ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה ןסינ
53 רפסמ ןוילג

לארשי תיב לכל תלחאמ "תוימינפ" תכרעמ
חמשו רשכ חספ גח
!המילשהו תיתימאה הלואגה תחמשב

?ןוילגב המ
ט"שעבה תדלוהל הנש 300 * םידיסח ירופיס * תוכלמ רבד * תכרעמה רבד *
תויומד * תודיסחה תרותב דוסי יגשומ * הלואגו חישמ * הרותה םלועב *
תכרעמל םיבתכמ * שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ירפס תריקס - םחנמ תרות *


תכרעמה רבד


"רשב לכ וארו"

תא ,הלואגל הנכה םיוהמה וניתורודב אקוד גיהנמו הלגמ ,'קה ט"שעבה
תראה יוליג" תלבקב ימשגה ףוגה תא ףתשמש רבד ,"חישמ תדועס" ןינע
"חישמ

רחאל ,(.א ,אי ה"ר) "לאגיהל ןידיתע ובו וניתובא ולאגנ וב ןסינ שדח" לש ולא םיבגשנ םימיב
הנה שממ דימו ףכית" רשא ,ותיב-ןמאנ ואיבנ דיב ,'ה יפמ הלואגה תרושבל ונרוד הכז רבכש
,ושדק ןושלכ "תואלפנ לש םינש תרוש"ב םייוצמו ,"םכתלואג ןמז עיגה"ו "אב חישמ הז
לש רוניכ") חישמ יוליג לע זמור הנומש רפסמה עודיכ רשא תינימשה הנשה לש המוציעבו
שיערהלו וז האלפנ ןוצר-תע לצנל שיש ,אוה ירב .([ל"זח] "ןימינ הנומש לש חישמ
.הז ןסינב דוע שממ דימ ,"חישמה תומיל איבהל" - תומלוע

גהנמל ,תואבה תורושה תא ,אופיא שידקנ .ט"שעבה תדלוהל תואמ-שולשה תנש איה וז הנש
תדועס" םויק - םישודקה וידימלתו 'קה ט"שעבה גהנמ - ,הלואגה תא ברקל דעונש שודק
םויסב דחוימבו ,חספ לש יעיבש םויב .החנמ תליפת רחאל ,חספ לש יעיבש םויב "חישמ
,חישמה תאיבל ברקתמו ךלוה םלועהש ןויכמו ,"חישמה תראה יוליג" ףקותב ריאמ ,םויה
- ?"רמ יתאק יתמיא" - הלאשה לע - ולכיהב והנע חישמה ךלמש ,'קה ט"שעבה אקוד ךכיפל
הלואגל הנכה םיוהמש ולא תורודב אקוד גיהנמו הלגמ ,"הצוח ךיתוניעמ וצופישכל"
.הנממ המיעטו ,הלואגל הנכהכ "חישמ תדועס" לש ןינע ,הבורקה

הלואגל םג רוניצה זא חתפנו הלואגה תוללכ השדחתנ םירצמ-תאיציבש תודיסחב ראובמ
םעפב התיהש הכשמהה התוא תרועינו תרזוח הנשו הנש לכבש ןויכמו .א"בב הדיתעה
לש יוליגה קר אל) ררועתמ הנש לכבש חספה-גחבש ירה ,(ט"כפ ,"דוד בל"ב א"דיחה) הנושארה
איה המויסב - הכשמה לכש עודיש ןויכמ .חישמה תראה יוליג (םג אלא םירצמ-תאיצי
,םירצמ-תאיצי לש יוליגה ףקותש ירה ,("אינתה לעב"ל ח"אד םע רודיס האר) רתוי ףקותב הריאמ
לש ופוסב אפוג ובו ,חספ לש ןורחאה םויב אוה ,וב ללכנש הדיתעה הלואגה לש יוליגה ןכו
.םוי

אלא ,חספ לש יעיבש לש הרטפהבו הרותה תאירקב םג עיפומ ,חישמהו הלואגה ינינע ןכות
- ךכ-לע ףסונ .(הנוכה) הבשחמבו (הרימאהו האירקה) רובידב קר ידוהיה תאז אטבמ זאש
.הוצמ-תדועסב ,לעופב השעמב םג הז ןינע אטבמ אוה ,"חישמ תדועס" תעב

..."חישמ תדועס יהוז"

ידי-לע - "ורשבכ רשבו םד"ל ידוהיה ךפוה - חישמ תראה יוליג לש השודקה הנווכה תא
חישמ ינינעב תודיסחו הרות ירבדב הרודח וז הדועסש טרפבו ,וז הנוכב הוצמ תדועס לכואש
המ ןיעמ - הזו .השודקד תובהלתה ךותמ ,חישמה תאיבב הנומאה קוזיח ךות ,הלואגו
ךכ .ימשגה ףוגב הלגתתו רודחת השודקהש ונייהד ,"רשב לכ וארו" םייוקי - אובל-דיתעלש
לכואש דחוימבו ,תימשג היתשו הליכאב הדועס דעוסו ,הז תמגודב ידוהיה השוע ,הזל הנכהכ
תלבקב - ימשגה ופוג תא אוה ףתשמ ךכב - ,שודקה רהוזב ראובמכ "הנומאה לכאמ" - הצמ
.וז הדועסב תימינפהו השודקה ותנווכ ידי-לע "חישמ תראה יוליג"

רשא ,"םימימת-יכמות" תובישי דסיימ ע"יז ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ דוה יקולאה ןואגה
דעס ,ומשל ודרח - ל"קוצז יקסנזדורג ע"חרגהו ,קסירבמ םייח 'ר ןואגה ,"םייח ץפח"ה
לכל תתל הויצו הבישיה ידימלת תואמ םע דחיב חספ-לש-ןורחא תדועס ו"סרת'ה תנשב
הארוההש ןבומ ."חישמ תדועס (יהוז) זיא סאד" :רמא זאו ,"תוסוכ עברא" תותשל דימלת
:ונרוד אישנ יברה הלגמ רבדה םעט תאו ,םינשה לכ רובע אלא ,הנש התואל קר אל איה

גהנמ לש ומעט

זאש ,הלואגבש תוסוכ 'ד דגנכ םהש ,אוה חספ לש תוסוכ 'דב םימעטה דחא :הלגנ יפ-לע
ה"בקה דיתע ןדגנכו ,תונערופ לש תוסוכ 'ד םלועה תומוא תא תוקשהל דיתע ה"בקה
ןויכמו .(.ה ,ח"פ ר"ב ,י"פר םיחספ ימלשורי) תומחנ לש תוסוכ-עברא לארשי תא תוקשהל
דיתעלד תוסוכ 'ד םיכייש ןכלש הדיתעה הלואגל םג רוניצה חתפנ םירצמ-תאיציבש
ופוסב ,חספ לש ןורחאל ךייש דיתעלד תוסוכ 'ד ןינעש - רמוחו-לקו ןכש-לכ ,חספה-גחל
ירהו .אובל-דיתעלש תוסוכה 'ד לש יוליגה תא ררועל ותרטמ ןכש ,חישמ תדועסב ,םוי-לש
םילעופ תאזו .(ז"לפ אינת) "וישכע וניתדובעו ונישעמב םייולת אובל-דיתעלד םייוליגה לכ"
."דיתעלד תוסוכ 'ד"ה יוליג תא "םיכישממ" ז"יעש ,חישמ תדועסב תוסוכ 'ד תייתש י"ע

ק"כ ידי-לע רומאכ שדחתנ ,חישמ תדועסב תוסוכ העברא תייתש לש הז ןינע :דוסה יפ-לעו
הנייפאתה ,(לארשי ילודגמ "ץק" הילע היהש) וז הנש .ו"סרת תנשב ,ב"שרהומ ר"ומדא
תומכה-יבר תודיסחה ירמאמב אילפהל םירבסומו םיטרופמ ךא ,םיבגשנו םיקומע םייוליגב
ךשמה" לודגה ורפסב .(ןסינ 'בב ולש אלוליההש) ,ב"שרה ר"ומדא לש תוכיאה-ירידאו
'לה) ם"במרה בתכש ףא ,אובל-דיתעלד יוליגה ןינעב םיטרפ המכו-המכ וראבתנ "ו"סרת
םג םרוגש אלא ,םעט וב שיש קר-אל ירה ,"ןיי" ,הנהו .םה םימותס םירבדש (ב"יפ םיכלמ
."דוס"ל ךייש "ןיי"ש עודיכו ."ןייה לע אלא הריש םירמוא ןיא"ו גונעתו החמש

ףיסוהל אלא ט"שעבה תרות תא םסרפלו תולגל קר-אל אוה ד"בח תודיסח לש הנינעש ןויכמ
תפסוה - ןכ-לע רשא ,ותאיבל "ילכ"ו הנכהכו "חישמ לש ותרות"מ המיעטכ גונעתו םעט הב
,"תודיסחה תרות לש ם"במרה" - ב"שרה יברה ידי-לע הלגתנ תוסוכ-עברא תייתש גהנמ
ק"כ ונרוד אישנו ,ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ודיחי ונב ידי-לע רתויו רתוי םסרפתנ זאמו
איה ףא תדמלמ ,וב "רשע-דחא" םויב ,ןסינ שדוחב ותדלוה רשא ,חישמה ךלמ ר"ומדא
איבהל" - ותוכז הלודגו ,הז שודק גהנמ םייקיש ידוהי לכ לש וקלח ירשא .הלואגל ותוכייש
!"חישמה תומיל


תוכלמ רבד


ם"במרה לש ורואל הלואגה

קרפל יברה ירואיבמ תאזב אבומ ,ו"טה רוזחמב "ם"במרה םויס" לגרל
"הקזחה די"ב ןורחאה

רבד לטבי חישמה תומיבש בלה לע הלעי לא" :ל"זו ב"יפר םיכלמ 'להב ם"במרה בתכ
רמנו שבכ םע באז רגו" 'יעשיב רמאנש הזו .גהונ וגהנמכ םלוע אלא ...םלוע לש וגהנממ
דובעיש אלא חישמה תומיל ז"הוע ןיב ןיא :םימכח ורמא ...הדיחו לשמ - "ץברי ידג םע
- ז"ה ח"פ הבושת 'להב "הנשמ םחל"ה תישוקו רתא לע ד"בארה תגשה ."דבלב תויוכלמ
.תועודי

הנושארה הפוקתב .חישמה תומיב תופוקת יתש שיש ,ם"במרה תטישל םג ,חיכוהל שי םלוא
לע השקי אל ז"יפל .םלוע לש וגהנמ לוטיב ליחתי הינשה הפוקתבו גהונ וגהנמכ םלועה היהי
קר :וזמ הריתיו ,הנושארה הפוקתל עגונב קר אוה - "די"ה רפסב בתוכש המ ,ןכש ,ם"במרה
היהי - "וכז" לש ןפואב הלואגה היהת םאב לבא ,"וכז אל" לש ןפואב היהת הלואגה םאב
.חישמה תומי לש הנושארה הפוקתה ךותב רבכ - םלוע לש וגהנמ לוטיב

איה - םלוע לש וגהנמ לטבי חישמה תומי עצמאבש החירכמו הרורב החכוה :הזב רואיבהו
,(א ,טלק א"ח רהוז) חישמ תאיב ירחאל םינש המכ היהי הזש ,תיללכה םיתמה תייחת ןינעמ
.סנו םלוע לש וגהנמ לוטיב והזש ,(בי ,לאינד) םיבותכב נ"שמכו

***

המ כ"או ,גהונ וגהנמכ םלוע היהי ,הנושארה הפוקתב מ"הומיב ירה :ןיבהל ךירצ ןיידע ,םרב
?םלוע לש וגהנמ לוטיבד - הינשה הפוקתה תלחתהל איבתש הביסה היהת

ל"זר ירמאמ פ"ע (א"עס ,אמ הכוס) 'סותו י"שר ובתכ ישילשה ק"מהיב ןינעב :הזב רואיבהו
(א"יפ םיכלמ 'לה) ם"במרה וליאו ,"םימשמ אוביו אוה ללכושמו יונב"ש (דועו .ידוקפ פ"ס אמוחנת)
,הרואכלו .ק"מהיב תא הנבי חישמש (דועו ,א"יה א"פ הליגמ ימלשורי) ל"זר ירמאמ פ"ע בתכ
הנביש העשרה תוכלמ הרזג איננח ןב עשוהי 'ר ימיב"ש (ד"ספס ר"ב) שרדמב רפוסמהמ
ילועל ןיקפסמ ויהו איכוטנא דע וכעמ (תונחלוש=) ןיזיפרט - סונילולו סופפ ובישוה .ק"מהיב
,םימשמ ללכושמו יונב הלגיש ופיצ אלו ,ק"מהיב תונבל ידכ - 'וכו םכרצ לכו בהזו ףסכ הלוג
.אוה םימש ידיבש תועדהל איה הישוקו ,ם"במרה תעדכ - לעופב בר השעמ - חכומ ןאכמו -

***

ביתכ :ימר יול ןב עשוהי 'ר :ירדנסכלא 'ר רמא :(א"עס ,חצ ןירדהנס) 'מגב אתיא :בשייל שיו
יול ןב עשוהי 'ר :ירדנסכלא 'ר רמא .התעב - וכז אל .הנשיחא - וכז .הנשיחא ביתכו התעב
םע - וכז ."רומחה לע בכורו ינע" ביתכו ,התא שניא רבכ "אימש יננע םע וראו" ביתכ :ימר
."רומחה לע בכורו ינע" - וכז אל ,"אימש יננע"

,"התעב") יעבט ןפואב ויהי םא ,מ"הומי בצמש הארנ םיבותכה בושייב ארמגה ץוריתמו
לש םבצמב יולת ("אימש יננע" םע ,"הנשיחא") יסינ ןפואב - וא ("רומחה לע בכורו ינע"
ל"י ז"יפעו .יעבט ןפואב - "וכז אל" םאו ,יסינ ןפואב היהי "וכז" םאש ,איהה תעב י"נב
םאו ,יסינ ןפואב ויהי - "וכז"ד בצמב לארשי ויהי םא ,חישמה תומיד םינינעה ראשב םגש
תעדל םג) םימש ידיב היהי - וכז םאש ,ישילשה ק"מהיב ,ןוגכו .יעבט ןפואב - "וכז אל"
חכומדכ) "וכז אל" זאש ח"ביר ימיב ןכלו .(ע"וכל) םדא ימיב הנבי - וכז אל םאו (ם"במרה
היה אל הז אלבו ,"ק"מהיב הנביש העשרה תוכלמ" רוזגתש הזל םיקוקז ויהש ומצע הזמ
.םדא ידיב הנבנ ק"מהיב היה ('וכו ותונבל םהל רשפא

"וכז"ד בצמב י"נב ויהי םאש ,חישמה תומיב םלועה בצמ תוללכב כ"ג ןבומ ל"נה י"פעו
לטבי אל - "וכז אל"ד בצמב ויהי םא לבא ,םלוע לש וגהנמ לוטיבו תיסינ הגהנה זא היהת
ןיב ןיאש ם"במרה לש ותחכוהל םיאתמ הזו .גהונ וגהנמכ םלועו ,םלוע לש וגהנממ רבד
,"וכז אל" זאש ,אביזוכ ןב תוכלמ ימי לע - דבלב תויוכלמ דובעיש אלא מ"הומיל ז"הוע
.םיתפומו תותוא זא ויה אל ןכלו ,זא היהש בצמה (דועו .א ,זנ ןיטיג) ל"זר ירמאמב ראובמכ

***

ז"הוע ןיב ןיאש ,(םש ,םיכלמ 'להב) ם"במרה קסופ המל :ןיבהל ךירצ הז יפ לע לבא
עודמ .ל"נכו ,"וכז אל" םא אקוד ךכ היהי הז ירה ,םדא ידיב הנבי ק"מהיבשו ,'וכו מ"הומילו
?"וכז" לש ןפואב הלואג לש תורשפאה תא ם"במרה ריכזמ ןיא

םניא בור י"פעש ןויכמו .(ד"לפ ג"ה "םיכובנ הרומ") "רבדת בורה לע הרותה" :הזב רואיבהו
(ם"במרה יפל םג) ןכתייש םגה ,אקוד הז ןפואל ם"במרה סחייתה ןכל ,"וכז" לש בצמב
הלואגהו ותאיבו חישמ ןינע :רתוי קמועבו .תיסינ הלואג - "וכז" לש ןפואב היהת הלואגהש
ןפואב יולת וניא אוהש הזב ןפואה םג אוה ךכו ,הקוספו הרורב הכלה ,הכלה אוה ללכב
םה לארשיש הזב יולתש ,ב"ויכו אימש יננע םע וראד ןפואב הלואגה כ"אשמ .א"נב השעמד
(ב ,גל תוכרב) םימש תארימ ץוח םימש ידיב לכה יכ ,טלחומו רורב וניאש ,"וכז" לש בצמב
הזכ ןפואב הלואגה תא ראתמ ם"במרה ןכלו .(ה"פר הבושת 'לה ם"במר) הנותנ םדא לכל תושרהו
הלעמל לבא .ךכמ תוחפ אל - ,(לארשי לש םבצמב תולת אלל) תויהל חרכומ ,הכלה אוהש
.ה"בקה לש ותלוכיל לובג ןיאו ,"וכז" לש - יסינ ןפואב ויהי םינינעה לכש ןכתיי - ךכמ

***

ףוס ףוס ירה - מ"מ - "וכז אל" לש יעבט ןפואב הלואגה ינינע - ם"במרה כ"שמ יפל םג הנהו
םיכלמ 'לה) "הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי" חישמה ךלמ ירהש ."וכז"ל לארשי ועיגי
וז הפוקת וליפא ירהש ,מ"הומיד הנושארה הפוקתה תלחתה םדוק וליפא היהי הזש ,(א"יפס
ראובמכ ,הזל םדוק היהי ,'וכו "ףוכי" וליאו ,ל"נכ יאדו חישמ אוהש רחאל הליחתמ
אל ןמזה ותואב" - ירהש ,"וכז" לש ןפואל דע תולעתהל י"נב וכישמי ןכמ רחאלו .ם"במרב
היהי אלו ...הברה תעפשומ היהת הבוטהש ,תורחתו האנק אלו המחלמ אלו בער אל םש היהי
םירבד םיעדויו םילודג םימכח ויהי ךכיפלו .דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע
,ם"במר) .""'וגו 'ה תא העד ץראה האלמו" 'אנש ,םדאה חכ יפכ םארוב תעד וגישיו םימותסה
לטבי זאש ,חישמה תומיבש הינשה הפוקתה ליחתת - "וכז" תלעמל ועיגיש ןויכמו .(םש
."הנשיחא" לש ןינעה היהי - "התעב"ה ךותבו ,'וכו םלוע לש וגהנמ

***

םיכוז הז ירחאל דימו ףכיתו ..."וכז"ד בצמו דמעמב לארשי ינב םיאצמנ ולא ונימיב"...
"'וגו ןודאה ולכיה לא אובי םואתפ" - ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל
"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו"ד ןפואב לארשי ינבמ א"ואכ תא תולגהמ איצויו
!"אימש יננע םע שדקמה תיבלו השודקה ונצראל םאיביו
."ונכלמ םוי" ץבוקו ,ז"כח "תוחיש יטוקל" יפל .ג"לשת ץיקו ןסינ א"י תוחישמ דבועמו רצוקמ)
(1381 'מע ג"ח ב"משת "א"טילש ר"ומדא ק"כ תויודעוותה"


םידיסח ירופיס


םלועה הצק דע

גהנ םתיא םישנאה דחאמ ןופלט דחא םוי לביק הילגנאבש רטס'צנמ ריעה ןמ ןהכ סקמ
םיפצמ רבכ ונאו ,ךרובע הרוחס לש לודג חולשמ וניכה ,ןהכ רמ" :שדהלגנבב רוחסל
תא איבהל טוהל אוה םג היה ןהכ סקמ ."הקסעה תא םכסל לכונש ידכ ,ךאובל חור-רצוקב
,שדהלגנבב ולש ליטסקטה יקסעב בר ףסכ חיוורה םינש ךשמב :חלצומה המוכיסל הקסעה
.םיברועמ תושגר ול ויה םעפה ךא

םיחא תמחלממ האצותכ היחרזאמ םיבר ועגפנ הנורחאל ,שדהלגנב לש הבצמ תא ריכה אוה
ןמ סונל ץלאנ ןכל םדוק הנש קר .המדא תודיערו תונופטש ,םינקירוהכ ,עבט תונוסאמו
המכ .ריעה תובוחרב םימילא תוברק וללוחתה רשאכ ,ויקסע תא םייסש אלב הנידמה
תרעס ללגב שדהלגנבב תננכותמ הריצע לטיב אוה ,גנוק-גנוהמ וכרדב ,ןכמ רחאל םישדוח
.הנידמה תא הדקפש הזע ןולקיצ

,"םירלוד תקולחב קוסע אוה ןכש ,ןושאר םויב ולאכ תולאש יברה תא לואשל השק"
ןיידע רתונ .הפועתה הדשל וכרדב סקמ אצי ,ברעה תועשב ,רתוי רחואמ .ריכזמה ריבסה
רבכ היהא ,תיבויח הבושת עיגת םא" .הלילב יצחו רשעב ,הארמהה דעומל דע המ ןמז
.קפלדה ירוחאמש דיקפל ויכמסמ תא שיגהשכ ומצעל בשח ,"הארמהל ןכומ

ןהכ סקמ ןפלט ,הנתמהה םלואב תוחונה תואסרוכה לע םיחוורתמ םיעסונה ראש דועב
הלבקתה םא ורובע ררבל וסינ סטייה-ןוארקב וידידי .'770'ל תודחא םימעפ תונבצעב
חינהש ירחא קר ךא .ותצע תא עומשל שקיבו ,הפי דוד ,וסיגל לצלצ סקמ .ורובע הבושת
רותב בצייתהל רהימ אוה .דוד לש ושארב ןויערה ץצ ,המוקמב ןופלטה תרפופש תא
.סקמ רובע הבושת לבקל ידכ םירלודל

,תאז הדבוע .שדהלגנב תא הדקפ תפסונ ןולקיצ תפוס יכ עדונ ברעב עשת העשה תושדחב
ןהכ סקמ תא ועינה ,הלילב רשע העשל דע יברה ןמ הבושת לבקל חילצה אלש ךכל ףסונ
.תדעוימה ותינכת תא לטבל

,הפי םהרבא ,וימחל סקמ רשקתה ,ןעטמה אתמ ויתודווזמ תא םיקרופ םילבסה דועב
ךלהמב ."רטס'צנמל בושא רחמו" ,ריבסה ,"ןודנולב הלילה ראשיהל ךרטצא" .רטס'צנמב
,יל חלס" .הניתממ החיש לע דיעמה ולש ןופלטה וקב לילצ םהרבא עמש רשא דע החישב
."ךילא בושא דיימ ,סקמ

רובע תושדח יל שי" .שגרנ היה אוה .סטייה-ןוארקמ דוד ונב היה וקה לש ינשה ורבעב
ופתוש השולשהו ןופלטה תסירע לע ץחל םהרבא ."וגישהל דציכ עדוי יניא לבא ,סקמ
.הדיעו תחישב

תא יברל יתראת .ןודנול ןועש יפל הלילב רשע ,םיירהצה רחא שמח העשב יברה לא יתעגה"
.יברה רמא ,םש רעוס .הפועתה הדשב הבושתל ןיתממ אוה יכ ול יתרבסהו סקמ לש ובצמ
וכרבו סקמ רובע ףסונ רלוד יברה יל ןתנ זאו ,םיעגרנ םיניינעה יכ ול יתרמאו ץמוא יתרזא
.חלצומ עסמב

ףסונ רלוד יל ןתנ יברה .יתובקע לע בושל יל ארק יברה יריכזממ דחא ךא ,תכלל יתינפ"
,יתהמת ,"?שדהלגנבב םידוהי" .הרומג העתפהב יתדמע ."שדהלגנבב חילשה רובע" :רמאו
"?חילש"

."שטיוואבויל םע רושקה ידוהי תאז הנידמב שי" :ןייצו הברה יתהימתב ןיחבה יברה"

לש ןולמה תיבל תדחוימ הריסמב םירלודה תא חולשל דימ ךלוה ינא" ,דוד רמא ,"עמש"
."שדהלגנבב סקמ

לע תולעל חילצהו ןניעטהו בש ,סוטמהמ וקרפנ רבכ ויתודווזמש ,סקמ .רקי היה עגר לכ
תרשרשב רהרהל ידכ בר ןמז ודיב הריתוה הכוראה הסיטה .ןורחאה עגרב שממ סוטמה
;ימח לא יתרשקתה אל וליא ;הזה ןויערה לע בשוח דוד היה אלוליא" .והודקפש םיעוראה
החגשה וזיא ...רתוי רחואמ תחא הקד רשקתמ דוד היה וליא ;ונתחישב ונכראה אל וליא
"!תיטרפ

ידוהיל רלוד רוסמל שקיבש יברה לש תירותסמה ותוחילש סקמ תא הקיסעה לכמ רתוי ךא
ינב םלוכ ויה רחב םמיע םישנאה .שדהלגנבל עסנ תובר םימעפ ."שטיוואבויל םע רושקה
ינינעב ליעפ ?שדהלגנבב ידהי .םעפ יא םש שגפש םישנאה תיברמ םג ךכו ,תימלסומה תדה
...םדא ינב ןוילמ האממ הלעמל םייח שדהלגנבב ?ורתאל לכוי דציכ ,ןכש חיננו ?ד"בח

שפחל אציו ןולמה תיבב ויתודווזמ תא סקמ דיקפה ,שדהלגנב חרזמבש גנוטייח ריעב תחנשכ
ונולמל סקמ בש ,םיבקע םישופיח לש םיימוי ירחא .רלודה תא יברה חלש ורובע שיאה רחא
רבכ הלחה התלדש תילעמה רבע לא רהממה םדאב ןיחבה עתפל .בזכואמו שתומ אוהשכ
ויתובקע לא בושל רהימ אוהו סקמ לש וחומב ףלח רוהרה .וינפב םישרמ והשמ היה .רגסיהל
.תילעמה רבעל

"?ידוהי התא םאה ,ינודא ,יל חלס"

- .סקמל ודי תא טישוהו רגסיתש תילעמה תלדל חינה אוה .טבמ וב ץענו בבותסה שיאה
."ןכ"

םידוהי ינש .סקמ לש ורדחב תכשוממ החישב םיעוקש םירבגה ינש ויה תודחא תוקד רובעכ
.תקחורמה שדהלגנבב תירקמ השיגפ רחאל תפתושמ הפש עתפל ואצמ וריכה אל םלועמש
.שפחמ אוה ותוא שיאה והז יכ שח סקמ ?םירקמ ףוריצ הז היה םנמאה ךא

ד"בח לש תולועפב רושקה ידוהי רובע רלוד רוסמל ינשקיב שטיוואבוילמ יברה"
היה ,ב"הראבש הניילורק-ןופצ תנידממ רטלוו םשב ומצע גיצהש ,שיאה ."שדהלגנבב
תוליעפב ברועמ ןכא ינא םעפ ידמו ,שטיוואבוילמ יברה תא ריכמ ינא" ,רמא ,"ןכ" .עתפומ
ורבעב אצמנה טושפ ידוהיב ותוניינעתה תא עיבהל יברה לש וכרד וזש חינמ ינא .ד"בח לש
"...םלועה לש ינשה

יבחרב םיבר תומוקמל עוסנל יתוא םיבייחמ ילש אוצי-אוביה יקסע" .ורופיסב לחה רטלוו
- הנשב םיימעפ תוחפל ,תאז םע .שדהלגנבב ןמזה בור יתיהש תונורחאה םינשב ךא ,םלועה
.הניילורק-ןופצל רזוח דימת ינא - םיגחבו חספב

טולראשב תידוהיה הליהקב ליעפ רבח יתייה יקסע לגרל שדהלגנבל יתעגהש ינפל"
,ב"הראב םירחא תומוקמב ומכ לבא ,םיבר םירבח הבו הלודג הליהק יהוז .הניילורק-ןופצבש
יאושנ לש םרפסמ .תסנכה תיבל ללכ םיעיגמ םניאש וא תווצמו הרות םירמוש םניא םיבר
גוזה תא הבר החמשב יתלביק ןכ לע .ןוויכ לכ ןיא ונלש רעונלו ,הילעב אצמנ תבורעתה
מ"שת תנשב ועיגהש ,השאירמ ותייערו רנורג קחצי ףסוי ברה ,ד"בח ידיסח לש ריעצה
.יברה תוחילשב - הניילורק-ןופצל (1980)

ליחתהל ולכויש ידכ השדחה הליהקב םלקאתהל םהל עייסל יתלוכי בטימכ יתישע"
רשק לע םתיא רמוש ינא ,שדהלגנבל יתרבע זאמ םינש עבש רבכ ופלחש תורמל .םתוחילשב
.עובק

.יתוא דירטהש המ רבד לע ותיא יתחחושו קחצי ףסוי 'ר לא יתנפלט תודחא םינש ינפל"
שדהלגנבב םיכשוממ ןמז יקרפל והשש תוידוהי תוחפשמ המכ םע יתשגפנ םינשה תצורמב
עייס רנורג ברה .תידוהיה תרוסמל רשק לכ טעמכ םהידליל וא םהל היה אלו ,םיקסע ינינעב
ידומיל רמוח ילא חלוש אוה זאמו ,םידליה רובע תידוהי תיכוניח תינכות ןיכהל יל
.הניילורק-ןופצמ

שדהלגנבב יתוליעפ לע ח"וד ללכ יכ רנורג ברה ןייצ ,םינש שולשכ ינפל ,תחא םעפ"
ןיא ,תונכב .יברל םעפ ידמ חולשל גהונ אוהש ויתולועפ לע יללכה ח"ודה תרגסמב
ידוהי ,יתוא דדועל ןוכנל אצמ יברהש החנהל טרפ ,ךכל ינויגה רבסה לכ יתחתמאב
.םינש שולש ינפל עמש וילעש קחורמ

וב רוזאה והז .שדהלגנב תריב ,הקאדב לפטמ ינא ןהב תוחפשמה םע דחי ררוגתמ ינא"
םויה ךא ,וז הנידמב םירחא תומוקמל םלועמ עסונ ינניא .תיקסעה יתוליעפ תדקמתמ
ינא רקובב רחמ .ןאכ ינא ןכלו גנוטייחב תורייתה ירתאמ המכ תארל חרכומ ינאש יתטלחה
"...הקאדל רזוח
("ומע לכל בוט שרוד" רפס)


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


ט"שעבה תדלוה
םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ
הרדסב ישימח רמאמ

םוגרתה] .ךליאו 161 'מע ז"צרת'ה תוחישה רפסב) ע"יז צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ בתוכ
רעבוד יבר דיגמה ברה" :([א"ח "ד"בח ירופיס רצוא"ב ןייטשנצילג .ח.א ברה י"ע אוה ק"הלל
רמוא :ןקזה ונברל רמא ,תיללכה תודיסחה תעונת לש ינשה האישנ ,שטירזעממ
יתעמש יתמ תעדל הצרת אנ לאו ,התוא יתעמש יתמ לאשת אל התאו ,הרות ךינפל
תסנכה ידי-לע - וחרא תא - רענל םיכוז המב - "וחרא תא רענ הכזי המב" - :התוא
.םיחרוא

התיהו בושיב ורג םה .הדילמ םירקע ויה ט"שעבה ירומ לש וירוה :רפסל ךישמה דיגמה ברהו
ןטק קלחב שמתשמ - ט"שעבה לש ויבא - רזעילא יבר היה ,ותסנרפמ .יפושב הסנרפ םהל
ונחלוש לע םידעוס ויה תבש לכב .םיחרוא תסנכה לע זבזבמ היה ותסנרפ רקיע תא .רתויב
.םיחרוא םישולש-םירשע

דציכ ,הומת היה רבדהש ףא .חרוא עיגה ,הינשה הדועסה ירחא ,שדוק תבשה םויב ,תחא םעפ
,אב ןכיהמו אוה ימ ותוא לאש אל תאז ףא-לע .הזכ ןטק בושיב תבשה עצמאב חרוא עיגמ
ודביכו תבש תדועסו שודיק תושעל ול ןתנ ,הלילשב הנעשכו ,שודיק השע רבכ םא ,תאז קר
.םיחרואה ראש ומכ

עיגה יאדובש ידוהי דבכל ,ןכתיה .תיבה-לעב תא ורטנקו ורעיצ ,תאז םתוארב םיחרואה
בותכ ,רתויב לודגה םיחרואה סינכמה היהש - ונעט - וניבא םהרבא לע ?םוחתל ץוחמ תבשב
חירכמ היה - וצר אלשכו ,ןוזמה תכרב ךרבל ויחרואל הווצמ היה הדועסה ירחאש שרדמב
,דימ רכזנ ,םרב .יכבב ץרפו ידדצ רדחל סנכנ ,םהיתונעטמ דאמ רצ היהנ תיבה-לעבל .םתוא
רשאמ רתוי דוע חרואה תא דביכו םיחרואה רדחל רזח ןכלו ,רתויב םיענ היהי אל חרואלש
.תישילשה הדועסב םג גהנ ךכו .םדוק

ןושאר םוי דע ולצא םיראשנ ויה ,תבשל וילא ואבש םיחרואהש גהונ היה רזעילא יבר
ןושאר םויבו החונ הטימ ול ךרע אוה .רומאה חרואב םג גהנ ךכו .םירהצה-ירחא
:רזעילא יברל חרואה רמא ךכ ךותב .וכרדל ןתוא הוויל םירהצה-ירחא

.חרואכ ינלבקת דציכ ךתוסנל ךילא יתוא וחלש םימשה ןמ .איבנה והילא אוה ינאש ךל עד -
ןב היהישכו ,ךל דלווי ןבש הכזת ,ךלש םיחרוא-תסנכהה רובעו .ןויסינב תדמע ןכא :ףיסוהו
םושמו ארית ונממ ץראו םימשה יקולא 'יוה - :םיאבה םירבדה תא ול רוסמת ,יצחו םייתנש
.ךרבתי ודעלבמ ארית אל םלועב האירב

.ט"שעבה אוה ,ודיחי ונב ,רזעילא יבר לצא דלונ ,ןמז רובעכו

***

ורפיסש םירופיסש ירה ,תובר םימעפ מ"המ ר"ומדא ק"כ ירבדמ ונא םידמלש יפכ ,הנהו
.דמלל אבו אוה קייודמ ,טרפלו רפסל ורחבש טרפ לכו ,רתויב םה םיקייודמ וניאישנ וניתובר
רחב צ"יירה ר"ומדא ק"כש םיטרפ המכ לש טוריפה םעטב - רואיב ךירצ ,הז דוסי י"פע
:טרפל

?וניבא םהרבא לש ותגהנהל עגונב םיחרואה תנעט טוריפב םעטה המ

?יכבב ץרפו ידדצ רדחל סנכנ רזעילא 'ר צ"הרהש הדבועה ןויצ בושח עודמ

?"םדוק רשאמ רתוי דוע" חרואה תא דביכש שגדומ עודמ

שלש ןב ותויה םרטב ךרה ט"שעבל רוסמל איבנה והילא הרוהש רסמל רושק הז לכ המ
ארית אל 'וכו האירב םושמו ארית ונממ ץראהו םימשה יקולא 'יוה" :("יצחו םייתנש")
?"ךרבתי ודעלבמ

ןונגסש יברה ראבמ ו"משת'ה דוד ידבעו ה"ד תודיסחה רמאמב :"רשפא ךרד"ב ל"יו
רבד םוש םשל אלו ,דבלב 'ה ןוצר תא םייקל ידכ 'ה תדובע אוה חישמה גיהניש 'ה תדובע
הלעמל היהת הדובעהש אוה יוליעה תומילשו"... :ושדק ןושל וזו .היהיש לככ הלענ ,ףסונ
םוש ילב ,ה"בקה לש ונוצר אלמל ,לוע תלבק ךותמ 'ה תדובע ,ובש גונעתה תניחבמ םג
ם"במרה בתכש המ פ"ע הלגנב הזב רואיבה ל"יו ...השודקד תוינפ וליפא ,םינינעו תוינפ
ה"בקה וארקש וניבא םהרבא תלעמ איהו הבהאמ הדובעה איה םדאה תדובע תומילשש
תויהל הכירצ הדובעהש ,םש ם"במרה ש"מכו תוינפ םוש ילב הדובעה ונייהו ,"ובהוא"
- אובל דיתעל היהת וז תומילשד ,אבה םלוע ייחל הכזאש ידכ הינפה ליבשב אל וליפא
דוע המשל 'ה תדובעל םיעיגמו םילדתשמש י"עש - ראבמו יברה ףיסומו ."חישמה תומיב
תומילש לש הפוקתה איהש - הלואגב היהיש יקולאה יוליגל םיאיבמ ז"יע ,תולגה ןמזב
.המשל 'ה תדובע

היה ותוהמבש יפ לע ףאש ךכב ,"המשל"ה רכינ םהרבא לש ותדובעבש ,תודיסחב ראובמ דוע
תכרב ךרבל ברסש ימ תא חירכהלו ועבט ךפיה "ץוחלל" לוכי היה ,תאז לכב ,"דסחה שיא"
ומצע תא לטבמש החכוה אוה - ועבט ךפיה השעש המו .ל"זחב רפוסמכ ,תאז השעיש ,ןוזמה
.'ה ןוצר רובע ירמגל ועבטו

הדובעה רומאכ ונינעש ,"חישמ תמשנ" היה ט"שעבהש תודיסח ירפסב עודיה י"פעו
תילכתש ,רזעילא 'ר צ"הרה ויבא תא םימשמ ודימעהש ןויסנה ןכות ןבומ - "המשל"
- זאו .שממ ,"המשל" איה - השוע אוהש םיחרואה תסנכהש - תולגל היה הז ןויסנ
."המשל" איה ותדובעש ןבל הכזי - "הדמ דגנכ הדמ"

- הנממ ףקתשמ ,"ועבט ךפיה" השע םהרבאש הלוע הנממ םיחרואה תנעטש ,שגדומ ,ךכיפל
רשאכ ךא :"המשל" הז ןיאו ,ועבט אוה ךכש םושמ ,"דסח" קר ןאכ השוע - רזעילא 'רש
,ידדצ רדחב יכבב ץרופ אוהו תאז ליכהל לוכי וניאש דע רעצו תונובלע גפוס אוהש ררבתמ
דצמ תאז השוע אוה ןיאש חכומ - "םדוק רשאמ רתוי דוע" חרואה תא דבכמו רזוחשכ ירה
דועל אוה ןכומ ירהש 'וכו "תוינפ" ליבשב תאז השוע אוה ןיאו ,תמאה דצמ אלא ,ועבט
.תונויזב

איבנה והילא ירבד ...תיצמת אוה - דבלב 'ה םשל - 'ה תדובע לש הז ןינע ירה - וצרת םאו
ארית אל 'וכו האירב םושמו ארית ונממ ץראהו םימשה יקולא 'יוה" :ט"שעבה רובע
!"ךרבתי ודעלבמ
ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


ןסינ - הלואגה שדוחב תרבגומ תינרות תוליעפ

ידמעמ ולחה ןסינ 'דב .הלודג הפונתב ד"בח ידיסח י"ע חתפנ "לאגיהל ןידיתע" וב ןסינ שדוח
.ךלמ תרדה םע בורב תודיסחהו הרותה ילודג תופתתשהב םלועבו ץראב "ם"במרה םויס"
ןייוצ מ"המ ר"ומדא ק"כ - ונרודבש לארשי לש ןלאוג דלונ וב םוי - ןסינב א"י - הלוגסה םוי
םוסרפ לש תודחוימ תולועפל שדקוהו ,לבת יוצק לכב תולודג תויודעוותהו םיסוניכב
ואיצוה ד"בח תובישי .תווצמב י"בחא יוכיז י"ע חישמה תאיבל הנכהו "הלואגה תרושב"
- ריהבה םוי" לגרל ,הלואגה תרותבו ,תודיסחב ,הלגנב םידחוימ "םיינרות םיצבק" רואל
ידימלת םיליעפמש "םינמזה ןיב תובישי"ל ךשמהב ומייקתי ,חספה גח ךלהמב ."ןסינב א"י
יתבבו ,ד"בח תסנכ יתב לכבו ,יברה תארוה י"פע ,מ"הוחב "הרות יסוניכ" םג ,ד"בח תובישי
,חספ לש יעיבש םויב ,'קה ט"שעבה תנקת י"פע "חישמ תדועס" ומייקי - םירחא םיבר תסנכ
.החנמ תלפת רחאל

תוירקב "םימימת יכמות"ב םינייטצמל םיסרפה תקולחב שגרמ דמעמ

יכמות" תובישי דסיימ ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוי "ןסינ 'ב" לגרל
תקולח לש םישרמ דמעמ ,תוירקב "םימימת יכמות" םיריעצל הבישיב םייקתה ,"םימימת
.ףרוחה ןמז םויס לגרל םינייטצמה םידימלתל םיסרפ

םייח ברה ח"הגה ,ביבא-לתב ד"בח תליהק בר א"טילש יזנכשא השמ ברה ח"הגה :ופתתשה
דורלסקא הילדג ברה ח"הגה ,דול "םימימת יכמות" תבישי עיפשמ א"טילש יזנכשא
ףסוי 'ר ג"הרה ,"הבירגלא" ס"נכהיב בר א"טילש הינח קחצי ברה ,הפיח ד"בא א"טילש
.קב ד"בח תליהק בר א"טילש ןיקסיד המלש םייח 'ר ג"הרה ,םי .ק ריעה בר א"טילש יקרבא
.הירהנב הנוכש ברו לאומש .קב ד"בח - "היח שפנ" ללוכ שאר קילרג ןועמש 'ר ג"הרה ,אתא
שפנ" תובישי שאר א"טילש םזיפ לאגי ברה ח"הרהו ג"הרה בישה תוכרבהו הרותה ירבדל
ןירפלה המלש 'ר ח"הרה .לאומש .קב ד"בח תליהק ברו תוירקב "םימימת יכמות"ו "היח
'ר ת"הרה .םיסרפה ילבקמ יחבש תא ונייצ חיגשמה אפלוו גילעז 'ר ת"הרהו ,ינחורה להנמה
הצרמה םירבד אשנ םירוהה םשב .םעט בוטב דמעמה תא החנה ,עיפשמה רמורפ ךונח ףסא
םירוהה .חמישו םיענה םייח-ןב םחנמ 'ר רמזהו ,א"טילש ןושש םייח ברה םסרופמה
רוא" - ה"תא זכרמ ישארלו ,הבישיה ל"כנמ םזיפ ןושמש ברה ת"הרל ודוה םיפתתשמהו
םיעייסמה א"טילש ןייטשלרפ םחנמ ברהו א"טילש יקסמוטסוב ריאמ ברה ק"האב "ד"בח
.הבישיה חותיפב תועיבקב

http://www.moshiach.net/blind :ונתבותכו טנרטניאב "תוימינפ"

רתויב םיינרדומה םיעצמאה לוצינ ךות - הצוח - תונייעמה תצפה לש הכורב המזוי דוע
תוניינעתהל הכז תאז תובקעבו ,טנרטניאב "תוימינפ"ה אצמנ - 51 ןוילגמ לחה .השודקל
.וז ךרדב םיפסונ םיארוק יפלא

http://www.moshiach.net/blind :איה טנרטניאב "תוימינפ" לש תבותכה


הלואגו חישמ


!"וישכע חישמ" - שפנה תקעצ

םהיתולועפ לכב ,חישמה תאיב ןינע תא ךכ לכ םישיגדמ ד"בח ידיסח עודמ :הלאש
?רתוי תידילוסו הנותמ הרוצב תונייעמה תא ץיפהל ,רתוי ליעי היהי אל םאה ,םהירובידו

פ"ש תחישמ) ."חקל ףיסויו םכח עמשי"ו הז ןינעב ומצע יברה ירבד תא ארקנ הבה :הבושת
:ושדק ןושל וזו :("ק"הלב תויודעוותה" - ה"משת'ה וצ

תולגה בצמ לוכי - םדצמו ,ןלציל אנמחר - "תולגב םהל בוט"ש םינעוטש םידוהי םנשי
!רובידב ןכ רמול - כ"וכאעו ,ןכ בושחל וליפא ליהבמ יכה רבד ...הנש םייפלא דוע ךשמיהל
...!ףצפצמו הפ הצופ ןיא - כ"פאעו

...תאז תושעל םישייבתמ ,"ואנ חישמ" קועצל םיכירצש ולאש ינפמ - רבדל הביסהו
:"ואנ חישמ" הקעצה איה המ םשל - ךכ לע םיהמת םמצעב םהש אלא ,דוע אלו

,הבחרה ךותמ רודיהב תווצמ םייקלו הרות דומלל ותלכיבש בצמב תויהל ותוא הכיז ה"בקה
הדמתהב ,תודיסחו הלגנ ,הרות דמול - לעופב ןכ גהנתמ ,ןכאו .םיבוכעו תועינמ לכ אללו
קר אלו ,ונאישנ וניתובר תארוהכ הלפתה תדובעב קסועו ,רודיהב תווצמ םייקמ ,הדיקשו
("החנמ ע'טושפ א ןיא") הטושפ החנמ תלפתב וליפא אלא ,ט"ויו תבשב ,םידחוימ םינמזב
תילכתב ,תינחורה הדובעב - תונברקה תדובעד ןינעה תא םג ול שי ,אלימבו !לוח תומיב
.תומילשה

ותמשא וז ןיא - "ךנוצר תוצמכ" ,לעופב ןברק בירקהל (ול רוסא :הברדאו) לוכי וניאש המו
;בצמה תא תונשל וחכב ןיאו ,ללכ

םייקמו הרות דמול ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,הלענו בוט בצמו דמעמב אצמהל לוכי ידוהי..
הלואגה האב אל ןיידע רשאכ טוקשלו חונל אוה לוכי דציכ לבא ;הבחרה ךותמ תווצמ
...!?"ואנ חישמ" הקעצו האירקב תומלוע שיערמ וניאש ןכתיה ...!?המלשהו תיתימאה

- םינמזה ראשב לבא ;"לארשי עמש" קועצל וילע - 'וכו הטמה לעש ש"ק ,הלפתה תעשב
...!"ואנ חישמ" קועצל וילע

תיתימאה הלואגה תמועל הזל שי ךרע הזיא לבא - ב"הועו ז"הוע בוט לכ םנמא ול שי
אלא ועיגה אל - םייק 'יה ק"מהיבש ןמזב וליפא ויהש םילענ יכה םייוליגה לכ ...!?המלשהו
הלגתיש קיתע תוימינפד יוליגה תמועל הזל שי ךרע הזיא ,כ"או ,דבלב קיתע תוינוציח דע
...!?אובל דיתעל

תעב ןקזה ר"ומדא ןושל עודיכ ,"ץראב יתצפח אל ךמעו םימשב יל ימ" :בותכה ןושלבו
,'וכ ב"הוע ןייד טינ ליוו ךיא ,ע"ג ןייד טינ ליוו ךיא ,טשינ ראג עז ליוו ךיא" :ותוקיבד
..."ןיילא ךיד זא טינ רעמ ליוו ךיא

ר"ומדא ,כ"פעא לבא ,ותוקיבד תעב אפוג ולצאו ,ןקזה ר"ומדא לע תאז םירפסמ םנמא
םירבדה תא םסרפל וויצ וניאישנ וניתוברו ,ולש תווצמה רפסב רבדה תא בתכו הליג צ"צה
עגונב םג ודמלי הזמו ,רבדה תא ועדי םלוכש ידכ ,תורוד ירודל ,סופד לש ןפואב
!םלצא םג תויהל ךירצ "והנמ ץמשו והצק ספא"ש - םתדובעל

הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכ - םיטושפבש טושפ לצא וליפא ךייש הז ןינעש דעו
"וילא"ש ןקזה ר"ומדא שוריפכ ,"ויתודמל אלו וילא" ,תוהמו תומצעל - ותלפתש ,"קוניתה
..."ןיילא ךיד" ,תוהמו תומצע לע יאק

םא יכ ,'וכ ב"הוע אלו ע"ג אל ,רבד םושב םיצפח ןיאש - ,"ואנ חישמ" הקעצה ןכות והזו...
לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב" םנמא איה ותדובע :"יתצפח אל ךמע" ,רומאכו ..."ןיילא ךיד"
ךיד" םא יכ ,רבד םושב וניא ,"דאמ"מ םג הלעמלש "ץפח" ,ולש "ץפח"ה לבא ,"ךדאמ
'יהי ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגבש ןויכמ - "ואנ חישמ" קעוצ ןכלו !"ןיילא
לכ וארו 'יוה דובכ הלגנו" :תוטושפ תויתואבו ,הלבקה ןושלב - "קיתע תוימינפ"ד יוליגה
תוימינפ 'יחב ,יוליעה תילכתל דע - אפוג הזבו ,ףיקמה 'יחב לע יאק - "דובכ" ,"'וג רשב
.קיתע

וילע שארל לכלש - תלוזה םע רבדל ךלוהש העשב םג אטבתהל הכירצ וז הגהנה ,הנהו
...!"ואנ חישמ" קועצל ליחתי ומצע תלוזה םגש ,ךכ ידכ דע קועצלו ...!"ואנ חישמ" קועצל

ומכ גהנתהל םיכירצ - תלוזה לע לועפל םיצור רשאכ ,ןכתיה :ןועטל והשימ לוכי ,הרואכל
ךיאו ךמולש המ :ותוא לואשלו ,"םכילע םולש" ול תתל םיכירצ שארל לכל ..."ןמלטנ'ג"
ינבו ותשא םולשב ןיינעתהל כ"חאו ,"וד וי וד ואה" :אקוד הנידמה תפשבו ,שיגרמ התא
כ"חאו ,ב"ויכו ,תושעל ןנוכתמ המו השע המ ,ותסנרפ תלהנתמ דציכ ותוא לואשל ,ותיב
תירחא"ל עיגיש דע ,תודהי לש ת"יב-ף"לאמ לחה ,תודהי ינינע תודוא ומע רבדל ליחתהל
..."חישמ טמוק טא טא" ,"םימיה

ןיינעתמ 'יהש ט"שעבה תודוא םירופיסה עודיכ ...ט"שעבה תגהנהכ ,אוה ןעוט ,ותגהנה -
'יה כ"חא קרו ,"םשה ךורב" בישיש ידכ ,'וכו ותסנרפב ,ותיב ינבו ידוהי לכ לש ומולשב
;תודהי תודוא ומע רבדמ

ירבד" :אוה ןעוט - הברדא ...וז איה הרזומ הגהנה - "ואנ חישמ" קועצל ליחתהל לבא
כ"או ,"לדוגא דצב בקע" ,("ענשעטאטס") תוניתמבו תעדה בושיב ,"םיעמשנ תחנב םימכח
...!?"ואנ חישמ" הקעצה השעת - אוה ןעוט - תלוזה לע םשור הזיא

:ןוכנה אוה ךפיהה - רבד לש ותימאל הנה

קועצל ליחתמ עתפלו ,'וכ ילמרונ םדאכ רבדמו ילמרונ םדאכ שובל - ןיטולחל ילמרונ םדא
תוימינפה תא תלוזה לצא תררועמו תלעופש וז איה-איה וזכ הגהנה אקוד ..."ואנ חישמ"
...!?"ואנ חישמ" תקעוצ ושפנ םג רבד לש ותימאלש ,ובש

חישמ" ,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשימ א"ואכ לש ונוצרו וצפח - ותמשנ תוימינפ דצמ
...ץובו קבא תבכשב איה ףא הסוכמה ,תוינוציחה תופילקה תא ריסהל קר םיכירצ ;"ואנ
וליפא לכוי אל - סומינה ינוניג לכ לע וילא שגי רשאכ :ןכלו .ותוימינפ תא תולגל ידכ
קעציו וילא שגי רשאכ כ"אשמ ;תינוציחה הפילקה לע הסכמש ץובהו קבאה תא דירוהל
הפילקה תא ריסי ז"יע - ..."ן'חישמ ןבאה ןפראד ןדיא ,ןייא ךיז רעה" ,"ואנ חישמ"
!ותמשנ תוימינפ הלגתת אלימבו ,תינוציחה

(ה"זעב אבה שדוחב עיפוי רנזבפ ברה לש ורמאמ ,תוינכט תוביסמ)


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


תוריחלו הלואגל רכז תוסוכ עברא

לגס םעבשי ברה תאמ

הלואגל רכז - רדסה תכירע תעשב חספה לילב ןיי תוסוכ עברא תותשל םירפוס ירבדמ הוצמ
ויה ה"דות) םירצמ תאיצי לש סנה ותואב ויה ןה ףאש ,וז הוצמב תובייח םישנ ףאו ,תוריחלו
.םיקספומ םהש יפל ,תוסוכ 'ד תותשל ונוצו 'וכ ךורב םהילע םיכרבמ ןיאו ,(ב ,ח"ק םיחספ

:םינינע רפסמ דגנכ ולא תוסוכ עברא ונקתו

יתחקלו ,יתלאגו ,יתלצהו ,יתאצוהו :הרותב ורמאנש הלואג לש תונושל 'ד דגנכ (א
ודימ ונליצה ה"בקהו (ו"פס ר"מש) הערפ םהילע רזגש תוריזג 'ד דגנכ ןהש ,(ז-ו ,ו תומש)
.השקה

ץוחרל - םידליה תטיחש (3 .רואיל םירכז תכלשה (2 .ךרפ תדובע (1 :תוריזגה 'ד ןה ולאו
.ןתני אל ןבת (4 .םמדב הערפ

אשא תועושי סוכ (זטק םילהת) 'אנש המ םייקל חספה לילב תוסוכ 'ד םימכח ונקת ןדגנכו
.ארקא 'ה םשבו

תעשבש םושמ תאזו ,דבלב תוצמ 'ג אלא ,רדסה ליל תרעקל תוצמ 'ד תחקל ונקת אל םנמאו
ךכל היארו ,םתושפנב ןיידע היה ערהו ,האמוט ירעש ט"מ ךותמ ואצישכ - םירצמ תאיצי
התיה ,("םעה חרב יכ") הערפמ חורבל וקקזנו ,םהילע ןיידע התיה םירצמ תמיא ירהש
שלש קר םהב ומייקתנו ,"םלאגו םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" - הלעמלמ קר הלואגה
.הלעמלמ האבה הלואגה לע קר תודמלמה ,תונושארה הלואגה תונושל

.םעט םהב ןיאש (תעדב אלא ינע ןיא) ינוע םחל - תוצמל וקקזנ ןכלו

לש תומילשה איהש ,הרות לבקל יניס רהל ואבשכ םירצממ האיציה ךילהת םויסב לבא
םייקתנ ,("הזה רהה לע םיקל-אה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב") םירצמ תאיצי
ה"בקה םתוא חקיש רבכ םייואר םתויה לע דמלמה - "יתחקלו" - תיעיברה ןושלה םג םהב
.הריש םהילע םירמואו םעט םהב שיש ןיי תוסוכ עברא ונקת ןכל ,"םעל יל"

חור" - לאקזחי תבכרמב תוזמרנה ,םיקל-א ארבש (בקעי תעלות) תופילק 'ד תריבש דגנכ (ב
ירמגל תואמטה תופילק 'ג ןהש ,"ביבס ול הגונ" ,"תחקלתמ שא" ,"לודג ןנע" ,"הרעס
ביבס איהש ,ערו בוט תבורעת - הגונ תפילקו ,ןתנקת וז ןתריבש רשא ,ללכ בוט םהב ןיאש
.השודקל התענכה ידי-לע אב הנוקיתו ,תואמטה תופילקה 'ג לעמו

לכ ורבשנ םתלואגבו ,האמוט ירעש ט"מב םיעוקש ויה םירצמב לארשי ינב תויהבש רחאמו
.תוסוכ 'ד תוצמ ונקת תאזלו ,תופילקה

.(גי-אי ,מ קרפ) תישארב רפסב םירכזומה הערפ לש תוסוכ 'ד דגנכ (ג

.(ח"פ 'פ) ר"בב ל"זרדכ ,לארשי לש ןתלואג הזמרנ םש רפוסמה הערפ םולחבש יפל

,םודא תולג ,ןוי תולג ,לבב תולג ,םירצמ תולג ,םש ולג לארשיש תויוכלמ עברא דגנכ (ד
.םדימ ונלאוג ה"בקהו

לארשי תא הקשמ ןדגנכו ,םלועה תומוא תא הקשמ ה"בקהש תוינערופ לש תוסוכ 'ד דגנכ (ה
.(א"ה י"פ םיחספ ימלשורי) המחנ לש תוסוכ 'ד

.לארשי לש םתלואג שרש אוהש ,(ה"לש רודיס) 'יוה םש לש תויתוא עברא דגנכ (ו

רמאנה יפכ ,אקוד הז רדסבו ,לואשל עדוי וניאשו ,םת ,עשר ,םכח - םינב העברא דגנכ (ז
.הדגהב

:ןויעל תורוקמ
.גכק ,'גע םירואיבו םישורפ םש ,'ח דומע א"טילש ר"ומדא ק"כמ מ"וטל םע פ"ש הדגה
(בורקב תאצל דמועה "תודיסחב םיכרע" רפס ךותמ)


תויומד


ץינ'זיומ ל"צז רגאה ריאמ םייח יבר ק"הרה ר"ומדא ק"כ

אפלוו בד םולש ברה תאמ

יבר ק"הרה ןב) "לארשי תבהא" לעב לארשי יבר ק"הרה ויבאל ח"מרת ולסכ ו"ט םויב דלונ
חמצ"ה לעב לידנעמ םחנמ יבר שודקה ר"ומדאה ןב ,ץינ'זיומ "ךורב ירמא" לעב ךורב
ץ"שכ שמישש ט"שעבה ידימלתמ ,אימולוקמ דיסח ליפוק בקעי יבר ק"הרה לש ונינ ,"קידצ
לש ודכנ ,"םעונ ירמא" לעב בוקי'זדמ ריאמ יבר ר"ומדאה לש ותב התיה ומא .ושרדמ תיבב
.(י"כעו ונילע ןגי םתוכז ץישפורמ ילתפנ יבר ק"הרה

לעב א" אוה יכ וילע דיעה ויבאו ,תושירפבו השודקב 'ה דבועו םוצע דימתמ היה ותוריעצמ
ריאמ יבר ,אלשימאדרמ ליגנע לאומש יבר םירידאה םינואגה י"ע הארוהל ךמסוה ."דוי םש
ףלוו באז יבר צ"הרה לש ותב תא השאל אשנ .ןורדבש ןהכה יכדרמ םולש יברו קירא
.ל"צז הקבירטסמחרמ יקסרבט

רקיב ט"צרתבו ה"צרתב ,שרומרמ זוחמב ץיבוחליו הרייעה לש הברל לבקתנ ע"רת תנשב
ריעב ואסכ לע בשיו תור"ומדאה תא לביק אוהו ע"יז ויבא קלתסנ ו"צרתב .ק"האב
.ןידרווסורג

ביבא לתב ץינ'זיו תבישי תואישנ תא ומצע לע לביקו ,שדוקה ץראל הלע ז"שת לולא ףוסב
דחאכ רכוה הרהמ דע .ץינ'זיומ "רזעילא קשמד" לעב רזעילא יבר ק"הרה ויחא םיקהש
תודיסחה םוקישל תובר לעפ .תידרחה תודהיה יגיהנממו ,הרותה ילודג תצעומ ישארמ
תידיסחה הירקה התיהש ,קרב ינבב ץינ'זיו תירק תא הבר שפנ תוריסמב םיקהו היתודסומו
.לארשי ץראב הנושארה

תובגשנ הלצה תולועפ שארב דמע ,הירגנוה תנידמל הערה אוב םרטב ,המחלמה ןמזב
.המחלמה יטילפ תלצהבו םיובש ןוידפב קסע אוה ,תוממ הינמור ידוהימ םיפלא וליצהש
זאו ,אבצה ןעמל תורעיב דובעל ןוישר לביק הירגנוהב תואטיגה ומקוהשכ ד"שת תנשב
.טשרקובב ההשו הינמורל עיגה םיולג םיסנבו תורעיה ךרד טלמנ

עייסו ףסכב םיטילפב ךמת אוה ,הטלפה תיראש תא םקשל ןידרווסורגל רזח המחלמה םותב
םוהתב ועקשש רחאל המילש תודהיל םיבר םג ריזחה ךכו ,תינחורו תישפנ הניחבמ םהל
רבעו םוקמה תא בזע ,הינמור לע טלתשהל םידמוע םיטסינומוקהש הארשכ .שואיה
.היגלבב ןפרווטנאל

םש לע עדונ .ריאמ ןורכזב ץינ'זיו להואב ןמטנו ,ב"לשת ןסינ 'ט ק"שע םויל רוא קלתסנ
.םידעומהו ס"שה תודגא ,הרותה לע ,"םייח ירמא" ורפס

***

"!תורוד טלעטשיגפיוא ןבאה ייז"

ק"הרה ונתוח לצא ל"צז "םייח ירמא"ה תויהב ,ותוריעצב יכ ,ץינ'זיו ידיסח לצא עודי
שדוקה תדובע םעונב תוזחלו רודה יקידצ תא ריכהל ובל ףסכנ ,ע"יז הקבירטסמחרמ
ומצעב רפיס אוה .ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ לא שטיוואבויל לא םג זא עסנו ,םהלש
.(דבניראמ וא דבסלרק) שפונה ירתאמ דחאב שגפנ ע"נ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע םג יכ

ר"ומדאה היה ,"ןיליפת עצבמ"ב יברה אצישכ .ויתולועפ תאו יברה תא דאמ ריקומ היה אוה
לע ויברוקממ והשימ ריעה רשאכ .עצבמה דודיעל םתמיתחב ופרטצהש םינושארהמ ל"צז
לש ודובכב לזלזמ התא" :הדפקב ול רמאו ,לוזלז לש ץמש הזיא הזב האר אוה ,ותמיתח
ייז") "!הבושת ילעב לש תורוד ודימעה םה ,םמצע תא וחיכוה שטיוואבויל !לארשיבש לודג
.("!תורוד טלעטשיגפיוא ןבאה

הכמל האופר םידקמ

ינבמ ןיילק .ל.א ברה רפסמ ךכ .רודה יקידצ ןיב םוצעה יתמשנה רשקה לע דיעי אבה רופיסה
:(605) "ד"בח רפכ" תכרעמל ובתכמב קרב

תנשב תויהל יתיכזש תעב ,אדבוע אוה ידידב תניחבב ,ימע עריאש המ רפסל ינוצרב"
םוש זא דע יל היה אל .א"טילש שטיוואבוילמ ק"הגה ןרמ ק"כ לצא "תודיחי"ב ג"כשת
תיבגמ לש הבושח תוחילשב ב"הראב יתרקיבש ללגב קרו ,ר"ומדא ק"כל וא ד"בחל רשק
יתסנכנ םרטב .א"טילש יברה לא סנכהל יתשקיב ,דסחו הרות תודסומ לש תשר ןעמל
.הכרב תשקבל יתחפשמ ינב לכ לשו ילש תומשה תא "לטיווק" לע גוהנכ יתבתכ

ר"ומדאה ק"כ הנהו ."לטיווק"ה תא וידיב יברל יתתנ ,רבדל יתלחתהש ינפל ,יתסנכנשכ"
עתפלו ,"קתפב םירכזומה לכ תא ךרבי ת"ישה" :שידיאב יל רמול ליחתמו קתפב טיבמ
ומש תא תבתכש רוכבה ןבה" :יתוא לאושו ילא טיבמ כ"חאו ,קתפב טיבמ ,ורובידמ קיספמ
ול םיארוק ,יבר ,ןכ" :דימ יתינע לבא ,הלאשהמ יתעתפוה ינא "?השמ קר ול םיארוק ,השמ
רמול ר"ומדאה ק"כ ליחתמ בוש זאו ."השמ קר וארק ול םגש ינקז םש לע אוהו ,השמ קר
ול םיארוקש חוטב התא" :הבר ההימתב יל רמואו רצענ בושו "...לכ תא ךרבי ת"ישה" :יל
םשהש חוטב ינא ,יבר אל" :בוש הנוע עתפומה ינאו "!?השמ םייח ול םיארוק אל ?השמ קר
."!השמ קר אוה ול יתתנש

הלעה אל בושו ,וירבדב ךישמה ,לודג ןוהמת לש העונת ומכ ויפתכב ךשמ ר"ומדאה ק"כ"
.רופיסה לכמ יתחכש םימי המכ רחאל ךא ,אלפל רבדה לכ היה יניעב .אשונה תא

וב עגפ ,"רדח"המ רזח י"נ השמ ינב רשאכ ,ץראל יתרזח ובש םויב ,תועובש השולש רובעכ"
יתכלה .םימי המכ ךשמב יטירק בצמב היהו ,השונא העיגפ קרב ינבב אביקע יבר בוחרב בכר
,ץינ'זיומ ל"קוצז "םייח ירמא"ה ןרמ ק"כל יתאבשכ .העושיו םימחר שקבל םיקידצה ילודגל
."םימי תוכיראל הלוגס - םייח םשה תא ול ףיסות" :דימ יל רמא

,א"טילש שטיוואבוילמ ןרמ ק"כ לש "םיהומת"ה שדוקה ירבד קרבכ יב וכיה הינש התואב"
."הכמל האופר םידקמ" תניחבב ,"םייח" םשה תא תודיחיב יתויהב רבכ ול ףיסוה לוכיבכש
,םכח דימלת ךרבא םויכ אוהו ,שממ ותומדקל בשו םיסינב לצינ י"נ "השמ םייח" ינב ה"ב
.תובוט םינשו םימי ךרואל יתנינ ,הנושארה ותדכנ ט"זמב ול הדלונ םיישדוח ינפלו

המילש האופר ת"ישה חלשי ,תודיחיה תעב העושיה לעפ ר"ומדאה ק"כש קפס יל ןיא"
אובי יכ דע ,לארשי תיב ינומהל תומחנו תועושי עיפשהל ךישמיו ,ונברקב ןכושה 'ה שודקל
."א"בב הליש

םיאור ירה ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש שדוקה חור יוליגל ףסונבו ,תואב תוא רופיסה ןאכ דע
.דחא רוקמל תונווכמ תורוהטה םהיתובשחמ ,םיקידצה ילודג ןיב ינחורה ישפנה רשקה תא
("ךירבחמ ןושש ןמש" םירפסה תרדס ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


('א קלח) תבש תכסמ לע םירואיבו םישודיח

הניב ךורב ברה תאמ

'מע 474 הנומה ונינפלש רדוהמה רפסה לש ומש הז "תבש תכסמ לע םירואיבו םישודיח"
'א קלח .תבש תכסמ לש םיפדה רדס י"פע תואיקבו תופירח יאלמ םיינואג םירואיבב םישודג
ה"עב לולכי התע םידקא רואל ותאצוה לעש 'ב קלחו ,ז"ע ףד דע םירואיבו םישודיח ללוכ -
.תכסמבש םיפדה ראש לע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םירואיבהו םישודיחה תא

לכ לע תורעהו םירואיב םייוצמ ,םיכרכ תואמ לע הרוזפה יברה תרותבש ןה תומסרופמהמ
פ"ע - ללכבו ,תודיסחהו דוסה ךרדב ,לופלפהו הכלהה ךרדב ,הרותה יקלח לכב ןינעו ןינע
.ותוא ןינעמה אשונל םאתהב דמולה ינפל ותשגהו רמוחה זוכיר :איה ךכבש היעבה .ס"דרפ
תא ביחרהל ןבומכ ץפחו ,הרדסכ תבש תכסמ דמולה ,דמול לכו תובישי ירוחב - ונניינעב
ויניע לומ רדוסמ היהי רמוחהש ,ךכל קוקז ,וניבר לש השודגהו השודקה ותרותב - ותעד
.םיפדה רדס י"פע

טוקיל" ימאימב ד"בח ידיסח תבישי י"עש תכרעמ ירבח רואל ואיצוה ב"משת תנשב ,הנהו
תוחישב רואל אציש המ קר ללכ רפסה ."תודיסחבו הלגנב תבש תכסמב םירואיבו םישודיח
'תה תושעל לידגה התע .ב"משת תנש דע ספדנש המ קרו ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש תוהגומה
,םלועב ד"בח תובישי לכב הנשה תדמלנ תבש תכסמש הדבועה לגרלש ,לדנה ןהכה םהרבא
םג ללוכ הז רפסבש רמוחה .רבעב ספדנש המ לע הבורמ הפסוהב ,יברה תרותמ ךרעו טקיל
ןכו ,ב"נשת-ב"משת - םינשב רמאנש המ םג ללוכ ןכו ,יברה י"ע והגוה אלש תוחישו םירמאמ
,רתויב בר אוה רמוחה .מ"המ ר"ומדא ק"כ תומישרו ,"וביסמב ךלמה" םירפסב ספדנש המ
רעשו הלגנה רעש :םירעש ינשל קלוחמ ומצע רפסה .םיקלח ינשל רפסה קלוח ןכלו
.שדוקה-ןושלל ןאכ ומגרות שידיאב ועיפוהש םירבד .תודיסחה

.תראופמ ותכירכו םעט בוטב ךורע רפסה .ז.ש ולסכ ט"יב רואל אצי ,רפסה לש 'א קלח

.03-960-6018 :לט 3 .ד.ת ,ד"בח רפכ ת"הק םירפס תאצוהל תונפל שי תונמזהב


תכרעמל םיבתכמ


ןסינב "רשע-דחא"ל םיזמר

:ריעהל שקבא ,"ןסינב א"י" - "ונכלמ םוי" םע רשקב

'יחב ןינעב ,ב"נשת-א"שנת םינשב 'קה ויתוחישב מ"המ ר"ומדא ק"כ רמאש המ עודי .א
תניחב - "ןבשוחב אלו דח אוה תנא" לש הניחבה וז - הלבק י"פע יכ ראיבש ."רשע דחא"
דגנכש "רשע"ב זמרנ - תולשלתשהה רדס .תולשלתשהה רדסמ הלעמל אוהש יוליג ,"רתכ"ה
הלעמלש "דחא"ה והז - "רשע דחא" תניחב וליאו ,'וכו תורמאמ הרשע ,תוריפסה רשע
חישמה ךלמה י"ע הלואגב הלגתמ הז ןינעו ."רשע"ה ךותב הלגתמו ריאמ ךא "רשע"המ
."רשע דחא" תניחב לש יקולאה יוליגה תא םלועב תולגל ונינעש

מ"המ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ריעמ - "רשע דחא" תניחבל - ונרוד אישנ לש רשקל עגונבו
דחא" םוי - יולגב תואישנב ולש ןושארה םויה ,ןסינב "רשע דחא" - ותדלוה םוי :(םש)
.הזב איבמש םיזמר דועו ,(א"ישת) "רשע דחא" תנשב (טבש) "רשע דחא" שדוחב "רשע
.ןיבמל ידו

רטוח ןינעב והיעשיב קרפהש ןכו ,"רשע דחא" רפסמ ןינעב ל"רהמב ראובמ ןכש ריעהלו
- חישמו הלואג תיגוס ובש ןירדהנס 'מגב קרפה .א"י אוה 'ה חור וילע החנו 'וגו ישי עזגמ
תוכלה ם"במרב קרפה ,א"י קרפ - "אימש יננע םע וראו" - לאינדב קרפה ,א"י קרפ
,א"י רפסמב חישמ ןינעב תורוקמ כ"וכ דועו ,א"י קרפ - חישמה ךלמה ןינעב םיכלמ
.ונרציקו

."חישמ לש וחור הז" - "םימה ינפ לע תפחרמ םיקולא חורו" פ"הע ל"זחב אבומה עודי .ב
ק"כ לש 'קה ומשל ןווכמב הלוע הזו .1015 אירטמיגב - "חישמ לש וחור הז" :אלפ הז הארו
611050300.30-ל 4507040.40-ם 85040-מ מ"המ ר"ומדא
.1015 אירטמיגב = 505160200

.תונייעמה תצפהב החלצה תכרבב
פ.פ.ב.ד 'תה
תוירק - ל"תות תבישי

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew