ה"ב
הלואג ינינפ
הלואגה ינינע תרבסהל יצראה ןולעה
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה לולא
75 רפסמ ףד


? חישמה ךלמ לש ולכיהב שודקה ט"שעבה האר המ
? ...הלואגל חתפמה אצמנ ךאלמ הזיא ידיב


קוידב הנש 300 ,"םילודגה תורואמה ינש" לש םתדלוה תא גוגחנ לולא ח"יב וז הנשב
רואינש יבר לש ותדלוהל הנש 253-ו .ח"נת'ה תנשב דלונש ,שודקה ט"שעבה לש ותדלוהל
.ד"בח תודיסח דסיימ "אינתה לעב" ידאילמ ןמלז

הארש המ תא ,בוטיקמ ןושרג יבר וסיגל בתכש תרגאב רפסמ שודקה בוט םש לעבה
:("ט"שעבה יחבש" רפסה ךותמ) םינוילעה תומלועל ותיילעב

םיאלפנו םיארונ םירבד יתיארו ,ךל עודיכ המשנ תיילע יתישע ז"קת'ה תנש הנשה שארב
םגו יתרכהש תומשנ המכ יתיאר ןותחתה ןדע ןגב .ידועמ הנה דע יתיאר אלש המ ,הארמב
ךרד ,םלועל םלועמ הלודגו הבר החמשב תולועש ,דואמ תובר תומשנ .יתרכה אלש תומשנ
םוצעה ינחורה גנועהו החמשה תא ראתל השק רשא ,ןוילעה ןדע ןגל ןותחתה ןדע ןגמ דומעה
.דואמ תוהובג תוגירדמ יתילע ...םש שיש

? ..ט"שעבה עיגה םיאלפומ תומלוע הזיאל

םיאנתה לכ םע הרות חישמה ךלמ דמול םשש ,חישמה ךלמ לש ולכיהל יתעגהש דע
...םיעור העבשה םע םגו םיקידצהו

החמשהש יל ורמאו ,ונלש ימשגה םלועב הזכ רבד ןיאש ,דואמ דע הלודג החמש םש יתיארו
לע ,הזה םלועב םידוחי דחיימ ינאש הלעמל דואמ הלודג תינחור האנה םהל שיש ללגב איה
?...רמ יתאק יתמיא ,חישמה ךלמ יפ תא יתלאשו ...השודקה םתרות דומילו יתוליפת ידי
וצופיו םלועב הלגתיו ךדומיל םסרפתיש תעב ,עדת תאזב יל בישהו (?...רמ אובי יתמ)
הריבסמש תודיסחה תרות ץפותו םסרפתת רשאכ :הנווכה ...אובא זא ,הצוחה ךיתונייעמ
יברהש יפכ ...ונלאגיו אובי חישמ זא ,'רתסנה תרות'בש םיקומעה תודוסה תא תראבמו
תא איבהל הרטמב לכהו ,תודיסחה תרות תצפהב שפנ תוריסמב וייח לכ קסעו לעפ מ"המ
...הלואגה

רמאיו ,(ןטשה) מ"סה לש וידיב הלואגל חתפמה אוהש "שודק םש" שיש בוט םש לעבל עדונ
."שודקה םש"ה תא ונממ תחקל הצור אוה יכ ,ץראל םימשהמ מ"סה תא ודירויש ט"שעבה
יתייה אל םלועה תאירבמ יכ ,ינדירוהל תדחפ אל ךיא ט"שעבל רמא ץראל מ"סה דרישכ
ט"שעבה .ןושאר תיב ןברוחבו לגעה אטחב ,תעדה ץע אטחב ,םימעפ שולש קר הזה םלועב
תוימינפ'ו ,תודיסחה תרות לכ האב ונממש 'םשה תוינוציח' תא מ"סה לש וידימ ףטח שודקה
:ג"שרה עיפשמה רמא .ונממ ונחקי אוהו ,חישמה ךלמ אוביש דע מ"סה ידי תחת ראשנ 'םשה
,'אינתה לעב' לש ותמשנ תא ונממ איצוה רמולכ ,מ"סה לש ויפמ עלב איצוה ט"שעבהש
לש חתפמה והזו ,תודיסחה לש אלפומה רואב םלועה תא ריאתו הטמל תדרל התוא וחיניש
..הלואגה

םויה :רמאו הלודג החמשב היה אוה שודקה ט"שעבה לש הנומשו םיעבראה ותדלוה םויב
יבר לש ותמשנ ,הזה םלועב ןיידע התיה אל םלועמש המשנ ,םלועל השדח המשנ הדרי
חילצתו ,תודיסחהו הלגנה תרותב םלועה תא ריאתש 'אינתה לעב' ידאילמ ןמלז רואינש
...חישמה ךלמ לש ותאיב דע דואמ

,חישמה ךלמ יברה דע ד"בח יר"ומדא ראש וכישמה ,אינתה לעב הוותהש ךרדב ןכאו
..."םכתלואג ןמז עיגה" חיטבהש

?...החמשב שודקה ט"שעבה דקר ימ םע

רשאכ .לופיל הדמעש הברוחל ועיגה ,םישודקה וידימלת םע ט"שעבה לש ויתועיסנמ תחאב
םהינשו ,החמשב שודקה ט"שעבה וילא הנפ .ערוצמו עוצפ דחא ןקז םש ואצמ ,המינפ וסנכנ
תקישנב ול בישה הלהו ,ןקזל ט"שעבה קשינ ודרפנש ינפל ,הבר החמשב דחי דוקרל ולחה
.הדירפ

אוה הז יכ ט"שעבה םהל הנע ?הז ןקז והימ האילפב םידימלתה ולאש ,םתלגעל ורזח רשאכ
רודה םאו) ...רודה תרפכל תערצו םירוסי לבוסו ,וניעשפמ ללוחמ אוה רשא ,דוד ןב חישמ
.(הלגתמ היה אוה הכוז היה

,זכרמב בשוי שודקה ט"שעבה תא אצמו ,ל"צז ווילקינמ דוד קידצה ט"שעבל סנכנ םעפ
םדא בשי השולשה לוממ .רהוזה רפסב אתווצב םיארוקו םיפסונ םישנא םיבשוי וידיצ ינשמו
...איבנה והילאכ ותוא ההיז דוד 'רש ,ףסונ

יבר בשי ינימימ" :ובישה ,םתומשל ט"שעבה תא לאש רשאכו ,ריכה אל םיפסונה םיינשה תא
"...שודקה ל"זיראה ילאמשלו ,יאחוי רב ןועמש

:ט"שעבה לצא ויה םירבד השולש :רמא שטירזעממ דיגמה

...ויתומא 'דמ זז אל איבנה והילא (א

...ובר ינפל דבעכ וינפל דמוע איבנה והילא היהש (ב

...ותוחילשב ךלוה איבנה והילא היה ,ט"שעבה וחלשש ןאל (ג

ץפקמו בבותסמש דחא קידצ האר םינוילעה תומלועל הלעש יתמ :רפיס ןילופ יקידצמ דחא
...ןוילעה ןדע ןגל סנכיהל ןכומ אלו ,הלעמ לש םילשורי תומוח לע

תיב הנביש דע ןדע ןגל סנכיהל ןכומ אלש שודקה ט"שעבה הזש :ול ונע ?הז ימ לאששכ
...ונלש םלועב הטמל שדקמה
("ט"שעבה יחבש" רפסה ךותמ)


?..יברה לש ורדח חתפב הדמע ןיזומיל הזיא


...יברה לש ורדח ןוויכל םירישע ינש ואצי ןיזומילה תינוכממ

ףוסב שופנל ןיזומילה תינוכמב יתונב יתשו יתגוז םע דחי יתעסנ .םינש רפסמ ינפל הז היה"
,תוריהמב ונלומ הפלחש הלודג תיאשמ .דחוימב ןאוס שיבכ ךרד ונעסנ ונכרדבו ,עובשה
דבוכ לכב ותוא הליפהו ךרדה דצל בצינש למשח דומעב העגפ ,שיבכהמ תוימואתפב התטס
...םיינשל תינוכמה תא הצחו תינוכמה זכרמב קוידב עגפ דבכה דומעה .יתינוכמ לע ולקשמ

טא טא .םייאופר םירישכמ אלמ רדחב ימצע תא יתאצמו יניע תא יתחקפ עובש רובעכ
םוקמב הרישי העיגפ העגפ ,למשחה דומע לש ותליפנ :יתעלקנ וילא ארונה בצמה יל רהבתה
התרכה תא הדביא הינשה תבה ,ןהמ תחא לע תוומ תכמ התיחנהו ,יתונב יתש לש ןבשומ
.עובש רובעכ ונררועתה ךא ,ונתרכה תא ונדביא יתגוזו ינא םג ,זוזל הלכי אלו חמצ התייהנו

,תחאה תב לש התריטפ לע עדווהל דחא םויב .םיעגר םתואב המויאה יתשגרה תא רעשל לקנ
.תרחאה לש רומחה הבצמ לעו

.יתב תא רקבל ימלוע םש ילעב םיאפורה יבוט תא יתאבה .יל רסח אל ףסכ

ןכלו .הייח ימי לכ 'חמצ' ראשיתו ,התאופרל םולכ תושעל ןתינ אל הבצמבש ורמא םלוכ ךא
.םש הב לפטל וניתיבל הדליה תא ונחקל םיאפורה תארוהכ

יתיצר אל .התיבה סנכהלמ עתרנ יתייה ,יתדובע תא רמוג יתייהשכ ,ןואכידל יתסנכנ
ןטהנמ ישיבכב םעט ירסח םיבוביסב ןמזה תא 'ריבעהל' יתפדעהו ,ללמואה הבצמב התוארל
ימצעל יתישרה ,שתומו ףייע רבכ יתייהשכ ,תוצח תארקל קר .תרחואמ הליל תעשל דע
.התיבה סנכהל

םק יתייה ,רחש לש ןושאר רוא םע ,רקובב תרחמלו ןושיל דימ ךלוה יתייה ,הברה יתופייעב
.ומויב םוי ידימ ךכו ,תיבהמ דימ אצויו

היעבב ןותנ ינאש דימ ןיחבה אוה .ידידימ היהש ידיסח ידוהי ןטהנמב שגופ ינא ,דחא םוי
.יל קיצמ המ יתוא לאשו

רחאלו בר בשקב יל בישקה אוה .םינורחאה םישדוחב ילע ותחנש תורצה לע ול יתרפיס
!...תיסינ אל ןיידעש רבד שי .הצע יל שי :רמאו ידידי הנענ ,ירופיס תא יתמייסש

.יתהמת ?...יתישע אל ןיידעש תושעל לוכי ינא המ

.ךתב תאופרל הכרב םהמ שקבו ,הב םיאצמנה םיברה םיר"ומדאל שג ,לארשיל עס

תודחא תועש רובעכו ,הסיט סיטרכ יתנמזה ,עסמל קית יתנכה ,דיספהל המ יל היה אל
.לארשיל יכרדב רבכ יתייה

ר"ומדאה לצא יתייה .רתויב םילודגה םיר"ומדאה ןיב ךורא בבסב יתלחתהו ץראל יתעגה
יתעגהש םוקמ לכב .םיפסונ םיר"ומדא דועו ,זלעבמ ר"ומדאה ,ץינ'זיומ ר"ומדאה ,רוגמ
,תוכרב םלוכמ יתלבק .יתב תאופרל הכרב ר"ומדאהמ יתשקבו ,הבחר דיב המורת יתראשה
.םולכב רפתשה אל יתב לש יתואירבה הבצמ ךא

רסוחב טטושל יגהנמב יתכשמהו ותרגשל בש ימוי רדס .שפנ חפמב תירבה תוצראל יתרזח
,דחא הליל .םיישדוחכ דוע ילע ורבע ךכ .תרחואמ הליל תעשל דע ןטהנמ תובוחרב שעמ
רוא האור ינא עתפלשכ ,בוחרה דרומב עסונ ינא .ךושח בוחרל יתעלקנ הלילב ירויס ךלהמב
תיבב הרוק המ קודבלו יתינוכמ תא רוצעל יל הרוה ימינפ ףחד ןימ .םיתבה דחאמ שולק
...תיבה רבעל םיישירח םידעצב יתינפו טקשב יתינוכמ תא יתינחה .ראומה

יתסנכנו תלדה תא יתחתפ .ןטק תסנכ תיבב רבודמ יכ תעדל יתחכונו ,תיבל יתברקתה
...דמלו ןקוזמ םדא ול בשי תונחלושה דחא דיל .המינפ

אצמנ ןכיה" :ותוא יתלאשו תוימואתפב וילא יתשגינ .םיעגר םתואב יל הרק המ עדוי ינניא
עיבצה ךכ רחאו עגרל יב טיבה ,ושאר תא םירה הלה ?"...םיקולאה אצמנ ןכיה" !?"םיקולאה
.יב הזחא תימואתפ תושגרתה ."שקבמ התא רשא תא אצמת םש" .שדוקה ןורא ןוויכל
...םימשבש םיקולאה םע יתוא רשקיש והשמ ,הלענו ינחור והשמל םיפוסיכ ישגרה

יתדביא םירופס םישדוח ינפל ,םיקולא יוא יוא" :הליפת יתאשנ יבילבו יניעב ווקינ תועמד
חלשו ,ילע םחר ,םיקולא אנא .יניע דגנל תכעודו הינשה יתב תכלוה תעכו ,יתונבמ תחא תא
."תשגרנה יתליפת תא עטק ידוהיה לש םחה ודי עגמ .הללמואה יתבל המילש האופר

.ידוהיה לאש ?...ךל רוזעל רשפא המב

ול יתרפיס .יבל תא וינפל ךפוש יתלחתהו ורבעל ינפ תא יתבבוס ,יתועמד תא יתיחמ
אל ןיידעש רמולו ינעיגרהל ידוהיה לחה ,יביל תא וינפל ךופשל יתרמגשכ .לכה תא
ינחוטב .ויתוכרבמ ועשונ םיברש ,דואמ לודג ר"ומדא קרוי וינב ןאכ שי ,הווקת הספא
...אירבת ךתב ךתוא ךרבי אוה םאש

,ולא םיר"ומדאמ ייד יתעבש רבכש ירמואב דימ יתבגה ,אשונב ןויסנ דומל יתייהש ,ינא
ר"ומדאה ,הזה ר"ומדאהש רמאו שקעתה אוה ךא .תינלוחה יתבל הליעוה אל םתכרבש
...םקיר תרזוח הניא ותליפתו ,תפומ לעב ר"ומדאכ םסרופמ ,ומש רעיווקסמ

לש ובשומ םוקמ ןוויכל יתאצי תרחמל דימו ,תבותכה תא ונממ יתחקל .יתענכתשה
.רעיווקסמ ר"ומדאה

תטיממ םוקת יתבש ינכרביש ונממ יתשקיבו וילא יתסנכנ ,ר"ומדאה לש ותיבל יתעגה
דבלב הכרבב יתקפתסה אל ,לבס דומל ,ינא ךא ,יתב רובע הכרב יל ליצאה אוה .הילוח
...אירבת יתב יכ הרורב החטבה ר"ומדאהמ יתשקבו

שי ,הרורב החטבה הצור התא םא :רמאו ילא הנפ רחא ,תובשחמב טק עגרל עקש ר"ומדאה
ךל חיטבהל לוכיש דיחיה אוה .שטיוואבוילמ יברה לצא הלבקל לכותש םלועב דחא םוקמ
...אירבת ךתבש

יברה לש ורצחל עיגהל רשפא דציכ יאבגה תא יתלאשו ר"ומדאה לש ורדחמ יתאצי
.יברה לש תקייודמה תבותכה תא יל ןתנ אוהו ,שטיוואבוילמ

.יברל דימ יתעסנו יתמהמתה אל

דואמ ךורא רות שיש יל רמא אוהו .סנכהל יתשקיבו ,יברה לש וריכזמל יתשגינ יתעגהשכ
.וליעוה אל םדוק סנכיהל ינונחת לכו ,ירות עיגי םישדוח המכ דועבו

.יברל בתכמ בותכל הז ,תושעל לוכי ינאש ,יל רמא אוה ,דיחיה רבדה

ר"ומדאה לצא ירוקיב לע םג ללוכ ,ופוס דעו ותליחתמ רופיסה לכ תא יברל יתבתכ
יתמייסו ,העושי יל חיטבהל לוכי שטיוואבוילמ יברה קרש יל רמאש רעיווקסמ
.יתיבב ןופלטה רפסמ תא יתראשה בתכמה ילושב .אירבת יתבש יל חיטבי יברהש השקבב

יברה :רמאו ,יברה לש וריכזמ היה וקה לע ,יתיבב ןופלטה לצליצ חתמ לש םיימוי רחאל
,םכרובע עבקנש ןמזה .תודיחיל ולצא וסנכתו ךתגוז םע דחי הלילה אובתש ךל עידוהל שקיב
!...הלילב 11.00 אוה

...יברל תודיחיל סנכהל ונרות עיגה ,רקוב תונפל שולשב קרו יברל דימ ונעסנ

םכל חיטבהל לוכי ינא" :ונעגה ומשלש רבדב דימ חתפו ,תוריאמ םינפב ונתוא לביק יברה
..."הרומת ךכ לע שקבמ ינא לבא ,ןיטולחל אירבת םכתבש

ףסכ יכ תיעמשמ דח יברל ונעדוהו ,ףסכ לש דבכנ םוכס ונתיאמ שקבי יברה יכ םיחוטב ונייה
.אירבת ונתבש דבלבו ,ונתאמ שקבי יברהש םוכס הזיא ןתינ יכו ,ונרובע היעב הווהמ אל

,איה ,םכמ שקבמ ינאש הרומתה .ונפסכל קוקז ונניא אוהש ,דואמ רהמ ונל ריהבה יברה ךא
קילדהל המצע לע לבקת ךתגוזו ,ומויב םוי ידימ ןיליפת חינהל ךמצע לע לבקת התאש ,רמא
.תבש ברע לכב תורנ

איה יכ דימ הריהצה יתגוז .תאזכש השקבל יתיפיצ אל .דואמ דבכ יל הארנ ריחמה .יתקתש
.יאנתל המיכסמ

לש התואירב רובע ידמ לודג היהי אל ןברק םושש הנקסמל יתעגהו ,ןינעה תא יתלקש ינא
...םוי לכב ןיליפת חינהל ימצע לע לבקל םיכסמ ינאש יברל יתעדוה .יתב

יברהמ ונאצי ."דימ ךכ לע יל ועידות ,הנופלעמ ררועתת םכתבשכ" :רמאו ושארב ןהנה יברה
...הווקת יאלמ

הטוב בתכמ יברל יתבתכו יתבשי .תבה לש הבצמב הרכינ אל הזוזת םושו ,עובשמ רתוי רבע
.תבשב ברעב תורנ הקילדמ יתגוזו ןיליפת חינמ ינא םכסהה תא םימייקמ ונחנא ,תצקמב
...םכסהב וקלח תא םייק אל ןיידע יברה וליאו

..."םדקהב ךכ לע יל ועידות ררועתת םכתבשכ" :בוש התיה יברה לש ותבושת

,תולובג העדי אל ונתחמש .הנש יצח הזמ הנושארל ,היניע תא תבה החקפ ,םייעובש רובעכ
םיליגרת לש הרוש ונל ריבסה יברהו ,דואמ השלח התיה תבה ,יברל תידיימ ונעדוהש ןבומכ
.המילשה התאופרל דע תושעל ונתב לעש םיפרתויזיפ

הרות רמוש ינניאש תורמל ,ינא .םוי ידימ תבה םע תכלל הז ,יברה ונל ןתנש תוארוההמ תחא
לגרב ךלוה ינאש רקוב לכו .רוזיאב הריד יתינק ןכלו ,יברל ךומסב ררוגתהל יתיצר ,תווצמו
הכזת יתב ,ונולחמ טיבי יברה םאש ,יברה לש ורדח ןולח דיל םירבוע ונחנא יתב םע
הז ליד הקירמאב םירמוא ךיא ,ליגרכ תדקפתמו ירמגל רבכ האירבה םייתניב יתב ...ותוארל
!..ליד
('חישמה תנידמב םיחרזא' ךותמ)

תכרעמ י"ע ל"וי
הלואג ינינפ
לארשי 91100 ,םילשורי 10095 .ד .ת
E-Mail: Editor of Pninei Geula
ןהכ דוד ברה :תכרעמה להנמ

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish