחצ" תא םג רבכ ומייס ,ונרוד אישנ לש ותוחילשב הצוח תונייעמה תצפהב
ןכה ודמע"ד הנורחא יכה הלועפה אלא הרתונ אלש יאדובו יאדוב ירה - "םירותפכה
."יבא תיב לא םולשב יתבשו" ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל 3"םכלוכ

:ריעהלו

הרותה תצפהד תוחילשה תדובע ל"צ םינורחאה תולגה יעגרב םגש ,טושפ םגו ןבומ
הניתנו הריסמה תילכתבו ,תומילשהו ףקותה לכב (4"ןרח"ל האיציה) הצוח תונייעמהו
.6"ןילאגנ ןה דימ"ו ,שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש םיעדויש פ"עא ,5'וכ

,השילחמ הניא שממ םינורחאה תולגה יעגרב םיאצמנש העידיהש דבלב וז אל :הברדאו
תפסות תלעופש - ךפיהל אלא ,הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד הדובעה ףקות תא ,ו"ח
לע 'וכ השירדו השקבו הלפתהו ,הלואגל 'יפצה - ללוכ) הדובעה ינינע לכב 'וכ ץרמו תויח
יהוזש ןכתיש אלא ,דוע אלו ,תוחילשה רמגו םויס הפיסומ וז הלועפש ועדיב ,(הלואגה
ןושלבו ,"'וג בקעי אציו"ד תוחילשה תוללכ תמייתסמ הבש שממ הנורחאה הלועפה
םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" הדי לעש ,"תחא הוצמ"ה - הכלהל ד"ספ - 7ם"במרה
'ירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואג - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ
."יבא תיב לא םולשב יתבשו" ,8תולג
(הגומ - ח"משת'ה ולסכ ,אציו פ"ש תחישמ)

__________
,זצ ןירדהנס (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש (2

.נ"שו .טער שיר ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (3

.(ב ,בצר ה"לש .גי ,ח"ספ ר"ב ,זמק א"חז האר) תולגה לע םג זמור "הנרח ךליו 'וג בקעי אציו"ש ,ריעהל (4

יתדבע יחכ לכב יכ רמא קידצה בקעי ירהש ,וחכ לכב דובעל בייח"ש - בקעי לש ותדובע ןפואמ םידמלש יפכ (5
תוריכש 'לה ףוס ם"במר) "דאמ דאמ שיאה ץורפיו רמאנש ,הזה םלועב ףא תאז רכש לטנ ךכיפל ,ןכיבא תא
.(ימויה רועיש -

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (6

.ד"ה ג"פ םש (7

,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה ,וט חלשב אתליכמ האר (8


,הלואגל ןכומ בקעיש ןויכ
!?הזב רמול ושעל שי המ

הלואגה תארקל רבכ ןכומ לכה - ודצמש ושעל עידוהל חלוש ידוהי לכ :תוטשפבו
.הלואגה תארקל ושע םג ןכומ (ידוהיה לש) ודצמש ךכ ידכ דעו ,המילשהו תיתימאה

'יה וניבא בקעי רשאכ ,וניבא בקעי לש ונמזב דימו ףכית - הלואגה התיה וניכז וליא [. .]
ןכומ וניא ושעש ועידוהו ..."םיכאלמ" וברעתה שממ לעופב לבא ,הלואגל רבכ ןכומ
ןבומ וניאש רבד - ...!תולגב םיעוקת ראשהל וינבו בקעי ןיידע םיכירצ ,ןכלו ,הלואגל
רמול ושעל שי המ ,כ"א ,הלואגל רבכ ןכומ (וב םילולכה י"שנ לכו) בקעיש ןויכמ !ירמגל
תורצל דע ,תורורצ תורצ י"נב ורבע זאמש םיאור שממ לעופב ,כ"פעאו - !?הז ןינעב
!אחישמד אתבקעד

ירעש ורפסב הלואגה לעב ש"מ עודי ירה - ולא םינינע לכ רבכ ורבע י"נבש ירחאל לבא
ואצי רבכ ,ת"ליה תודמשו תוריזגה לכ ירחאלש ,[ל"נכ ,שדחמ התע הז ספדנש] 1הבושת
."חישמ ילבח"ד םינינעה לכ רובע ח"י

יכרדב ,שממ בורקב אובל ונקדצ חישמ ךירצ ,ןכלו ,2"ןיציקה לכ ולכ"ש יאדוב - וישכעו
.םולש יכרדבו םעונ
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ולסכ ד"ויל רוא תחישמ)

__________
.(ב ,ה) ה"פס א"ח (1

,זצ ןירדהנס (2


הז תא םג ורמג רבכ וישכע

לכ - "ויחא ושע לא םיכאלמ בקעי חלשיו" השענ תולגה לש םינורחאה םימיב רבכ [. .]
,1רוא הרותב ראובמכ ,הלואגהל םינכומ רבכש עידוהל םלועב "םיכאלמ" חלוש ידוהי
אל ןיידע הטמל ושע לבא ,ןכומ 'יה 2ושע םג בקעי לש ודצמו ,הלואגל ןכומ 'יה רבכ בקעיש
ץראב ןהו ל"וחב ןה) םיבוט םישעמו םירוריבו הדובעה יוביר ירחאל ,וישכע לבא ;ןכומ 'יה
הזבו ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה דחוימבו ללוכ ,תורודה לכ ךשמב י"נב לש (לארשי
תא םג ורמג רבכ וישכעו ,םירותפכה חוצחצ םייסל קר ךירצש 3ונרוד אישנ דיעה - אפוג
יאדוב וישכע ירה - 4"הלואגל רתלאל" ונרוד אישנד הזרכהה ירחאל רבכ םיאצמנו ,הז
םינכומ ("םודא הדשב ושע" ללוכ) ולוכ םלועה לכו ,5"םכלוכ ןכה ודמע"ד בצמה רבכ
.הלואגהל תכלל

י"נבש םיכרצה לכ םע וקסעתיו ושעי םהש "םיכאלמ חלשיו"ד תומילשה הנשי זאו
."םארוב תעד" תגשהב קר םיקוסע ויהי י"נב יכ ,"םכנאצ וערו םירז ודמעו" ש"מכ - םיכירצ
(הגומ - ט"משת'ה ולסכ ד"וי ,אציו פ"ש תחישמ)
__________
.ךליאו 368 ה"כח ש"וקל הארו .חלשיו פ"ר (1

.(תודלות פ"ר י"שר 'ל) "השרפב םירומאה ושעו בקעי" - (הלעמל ושרשש) השרפב אוה ושעש יפכ (2

.ט"פרת ת"חמש תחיש (3

.ב"שת-א"שת "השודקהו האירקה"ב ארוק לוק (4

.טער ד"ח ולש שדוק תורגא ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הסב ספדנ - ץ"חרת ר"דא ו"כמ ובתכמב (5


"םעה תא להקה"


דחא ידוהי םע םג "להקה"
הלענ יכה ןינע אוה - דבלב

א"ואכל ,םא יכ ,הלוגס ידיחיל קר אל תכייש "להקה"ד הדובעה ,הכוראב פ"מכ רבודמכ
לע עיפשהל לוכי א"ואכש רשב יניעל יולגב םיאור ,ירהש - ףטו םישנ םישנא ,לארשימ
,םירחא

עיפשהל םילוכיש ולאכ שיש ,םהילע עיפשהל לוכיש םישנאה תומכל עגונב קר אוה קוליחה
,לארשימ םיטעמ לע עיפשהל םילוכיש ולאכ שיו ,לארשימ םיבר לע

וליפא ,ירהש - הלענ יכה ע"וה דבלב דחא ידוהי לע העפשה םגש ,טושפ םגו ןבומ ,לבא
ךדמלל ידיחי םדא ארבנ ךכיפל" 1ל"זראמכ ,"אלמ םלוע" איה "לארשימ תחא שפנ"
התנתשנ ר"הדא תריציש ךכל הביסה ,רמולכ ,2"םלוע לש ואולימ ארבנ 'א םדאמ" ,"'וכ
,(3ידיחי ארבנ םדאה וליאו ,תוגוז תוגוז וארבנ םלוכש) םיארבנה ראש לכ תריצימ
לכ ןיב בשויש ('קה ועבצאב הארה א"טילש ר"ומדא ק"כ) הז ידוהי ליבשב - איה
!"אלמ םלוע" אלא ,"ידיחי" וניאש עדיש ,ח"משת תנשב ,ןילקורבב ,להקה
(הגומ יתלב - ח"משת'ה ת"חמשל ךשמה (ב) תישארב תבש תחישמ)

__________
.הנשמב - א"עס ,זל ןירדהנס (1

.םש י"שרפ (2

.םש א"שרהמ ג"אדח (3


אציו תשרפל להקהד רשקה

:אציו תשרפל . . להקהד רשקהמ ריעהל

יל 'ה ףסוי"ש דעו ,"המילש ותטמ" ,לארשי תיב לכ תא בקעי דימעמ "ןרח"ב םגש - להקה
.ךליאו א ,כר ונתשרפ ת"הוא האר) "ןב" השענ "רחא" םגש ,(דכ ,ל ונתשרפ) "רחא ןב
ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" - לארשיבש םיגוסה לכ דחאמש ,ונייה ,(דועו
.(גי-בי ,אל ךליו) "םכיקלא 'ה תא האריל 'וג
(הגומ - ח"משת'ה ולסכ ,אציו פ"ש תחיש ךותמ 77 הרעהמ עטק)


חצניו - תמחלמ םוחליו


רמול :יעצמאה ר"ומדא תגהנהמ הארוהה
!לארשי ץראל תכייש ןורבחש ףקותב

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

תדלוהה םוי לעבמ תדחוימ חכ תניתנו הארוה הנשי ,(ולסכ 'י) הלואגה גחב ונדמעב .א
:יעצמאה ר"ומדא - (ולסכ 'ט) תוקלתסהה םויו

ףסונ) היתווצמו הרותה לעו תדה לע תופידר ויה הבש הלשממב 'ראצ'ה ןוטלש תחת ודמועב
לארשי ינבל םימיה ירבד ירפסב ראובמו עודיכ ,לארשי ינב תסנרפב ויהש תופידרה לע
יעצמאה ר"ומדא הבג ,(הטושפכ תוימשגב ,הטושפכ הסנרפב וימיב התיהש תוקחדה לדוג
תובאה ריעב םיחטש תונקל הויצו ק"האל חלש ץביקש ףסכה תאו ,םיינעמ ,םידוהימ ףסכ
םוקמה ןאכ ןיאש םיטרפה לכ םע ,ול ךייש הזש ןויכמ ותלחנ 'יהת וזש רמאו ,ןורבחב
.הזב ךיראהל

םג הז ירה - ?ונילא עיגה ולא תורושמ קתעה עודמו ,ונילא עיגה הזה רופיסה עודמ .ב
:הארוה הזיא הזמ ודמליש ידכ ,ט"שעבה תרותכ ,תיטרפ החגשהב

תפוקתב 'יהש ימשגה בצמו דמעמל המודה ינחור בצמו דמעמב םידמועשכ וליפא
לע לכתסהל ילבמו ,ולש ךוניחהו עבטה ,ןוצרה לע לכתסהל ילבמ יזא - 'יסורב 'ראצ'ה
,ףקותה תא ןתונ ה"בקהש ןויכמ ,ףקותה תא ול 'יהיש ךירצ - וביבסמש םיגיעלמה
לארשי-ץראל תכייש איהש ןויכמ - חכוותהל המ ןיא ןורבח ןינעב :יולגב רמול
שיש םיטרפה לכ םע ,הב ירקיע ןינע איהו לארשי-ץרא ךותב איה ןורבחו !היתולובגל
.הזב ךיראהל דוע

תועובש המכ ינפל ,ליעל רומאכו .םידוהיהמ ,לידבהל ,תוחפ אל תאז םיעדוי םייוגהו
!םכמ םיפצמש הממ רתוי םינתונ םתא :ןוטגנישווב 'יהש הלשממה חכ-אבל ונעט

ןיידע ונשי :(הלואגה לעב לש רופיסב) לעופל עגונש ןינעה תא ,אוה התע םישיגדמש המו
יכה "'ינק רטש"ה ןיידע ונשיש המכו-המכ-תחא-לע ,ןורבחב הז חטשל עגונב 'ינקה רטש
ןורבחל עגונב קר אל אוה הז-ךרד-לעו ,1הרותב בותכש יפכ ןינעה והזש - ףיקתו לודג
![לארשי ץרא לכל עגונב םג אלא]

ימע יפב וליפא "תובאה ריע" תארקנש ןורבח ריעה לע רבודמ :בוטב םימייסמו [. .] .ג
הארוה - "םייח תרות" לש הנינע והמ םיעדוי םניאש תורמל ,ך"נת םיארוקש ץראה
תודוא םיעדוי םה לבא ,2"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ"ש ןויכמ ,םייחב
אמגודבו ,3"רקיעה אוה השעמה" ירהש ,וטושפכ שוריפה והמ םיעדויו ("לבייב") ך"נתה
.(רקיעה אוה) טושפה שוריפה םג הזל

םידוהיהש ךכ לע ב"הראב הריבה ריעב ואלפתה תועובש רפסמ ינפל ,ליעל רומאכו
שיש ימ"ד ללכה ךפיה ,וישכע םיצורש הממ רתויו (םיברעה) וצרש הממ רתוי םירתוומ
!4"םייתאמ הצור הנמ ול

(ליעל רומאהל ךשמהב) הנשיש תדחוימ תוררועתה םע חכ תניתנו הארוהה יהוזו
תדלוהה םוי םע רשקב ,(ולסכ 'י) יעצמאה ר"ומדא לש הלואגה םויל םיסנכנ רשאכ
. . הלעמל וייחב ושפנ הלמעש םדאה למע לכ" זאש - (ולסכ 'ט) ולש תוקלתסהה םויו
הטמל םשרשש ולאב וליפא ,5"ץראה ברקב תועושי לעופ"ו "יוליג 'יחבב ריאמו הלגתמ
- שדוקה-תרגאב רמוא אוהש יפכ הגונ-תפילקמ

תומא 'ד - "ץרא" הז םוקממ השענש ,ידוהי שי ובש םוקמ לכל טשפתמ הז ןורבחמש
םייקל תמאב הצור ידוהי לכש 7ם"במרה ןיד קספכו ,6"הנוק ןוצר תושעל התצר"ש ץראמ
.8"ץפח ץרא יל םתא ויהת" םשב ארקנ אוה אלימב ,ונוק ןוצר תא

ה"בקה"ש רקיעהו ,ורזעי יאדוב םידוהיה ךכ-רחאו ,עירפי אל ידוהיהש םיכירצ לבא
.תדחוימ תוררועתה הנשי יזאש ,"9ורזוע
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ולסכ ד"וי ,אציו ק"שעו םויל רוא תחישמ םיעטק)

__________
.ג"הושב מ"מ םע תשדוחמ הכירעב תאבומ (*

.הרש ייח פ"ר (1

.טי ,זמק םילהת (2

.ז"ימ א"פ תובא (3

.זכ י"רל הבושת ירעש .הרש ייח פ"ס ייחבו ן"במר ,ג"פ .גי ,א"פ ר"הק האר (4

.ח"כס ק"הגא (5

,ה"פ ר"ב (6

.ב"פס ןישוריג 'לה (7

.רייא ז"י "םוי םויה" .בי יכאלמ (8

,בנ הכוס (9


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?תויחא בקעי אשנ דציכ

ר"ומדא ק"כ תונעממ (םינטקומ) םירידנ םימוליצ 'ב ונאבה עובשה 'פ םע תוכיישב
ח"כשת'ה ץקמ פ"שד תוחישהב םיחינמה תולאשל א"טילש חישמה ךלמ

(ךליאו 228 'ע ה"ח ש"וקלב ספדנו ע"פב טוקילב ל"י ולוכ ןינעה)

'א םוליצ

'ב םוליצ

ק"יתכב הנעמהו תולאשה חונעפ ןלהל
:(םוליצב עיפומש םוקמב השגדהב אבומ)

:'א םוליצ

ירה כ"או ,ןבל תונב ויה ןהיתשש ףא - הפלז תאו ההלב תא בקעי אשנש המ ןינעב ראבתנ
אציו י"שריפ) שגלפמ ויתונב ןהיתש ויה יכ - (לחרו האלל תויחא ןהש לע ףסונ) תויחא ןה
ש"דא ק"כ] רגה יבג קרו) .כ ,בכ אריו י"שריפמ חכומדכ) החפש איה םתס שגלפו ,(נ ,אל
(ו ,הכ הרש ייח) י"שר שרפמ השפנל (הררחש) החלשש קר שרופמד [:ק"יתכב ףיסוה
בותכש מ"כב לבא דודבכ ותשגדהכ [:ק"יתכב ףיסוה ש"דא ק"כ] "הבותכ אלב םישגלפ"
םהיבאל םיסחייתמ 'ינב ןיא ,החפשל תושיא ןיאש ןויכמו .((החפשל הנווכה םתס שגלפ
.תויחא ןניא אלימבו ('ינודאל 'יהת 'ידליו השאה ש"מכ ,ןודאה לש ופסכ םה א"כ)

,שגלפה התואמ ודלונש עמשמ ,דיחי ןושל "שגלפמ ויה ויתונב" י"שר ןושלמ (א :הלאש
(טשפה ךרדב) רשא ,הנווכה םא ?םאה ןמ תויחא ןה יתכא ,ןבל לש ויתונב ןניאש ףא כ"או
,ללכ סחי םהל ןיאו ןודאה לש ופסכ רדג קר םה יכ ,םאהל םג תוסחייתמ ןניא תוחפש ינב
רקיעו דועו [:ק"יתכב ףיסוהו "םא" תבית קחמ ש"דא ק"כ] ?ןוכנ םא .םאהל אל םג
התוכייש תא ץחב ןמיסו לוגיעב ש"דא ק"כ ףיקה האבה הביתה תא] אלש רמול חרכומש
.('יש רלמיר תקתפב) שגלפה התואמ ודלונ ['ירחאלש תוביתה 'ב םע דחי (הארנכ) ןאכל

המש החישהב ת"נשמכו) באהל םיסחייתמ םניא 'ינבו החפשל תושיא ןיאש ןויכמ (ב
'וג ןתתו" (ד ,ל אציו) ש"ממ (א) - הרואכל חרכומ ירה ,(ןוכנ ז"יא "יתונב" ןבל רמאש
.הפלזו ההלב תא וררחשש - בקעי ינב םיארקנ תוחפשה ינב םג רשא הזמ (ב) ,"השאל
ש"מ (א) [!?י"שרפל ךייש הז המו - בותכב :ק"יתכב ז"ע בתכ ש"דא ק"כ] מ"א כ"או
ש"דא ק"כ] המואמ םש שרפמ וניא י"שרש ןויכמו ."ויבא שגלפ ההלב" (בכ ,הל חלשיו)
תנווכש עמשמ [דודבכ ז"ה - השאל ארקנ "שגלפ"ש םוקמבש 'יפ רבכמ יכ :ק"יתכב ףיסוה
'דו :(כ ,בכ) אריו י"שריפב (ב) ?החפש ונייה ,םוקמ לכב שגלפ ומכ אוה "שגלפ"ב בותכה
וא ,םמ]עטל - רקיעו (ג [:ק"יתכב ףיסוה ש"דא ק"כ] ?שגלפ ינב 'דו . . ףא תוחפש ינב
.תוחפש חלשיו פ"רב םימעפ המכ שרופמ ארקמ [םתנעטל

.*נ"לב ,ל"עבה תודעותהב :ק"יתכב ש"דא ק"כ בתכ ,בשיו י"שריפב האבה םתלאש לע

:('א םוליצל ךשמהכ אב ונכותו) 'ב םוליצ

ומכ ,חרכה ונשיש םוקמב דבלמ) םתס שגלפ רמאנש םוקמ לכב רשא ,ראבתנ החישהב
'דו . . םהרבא המ" :(כ ,בכ אריו) י"שריפמ הזל רוקמ אבוהו .החפש הנווכה (רגהד שגלפ
שגלפש חכומ "שגלפ"ל "תוחפש" המדמש הזמד ."שגלפ ינב 'דו . . ולא ףא ,תוחפש ינב
.החפש איה

ףיסוהו "חרכומ" תבית תא ףיקה ש"דא ק"כ] חרכומ ירה ,הפלזו ההלב עגונב :הלאש
,וררחתשנש רמול [!ךפיהל (םיבותכה תוטשפמ) ז"ה ,חרכה שי םאב !? :ק"יתכב 'ילעמ
:ףדה דצב םיחינמהל בתכ ש"דא ק"כ] (ט ,םש .ד ,ל אציו) השאל בקעיל ויה (א) ןכלש
:(ד ,אכ תומש) וזמ הלוד[ג] [.]תמדוק המישר[מ] םמצע[ל] ומשרשו רבודמה וחכש הארנכ
.בקעי ינב םיארקנ ,םיטבשה לכ (ב) .[(ת"מ רחא[ל)] תינענכ החפש י"שרפו השא
[,(וט ,ה ,זט) ונב םש . . ךדיב ךתחפש הנה :וניצמ וזמ הלודג :ק"יתכב ףיסוה ש"דא ק"כ]
ףאש ,ק"יכב א"טילש ר"ומדא ק"כ ראיב ,"ויבא שגלפ ההלב" (בכ ,הל חלשיו) ש"מו
:ק"יתכב ףיסוהו "אוה" תבית תא קחמ ש"דא ק"כ] אוה רתא לע םש שרפמ וניא י"שרש
יכ" [החלשיוש הממ םש חרכהה רקיע :ק"יתכב בתכ הז דילו ,ערכה הזמ ןיא
ןוימדה והמ מ"א כ"או ."דודבכ ז"ה - השאל ארקנ שגלפש םוקמבש שריפ רבכמ
,החפש - אוה הב שגלפ שוריפש ,המוארד) שגלפ ינב 'ד תא אריו 'פב י"שר המדמש
בותכה (ירה) :ק"יתכב ףיסוה ש"דא ק"כ] תוחפשה ינב 'דל (תושיא הב ןיאש
ןניבש שרפההו ,בקעיל השאל ויהו וררחתשנש) [?י"שר תמשא יהמו ןכ שוריפב ןארוק
?(הבותכ אלב תושגלפ (הפלז םג אמתסמו ,ההלב) ויהש המ קר אוה לחרו האלל

בתכו "שגרהב םשור הזיא" תוביתה תא לוגיעב ש"דא ק"כ ףיקה םוליצה ףוסב
!בשחי טשפל ז"כו :םיחינמהל

החפש .תושיאו ןיאושינל עגונב גשומ אוה - שגלפ :םיחינמהל ש"דא ק"כ בתכ ףדה שארב
[!דח ןאשעש - םשורהכ אלדו .טושפכ טשפה ךרדב םג] תובישחו תורחל עגונב - דבעו

__________
.(ל"ומה) ךליאו 185 ה"ח ש"וקלב ספדנ - ח"כשת אראו פ"שד תודעוותההב ראבתנ (*"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish