ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

עצמאב םובישוי - ?םינשיו תודעוותהב םידוהי םיבשוי
תא וחקפי םתנשמ וררועתישכו ,"אימש יננע" לע הנישה
...שדוקה ריע םילשוריב םה םיאצמנ עתפלש ואריו םהיניע

*

תבט 'כ ,תומש 'פ שדוק תבש ברע
לכב תולוגס תנש אהת ה
להקה תנש

= הצש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ה"כשת'ה תומש פ"ש תחישמ / "לארשי לש םחרכ לע" םירצמ תאיצימ הארוהה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / !"תולג ןופ סיורא טייג ,ןדיא"

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / "חישמ תקזחב" אוהש "דוד תיבמ ךלמ"ה רבכ ונל שיש ירחאל

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ח"כשת'ה ולסכ ט"י תחיש לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ םוליצ / הנומאהו דוחיה רעשב רואיב

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םירצמ תאיצימ הארוהה
"לארשי לש םחרכ לע"

;הלואגל קוקז ינא המ םשל ןעוטו םירצממ תאצל ברסמ אוה רשאכ םג
אלל ללפתהלו דומלל ול םישרמ הבש תיטרקומד הנידמב יח אוה ירה
ומכ תחא הנידמ לש החטש רשאכ לארשי ץראל קוקז אוה המו ,הערפה
אצמנ אוהש ,ול םירמוא ךכ-לע * לארשי ץרא לכמ המכ יפ לודג ססקט
ץראל (רלוד ןוילמהמו) דרשמהמ ותוא וחקי הלואגבשו ,שממ תולגב
ןויכ ,תולגהמ תאצל הצור אוה ערה-רציה תא םיצחול רשאכ * לארשי
* הלגתמ הז ותוא םיצחול רשאכו בוט םלועל אוה תוימינפב ידוהיהש

הגומ יתלב - ה"כשת'ה תומש פ"ש תחישמ

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

,"וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" 1וניתשרפב ןורחאה קוספה לע .א
וליאו ,הערפ לע ה"בקה לש הקזחה ודי לע יאק "םחלשי הקזח דיב"ש י"שר שרפמ
םחרכ לע" םחלשיש לארשי ינב לע הערפ לש הקזחה ודי לע יאק "םשרגי הקזח דיב"
םעה לע םירצמ קזחתו 3רמוא אוה ןכו ,2הדיצ םהל תושעל וקיפסי אלו ,לארשי לש
.(בוטב [תומש 'פ] םימייסמד ןינעה םייוקמ הזבו) "'וגו םחלשל רהמל

קיפסמ 'יה ןכ אל םאש ,"הקזח דיב" םימעפ 'ב בותכש הז דצמ ,ןכ שרפל חרכוה י"שר
.תחא םעפ קר בותכל

קצבהש ךכמ ,ןוזפחה ןינעל רתוי הקזח 'יאר איבהל י"שר 'יה לוכי הרואכל :ןיבהל ךירצו
רועיש ידכ 5אוה קצבה ץומיח ןמזש ,4ץימחהל קיפסה אל ךרדל לארשי ינב וניכה רשא
אלש ךכמ אקוד 'יאר י"שר איבמ עודמו ,העש יצח וא תוקד ד"כ וא תוקד י"ח ,לימ
בר הנקמו ,ףטו םישנ לע ףסונ ,םישנא אובר םישש לע רבודמ ירה ?הדיצ ןיכהל וקיפסה
תנכהש ןבומו ,6"'וג םימ םש ןיא רשא ןואמצו ברקעו ףרש שחנ" ובש רבדמל וכלהש 'וכ
?[ןוזפח לע כ"כ 'יאר וניא וניכהל וקיפסה אלש הזו] בר ןמז תכרוא וזכ ךרדל הדיצ

קוספה ירחאל ףכית עיפומ "ץמחי םרט וקצב תא םעה אשיו" קוספהש ,אוה אלפהו
,'יארכ הז קוספ איבהל וילע 'יה 'ואכלו ,("'וכ םירצמ קזחתו") ושוריפב י"שר איבמש
?ל"נכ

:ולא םיקוספב תפסונ אישוק םידקהב ןבוי רבדה .ב

תאצל וצרי אל לארשי ינבש ,רמולכ ,"וצראמ םשרגי הקזח דיב 'וג הארת התע" ש"מ
.7"'וג התוערה המל" וניבר השמ לש ותנעט לע הנעמכ אב - 'וכ םחלשי הערפו

הלואגה תויהל הלוכי דציכ (א :םה וניבר השמ לש ויתונעט אלה - הלאשה תלאשנ
עורג רתוי קר םהל 'יהנש לארשי ינב ונעט 'וכ םיתפומהו תותואה לכ ירחא רשאכ
םוקמ ,8"ץראה תורע" ,םירצממ םאיצוהל ה"בקה ךלי ךיא (ב .תאצל םיצור םניאשו
.וב ללפתהל רוסאש

קר הז ,הברדא ירה ,"'וג הקזח דיב"ש הזב ה"בקה ול הנע המ ,ןבומ וניא הרואכל כ"או
?ויתונעט תא קזחמ

:הזב רואיבהו

םושמ אוה תאצל וצרי אל לארשי ינבש אפוג הז ,ךל עד :וניבר השמל רמא ה"בקה
אל לארשי ינבש הז ןינע לשלתשמ הנממו ,"'וג התוערה המל"ד אישוקה הנשי ךלצאש
!תאצל וצרי

:א"ואכל הארוה יהוזו

השעמה" ירהו ,םיגהנמ ףאו ,ןנברדמו אתיירואדמ תווצמ םייקמ ינא ירה - רמול ול לא
?אקוד רודיהב םמייקל ילע עודמו ,9"רקיעה אוה

ךורעי 'וכו ודכנש לשלתשמ תווצמה םויקב רדהמ ונניא אוהש הזמש ,ול םירמוא כ"ע -
המכ יח אוהש ןויכ אלימב ,תויח אללו רודיה אלל תאז השע אבסהו תויהש ןובשח
!השע תווצמ ללכב םייקל ךירצ וניא ירה ,וירחאל תורוד

ונתשרפ ל"נה יפל 'ואכלו ,בוט רבדב אלא ןימייסמ ןיאש עודי ירה :השק ןיידע ךא .ג
תא ריכזמש ןכיה 'וכ אראו 'פב י"שר תאז בתכ אל עודמו ,בוטה ךפיהב תמייתסמ
?'וכו 10ה"בקה לע ורהרה אלש תובאה

תאצל ברסמ אוה רשאכ םג :תרמוא תאז ,"לארשי לש םחרכ לע" י"שר בתוכ ןכלו
םישרמ הבש תיטרקומד הנידמב יח אוה ירה ;הלואגל קוקז ינא המ םשל ןעוטו םירצממ
הנידמ לש החטש רשאכ לארשי ץראל קוקז אוה המו ,הערפה אלל ללפתהלו דומלל ול
שי - בשחמב ונוצר ;לארשי ץרא לכמ ("ןקאפנייא ןעק") המכ יפ לודג ססקט ומכ תחא
םימימת יכמות תבישי ול שי 'יפאו ,סל'גנא-סולב ול שי - בוט זופתב ונוצר ,ןטהנמב ול
הקירמאב דלונ םג אוה םאו ,"רוטנס" תויהל תורשפא ול שי (ב"הראב) ןאכ ...!ןילקורבב
..."אישנ"ל וליפא תונמתהל ותלוכיב

ןויקנה לע יארחאה יוג הזיא וא רלודה - ובס לצא םא [:רמוחו לקו ןכש-לכמבו]
ןוילמ םגו אישנה ,11טנסה םוקמ סופתי ולצאש ןכש-לכ ,םוקמ וספת ("רוטינעשד")
ראשי אוה - לארשי ץראל הלואגב ולש דרשמהמ ותוא תחקל םיכירצ המ ליבשבו ...רלוד
...ותכלממ לכ םע ןאכ

ןוילמהמו) דרשמהמ ותוא וחקי הלואגבשו ,שממ תולגב אצמנ אוהש ,ול םירמוא ךכ-לע
ירהש ,הפ ול בוטש כ"ע ה"בקהל תודוהל תמאב וילע םייתניבש אלא ,לארשי ץראל (רלוד
ינבש תורמלש םירצמב 'יהש יפכו ,לזרב לש תואלשלש םע תולגל ותוא תחקל ולכי
!םירצמ תולגב ויה תאז-לכב ,"ץראה בטימ"ב ויה לארשי

ופסכב ךומתיו רפסה יתבב תוליפתה תא לעפיש ידכב הז-ירה - אישנל ותוא ונימש המו
.ודיקפת והזו ,תובישיב

א טיג ןעמ") םיצחול רשאכש ,רמולכ - "לארשי לש םחרכ לע" י"שר רמוא ןכלו .ד
םלועל אוה תוימינפב ידוהיהש ןויכ ,תולגהמ תאצל הצור אוה ערה-רציה תא ("שטעווק
ךתכל" ,הדיצ ול 'יהי אלש עדוי אוה םא םגו ,הלגתמ הז ותוא םיצחול רשאכו בוט
.תולגהמ תאצל ונוצר כ"פעא ,12"העורז אל ץראב רבדמב ירחא

תא ונל תוארהל אב אל י"שר :הדיצה ןינעמ אקוד 'יאר איבמ י"שרש ךכל םעטה והזו
םג תולגהמ תאצל שיש ונדמלל הצור אלא ,םירצממ לארשי ינב ואצי הבש תוריהמה
.ל"נכ ,'וכ הדיצ אלל

ינב ואצי 3"םיתמ ונלוכ" םירצמ ורמאשכ אקוד עודמ :תפסונ אישוק ןבות הזבו .ה
תולעפתהה המ הרואכלו ,'וכ הערפ לש ויתורצב םיליגר ויה רבכ לארשי ינב ירה ,לארשי
?הזמ

ךרדב לעפ הזו ,תוקולאה תא ואר םמצעב (הפילקה) םיירצמהש םושמ :אוה רואיבהו
.ואציש לארשי ינב לע םג אליממ

קזחתו" י"שר בתוכ ךכ-לע ?לארשי ינב ינפל תאז ועדיי םירצמש ןכתי דציכ ,'ואכלו
תאז ועדיי םירצמש) הרותב ("טלעטשעגנייא") ססובמ הז רבדש ,רמולכ ,"'וג םירצמ
.(םהינפל

הז 'יהי אל זאש אלא ,13"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ל"על 'יהי ז"דעו
.שממ בורקב ונקדצ חישמ תאיבב ,14"ןועשות תחנו הבושב" אלא הסונמבו ןוזפחב

__________
.ךליאו 1 א"יח ש"וקלב האר וז החישב רבודמה ןינעב דוע (*

(1

.טל ,בי אב (2

.גל ,םש (3

.דל ,םש (4

.'י-ט"ס ט"נתס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (5

.וט בקע (6

.בכ ונתשרפ (7

.בי ,במ ץקמ (8

.ז"ימ א"פ תובא (9

אראו י"שרפ (10

.ל"ומה .("םירחבנה תיב"ל הנווכה ילואו) "סנעמואק ןוא זואה רעד" םג ןאכ בתכנ החנהב (11

'ימרי (12

.וט הכימ (13

'יעשי (14


הלואגה ןמז


!"תולג ןופ סיורא טייג ,ןדיא"

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

תאז לועפל אוה חילצמש יאדוב ירה תובוט םינשו םימי תוכירא עבותו ידוהי אב רשאכ .א
!1תאז עובתל ידוהי לכ לש וחוכבו ,לעופב 'יהנ ןכא ךכו

אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש ןויכ ,הלואגה רבכ אובתש עבות ידוהישכ כ"וכאע
וישכעו ,3"הבושתל רתלאל" - הבושת ושע רבכ םידוהיה לכש קספ ונרוד אישנו ,2"הבושתב
…!?"יתמ דע" :םיקעוצ אלימב - "הלואגל רתלאל"ה תויהל רבכ ךירצ

("ןדיא טרעטאמ רע") םידוהי עגיימו םדא-ןב בשויש ןכתי דציכ :םינעוטה םנשי ,הנה .ב
!"תולג יאלאד" עתפל קעוצ כ"חאו ("ןיהא ןוא רעהא") אה לעו אד לע רבדמ ,תועש המכ
תבשב תועש המכ ופלח ,ישיש םוי רבכ רבעש ןויכמ - "יתמ דע" וקעצי םגש םהמ עבותו
!!אב אל ןיידעו ,ןאכ םירבדמש תועש המכ ירחאל םירהצה-רחא תבשב רבכ םידמוע תעכו

דוע אובל ךכ בקעו ,תולגה רעצ תא תבשה םויב םהל ריכזהל םיכירצ המ םשל :םה םינעוט
אלו םולשב ה"בקה םע תויחל םיצור ונא - ה"בקהל תועד רמולו (לוכיבכ) ה"בקהל תונעטב
!ומע בירל

רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש ארמגב כ"שמ עדויו ,תושעל וילע המ עדוי ה"בקהש טרפבו
,ןכ-םאו - הבושת רבכ ושע םידוהיש קספ ונרוד אישנש םג עדויו ,"הבושתב אלא יולת
!?הלואגה תא רבכ םיכירצש עבותו "םאד-עיביט-אי" עיגמ דציכ

,לעופב הלואגה רבכ אובתש קר אוה עגונש המ ,תונובשח םוש ןאכ עגונ אלש ,םהל םינוע .ג
!!"הנשיחא"בש "הנשיחא"ו ,4"הנשיחא"ד ןפואבו

,5"אימש יננע" לע הנישה עצמאב םובישוי - ?םינשיו תודעוותהב םידוהי םיבשויש המו
,שדוקה ריע םילשוריב םה םיאצמנ עתפלש ואריו םהיניע תא וחקפי םתנשמ וררועתישכו
הזיא םהל ורמאיו םידי-תליטנ ולטיי םהו ,םהל ורפסי - םיאצמנ ןכיה וניבי אל םאבו
…!ךורע-ןחלוש פ"ע תושעל הכרב

םחרי זאש יאדובו ,הלואגה אובתש םדוק לבא !תואירבל 'יהיש - ?תוישוק םנשיש המו
.הצרתי והילאו ,ול שיש אישוקהמ רעטצמו ןושיל לוכי וניאש ותוארב ,איבנה והילא וילע

...!!![תולגהמ ואצ - םידוהי ,לבא =] "תולג ןופ סיורא טייג - ןדיא רעבא"

.['קה ודיב העונת השעו] הכרבלו םייחל ,םייחל [:רמאו ךייח ,עגרל קיספה ש"דא ק"כ]
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תומש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
ז"נפל רבודמכ) "יתובא ייח ינש ימי תא וגישה אלו 'וג טעמ" ,זמ שגיו) וניבא בקעי תנעטמ תאז םידמל (1
.(החישהב

,זצ ןירדהנס (2

.ב-א"שת "השודקהו האירקה" (3

,חצ ןירדהנס .בכ 'יעשי (4

.םש ןירדהנס .גי לאינד (5


הלואגה תרושבמ הארוהה
הז ונרודב הלואגל םירצמב

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ינב תאיצי רדס 'יה דציכ תרפסמ הרותהש םשכו .1"תיחצנ איה הרותה"ש ירה עודי .א
.ןמקלדכו ,תיחכונה תולגהמ האיציה רדס תויהל ךירצ םג ךכ ,םירצמ תולגמ לארשי

,תולגהמ ואציי םהש לארשי ינבל רוסמל וניבר השמ תא חלש ה"בקה רשאכ ,םירצמ תולגב
הלגמו ךישממ הזו ?2"ומש המ" וניבר השמ תא לואשל םיכירצ לארשי ינבש 'יה רדסה
לארשי ינבל רמאת הכ 'וג 'יהא רשא 'יהא" :3השמל ה"בקה הנעמ תא ("סיורא טפור")
."םכילא ינחלש 'יהא

,םש ךמישא לודג יוגל יכ המירצמ הדרמ ארית לא" וניבא בקעיל רשיב ה"בקהש םשכו
וז תולגב םג ךכ ,4"הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא יכנא

תיב ברחנש ןויכ ,לארשי ץראב םידוהיה ןהו ץראל ץוחב םידוהיה ןה םיאצמנ הבש תולג -
תויה ,5םתדובעב םינהכו םנכודב םיולו םדמעמב לארשיד בצמו דמעמה לטבתנו שדקמה
רתוי תולגה - ךלמ לש ןירטלפ - לארשי ץראב ,הברדאו ,6"ונצראמ ונילג וניאטח ינפמ"ש
- ךלמ לש ןירטלפ הניאש ץראל ץוחב רשאמ תעגונ

."הלע םג ךלעא יכנא" כ"חאו תולגב לארשי ינב םע דחי אצמנ ה"בקה

לארשי ינב לש 7"וקעזיו"ה קר םיכירצ ,("ןלאפעגפארא ןייז") חורב לופיל ו"ח רוסא ןכלו
םאיצומ ה"בקהו ,9"םיקלא עדיו"ל דע 8"'וגו םתקאנ תא םיקלא עמשיו" יזאו ,תולגה לע
.תולגהמ

:םירצמ תולגב 'יהש יפכמ רתוי ףקותב רבדה תיחכונה תולגב ,וזמ הריתיו .ב

השק הדובעב םהייח תא וררמיו" 'יה םירצמ תולגבש ,11רוא הרותב ראובמו 10רהזב רמאנ
תונכה םיכרוע רשאכ ,וישכע כ"אשמ ,וטושפכ 12"'וג הדשב הדובע לכבו םינבלבו רמוחב
לק אד רמוחב" - הרותה דומילב העיגיו הדובעב אטבתמ הז ירה ,ונקדצ חישמ תאיבל
ךרפ תדובע אלו ,"אתיירב אד הדשב הדובע לכבו ,13אתכלה ןוביל אד םינבלבו ,רמוחו
.ו"ח וטושפכ

ןמ םיקלאה לא םתעוש לעתו וקעזיו"ה תויהל ךירצ ,תולגב םיאצמנ ןיידע ונא רשאכו
םויקו הרותה דומילד הדובעה תא ושע רבכש קועזל םיכירצ לארשי ינב :14"הדובעה
,'וכו "אתכלה ןוביל אד םינבלבו רמוחו לק אד רמוח"ה רבכ ונשיו ,תולגה ןמזב תווצמה
!?תולגב ןיידע ונתוא םיקיזחמ הז-לכ ירחאל עודמ ןכ-םאו

,תולגהמ תאצל םיצורש ידוהיה לש ותקעצל קר םיקוקז לבא ,הנשי רבכ הדובעה םנמא
.תולגהמ לארשי ינב תא דימ איצומ ה"בקהש ,15"םיקלא עדיו"ה דימ םייקתמ יזאו

יאכז םלועה בורש איה תואיצמה

םירצממ תאצל וצר אלו וקעז אלש לארשי ינבמ המכ ויה םירצמ תולגבש םשכ ,הנהו .ג
!תולגהמ תאצל םיצור אלו םיקעוז אלש םידוהי ל"ר םנשי וישכע םג ךכ ,16ל"ר

ןכלו ,תולגהמ תאצל םיצור - 17"םיקידצ םלוכ ךמעו" דע - לארשי ינב לש םבור לבא
,תולגהמ האיציה תא רהמל ידכב תווצמהו הרותה םויקב זוע רתיו תאש רתיב םיפיסומ
,תווצמו הרותב םתדובעב םיפיסומ לארשי ינב רשאכש ה"בקה תחטבה תא ונעדויב
.הלואגה תא רתוי דוע םירהממ

והז ןכא םא וליפאש ונא םיעדוי אלא ,תולגה ךשוחמ ל"ר שואיל םילפונה ולא ומכ אלו
!הלואגה תא איבהל תחא הלועפ י"ע ידוהי לש וחכב שי כ"פעא ,לפוכמו לופכ ךשוח

איבמ אוה יעבדכ גהנתמ (םיקידצ ינש כ"וכאעו) דחא קידצ םאש 18רהז ינוקתב בותכש יפכו
ויצחו יאכז ויצח וליאכ 'וכ ומצע האריש םדא לכ ךירצ"ש 19ם"במרה קספכו ,הלואגה תא
םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה תחא הוצמ השע 'וכ בייח
."הלצהו העושת

ןויכ ,רקש לש ןובשח והז תמאב רשא - ו"ח בייח םלוע יצחש רמאנ םא וליפא :תרמוא-תאז
וא דחא רוביד ,תחא הלועפ ,תחא הוצמ י"עש ם"במרה קסופ - "םיקידצ םלוכ ךמעו"ש
!הלצהו העושת איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תא עירכהל םילוכי ,תחא הבשחמ

תחא הלועפ י"עש יאדו ירה - יאכז אוה םלועה בור אלא ,ךכ הניא תואיצמהשכ כ"וכאעו
!הלצהו העושת איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תא עירכהל םילוכי

הלואגה - םייתימאה הלצהו העושתה תא איבהל רשפא תחא הלועפ התוא י"עש דעו
'יהש המ תמגודב ,20"םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו" 'יהי יזאש ,המילשהו תיתימאה
אשאו רמאנש העש יפל םש ואבו ,ויה לימ כ"ק" תוכוסל ססמערמש םירצמ תאיציב
עגרב ,22"אימש יננע םע וראו" הדיתעה הלואגב 'יהי םג ךכ - 21"םירשנ יפנכ לע םכתא
.תולבגהו תודידמ םוש אלל דחא

"'וג םינבלבו רמוחב" הדובעה התיה םירצמב :םירצמ תאיצימ רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
םישוע םדוק רשא ,הלבגהו הדידמב הז ירה תוימשג לע םירבדמשכו ,וטושפכ תוימשגב
םיחינמ םדוק ,תחא תבב םירבד ינש תושעל רשפא יאו ינש רבד םישוע כ"חאו דחא רבד
;'וכו 'ינש הניבל םיחינמ כ"חאו תחא הניבל

,רמוחו לק אד רמוחב" (וז תולגב איהש יפכ) תוינחורב איה הדובעה רשאכ כ"אשמ
לוכי ןכלו ,תולבגהו תודידמ םוש ןיא תוינחורב יזא - "'וכ אתכלה ןוביל אד םינבלב
."אימש יננע םע וראו" תויהל

הזמשו (24ליעל רבודמכ) 23"ןיעמשד ןינדוא" ויהיש אוה רקיעה רובידה לכ ירחאל ,הנהו .ד
לחה ,זוע רתיו תאש רתיב 'יתווצמו הרותה םויקב ופיסוי םידוהיש :לעופב השעמ אובי
,ןיליפת עצבמ ,הרות עצבמ ,ותלוזו ומצע ךוניחו ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןינעהמ
שדוק תבש תורנ עצבמ ,'ימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב עצבמ ,הקדצ עצבמ ,הזוזמ עצבמ
,החפשמה תרהט עצבמו 'יתשהו הליכאה תורשכ עצבמ ,ט"ויו

םידחאתמ ז"יעש ,םייללכה הרותה ירפסמ דחאב תוא 'יהת ידוהי לכלש הוצמהו עצבמהו
,לארשי ינב לכ

הלואגל תולגהמ ואציי ,הרומג תודחאתהב ,דחי לארשי ינב לכ ,רהמ רתוי דועש םרוג הזו
,דחי םש ויה לארשי ינב לכש ,םירצמ תאיציב 'יהש המ תמגודב ,המילשהו תיתימאה
.דחיב םלוכ ואצי םשמו
(הגומ יתלב - ג"משת'ה תומש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.החישה ףוגב םיטעומ הכירע ייונישו םישדח תומוקמ-יארמ תפסוהב הזב תאבומ (*

.ז"יפר אינת (1

.גי ונתשרפ (2

.די םש (3

.ד-ג ,ומ שגיו (4

.רחשה תלפתב "םימלועה ןובר" תלפת פ"ע (5

.(ו"ת ק"האב םג םירמואש) ט"ויד ףסומ תלפת (6

.גכ ונתשרפ (7

.דכ ,םש (8

.הכ ,םש (9

,זכ א"חב ז"דעו .(מ"ערב) א ,גנק ג"ח (10

.ךליאו (םש הרעהבו) ח ונתשרפ ת"הוא םג הארו .ונתשרפ שיר (11

.די ונתשרפ (12

.הכלה ןובל :ג"חזו .םש א"חזבו 11 'עהבש תומוקמב ה"כ (13

.גכ ונתשרפ (14

.הכ ,םש (15

.בכ אב י"שרפ (16

.אכ 'יעשי (17

הארו .גת םירצקה ז"הדא ירמאמ .ד"פס םילשורי הנוב - םינוקיתב אתיא ה"ד ז"הדא רמאמב אבוה (18
.(ד ,גכ) חנ פ"ס שדח רהז

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (19

,טי ורתי (20

.םש ורתי י"שרפב ז"דעו .זל ,בי אב פ"הע י"שרפ (21

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (22

.ב"ער ,ופק ב"חז האר (23

.("'תה תוחנה דעו" י"ע ל"יש) החישהב ז"יסוס (24


אל םידגנמה םינינעה לכ
חישמ תאיב תא ובכעי

תולגב םתויהב לארשי-ינב לש םבצמו םדמעמ תודוא תרפסמ תומש תשרפ תוללכ [. .]
תולגש עודיכ] "המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" :השרפה תלחתהמ לחה - םירצמ
תויכלמה לכ" 1ל"זר רמאמכ ,הז-ירחאלש תויולגה לכד שרושהו הלחתהה איה םירצמ
םדוק דוע ,'וכ תולגה ישוק רופיס - המויסו ,["לארשיל תוריצמ ןהש םירצמ םש-לע וארקנ
.(אראו תשרפב רפוסמ הזש) םירצמ לע הנושארה הכמה תא ה"בקה איבהש

םחרכ לע") "וצראמ םשרגי הקזח דיבו םחלשי הקזח דיב יכ" - רמאנ תומש תשרפ ףוסבו
הז לעו ,םירצמ תולגמ תאצל וצר אלש םידוהי ויה :תרמוא תאז ,(2"םשרגי לארשי לש
!!תולגה ןמ לארשי-ינב תא ושרגי םיוג :"וצראמ םשרגי הקזח דיב" - ה"בקה רמא

,רודיהב תווצמה םויקלו יעבדכ הרותה דומילל םידגנמה םינינעה לכש ןבומ הז-יפ-לע
חישמ תאיב תא ובכעי אל - שממ ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיב דגנ . . םירובידו
תא" ,3"אוביש םוי לכב ול הכחא" ,דימו ףכית 'יהת ונקדצ חישמ תאיב :תוטשפבו ,ונקדצ
איה 'ה תצעו שיא בלב תובשחמ תובר" יכ - רבדה םעטו ,4"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ
!!5"םוקת
(הגומ יתלב - ב"משת'ה תבט ד"כ תחישמ)

__________
,ז"טפ ר"ב (1

.פ"הע י"שר (2

.394 ג"כח ש"וקל הארו ."ןימאמ ינא" חסונ (3

.לוחה תומיב ע"ומש תלפת חסונ (4

.אכ ,טי ילשמ (5


...ונרוד אישנמ םיעמוששכ טרפב

ךרעב אלש) הנש תואמ עשתו ףלאמ רתוי ךשמב ןורחאה תולגה תוכיראו ישוק ירחאל םג
הלעמל םצעב איה "לארשי ינב" לש םתואיצמ - (הנש רשעו םייתאמ ךשמב םירצמ תולגל
םוי ותוא וליאכ" ,"המירצמ םיאבה"ד ןפואב ז"ה תולגב םיאצמנש ףסונ עגר לכו ,תולגמ
ה"בקה םייקי דימו ףכיתש ןוחטבהו הנומאה ףקותב םה םידמועו ,"םירצמל וסנכנ
השממ םיעמוששכ טרפבו ,המילשהו תיתימאה הלואגב "םכתא יתדקפ דקפ" ותחטבה
םידמועו הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,1ונרודבש וניבר
תומילשה םג הנשיש ירחאל כ"וכאעו ,(2ב"ס ל"נכ) ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ
תנשב םידמועו ,3"עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ" ,הנש םיעבראד
.4ונארא תואלפנ (תנש אהתה) ת"ר ,(א"נשת'ה) א"נה

ןפואב םוי לכב רמוא ה"בקהש הזרכהה י"ע י"נב לש םחור תא קזחלו דדועל שי ,ןכלו
,6"אב הז הנה"ו ,5"ונלתכ רחא דמוע" ונקדצ חישמו ,"םכתא יתדקפ דקפ" שממ שדחד
םוי לעב) 7ם"במרה ד"ספכ ,צ"מותה םויקב הפסוהה י"ע וינפ תא לבקל ןנוכתהל שיו
םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה תחא הוצמ" י"עש (8הז ק"שצומ ,תבט ף"כד אלוליהה
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ
(הגומ - א"שנת'ה תבט ט"י ,תומש פ"ש תחישמ)

__________
.(א"ער ,דיק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת ,גער ג"חז הארו ."השמכ וב ןיאש רוד ןיא" :ז ,ו"נפ ר"ב האר (1
.ופוסב ך"ז 'יסל רואיב ק"הגא םש .ד"מפ אינת

.240 א"ח א"שנת ש"הס (2

,טכ אובת (3

ת"ר "אנ" - (י"שרפ - "דיתעל םלאוג") "חלשת דיב אנ חלש" :(גי ,ד) עובשה תשרפב זמרהמ ריעהל (4
."ונארא תואלפנ"

ש"הש (5

.((ב) ח ,ב"פ) פ"הע ר"שהש הארו םש (6

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (7

.[242 א"ח א"שנת ש"הס] 27 הרעה ליעל האר (8


הלואגה רפס - תומש רפס

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

תובאה לע וב רבודמש ןויכ ,1"רשיה רפס" ארקנה תישארב רפס תא התע םימייסמ
ותליחתבש םגה .הלואגה רפס אוהש תומש רפס תלחתל םיסנכנו ,"םירשי" םיארקנש
תודוא רבודמ ובש רפסה ףוסל דע ,הלואגה ןינע לעפנ כ"מחאל לבא ,תולגה ןינע לע רבודמ
.ןכשמה ןינב

יפכ םייוניש םהב ןיאש "םיבכוכל ולשמנ" לארשי ינבש י"שר רמוא 2תומש רפס תלחתב
ןהו םויב ןה ,בצמו דמעמ ותואב ןמזה לכ םיאצמנ םה אלא ,חריהו שמשה לצא שיש
.לוטיבה ןינע - םינטק םהו ,הלילב

,הלואגה ןינע תא םילעופ ,3"םימעה לכמ טעמה םתא"ש כ"ע טבה אללש ןינעה והזו
ףסויש ןכיה ,תישארב רפס םויסב רבודמ הז לעש - הלואגה אובתו ,םייתסי "ןטק עגר"הש
.4"'וגו םכתא םיקלא דקפי דקפ" חיטבה

.'וכ ונלאגיו אובי ונקדצ חישמ תאיבב - תומש רפסד ותלחת םע תישארב רפסד ופוס ץוענו
(הגומ יתלב - ז"כשת'ה יחיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.847 ג"ח ש"וקל הארו ,הכ ז"ע .גי עשוהי (1

(2

ןנחתאו (3

.הכ, נ יחיו (4


רקיעה אוה השעמה


ךלמ"ה תא רבכ ונל שיש ירחאל
..."חישמ תקזחב" אוהש "דוד תיבמ

לכ ולכ" רבכש ז"ע ףסונש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םימעפ יוביר רבודמכ
ךירצו ,"םירותפכה חצחצל" - םג ללוכ ,לכה ומייסו ,הבושת י"נב ושע רבכ ,1"ןיצקה
,הנשי רבכ המילשהו תיתימאה הלואגהש ואריש י"נב לש םהיניע תא חתפי ה"בקהש קר
.'וכו 'וכו 2רבה רושו ןתיול תדועסב ,ךורע ןחלוש ינפל רבכ םיבשויו

"לארשי תלואג" יולגב אצמנ ,ז"נפל םינש יפלא םירצמל הדיריב רבכ םאש ,ןבומ הזמ
תא ךישמהל איה םינמזה לכב י"נב תדובע םאו ,"המירצמ םיאבה י"נב תומש הלאו"ב
,תולגה בצמב הלואגה

יברד - ללוכ ,תורודה לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמד יובירה רבכ ונשיש ירחאל כ"וכאעו
תורודב דע ,תורודה לכב לארשי יקידצ לכו ,ונמזב ם"במרהו ,ונמזב 'ירזע ןב רזעלא
- ללוכ ,הדוהי טבשמ דוד תיבל םיסחוימה וניאישנ וניתוברד הדובעה - םינורחאה
- (י"שת-ם"רת) ןיד אמלעב ותויח םייחב הנש םיעבש ךשמב ר"ומדא ח"ומ ק"כד הדובעה

הנשי ,(ל"נכ) לכה ומייסש ירחאל ,הז וננמזבו הז ונרודב רמוחו לקו ןכש-לכמב ירה
ךייח ימי לכ (םירצמ ץראמ ךתאצ םוי תא רוכזת)" 'יהי חטבש ,הרותב הרומג החטבהה
."חישמה תומיל איבהל . .

היהש ומכ) "חישמה תומי"ו "ךייח ימי לכ" ןיב ו"ח קספהל םיקוקז אלש - תוטשפבו
וייח ,י"נבמ דחא לכד "ךייח ימי לכ" אלא ,(הז ונרוד ינפלש תורודה לכב י"נב לצא
ןויכמ ,קספה ילב "חישמה תומי" (םג) תוטשפב םיללוכ ,ףוגב המשנכ םיימשגה
,הלילד בצמב הזשכ םג וליפא) הז םוקמבו הז עגרב שממ דימו ףכית האב הלואגהש
םישענ תולגהד הנורחאה הדוקנהו תולגהד ןורחאה עגרהש ךכ ,("המירצמ םיאבה"
,הלואגד הנושאר הדוקנו ןושארה עגרה

רגובמ רבכ אוה םא םג) ו"ח ללכ קספה םוש ילב ,הזה םוקמבו הזה ןמזב "ךייח ימי"מו
ןועמשו ןבואר" ,תומילשה תילכתב - דימ ידוהי לכ רבוע ,(ב"ויכו הנש םיעבשמ רתוי
םייחצנ םייחו ,חישמה תומיב "ךייח ימי לכ"ד ךשמהב ,"ןיקלס ןועמשו ןבואר ןיתחנ
.זא ויהיש

תולגל ,"חישמה תומיל איבהל" תויהל הכירצ התע י"נבד הדובעהש ,הנווכה לעופל עגונבו
בצמ תמאב אוה תולגב "המירצמ םיאבה"ד בצמהש ךיא לעופב ("ךיילג ןיוש") דימ
."חישמה תומי"ד בצמל םירחא םיניכמו םמצעב םיננוכתמש ז"יע ,"לארשי תלואג"ד

דומילב םיפיסומו םיקזחמש י"ע - ם"במרהד אלוליהה םוי םע רשקב - דחוימבו ללוכ
ףתתשמ םא הזב קוזיח ףיסוהל וא) תופתתשהה י"ע - ללוכ ,ם"במרהל הרות הנשמ רפס
,3תווצמה רפס וא ,םויל 'א קרפ וא ,םויל םיקרפ 'ג ,י"נבמ כ"וכד ם"במרה דומילב (רבכ

תוכלהד םינורחאה םיקרפה ינשב ,4חישמה ךלמ תוכלה - ומצע ם"במרה רפסב - טרפבו
.הרות הנשמ רפס םויסב םיכלמ

םישנ םישנא ,וביבסש י"נבמ דוע לע םג עיפשהל לדתשהל ,הזב ומצעב ודומילל ףסונו
.םיבר ושעי ןכו וארי םהמו ,5"הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואב ,ףטו

לש לעופב םויקה ,רכשה תא דימו ףכית ולבקי רבדב הטלחהה םצע י"עש ,ןוצר יהיו
הרותב הגוה דוד תיבמ ךלמ"ה תא רבכ ונל שיש ירחאלש ,6ורפס םויסב ם"במרה ירבד
- "'ה תמחלמ םחליו הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכיו . . ויבא דודכ תוצמב קסועו
השע"ש ז"יע ,"יאדוב חישמ" דימו ףכית 'יהי אוהש - "חישמ אוהש תקזחב" אוהש
תא דובעל ולוכ םלועה לכ תא ןקתיו . . לארשי יחדנ ץבקו ומוקמב שדקמ הנבו חילצהו
,"'וכ דחיב 'ה

."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העיד ץראה 7האלמ" ם"במרה םויסכ - דע
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה תבט א"כ ,תומש פ"ש תחישמ)

__________
,זצ ןירדהנס (1

.דועו ,טיק םיחספ .ךליאו ב ,דע ב"ב האר (2

.ךליאו 229 ז"כח ש"וקל הכוראב האר (3

.יש .דפר האציניו סופדב תרתוכה ה"כ (4

.א"מ א"פ תובא (5

.א"יפס םיכלמ 'לה (6

,אי 'יעשי (7

.ל"ומה .ונידי לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


הנומאהו דוחיה רעשב רואיב

דחוימ םוליצ ונאבה ,ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םוי - תבט ד"כ תארקל
ט"י תודעוותהב וירבדמ עטק לע א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ)
שמשה רוא דוחימ אינתב אבומש עודיה לשמה ןינעב רואיב ,ח"כשת'ה ולסכ
ויתודמ םע ה"בקה לש דוחיה ןינע יבגל שמשה ףוג םע שמשה רודכ ךותבש

(םש ןייעל שי ןינעה תנבהלו ,ךליאו 441 'ע א"כח ש"וקלל תופסוהב ספדנ)


:(השגדהב אב) ונינפלש םוליצב עיפומש יפכ ק"יתכה חונעפ ןלהל

:םינינע ייווצ ןאראפ ןענייז שמש םעד ןיא

ןוא .שמש א זיא רע סאוו סאד ראנ ,רוא וצ ןאטוצ טינ טאה סאוו ,תואיצמ םצע ןייז (א
הלועפ א תמגודב זיא שמש ןיא ןינע םעד ןופ סיורא טמוק סאוו רואה תוטשפתה ןפוא רעד
.לעופה חכ םעד ןופ לעפנ טרעוו עכלעוו

ןא רע טאה תואיצמ םצע ןייז ףיוא ףסונ זא .ה.ד .םיא ןיא סאוו "רואמ" רעד (ב
רעבירעד סאוו ,תואיצמ ןייז ןיא ךיוא סאד זיא - אלימבו ,ןטכייל וצ דיקפת ןגיד'םצע
.ןייז רוא ריאמ זיא ןינע ןייז סאוו םעד דצמ ,"רואמ" ןעמאנ ןטימ רע טסייה

קידנעייז :םיא ןופ טשפתנ טרעוו סאוו רוא םעד עגונב םינינע ייווצ יד ןשיווצ קוליח רעד
טימ תוכייש ןטקעריד ןייק טינ טאה סאוו) תואיצמ םצע ןייז ןיא .ה.ד ,שמש ןיא לולכ
ןיא" רוא רעד זיא ,(רואה תלועפ לעופ זיא רעכלעוו חכ א תמגודב זיולב זיא רע ,רוא
ךאנ ןוא - ןטראד ךיוא לולכ זיא רע זא י"פעאו .טינ תואיצמ ןייק ןטראד טאה רע ,"ספאו
םצע רעד זא רעבא דלאביוו זיא - ל"נכ ,תאש רתיב רע זיא ןטראד קידנעייז ,הברדא
ןוא ןגארטעגפא לשמנבו) תוכייש טינ זיא ,"שמשה רודכ ףוג" רעד ,שמשה תואיצמ
כ"אשמ .ספאו ןיא ראנ ללכ תואיצמ ןייק טינ וב לולכה רוא רעד זיא ,רוא ןינע ןופ (לדבנ
,ריאהל ודיקפת סאוו שמש ןופ הגירדמ יד ןיא .ה.ד ,"רואמ" ןיא לולכ זיא סאוו רוא רעד
זיא רע זא זיא "רואמ" ןופ ןינעו שטייט רעד זא דלאביוו םוראוו) ספאו ןיא טינ רע זיא
םעד ןייז ללוש טינ ןעק ןעמ זא אטישפו ,רואה ןינע בישחמ הברדא ז"ה ,רוא ריאמ
רע ראנ ,(ספאו ןיא ראנ םיא יבגל רוא ןייק אטינ זיא'ס זא ןגאז וצ ףיוא ,רואה תואיצמ
.דוחיה תילכתב םיא טימ דחוימ זיא

םעד ןופ הווהתנ ןרעוו ייז סאוו םיארבנ ןגעוו טדער רע ואוו ג"פ ןיא זיא רעבירעד ןוא
ע"יבבש תוכלמה 'יחב דצמ טמוק סאוו ,לעופה חכ םעד עגונב ךיוא זיא ז"דעו) לעופה חכ
,(תרכנ יתלבו תרכינ תוקיבד רוא תמגודכ 'יפסה ראשל סחיב אוה ירה 'יצאב םגו
רע סאוו ,י"פ ןיא כ"אשמ ."שמשה רודכ ףוג" ןיא לולכ זיא רע יוו רוא םעד ןגעוו רע טדער
שדחמ רע ףראד ,ןטשרעביוא ןטימ דחוימ ןענייז ייז יוו 'יפסה ןינע םעד ןייז ראבמ טמוק
םעד ףיוא 'יאר א ןעגנערב זומ רע ןוא) רואמ ארקנ זיא שמש רעד זא ןינע םעיינ א ןייז
,טינ רואמ ןייק ןיא ע"צמ שמש זא ןגאז ןענעק ןעמ טלאוו תאז ילולא םוראוו ,וטפיוא
דוחי רעד עלייוו ,(לעופה חוכמ הלועפ תמגודב סע זיא רוא סיורא טיג רע סאוו סאד ןוא
.ל"נכ ,שמש ןטימ טינ ןוא ,רואמ ןטימ אקוד זיא רוא ןופ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish