ה"ב

הרות רבד

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופאציו תשרפ


רעד אב ןיוש ןעמ טלאה ,ןירדהנס ארמג ןיא םינמיס יד טיול סאוו טייצ א ןיא ןעייטש רימ
.שממ הלואג

תובא יד ןופ הדובע רעד ךאנ טרפבו ,תורוד עלא ןופ וניתדובעו ונישעמ עלא יד ךאנ לייוו
אלוליההו םתדלוה ימיו ,ולסכ ד"וי ןוא ולסכ ט"יב - הלואג רעייז ןופ געט יד ןוא תודיסחה
.םירוריב עלא טקידנעראפ ןיוש ןעמ טאה ,תבט ד"כ ןוא ולסכ 'טב םהלש

ןוא ימשגה ףוג רעד זא בצמ םעד אב ןיוש ןעמ טלאה רעטציא זא ,קידנאטשראפ ךאד זיא
ורוא ףיוא "טיירג" ילכ א זיא ןוא ,ןראוועג ררבתנ ןצנאגניא ןיוש זיא םלועה תוימשג וליפא
,ונקדצ חישמ לש

רע טעוו ,ןגיוא ענייז ןענעפעפיוא לאז דיא א זא - זיא טלעפ סאוו ךאז עקיצנייא יד ןוא
!הלואג רעד וצ טיירג ןיוש זיא ץלא יוו ןהעז

ןדיא ןוא ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיול םעד ןיוש טאה'מ ,"ךרוע ןחלוש" םעד ןיוש טאה'מ
חישמ טימ ןעמאזוצ ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ - "םהיבא ןחלוש" שיט םאב ןיוש ןציז
תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ דחא" אד זיא רוד לכב זא םירפס ןיא טייטש סע יוו ,ונקדצ
תוקלתסה ןייז ןופ ראי קיצרעפ ךאנ ןוא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ ונרודבו ,"חישמ
."עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל" ,ךיוא ןיוש ןעמ טאה

ןוא ,ןסיוו וצ ףיוא ץראה יד ןענעפעפיוא לאז'מ זא ,ןייז ראנ ףראד רעטציא ןוא
,ןעייטשראפ לאז'מ ,ןרעה וצ ןרעיוא יד ןענעפעפיוא ןוא ,ןעז וצ ןגיוא יד ןענעפעפיוא
לעופב המילשהו תיתימאה הלואג יד ,םלועה תוימשג ןיא שממ תוטשפב ןרעה ןוא ןהעז
,טיירגעגנא אד ןיוש זיא ץלא סאד סאוו ,חישמ לש ותרות ןענרעל ןוא ,שממ

.ןהעז סאד ןעמ טעוו ןגיוא יד ןענעפעפיוא ראנ ףראד'מ
(ב"נשת ולסכ 'ט ,אציו פ"ש תחישמ)

*

ויתוארוה םויקו ותרות דומילב תורשקתהה קוזיח ידי לע
רשב יניעב "ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז" ףכית הכזנ
הלואגה לא ונכילוי יברהו


:י"ע רואל-אצוי
לש (ד) ג התיכ
"םחנמ ילהא - הרות ילהא" ךוניח דסומ
ייווקראפ ןרעטסיא 667
הכרבה תא 'ה הוצ ןאכ
קראי וינ ,ןילקורב
E-Mail: Editor of Dvar Torah
לצרעה 'יש דוד ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Dvar Torah"