ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה טבש
51 רפסמ ןוילג

תכרעמה רבד

חרפי רמתכ קידצ

,םירוצעל תת הפורת ,םירצויה המה תמות ,םירוצ לעופב הכמת" :רמול ןטייפה דסי
"םירצל ליפאהל לבת

תעיט" :רמול ןטייפה דסי ,הנשה שארל ףסומב םירמואש - "םויה טפשל זאמ דפוא" - טויפב
קדצ וב דמלל ,םירצויה המה םיעטנ יבשויכ ,םירוצ שארמ ןב ודלוי ,םירוצו תועבג בצוח
,לבת תודוסי ובצחנ הנשה שארב :אוה ,תוליפתה ישרפמ י"פע ,םילימה שוריפ ."םירוצעל
תועוטנ םיקידצה תומשנ כ"ומכו ."םירוצ שאר" םינוכמש תובאה םהש ,םירוצהו תועבגה
םיקידצ לש םהיתומשנב ךלמנש ןוויכמ ןכש ,םלועה לש "םירצויה (םיקידצה) המה"ו ,םורמב
ידכ םיקידצה תוכזו תובאה תוכז ונא םיריכזמו ."םירצויה המה" םה ןכל ,םלועה תאירב ינפל
.םירוצע ונא הב תולגהמ עשוויהל

:רמול ןטייפה דסי ,רופיכ םויל ףסומב םירמואש "המויא קמע ןשוש" טויפב ,ךכל ףסונב
שוריפ ."םירצל ליפאהל לבת ,םירוצעל תת הפורת ,םירצויה המה תמות ,םירוצ לעופב הכמת"
םיארקנה תובאה ישעמ תוכז לע תכמוס לארשי תסנכ :אוה ,תוליפתה ישרפמ יפ לע םילימה
- ,םלועה תריציב 'ה ךלמנ םהב יכ ךכ םינוכמה ,"םירצויה המה" - םיקידצה תמותבו "םירוצ"
םירצמה לע םלועה ךשחי זאו ,הלואגל םאיצויש י"ע תולגהמ לארשי ינב תא אפרי 'הש
.לארשיל

'ר םשב ןינכסד עשוהי 'ר" :(ד) 'ח השרפ ,תישארב תשרפל הבר שרדממ אוה ןטייפה לש ודוסי
יבשויו םירצויה המה" (ד קרפ ,'א םימיה ירבד) ד"הה .ךלמנ םיקידצ לש ןתושפנב :רמא לאומש
- "םירצויה המה" :שרפמ "הנוהכ תונתמ"בו ."המש ובשי ותכאלמב ךלמה םע ,הרדגו םיעטנ
,אסריגה יתאצמ ם"במרהל היחתה רמאמבו .ןדע ןג תעיטנו הריציב ה"בקה םע ויה םיקידצה
."םלועה תא ארבו ה"בקה ךלמנ םהבש

"אמלע ורב - יקידצ ועב יא"

םה וארב ,םיקידצ וצר םא) !"אמלע ורב - יקידצ ועב יא" :(ב ,הס ןירדהנס) ארמגב ל"זח ורמא
דיגמה ברה ק"כ ירבד דוסי לע ?וז השיערמ ל"זח תרמא ןיבהל ןתינ דציכ .(םלועה תא
םש ראבמה ,ךליאו א ,גק הרות רואו ,אצ 'יס םירמא יטוקילב) "בקעיל וירבד דיגמ" ורפסב שטירזעממ
:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראבמ (!"קידצ - ?(ה"בקב) יב לשומ ימ" - ל"זח ירבד קמוע תא
רובידהש ,"ושענ םימש 'ה רבדב" בותכש ומכ ('ה לש) רובידהמ איה תומלועה תווהתה"
ונייה ."לכה" אוה "קלח" םג הלעמל ירהש ,דבל רוביד אוהש רמול ךייש ןיא ,הלעמלש
.(תווהתהה אוה ונממש) לכה ךשמנ רובידה םע ןכלו ,הלעמלש םינינעה לכמ קלח אוה רובידהש
חורל :(סולקנוא) םגרתו "היח שפנל םדאה יהיו םייח תמשנ ויפאב חפיו" ביתכ םדאב הנהו
,ורוקמו ושרשמ דרפנ וניא קידצה רובידש ןוויכמו .רובידה ןינע אוהש (תרבדמ חור) אללממ
תורשקתהב אוה ורובידש הזב הנה ,'וגו םילידבמ (דבלב) םכיתונוע קרו ,לידבמו ךסמ ןיאש
,"ויפאב חפיו" ידי לע "ךשמנ"ש המ לכ ונשי ,ולש אללממ חורהב ירה ,ורוקמו ושרשב דימת
.(ט"ס 'מע א"ח ,"ינגל יתאב" םירמאמה רפס) ."אמלע ורב יקידצ ועב יא" תאזלו ,לכה ונייהד

"דוד-ןב ךכ - רמתכ קידצ"

עודמ :(רתא לע) "םיליהת שרדמ"ב ל"זח וראיב (גי ,בצ םיליהת) "חרפי רמתכ קידצ" קוספה לע
ויתוריפ לכו ,היארמב האנ ותיארמ הז רמת המ ,ךל רמול אלא ?"רמת" םשב קידצה זמורמ
.ה"בקה ינפל םיבוטו םיקותמ וישעמ לכו ,והארמב האנ דוד ןב ךכ - םיבוטו םיקותמ

חישמ תמשנו ןושארה םדא תמשנ :ל"בשר רמא ((א) ,ח השרפ) תישארב תשרפל הבר שרדמב
חישמה ךלמ לש וחור וז - "םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא חורו" רמאנש ,ןושארה םויב וארבנ
תמאה ימכחו רהזה בתכ" :שרפמ "ףסוי ץע"בו ."'ה חור (חישמ לע) וילע החנו" רמאנש ומכו
לש וחורד ירה .חישמ ,דוד ,םדא :ןוקירטונ "םדא" .ןושארה םדא תמשנ ומצע אוה דוד ןבד
."חישמ לש וחור ונייה ,ןושארה םדא

'ר .ינשה םויב :רמוא ןנחוי 'ר ?םיכאלמה וארבנ יתמיא :אתיא (א השרפ ,םש) הבר שרדמב ,הנהו
םויב ארבנ אלש םידומ לכה :(םש) ל"זח םירמוא ףוסבל לבא .ישימחה םויב :רמא אנינח
ה"בקהו ,ונופצב לאירבגו עיקר לש ומורדב חתומ היה לאכימ ורמאי אלש ,םולכ ןושארה
.ועצמאב דדממ

ךיא :אחסישפמ םינוב החמש יבר ןוילע שודק ןואגה לש ודימלת "זפמ רקי"ה ךכ לע השקמ
לש וחור"ש רמואו ל"בשר אב ,םולכ ןושארה םויב ארבנ אלש םידומ לכהש רחאלש ןכתי
?םלועה תא ארב חישמש ורמאיו ואובי ירה ?ןושארה םויב הארבנ - "חישמ

(ל"זח לש) םתנווכ והזו" :שודקו ןואג ותוא לש ונושל וזו .הל קרפמ אוהו הל ביתומ אוה
םיענ המ .לארשימ תומשנ לכ ללוכה אוהש חישמה ךלמ לש וחור הז "םיקולא חורו" רמאש
,לארשי תומשנ לכ תללוכה חישמ תמשנ) והזש יאדו אלא - ...דחא ה"בקהו לארשיש םרמאמ
.ק"לכע "םירפסו שודקה רהזמ ןינעה עודיכ ,רומג תודחא (ת"ישהו

תוכלמ רבד

דעיהו דיקפתה - "יעיבשה רוד"

:ת"ישה טבש ד"וי ,ותוקלתסה םויל ורמאמב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ בתוכ

,ינונגל ,ינגל אלא ןאכ ביתכ ןיא ןגל (ומוקמב) הבר שרדמב אתיאו ,הלכ יתוחא ינגל יתאב
...התיה םינותחתב הניכש רקיעד ,הליחתב ירקיע היהש םוקמל

...עיקרל ץראמ הניכשה הקלתסנ תעדה ץע אטח ידי-לע

תא דירוהו הכז םהרבא ,הטמל הניכשה תא ודירוהו םיקידצ 'ז ודמע כ"חאו (רמאמב ךישממו)
(ןיביבח ןיעיבשה לכו) יעיבשה אוהש השמ יכ דע (םייסמו הזב רצקמו) 'וכ 'ול 'ז עיקרמ הניכשה
הטמל ודירוה אקוד השמ ירהש ,השמ ידי-לע אוה הכשמהה ןינע רקיעד ..ץראב הטמל ודירוה
קלתסנש תעדה ץע אטחב אוה רקיעה ירה הלעמל הטמלמ קוליסה ןינעבש םשכד ,ץראב
הטמל אוה הכשמהה ןינע רקיע ,הטמל הלעמלמ הכשמהה ןינעב אוה כ"ומכ הנה ,ל"נכ ץראהמ
.הכשמהה ןינע רקיע םג והז הנה ,ונל עגונ רקיעב הטמל הכשמההש תאז דבלד ,אקוד ץראב
.ןיביבח ןיעיבשה לכ יכ ,רגסומה רמאמהב ראבמ הזל םעטהו .אקוד השמ י"ע השענ הזו

אוה הלעמה רקיעש הזמ חכומ ,ןיעיבש ןיביבחה לכ אלו ןיביבח ןיעיבשה לכו ל"זר ןושלמ הנהו
ןינע דצמ וניא ותוביבחש ונייה ,ותוביבח אוה הז דצמ יעיבש אוהש הז ינפמו ,יעיבש אוהש הז
לכ הנה ז"כבו ,הדלותה דצמ אב הזש ,יעיבש אוהש הזב א"כ ,ותדובעו ונוצר ותריחבב יולתה
תליחתב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראיב הנהו .ודי לע הרות הנתינש השמ הכז ןכלו .ןיביבח ןיעיבשה
אוה יעיבש ןינע לכ ירהש ,ןושארה תלעמ רכינ ןיביבח ןיעיבשהש ןינעב םגש (הקירמאל ואוב
.ןושארל יעיבש אוהש

תוריסמב ותדובע התיהשו ,ותדובע ינפמ ,וניבא םהרבא והזש ןושארה לש ותלעמ זא ראיבו
ןפואד (ןינעה ףוגל םש עגונ הז ןיא הרואכלד ףא) דוע ףיסומו ,ןיידע הזב קפתסמ וניאו .שפנ
םהרבאד שפנ-תוריסמה ןיב שרפהה והזש ,שפנ-תוריסמ שפיח אלש היה ולש שפנ תריסמה
שפיח אוה=) נ"סמ טכוזעג טאה רע סאוו 'יה ע"רד נ"סמהד ,אביקע 'רד נ"סמהל וניבא
.בגא ךרדב היה ולש נ"סמה הנה םהרבאב כ"אשמ ,ונמייקאו ידיל אובי יתמ ,(שפנ תוריסמ
אלא ארקיו ת"א ,םלוע לא 'יוה םשב םש ארקיו ש"מכ אוה הדובעה רקיעש עדי םהרבאד
הנה ,נ"סמ בגא ךרדב הזל ךרצנ םאו ,(קעצי םג אוההש=) ןעיירש ךיוא לאז רענעי זא ,אירקיו
.ונשי הז םג

אוה ודי לע הרות הנתינש הכזש המ השמ םג רשא דע ,ולש נ"סמהו ותדובע תלעמ הלדג ךכ-לכו
םילודג םוקמב (השמל) ל"א ה"בקהו .ןושארל יעיבש אוהש ,ןיביבח ןיעיבשה יכ םעטמ
אלו הריחב ידי-לע אל אב הז ןיאו יעיבשה תוביבח הלדג יכ ףא הנהו .דומעת לא (םהרבא)
רמאנש הלבגה הזב ןיא מ"מ ,הדלותה דצמ (ןכומ=) טייהרעקיטראפ םא יכ ,הדובע ידי-לע
אבומו (ה"כר ט"פ) א"בד אנתב ראובמש ד"ע א"כ ,הלוגס ידיחיל אלא ךייש וניאו ,אוה תאלפנש
דחא לכו ,שדוקה חור תארשהל עיגהל םילוכי החפש וליפאו דבע וליפאו לארשי לכש ח"אדב
מ"מש אלא .בקעיו קחצי םהרבא יתובא ישעמל יישעמ ועיגי יתמ רמול בייח לארשימ דחאו
םוקמב רשא עדיל ךירצו ,(ומצעב המורמ תויהל אל=) ךיז ייב טראנעג ןייז טינ ןעמפראד
אוה=) ןרהיפכרוד ןעק רע זא ןושארל יעיבש אוהש אוה יעיבשה תלעמ לכו .דומעת לא םילודג
יעיבשהד תוביבחה והזו .אירקיו אלא ארקיו ארקת לאד ןושארה תוחילשו תדובע (לועפל לוכי
.םינותחתב ךישממש רתוי דועו .הניכשה רקיע ךישממש אלא דוע אלו ,הניכשה ךישממה אוהש

הזש תויה םעד ,ןיביבח ןיעיבשה לכד ,יעיבשה רודד ונתאמ דחאו דחא לכמ םיעבות הז הנהו
אלש רשפא םינינע המכבו ,ונתדובע ידי-לע אלו ונתריחב יפ-לע אל אוה יעיבשה רודב ונחנאש
אמויסב ,אחישמד אתבקיעב ונחנא םיאצמנש ,ןיביבח ןיעיבשה לכ הנה מ"מ ,וננוצר יפכ
םינותחתבו ,הניכש רקיע םא יכ הניכש קר אלו ,הניכשה תכשמה רומגל - הדובעהו ,אתבקעד
.אקוד

והצק ספא מ"מ ,וניבא םהרבא תדובע דובעא ,רמאל ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ יכ ףאו
ךליאו ונממו ןושארה ונארהש הגהנהה י"ע הז לע תוחוכה ול ונתינו הזב בייוחמו א"ואכל ךייש
לע תוחוכ ונל ונתנו ךרדה תא וללס םהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונארהש הגהנהה ,ללכב דעו ,דע
.ונליבשב ולגתנו ונתינ תוחוכ המכש יעיבשה רודד תוביבחה אפוג והזו .הז

דוע 'יהיו ,ירמוחהו ימשגה הזה םלועב הטמל הניכשה רקיע ךשמוי הזכ ןפואב הדובעה ידי-לעו
וליפאו ןושארה םדאמ רתוי דאמ אשנו חישמב ש"מכו ,אטחה םדוקמ םג רתוי תילענ הגירדמב
אוהו ,םלבס וניבואכמו אשנ אוה ונילח תא רשא ר"ומדא ח"ומ ק"כו .אטחה םדוק היהש ומכ
ןדיד אלגעבו ונימיב הרהמב הנה ,ונתרצב הארש םשכ ירה ,וניתונועמ אכודמ וניעשפמ ללוחמ
.הרוא ןרקב ונדימעיו ,וידחי םג ימשגה תולגו ינחורה תולגמ ותיערמ ןאצ לאגי

ףוס-ןיא תומצעו תוהמב ונתוא דחאיו רשקיש - רתוי דועו ,םיוליג קר ןיידע אוה הז לכ לבא
ןינעו ונוקיתו אטחה ןינעו תומלועה תולשלתשהו תדירי לש הנווכה תוימינפ והזו .אוה-ךורב
ינב לכלו המר דיב תולגהמ ונאיצוישכו .ה"בקד ארקי קלתסא 'יהי ז"יעש םיקידצ לש ןקוליס
אוהש ומכו) ,דעו םלועל ךולמי 'יוה 'וג י"נבו השמ רישי זא היהי םתובשומב רוא 'יהי לארשי
'יהו םימייסמו ,אימלע ימלעלו םלעל םיאק 'יתוכלמ 'יוה םוגרת ןושלב םגו (הלפתה חסונב
ידי-לע השענ הז לכש ,ומשו 'יוה ןיב קוליח 'יהי אלש ,דחא ומשו דחא 'יוה 'וגו ךלמל 'יוה
.שדקמה תיב ןברוחמ רתוי השקש ,םיקידצ לש ןקוליס

וישכע הנה ,(םינינעה לכ תא ונרבעש ןויכ=) ןעגנאגעגכרוד םינינע עלא יד ןיוש זיא'מ זא ןויכו
ףוג א ןיא הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז הכזנו .יעיבשה רוד - ונב אלא יולת רבדה ןיא
.ונלאגי אוהו ,םיחפט הרשעמ הטמלו (ףוגב הטמל הפ יברה םע תוארתהל הכזנו=)
(א"ישת "ינגל יתאב" - תואישנה תלבק רמאמ ךותמ םיעטק)

םידיסח ירופיס

םימורממ תוא

ישאר רשק ימע ורצי ,הילרטסואבש ינדיסב ררוגתהל יתרבעש רחאל תונושארה םינשב"
תיבבו ,האבו הברק םיגחה תפוקת" .קינטוג םייח ברה רפסמ ,"דיילדאב תידוהיה הליהקה
תא תוארל יתלוכי אל ךא ,ילא םתוא הנפיה ינדיס לש ישארה הבר .בר היה אל םהלש תסנכה
.םיגחב םדבל םינטקה ידלי תעבראו יתשא תא בזוע ימצע

דיסח אוה קינטוג ברה' :בישה אוהו תושעל םהילע המ ישארה ברה תא לאש תסנכה תיב דעו"
?םיגחה ןמזב ברל םיקוקז םכנהש ול ורמאתו שטיוואבוילמ יברה לא ובתכת אלש עודמ .ד"בח
.'עסי קינטוג ברה ,ול הרוי יברה םא

הצלמהו יתמכסה-יא לע האילפ ובו ,יברה ןמ תדחוימ הריסמב בתכמ יתלביק הרהמ דע"
לפטי ,דיילדאב ותוהשב' :הרעה יברה ףיסוה ,בתכמה ילושב .םיגחה תפוקתל דיילדאל עוסנל
.'םש םייחה םירצמ יאצוי םידוהי לש םהיכרצב

,םוקמה תא רקוס ידועב .תסנכה-תיבל יתסנכנו הנשה-שאר ינפל דחא םוי דיילדאל יתעגה"
יתעתפוה '?תסנכה-תיבב רתויב שדוקמה םוקמה ןכיה' :יתוא הלאשו תחא השא םשל הסנכנ
הרזחו הצוחה השאה הרהימ ,תחא הלימ רמול יתלוכי םרטב .שדוקה-ןורא רבעל יתעבצהו
תכורפל הקשנ הרענה .האצי ךכ רחא .שדוקה-ןורא לא הכילוה התוא תרוויע הרענ תייוולב
התוא התוולו תסנכה-תיבל השאה הרזח ןמויסבו ,תודחא תוקד ךכ הרתונ איה .יכבב הצרפו
הצוחה

תחא איה' ,רמא ,'ךכל בל םישת לא' .תסנכה תיב ריכזמ ינפב רזומה הרקמה תא יתראת"
וליפא ןאכל םיאב םניא הירוה .ונתליהקב םירועמ םניא הלאו ,םירצמ יאצוי םידוהיהמ
.'םיגחה ינפל ןאכ רקבל הטילחה איהש הארנו ,הנשה-שארב

לפטי' :יברה לש וירבד ויה עומשל יתלוכיש לכ .וירבדבש לוזלזה תמינמ םלעתהל יתיסינ"
.המלענ איה ךא ,הרענה תא שפחל ידכ הצוחה יתאצי .'םירצמ יאצוי םידוהיה לש םהיכרצב

.םירצמ יאצוי םידוהיה ןיבל תימוקמה הליהקה ינב ןיב םייקה ץיחב בטיה יתשח הנשה-שארב"
יתלביק אל .תרוויע הרענ התוא תודוא לע םתוא יתלאשו ,םהמ המכ םע דדייתהל יתיסינ
.הרורב הבושת

,םולש' :וקה לע התייה איהו ,לצליצ ירדחב ןופלטה .רשק יתיא רוציל התסינ איה גחה ירחא"
.ימע חחושל לכות אל הרענהש ךכל גאד והשימ .החישה הקתונ זאו '...תרוויעה הרענה ,יטב ינא

ךא ,הלש ןופלטה רפסמו התבותכ תא גישהל ףוס-ףוס יתחלצה םירופיכה-םויל םדקש ברעב"
תרחואמה העשה תורמל .יתרתיו אל .החישה הקתונ ,ימצע תא יתגצהו יתלצליצש םעפ לכב
,'םכמ אנא' .המינפ ינסינכהל םיבהלנ ויה אל התחפשמ ינב .התיבל יתעסנו תינומ יתנמזה
תלדה .'םכתא חחושל הצור ינא .ןאכל עיגהל תנמ לע הכורא ךרד יתישע' ,םהב יתרצפה
ינב ובזע המ ןמז ירחא .םנומא תא שוכרל יתלחתה טא-טא .סנכהל יתנמזוהו ,החתפנ
הרפיס איה .הילע קיעמ המ יל רפסתש יטבמ יתשקיב הבר תונידעבו ,רדחה תא החפשמה
.בלל עגונ רופיס

ריעב דיחיה רפסה-תיבב דומלל ינוחלש ירוה .הרבעש הנשב הילרטסואל עיגה יתחפשמ"
ינפמ ,ןוצר יעבש ויה ירוהו ,םידמחנ דאמ םש םישנאה .ילותקה רפסה-תיב - םירוויעל דעוימה
תוצרהל רפסה-תיב לש רמוכה לחה .םישדוח השימח ירחא .דומיל רכש םלשל םהילע היה אלש
ליבקמב .רצנתהל ילע יכ שרופמב יל רמא אוהש דע ,ונממ יתמלעתה .תירצונה תדה לע יל
תא תוחדל םיצלאנ ונא ,ונרפס תיבב םוקמ רסוח ללגב :רפסה-תיב תלהנהמ בתכמ ירוה ולביק
יאנתב םכתיב רובע דומילה רכש תא ןממלו ךישמהל םיכסנ .ונתד ינב םידימלת לש םתודמעומ
.'רצנתתש

חכונל יכ םהיניב ומיכסה םה .אשונה לע םיחחושמ םיגאדומה ירוה תא יתעמש דחא םוי"
.רצנתהל ילעו סונמ ןיא ,השקה תואיצמה

םיקולא שיש תעדוי ינא .הידוהי ינאש יל עודי ,ילש תדה לע רבד טעמכ תעדוי ינניאש תורמל"
םיגחהש יתעדי ןכ ומכ .הנוכנה ךרדב יתוא החניש הליפת וילא תאשל יתטלחהו םימשב
ךלא אלו בוטב השח יניאש ימאל יתרמא הנשה-שאר ינפל דחא םויו ,םיאבו םיברק םיידוהיה
רחמ' .היוג השא ,וניתונכשמ תחא לש התלד לע יתשקנ ,תיבב ידבל יתרתונ רשאכ .רפסה-תיבל
ינוצר ןכ לע .תסנכה-תיבל תכלל םיגהונ םניא ירוהו' ,הל יתרפיס ,'ידוהיה הנשה-שאר לח
םש ראשא אל .ללפתהל לכואש ידכ תסנכה-תיבל םויה יתוא יחק ,אנא :הבוט ךממ שקבל
.יל עייסיש םיקולאל יתללפתהו יתיכב תסנכה-תיבב .המיכסה איה .'תורופס תוקדמ רתוי

עיגה ?תישע המ !יטב' :קחצו יל געל םהמ דחא .םיחרוא המכ ונילא ופרטצה גחה תדועסל"
'?ותוא הריכמ תא ןינמ .ףרה אלל ךיתודוא לאוש אוהו ינדיסמ בר ןאכל

.תאז ילע הרסא ימא ךא ,ךילא רשקתהל יתסינ .םיקולא יל חלשש םימשמ תואה הזש יתנבה"
.'יל רוזעתש יתעדי לבא .ירצונה רפסה-תיב תא בוזעל יתוא ענכשתש הששח איה

ןיא לבא ,רצנתת איהש םיצור ונניא' :יל ורמא תועמדבו ,יטב לש הירוה רדחל וסנכנ הז עגרב"
ידכ יתלוכי בטימכ השעאש םהל יתחטבה .'התחוורו הדיתעל רשאב םיגאדומ ונא :הרירב ונל
.םהל עייסל

ריכזמל ןופלטב יתרשקתה .ינזאב ודהדהו יברה ירבד ובש ,תושעל המ יתעדב יתככח רשאכ"
.דיימ םתיבל עיגיש ויתשקיב .לכה תא ול יתרפיסו תידוהיה הליהקה

'!הלילב יצחו הרשע-םייתש איה העשה' ,םערתה '!תעגתשה'"

.יתרמא '!המא'גיפב וליפא ,וישכע ןאכל אוב ,םירופיכה-םויל בר הצור התא םא"

לע לוטית תידוהיה הליהקהש יחרכה יכ ול יתרמא .ונתיא היה רבכ אוה תוקד םירשע ךות"
,ידמ הבר תובהלתה אלל .רצנתהל ץלאית אלש ידכ הרענה לש דומילה רכשב תאשל המצע
.םיכסה אוה ,תונכב לבא

הידומיל תא תונייטצהב המייס איה .םיבתכמ יל בותכל הרענה הפיסוה םינשה תוברב"
תראפתל תידוהי החפשמ המיקהו האשינ ,םילשוריב דומלל הכישמה ,ןוכיתה רפסה-תיבב
."לארשי-ץראב

גהנמו הכלהב ןויעו ןויד

תיטרפ החגשה

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ

הרדסב ישילש רמאמ

ישיאב תיקולאה החגשההש... ונתרות ל"ר ונתעד"... :(ז"יפ) ג"ח םיכובנ הרומב ם"במרה בתכ
(:ח"יפבו) .תישיא אל תינימ החגשה... םיחמצה ןכש לכ ןכו םייח ילעב ראש לבא... דבל םדאה ןמ
הזבנ םנינע... םירממה םילכסה... הושב םלוכ םדא ינבב תיקולאה החגשהה כ"א היהת אלו
."ומדנ תומהבכ לשמנ ,םייח ילעב ינימ ישיא ראש רדסב רדוסו

,םיאורבה ראש לע לבא ,םדאה ינב לע איה תיטרפה החגשהה ,ם"במרה תעדלש רמולכ
.ומצע ינפב ,טרפ לכ לע החגשה ןיא לבא ,ןימה ותוא דחכיי אלש ,תיללכ איה החגשהה

,םייח ילעב - םיגוס 'ג םהו ...תוחגשהה יטרפ" :ופוסב "םינומא רמוש"ב בתכ םימוד םירבד
לע עיפשהל ...םינימהמ דחא לכ לע םידקפומה םירשה ידי-לע אוה םתחגשה ...םמודו חמוצ
ןכש לכו ח"עבה לכ ...תומי וא הז רוש היחי םא ןוגכ תיטרפ החגשה םנמא ...ןימה תוללכ
תחגשה לע ןינע הזיא הזמ עיגי םא תלוז ...ולאכ םינינע יטרפ לע וחגשוי אל םמודו חמוצה
."םדאה

ה"בקה יכ הדבועל הריתסב הז ןיא ,יח חמוצ םמודב תיטרפ החגשה ןיא םהירבדלש ףא ,םלואו
וזו (ז"פ ד"מ) "םירקיע"ב בתכש ומכו ,םלוכ םיאורבה לש םיטרפה יטרפו םיטרפה לכ תא עדוי
ןטק רבד לכ ונממ אלפי אלו םלועב השענהו אצמנה לכב תפקמ ותעידי תויהל חרכהב" :ונושל
חיגשיש אלא ,םהישעמ לכ לע שנועו לומג תתל (םייח ילעבב) םהב חיגשי אל לבא ,לודג וא
."הז תלוז אל ,ןימה רומשלו ללכה יקלח םהש המב םהיטרפב

ח"צדה לע הניא תיטרפה החגשההש ,לארשי ימכח ןיב העדה החוור ,"בוט-םש-לעב"ל דע ןכא
(ט"סק הוצמ) ךוניחה לעב אטבתמש יפכ .דבלב תיללכ איה םהילע החגשההש ,(יח ,חמוצ ,םמוד)
לופנב ...םלוע ינינע לכ לע ת"ישה תחגשה יכ ,ובשחי םדא ינב תותכ שי" :תוצרחנב הז אשונב
."לכשה ןמ הברה קוחר תעד הזו ...לופיש וילע רזג אוה ןליא ןמ דחא הלע

טרפו טרפ לכ לע קר אל איה תיטרפה החגשההש שדיחו הליג ,ט"שעבה ונרומ ,םרב
.יח ,חמוצ ,םמודב טרפו טרפ לכב םג אלא ,םדאה תוערואממ

לע" ה"ד ורמאמב ,טבש 'יד אלוליהה לעב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םירבדה תא רידגהש יפכו
דבל וז אלד ,ט"שעבה ונרומ ראבמש תיטרפה החגשהה ןינע" :ונושל וזו ,ו"צרת "ורמאי ןכ
וזלה תיטרפ החגשהו ,'תי ארובהמ תיטרפ החגשהב םה םהינימל םיארבנה תועונת יטרפ לכד
יללכ סחי הל שי ירה יטרפ ארבנד תיטרפ העונתד ,תאז דועד אלא ,ומויקו ארבנה תויח איה
ןינעב הנוילעה הנווכה (תא) םילשמ יטרפ אשד לש תחא העונת ...האירבה תנווכ תוללכל
."האירבה

החגשה ןיאש ם"במרה לש ותטישש ,ראבמ (ט"פ הבושתה רעש) "םייחה ךרד"ב יעצמאה ר"ומדא
החגשה הנשיש ט"שעבה תטישל הריתסב תדמוע הניא ,(םיעשר לע ןכו) ח"צד לע תיטרפ
:םינפוא ינש תוללכב םימייק הנוילעה החגשהבש םושמ ,םיארבנה לכ לע תיטרפ

עגונבו .עבטה ישובלב היובחו תרתסומ הניא ,רמולכ - יוליגב איה החגשהה :תימינפ החגשה
םיעשרו ח"צדבו ,תוקולאב םדאה לכש לש תוקבדב היולת איהש ם"במרה רבוס וז החגשהל
.(ןימה תוללכ לע קר אלא - יטרפ ןפואב) וז החגשה ןיא

לכב תמייק וז החגשה .ב"ויכו עבטה ישובלב םלעהב תשבולמ החגשהה :תינוציח החגשה
.ט"שעבה תטישכ ,םיארבנה

הלגנב םרוקמ תודיסחה תרותב םיראובמה םינינעה לכש יפכש שיגדמ מ"המ ר"ומדא ק"כ
החגשההש ,ט"שעבה תטישל הרותד הלגנמ תשרופמ היאר שיש ,הז ןינעב םג אוה ןכ ,הרותבש
יוה יכ ןנוי 'ר" :(א ,ג"ס) ןילוח תכסמב ל"זח ירבדמ איה ךכל היארה .ח"צדב םג איה תיטרפה
י"שרבו "הבר םוהת ךיטפשמ" :רמא (םיה ןמ םיגד הלושה ףוע האור היה רשאכ) ךלש יזח
ירה - ."תומל םינמוזמה תימהל םיה תגדב ךתמקנ תושעלו טופשל ךלש התנמזש" :(םש)
ידכ יטרפ ףוע ןימזמ ה"בקהש ךכ ידכ דע ,םיה תגד יטרפ לע םג טפשמו ןיד שיש - שרופמ
אינתה לעב ןקזה ר"ומדא ,ט"שעבה לש ינחורה ודכנ איבמ וז היארו ,הז יטרפ גד תימהל
.(בלק 'מע (רוא להי) םיליהת לע "קדצ-חמצה"ל ת"הואב אבוה) ע"ושהו

תועמשמה תא הזב ביחרמ ,ט"שעבהש מ"המ ר"ומדא ק"כ ראבמ ,ט"שעבה קומינו תרבסהל
,(ראבתנ םשו ,םדוקה ןוילגב ונרמאמב האר) "םימשב בצינ ךרבד 'ה םלועל" קוספה לש תימינפה
תווהתהה ןיב קלחל ןיאש ט"שעבה הלגמו ,האירבב טרפ לכ ,עגר לכב היחמו הוהמ ה"בקהש
.הזב הז םה םירושק ןכש ,החגשהה ןיבל - תויחהו

רשא בותכ הב 'ה תרותב ןימאמל הלק תוננובתהב ,טושפו אוה ןבומ הנה" :יברה לש ונושלבו
,אלמ ינא ץראהו םימשה תא רמאנש המב םינימאמ לארשי לכ ירה ... םלועה תא ארב ת"ישה
יונפ רתא תיל" - (ז"נ) רהז ינוקיתבו י"בשר אד ןודאה ןושלבו ,וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאש
ירה ,ןמזבו םוקמב הדוקנ לכ אוה אלממו אוה אצמנש ןוויכו .(ונממ יונפ םוקמ ןיא) "הינימ
ירעש"ב בר טוריפבו הבחרהב ,קמועב ז"כב הארו) ."טושפו !?ותחגשה ילבמ ןינע השעיש רשפא ךיא
.(הק-גפ 'מע מ"המ ר"ומדא ק"כל "הנומא
ה"עב אובי ךשמה

הרותה םלועב

טבשב ד"וי ריהבה םויב הלודג תינחור תוררועתה

ק"כ לש תואישנה תלבק םויו צ"יירה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי - טבש 'י ריהבה םוי
הלודג תינחור תוררועתהל םישדקומה םימי םניה ,וירחאלשו וינפלש םימיהו - מ"המ ר"ומדא
ר"ומדא ק"כ לש ותרות דומילב הפסוהל םישדקומ ולא םימי .םלועה לכב ד"בח ידיסח ברקב
תויודעוותה תומייקתמ ,ןכ ומכ .ע"ושהו אינתה לעבל יעיבשה רודה ,ונרוד אישנ - מ"המ
תולועפה תרבגה לע שגד םשומ םהב ,יד"בח דסומ לכבו רתאו רתא לכב ,תוליעפ תוידיסח
לכב ד"בח תובישי .חתפב תדמועה הלואגה תארקל םלוכ רודה ינב תנכהל תוכיאבו תומכב
"ש"נאו םימימתה תורעה" לש םידחוימ םיסרטנוק טבש 'י תארקל רואל ואיצוה םלועה
.שממ דימ ,הלואגל ונכילוהלו תולגהמ ונאיצוהל אובי יכ דע ךלנ ורואל ,יברה לש ותרותב

לארשי תודחאל ףסונ הרות רפס תסנכהו םויס

םויס דמעמ ךלמ תרדה םע בורב םייקתה ,ןקזה ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי - תבט ד"כב
תודחאל שדח הרות רפס תביתכב דימ לחהו ,לארשי םע תודחאל ףסונ הרות רפס תסנכהו
איה ךכב הלוגס ,יברה ירבדכו ,םידוהי -300,000מ רתוי תויתוא ושכר הרותה רפסב .לארשי
ר"וי ידי-לע םעט בוטב להונ ויבלש לכ לע דמעמה .הלואגה תא ברקלו חישמ ילבחמ לצניהל
ילעפמ תשר ר"וי ,ןמכריוא לאומש-השמ ברה לארשי תודחאל הרותה רפס תביתכל דעוה
ברה םי תירק ריעה בר ,ק"האב ד"בח ינבר דעו יגיצנ םתופתתשהב וטלב .תוירקב ד"בח
ידימלתו ד"בח ת"ת ידימלת ,ש"נא רוביצ ,וכע ,תוירקה הפיחב יברה יחילש ,א"טילש יקרבא
ד"בח לש םיללוכה ידימלת היסורמ םילוע םינגנ תרומזת .תוירקב "םימימת יכמות" תבישי
ןינעל ןופלטה 'סמ .םי תירקב ד"בח תסנכה תיב רבעל הכולהתה תא התוויל תוירקב םילועל
.04-873-8124 :שדחה הרותה רפס אשונב תוליעפ

תוירקב השדחה הבישיה סוסיבל עייסמ "ד"בח רוא"

החלצהל הכוז ,ד"בח "היח-שפנ" תבישי י"ע תוירקב הנשה המקוהש ,םיריעצל השדחה הבישיה
תווצל .םירוהה רוביצ תכרעהל הכוז ,וז "םימימת יכמות" תבישי לש ינחורה תווצהו ,המישרמ
שאר לש וטווינב תדחוימ תיכוניח ךרד ,חישמ לש ורואב רודחה רוסמהו ידיסחה הבישיה
שדוקה תדובע לש תוכורבה תואצותהו ,א"טילש םזיפ לאגי ברה ח"הרהו ג"הרה הבישיה
הבישיה תוחתפתהו סוסיב תא הוולמ ד"בח רוא - תובישיה ידימלת ןוגרא .לילעב תורכינ
תודיסחו הרות לש רולדגמ הוהיש ,שדח הרות םוקמ םיקהל הפיאש ךותמ ,ןושארה המוימ
םיבאשמ סויגל םיבר םיצמאמ השוע ,ןייטשלרפ םחנמ ברה ד"בח רוא ל"כנמ .הלוכ הביבסל
.יקסמוטסוב ריאמ ברה ד"בח רוא ר"וי תרזעב ,החילצמהו השדחה הבישיה ןעמל

הלואגו חישמ

םירוריבה תדובע המייתסנ

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב תיעיבש המישר

,םירוריבה תדובע הרמגנ ,ונרודב ,התעש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ירבד םימסרופמו םיעודי
.המלשהו תיתימאה הלואגב ונלאגלו אובל ונקדצ חישמ ךירצ םירבדה רדס יפל ירה ,התעמו

והמ - םירוריבה תדובע הרמגנש רחאמ :הז אשונב ולעוהש תוהימתהו תולאשה םג תועודיו
,ללכבו ?ונקדצ חישמ אב אל ןיידע תמאב המל ,ןכ-םא ,דועו ?התע תווצמהו הרותה םויק ןינע
,דחוימב הלענ ינחור בצמב וניא ותוללכב ונרוד ירה ,םירוריבה תדובע הרמגנש רמול רשפא ךיא
?םירוריבה תדובע הרמגנ וננמזב אקוד רשא רמול רשפא ךיא ןכ-םאו ,"'ימתב - ארד רושכא"

יברה ירבד תא ןאכ טטצנ לכ םדוק לבא ,םירבדה ךשמהב י"הזעב וראובי ולאכשו ולא תולאש
.ןמצעמ ודרי תולאשהמ קלחו ,הרורב הרוצב םירבדה ונבוי םהידי-לעש ,םאולימב

הריתי השגדהו :(ךליאו 65 'ע ב"נשת תוחישה רפס - ב"נשת ןושח-רמ 'ד ,חנ פ"ש תחישב) ק"הלזו
ח"ומ ק"כ דיעהש ןויכש - המדקהבו :וז הנשב חנ תשרפ תבשב קדצ-ןובשחל עגונב - ל"נהכב
םידמועו ,םירותפכה חוצחצ םג ללוכ ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ונרוד אישנ ר"ומדא
קדצ-ןובשח) קדצ-ןובשחה תנקסמ ,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ
הלואגה אובל הכירצ שממ דימו ףכיתש ,איה ,ולא ונימיב םישועש (יתימא ןובשח ,אקייד
!שממ לעופב המלשהו תיתימאה

ןיא ,ןוקית םיכירצה םינינע ולצא שיש ובצמו ודמעמ 'ישפנב שיניא עדישכ םג :רתוי תויטרפבו
ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה המלשנ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעל ו"ח הריתסב הז
ידכ תולגה ןמזב תויהל הכירצש תורודה לכ ךשמב י"נב תוללכד הדובעה ,יכ ,ונקדצ חישמ
המייתסנ - ("תולגה ךשמ ןמז לכ(ד) וניתדובעו ונישעמב" 'יולתש) הלואגהד תומילשהל אובל
טרפה לש ותדובעב רסח םא םג ,ןכלו ,הלואגה בוכיע לע ללכ רבסהו רואיב ןיאו ,המלשנו
ונקתל ךירצ יאדובש יטרפ ןינע ז"ה ,'יהתש הביס וזיאמ הלואגה תבכעתמש ןמזה ךשמב
םידמועש לארשי ללכד "וניתדובעו ונישעמ" תומילשו רמגב ו"ח ערוג הז ןיא ,לבא ,ומילשהלו
,החמש ךותמו ,רתוי לקנב איה טרפהד תומילשהו ןוקיתה םג ,ןכש ןויכו ,הלואגהל םינכומ
.המילשהו תיתימאה הלואגה האב שממ דימו ףכיתש ועדיב

לכב םלש םדאד בצמו דמעמב םיאצמנ "המלש תחא המוק" םהש י"נב תוללכ :רחא ןונגסבו
ןורסחהו ,תוימשגב ןהו (ת"למ ה"סשו ע"מ ח"מר) תוינחורב ןה ,וידיג ה"סשו וירבא ח"מר
,הריהמו הלק האופר י"ע ונוקיתש יטרפ רבאב ינוציחו לק ילוח וא שוחימ ומכ אוה טרפהד
י"עש האופרה דחוימבו ללוכ ,"תואפרל אפורל (חכו) תושר הנתינש" ,"אפרי אפרו" ש"מכ
קר אל) איהש האופרה תומילשל דעו ,("םלועל האופר האיבמש הבושת הלודג") הבושתה
.ערפמלמ ילוחה תא תרקוע אלא ,אבהלו ןאכמ

לע ,ןיד אמלעב ותויח םייחב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמזב םירומא םירבדה םאו
בל םכל 'ה ןתנ"ש הנש םיעבראמ רתוי ,םינש תוירישע המכ ורבעש ירחאל המכו המכ תחא
."עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל

'יה ,א"שנת'ה ,'ינפלש הנשל הפסוהבו ירחאל) הלש ת"רהש - ב"נשת'ה - וז הנשב כ"וכאעו
"לכ לכמ לכב" ,"לכב תואלפנ"ו ,"הב תואלפנ תנש אהת 'יה" (ונארא תואלפנ תנש אהת
לכל שומישה תוא איה 'ב תואהש ךכל ףסונ) םלוכ םינינעה לכ ללוכש ,("ץבק" אירטמיגב)
ץראמ ךתאצ ימיכ" ,המילשהו תיתימאה הלואגהד "תואלפנ"ה רקיעבו שארל לכלו ,(םינינעה
."תואלפנ ונארא םירצמ

לכ ללוכש ,"תישר" תויתוא ,"ירשת" ,הנשה לש ןושארה שדוחה םלשנ רבכש ירחאל טרפבו
ןינע תוללכ שגדומ ובש ,םלועב הדובעה תומילשל ןושארה תבשה םויב םידמועו ,הלוכ הנשה
הרושקה תישילש הדועסד ןמזה ,תוצח ירחאל תבשה םוי טרפבו ,הלואגה םע רושקש תבשה
ונמיקי ישילשה םויב") ישילשה ק"מהיבו תישילשה הלואגה דגנכ ,תובאבש ישילש ,בקעי םע
יוויצ ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךל ךל" :הרותב האירקהל םיננוכתמו ,("וינפל 'יחנו
("םהרבא 'יה דחא" ,ןושארה ידוהיה ,םהרבא י"ע) לארשי ללכלו לארשימ א"ואכל חכ-תניתנו
תוריהמ לע םג זמורש ("ךל ךל") הלופכ הכילה לש ןפואבו ,הלואגה לא תולגהמ תכלל
לכ ולכ רבכש יאדובו יאדוב ירה - "אימש יננע םע ורא"ד ןפואב איה הזב תומילשהש ,הכילהה
!ומצע ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיא וישכעו ,הבושת ושע רבכו ,ןיציקה

*

ירהו ,התע תווצמה םויק ןינע והמ הלאשה .הלעמל ונייוצש תוהימתו תולאשב ןודנ התעמו
המכב ראובמ ימנ יכה ןיא יכ .ידימ השק אל ארקיעמ תמאב ירה ,םירוריבה תדובע הרמגנ
והבש אלא דוע אלו ,םיימשגה םירבדבש תוצוצינה םיררבתמ תווצמה םויק י"עש תומוקמ
.תוצוצינה ררבל - תווצמה םויק לש ןינעה

ילב תווצמה תא םייקל ךירצ ,םירוריבה תדובע המייתסנ רשאכ םגש ,רורב הז םע דחיב לבא
ומייקי ,המלשהו תיתימאה הלואגה תעשב ,חישמה תאיב ירחאל םגש הזמ חכומדכ .יוניש םוש
ןקזה ר"ומדא ראיב ירה ,"אובל דיתעל תולטב תווצמ" (ב ,אס הדנ) ל"זח ורמאש המ יכ) תווצמ
םויק זא אקוד ,הברדאו ,(הז ינפל אלו ,םיתמה תייחת ןמזל הנווכהש (וכ ןמיס ףוס ק"הגא)
,"ךנוצר תוצמכ ךינפל השענ םשו" םיפסומה תליפת חסונכ) "ךנוצר תוצמכ" היהי תווצמה
תווצמה םויקב שיש הזמ חכומו .(ש"ע .נ"שו ,םש 8 הרעהבו טס 'ע ב"ח יברה לש ק"גאב ראובמכו
.תוצוצינה רוריב ז"יע השענ ןיאשכ םג ןינע

הז ןינע ,הברדאו .ה"בקה ןוצר והזש ינפמ אוה תווצמה םויקד ןינעהש ,תוטשפב ןבומ רבדהו
,הנייהתש לככ תולענ ,תווצמה םויק י"ע תלעפנש הלועפ םוש אלו ,תווצמה לכב רקיעה אוה
ןוצר םויק - תווצמבש ירקיעה ןינעה יבגל םילפט םלוכש ,תוצוצינה רוריב ןינע ללוכ הזש
.ה"בקה

ותוהמו ותומצעמ ןה תווצמהש (ש"ע .נ"שו ,243 'ע ה"ח ש"וקל האר) תודיסחב ראובמה יפל טרפבו
,ןמצע ןהב אוה ןתרטמ תווצמה ןלכו ,ןימלע לכ בבוסמו ןימלע אלממ הלעמל אוהש ,ךרבתי
.ןניינע רקיעל ףסונ ןינע ןה ןהידי לע תולעפנה תולועפה לכו ,ןתיישע םצעב ונייה

ןוצר םויק - תווצמה לש ןניינע רקיע ראשנ ,תוצוצינה רוריב רחאל םגש ,ןדיד ןודינב אוה ןכו
.ה"בקה

,הבושתו הליפת תווצמ ןינעב (40 הרעה 198 'ע ז"יח) ש"וקלב ר"ומדא ק"כ בתכ :הזל אמגוד ל"יו]
מ"מ ,ושקובמ ול ןתיש ה"בקה לצא לועפל אוה הליפתה תוצמ לש (השקובמו) הנינעש תורמלש
,הבושתב םג ןכו ;הליפת תוצמב אוה בייח ,(ל"ר) לבקתת אל ותליפתש חוטב אוהש ימ םג ירה
ל"זח ירמאמ יפל) עדויש ימ םג ירה מ"מ ,ול חלסי ה"בקהש אוה (השקובמו) הנינעש פ"עאש
.[הבושת תושעל אוה בייח - (ל"ר) לבוקת אל ותבושתש ('וכ ובצמל עגונב

.אוה טושפ הז לכו

,םירוריבה תדובע המייתסנש פ"עאש (ל"נכ ,אתיל ארקיעמ "אישוק"ש תורמל) ףיסוהל שיו
תדובע ונייה ,הלואגל הכירצה םירוריבה תדובעל עגונב קר והזש ,ל"נה החישב יברה רמא ירה
דחא לכ לש ,תיטרפה םירוריבה תדובע לבא ;ותוללכב לארשי םע לש ,תיללכה םירוריבה
תדובע ןינע םג א"ואכ לש תווצמה םויקב שיש אצמנ כ"או .רמגנ אל ןיידע הז ,ומצע ינפב דחאו
.םירוריבה
י"הזעב אובי ךשמה

תודיסחה תרותב דוסי יגשומ

(רודה אישנו קידצ) ייחד אנליא

לגס םעבשי ברה תאמ

אייחד אנליא םשב םיארקנ ,הרותה תוימינפ םלועב םילגמה ולא - םהיתורודל תודיסחה יאישנ
.םייחה ץע -

םג ,הלאש ןושלב אוהש ,הז ארקמ לש וטושפ דבלמ ,הנה ,(טי ,כ םירבד) "הדשה ץע םדאה יכ"
- תוריפ תושעל ונינעו .הדשה ץעל לושמ םדאה ונייהו ,הדבוע תעיבק ןושלב אוהו ,וב שי זמר
םיקלא ירבד - ותוימינפ תא םהב רידחהלו ,וירשוקמו ויעפשומ וידימלת לע ותביבסב עיפשהל
ךיתועיטנ ויהיש ,ךכרבא המב ןליא ןליא" :ל"זראמכו ,ירפ ישוע ויהי ויתוריפ םגש דע ,םייח
.(ב"ע ,ה תינעת) "ךתומכ

םג תאז םיעיפשמו ,תודיסחה תרותו םישודקה וניתובר ק"כ - ייחד אנליאב תורשקתהה י"עו
- םייקתישכש : ל"זראמ םויסכו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשה הלואגה היהת ז"יע ,תלוזה לע
.(א"ע ,חצ ןירדהנס) "הזמ הלוגמ ץק ךל ןיא - (ח ,ול לאקזחי) ואשת םכירפו ונתת םכיפנע"

םשב תארקנ הרותה תוימינפ - םתרות ךכ ,אייחד אנליא םשב םיארקנ תודיסחה יאישנש םשכ
.תולגהמ לארשי ינב םילאגנ ,היכרדב הכילהו םתרות דומיל י"עו ,הז

ןדעה ןג ךותב םיקלא 'ה עטנש ץעה אוה - "ייחד אנליא" הלבקהו רהזה ןושלב - םייחה ץע
.'וכו רהוזה 'ס ןוגכ הלבקהו הרותה תוימינפ - תוינחורב ונינע .(ט ,ב תישארב)

אנליאמ םעטמל לארשי ןידיתעד ןיגבו ..." :(ב"ע דכק ףד רבדמב מ"ער) 'קה רהוזב בותכש ומכ
ומע ןיאו ונחני דדב 'ה ןוהב םייקתיו םימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי רהזה רפס יאה והיאד ייחד
ודי-לע ואצי ,הזה רהזה רפס אוהש םייחה ןליאמ םועטל לארשי םידיתעש ןויכמ...) "רכנ לא
.(רכנ לא ומע ןיאו ונחני דדב 'ה םהב םייקתיו ,םימחרב - תולגהמ

תוקלא הנינע לכו ,הגונ תפילקב תשבלתמ הניא - תוליצאד א"ז תניחבב ןיידע הרותה רשאכ
תולשלתשה רדסב םיינחור םינינע םה הב םידמלנה םיאשונהש ,הרותה תוימינפ איהו ,יוליגב
הדעונ איה רקיעבו ,'וכו 'ה תלודג ינינע ומכ ,ללכב תוקלא ינינע ןכו ,םינוילעה תומלועה
תודחא תא ישונאה לכשב דמללו ,תעדו הניב המכחב - ה"בקב המילשה הנומאה תא ךישמהל
.תיתימאה 'ה

הב שגרנו 'הב הנומא לע תססובמה תינחור הגשה איה ירה הזב תישונאה הגשההו לכשה םגו
,ותאריו 'ה תבהאל - וז העידי י"ע - אובלו 'יוה תא עדיל אוה הנינע לכש דע ,יקלאה רואה
.הרותה תוימינפ - התוימינפב הרותה איהו ,ייחד אנליא תארקנ ךכיפל

תשבולמה הפ-לעבש הרותב קסוע ךכ-רחאו ,היתודוסו הרותה תוימינפ דמול םדא רשאכו
ותוא תמשגמ הניא דמולש תילגנה הרותהש דבלב וז אל ,הנה ,םיימשג םינינעבו הגונ תפילקב
םינינעה תא השודקל הלעמו םירוריב ררבמ אוה - אקוד תילגנה הרותה י"ע ,הברדא אלא ,ו"ח
.םהב קסועש םיימשגה

תא םישיגדמו םיטרפמ ,הדובע ילעב - םידיסח ויה ,ןליאהמ לשמ י"פעו ,הזב רמאנה דוסי לע
,(ח"שת זומת ב"י תחיש) ע"יז צ"יירה ר"ומדא ק"כ דוה תחישב ראובמכ ,יברל תורשקתהה רדס
.ויעפשומל ןנשל ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה עיפשמה גהונ היהש יפכו

.תוריפה (4 .םיפנעה (3 .עזגה (2 .ןליאה שרש (1 :םיקלח המכ ןליאב

חמוצה חכ"ב דחואמ אוה םשו ,םיחמצל םייחה רוקמ - המדאב ןומטו לולכ ןליאה שרש
חימצהל ףוס-ןיא חכ אוהש ,(אי ,א תישארב) 'וגו ץראה אשדת יקל-אה רמאמה אוהש ,"ץראבש
.חימצהל וחוכ תא שרושה באוש ונממו ,ץק ןיא דע םיחמצ

.תוריפה ןה תואצותהו ,םיפנעה לא החימצה חכ תא ליבומה אוה עזגה

:תוינחורב םג ךכו

.ה"ב ףוס-ןיא תומצע - םייחה רוקמב דחואמו לולכ ,רודה אישנ יברה - "ןליאה שרוש"

."םיפנע"ה לא - "החימצה חכ" - תיקלאה תויחה תא הכילומה ,תודיסחה תרות איה - "עזג

,תודיסחה תרות י"ע - "ןליאה שרוש" - יברה לא םירושקה םידיסחה םה - "םיפנע
.ה"ב ףוס-ןיא תומצע - 'הב םיקבד םה יברה תועצמאבו

,בלבש תימינפ הדובעב - םמצע םע ןה ,םידיסחה םישועש םיבוטה םישעמה ולא - "תוריפ
.םימשבש םהיבאל לארשי ינב וניחא בל בוריקו םישודקה םיעצבמב - םתלוז םע ןהו

ץק ךל ןיא - (ח ,ול לאקזחי) "ואשת םכירפו ונתת םכיפנע" - תוריפ יריפו תוריפה י"עש ,ל"נכו
.ונקדצ חישמ יברה י"ע המילשו תיתימא הלואגב ,הזמ הלוגמ

:ןויעל תורוקמ
,147 'ע א"ח ש"וקל ,271 'ע ת"ישה מ"הס ,262 'ע ח"שת מ"הס ,76 'ע םיסרטנוק ,וכ ק"הגא
.םייחה ץע סרטנוק
(בורקב ל"ויש "תודיסחב םיכרע" רפס ךותמ)

תויומד

ל"צז רענטע יולה םייח יבר ןואגה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

ריעב ב"ושו לודג םכח דימלת היהש) ל"צז רענטע יולה םולש יבר ןואגה ויבאל דלונ
לע "ךלמה ךרד" לעב ל"צז טרופפאר שירעב יבר ןואגהמ םימכח תכימס לביק ,אצבורטסוא
םינברה יבושח לע הנמנ רענטע ברה .(י"שר דע שדוקב הלעמלו ז"טה לעבל סחייתהו ,ם"במרה
ד"בא ל"צז דלפנעש לאומש יבר ןואגה לש קהבומה ודימלת היה ותוריעצב .אזלעב ידיסח לש
הרות ישודיחל המכסהו הכימס לביקו ,ע"יז "רכששי ינב"ה לעב לש ודכנ היצילגב ץיליבעינ
.וברמ ולש

שדח ןקנק ויתאצמ" :בתכש ,ל"קוצז אצבורטסואמ ןואגהמ םג םימכח תכימס לביק ו"פרתב
ןתנ תורוהל םג .הרשי הרבסו רשיה לכשב לפלפמו םיקסופו ס"שה תוטישב יקב ,ןשי אלמ
תודיסחהו הרותה ךרדב גהנתמו ..הלאשב אתיאד ילימ לכב הכלהכ בישמו ןינעכ לאוש ,ובלב
םירבד יתאצמו ,םהב יניע יתמשו ,תויגוס הזיא לע ת"דחה םיסרטנוק ינפל הארה םג ..וירוענמ
."סופדה תיבל םאיבהל םיוארש יתמכסהו ..םימיענ

לעב עזגמ היהש הטריווטוג יכדרמ בקעי יבר ןואגה וואסיבלאק ד"בא לש ותב תא אשנ אוה
תיבו ותיב לילכ וסרהנ םלועה תמחלמ ןמזבו ןודנולב ברל הנמתה כ"חא ."תוקומע הלגמ"
הרותה ישודיח לכ ופרשנ וז הצצפהב .תיבב שיא רבכ היה אל 'ה ידסחב רשאכ ,הצצפהב ושרדמ
סולב םידרחה תדעל םינש שמחו םירשע ךשמב בר היה כ"חא .םיבותכב זא דע ומע ויהש ולש
.הינתנב רגו שדוקה ץראל הלע וימי ףוסבו סל'גנא

םלוא ,ס"שה לע איצוהל הצרש רפסה לש ןושארה קלחה תא סופדל ןיכהל םייס מ"שת תנשב
."םירוא" םשב ארקנו ותחפשמ ינב י"ע ב"משתב רואל אצוה רפסהו ,רטפנ רפסה ספדוהש דע
:(הינתנל ישאר בר תע התואב היהש) א"טילש ואל ריאמ לארשי ברה בתוכ רפסל המדקהב
קיפנ ףייש לייע ףייש ,תוליצאה םלועמ ונילא אב רשא הלעמה שיאכ יל הארנ ל"צז רנתא ברה"
לשו םינושאר לש םרצואמ הרות ירבדב תלבותמ התיה ונתחיש לכ .ארידת אתיירואב סירגו
."םייח תמכחבו תוחקפב רועיש ולש ןילוח תחיש ,םיהדמ ונורכז ,המוצע ותואיקב .םינורחא

"?ךלש הרות ישודיח רואל איצוהל אל עודמ"

ומצעב בתכש הממ בואש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םע וירשק תודוא יל עודיש המ לכ
:ורפסל המדקהב

.(הנומא ינינעב) םיסרטנוק ינש רואל םש יתאצוה ,סל'גנא סולב יתרג רשאכ ג"כשת תנשב"
שטיוואבוילמ ר"ומדאה ג"הבכשבר ר"ומדא ק"כ לצא תודיחיב הנושארה םעפב יתייה רשאכ
אזלעב י"רומדא ינש לש םליצב יתפפותסהו אזלעב ידיסח ןיב הנמנ יתייה זא דע) א"טילש
ושדק יפ תא יתלאש - (ה"ללקוצז א"רהמ יברהו ד"ירה יברה ג"הבכשבר םישודקה םינואגה
הסנכהה לע תולוע םיסרטנוקה לש רואל האצוהב תוכורכה תואצוההו ליאוה :הז ןינעב
?הלאכ םיסרטנוק לש רואל האצוהב ךישמהל ילע םאה ..םהמ היופצה

..יכ יתינע "?ךלש הרות ישודיח רואל איצוהל אל עודמ.." :בישה הברה רהרהל ילב יברה"
רדסל ךרוצ שיו ,ןגוהכ םיבותכו םירדוסמ םירבד םוש יל ןיא יל שיש םימדוק םישודיחל רשאב
ולא וירבדל ."תושעל ולכות הז תא ,ןכבו" :יברה בישה הז לע .רמוחה לכ תא שדחמ ןגראלו
האצוהה ןינעב יברה יל ןתנש דודיעה יכ ימצעל יתבשח תודיחיהמ יתאצישכ .יתינע אל יברה לש
..הנושאר הגירדממ "ןמלטנ'ג" ותויהמו וחור תוליצאמ יאדו עבונ הרותה ישודיח לש רואל
לע טרחתמ ינא םויה דע .ןיידע ויתרכה אלו יברה לצא תודיחיב ילש הנושארה םעפה וז התיה)
.(תיניצר אל תחא הלימ ףא ויפמ איצוהל לוכי אוהש וב יתדשחש

לצא יתייה ןכ ירחא הנש ךרעב .םישודיחה ןינעב רבד יתישע אל תאז יתומשרתהמ האצותכ"
לאש ..םינוש םירבד לע יתא רבידו הקתפה תא ארק יברהש ירחא .תודיחיב הינש םעפ יברה
,עודמ יתוא לאש ,ןיידע יתלחתה אלש יתרמא רשאכ .הרותה ישודיח תספדה ןינע לע יתוא
םישוע םא" :יברה יל הנע הז לע .אתוליצ יעב אתתעמש אלהו ,תודרט הברה יל שי יכ יתבשהו
יברה יכ הנושארה םעפב יתבשח רשאכ יתועטב יתחכונ זא ."רזוע ה"בקה ,תושעל ךירצש המ
.ץוחלו הפשהמ קר רביד

"!סופדל םאיבהל םכל יתרמא אלה"

.רתויב השק היהת הדובעה יכ תעדל יתחכונ םלוא ,םיבתכה יתחתמאב שפחל יתלחתה זאו"
תויגוסה לכ לע רובעל ,שדחמ דומלל ךרוצ היהו ,םירורב אל םירבדה ויה יתאצמש תונוילגב םג
לע ףא .בתכב רכז םהל יתאצמ אלש םישודיחל רשקב המכו המכ תחא לע .ןורכזה תא שדחלו
תורצ הנהו ..תונוש תויושחרתה לגרל הקספוה הדובעה לבא .רדסלו בותכל יתלחתה ןכ יפ
יתצלאנ ףוסבלו םילוח יתבב יתייה םיימעפ ,בלהו תואירה תלחמב יתילח ,ילע ואב תובר
.דאמ ןכוסמ ףא היה שלחה יתואירב בצמ בקע רשא ,הביקב ךבוסמו השק חותינ רובעל

תיבב יאופר לופיט לש הרדס הליחתה התיבה יתרזחו םולשב חותינה רבע ,לאל הדות ,רשאכ"
תנמ לע ,םישודיחה רודיס תא ןיטולחל קיספהל יתצלאנ ינתיאל יתבש רשאכ םג .המלחהו
בוש יתייה יתמלחהש רחאל םישדח העשתכ .יילח ימי ךשמב וחנזוהש םינוש םינינעב לפטל
ובכעתה דציכ יתרבסהו יתלצנתה רשאכו ,רואל האצוהה רבדב בוש ינלאש אוהו ,יברה לצא
שיש ימ לע םיפירח םירבד שי םידיסח רפסב יכ םכל עודי יאדו אלה" :יברה יל רמא ,םירבדה
."רואל םאיצומ וניאו הרות ישודיח ול

שבוכ ללכב הזש םש בותכש המל ןיוכתה יברהש יתעדי יכ יתעזעדזנ וירבד תא יתעמש רשאכ"
רואל איצוהל ידכ יחוכב היהיש המ לכ תושעל יתטלחה עגר ותואב .עודי ושנוע אלהו ,ותאובנ
היונפ העש לכב בותכלו תוניצרב דומלל שממ יתלחתהו יתיבל יתרזח .םישודיחה תא
יברה לא םתוא יתחלש ,תונוש תויגוסב םיבותכ םיפד םישולשכ יל ויה רשאכ ..יתאצמש
.סופדל םייואר םה םא ותעד תא הוחיו ולש חלודבה יניע תא םהב ןתיש השקבב א"טילש
אלה" :תונדפקב טעמכ ,יל בישה ,הז לע ותוא יתלאשו תודיחיב ןכ ירחא ולצא יתייה רשאכ
."!סופדל םאיבהל םכל יתרמא

ןכומ רפסה לש ןושארה קלחה היה רשא דע ותוא תורוקה תא רפסל רבחמה ךישממ ןאכ)
ןילוחו ןיקיזנ תותכסמ לע ולש םישודיחה ראש תא םג ןיכהל לכויש ותוקת עיבמ אוה .סופדל
והואיצוה ותיב ינבו ,הז ןושאר קלח םג וייחב תוארל רבחמה הכז אל םלוא ,מ"וח ע"וש לעו
.(םלוע רואל
("ךירבחמ ןושש ןמש" םירפסה תרדס ךותמ)

םחנמ תרות

שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה יקולאה ןואגה לש םירפס תריקס

םיגהנמו תוארוה

הניב ךורב ברה תאמ

ןהאסרואינש א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תורגא ךותמ "םיגהנמו תוארוה"
.שטיוואבוילמ

ךרענו טקלנ ,ד"בח-רפכ - "תצרפו" תכרעמ ידי-לע ג"נשת'ה תנשב רואל-אצי ונינפלש רפסה
תלבקב םיבלשה תא ףקשמה הז רפס ינפ-לע ךוסנ דחוימ ןח .םימימתה יריחבמ דחא ידי-לע
.םיבתכמה ןכותבו ,תוארוההו תובושתה חסונב יוטיב ידיל ואבש יפכ ,יברה ידי-לע תואישנה

ק"כב םהיניע םידיסחה ונתנ דימ .י"שת טבש 'י םויב קלתסנ ע"יז צ"יירה ר"ומדא ק"כ עודיכ
טבש 'י םויב ,הנש רחאל םלוא .תואישנה תא לבקל ףקותב בריס רשא ,מ"המ ר"ומדא
יברה לעפ ,הנשה ךשמב םג ךדיאמ .ימשר ןפואב תואישנה תא יברה וילע לביק א"שית'ה
.בתכבו הפ-לעב תוצע ןתמבו ,הרות ירבד תרימאב ,תושודקה תולועפה לוהינב

םינשהמ יברה לש שדוק תורגאה ךותמ םיגהנמו תוארוה ללוכה - תובושת טקל יוצמ הז רפסב
םג ומכ ,תוררועתה ירבדו תוכרדה ,םימוחתה לכב תוארוה םיללוכ םירבדה .א"ישת-י"שת
,םיקידצ ירופיס םיעיפומ םהב םירחא םיבתכמו ,לארשי תבהאב םיקסועה םידחוימ םיבתכמ
.צ"יירה יברב םירושקה ולאמ ,רקיעב

לע רוא תכפוש רשא ,תואישנה תלבק תנש לש הפוקתה לע תיללכ הריקס ףיסוהו דקש רבחמה
טוחכ םירבועו םיטלובה םיאשונהמ .תישחומ היוחל רפסב טרפ לכ תכפוהו ,םיבתכמה ןכות
התואל םירומשה ,יברהמ ןוברידה ,קידצל תורשקתה ,לארשי תודחאו תבהא - רפסב ינשה
."תישארב ימי" לש תדחוימ הפוקת

.ג ,םירופיס .ב ,לארשי תבהא .א :ופוסבו ,תורגאה חתפמ .ב ,אובמ .א :םיאב רפסה שארב
.הריקסו תומש חתפמ .ה ,םינינע חתפמ .ד ,הריקס

הנושאר הריקס האב ,םיאשונ ןווגמב תובושחהו תוניינעמה תוארוההו תובושתה דצל :םוכיסל
,םיטבלה ,םיישקה תא דעצ רחא דעצ הארמו ,הנש התוא "תורגא" לע תססבתמה ,הגוסמ
בר ןינעב לבקתה רפסה .םיפסונ םיקתרמ םיטרפו ,תואישנה תלבק תפוקת תא ווילש תויוחהו
.'מע 222 :רפסה ידומע רפסמ .תודיסחה ירחושו םידיסחה רוביצ ידי-לע

תכרעמל םיבתכמ

"םישימח"ה ןוילג תובקעב

תומדקתה למסמה ,הז בושח "לבוי"ל בוט-לזמ תכרב תישאר ,50-ה ןוילגב ןויארה תובקעב
בורקב קדצ לאוג תאיב דע ,ק"הובעב הגלפומ החלצהל הכרב ואש .תונייעמה תצפהב החלצהו
.םכב יולת םיברה תוכזו ,שממ

ואיצותש םתמסרפ ןמזמ רבכש ,"תוימינפ" יכרכ ןינעב המ לואשל שקבא ,וז תונמדזהב .א
תונוילג שוכרל רשפא ןכיהו דציכ .רתויב שורד רבדהו ,"תוימינפ" תונוילגמ םיכרכ רואל
?"תוימינפ"

םירדוסמ םירמאמה לש םיכרכ םיסיפדמ םתייה םא ,יוצרהו ןוכנהמ היה :ןינעב הרעה דוע .ב
הלודג תלעות ואיבת ,ךכ ושעת םאו .תונוילגה תא ךורכל קר אלו ,םיבתוכו םיאשונ יפל
יכ ,תואצרהו םירועישל רמוחב םישמתשמה ןהו ,םיכחהל תנמ לע םיארוקה ןה ,'ה ישקבמל
ןפואב םג רשפאש םגה .שקובמ לכ אוצמל חונו לק היהי ,ל"נה הכירעה ןפואב ספדוי רבדה םא
.טרופמ חתפמ - "תוחתפמ" תכירע י"ע רחא
םילשורי .מ ריאמ

:תכרעמה תבושת

תונפל שי .הכוז םדוקה לכ .דחא ךרכב 1-50 "תוימינפ" תונוילג לש םידדוב םיכרכ ורתונ .א
.03-579-3570 ,תכרעמל ,תינופלט ונילא

.דעומל ןוזח דועו ,ןויערה לע חוכ רשיי ,םירמאמה לש תשדוחמ הספדהו הכירעל עגונב .ב


י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"