ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופחנ תשרפ


(א) חנ

:עגארפ יד ךיז טלעטש ,"קידצ שיא חנ ,חנ תודלות הלא" קוספ ןפיוא

תודלות אלא" קוספ רעד טגאז סאווראפ זיא ,תפיו םח םש ךאד ןענייז ן'חנ ןופ רעדניק יד
."קידצ א זיא חנ" - "קידצ שיא חנ" "חנ ןופ רעדניק יד ןענייז סאד" - "חנ

רעד זא זנוא טנרעל הרות יד זא זיא קוספ םעד ףיוא טגאז י"שר סאוו םישוריפ יד ןופ ענייא
.םיבוט םישעמ ערעייז זיא םיקידצ ןופ תודלות רקיע

רעדניק ןופ גנואיצרע רקיע רעד זא רימ ןענרעל םעד ןופ זא החיש א ןיא יבר רעד טביירש
ייז ןעוו זיא רעדניק ןופ תחנ רקיע רעד זא ןליפ ןלאז רעדניק יד זא געוו אזא ןיא ןייז ףראד
."קידצ שיא" ןא ייז טפור ןעמ זיב םיבוט םישעמ ןבאה


(ב) חנ

ןיא לעיצעפס ןוא ,ןושח שדח ןיא ךאוו ןטשרע םעד ךאנ ,קדצ ןובשח א טכאמ ןעמ זא
באגוצ א) תוריהז תפסות א ןיא ךיז ןקירדסיוא סאד ףראד ,הלואג רעד טימ גנאהנעמאזוצ
רעד יוו יוזא ןרעוו טיינאב ןלעוו ןדיא יד סאוו ,הנבל שודיק ןיא רודיה ןוא (טייקיטכיזראפ
."םייקו יח לארשי ךלמ דוד" ,אחישמ אכלמ דוד ךרוד המילשהו תיתימאה הלואגב ,הנבל

ןוא ע'בושח ןיא ןאטעגנא ןאט סאד וצ ,הנבל שודיק ןיא גיטכיזראפ רעמ ןייז וצ :טסייה סאד
סאוו ןשטנעמ רערעמ סאוו טימ ,ךלמ תרדה םע בורב ןוא ,סאג ן'פיוא ,רעדיילק ענייש
םעד ךאנ געט ןביז ךאנ ןופ ,הנבל שודיק ןופ ןמז םעד ןגעוו קיטכיזראפ ןייז ךיוא ןוא ,ךילגעמ
ןיא גאט ןטנעצ םעד ראפ סיוא טמוק שדוק תבש יאצומ ביוא ןוא ,*שדוח בלאה זיב דלומ
.שדוק תבש יאצומב ןאט סאד וצ רעסעב זיא - שדוח

דימו ףכית ןאטפיוא ןוא ןלייאוצ וצ ףיוא הנווכ עלעיצעפס ןטימ סאד ןאט וצ - רקיעו דועו
,הלואג ןראפ ןטעב ןוא ןענאמ םעד ןיא באגוצ רעד ךרוד ,אחישמ אכלמ דוד ןופ ןעמוק םעד
."ןמא םכלמ דיוד תאו םהיקולא 'ה תא ושקיבו" ,הנבל שודיק ןופ םויס רעד יוו
(ב"נשת ,חנ פ"ש תחישמ)
__________
.דלומ רעד ךאנ טונימ 22 ןוא העש 18 געט 14 זיב :ךעלטקניפ רעמ (*


(ג) חנ

ס'חנ רעסיוא ,עלא לייוו ,טלעוו רעד ףיוא ןשטנעמ עלא ןופ רעטאפ רעד ןעוועג זיא חנ
.לובמ ןיא ןראוועג ןעקנורטרעד ןענייז ,החפשמ

םייוג עלא סאוו ,תווצמ ןביז רעדניק ענייז ןוא חנ ןבעגעג טאה ,אוה ךורב רעטשרעביוא רעד
:גאט ןגיטנייה םעד זיב ןטיה ןפראד

.חנ ינבד תוצמ עבש עצבמ ן'טימ סיורא יבר רעד זיא ג"משת ןושח שדוח ביוהנא ןיא

.הרז הדובע ןעניד טינ ראט'מ (1

.ןטשרעביוא םעד ןגעקטנא ןדייר טינ ראט'מ (2

.ןענע'גראה טינ ראט'מ (3

.ןראנ-פא רעדא ןענע'בנג טינ ראט'מ (4

.יורפ עטאהעג-הנותח א טימ ןבאה הנותח טינ ראט'מ (5

.'יח עגידעבעל א ןופ לקיטש א ןסע טינ ראט'מ (6

.תווצמ יד טינ ןטיה סאוו יד ן'טפשמ וצ םיניד יתב ןכאמ ףראד'מ (7

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו

:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"