ה"ב
הלואג ינינפ
הלואגה ינינע תרבסהל יצראה ןולעה
תובוט תואלפנ תנש אהת 'יה ןושח
76 רפסמ ףד


?...םינומדקה 'שדקמה ילכ' לש םרותסמ םוקמ ןכיה
? ...'לחכ ןיע' רהב ןוילופנ ךלמה שפיח המו


'די קרפ 'א םיכלמ רפסב ...שדקמה ילכ לש קייודמה םאצמה םוקמ תא ףפוא בר ןירותסמ
ולגוה ,דוד תיב יכלמ תורצואו 'ה תיב תורצוא ראש םע דחי שדקמה ילכ יכ םיאצומ ונא
...םירצמ ךלמ קשיש ידי לע הנושארל

לטנו בירחנס אב ,םירצמ ךלמ קשישמ שדקמה ילכ תא לטנו שוכ ךלמ חרז אב ,ןכמ רחאל
.ךלמה והיקדצ לש ונמז דע ולצא ויהו ,בירחנסמ לטנו ךלמה והיקזח אבו ,שוכ ךלמ חרזמ
םיסרפהמ ,ךורא עסמ שדקמה ילכ ושע הככו .ךלמה והיקזחמ ולטנו םיסרפה ואב ןכמ רחאל
.הילטיאבש ימורב םיחנומ םה ןיידעו ,םיאמורל םהמו ,םינוויל

אוה יכ ,רורב עדימ ונל שי ,שדקמה תיבב 'םישדוקה שדוק'ב היהש 'תירבה ןורא' יבגל םנמוא
:('א הכלה 'ד קרפ הריחבה תיב תוכלה) ם"במרב אבומכ ,םילשוריב תיבה רה תיתחתב אצמנ
תולקלקעו תוקומע תוינומטמב רפח ,ברחיל ופוסש עדיו תיבה תא ךלמה המלש הנבש תעבו"
...'תירבה ןורא' תא וב זונגל ,המדאה תיתחתב םוקמ

?...'לחכ ןיע' ארקנש ירותסמה םוקמה והמ

,הילטיאבש ימורל םיביואה ידי לע ולגוה אל שדקמה ילכמ קלח תוחפל יכ ררבתמ ןכ ומכ
וב יכ רמואה עדימ םייק ויבגל םירתאה דחא .המדאל תחתמ םינוש תומוקמב וזנגנ אלא
! הירבטל תפצ ןיבש רוזא ,'לחכ ןיע' וניה ,שדקמה ילכמ קלח םיזונג

יכ ורפסב בתוכש ,ןנחלא ילתפנ יבר לבוקמה ברל 'ךלמה קמע' רפסה יפ לע ססבתמ הז עדימ
ולפי אמש ששחה ךותמ ,המדאל תחתמ םימייוסמ םיקידצ י"ע וזנגנ שדקמה ילכמ קלח
...םידשכה ידיב םישודקה םילכה

והיקדצ ,ךלמה והיקזח י"ע ובתכנ לחכ ןיעב שדקמה ילכ תודוא תוינשמה ולא :ונושל ךכו
אלש ,םילשוריב ויהש תורצואה רשועו ,שדקמה תיב לש םילכה וזנגו .איבנה יגחו ךלמה
!...ונימיב הרהמב ,דוד ןב חישמ אוב םוי דע ולגתי

לע 'לחכ ןיע'ב םיזונגה ףסכה ילקשמ םה ולאו" :רמאנ וללה תוינשמה ךותמ 'י הנשמב הנהו
םיתאמ תשוחנ לש םילכ ,(ףלא םיתאמו ןוילימ) אוביר כ"ק ףסכ ירככ ,ךלמה והיקדצ ידי
ןגב דמועה םייחה ץע תחתמ בהז לש תונחלושו ,םיפלא 'ג בהז לש תבחמ .(ןוילימ ינש) אוביר
ךלמה דוד קקזש קקוזמ בהז לש םהו .םיוושל ךרע ןיא ,םינפה םחל םהילע ויהש ,שדוקה
"...לחכ ןיעב ךלמה והיקדצ זנג ולאה םילכה לכ תאו ,ומצעב

:ונושל הזו ,שדקמה ילכ לש םתזינג םוקמ תודוא םג עיפומ 'טמ ףד 'םילשורי תביח' רפסב
,דואמ הקומעו הלודג העקב שי ,הירבטל תפצ ריעהמ םיכלוהש ךרדב ארבכעל ךומס
שי יחרזמה ודצבו ,וכרד םירבועו 'לחכ ןיע' ארקנש םילולצ םימ ןייעמ שי העקבה תיתחתבו
םינומדקה םילכה וזנגנ הז רהבו ,םותס רעש תומדכ בוצח רהה שארבו דואמ הובג רה
...שדקמה תיב לש םירקיהו

? שדקמה ילכ ןכיה ןוילופנ ךלמה עדי דציכ

ולצא ,לארשי ץראב הפוקת התואב היהש תפרצ ךלמ ןוילופנ :'ךלמה קמע' רפסב בתכ דועו
.םינומדקה םילכה םיזונג 'לחכ ןיע' רהב םשש 'םימיה ירבד' ירפס ידי לע עודי היה םג

יואר וניאש עדי אל יכ .ולמע אושלו ועיגי היה קירל ךא ,ויצח דע טעמכ רהה תא רפח ןכלו
...חישמה ךלמ אוביש רחאל דע ,רחא והשימל אלו םישודקה םילכה וילא ולגתיש

רהב יתלכתסהו םימעפ המכ הזה םוקמב יתרבע ינא םג :'ןויצ ןדע' רפסה רבחמ בתוכ ןכו
תויכבבו תוקעצב יברע וילא אב תחא םעפש ,יל רפיס ל"ז לאומש ברה יבסו ,הזה יאלפה
...וידליו וישנ םיתמו םיכלוהש ,ול הרקש הרקמה לע הישותו הצע הזיא ול ןתיש ,תוארונ

לע עדוי וניאש יברעה בישה ,ןוממב וא ףוגב םדא הזיא דגנ אטח ילוא ברה ותוא לאששכ
'ב םש אצמו אוהה רהה תחת רפחש ברל רפיס תושירדו תוריקח דוע ידי לעו .אטח םוש
.ותיבל םאיבהו םתוא חקלו רפא םיאלמ םידכ

.םידכה ךותב 'לחכ ןיע' רהב 'המודא הרפה רפא' תא אצמ יברעה הארנכש רמא לאומש ברה
,םדא םושל רכינ היהי אלש ,םתוסכלו םוקמ ותואל םידכה תא ריזחהל דימ ותוא הוויצ ןכלו
...ותיבמ הפיגמה הקיספהו ,השע ןכו

חיטבמ ,"םכתלואג ןמז עיגה םיונע" :חישמה ךלמ יברה לש תיאובנה ותזרכהב ,ךכ וא ךכ
..שממ בורקב ישילשה שדקמה תיבב ולא םישודק םילכ תוארל לכונ ,טעמ דוע ןכא יכ יברה


?...יאבגה לע יברה הארש רזומה רבדה המ


:יקצשיו לאכימ 'ר רפיס

וינב סקנורב תנוכשב תסנכה יתבמ דחאל יתעגה ,ב"הראב רוקיב ךלהמב ,םינש רפסמ ינפל
.קרוי

ןחלושה הצקב יונפ םוקמב יתנחבהשמו יונפ םוקמ יתשפיח "תישילש הדועס"ה תעב
תבשל ינממ שקב ץיבוניבר ברה ,תסנכה תיב לש שישיה ברהש אלא .םש תבשל יתנווכתה
."שיא בשוי אל הז אסכ לע" :ריבסמ אוהשכ ,רחא אסכ לע

ב"הראל לגלגתה המחלמה רחאל יכ רפסל ץיבוניבר ברה לחה ,ההימתה יטבמל הבושתב
םדוקה ר"ומדאה) ץ"יירה ר"ומדא ק"כ לצא תודיחיל יתלבקתנו ,קרוי-וינל יתעגה ,ט"שתבו
לע ול יתרפיס רשאכו ,לזרבה ךסמל רבעמ םידיסחה בצמב דואמ ןיינעתה יברה .(ד"בח לש
.בר יכב הכב םישקה םהייח

ןאכ ,ברכ יתשמיש דימתש םגהש יתרמאו ?...ב"הראב תושעל יתעדב המ :יתוא לאש יברה
הרות לש תרגסמב ראשהל ךילע" :יל רמא יברהו ,המודכו תשורח תיבב לעופכ הדובע שפחא
"...ברכ ןהכלו

.םהלש ברה היהאש ומיכסה םהו ,שידיא ירבוד ויללפתמש ,תסנכה תיבל יתעגהו יתשפיח

?םהלש ברה תויהל העצהה תא לבקל םאה :יתלאשו יברה לא יתאב

יברהש ןבומ) ."יניעב ןח אצומ ונניא יאבגה לבא ,תסנכה תיב אוה תסנכה תיב" :הנע יברה
.(םעפ ףא םוקמה תא האר אל

ףוסבל ,יניעב ןח אצומ ונניא יאבגה ,וירבד לע בושו בוש רזח יברהו ?תושעל המ :יתלאש
.העצהה תא לבקל יל הרוה

,ךורא ןקז רוטע היה יאבגה ,יברה ירבד תא ןיבהל יתלחתה ,ברכ ידיקפתל יתלבקתה רשאכ
תא קילדמ ויתיאר ףא תחא תבשב .םיווש םניא ובילו ויפש יתיליג לבא .ןתיא היה ודמעמו
...יל קיצהלו יתוא ףודרל לחה זאמו ,הקעז לוק יתמקהש ןבומ ,תסנכה תיבב תורואה

.הרשימה תא בוזעל יתשקיבו יברה לא יתרזח

יאבגה לבא ,תסנכה תיב אוה תסנכה תיבש ךל יתרמא ירה ,בוזעת לא :יל רמא ץ"יירה יברה
...יניעב ןח אצומ ונניא

תיב אוה תסנכה תיבש רוכזו ,רוזעי 'ה :רמא אוהו יברה לא בוש יתאבו ,ערוה בצמה ךא
יל רמא ,תאצל יתדמעשכו .עובשה עצמאב הז היה .תסנכה תיבל ךיישש המ לכ םע ,תסנכה
.רקובב ןושאר םויב בוש ןאכל ילא אובתש יאדכ :יברה

?...ןושאר םויב וילא רוזחאש הצר יברה המל .רבדה רשפ תא יתנבה אל"

רטפנ ,י"שת תנשב טבש 'י תבשב .תיקנע היולה תכרענש יתיאר ,ןושאר םויב יתאבשכ
...יברה

יתכלהו ,תואישנה תא לביק שטיוואבוילמ יברהש יתעמש .רפתשה אל בצמהו ,הנש הרבע
ימחו ירומש יל המדנ' :תוטשפב יל רמא שטיוואבוילמ יברהו .היעבה לע ול יתרפיס .וילא
.'ויניעב ןח אצומ וניא שמשהו תסנכה תיב אוה תסנכה תיבש ךל רמא (םדוקה ר"ומדאה)
.'שמש תויהל לוכי וניא אוהש ,רבדה שוריפ' :ךישמה יברהו ?...עדוי אוה הפיאמ יתמהדנ
...'ורטפל רשפא ,הלוועב ותוא םיספותשכ ,ונ' :יברה רמא .ורטפל רשפא יאש ,ול יתרמא

ונסנכנ .םיבושחה םיללפתמה דחא תא יתשגפ תסנכה תיב דיל יכרדבו ,יתיב ןוויכל יתרזח
ןוקירב קסועו הקדצה תופוק דיל בצינ יאבגה :םיהדמ הזחמ הלגתנ וניניעלו ,המינפ דחי
...ודיקפתמ רטופ ךכ בקעש ןבומ ,ויסיכ לא ןתלוכת

וילעב .זילטא רבעב היה תסנכה תיבל דומצ .ונילע השגרתנ השדח הרצו םינש המכ ופלח
.תסנכה תיב תא ביחרהל לכונש ידכ ,זילטאה תא ונל רכמו ,ליבקמה בוחרל רבעו רשעתה
ריזחהל עבתו זילטאה לעב עיפוה דחא םוי .ימשר הזוח בתכנ אל ,םימייוסמ םימעטמש אלא
.הכז אוהש ןבומכו טפשמ להנתה ,םוקמה תא ול

...דיסח ךניא :רמאו ילא ךייח יברה .תושעל המ ותוא יתלאשו יברה לא יתרהימ

ןכתיי אל ,ךכ םאו ,ול ךיישש המ לכ םע ,תסנכה תיב אוה תסנכה תיבש ךל רמא ימחו ירומ
...רשבל זילטא תסנכה תיבמ תושעל

ותואב .רקובב שש העשב תסנכה תיבל אב יתייה דימת .ןידה קספ לש עוציבה םוי עיגה
תיבבש ןחלושה שארב בשוי ץ"יירה ר"ומדאה תא יתיאר :םיהדמ םולח יתמלח רקוב
:רמאו ילא ךייח ץ"יירה ר"ומדאה .א"טילש שטיוואבוילמ יברה ודילו ,ונלש תסנכה
...'רשבל זילטא היהי אל םלועלו תסנכה תיב אוה תסנכה תיב'

!...הנומש רבכ העשהש יתיליגו םולחהמ הלהבב יתררועתנ

לודג להקו ,םילספס וררג םירטוש .'חמש' היה רבכ םשו ,תסנכה תיבל יב יחור דוע לכ יתצר
תא יתיארו הקעצה ןוויכל תוריהמב יתצר .םד תאיפקמ הללי העמשנ עתפל .ביבסמ דדוגתה
.ודי לע םד תילולשו הרכה רסוחמ ץראה לע בכוש זילטאה לעב

לע ותוא ולעה .ושאר לע רשייה הלפנו הרקתהמ תיקנע הרונמ הקתינ עתפלש ,ררבתה
תא יתרכמ !...הדומ ינא !...הדומ ינא' :רמאו יב ןיחבה ,ונופלעמ שיאה ררועתה זאו ,הקנולא
.'תסנכה תיב תא ובזעיש הרטשמל ודיגה .זילטאה

תסנכה תיבב ,ןחלושה שארבש אסכה לע בשוי שיא ןיאו ,העושיו החוור ונלצא התיה זאמ
...ימולחב ץ"יירה ר"ומדאה בשי וילע ,ונלש

...האפרתנש תרוויעה

סנכנ לויטב םעפ .תפצב הנח תיבב הדמל ,(קמעה לדגמ בר) ,ןמסורג דוד קחצי ברה לש ותב
היה רשפא יא התוא וקדבש םיאפורה לכ תעדל .היארה תא הדביא דימו ,הניע ךותל ץע ףנע
.התכמל רוזמ אוצמל וחילצה אל םיחמומה ילודג לצא ויהש םגהו ,היארה תא הילא ריזחהל
האופרב היח יתב תא ךרב ,יבר אנא :ןמסורג ברה קעצ ודיל ורבע רשאכו יברל ועסנ םה
"...םיבוט םישעמלו הפוחל ,הרותל הלדגל וכזתשו !ןמא" :רמא יברה !המילש

םיפטונ ולחה םיבר םילזונו הביכרה היחש םידחוימה םייפקשמה ורבשנ תוקד המכ רובעכ
בצמהש ול ורמא ,הבצמ המ יברה ןיינעתה רשאכ .תוארל הלחה העש יצח ירחא .הלש ןיעהמ
הרזחו רתוי דוע רפתשה בצמה 'ה ךורבו "!בוט ירמגל היהיש" :רמא יברהו ,בוט רתוי
...םדוקמכ הילא התייאר

יברה לע תפומ ירופיס

לכ לע יברה םע ץעייתהל גהנו ,םילוב רחסמב קסע קחצי 'ר םשב יברה לש ןמאנ דיסח
הכרבל יברה תוריכזמל קתפ סינכהל קחצי 'ר היה ליגר ,ויקסעל עסנש ינפל ןכו .וישעמ
.העיסנה רובע

עוסנל דמע אוה .הבושת לביק אל ךא ,קתפ סינכה הילע םירפסמ ונאש ,תאזה םעפב הנהו
יתלשממה ראודה דרשמ ילהנמ םעו ,םש םירחוסה ויתימע םע םכיס רבכו ,הקירמא םורדל
...תושיגפ לע

לא סנכנ ריכזמהו .ןיינעה תופיחד לע ול רפיסו ,יברה לש ישיאה וריכזמ לא הנפ ?השע המ
.ךכ לע ולאשו יברה

ןיב .תוהשל קחצי 'ר ןיוכתמ םהב תומוקמה תומש תא קוידב תעדל יברה שקיב ותבושתב
:יברהמ הבושת לביק םוי ותואב .האוגרקינ תריב ,האוגנמ תא קחצי 'ר ןייצ תומוקמה ראש
."ןמז רחאל אלא ,התע אל ךא ,עסי"

'לוע תלבק' לעב אוה דיסח ,עודמ ןיבה אלש םגה .תושיגפה תא לטבל ץלאנ אוה
...ותבוטל קר םה יאדו רשא ובר ירבד םייקמו

לעו האוגנמ ריעה רוזיא תא הדקפש ,הארונ המדא תדיער לע וידרה עידוה תבש יאצומב
.שוכרבו שפנב ןברוחהו סרהה

.יברה תבושת תא דיסחה ןיבה זא קר

"...ןמז רחאל עסי" :רמא יברהו ,לכה םייקמ דיסח ,לבא

ראודה ןינבל ףוס ףוס עיגה הבירחה ריעהו הפועתה למנב תוקידבה ,םיישקה לכ תורמל
.עיגהש לע דואמ אלפתה יאלובה תורשה שאר ושגפ רשאכ .םלש טעמכ ראשנש ,יתלשממה
אוה ,םיקסעל םיאתמ ןמזה ןיא הנידמב תעכ ררושה בצמה לשבש ,רמאו ותארקל חמש ךא
םולשת דעבו ,רתויב הרידנה הרוחסה תא םירמוש םש רשא םוקמ ,ראודה יפתרמל וסינכה
הקסעב קחצי 'ר חיורה אל םלועמ .םלועב רתויב םירקיה םילובהמ ול ןתנ דואמ ןטק
...איהה םעפב ומכ איהשלכ

...םיתפומו םיסנ

היה יברה רשאכ ,זומת 'ג ינפל םינורחאה םישדוחב םג :(יברה לש וריכזמ) רנורג ברה רפיס
.םיסינ ואר ,יברב ולפיטש ,תויוגה תויחאה וליפאש דע .םיבר םיסינ ויה ,האופרה תיבב
השודק ונשגרה ,יברה לש ורדחל ונסנכנ רשאכ" :ורמא םלועב םילודגהמ םידוהי םיאפור
"...האלפומו המוצע

...ךכ תובקעב ןיליפת חינהל ולחה ףא םהמ םידחא

קר אלא ,רביד אל רבכ יברה רשאכ םגו .יברב לפטת ימ ןהיניב רות ושע תויוגה תויחאה
,הקירז תושעל הכירצ ינא ,יבר :תולאוש תויחאה ויה ,בויחל וא הלילשל ושארב דינה
?...םיכסמ התא םאה

,רוסמה לופיטה לע םיאפורה תווצל תודוהל זומת 'ג ירחא המ ןמז יתשא םע יתאב רשאכ
םלוכש ןויכ ,דובעל ךישמהל לוכי אלו אכודמ ולוכ תווצהש ,תישארה תוחאה יל הרפיס
...ךכ לכ יברה לא ורשקנ

לופיטל םיקוקז ויה םימסרופמו םילודג םיאפור וליפאו ,שפוחל ררחוש םידבועה תווצמ קלח
.דקפתל ובושיש תנמ לע ירטאיכיספ

תוכזב הל הרקש ישיא סנ התאר תישארה תוחאה .וילע יל הרפיס יברב הלפיטש תוחא לכ
...ו"ליש חישמה ךלמ יברה

םה .יברה לש ורדח דיל ללפתהל םיאב ויה ,האופרה תיבב בכוש היה םבורקש םייוג וליפא
!...םלועב 'ה לא רתויב בורקה םדאה אוה :ורמא
('שטיוואבוילמ יברה' רפסה ךותמ)

תכרעמ י"ע ל"וי
הלואג ינינפ
לארשי 91100 ,םילשורי 10095 .ד .ת
E-Mail: Editor of Pninei Geula
ןהכ דוד ברה :תכרעמה להנמ

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish