ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופאריו תשרפ


רעד ,רעטאפ ןייז ןעוו זא" :טלייצרעד יבר רעקידרעירפ רעד טאה ,ג"צרת אריו תשרפ תבש
,הקבר תינברה ,רעטומ ןייז םיא טאה ,ראי ףניפ רעדא ריפ ןופ דניק א ןעוועג זיא ,ב"שר יבר
תבשב תדלוה םוי ןייז דובכל ,הכרב א ןייז לבקמ ,קדצ חמצ רעד ,עדייז ןייז וצ טריפעגניירא
."אריו תשרפ שדוק

קדצ חמצ רעד םיא טאה .טנייוועג רעדנאנראפ ךיז רע טאה ,קדצ חמצ םוצ קידנעייגניירא
רעד זא ,רדח ןיא טנרעלעג טאה רע זא :טרעפטנעג רע טאה ?רע טנייוו סאוו :טגערפעג
ףיוא זיא ,טינ ךיז רע טזייוואב זנוא וצ ןוא ,וניבא םהרבא וצ ןזיוואב ךיז טאה רעטשרעביוא
.רע טנייוו םעד

טסילשאב ראי קיצניינ ןוא ןיינ וצ ,קידצ א דיא א זא" :טרעפטנעעג קדצ חמצ רעד םיא טאה
ךיז לאז רעטשרעביוא רעד זא טרעוו רע זיא - רעסעב ןרעוו - ןייז למ ךיז ףראד רע זא
."םיא וצ ןעזייוואב

ייווצ ןענרעלפא רימ ןפראד השעמ יד ןופ זא ,ןעגניירבראפ א ייב טרעלקרע טאה יבר רעד
.ןכאז

.ןענייוו - עגארפ ס'ב"שר ן'יבר םעד ןופ .1

.רעפטנע ס'קדצ חמצ םעד ןופ .2

וצ ןזיוואב טינ ךיז טאה רעטשרעביוא רעד סאוו םעד ףיוא ,ןענייוו ס'ב"שר ן'יבר םעד ןופ
רעד זא ,טייקראטש א טימ ןענאמ ןוא ,ןענאמ ןעק דיא רעדעי זא ,ןענרעלפא ןעמ ןעק ,םיא
.וניבא םהרבא וצ יוו יוזא ,םיא וצ ןזייוואב ךיז לאז רעטשרעביוא

ןענאמ ןעק דיא רעדעי ,עקאט תמא זא - ןענערעלפא ןעמ ןעק רעפטנע ס'קדצ חמצ םעד ןופ
לאז רע :המדקה ןא רעבא ךיז טרעדאפ סע ,ןזייוואב םיא וצ ךיז לאז רעטשרעביוא רעד זא
.רעסעב ןרעוו - ןייז למ ךיז ףראד רע זא ןסיוו

וצ ןייז הכוז רימ ןלעוו ,טייקראטש א טימ ןענאמ ןוא רעסעב ןרעוו רימ סאוו םעד ךרוד ןוא
.ונלאגי אוהו הטמל אד ן'יבר ן'טימ - אריו - ךיז ןהעז

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"