ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה רדא
52 רפסמ ןוילג


תכרעמה רבד


הנומאה העור

תוימשגב הבחרה םהל שישכ םג ,תולגב םהש ךכמ םירובש לארשי
יוליג היהיש אוה לארשימ דחא לכ לש יתימאה ונוצר ,ןכש ,תוינחורבו
!ולוכ םלועב תוקולא

לכב תרומרמצ הריבעמ דבלב ומש תרכזהש סרטנוקה - ב"נשת'ה "ןטק םירופ" סרטנוק
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ דוה לש 'קה ודימ לבקל וניכזש ,ע"על ןורחאה סרטנוקה והז ,דיסח
לע סרטנוקה תא א"ואכל קליחו תועש דמע רשאכ ,ב"נשת'ה ר"דא ז"כ ינפל םירופס םימי
- חישמה ךלמה ירוסיי לש בלשה יולגב לחה וב םויה - "רדא ז"כ" .בושו בוש ודמלל תנמ
הלואגה תאבהב "חלצי ודיב 'ה ץפח"ש ידכ ,"םלבס וניבואכמו אשנ אוה וניילוח"
ריבעהל ץפח רסמ הזיא - וילע הרוש האובנהו ,שדוקה חורב וישעמ לכש יברה .שממ דימ
"יוליג"ה ןיבל היהש "יוליג"ה ןיבש "יוסיכ"ה תפוקת ,וז הרזומ הפוקתל ,רודה ינב ,ונל
ונממ הלדנו קומעה תודיסחה רמאמ לש ונכותב ןנובתנו לולצנ הבה ?ה"עב היהי בורקבש
.םינינפ

ר"ומדא ק"כ לש ריעסמה ורסאמ ינפל םירופס םישדח ,"ןטק םירופ"ב ,ז"פרת תנשב
רמא ,שפנ תוריסמב לארשי ישדק רמשמ לע הדימע ןוועב ,זאד היסורב ע"יז צ"יירוהמ
לארשי ינב תא הוצת התאו" םילימה תא ראיב וב ("םידוהיה לביקו" ה"ד) תודיסח רמאמ
תוימינפ יפ-לע דחוימ רואב ,"דימת רנ תולעהל רואמל תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו
:"לארשי ינב תא הוצת התאו" והזו .רוביחו אתווצ אוה (הוצת) יוויצ :שריפ הכו ,הרותה
ארקנ וניבר השמ ,הנהו .ףוס-ןיא רוא םע לארשי ינב תא רבחמו רשקמ אוה השמש
ןינעב לארשי תא סנרפמו ןז אוהש ןכו לארשי לש ןמאנ העור אוהש רמולכ ,אנמיהמ איער
שארש ,"רוד לכבש השמד אתוטשפתא"ה לעופ ךכ ."תוימינפ"ב היהת הנומאהש ,הנומאה
"ורודב השמכ ורודב יכדרמ" :ל"זח רמאמכו .ורודב הנומאה תא קזחמ - רוד לכב לארשי ינב
,"תיתכ" ,אכדנו רבשנ אוה א"ואכש ,תולגה ןמזבש - "רואמל תיתכ" :ראבמו .(ב ,ו"פ ר"תסא)
.רואה אצמנ ונממש ,(םצעה) "רואמ"ל םיעיגמ ז"יע

תוקולאב "תימצע" תורשקתה

:אלפנו קומע רואיב יברה ראבמ הז דוסי לעו

וז .הז לע תויאר םיכירצ םה ןיאו "הטושפ הנומא"ב תוקולאב םינימאמ לארשי םע לכ
המשנהש ,רמולכ .(א ,ג הליגמ 'מגה ןושל) "יזח והיילזמ" :הל םימעט ינשו ,הדבוע
,ףוגב שבולמש המשנה קלחב םג לעופ הזו (לכשמ הלעמלש היאר) תוקולא האור הלעמלש
הזש ,"יזח הילזמ"מ הלעמלש "המשנה םצע"מ אוה הנומאה שרוש .תוקולאב הנומאה תא
ןינעב אל םג ,הביסב היולת הניאש) תימצע תורשקתה איה תוקולאב תרשוקמ המשנה םצעש
המשנב) הנומאהש ךכל הביסו רוקמ הוהמה אוה ,הז םעט ,הנהו .(לכשמ הלעמלש היארה
לש "תימצע"ה תורשקתהה יוליגמ האצותכ םרגנש רבד ,תוימינפב היהת (ףוגב תשבולמה
.ףוגב תשבולמה המשנה לש "םצע"ה אוהש ,המשנה "םצע"

ןויכ ,םוקמ לכמ ,לודג ףקותב איהש םגה ,תוקולאב המשנה תייארמ תעבונש הנומאה ,הנהו
וניא ןכל ,ידוהיה לש ותואיצמ םצע םע הרושק הניאו (ותייאר) הביסמ תעבונש הנומא וזש
ושפנ רסומ אוהש ןפואב איה לארשי לש הנומאהש הדבועה ןכא .הז לע ושפנ רוסמיש חרכומ
.ו"ח רופכיש ללכ רשפא יא ןכלו ,ולש "םצע"ה איה תוקולאב הנומאהש ינפמ איה הז לע
תוימינפב היהתש הנומאה תא סנרפמו ןז - רוד לכבש "וניבר השמ"הש הז רשא ,ןבוי התעמו
תוריסמה - "תיתכ"הו ,רואמ הלעמלש "רואמ" ,"המשנה םצע" תא הלגמ אוהש י"ע אוה
.המשנה םצע תא הלגמה איה ,לעופב שפנ תוריסמ יכ ,רואמה יוליגל האיבמה איה ,שפנ

..."דימת רנ"

:וזמ הלעמל וז תוגירדמ שלש ןנשי ,המשנב ריאמה יוליגב ,הנהו

,תוקולאב הלעמלש המשנה תייארמ האבה ,ףוגב תשבולמה המשנב תילגתמה הנומאה .א
."ףיקמ" תניחבב איה

ךא ,לעופב שפנ תוריסמ לש ןפואב ףוגב תשבולמה המשנב תילגתמה שפנ תוריסמו הנומא .ב
.המשנה לש םייולגה תוחוכב עובקו יתוהמ יוניש לעופ הז ןיא

העיפשמ שפנ תוריסמהש ןפואב ,ףוגב תשבולמה המשנב תילגתמה שפנ תוריסמו הנומא .ג
ריאי הריזגה ןמז רחאל םגש ,ךכ ידכ דע ,המשנה לש םייולגה תוחוכב תועיבקבו תוימינפב
ייחב םיאור הזה ןויזחה לככו ."דימת רנ" תניחבב ,היתוחוכ לכ לע שפנב ,שפנ תוריסמה חוכ
:לארשי םע

השענ"ה .תוקולא וארש ךכמ האצותכ ,הלעמלמ אב יקולאה יוליגה :"הרות ןתמ" .א
.הטמה תדובעמ האצותכ אלו ,הלעמלמש יוליגמ האצותכ ,אופיא אב "עמשנו

אלש ,המילש הנש שפנ תוריסמ לש העונתב ודמע" שורוושחא ימיבש הריזגה ןמזב
הרותה תלבקש ונייהד ."ו"ח םתד רימהל אלו ("רוא הרות"ב ראובמכ) ותרותבו 'הב רופכל
.המשנה םצע דצמש תוקולאב תורשקתהה יוליגמ האצותכ ,םמצע דצמ התייה

וישכע יכ ,רתוי דוע תילענ איה ,סנה רחאל התייהש הרותה תלבק :םירופד סנה ירחאל
ןבומב ,תולגב םיאצמנ ןיידעש הז דצמ אלא ,תוריזג דצמ אל "תיתכ" לש בצמב םה לארשי
'ה יפ" יכ םיאור רשב לכ אל ןיידע ירהש ,םלועב ךרבתי ותוהמו ותומצע יוליגב רסחש ,הז
,'תי ותוהמו ותומצעב תשרשומ איהש ומכ "המשנה םצע" יוליגל איבמ הז "תיתכ"ו !"רביד
םצע" לש תאז תוררועתהב םירודח ויהי "םייולגה תוחוכ"ה םגש ךכל איבהל חכ ןתונ הזו
.תועיבקבו "המשנה

םהל שישכ םג ,תולגב םהש ךכמ םירובש ויהי לארשיש ,םילעופ ונאישנ וניתובר :רומאל
יוליג היהיש אוה לארשימ דחא לכ לש יתימאה ונוצר ןכש ,תוינחורבו תוימשגב הבחרה
היהי ונוצר רקיעש - חכה א"ואכל ןתינ .ותואיצמ םצעל ול עגונ הזו ,ולוכ םלועב ,תוקולא
אובי - ותמשנ םצע תקעז חכמו ,"תיתכ" - שגרה אהת ,הזב רסח דוע לכו ,"תומצעה יוליג"
דחא לכבש הנומאה תא תולגלו ררועל ותדובעש ונרוד אישנ"... :ונבר ןושלבו ."רואמ"ה
ויהיש דעו ,םמצע חכב םתדובע ודבעי כ"חאש ןפואב איה ,המשנה םצע דצמש לארשימ
הלואגל םיכוז ז"יעו ,םייולגה תוחוכה דצמ םג יוניש וב ךייש ןיאש - דימת רנ"
!"המלשהו תיתימאה


תוכלמ רבד


לארשי לש ןעישומ דלונ וב חרי

רמא הלודג החמש (ןמה) חמש רדא שדוחב רופ לפנש ןויכ אנת :(ב ,גי הליגמ) ארמגב אתיא
.דלונ רדאב העבשבו תמ רדאב העבשבש עדוי 'יה אלו .השמ וב תמש חריב רופ יל לפנ
.התימה לע רפכתש הדילה יאדכ :י"שר שרפמו

,הדילה תלועפ תא תלטבמ(ו הדילה רחאל האב) התימ :ארבתסמ אכפיא הרואכל :הומתו
!?ךפיהה אלו

- (א ,ז תלהק) בותכה רבד אלמ ארקמ אלה :השק - ארבסה דצמ וז הלאשל ףסונב
(דועו ,להקיו פ"ר ר"ומשו אמוחנת .פ"הע ר"הק) שרדמה ירבדכו ;"ודלווה םוימ תומה םוי(ו)..בוט"
ןמ אצי"ש עדונ (קידצ לש) התימה םויב כ"אשמ ,"וישעמ המ עדוי םדא ןיא וב דלונש םויב"
הלעמ הנשי הדילה םוילש ןכתי דציכ :הומת כ"או .(םיבוט םישעמו הרותב) "םולשב םלועה
!?"ודלווה םוימ תומה םוי .. בוט"ש העשב - (הז םוי לע רפכמש דע) התימה םוי יבגל

***

לכ לצא ךייש "ודלווה םוימ תומה םוי .. בוט"ד ללכהש פ"עא :םידקהב םירבדה וראוביו
ןויכ ,הז ללכמ אצוי השמ מ"מ - "וישעמ המ עדוי םדא ןיא"ש ןויכמ ,(םיקידצב וליפא) ידוהי
,גי םש הארו א ,בי הטוס) ל"זח ירבדכו ,"אוה בוט יכ ותוא ארתו" (ב ,ב תומש) רמאנ ותדיל לעש
לכ תדיל םצעבש תויה םע :רמולכ ."רוא ולוכ תיבה אלמתנ השמ דלונש העשב"ש (א"ער
הדרי "שממ לעממ הקלא קלח" איהש המשנ דוע - םלועב תוקלא "תכשמה" תלעפנ ,ידוהי
המשנהש ןויכ ,(יוליגו) רוא לש ןינע ונשי הדילה תעשב רבכש רמול ךייש אל ז"כב ,םלועל
ףוגהש לככ - הדובע י"ע ףוגה ךוכיזו רוריבב יולת המשנה רוא יוליגו ,ףוגב םלעהב תאצמנ
םוימ תומה םוי .. בוט" רמאנ ןכלו .םלועב תוקלא הלגתו המשנה ריאת ןכ ,רתוי ךכדזי
המ עדוי םדא ןיא"ו) חכב קר םניה לבקמ ידוהיש םיינחורה תוחוכהש ןויכ - "ודלווה
.(תומילשו) יוליג ידיל םיאב םה תומה םויב קרו ;("וישעמ

לעופב זא רבכ ריאה ורוא - "רוא ולוכ תיבה אלמתנ" ותדיל תעב רבכ השמ לצא כ"אשמ
."התימה לע רפכתש הדילה יאדכ" - אלא ,תומה םוימ יוליע קר וניא הז ןינעו ,יולגבו

תליחתמ ונבר השמ" - (הכונח רנ 'ע) חמקה דכ ורפסב ייחב ונבר תאז ריבסמ הבר תוריהבב
תמשנ תנוכתש ,עמשנ הז ללכמו ."הרותה ידי לע םלועה לכ תא ריאהל יואר 'יה ותדלות
ןתנ"ש םעטה והזו .הרות לש הניינעל הרושקו המיאתמ התיה ("ותדלות תליחתמ") השמ
רושיקהש ןויכ - ("ידבע השמ תרות ורכז") "ומש לע תארקנ" הרותהש דע "'ילע ושפנ
ידי לע כ"חא לעפנש ,ונייה) ותואיצמ םצע לע ףסונ רבד וניא הרותה םע השמ לש דוחיאהו
,"הרותה ידי לע םלועה לכ תא ריאהל יואר" אוה ותמשנ תוהמ םצע דצמש אלא - (ותדובע
.הרותה םע דחא רבד איה השמ לש ותואיצמ תוימצעש ונייה

***

ןינע ."הרות אלא תמא ןיא" (מ"כבו ח"ה ג"פ ה"ר ימלשורי) םירמוא ל"זח :םירבדה תרבסהו
בותכה 'לבו .תיחצנ איהש (אלא ,רקשה תלילש קר אל) השוריפ תמאש ,תמא - אוה הרותה
(ט"פר הרותה ידוסי 'לה) ם"במרה ןושלבו ,הרותה לש התדימ איה וזו ."דעל ןוכת תמא תפש"
הרותה - "תפסות אלו ןוערג אלו יוניש אל הל ןיא םימלוע ימלועלו םלועל תדמוע" הרותהש
תיחצנ איה םיבצמה לכב אלא ,םייחה תוערואמ וא ןמזה ייוניש לש העפשהל הנותנ הניא
("איה םימשב אל" הרות) םוקמו ןמז ירדגב השבלתה אל הרותהש הנווכה ןיאו .םייוניש אלל
הרותה לש התותימאו .יוניש הב לח אל ץראב הטמל תאצמנ איהש יפכ םג ,הברדא אלא -
רשאכ םגו ,יאנתו םוקמ לכב ,ףקותה לכבו תוהמ התואב תראשנ איהש ,ךכב תאטבתמ
.תינתשמ הניא זא םג ,(תמאה ךפיה) יוניש ילעב םה ע"צמש םוקמו ןמזל תדרוי

ידי לע .. ריאהל יואר 'יה ותדלות תליחתמ וניבר השמ"ש ןבוי ולא םירבד לקשמ לעו
הנתינ י"ע ךכלו ,("השמ הז תמא") תמאה תדמ איה השמ לש ותדמו ונינע יכ - "הרותה
."תמא ותרותו (תמא) השמ" - תמא תרות

השמבש אלא - ו"ח תמאה ךפיה אוהש רבד רמא אל השמש (קר) הזב הנווכה ןיא ,ל"נכו
גי הטוס) ל"זחמכו ,ומצע השמב אוה ךכש כ"וכאע .םייוניש אלל יחצנ אוהש "'ה תמא" הריאה
."שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ .. השמ תמ אל" - (ב"עס ,זל א"חז .ב"עס
:ךכמ רתויו ;םייח םיורק םתתימב וליפאש ,רמאנ םיקידצה לכל עגונב :אוה הזב שודיחהש
חכתשא רטפתאד אקידצ"ש שודקה רהוזה רמאמ תא (ךז 'יסל רואיב ק"הגאב) ראבמ ןקזה ונבר
יכ םיירשב םייח םניא קידצה ייח"ש םושמ - "יהויחבמ ריתי (!הזה םלועב םג) ןימלע והלכב
.הברדאו ,ותריטפ רחאל םלועה ןמ םיקלתסמ םניא םיינחורה וייחו "םיינחור םייח םא

!?השמב םא יכ "תמ אל" (ןושלהו) ןינעה תא וניצמ אל םיקידצה לכ ראשב :ןיבהל ךירצו
ראשב :הזב רואיבהו .(רואיבה החישה םינפב הארו ,(ב ,ה תינעת) וניבא בקעיב ז"דעו)
םלועב תאצמנ םתוינחורש אוה - ז"הועב םג - "ןימלע והלכב חכתשא" לש ןינעה ,םיקידצה
םניא םמצע קידצה ייח לבא ;םבר תמשנמ תינחור העפשה לבקל םילוכי םהידימלתש ןפואב
- םיוסמ יוניש לח םיינחורה םהייחבש ,אצמנ .םלועה תוימשגב םישבולמו םירושק
.םלועה תוימשגב םישבולמ םניא םתריטפבש

וייחב םגש ירה ,תמאה תדמ איה השמ לש ותדמש ןויכ :"תמ אל" רמאנ השמב כ"אשמ
ןינע םיראשנ םהו קספהו התימ תויהל לוכי אל םלועה תוימשגל םירושק ויהש יפכ םיימשגה
?דציכ .םלועה תוימשגב םג יחצנ

תשבלתמ השמ תמשנש - "ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" םירמוא ל"זחש יפכ
ןיאש רוד ןיא" רשא ,רודה אישנב דחוימבו ,רודו רוד לכבש "הדעה יניע רודה ימכח"ב
ז"יעו ,(השמ תמשנ תשבולמ וב רודו רוד לכב "השמ" תויהל בייח) (ז ,ו"נפ ר"ב) "השמכ וב
.םלועה תוימשגב םג םייחצנ השמ ייח םיראשנ

םתמשנמ תמייוסמ הגירדמ קר הרושק םיקידצ ראשבש דועבש ונייהד .ופוגב םג תמ אלש
.םפוגב םתמשנ תוגירדמ לכ תורושק וניבא בקעיו ונבר השמבש ירה ,םתתימ רחאל ,םפוג םע
י"שרפבו .םש ,הטוסל א"שרהמ ג"אדחבו (ז ,דל) הכרב י"שרבו (םש הטוס י"על) בקעי ןויעב האר)
.(("היה יח") .ב ,ה תינעתל

***

:םירבדה םיבשוימ התעמו

תעבונ איה אלא - ותדובע י"ע לעפ אוהש ןינע הניא השמ לש (תויחצנה) ,"תמא
לע "(ת)רפכמ" וז הדיל ןכלו ."תמא םיקלא 'הו" ,"'ה תמא"ב תראומ ותמשנ תויה םצעמ
פ"ע .הדילה תלועפ תא לטבל התימה חכב ןיאו ,"השמ תמ אל" תוימשגב םגש ,התימה
ןויכ ,"ודלווה םוימ תומה םוי(ו) .. בוט"ד ללכה תא רמול ךייש אל השמבש ל"י רומאה
הריאה איה ןכלד) ףוגב התדובעב יולת וניאו - ותמשנ םצע םע רושק השמ לש ורואש
."התימה לע רפכתש הדילה יאדכ" כ"או ,ותדיל תעב ףכית לעופב
(ו"כח ש"וקל ,תומש 'רפל 'א החישמ דבועמו רצוקמ)


םידיסח ירופיס


תונואגו הנומא

רודה ,ילודגמ ,רידאה ןואגה לש ודוס שיא ,לואירטנוממ א"טילש ןיקטולפ ריאמ ברה רפסמ
רזח ה"כשת לולאב :הדנקל ישארה ברהו לואירטנומ ד"באר ל"צז גנורפשריה סחנפ ברה
אצוי ןיא ,היתולובגב הרוצנ התיה הינמור םימי םתואב .הינמורב רוקיבמ גנורפשריה ברה
דחא לש ונבל ףרטצהש רחאל הינמורל סנכיהל חילצה גנורפשריה ברה ךא ,סנכנ ןיאו
.וירשק תא ךכ םשל לצינש לואירטנומ ירישעמ

ךכ םושמ אקודו ,השק םש תודהיה בצמ המכ דע גנורפשריה ברה האר הינמורב ותוהש ןמזב
םק הלה דציכ חכוויהלו ,ימוקמ טחוש לש ותוגהנתהב תוארל ול ןמדזהשכ תוקומע םשרתה
ידומיל ןגראמ אוה ,תועש רפסמ רחאל ותיבל רזוחשכו ,טוחשל אצויו תוריסמב רקוב ידמ
,"םימש-תאריו תודיסח ויתודימלתבו וידימלתב עיקשה טחוש ותוא" .תודלילו םידליל הרות
ידכ בוחרל ואציי אל וידליש ףקותה לכב לדתשהו" ,גנורפשריה ברה תולעפתהב ונל רפיס
."דואמ ךכב חילצהו ,לידבהל ,םייוגה םע ןכמ רתוי דועו םידוהי םע אל רשק םהל היהי אלש

ברהו תוקד המכ ותא חחושל טחושה ונממ שקיב ,הינמורמ גנורפשריה ברה לש ותעיסנ ינפל
אוהש םיישקה לע ובל תא ךפש טחושהו רוגס רדחל ןכ-םא וסנכנ םיינשה .םיכסה גנורפשריה
לדתשמ ינא" ,גנורפשריה ברהל רמא ,"תיארש יפכ" ,וידלי ךוניחל ותגאד לע רקיעבו רבוע
תא ךפוה רבדהו ,םישנא ןיב אצמיהלמ םתוא עונמל םג לדתשמו םכוניחב עיקשהל דואמ
ןכל ,השק רתוי תישענ וז המישמ הנש ידמ ךא ,ךכב יתחלצה הכ דע .שממ רהוס-תיבל םהייח
,ןאכמ תאצל יל רוזעל לדתשתו ינעמל השעתש ןכ-םא שקבמ ינא .הינמור תא בוזעל ינוצרב
ינא .ןאכמ ונתוא איצויש ימשב שקבתו שטיוואבוילמ יברה םע רבדתש ךכב היהת הרזעהו
ברה ול הנע ."עדוי רבכ אוה לבא ,ךיא רמול לוכי אל ינא - ךכל תורשפא ול שיש עדוי
דוע ול העבקנש יברה לצא תודיחיל סנכיי הקירמאל ותרזח רחאל דימש גנורפשריה
.ונינע לע יברה םע רבדי תודיחי התואבש טחושל חיטבהו ,ןכל-םדוק

תודיחיב יברה לצא תויהל יתיכז ירה" ,גנורפשריה ברה ונל רמא "?תודיחיה תביס התיה המ"
,וילא אב ינאש תמיא לכש בתכמב יברל יתבתכ הינמורל יתאציש ינפל ךא ,םימעפ רפסמ
אציש יתפסוה ןאכ .דומילב יברה םע ןודל יל אצוי אל םעפ ףאו ללכה ינינעל עיגמ רובידה
ינאו ,יתיכז אל ןיידע יברה םע ךא ,רודב הרותה ילודגמ םיבר םע דומילב רבדל רבכ יל
עבקנ זאו ,םיכסה יברה .רחא ןינע םושב אלו דומילב קרו ךא םעפה רבדל דואמ הצור
.הינמורמ רוזחאש רחאל םייקתת תודיחיהש

ינוצרב אשונ הזיא לע יברה יתוא לאש" ,גנורפשריה ברה ךישמה ,"תודיחיל יתסנכנשכ"
יתלאשש םילודגה לכו ,תוישוק ןומה םע בבותסמ ינא הנש 40-30 רבכש ול יתרמא .רבדל
אל םה" :יברה ביגה .קחודב הבושת ונעש וא ,הבושת םהל התיה אלש וא - הלא תוישוק
ינפל תוצרהל יתלחתה זאו ."ןאכמ ,ןכ" יברל יתינע "?העושיה ךל אובת ןאכמו ,תונעל ועדי
.תוישוקה תא יברה

היה יברה לש הבישיה ןפוא .יחומ ץמאמ לכ אלל תוישוקל בישקהו דואמ עוגר בשי יברה"
רבודמ היהש תויה ךא ,בישקמ אל ללכב יברה ילואש יל הארנ עגרלש ,ךכ-ידכ-דע וילש
.סומינה ינפמ תושקהל יתכשמה ,שטיוואבוילמ יברב

וירבדל המדקהבו תונעל לחה יברה ,לואשל יתמייסשכ .ימלשוריבש היגוסב ויה תולאשה"
ןפואב ךא ,הכ דע ודמלנש דומילה ןפוא יפל תונעיהל ולכי אל םעפ ףא הלא תולאשש רמא
,תוישוקה תא ריבסהל לחה וז הדוקנב .אישוק לכ היהת אל ,יוארה אוהש ,רחא דומיל
."הליחתכלמ תוישוק לכ וררועתה אל תמאב ארמגה תא דמל יברה ובש ןפואבש יתחכונו
ךרד ינפל חתפ יברה לש הזה דומילה ןפוא ,תמאבו" :תולעפתהב ךישמה גנורפשריה ברהו
יתלחתה זאו .דומילה לכ לע לקמש ןפוא - יתעמש אל ייחבש ןפוא הז היה .דומילב השדח
.יברה לש המוצעה תונואגה תא ןיבהל

אל ילוא ךא ,ללכה יניינעמ רבדב םג יברל הלאש יל שיש יברל יתרמא תודיחיה ךשמהב"
שקיב יברה ךא .דומילב קר היהי וז תודיחיב רובידהש םכוסש ינפמ םעפה תאז לואשל לכוא
ךשמהבו ,םיטרפ-יטרפ עומשל שקיב יברה .הינמורל העיסנה לע יברל יתרפיס זאו ,לאשאש
.הינמורמ ואיצויש יברהמ ותשקב תא יברל יתרסמו טחושה לע םג יתרפיס

םיחולש חלש רעוושה" (טוטיצ) רמאו ושאר תא םירה עתפל ךא ,םיעגר המכ הנע אל יברה"
גיהנמ אוה-אוה יברהש יתחכונ עגר ותואבו - "?םשמ ותוא חקא ינאו הלאכ תומוקמל אקווד
."יברל ילש תורשקתהה הליחתה זאמש" ,גנורפשריה ברה םכיס ,"רמול רשפא .לארשי

***

יברה לש לודג דיסח אוה יבא" :ךכ רמאו ינפל םעפ אטבתה גנורפשריה ברה לש וינבמ דחא
דיסח תניחבמ ךא ,ד"בח לש "םיגהנמה רפס" יפל גהנתמ אל םנמא יבא ."לואירטנומ לכב
,בוטב השיגרה אל תינברה ומא :אבה רופיסה תא יל רפיס זאו ,"לודג יכה אוה יברל
דואמ רעטצה אוה ,באל רבדה עדונשכ .הרומח היעב ע"ל הל שיש וליג תויאופר תוקידבו
.בר רעצ ורעטצה םידליה םגש ןבומו

בתכמה לע עידוהל רהימ ןבה .יברהמ בתכמ ,סנכנה ראודב םיבתכמה ןיב ואר דחא םוי
עבוכה תא שבח ,םיידי לטנו דימ שגינ ,יברהמ עיגה בתכמהש עמש ברהשכו ,ויבאל
.דובכ-תאריב בתכמה תא חתפו קוטריסהו

בתכמה ךשמהב ;באה לש ותדובעב םירושק ויהש םיניינע לע בתכ יברה בתכמה תליחתב
,ותגוז בצמל רשקב בתוכש המ ונכותש ,"ב"נ" בתכ יברה בתכמה ףוסבו ותוא ךריב יברה
תובוט םינשו םימי תוכירא םהל היהת ותגוזו אוהו ,הז י"ע לבלבתי אלו הזמ ותעד חיסיש
."םהידלי תא ןתחל דחיב וכזיו

,ונכות לעו בתכמה לע הל רפיסו תינברה םאה לש הרדחל דימ סנכנ גנורפשריה ברה באה
ברה עגר ותואמ ."דחפל המ ןיאו האירב תאש רמוא אוהו יבר יל שיש ה"ב" :םייסו
םיאפורה הרצק הפוקת ירחא .ליגרכ ולש תונקסעהו םידומילה לכ תא ךישמה גנורפשריה
דיחיה היה גנורפשריה ברה ךא ,ארונ חתמב התיה החפשמה לכש ןבומ .חותינ לע ורוה
איה זא ,האירב איהש רמא יברה םא" :(טוטיצ) רמאו רזח אלא ללכ חותמ היה אלש םהיניב
."האירב

תא הלוחל וחתפש החפשמה ינבל רמאו חותינה רדחמ םיאפורה דחא אצי חותינה עצמאב
אלש דיחיה .החמשמ הדקר טושפ החפשמהו ,יגולותפ אצמימ םוש ואצמ אל ךא תלוגלוגה
ועידוה רבכ יברהש רבדמ םיאלפתמ םתא המ" :(טוטיצ) רמאש גנורפשריה ברה היה דקר
..."?תועובש רפסמ ינפל

היהשכ אקווד אטבתה רבדהו ,רעושמל רבעמו לעמ התייה" ,ןבה םייס ,"יברב ולש הנומאה"
תנומא תא הליג אבא זא אקווד ךא ,תוקפס םורגל לולע שפנה-חוקיפ .תושפנ יניינעב רבודמ
."ובלב התיהש םיקידצ

***

יזכרמ םוקמב לודגה תבשל תושרד הנש ידמ רמול גהנ גנורפשריה ברה ,לודגה תבש תארקל
,ב"נשת רדאב ז"כ ירחא אשנש השרדב .םיפתתשמ לש םוצע להק ינפל דימת - לואירטנומב
ודועב הלוח לארשי-ינב לש םשארש הדבועה תועמשמל השרדהמ לודג קלח ברה שידקה
..."םויק ולוכ םלועל תויהל לוכי אל וידעלב ירהש" ,אירב תויהל בייח


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


החמשב 'ה תא ודבע

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ

הרדסב יעיבר רמאמ

עדוותהש לכ ."החמשב םיברמ רדא סנכנשמ" ל"זח רמאמ וניפב רוגש רדא שדוחב ונאצמהב
ןינע ,אוה םיבושחה היתונורקעמ דחאש עדוי - היתוכרדהו ט"שעבה תרותל יהשלכ הדמב
.החמשה

הדובע לכ יכו ,'ה תדובעמ קלח איה החמשה יכ ונדמלמ "החמשב 'ה תא ודבע" יוויצה
.תשרדנה החמשה תוהמ תנבהל חתפמה ,אופיא ,ןאכ .החמשב תויהל הכירצ םשה תדובעמ
בלול 'להבו ,כ"ה ו"פ ,בוט-םוי 'לה) ם"במרה .'ה תדובעל היול-תב שמשל הכירצ החמשה :רומאל
קוספה תא הז-יפ-לע ריבסמו ,הוצמה תא הולמה החמשה תדובע חבשב גילפמ (ו"טה ח"פ
,דחוימ רואב תאז שרפמ ל"זיראה .'וכו "החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע אל רשא תחת"
.ולש הוצמ לש החמש תוכזב ויתוגשה לכל הכזש וילע רפוסמו

דובעל ךירצ םדאש רחאמו ,'ה תדובעמ ררחושמו יונפ עגר ןיאש תודיסחה הדמיל ,תישאר
.החמשב דימת תויהל וילע - החמשב תויהל הכירצ הדובעה ירהו ,'ה תא דימת

שי - (תווצמ םייקמ ,רומאכ ,עגר לכב ירהו) הוצמ םייקמ אוהש הדבועה םצעב :דועו ,תאז
הקולא קלח איהש ,ושפנ תא רבחמ אוה הוצמה תא ומייקב ירה .הננרו הליגב חומשל ול
לש תוינפוגה תולבגהה ןיב לא התלגוהו הדרי ונממ ,ה"בקה אוהש ,השרשו הרוקמ לא ,לעממ
.(א"ל קרפ אינת) .הזה םלועה

תוננובתהמ תרצונ הקומע החמש :החמש םיררועמה םינינעב ןנובתהל תדמלמ ד"בח תרות
הנומאה איה תודיסחה תרות לש תודוסיה ידוסימ ,עודיכ ,האירבב 'ה תודחא תנומאב
ורוקמ יבגל ואולמו םלועה לש ותולטבתה תא הלגמה ,האירבב 'ה לש תטלחומה ותודחאב
.אוה ךורב ףוס-ןיא רוא אוהש

ךותב ה"בקה לש האלמה ותואצמה לש וז תיתימא הדבועב קמעתמו ןנובתמ םדא רשאכ
ףא ושפנ לגתו ובל חמשי הברה הזב קימעישכ" .םיקלא תברק לש השוחת תרצונ האירבה
לפשו טוידה תחמש הלודג המכ ...איה הבר יכ וז הנומאב דאמו שפנו בל לכב ןנרו תליג
ץק-ןיאל רמוחו-לקו ,ותיבב ומע ותא רדו ןסכאתמה םדו רשב ךלמל ותוברקתהב םישנא
,תישארב רצויב תיתימא הנומא" .(ג"ל קרפ אינת) "ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ תרידו תברקל
ותמכחמ ןיאמ שי םיאורבה לכ םיוהתמש ,עגרו תע לכב איה ...ןיאמ שי האירבהש ונייהד
עגר לכב ןיאמ ותייוה ותעדב רייציו ותנבה קמועב םדאה ןנובתישכו ,לכה תא היחמה ךרבתי
.(א"י קרפ ,שדוקה תרגא) "?ול ער יכ ותעד לע הלעי ךאיה ,שממ עגרו

לש דונדנ לכמ קחרתהל חרכהה תא ןקזה ר"ומדא ריבסמ "אינת"ה רפסבש ו"כ קרפב
יכרד עיצמ אוה ךשמהבו ,ףוגה םע המשנה לש ידימתה קבאמל וז לש התנכס תאו תובצע
םיקרפה םג םישדקומ וז איגוסל .תובצעה לע ןתועצמאב רבגתהל תנמ-לע תונוש תוננובתה
ןכש .הונעל החמשה ןיב רישי רשק שיש הדמיל תודיסחה .דועו ג"ל ,א"ל ,ח"כ ,ז"כ
הבוט קיזחמ וניאו ,ויתולעמ תא עדוי וניאש םדאכ אל יתימאה וינעה תא הרידגמ תודיסחה
ול ןתינש חוכב - םחתיפשכ םגו ,ארובה תאמ ונתינ וירושיכ לכש וינעה אוה עדוי .ומצעל
ביטמ היה ,רחא םדאל ולא תוחוכ ונתינ וליאש וינעה אוה ןימאמ .םחתיפ ,וארוב תאמ
ןויכמ .הכרבו הבוט לש עפש ול עיגמש ללכ רובס וניא ךכיפל .ונממ רתוי ,םהב שמתשהל
.ולא לש םנורסחב וביל לא בצענ וניא ,ךכש

ררועתמ ,ל"נה החמש תוררועמה תודוקנב ןנובתמשכ ,וינעה :הונעל החמש ןיבש רשקה והז
וילע אלא ,תובצעמ תאצל קוקז וניא ,ושפנב ךפהמל קוקז וניא ןכש ,תיתימא החמשל תולקב
אוה .יתימא וינע וניאש םדאב רבדה ןכ אל .החמש לש בצמל הולש לש בצממ םמורתהל
לש בצמל אוה לפונ ךכ םושמ ."יל עיגמ" - תיעבטה השגרהה וב תמייקו ומצעל הבוט קיזחמ
לועפל ךרצנ ,ל"נה תודוקנב ןנובתמשכ הזכ םדא .ושפנ תולאשמ ול םירסח רשאכ תובצע
אופיא בוט .השק הז ,רדג תצרופ החמשל שואיו תובצעמ ,הצקה לא הצקה ןמ ושפנב ךפהמ
…וינע תויהל

הרומ התוא ךרד ,הפוג החמשה תועצמאב "םירדג תצירפ" לש ךרדה תעצומ תובר םימעפ
.מ"המ ר"ומדא ק"כ

בוטב" םג םדאל ביטיי ה"בקהש טלחומ ןוחטבב דייטצהל שי ע"ל םירוסי לש םירקמב
יפל בוט הארי ולש תולבגומה רשבה יניעב םדאה םגש וזכ הדמב ,רמולכ ,"הלגנהו הארנה
.אוה ויגשומ

תררועמ הטמל החמש ןכש ,הבוטל בצמה יונישל הלועפכ םג ,החמשה הבושח ולאכ םירקמב
.החמשב אלמתמ םירשואמו םיחמש םינטקה וינב תא האורשכ ,םוחר בא .הלעמל החמש

העראד אתוכלמ" :החמש םש הנשישכ םור ימשב "הרוק המ" ונירבסהל לשמ תנתונ תודיסח
םיצרפנ ,החמש לש בצמב םדו רשב ךלמהשכ הנהו .דומלתב רמאנ "אעיקרד אתוכלמ ןיעכ
.םירשה יבושח לאכ םישנאבש םיטושפל יבבלו ביבח סחי הלגמו רתוומו חלוס אוה .םירדג
םיבייחל ףאו ,םירדגה םיצרפנ הלעמל החמש הנשישכש ,ךכ אעיקרד אתוכלמב ףא
יברה לש ויתוארוה רשפ םג והז .תילגנו תיארנ הבוטו הכרב לש עפשו החילס "תוכשמנ"
,בגאו .חישמה תאיב תא ךכ י"ע ברקל ידכ החמשב תוברהל ,ןורחאה ןמזב תונשנו תורזוחה
תא םישיחמ הוצמ לש החמש י"ע :רמוא יוה "חישמ" תויתוא - "חמשי" :ןיינעמ זמר
.הלואגה

תוחמשמה תועונת ףוגה תועונתב דימת ומצעב הארי"ש ךרוצה תא שיגדמ "קדצ חמצ"ה
...ןכ תויהל ופוסו ,השעמ תעשב ןכ ובילב ןניאש יפ לע ףא ,ובילב החמש אלמ אוה וליאכ
ול רמאש ןקזה ר"ומדא םשב דוע אוה בתוכו ."בבל בוטבו החמשב םורממ חור 'ה הרעי הככו
םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו" קוספה לע רמוא שטירזעממ דיגמה ברה היה ךכ" :ךכ
.""הלעמלמ ול םיארמ ךכ הטמלמ הארמ םדאש יפכש -
ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


תודיסחה רואל רדא שדוחו םירופ תואצרה עסמ םייתסה

םירופ אשונב קסעש ,תוינוכיתה תובישיב ךרענש ףיקמ תואצרה עסמל םיבר םייבויח םידה
לש ולוהינב ד"בח רוא - ה"תא זכרמ ומצע לע חקל ןוגראה תא .תודיסחה רואל רדא שדוחו
הנשה-שאר"כ םירופה גח תנבה .יקסמוטסוב ריאמ ברה לש ותושארבו ןייטשלרפ םחנמ ברה
.םירופה גח לע טבמה תא התניש ,ידוהי ךוניח רובע שפנ תוריסמ לש גחכו ,"שפנ תוריסמל

םדיצמ םידימלתו ,וז תנוכתמב םיפסונ ןויע ימי ונגראי יכ ושקיב םיבר תובישי ישאר
ךותמ הוצמ תחמש לש החוכו ,יניצר גח אוה םירופש םיעדוי םה וישכע ,קפס אלל יכ ומכיס
.אוה לודג ,תוניצר

יברה יחולש סוניכב רנורג ברה םע תידיסח תודעוותה

רנורג בייל-הדוהי ברה ח"הרה ג"הרה םע ,תידוחיי תידיסח תודעוותה המייקתה הנורחאל
ד"בח יתב ילהנמ יברה יחולש ינפב םירבד אשנ רשא ,מ"המ ר"ומדא ק"כ יריכזממ א"טילש
ברה תושארב ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ י"ע הנגרואש תיתנשה הדיעוה תרגסמב ק"האב
.הירהנב "ןוטלרק" ןולמב המייקתהו בונורהא קחצי-ףסוי

יברה לש ושדוק ירבד קמוע תא תודיסחה י"פע םעט-בוטב ראיב א"טילש רנורג ברה
ונילע וימחרב לעפ ת"ישהש אוה ונינע לארשי ינב שאר רשא צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תודוא
ותומכ םדא לש וחולשש ןויכמו ,"ימשג ףוגב ומצע דימעהש יפכ תוהמו תומצע" היהיש
תא הלגמה ,םה ךרבתי 'ה ןוצר - ויתוכרדהו ונוצרש רוכזל בושח ,"םארובל םימוד םיקידצ"ו
אבומכ) "ךלמה יחי" - שדוקה תזרכה תלוגס תא ןייצ ןכ .רודה אישנו קידצ ידי-לע ונוצר
יברהש םינימאמ ד"בח ידיסח לכ יכ ריהבהו .(ח"משת ןסינ 'ב תחישב אבומכו ,םיכלמ רפסב
.שממ בורקב ונלאגיש חישמה ךלמ אוה

"רוא הרות"ב ימוי דומעו ארמגב ימוי רועיש

תוירקב ד"בח תובישי שאר - םבר יפמ ברע ידמ עומשל םיכוז ,לאומש תירקב ד"בח ידיסח
ימוי ףדב רועיש - א"טילש םזיפ לאגי ברה ח"הרהו ג"הרה ,"םימימת יכמות"ו "היח שפנ"
עובק רועיש ןכו ,"רוא הרות" רפסב תודיסחה תרותב ימוי דומעו ,תבש תכסמ ארמגב
ןליא-רב 'חר ,לאומש תירקב ד"בח ידיסח לש שרדמה-תיבב םימייקתמ םירועישה .הכלהב
.ברעב 7:00-9:00 תועשה ןיב 29


הלואגו חישמ


הצוח תונייעמה תצפהו תוצוצינה רוריב

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב תינימש המישר

תדובע הרמגנש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש םימסרופמה וירבד ואבוה תמדוקה המישרב
חנ פ"שב ר"ומדא ק"כ ירבד תא ונאבה םגו .אובל ךירצ ונקדצ חישמ וישכעו ,םירוריבה
לכ ומייס רבכש" קר אלא ,םירוריבה תדובע ןינע שוריפב רכזוה אל םשש אלא ,ב"נשת
תדובעל (םג) הנווכהש םש החישב רורב לבא ."םירותפכה חוצחצ םג ללוכ ,הדובעה ינינע
הלואגהש (ז"ל קרפ) אינתב ןקזה ר"ומדא ק"כ ירבד תא וז החישב איבמ אוה ירהש ,םירוריבה
רוריב ןינע תודוא רבודמ םש אינתב ירהו ,"תולגה ךשמ ןמז לכ(ד) וניתדובעו ונישעמב 'יולת
.תוצוצינה

תוחישה רפס) ל"זו ,ב"נשת ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"שב ר"ומדא ק"כ רמא םישרופמ רתוי םירבדו
ורמגנ בקעי דצמש ףאש - המדקהבו :הז ונרודב רתויב שגדומ הז לכו" :(163 'ע א"ח ב"נשת
תויהל הכירצו הלוכי התיה (בקעי חלשיושכ) זא רבכו םירוריבה ינינע לכ ומלשנו
ןויצ רהב םיעישומ ולעו"ד ןמזה עיגהש עידוהל ושעל םיכאלמ חלש ןכלש] הלואגה
לעופב הז ןינע אב אל ,מ"מ .[(י"ס ל"נכ) "הולשב בשיל שקיב"ו ,"ושע רה תא טופשל
,תורודה לכ ךשמב לארשי ינב לכד "וניתדובעו ונישעמ" ירחאל ,לבא .םלועה(בו) דצמ
ןינעה רקיע ליחתה זאש לסכ ט"יב תודיסחה תרות יוליג ירחאל דחוימבו ללוכ
ק"כל דע ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר י"ע ךלוהו ףיסומו ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד
ורמגנ רבכ - לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה וצפוה ודי לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
ינינע לכ ומלשנ רבכש זירכהו עידוהש יפכ ,םלועה(בו) דצמ םג םינינעה לכ ומלשנו
.חישמה תאיבל ןכומ לכהו ,"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה

יתלב) הביס וזיאמ בכעתמ ונקדצ חישמש ןמז לכ) ז"חאלש הדובעה ךשמהש ןבומ הזמו
תדובע המלשנו המייתסנ רבכ ירהש) "םירוריבה תדובע" וניא ((ללכ תנבומו העודי
.םלועב לעופב תולגתהה איבהל תדחוימ הדובע ,אלא ,(םירוריבה

***

רודמב י"הזעב ועיפוהש ,"תוצוצינה רוריב"ו הצוח תונייעמה תצפה תורדיסה יתש םוכיסל
ד"י חלשיו פ"שב ר"ומדא ק"כ תחיש תא ןאכ קיתענ - "תוימינפ"ב רשא "הלואגו חישמ"
הבו ,דחי םג ולא םינינע ינשב תקסועה ,(ךליאו 803 'ע ה"משת תויודעוותה) ה"משת ולסכ
םולשב הדפ" ש"ממ :ק"הלזו .םהמ דחא לכבש הלעמהו םהיניבש םיקוליחה וראבתנ
:םינינע ינש ןאכ ןיאש ןבומ ,(רבחמו ףיסומה ו"אוב) "ישפנ םולשבו הדפ" אלו "ישפנ
.םולשב הדפ - דחא ןינע םא יכ ,םולש לש ןפואב - אפוג 'ידפהו ,'ידפ לש ןינע - שארל לכל

הזבו ,(דוד לש ונוחצנ) 'ידפה ןינע ונשיש ראובמ םהבש תודיסח ישורד םנמא וניצמ
םצעבש - רומאה ןפואב ראובמ םישורדה בורב לבא ;םולש לש ןפואב הידפ - אפוג
שודיחה לכ ,כ"או ,רחא ןפואב ןכתי אל ירהש ,שודיח לכ היה אל ךלמה דוד לש ונוחצינ
םגש ,"ידמע ויה םיברב יכ" :בותכב ךישממש יפכו ,"םולשב הדפ"ש ךכב אופיא אוה
- י"נב תוללכד הלואגל עגונב ןבומ ןכ ומכו .דוד לש ונוחצנל וללפתה םולשבא ישנא
,טושפ ירה - הלואגה ןינע לע םישקבמו םיללפתמ םידוהי רשאכ :הדיתעה הלואג
,"'וכ םהל ךירצ אוהש ויכרצ לאוש. .םדא אהי"ש הרותה ןמ השע תוצמ ומייקש ןויכמש
.םתשקב אלמל ה"בקה ךירצ

תלפתב תוכלמו םשב תוכרב תרימאל עגונב ת"הגאב ןקזה ר"ומדא רואיב פ"ע טרפבו
םוש ןאכ ןיא אלא - ?הלטבל הכרב ששח םושמ לקהל תוכרב קפס ירה" ,הרואכלד ,ח"י
ןינעל עגונב אוה ןכו ,"'וכ ונשקבש רחאמ ("םלועב ס"סו קפס םוש ילב") ללכ קפס
!"לארשי לאוג י"אב ןיכרבמ ונאש ומכ ,דימ ןילאגנ" :הלואגה

וא המחלמ לש ןפואב :םינפוא המכב תויהל לוכי הלואגה לע י"נב תשקב םויק ,םנמא
וא ,"התעב" - 'וכ ןמזה תוכיראב ךרוצ שי זאש ,"וכז אל"ד ןפואב ;םולש לש ןפואב
תדחוימה הלעמה אופיא יהוז ."הנשיחא" - דימו ףכית הלואגה האב זאש ,"וכז"ד ןפואב
הדיתעה הלואגה תא םילעופש - וז הנש תועיבקב "ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה תשגדהבש
.אקוד "םולשב הדפ"ד ןפואב

לש ןפואב הדובע .א :םינפוא ינש - םדאה תדובעב :רתוי תויטרפב ןינעה רואיב
:םגרתו ,"יתשקבו יברחב ירומאה דימ יתחקל רשא" ש"מכ ,הלפתה תדובע - המחלמ
לש ןפואב הדובע .ב ."אברק תעש אתולצ תעש" :רהזב אתיאדכו ,"יתועבבו יתולצב"
'יכרד רמאנש ,םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכ" רמאמכ ,הרותה דומיל - םולש
."םולש 'יתוביתנ לכו םעונ יכרד

,ערה תואיצמ הנשיש םישיגדמ - המחלמ לש ןפואב איהש הדובעב :םהיניבש קוליחהו
."ערמ רוס"ד הדובעה יהוזש ,'וכ ולטבל ידכ ערה םע םחלהל םיכירצו

רמאש יפכ ,ללכ המחלמ ןינעב ךרוצ ןיא - םולש לש ןפואב איהש הדובעב ,תאז תמועלו
,דגנמה תא לטבל ידכ המחלמל קוקז היה אלש ,"'וכ יתטמ לע ןשי ינא" :ךלמה והיקזח
וקב םניא העיגיהו למעה ירה - ("יתטמ לע ןשי"ד ןינעה ךפיה) "דלוי למעל םדא"ש המו
םה ירה - םייוצר יתלב םינינעל עגונב וליאו ,"בוט השעו"ד וקב םא יכ ,"ערמ רוס"ד
."בוט השעו"ד וקב הדובעה י"ע אליממ ךרדב םילטבתמ

וניא שא המ" ,"שאכ ירבד הכ אלה" רמאנ 'ילע - הרותה וקב הדובעה תלעמ יהוזו
התדירי ירחאל םגש ,ונייה ,"האמוט ןילבקמ ןניא הרות ירבד ףא האמוט לבקמ
,ןכלש] "ותרות" תישענש דע ,ןותחתה םדאה לש ותנבהו ולכשב שבלתהל הטמל
,[ולש תישענ הרותהש ןויכמ - לוחמ ודובכ הרותה דובכ לע לחמש ברה וליפא"
םינינעה הלכמו איה תפרוש ,ןכלו ,"שאכ ירבד"ד בצמו דמעמב איה זא םג
יאנפ ול ןיא ;המחלמ לש ןינעב ךרוצ לכ אלל ,אליממ ךרדב םייוצר-יתלבה
,ךכב ךרוצ לכ ןיאש ןויכמ - (ךכל יאנפ ול ןיאש) רבדה םעטו ,ערה םע המחלמל
.הרותה וקב הדובעה י"ע אליממ ךרדב לעפנ הז ןינע ,ןכש

תא ירמגל לטיב רבכש ינפמ ,דבלב "בוט השעו"ד וקב איה הדובעה רשאכ וליפא ,םנמא
:וזמ הריתיו ,"תינעתב וגרה"ש ,"יברקב ללח יבלו" ש"מכ ,םייוצר-יתלבה םינינעה
'ידפה ןינע ךייש זא םג - "ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו" םהרבאב ש"מכ ,בוטל וכפהש
וז 'ידפש אלא ,הנממ הלעמלש אגרדל 'ילעו השודקב תמדוק אגרדמ 'ידפ ,ונייה ,הדובעב
."םולשב הדפ" - םולש לש ןפואב איה

הדיתעה הלואג ,י"נב תוללכד הלואגל - לארשימ א"ואכ לש ותדובעב תיטרפה הלואגמו
.אובל

ח"פר רוריב - םירוריבה תדובע םע רושק תולגה ןינע תוללכש מ"כב ראובמ :םידקהבו
."א"בב חישמ אבי םירוריבה ורמגוישכ"ו ,'וכ םיצוצינ

תא םילעופ "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד הדובעה י"עש םירמוא דציכ :ןיבהל ךירצ ז"פעו
הז ךייש המו ,םיצוצינה רוריב רמגו תומילשב יולת הז ןינע ירה - ונקדצ חישמ תאיב
!?הרותה תוימינפד תונייעמה תצפהל

:םולש לש ןפואב הדובעל המחלמ לש ןפואב הדובע ןיבש קוליחה והזש - רואיבהו
רתסנו ןומט השודק ץוצינה ירהש - המחלמ לש ןפואב איה ,תוצוצינה רוריבד הדובעה
,רתסהו םלעהה םע םחלהל ךרוצ שיו ,("ואוו ץעגרע טקעטשראפ זיא רע") ימשג רבדב
יהוזש ןויכמו .השודקל ותולעהלו ,ץוצינה תא ךכזלו ררבל םילוכי זאו ,ולטבלו וריסהל
.'וכ ןמז תוכיראו הבר העיגי איה תשרוד - המחלמ לש ןפואב הדובע

איה וז הדובעש ,הצוח תונייעמה תצפה - רתוי הריהמו החונ ךרד הנשי ,תאז תמועלו
"תונייעמ"ה רשאכ יכ ,דגנמה םע המחלמב ללכ ךרוצ ןיאש ,ונייה ,םולש לש ןפואב
ףטוש הז ירה – "הצוח"ה םוקמב "הצפה" לש ןפואב םיאב הרותה תוימינפד
,םיריתסמו םימילעמה םירבדה לכ תא אליממ ךרדב ("פארא טקנייווש סע")
.תוצוצינה רוריבד ןינעה םג אליממ ךרדב לעפנ זאו

םויב לחש ולסכ ד"וי םע ולסכ ט"י תא רבחמה תבשהמ םידמלש הארוהה אופיא יהוז
רתויב ףיסוהל שיש – "ישפנ םולשב הדפ"ד ןינעה רתויב שגרומ זאש ,עובשב ישילשה
,הדיתעה הלואגה תא םילעופ ז"יעו ,הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה ינינע לכב רתויבו
.אקוד "םולשב הדפ"ד ןפואב ,אחישמ אכלמ אד רמ יתא אק

***

חישמ הנה הנה" רשא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ותאובנו ותחטבה םויקב ונא םיחוטבו
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,"אב
י"הזעב אובי ךשמה


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


הכלמה רתסא

לגס םעבשי ברה תאמ

שורושחא תריזג י"פעו ,לבב תולג תפוקתב סרפב התיה ,ןימינב טבשמ ליחיבא תב רתסא
רתסא לש ירבעה המש .יתשו תחת ךולמל ךלמה תיב לא ,הדוד – קידצה יכדרמ תיבמ החקלנ
.תיסרפב רתסא הארקנו ,הסדה –

ותראשה י"ע ,לואש ידיב םרגנש לוקלקה תא ןקתל האבו ,ךלמה לואש ערזמ איה רתסא
.קלמע ךלמ גגא לש םייחב

.קלמע תיחמו יגגאה ןמה תילתל האיבה רתסאש ,ךכב היה ןוקיתה

איביש ןפואבו ,יגגאה ןמה תלפמל איבהל הנווכ ךותמ הקומע הבשחמ ךותמ הלעפ רתסא
ךא ,יכדרמ תצע ילב המצעמ לכה התשע םנמא םאו .לארשי יאנוש לכ לש םתלפמל ומע
םלועה אוהש ה"בקה לש ותיב – "תיבה תרקע" – תקדצה רתסאש ,יכדרמ בל הב חטב
."ו"ח ןגוהכ אלש רבד השעת אל יאדוב" ,'ה ארבש

תא ההיבגהש דע ,ןהילא ןמה תא הנימזהו ,םיימעפ הדועס התשע ןמה תלפמ ךרוצל ,ןכלו
,ותלפמל איבהו ,שורושחא תאנק תא ררועש רבד ,תוכלמל ותברקו ןמה לש ודמעמ
."והייניב רבעד ןאמל יוו – ימייק אתייראו הירא דכ" :ל"זראמכ

,םידוהיה דגנ לארשי יביוא לש תורזגהו הנטשה יכלהמ תא ליבוהש הז היה ןמהש רחאמו
םידוהיה וטלשי רשא אוה ךופהנ"ו ,םהיתורזגו לארשי יאנוש לכ םג ולפנ – ותלפמב ,הנה
.(א ,ט רתסא) "םהיאנושב המה

ןומראב התויהבש י"פעאו ,לארשי םע תלצה ןעמל שפנ תוריסמ ךותמ הלעפ הכלמה רתסא
חויר"ש רעשל הלוכי התיה ףאו ,הילע הלח אל ןמה תריזגו ,הנכס לכמ החוטב התיה ךלמה
המצע ןכסת - אקוד איהש הרואכל ךרוצ ןיאו ,(די ,ד םש) "רחא םוקממ םידוהיל דומעי הלצהו
ןעמל המצע תא הנכיסו ,תישיאה התבוט לע ללכ הבשח אל רתסא ךא .לארשי תלצה ןעמל
."רתסא תליגמ" - המש לע תארקנ הליגמהש התכז ןכלו ,לארשי תלצה

לכ םע דחי המצש הדבועה - המגודלו ,שפנ תוריסמ לש ןפואב התיה התלועפ ןפוא םג ךכ
.הלעמלמ הריזגה תא לטבל ידכ ,םויו הליל םימי תשולש לארשי

,ויניעב ןח אוצמל הכירצ התיה ,המע לע ונממ שקבל ידכב ךלמה לא האוב ךרוצלש י"פעא
תא רפשל הל עייס אל יאדוב םוצהו ,םוי םישולש הז ךלמה לא הארקנ אל רשאכ דחוימבו
ישנא ומכו) םוצהמ הרוטפ התיה ןידה י"פע םג ,הז םעטמו ,התוחילש תא ןכיסו ,התעפוה
.(םוצ לכמ םירוטפש ,רצ דימ לארשי תא םיליצמה המחלמה

הנקתהו ,םייוגה ברקב תוללובתהה ללגב - םימשהמ האב הריזגהש העדי רתסאש ןויכמ ךא
הבשחתה אל ןכל ,הטמל הריזגה לטבתת הז י"ע אקודש ,הבושתב הרזחה - רקיעב איה הזל
תינעת םג הז םעטמ .לארשיל העושי האיבה ז"יעו ,הבושתבו םוצב הקסעו ,עבטה יכלהמ םע
."רתסא תינעת" - המש לע תארקנ ,זא העבקנש הבושתה

תפילק דגנ השודקה תמחלמב םיינחורה םיכלהמה י"פע םג הננכות רתסא לש התלועפ
היהש - ןמה הצר ךכיפלו ,"םדא ינפב ףוקכ" - השודקל תומדהל תפאוש הפילקה .קלמע
לרוג ליפהלו השודקל תומדהל ,תואשנתהו חורה תוסגב רשנכ ומצע היבגהל - ושע שרשמ
.ןמה ינפל

םעטמ הלעמלש רוקממ ןוילע יוליג ונינעש ,םירופיכה םויב שדקמב השענש לרוגה תמגודב
.תויוכזל םיכפהנ לארשי לש םהיתונודזש - לעפנ םשמש ,'תי ותומצע תניחב - תעדו

םעטמ הלעמל - "לרוג" תארקנה וז הגירדממ הקיני לבקלו עיגהל ,אוה ףא ,ןמה בשח ךכו
וליפאו ,לארשי לש םתוכזל תבייחמ הרבס םוש ןיא - תעדו םעט ילבש בושיח ךותמ ,תעדו
תא בייחמ הז ןיא אליממו ,הלעמל םוקמ ספות וניאו ,ךרע הזל ןיא ,הבושת םדא השעי
.ת"ליה ינטשה וממז תא עצבל לכוי הז דצמו .לארשי לש םתובישחו םתנוילע

- תיסרפ ןושלב רמאנו ,לרוגה אוה - רופה םש לע ,"םירופ" - הלא םימיל ןתינה םשה םג
.תולגב םתויהב יקלאה רתסהו םלעהה ללגב ,םייוגה תפש

אוה רופו ,הפילקהמ ןמהד רופ ,"רופ"ב תוניחב יתש םהש ,םיבר ןושלב - "םירופ" ארקנו
.השודקד רופל הפילקד רופה ךפהנ סנה י"עו .שדקמב היהש - השודקד לרוגה

- האמוטד המא םישימח תוינחורב ונינעש ,המא םישימח הובג ץע ןיכה ןמהש הביסה םג וז
וארבנש הניב ירעש 'נ םהש ,השודקה - יכדרמ לש המא םישימח דגנכ םהש ,האירבד הפילקד
.ו"ח ןמה תיב לא השודקד יכדרמ תויח תא תחקלו ,יכדרמ תא תולתל ןמה הצרו .םלועב

לש תינחורה תועמשמה רשאכ ,בוריקה תילכתב ןמה תא הברקו ,הדועס רתסא התשע תאזלו
ותלפמ היהת זאו ,השודקה לא דאמ בורק (הפילקה) ןמה תא ברקלו היבגהל ידכ - הז בוריק
הדמעמב ראשהלו ךכ לכ הלודג הקיניו תויח השודקהמ לבקל לכות אל הפילקה יכ ,וילאמ
קר ירשפא הז יכ ,המצוע תלעב הקזח תימצע תואיצמ ,ונייה ,המצע ינפב רבדו תושיכ
סמהכ" וילאמ לטבתמ - השודקה לא בורק רתוי אוהש המ לכו ,השודקהמ קחורמ אוהשכ
.(ג ,חס םיליהת) "שא ינפמ גנוד

דע ,הינש הדועס התשע ,ותושי ףקותב דמוע ןיידע אוהש הנושאר הדועסב התארשכ םלוא
.ופח ןמה ינפש ,ותלפמ התיה זאו ,רתוי השודקה לא ותברקו ןמה תא ההיבגהש

ךא ,קלמע לש האמוטה תוחוכב תינחור המחלמל תונווכמ ויה רתסא לש היתלועפש תויה םע
םילכ תישעב תוקסעתה היה ,ןמה תריזגמ לארשי תלצהב רתסא לש הקלח רקיע ,םוקמ לכמ
לא ןמהו ךלמה תנמזה ,ךלמה ינפל האוב ומכ ,הריזגה לוטיבל - םייעבט םייעצמא תטיקנו
לארשי תא ררועל היה ,הריזגה לוטיבב יכדרמ לש וקוסיע רקיעש דועב .'וכו התשמה
.'וכו הבושתב

םש יכדרמש דועב ;םהל וביצהש הרטמה רקיעב רתסאו יכדרמ ןיב לדבה םג םייק ןכ ומכ
לוטיבו לארשי לש םפוג תלצה לע הקבאנ רתסא ירה ,לארשי לש םתמשנ תלצהב שגד
רתסא הקפתסה אל ןכלו .ו"ח (גי ,ג רתסא) "םידוהיה לכ תא דבאלו גורהל דימשהל" - הריזגה
םימכחל רתסא םהל החלש"ש ךכל ףסונב אלא ,דבלב ןורכז ימיכ םירופה ימי תעיבק םע
.(םש) "תורודל ינובתכ" - דוע ךכ רחא הפיסוה ,(א"ע ,ז הליגמ) "תורודל ינועבק

.לעופב התאירקו הליגמה תביתכ י"ע - תוימשגב םירופה םויק ונייהו

:ןויעל תורוקמ
.ז"טח ,377 ,376 ,191 'ע ו"ח ש"וקל ,ד"ע ג"צד א"ות ,הישרפמו רתסא תליגמ
(בורקב ל"ויש "תודיסחב םיכרע" רפס ךותמ)


תויומד


ל"קוצז ןרעטש השמ יבר רידאה ןואגה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

לעב ד"יה ל"צז ןרטש םהרבא יבר ןואגה ויבאל ,היקבולסב לזייהיינ ריעב ד"ערת תנשב דלונ
רגיא אביקע יברו "רפוס םתח"ה לעב םישודקה םינואגל רצנ היהש ,"שא יפג"ו "שא יצילמ"
.ל"קוצז

הרייעב ל"קוצז יירפ נ"רגה לצא ודומיל לחה רשאכ .םילענ תונורשכ וב ורכנ וירוענ רחשמ
ולעפתה ,גרובשרפ ד"באג ל"קוצז רפוס אביקע יבר ןואגה וברו ורומ לצא כ"חאו ינארוש
.הליצאה ותוישיאו תוימורתה ויתודמ ,השעמל הכלהבו הרותב ותדמתהו ותדיקשמ ויתובר
יכרדב שומיש ולצא דמל רקיעבו ,תודיסחו םימש תארי הרות גפס לודגה ויבא לצא םג
.הארוהה

יבצ המלש יבר ןואגה ןב ,ל"צז רסרטש ןסינ יכדרמ ברה לש ותב תא אשנ ,וקרפל ועיגהב
ןהכל הנמתה ויאושנ רחאל דימ .הירגנוהבש ןיצערבעד ריעב ד"בא היהש ל"קוצז רסרטש
.החמומ הארוה הרומכ םסרפתה ומשו וז ריעב ןיידכ ראפ

אלש ושפנ תא רסמו ,ןעזלעב-ןגרעב הדמשהה הנחמב ל"צז ןואגה לבס הפוריא תאוש ימיב
הרוהט הנומא םהב ךסנו םינועמה ויחא לש םחור תא קזיח אוה .תורוסא תולכאמ לוכאל
המחלמה רחאלו הגירהה איגמ לוצינ םימש ידסחב .לפוכמהו לופכה ךשוחה ףא לע ה"בקב
תא ףסא אוה .ריעה ברל ל"קוצז יבצ המלש יבר ובס והנימ םש ,ןיצערבעד וריעל רזח
.הבהאבו תוריסמב תודהיו הרות לש חור םהב חיפהל לחהו הטילפה תיראש

תוחוכ עיקשה םש ,הניטנגרא סרייא-סוניאובב תידרחה הליהקה ברכ הנמתה י"שת תנשב
םיקה ןכ .םימש תארילו הרותל לארשי ידלי ךוניחו תודהיה תומוח רוציבו קוזיחל םימוצע
.ריעה ידליל םיידרח ךוניח תודסומו תרדוהמ תורשכ תכרעמ

"רפוס םתח" ת"וש לודגה ובס ירפס תרדההב לחהו ,קרוי וינל רגיה ךכ רחא םינש שלש
."ימל עדונ אל הטיש"ו יריאמה ירפס תרדההב קסע כ"ומכ .ס"שה לע "רפוס םתח" ישודיחו
שארב דמע זא ינמו ,קראפ ורובב "הרותה ידוסי" תליהק לש הברכ הנומ איהה הפוקתב
.ע"יז "רפוס םתח"ה יגהנמ יפ לע הכרד תא התיתשה רשא הליהקה

.ונרודב םיקסופה ילודגמ דחאכו הכלההו הרותה ינמכמ לכב םוצע יקבכ עדונ ל"צז ןואגה
ברע דע רקובמ החותפ ותלדו ,הכלה וז 'ה רבדב םילאוש יפלאל תויפלת לת היה ותיב
תורומח תולאשל םג בישהל הסורפ התיה ותדוצמ .םינפ רואמבו תוניתמב לאוש לכל בישהל
ראב ת"וש" וירפס לש םיברה םיכרכב וצבקנ תובושתה יפלאו ,לבת יוצק לכמ ועיגה רשא
.הכלההו הרותה םלוע לש חרזמה לתוכב יזכרמ םוקמ םיספותה ,"השמ

תורשכה תכרעמ .תודיסחה ירואמו הרותה ילודג לכ לע ץרענ היה ל"קוצז השמ יבר ןואגה
ופוגב קסעו גלפומ הקדצ לעב היה אוה .קודקדבו רודיהב רבד םשל התיה ב"הראב םיקהש
.אישנכ ןהיכ םש "'ה ידומיל" תודסומב דחוימבו הרותה תקזחהל ודואמבו

'ב םויב ותוקלתסה .הבהאב םימש ןיד וילע לביקו םירוסי לעב היה תונורחאה םייתנשב
הרותה םלועב םוצע ללח הריתוהו ,ויצירעמ יפלא לכ לע דבכ לבא התרשה ז"נשת בא םחנמ
.הכלההו

***

יבושחמו ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש ויתולועפב םיכמותה ילודגמ היה ל"צז השמ יבר
תורטשה תקולח תעב יברה לצא רקיב ב"נשת ולסכב .ותונואגו ותשודק תא םיצירעמה
.תודיסחו הרות ירבדב וחחושו הקדצל

הצרעה ייוטיב ויפמ עומשל יתיכזו ,ח"משת תנשב רקיעב תובר םימעפ ולצא רקבל יתיכז
בתכש המ לע עיבצה יברה לש ותונואג לע רביד רשאכ .מ"המ ר"ומדא ק"כ תודוא םירידנ
ד"בח ידיסחמ התע יתעמשו" :יתכלה ןויד עצמאב ורפס לש ישילש ךרכל המדקהב ומצעב
רבכ ,א"טילש ש"ממרהמ קידצה ןואגה ,שטיוואבוילמ ר"ומדאה ק"כ לודגה םברש
."קפס אלב ומע ןידהו ,רושימבו קדצב הז לע ררועתנ

תינקדצה תינברה תוקלתסה רחאל ח"משת תנשב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא םחנל אבשכ
םג וכזת ןכ ,"הכלה וז 'יוה רבד"ב קוסעל םתיכזש םשכש ןוצר יהי" :רמאו יברה חתפ ,ה"ע
תודוא ול ריעהו ,הכלהב וירפס תא סיפדהלו ךישמהל ודדוע יברה ."ץקה וז 'יוה רבד"ל
ללגב השענש ןושל והזש ,(דחוימ רפס הז אשונב איצוהש) "תובש ם"וכעל הרימא" ןושלה
."ירכנל הרימא"ל ותונשל ךירצו רוזנצה

ופרצל ידכ ם"במרה לע םישודיח ןתונ ינא הדותב" :בתוכ ט"משת ם"במרה ימויס רפסב
לע םימי ךיראיו א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תדוקפ יפ לע רואל אצויה רפסב
הרותה ירבד רחאל) .ןמא ונימיב הרהמב קדצ לאוג תאיב דע הבוט הבישב בוניו ותכלממ
לכהש ,ויתונשו וימי ת"ישה ךיראי שטיוואבוילמ ר"ומדאה ק"כל הבוט קיזחנו ואוב (:ףיסוה
תצפהו תצברה לש רבד לכב ,עגי אוה תועיגי המכו עיקשמ אוה תוחוכ המכ םיעדוי
יתיתו .םירחאל הציפהלו הרותב לומעל שרוד אוה הרותה בחורו קמועל עיגהל ידכו .הרותה
לעופ אוה "םימ וב ןיא קיר רובה" ךותב םגש א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה ק"כל ול
שודק בוח ךכיפלו .השודקה ונתרות תונייעמ םש ץיפהלו ,"הרות אלא םימ ןיא"ד םימ איבהל
תא תוכזל וכזיש ןוצר יהיו ,שטיוואבויל לש שדוק תדובעב עייסל דחאו דחא לכ לע לטומ
."םויה םכלוכ םייח" םהב םייקתיו ,הרותה ימב לארשי ינב לכ

השודקה ונצראבש םלוע ילודג תכרבל ףרטצא ינא םג" :ם"במרה םויס תגיגחל ובתכממ
ויפמש ,ם"במרה ונברל הקזחה די דומיל לש ישישה רוזחמל ,א"טילש לארשי לכ תוצופתבו
הכזש ,א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדאה ת"שקכ לש וליחו וחכ רשייו .םייח ונא ויתוארוהו
.השעמכ ונל הלעיו ,השעמל תונברקה תאבהו שדקמה תיב ןינב דומילב םיברה תא הכיזו
."א"בב ונקדצ חישמ תאיבב ק"הראל ךליל הכזנו

רפסלו ,"םינומשה תנש"ב רואל אציש "םימכח דובכ" רפסל ולש הרות ירבד רסמ כ"ומכ
רפסה דובכל ולא תובושת רסומ יננה" :ףיסוה םש ,ט"משת "זפ תרטע - םימכח דובכ"
לע וימי ךיראי ת"ישה .א"טילש שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ לש ודובכל "םימכח דובכ"
תונרק" לבויה רפסב בתכ כ"ומכ ."א"בב לאוגה תאיב דע שפנה תחונמ ךותמ ותכלממ
.הנש םיעשת יברל תואלמב "קידצ

השמ יבר םתח ,מ"המ ר"ומדא ק"כמ תוררועתה יפ-לע ,ץרפמה תמחלמ רחאל א"שנת תנשב
םע םיסינהו המחלמה תא רשקמה ,ב"הראב הרותה ילודגמ הברה םע דחיב "ארוק לוק" לע
."םכתלואג ןמז עיגה" חישמה ךלמ תזרכהב םימייסמהו ,םיעודיה "ינועמש טוקלי"ה ירבד

ל"צז ןרעטש לאלצב יבר הארוהה דומע לודגה ןואגה היה ,ל"צז ןרעטש מ"רגה לש ויחא
דימלת היהו א"ערת תנשב דלונ אוה .(םיקלח 'ה) "המכחה לצב" ת"וש לעב ,הניוו ד"באג
תנשב .ד"יה אטנאלאגמ ק"הגהו גרובשרפמ "רפוס תעד" לעב םירידאה םינואגל קהבומ
.הדובעה לעו הרותה לע בשיו םילשוריל הלע ב"משת

ותויהב דוע .ד"בח תעונתלו מ"המ ר"ומדא ק"כל ץירעמ דידי היה ל"צז לאלצב יבר םג
יברה תולועפמ ותולעפתהו ותכימת ריתסה אל ,הניווב ןכו הילרטסוא ןרובלמב ד"בא
םויסל אב מ"מ ,םיירוביצ םיעוריאב ףתתשהלמ ק"הראב ומצע ענמש ףא לעו .ויחולשו
תעב ףתתשה אוה םג .רתוול לוכי וניא הז לעש ורמואב ,יברעמה לתוכב לארשי ידליל ת"סה
.יברה לצא ויחא לש ורוקיב
("ךירבחמ ןושש ןמש" םירפסה תרדס ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


'א קלח ת"יש'ה תנש "שדוק תוחיש"

הניב ךורב ברה תאמ

וז .םלוע רואל תאצל הלחה ,יברה לש ותרותמ "שדוק תוחיש"ה לש השדחה הרודהמה
שממ ,רתויב ראופמה ןפואב חבושמ ריינ לע ,שדוחמ דומיעבו בוציעב ,תיתוכיא הרודהמ
,הכ דע ורסחש תוחיש ומלשוה ,ןושאר םוסרפב תוחיש ופסונ וז הרודהמב .םייניע ריאמ
.םהה םימיהמ םייטנתוא םינמוי ובלושו החיש לכל םיטרופמ תומוקמ יארמ ונייוצ

ואב םירבדהש ךכב אוה דחוימה הניח ."ליסנטס"ב ,תובר םינש ךשמב רואל האצי וז הרדיס
קיידל ןוילע ץמאמ ךותמ וספדנ םהו ,תויודעוותהב םירבדה ורמאנ הב הפשה ,שידיאב סופדב
.הלמב הלמ - "ברה ןושלב" םירבדה תא איבהלו

:וז הרודהמ לש לש היתולעממו

הנוש בתכב ואב ולא תורעה .מ"המ ר"ומדא ק"כמ תורעה תועיפומ תוחישה ןמ קלחב
תומוקמ יארמ ונייוצ החיש לכ ילושב .ל"ומה ידי-לע ופסונש תומוקמ יארמו תורעהמ
ידי-לע אשונב ותעידי תא ביחרהלו קימעהל דמולה לכוי ןתועצמאבש ,תורעהו ,םיטרופמ
רוא תא ואר םרטש תוחיש ופסונ וז הרודהמב .יברה לש תופסונ תוחישבו תורוקמב ןויע
אלש תויטרפ תוקתעהמ ןקלחו ,הנורחאל ולגתהש הטלקה יטרסמ ומשרנ ןקלח .סופדה
שדחמ הדלקוה הלוכ הרדסה .הכ דע ורסחש תוחיש ומלשוה ןכ-ומכ .התע דע ומסרופ
ורבע תוהגומ יתלבה תוחישה .ינשדח בוציעו דומיעב תראופמו תיתוכיא הרודהמב תספדומו
םינש ךשמב יברה תוחיש לש רואל האצוהב קסעש יעוצקמ תווצ ידי-לע תינקדקד ההגה
.תובר

תויועט ונקותו ,ונידיל ועיגהש תופסונ תומישר םע האוושה יפ-לע םיטרפ ורהבוה ראשה ןיב
.תומדוקה תואצוהב ולפנש סופדה

ךלהמ רואית ,םהה םימיהמ םייטנתוא םינמוי ,רומאכ ,ךרכ לכ םויסב םיעיפומ הפסוהכ
םיעיפומ ןכ-ומכ .תויודעוותהב רבוד םהילע םינינעה תנבהל - העודי הדימב - עייסמ םינינעה
.הפוקת התואב תויטרפ "תויודיחי"מ םירבד-ישאר

המיתחלו רפסה תנמזהל .י"שת'ה תנשמ שדוק תוחיש ללוכה - 'א קלח רואל אצי הלא םימיב
.םלועבו ץראב הצפהה תודוקנל תונפל שי ,הרדסה לכל "יונמ" לע
.052-833-571 :ק"האב ישאר יארחא .718-756-9000 :קרוי-וינב


תכרעמל םיבתכמ


תוילילש תוגהנה לע יברה ירבד

,ד"בח ידיסח לע םד תולילע ולפט םהב ,תונותיעב ומסרופש עלב ירבד לע תוחמל ינוצרב
:ושדק ןושל וזו ,וזכש הגהנה לע מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה ירבד תא תאזב םסרפלו

- ירה ,ףותישב ז"ע דבוע אוהש (לארשימ טושפ שיא לע וליפאו) לארשימ בר לע רמואה"...
.תווצמה לכמ רוטפו אוה העד רב אלו ,רוטפ קיזהש הטושש עודי אוה הטוש רמואה םא
,תלוזה לע העפשה ול שי הז השועה םא - רתוי דועו ,ןודזב וירבד לע רזוח אוהש ימ לבא
החכוה ארקנש המ) החכוה ודיב היהתש דע - הרותה ןמ אלא ,ןנברדמ אלו ,רוסיא והז ירה
הלוקש ל"זרמ פ"ע ירה - ואל םאבו .הזכ ראות ינולפ שיא לע רמול רתומש (הרות פ"ע
.ולא םירבד לע רזוחה לש ונקנק לע תוהתל שיש ןבומו .ד"שו ע"גו ז"עכ וז הרימא

לש המרגורפל ,תועדל עגונב םירמאנה תוללקו ,םיפירח םייוטיב ןיב הזב יללכ קוליחו
קספ ,רבדל אמגוד .ינולפו ינולפ ד"ע םינדשכ וא - המצע הגלפמל וליפא וא ,הגלפמ
,בתוכ היה אלש אטישפו .ןימ ז"ה הנומת לעבו ףוג אוהש רמואה (ז"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה
.מ"כאו ,'וכו םהיתולאש לע הנע הברדאו .(וינפלו) וימיבש ינולפו ינולפ לע הז ראות ,ו"ח

ינבמ דחא לכ לע תיטרפ החגשהב חיגשמה ת"ישה רשא ,חוטב וביל היהי ןוכנ הנה...
,םכרד לע תודמועה תונכסהמ ד"בח ישנא תא ליצי - ט"שעבה תרות איה ןכש - לארשי
ימיב הדלוהו הדסויה תעמ - אד ןוגכב תודיסחה תעונת הסונמו .תוצמשהמ םג םתוא ליציו
.(ש"יע ,זסר 'מע ד"וי קלח "שדוק תורגא") ."הלא ונימיל דעו ןקזה ונברו ט"שעבה

.ןיע ףרהכ 'ה תעושיל הפצמה
ק"הא ,םינברה דחא

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew"