ה"ב

טייצ רעד טימ ןבעל

ךאוו רעד ןופ השרפ רעד ףיוא ןעקנאדעג
טנגוי ןוא רעדניק ראפ
תוחיש יד טיול
ן'יבר רעשטיוואבויל ןופ


חישמ ינינע


זיא חישמ !?רעדניק טימ חישמ ןגעוו סאד ןעמ טדער יוו :ןגערפ סאוו עכלעזא אד ןענייז סע
זיא - תולעמ עלא טימ ,ישונאה ןימ ןופ רחבמ רעד זיא חישמ זא זיב ,ךאז ענעביוהעג א ךאד
ןעזיירפ טימ ןינע םעד טדניבראפ'מ ןוא ,דניק א וצ ךאז ענעביוהעג אזא פארא ןעמ טזאל יוו
!?'וכו סעקצאצ טימ ןוא

:םעד ףיוא רואיב רעד זיא

הרות" םוראוו ,דניק א וצ ךיוא ןוא ,דיא רעדעי וצ ןראוועג ןבעגעג ךאד זיא הרות עצנאג יד
."בקעי תלהק השרומ השמ ונל הוצ

סיוועג יאדוא ,היתווצמו הרות ןופ םינינע עלא ןיא דניק א ןייז ךנחמ ףראד'מ זא טסייה סאד
- ייז ןופ ענייא זיא ,םירקיע ג"י ךאד ןענייז הנומאה ירקיע סאוו ,הנומאה ירקיע וצ עגונב
לאז רע ,גאט ןדעי ןעטראוו םיא ראפ לעוו ךיא) "אוביש םוי לכב ול הכחא" זא רקיע רעד
.חישמה תאיב ןופ ןינע רעד זיא סאד סאוו ,(ןעמוק

!הרותה ךפיה ,הנומא ןיא רקיע ןא ךפיה סאד זיא ,דניק ן'טימ טינ סאד טנרעל'מ ביוא ןוא

:ץלא ךאנ רעבא ט'הנעט רע

ןוא ,סעקצאצ ,ןעזיירפ טימ ןדניבראפ סע ןוא ,חישמ יוו ךאז ענעביוהעג אזא ןעמענ וצ ןכתיה
!?םיטושפ םינינע עכלעזא טימ ,סעקרעקוצ

:הזב רואיב רעד זיא

,ןפוא ןא ןיא ןייז ףראד דניק א ןופ ךוניח רעד זא ,תוינשמה שוריפ ןיא טביירש ם"במר רעד
,םיא וצ ךייש ןענייז סאוו םינינע םיא ןבעג ךרוד ןייז ךנחמ ןא םיא ןעמ טביוה רעירפ זא
.וו"זאא , המודמה דובכ ,סעקרעקוצ

ףראד ןביוהנא זא טסייה סאד ,"המשל אב המשל אלש ךותמ" ןופ ןינע רעד זיא סאד סאוו
.םיטושפ םינינע טימ ,"המשל אלש" טימ ןעמ

אבה םלוע ןוא ןדע ןג ןופ ןינע רעד וליפא סאוו ,המשל הרות ןענרעל ףראד ןעמ זא שטאכ ןוא
זיא - "סרפ לבקל תנמ לע אלש" ןצנאגניא ןייז ףראד סע םוראוו ,המשל אלש ץלא ךאנ זיא
טימ ןייז ךנחמ םיא ןעמ ףראד ,המשל םעד אב טינ ךאנ טלאה רע ןמז לכ ,עלייוורעד רעבא
עקרעקוצ א רעדא ,טלעג רעדא ,ןעזיירפ זיא סאד יצ ,םיא וצ ךייש ןענייז סאוו םינינע
.וו"זאא

ךיוא ייז ןוא ,חישמ ןופ ןינע םעד רעדניק יד ןייז ריבסמ לאז'מ זא ןעמ טדער ראפרעד סאוו
אקוד סאוו ,וו"זאא סעקרעקוצ ךאס א ןבאה ייז ןלעוו ןעמוק טעוו חישמ ןעוו זא ןייז ריבסמ
.ןאטפיוא ייז ףיוא ןעמ ןעק טימרעד

ןייוצמ" ןייז םינדעמ ןלעוו ןעמוק טעוו חישמ תעשב זא טביירש ם"במר רעד זא דלאביוו
חישמ ןעוו זא דניק א טגאז ןעמ ןעוו זיא ,יוזא זיא תמא רעד זא ,קידנאטשראפ זיא - "רפעכ
ראנ - םיא ןעמ טגאז יוזא סאוו ראנ טינ סע זיא ,סעקרעקוצ ךאס א ןייז ןלעוו ןעמוק טעוו
.(םעד ןיא ןגיל טינ טלומעד טעוו'מ סאוו טינרעמ זיא'ס) תמאב עקאט סאד זיא יוזא

רע זא ןעיירש לאז רע ,"ול הכחא" רעד ןייז לאז דניק םעד ייב זא ידכ ,ךוניחה ןפוא רעד ןוא
יד וצ םוראוו ,וו"זאא ןעזיירפ טימ ןוא ,עקרעקוצ א טימ ןייז ףראד - ן'חישמ ןבאה ליוו
.ןכאז ענעביוהעג וצ כ"אשמ ,תוכייש א דניק רעד טאה םינינע

רעדעי זא ןהעז ןוא ןייגסיורא רע ףראד - ונרוד אישנ ןופ תוחילש א זיא סאד זא דלאביוו ןוא
.ן'חישמ ליוו רע זא ןעיירש ןוא ,תווצמ ןוא הרות ןייז םייקמ לאז רוד םעד ןופ דניק
(א"משת המורת פ"ש תחישמ)


Back to "Leben Mit Der Tzeit"