ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה רייא
54 רפסמ ןוילג

?ןוילגב המ
ט"שעבה תדלוהל הנש 300 * םידיסח ירופיס * תוכלמ רבד * תכרעמה רבד *
תויומד * תודיסחה תרותב דוסי יגשומ * הלואגו חישמ * הרותה םלועב *
תכרעמל םיבתכמ * שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ירפס תריקס - םחנמ תרות *


תכרעמה רבד


"!רעבירא - הליחתכלמ"

ךרדב הכילהה :אוה תוניחבה לכמ שדוקה ץראב םייחה תחלצהל דוסיה
!'ה תכרבל ילכה הז רשא ,'ה רואב תווצמהו הרותה

מ"גבנ (לאומש ונבר) ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש תדלוהה םוי לח וב 'בב רשא רייא שדוח
.ש"רהמ יברה לש תונונשה ויתורמאב ןנובתהל ונל םרוג ,ד"בח יאישנל ישימחה ,ע"יז

םיישיאה וייח ךרד תא תנייפאמ איהו ,אמסיס תויהל הכפה רשא ,רתויב תמסרופמה ותרמא
גלדל ךירצ יזא ,הטמלמ תכלל רשפא יא םאש רמוא םלועה" :איה ,דחאכ םיירוביצהו
..."רעבירא הליחתכלמ" - "הלעמלמ" הליחתכלמ תכלל ךירצ - רמוא ינאו ,הלעמלמ
,רבגתהל ךירצ ,עונצ ןפואב לועפל רשפא יא םאש לבוקמ םלועב :איה םירבדה תועמשמ
ךירצ הליחתכלמש רמוא ינא לבא .ףקותבו הבחרהב לועפלו ,תועינמה לכ לעמ גלדל
!ףקותה אולמבו הבחרהב לועפלו תוערפהה לכ לעמ תולעתהלו רבגתהל

יטוקיל"ב צ"יירה יברה ומשב איבמ ,ונתפוקתל רתויב תילאוטקא הניה רשא תרחא הרמא
םלגד לע ותרח - "הנושארה הילעה" ישנא ,"ם"ייוליבה" רשאכ ,םינש 116-כ ינפל :"םירוביד
,לארשי ץראל תולעל םידוהיה ברקב הלומעת ושעו "הכלנו וכל בקעי תיב" - אמסיסה תא
חורב וז הילע התיה וליא :ש"רהמה יברה רמא ,תווצמו הרות לש דוסיהו סיסבה תחינז ךותמ
ףלא האמ שארב הלוע יתייה ,"'ה רואב" - קוספה ךשמהב תואבה םילימה יתש תפסותבו
!םידיסח

הכילהה אוה ,תוניחבה לכמ שדוקה ץראב םייחה תחלצהל דוסיה :הרורבו הטושפ ,הנקסמה
.'ה תכרבל ילכה הז רשא ,'ה רואב תווצמהו הרותה ךרדב

'ה רואב - הכלנו וכל

תכרבב ךרוצ שי יכ ןיבמ ידוהיה םעה .םימשבש וניבא לע אלא ןעשיהל ונל ןיא יכ שח םעה
תאבהלו ,שדוקה ץרא תומלשל ,ןורתפה תויהל לוכי הז קרו ,עבטה ךרדמ הלעמל ,ויסינבו 'ה
.םינורחאה חישמ ילבח לש וז השק הפוקת ךותמ ,הבורקה הלואגה

רבדה .ונקדצ חישמ תולגתהלו הכרבל ילכה איה 'ה ךרדל הבישה :רורב ןפואב ריבסהל בושח
לארשי ידלי ךוניח ,לארשי תבהא :יברה זירכה םהילע םיעודיה "םיעצבמה תרשע"מ ליחתמ
,הלואגו חישמ ינינע דומיל ללוכ ,היקלח לכ לע הרותל םיתיע תועיבק ,שדוקה תרהט לע
תורשכ ,שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת עצבמ
.ידוהי לכל - "הרותה רפסב תוא" ןכו ,החפשמה תרהטו

ג"ל תוכולהתבש ןויערה םצעב והז .יונישה תא םעב רידחהל ,הרותה ינב ,ונתוירחאב
- "ליח לא ליחמ וכלי"ב ךרוצה לע תורוהל ,אקוד הכילהב ןואגב תודהי םיציפמ ,רמועב
ויבתכמ"מ דחאב יברה ירבדכו .המלשה הלואגה - ףסכנה דעיה לא ,תומדקתהו הפסוה ,הילע
ליעל בותכש המ םויקל םיכוז "'ה רואב הכלנו וכל בקעי תיב" קוספה םויק י"ע :"םייללכה
ויכרדמ ונרויו בקעי יקולא תיב לא 'ה רה לא הלענו וכל ורמאו םיבר םימע וכלהו" :הינימ
.('ה 'ספל ם"יבלמבו ד"וצמב ןייעו ,'ב קרפ והיעשי) ."ויתוחרואב הכלנו

הליחתכלמ" - ץרמבו הפונתב ,הבחרהב ,ףקותב תושעל שי ,הזה רסמה תרדחה תא
תיזכרמ אמסיסל ותוא ךפה ,ונרוד אישנ יברהש ,ש"רהמה יברה לש ומגתפכ ,"רעבירא
.םייח ךרדלו

תמאו דסח

,דסח תיישעש ,ךדמלל ."תמאו דסח" םילימה דמצ תא ך"נתב םיאצומ ונא םיבר תומוקמב
אלו לוקלקל איביש ופוסו ,דסח וניא ,תמא לע תתשומ וניאש דסח .תמאה םע איה הדומצ
םעה ןושלבו .ומצע דסחב רבדה ףיסומ ,תמא ינדא לע תתשומ דסחהש לככ ךדיאמו .ןוקיתל
..."תמאה םע תכלל ךירצ"

שי םא רשא ,הרותה ידוסי 'להב ם"במרה ירבד תא יברה טטיצ ,א"שנת םיטפוש פ"ש תחישב
םידיתעה םירבד רמוא אוהו ,םש שרופמכ ,איבנב תויהל תוכירצש תולעמה לכ ולו ידוהי
רוסא"ו "ןועמשת וילא" :רמאנש ומכ ,ול עומשל שי ירה - 'וכו וירבד ונמאיו םלועב תויהל
,ונרוד אישנ לצא תאז וניצמש ןייצ הז רשקהב .(םש ,ם"במר) "ידימ רתוי וירחא רהרהל
."תואדווב והז"ש ,האובנב איה "שממ דימו ףכית אב (חישמ) הז הנה"ש העדוהה רשאו

תווצמהו הרותה ךרדל רוזחל שיש ,רוביצב םירידחמ ונאש ("דסח" -) רסמה ,ךכל םאתהב
ןפואב יכ ("תמא" -) תיעמשמ-דחו הרורבה העדוהב בלושמ תויהל בייח ,הלואגל תוכזל ידכ
:וזמ הרתיו .התארקל הנכה הוהמ ,תווצמהו הרותה ךרדל הרזחהש ךכ ,חתפב הלואגה - יאדו
יכ ,הנורחאל םסרפתהש "ןיד קספ"ב ופיסוה 'וכו תוליהקו םירע ינבר ,םיר"ומדא ,םיד"בא
ת"ישהש ,חישמה ךלמ אוה-אוהש רוריבב הלוע ויתוחישב רודה אישנ יברה ירבדמש ןויכמ
שי ךכל יא .תיאדו - האובנ לש ףקות הזל םג שיש ,וקספ ,ןכל ,וימחרב ונתוא לואגל וחלשי
.הילא תינחור הנכהכו הלואגה בוריקל ,הלואגו חישמ ינינע דומילמ קלחכ ,תאז דמלל

!בקעיל תמא ןתינו ,"בקעיל תמא ןתית" תא ,בקעי ינב ונא ,םייקנ הבה


תוכלמ רבד


'ה תדובעב רמועב ג"ל יזמר

הרותה תוימינפ דומיל ךותמ םלועה ךוכיזב ךרוצה לע הרומ רמועב ג"ל
לוע תלבקבו

,(א ,אכ ג"חז .א ,ט תינעת האר) "אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל" ל"זר רמאמ יפ-לע
.הרותב זמורמ רמועב ג"ל לש ונינע םגש ןבומ

ראובמכ - (בנ ,אל אציו) "הזה לגה דע" קוספב ,רמועב ג"ל לע זמר אבוה תודיסחה תרותב
תויתוא - "לג" - לע ססובמ זמרה .רמועב ג"לה רעש ,ןקזה ר"ומדאל "ח"אד םע רודיס"ב
.(רמועב) "ג"ל"

ק"כ ראבמש יפכ ,הרותה תוימינפ לש "הרות ןתמ" ותויה אוה - רמועב ג"ל לש ונינע ,הנהו
חרכהה לדוג לע םג הרומ - הז זמרש ,רמול שיו .(טיר 'מע ו"סרת ךשמהב) ב"שרהומ ר"ומדא
.אקוד ולא ונימיבו תודיסחה תרות תצפהו דומילב

וחקיו" ,זאש וירחא ופדרב בקעי תא גישה ןבל רשאכ רמאנ - "הזה לגה דע" :המדקהבו
'וגו דע הזה לגה 'וגו דעלג ול ארק בקעיו אתודהש רקי ןבל ול ארקיו ,'וגו לג ושעיו םינבא
'פ) ."הערל 'וגו הזה לגה תא ילא רובעת אל התא םאו הזה לגה תא ךילא רובעא אל ינא םא
.(םש ,אציו

"הרותה רוא"ב ראבתנו אבוה) "ריאמה רוא" רפסב אתיא ,בקעי ירחא ןבל תפידר ןינעב ,הנהו
ירחא אוה ףדורש ןבל המדש יפכ אל) ,אוה יתימאה םעטהש ,(ךליאו א ,טסתת ('ה ךרכ) אציו
ןבל לצא וראשנ ןרחב בקעי לש ותדובע םויסבש יפל (אלא ,ו"ח ול ערהל ידכ בקעי
תא ול ןתיל ,בקעי ירחא ןבל ףדר ןכלו ,בקעי י"ע וררבתנ אל ןיידעש תושודק תוצוצינה
.השודקה תוצוצינ תאלעהו רוריב רמגויש ידכ ,ולצא וראשנש תונורחאה השודקה תוצוצינ

רחא דמוע הז הנה"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ ,אחישמד אתבקע - הלא ונימיב ותמגודו
תויולגה לכב השודקה תוצוצינ רוריב לש הדובעה ירחאלש ,(81 'מע א"שת תוחישה רפס) "ונלתכ
תמגודבו ךרד לע) םינורחא יכה תוצוצינה רוריב תויהל ךירצ ,הנורחאה ,וז תולגל דע
ריבעא האמוטה חור תאו" דועיה םייוקי זאו (ןרחמ האיציה תעב םינורחאה תוצוצינה רוריב
תולגהמ םיאצוישכ ,ולא ונימיבש ןויכמ ,הנהו .ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ אובב ,"ץראה ןמ
תויהל הכירצ ,רתויב םינורחאה תוצוצינה רוריב םילשהל םיכירצו ,הלואגה לא ("ןרח")
.הרותה תוימינפ דומילב וקסעי םיטושפ םישנא וליפאש ןפואב הרותה תוימינפ תצפה

,רתויב םינורחאה תוצוצינה רוריב םילשהל םיכירצ ונימיבש ןויכ :אוה רבדה םעטו
יכ תודיסחה תרות תצפהו יוליגב ףיסוהל ךירצ ןכלו ,ונקדצ חישמ תאיב לועפל הז-ידי-לעו
שדוק-תורגאב אבומכ ט"שעבל חישמה ךלמ ירבדכ ,"אחישמ אכלמ אד רמ יתא" הז-ידי-לע
.("בוט םש רתכ") ט"שעבהד

* * *

:"לג"ה ןינעל "הרותה תוימינפ" ןיב תוכיישו רשק אוצמלו ףיסוהל שיו

(בקעי) "ררבמ"ה ךירצ ,רתויב םינורחאה ולא ,דחוימבו ,תוצוצינה רוריב ךרוצלש יפ-לע-ףא
םהיניב הציחמו קספה תויהל ךירצ ,םוקמ לכמ .(ןבל) "ררבתמ"ה ישובלב שבלתהלו דריל
אל ינא" ,"לג"ה ןינע והזש - "ררבמ"ה לע "ררבתמה"ד היוצר יתלב העפשה עונמל ידכ
ינינעב קוסעל ךרוצ שי :רומאל ."הערל 'וגו ילא רובעת אל התא (ו) 'וגו ךילא רובעא
לבא ,םלועב וקלחו תימהבה שפנהו ףוגה תא ררבל ידכ ,םהימודו היתשו הליכא ,םלועה
תדובע" דבלמש העידי ךותמ ,םלועה תוירמוחמ הלדבה לש ןפואב תויהל ךירצ השעמ תעשב
םילבקמ אל - הז-ידי-לע ,הז ןפואב םיקסועשכו .םהיניב תוכייש םוש ןיא ,"םירוריבה
לציו" :בותכה ןושלב זמורמכ ,תוקולאל ילכ םלועהמ םישוע ,אברדא אלא ,םלועהמ העפשה
.(ט ,אל אציו) "יל ןתיו םכיבא הנקמ תא םיקולא

הרותה תוימינפ דומיל ידי-לע יכ ,הרותה תוימינפ י"ע (דחוימב) אוה "לג"ה תושעל חכהו
,תוקולא אוה םלועה תואיצמ לכש ,(הל ,ד ןנחתאו) "ודבלמ דוע ןיא"ש הרכהו הנבהל םיאב
חישמה תאיבב הלגתתש תומילשל דעו ,תוקולאל ילכ השענ םלועהש םילעופ הז-ידי-לעו
'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" ש"מכ (הרותה תוימינפ תצפהו דומיל י"ע)
."רביד

* * *

:רמועב ג"ל םע תוכיישב - "לג"ב ןינע דועו

- "לוע תלבק" :ונינע - 'ה תדובעבו ."לג ושעיו םינבא וחקיו" ש"מכ ,םינבאמ השענ - "לג"
השגדהה רקיעש ,"תויתוא" לע תוזמור "םינבא"ש ראובמ ,(ב"ימ ד"פ) "הריצי רפס"ב ,ןכש
זמרנ הזש ,לוע תלבק לש ףקותה לע אלא ,(ןכותה) הגשהו הנבהה לע אל אוה "תויתוא"בש
."םינבא"ב

אל :רמולכ ,םינבאמ אוה ,םלועה ינינעל השודקה ינינע ןיב קיספמה "לג"ה :ךכמ הארוההו
"לג" ןיב תוכיישה יהוזו .ךכב םיחילצמ - לוע תלבק ידי-לע אקוד אלא ,הגשהו הנבהב יד
ינפב תולטבתה - "האדוה" לע דמלמ הזש ,"דוהבש דוה" אוה רמועב ג"ל :רמועב ג"ל םויל
.הגשהו הנבהמ הלעמל הזש יפכ ,םימש תוכלמ לוע תלבק ךותמ ,לכשהמ הלעמל ,'ה
([י"שת'ה תויודעוותה ךותמ] אצ 'יס ,ע"היפס - "םידעומה ירעש" יפל רצוקמו דבועמ)


םידיסח ירופיס


הכרב לש ןייעמ - הקדצל רלוד

תבחרב וילגר לע יברה דמע עובש רחא עובש ,ןושאר םוי ידימ ,ו"משת'ה ןסינ א"ימ לחה
קינעהו הרבחה תובכש לכמ םישנא לש םהינפ תא לביק ,תוכורא תועש ךשמ '770'-ל הסינכה
.םיקוזינ םניאש 'הוצמ יחולש'ל םתוא הנימ ךכבו ,הקדצל םתקולח םשל םירלוד םהל

ועיגהש ויה ,הכרב לבקל ואבו םהייחב םיכרד תמוצב ובצינש ויה .םיחרוא יפלא - עובש לכב
.תינחור הארשה גופסלו קידצ לש ורואל םמחתהל - ךכ םתס ואב םיברו ,הקיצמ היעב ללגב
.םאובל תוביסה רפסמ ןכ - רותב םידמועה רפסמכ

.תובישי ישארו םיר"ומדא ,םינבר :םלועה תודהי לכ לש גציימ ךתח היה לודגה להקה
,לבת ינפ לע הנידמ לכמ םיחרוא ,תוליהק יגיהנמ ,םינשב םיכר םידלי ,םידבוכמ םיליכשמ
.ב"הראמו לארשימ םייטילופ םישיאו ,הלאכ ןיידע םניאשו םייתד

דחא קדנופל םנמזמ

םידוהי ינש ונמנ םילשוריל ןוירוג-ןב הפועתה למנמ הכרד תא התשעש תינומה יעסונ םע
,"?ודובכ ןינמ" תיתרוסמה תידוהיה הלאשה ירחא .תיתרגש החיש ולהינו ,וריכה התע הזש
:תשקבתמה הלאשב ךישמה ימלשוריה וחיש ןב .ןפרווטנאמ ידוהיכ םיעסונה דחא ומצע גיצה
"?ןאכל ותוא איבמ המו"

ךא ,תילארשיה תוחיתפב לגרומ היה אל יפוריאה ויפוא .עגרל ססיה ןפרווטנאמ ידוהיה
.ונומא תא שכר בשומל ורבח לש ולוקב והשמ

יברה ןמ שקבל ידכ ןילקורבל יתעסנ רבעש ץיקב" ,רמאו חתפ ,"תמאה תא ךל רמוא"
יתפלחשכ .םלוה ךודיש ורובע אוצמל ונישקתה דואמש ,הכנה ינב רובע הכרב שטיוואבוילמ
הקדצל' - ףסונ רלוד יל ןתנ ךכ רחא .'תובוט תורושב' רמאו רלוד ידיל רסמ ,יברה ינפ לע
.'שדוקה ץראב

רשקה המ ןיבהל יתחלצה אל .לארשי ץראמ חרוא ינאש תועטב רבס יברהש ענכושמ יתייה"
םוי .םיגחה תפוקתל ונסנכנו ופלח תועובש .ןפרווטנאל יתרזחו ,יתלביקש הבושתה ןיבל יניב
םיגאדומ ונייה ונינש .םייתחפשמ םינינעב יתשא םע יתחחוש ,תוכוס דעומה לוח ימיב ,דחא
הלע ,החישה ךלהמב .םינשה םע רתוי ריעצ השענו ךלה אל ןבומכש ,הכנה וננב תודוא דואמ
.יברה םע יל היהש שגפמה רבד

'יברה ירבד תא רתוי הבר תוניצרב תחקל ונילע היה ילוא' .תוקומע תובשחמב העקש יתשא"
םש תתל ידכ לארשי ץראל עסו ךתדובעמ שפוח ימי המכ חק .רמאש המ השענ הבה' ,הרמא
.'יברה רמאש יפכ ,הקדצ

תונותנ ויניע ויה ,ורופיס תא רפיסש תע לכ .תינומב ידוהיה םכיס ,"ןאכ ינאש הביסה וזו"
לש וינפב ןיחבה התע קר .וחיש ןבב טיבה אלו תינומה תונולחל דעבמ ףקשנש ףלחתמה ףונב
.תושגרתהו המהדת לש תשרא ןהב התייהש ,ודיצלש ימלשוריה

יתלצנ ,םיגחה תא יתיליב םש ,קרוי-וינמ התע רזוח ינא םג" ,ימלשוריה רמא ,"דואמ רזומ"
יברה .תרשואו האושנ התוארל דואמ םיצור ונא .יתיב רובע הכרב שקבל ידכ תונמדזהה תא
."'בורקב בוט ךודיש' :רמאו תבה רובע (שבד תגוע) 'חקעל' תסיפ יל ןתנ

ףא יתב - ןיבמ התא .אשונה תא קודבנ ונינשש יאדכ ילוא" .הכורא המישנ חקל ימלשוריה
."הכנ איה

...רצק ןמז רחאל הכרענ ןיסוראה תביסמ

םירוויע חקופ

לודגה סנה לגרל תולעפתהבו החמשב ד"בח-רפכ שעג ח"נשת'ה רייא ג"י רומא תשרפ ק"שב
.תבשה לש המוציעב ללוחתהש

ךוביס תובקעבו ,םישדוח יצחו השלשכ ינפל התלח 'יש רטכש יכדרמ 'ר ח"הרה לש ותייער
םידידיהו החפשמה ינב לכ תא דאמ ביצעה רבדה .ל"חר היניעב הרוועתנ קדייח םרגש
יוכיסה ,םיאפורה ירבד יפל .רתויב הליעפ התייה זא דעש םידליל אמאב רבודמ ןכש ,םיברה
ןוגיהו לבסה תא ראתל ןיא .םינש המכ דועב קר ירשפא תויהל לוכי היניע רואמ תרזחל
.החפשמה לש םקלח תנמ היהש

רמאו הלוחה לא השגנ ,עודי םרט המשש תחא השא העיגה ,רומא תשרפ ק"ש ברעב ,הנהו
רבכ רלודה יל .המלש האופרל ונממ יתלבקש שטיוואבוילמ יברהמ רלוד ידיב שי" :ךכ הל
."האופר ךל םג היהת 'ה תרזעבו האופרל רלודה תא ,תא יחק וישכע ,יתארבהו רזע

אמא :וידלי ידי-לע יכדרמ 'ר לא המיהדמה העדוהה העיגה ףסומ תלפת לש המוציעב
קובקב םע תסנכה תיבל רזחו ויניע ומב לודגה אלפה תא תוארל התיבה ץר אוה !!!האור
רחאל דימ המייקתהש םידידיו םיער תודעוותהב םיבוסמה וכרב וילע הקשמ לש לודג
.חישמה ךלמ שטיוואבוילמ יברה תא ונל ןתנש אוה-ךורב-שודקל ללהו חבש ךותמ ,הלפתה

!ןימאת לא ?תאצמ

הירט םא לככ .(1987) ז"משת ילוי שדוחב 'א םוי לש ורקובב םיענו םימח היה ריואה גזמ"
תקוניתה ,תרשואמו העוגר תויהל הכירצ יתייה ,תועובש השיש תב תרדהנו האירב תקוניתל
שדחלו החונמב תוברהל יתחלצהש ךכ ,הליכאו הניש לש םיעובק םיסופד חתפל הלחה רבכ
ירחא יתכרעש תויתרגשה הקידבה תואצות .תגאדומו החותמ יתייה םלוא .ייתוחוכ תא
הלחמ' .תושפנה תשש תב יתחפשמ רובע יל ויהש תוינכתהו תווקתה תא וצפינ הדילה
םיאפורה תא עומשל יתלוכיו העבה תורסח םינפב האפרמב יתבשי .םיאפורה ורמא 'תינטרס
יתנמאה אלו .יטירק בלשל העיגה הלחמה ןכש ,עצבל שיש ףוחד חותינ לע והשמ םירמוא
!יתודוא םירבדמ םהש

םע שגפהל הרומא יתייהש ינפל .הוקת לש ןרק יל היה 'א םויב שמש ףוטש רקוב ותוא"
.הקדצל םירלוד קלחמ אוה רשאכ יברהמ הכרב שקבל יתטלחה ,תפסונ תוצעייתהל אפורה

יתרמא ,שידיי בוט תרבוד ינניא םגו השלחו תינבצע ינא ילא הולתתש יתנכשמ יתשקיב"
.דימ המיכסה איהו .הל

ואצמש ורמא םיאפורה' :שאונה יבצמ לע הנכשה ול הרפיס ,יברה לא ונברקתה רשאכ"
.'ןטרס

.בחר ךויחב יברה בישה ,"הז תא ודבאי םה זא"

בורמו ,תונכומ יתלב ונתוא השפת יברה לש תינינעה הבושתה .ןיטולחל תומומה ונייה ונינש"
.דחא לוקב ונינש ונטלפ ,"?המ" .עומשל ביטה אל יברהש ונבשח הכובמ

.'ודבאי םג - ואצמש המ ,ונ .ואצמש יל תרמא' :ךייחל ףיסוה יברה"

יתרמא 'תועובש השיש תב תקונית יל שי' :יכבב יתצרפו יברה ירבדמ יתנבה רבכ הז עגרב
.תילגנאב ול

.'םיבוט םישעמלו הפוחל ,הרותל הלדגל יכזת' :רמאו םוחב ילע טיבה יברה"

תראממה הלחמה - הנחבהה ןמ םהב םירזוח םה יכ םיאפורה יל ועידוה ןכמ רחאל רצק ןמז"
"!התייה אל וליאכ המלענ
("ומע לכל בוט שרוד" רפס)


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


ט"שעבה תמשנ

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ
הרדסב ישיש רמאמ

:ושדק תוחישמ תחאב אבה רופיסה תא הליג ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ דוה

תויונמדזהה תחאב הליג ,םירתסנה םיקידצה תעונת לש ישילשה אישנה ,םש-לעב םדא יבר
:ותמשנ שרוש תא ,בוט םש לעב לארשי יברל

היה םימת ךא ,ללפתהל קר היה לוכיש דחא ידוהי ,תפצ שדוקה ריעב יח ,ג"לש תנשב
.תכל ענצהו וישעמב

ותלאש לעו ,ורדח תלדב םיקפוד עמש ,"תוצח ןוקית" תכירע ורמג ירחא ,הלילב תחא םעפ
הרדחה סנכנ איבנה והילאו תלדה תא חתפ שיאה .בוטל רוכז איבנה והילא :ול ונע ?םש ימ
תאיב תנש תא ךתולגל יתאב - :רמאיו שיאה לא הנפ איבנה והילא .החמשו הרוא אלמתנש
וקספ וללגבש ,ךלש "הוצמ רב"ה םויב תישע המ יל רפסתש רבדב שי יאנת ךא .ונקדצ חישמ
.םימלענ תודוס ךל תולגל ידכ ינפ יוליגל הכזתש הלעמ לש ןיד תיבב

,ה"בקה לש ודובכל קר יתישע - יתישעש המ - :תומימתב איבנה והילאל הנע יתפצה ידוהיה
רשא תא איבנה והילא יל הלגי אל ךכ םושמ םא ךא .םירחאל תאז תולגל ינא לוכי ךיאו
תאז איבחהל אוה ךירצ השוע ידוהיש המש ינלבוקמ יכ ,םיכירצ אל - יל תולגל אוה ךירצ
...ודבל אוה ךורב שודקה לש ודובכל קר תויהל ךירצ רבדהו ,םדא ינב יניעמ

ותומימתמ דאמ לודג שער םק םימשבו .המימשה לעיו הכרבל-ונורכז איבנה והילא ול הלעתנ
אוהש המש דבלבו ,ונקדצ חישמ תאיב ץק יוליג תאו איבנה והילא תא החדש הז שיא לש
הלגתי איבנה והילאש קספו רבדב ןד הלעמ לש ןיד תיב .דבלב םימש םשל קר היהי השוע
.םימלענ תודוס ול הלגיו הרות ודמלי ,תפצב הז שיאל תינש

.ותשודקו ותולדגמ עדי אל דחא ףאש תכל ענצהו םימת קידצ ,ארדב דח היהנ הז טושפ שיא

הלעמ לש ןיד תיב טילחה םירבדו ןיד ירחאו ,ומלועל רטפנו םימיב אב שיאהו םויה יהיו
השדח ךרד הלגתת ודי לעו תולגתהל וילע ופכיו הזה םלועל םעפה דוע תדרל היהי ורכשש
דחאו דחא לכ בלב שדח רוא ריאיו שדוקה חורו הרהט חורב םלועה תא רהטלו ססבל ,םלועב
.ץקה תא ברקיש העד ץראה האלמו םימש םש שדקתי ודי לעו

.בוט םש לעב לארשי יבר לש ותמשנ איה - יתפצה ידוהיה לש וז ותמשנ
(3 'מע א"ח ןייטשנצילג .ח.א ברה תכירעב ,"ד"בח ירופיס רצוא")

* * *

:רואיב ךירצו

?תפצ - רתסנ קידצ ותוא לש ומוקמ ןויצ בושח עודמ .א

?ץקה יוליגב ורכש ןיבל - ותגהנה ןיב רשקה המ .ב

?ויתועידיב טושפ תובר םינש היהי ההובג הכ המשנ לעבש ןכתי דציכ .ג

גיהניש 'ה תדובע ןונגסב יברה רואיב רבדב (53 'סמ ןוילגב) םדוקה רמאמב ונבתכש המ יפ-לעו
"דוד ידבעו" ה"ד תודיסחה רמאמב הנהד .ל"נה תולאשה תא בשיילו ראבל ןתינ ,חישמה
,ובש גונעתה תניחבמ םג הלעמל היהת הדובעהש אוה יוליעה תומילשו" :ראבמ ו"משת'ה
תוינפ וליפא ,םינינעו תוינפ םוש ילב ,ה"בקה לש ונוצר אלמל ,לוע תלבק ךותמ 'ה תדובע
םלועה ייחל הכזאש ידכ הינפה ליבשב אל וליפא תויהל הכירצ הדובעהש ...השודקד
- ידבע ןינע והזש ,ראבמ דוע ."חישמה תומיב - אובל דיתעל היהת וז תומילשד ,אבה
םוש ילב - ןודאה ןוצר תואלמל - ונינע לכש ,'ה ןודאל לוטיב - דבע תניחב ,חישמבש דוד
.תידדצ הבשחמ

הדובע"ה רומאכ ונינעש ,"חישמ תמשנ" היה ט"שעבהש תודיסח ירפסב עודיה יפ-לעו
הנה - "חישמ תמשנ" איהש ,ט"שעבה תמשנל הכזש ,יתפצה ידוהיהש םיאצומ ןכל ,"המשל
,ןויכמו ."ישונא רדגמ הלעמל" ,אלפנ יכה ןפואב ,"המשל"ד ןפואב - היה ותדובע ןונגס
עודמ ןבומ - ,הלואגה תא םיאיבמ "המשל"ש ןפואב הדובע י"ע ירה ,םש רמאמב ראובמכש
."ץקה יוליג"ב היה ורכש

"המשנה םצע" דצמ 'ה תא דובעל ידכ ,וזה השודקה המשנה תא ודירוה םימשמש ,אצמנו
הדובעב והוכיז אל ,איבנה והילא יוליגל דע ירהש ,"םייולגה תוחוכ"ה דצמ אלו ,התרהטב
דע ,המשל איה ותדובעש - "לעופב השעמ" לש ןחבמב חכוהש רחאלו .דומילו העידי דצמש
הכז - דבלב ומצעב 'ה דובכל וישעמ השע יכ ,'ה חילש - איבנה והילאל תולגל ברסש
.הלואגה תא איבתש ךרדה תא לולסל תוכזבו ,תודוסה תעידיב ,םלשה ורכשל

- "העושיל תיפיצ" םש לע אוהש - "תפצ" םשה ןכותב מ"המ ר"ומדא ק"כ רואיב עודי הנהו
יברקמו ,(רהוז) "לילגד אעראב אחישמ הכלמ הלגתי" יכ ,"תפצ"ל תכיישה ,הלואגל היפיצה
תנבומ ךכב .ולעפו וררוגתה הב - ע"יז םילבוקמה ,הרותה תוימינפ דומיל י"ע - הלואגה
לכ תליע ,תוביסה בבסמ בבוסש יפכ ,תפצ ק"היעל ,הז קידצ לש ותגהנהו וייח ןיב תוכיישה
.ה"ב תוליעה
ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


תובישיה ידימלתל "םינמזה ןיב" תובישי

תובישי ,ןייטשלרפ םחנמ ברה ל"כנמה לש ונוגראב ה"תא זכרמ םייק הנשה םג ,הנש לכבכ
.תוינוכיתה תובישיה ידימלתל ,ץראה יבחרב םידקומ רפסמב "םינמזה ןיב"

הלואגב םירועיש ,םיחספ תכסמב תויגוס תיתבישיה תכסמה דצל תובישיב ודמל םידימלתה
זכרמ ר"וי .ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ירואיב םע הדגהה תא םידימלתה ודמל ןכו ,חישמו
.םירוחבה םע דעוותהו תובישיה ןיב רבע א"טילש יקסמוטסוב ריאמ ברה עיפשמה ,ה"תא
רוא - ה"תא זכרמב .ךרע ירקי םיסרפ וקנעוה םינמזה ןיב תובישי תרגסמב םיפתתשמל
םודיק לע םידקוש ולא םימיבו ,םיפתתשמה לש ברה רפסמה תא קופיסב םיאור - ד"בח
.הרותה ינב רובע םיפסונ םיטקייורפ

תוירקב "היח שפנ" תבישי לכיהב םיינרות םיעוריא

םיינרות םיעורא ינש וירחאלו פ"מהוחב ומייקתה ,תוירקב ד"בח - "היח שפנ" תבישי לכיהב
ךורב 'ר ח"הגה :םירועיש ורסמ - מ"הוחב םייקתהש "הרות סנכ"ב .תוכיאבו תומכב םילודג
שאר - א"טילש םזיפ לאגי 'ר ח"הגה ,דולב ד"בח תנוכש בר - א"טילש ץיבוקרוי זעוב
ח"הגה ,הפיח - לאומש תירקב ד"בח תליהק ברו תוירקב םימימת יכמותו היח שפנ תובישי
"ףסוהי ןורכז" ללוכ שארו תג תירקב ד"בח תליהק בר - א"טילש אפלוו רעבוד םולש
.תוירקהו הפיח ד"בח ת"ת להנמ - םזיפ םהרבא ףסוי 'ר ח"הרה ןכו ,םילשוריב

הלגנב םירועיש ורסמ ,ןופצהו הפיחמ םיבר תובישיה ידימלת ופתתשה וב דחוימ סנכב
ןמלז רואינש ברה ,תוירקב "םימימת יכמות"ב עיפשמ - רעמורפ ךונח ףסא ברה :תודיסחבו
.ןייד ןרילו ילק ריאמ-ןימינב ,רמורפ לדנעמ םחנמ םימימתהו ,תוירקב ת"ותב מ"ר - ןמלה
םירוחבה םעו ,תובישיב שדחה םידומילה ןמזל הרזחה לגרל ,"תודעוותה" המייקתה םויסל
- "ינחורה זכרמ"ה שמשמ ךכ ,םזיפ םהרבא ףסוי ברהו ןמלה ןמלז רואינש ברה ודעוותה
רובע ,תודיסחו הרותל תבאוש ןבאכ ,ה"ע אקשומ היח תינקדצה תינברה ש"עש "היח שפנ"
.ה"ב הבר החלצהב ,ולוכ רוזאה

י"בשר תחמשו אלוליהה םוי לגרל רמועב ג"ל תכולהת

םוסרפו תדחוימ החמש םע - ולוכ םלועב ,רמועב ג"לה םוי תא ןייצל ,םסרופמכ ,גיהנה יברה
םיטלשב םיפפונמ םהשכ ,"םשה תואבצ" - לארשי ידלי י"ע תוצוח לכ שארב ידוהי ןואג
םידוהי יפלא תואמ .הלואגה בוריקל תווצמבו הרותב תוקזחתה לש רסמ ילעב םינולגדו
םע ןנשל יברה שקיב םתוא ,"שדוקה יקוספ רשע םינש" םע דחי "לארשי עמש" תא וקעזי
ידלי יפלאל יזכרמ סוניכו הכולהת םייקתת םילשוריבש תבשה רככב .לארשי ידלי לכ
בונורהא קחצי ףסוי ברה תושארב ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ זכרמ ןוגראב ,ר"בשת
ילתפנ ברה םילשוריב יתודיסח יכוניח זכרמה להנמ ידיסחה ךנחמה לש חלצומה וחוצינו
תצפהל תדחוימ תוליעפ ד"בח ידיסח םימייקמ ,י"בשרה ןויצ די-לע ןורימב .טור ןהכה
.ןיליפת עצבמו הלואגה תרושב םוסרפ ,תודיסחה


הלואגו חישמ


הנומאב רקיע - חישמה תאיב

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב ןושאר רמאמ

ירקיעש ...רוכזנש ךירצש הממו" :ל"זו ,י"פ ןירדהנסב תוינשמה שוריפב ם"במרה בתכ
."תודוסי רשע השולש היתודוסיו ונתד

,אוביש תמאלו ןימאהל :אוהו - חישמה תומי" :ל"זו ב"יה רקיעב בתכ ,הזל ךשמהבו
תורבס ול השעי אלו ,ןמז ול םישי אלו .ול הכח - המהמתי םא" .רחאתיש בושחי אלו
."ןיציק יבשחמ לש ןחור חפית" :םירמוא םימכחהו .ותאיב ןמז איצוהל תוארקמב
ולדגלו ;םלועמ ויהש םיכלמה-לכ-לע דובכו הלעמו ןורתי ול היהיש ,וב ןימאישו
,םולשה וילע ,ונבר השממ םיאיבנה לכ וילע ואבנש-המ יפכ ,וליבשב ללפתהלו ובהאלו
הדעיש הרותב רפכ - ותלעמ ולצא טעמתנ וא ,וב קפתסהש ימו .םולשה וילע כאלמ דע
לארשיל ךלמ ןיאש - הז דוסי ללכמו ."םיבצנ םתא" תשרפו "םעלב" תשרפב שורפב וב
ךרבתי-םשב רפכ - תאזה החפשמה לע קלוחה לכו .דבלב המלש ערזמו דוד תיבמ אלא
."ויאיבנ ירבדו

םיקרפב 'א רמאמ םירקיעה רפס האר) הנומאה רקיע איה חישמה תאיבב הנומאה המל ,ושקהו
הרוי קלח רפוס םתח ת"ושב ןכו (('ב 'מע ד"מ ףד ךיתווצמ ךרד האר - לאנברבא י"רל) הנמא שאר .םינושארה
.(ש"ע ,ו"נש 'יס העד

םיאיבנב ,הרותב תשרופמ האב חישמה תאיבש יפל" והזש ראיב םש הנמא שארב הנהו
."'וכ םיבותכבו םיאיבנבו הרותב רפוכ וליאכ אוה ירה ותאיבב רפוכה ןכל 'וכ םיבותכבו

רקיע היהי ך"נתב שרופמ אבש רבד לכ םאה ,רואיב ךירצ הז ץורית יפל הרואכל לבא
תא הז יפל הנמ רבכ ם"במרה ירה :איהו ,תרחא אישוק תקזחתמ הז יפלש ,דועו ?הנומאב
רמאנש רבד המו ,רמוחו לק םירבדה ירה כ"או ,םיאיבנה ירבדבו הרותב הנומא לש םירקיעה
רמאנש רבד המכו המכ תחא לע ,וב ןימאהל ךירצ דבלב תחא םעפ קר םיאיבנב וא הרותב
ירפס לכש (ב"ה א"יפ םיכלמ 'לה) ם"במרה ןושלכו) םיבותכבו םיאיבנבו הרותב םימעפ המכ
היהת חישמה תאיבב הנומאהש ךרוצה והמ כ"או .(חישמה תאיב ןינעב םיאלמ םיאיבנה
?ומצע ינפב רקיע

כ"או ,תווצמו הרותה לע לארשיל רכש םה ותפוקתו חישמה תאיב ןינע הרואכל ירה ,דועו
.שנועו רכש ןינעב ,א"יה רקיעב םג לולכ והז

,םירקיעה ללכב חישמה תאיב תא הנמש ם"במרה לע בתכ ('א קרפ םש) םירקיעה רפסבו
רבכ יכ ,ל"ז ם"במרה בתכש ומכ השמ תרותל רקיע חישמה תאיב ןיאש :ל"זו
הנומא ילב םייקתהל השמ תרותל תורשפא שיש ונייה) ותלוז התואיצמ רייוצי
הנימאהל תידוהי תד לעב לכל יואר הנומא (קר) איהו (אלא ,חישמה תאיבב
.ש"ע .ל"כע .'וכ

דחא וניתלואג היהתש ןימאהל ןפוא םושב יל א"א ךא" :ל"זו ,םש רפוס םתחב בתכ ןכו
וניאטח ו"ח היה ולא רמאנשו - הלילח המוחה לופית דוסיה לופי םאשו תדה ירקיעמ
םלועל םיחדנ םהש םיטבשה תרשעב ע"רל ל"סדכו םלוע שוריג ונתוא שרגיש םימרוג
ירבדמ וליפא ד"וי לש וצוק תונשל וא םימש תוכלמ לוע קורפל םה םיאשר הז ינפמ
ךנוצר תושעל ,הבוטמ עובשלו ץראה ירפ לוכאל 'ה דובענ אל ונחנא .הלילח ,ןנבר
הז ןיאו .וצפחו ונוצרכ ונממ השעי ונחנא 'ד ידבע ןפוא לכ לעו פ"כעו - יתצפח יקלא
הרותב ןימאהל לכה דוסי רקיעש ןויכ ךא .ןינב םוש וילע תונבל דוסי אלו רקיע
םש ן"במר ש"מכ וניזאה 'פבו םיבצנ 'פב הנורחאה וניתלואג רמאנ םשו םיאיבנבו
רקיעב רפוכ ירה זלה הלואגה לע קפקפמש ימ כ"א םיאיבנ ירבדב הזמ הברהו
."םיאיבנהו הרותה תנמאה

,ונייהו .תווצמו הרות םייקל רשפא חישמ תאיב ילב םגש רמאש ץ"בעיה םשב אבומ ז"דעו
,ןינב דמוע וילעש דוסי תמגודב ,צ"מותה םויקל דוסי אוה חישמה תאיבש רמול רשפא ךיאש
ה"בקה היה אל ו"ח םאב וליפא ירה וננינעב וליא ,ןינבה לפונ דוסיה לטבתמש ןינבב ירה
ץ"בעיהש המודמכש ןייצל שי לבא) צ"מותה לכ םויקל תורשפא התיה ,חישמ אוביש חיטבמ
םיחוכיוב ורמאנש םירבדהמ קלחש עודיו ,םירצונ םע חוכיו ירבד ךותב הז (רמא וא) בתכ
.(שקב היחד תניחבב םה וליא

ירה :ןכ לע רתי .ב ?הנומאב רקיע חישמה תאיב ןינע היהי םעט הזיאמ .א :תוישוקה םוכיסל
וילעש דוסי הז ןיא ןכ םא ,חישמה תאיבב הנומא ילב תווצמו הרותה לכ םייקל תורשפא שי
םירקיעב לולכ רבכ אוה ירה ,רקיע תויהל ךירצ הזש םעט אצמנ םא וליפא .ג .ןינבה דמוע
.ומצע ינפב רקיעכ הנמנ המלו (שנועו רכשו םיאיבנה ירבדבו הרותב הנומא) םימדוק

פ"ע" :ל"זו ,הרעהב 280 'ע ח"יח תוחיש יטוקלב בתכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הנהו
יפל" קר אל אוהש ,םירקיעהמ 'אל חישמה תאיב הנמ ם"במרהש המ ראבל שי ל"נהכ
ירה ותאיבב רפוכה ןכל 'וכ םיבותכבו םיאיבנב הרותב תשרופמ האב חישמה תאיבש
א"כ ,(ל"נה הנמא שארה ירבד) "'וכ םיבותכבו םיאיבנבו הרותב רפוכ וליאכ אוה
המויקו הרותהש ןמז ה'יהיש אוה ה'ירדגמ 'אש ,הרותה רדג תומילשל עגונ הזש יפל
.תומילשב

םלועל ה'יטפשמו ה'יקוח תאזה הרותה"ש הז ,הרותה תומילשו תויחצנ :רחא ןונגסב
ט"יח ש"וקל הכוראב האר - ה"בקה לש ימצעה ונוצר התויהל) "םימלוע ימלועלו
המויקו הדומילב םג א"כ ,ארובה יוויצ ןינעב קר אל אוה (םש תורעהבו 182-3 'ע
."חישמה ךלמ תאיבב היהי הזו ,לעופב

אוהש אלא ,הנמא שארה ירבד תא לבקמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש הז ןושלמ עמשמו
.וירבד תא ריבסמ אוה ןיא לבא ;וילע ףיסומ

* * *

םירקיעה ג"י לשו ללכב הנומאה ירקיע לש תקייודמה םתרדגה יהמ ררבל ךירצ הז לכ ןיבהלו
.י"הזעב ונינפל ראבתיש יפכו .טרפב
ה"עב אובי ךשמה


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


תודיסחה רואל "םלועה תומוא"


לגס םעבשי ברה תאמ
הרדסב ןושאר רמאמ

:ןלהלד םיפיעסה י"פע ןודי אשונה
.םתודלות (א
.ןתויח רוקמו ןהיגוסל תומואה (ב
.תומואב תועדו תונומא (ג
.םמויק תרטמו םדיקפת (ד
.שנועהו רכשה ,תומואב הריחבה חכ (ה
.םייוגה תוכלמ (ו

םתודלות

תומוא" - גשומב םיללכנ - לארשי םע דבלמ ,ןושארה םדא יאצאצ - ישונאה ןימה ינב לכ
."םלועה

המוא םתס אוה ןיא יכ ,"םלועה תומוא" גשומב ללכנ וניא ,ובש תוידוחיה ללגב - לארשי םע
(לארשי ע"עו) .הזמ רתוי אלא םלועב

םדאה יאצאצ ראשש ןויכמ ,"חנ ינב" םשב םג םיארקנ ,"םדא ינב" - תומואה תויה דבלמ
.וינבו חנ דבלמ ,לובמב ודמשוה

דוע אלו .שממ לעממ הקלא קלח - ותמשנו ,ה"בקה לש ויפכ ריצי 'יה ןושארה םדאש י"פעא
םיבושחהו רקיעה םהש ,לארשי תומשנ לכ תא תללוכה תיללכ המשנ ותמשנ התיהש אלא
,םלועה תומוא םג ונממ ודלונ ,תעדה ץע אטחב אטחש ןויכמ םוקמ לכמ ,ויתודלותבש
(ןושארה םדא ע"ע) .א"סו תופילקהמ םהיתושפנש

ןתויח רוקמו ןהיגוסל תומואה

אירטמיגבש םיקלא םשמ אוה םתווהתה תומואה םג הנה ,תומדא ילע םיארבנה לככ
תוגרדמה תדירי ידי-לע איה םלועה תומוא תווהתה םגו .ןימלע לכ אלממ תניחב ,"עבטה"
ארובה רתסהו םלעה ךרדב םג אב םצמוצמה הז רואש אלא דוע אלו ,םיבר םימוצמצו
.ארבנהמ

ןוילעה ףיקמהמ אוה םתווהתה שרושש ,לארשי םע תמועל םלועה תומוא תווהתהב הנושה
:םינינע ינש הזב שיו .םילבקמה תוימינפב יוליגב אב וניאש

תווהתה ידכ דע ,ךכ-לכ הלודג הדיריו הליפנ תויהל הלוכי ךכ-לכ הובג םוקממ קר (1
.תומואה לש םתויח שרוש - תופילקה

,דוריפו תושי תניחבב אלא ,הזל יוארה ילכ תויהל ילבמ ,םויקו תיקולא תויח לבקל ידכ (2
ידכ - יואר ילכ תויהל ךירצ ןיאו ,תוימינפב שגרנ וניאש - ףיקמה תניחבמ קר ירשפא הז הנה
.םמויק תורשפא תא ונממ לבקל

.תונושה תופילקב םהיתושפנ רוקמל םאתהב - םינוש םיגוס םנשי םלועה תומואב

עבש םימייקמה םלועה תומוא ידיסח םהו ,הגונ תפילקבש בוטהמ םהיתושפנש ולא םנשי
תעבראמ דחא אוהש ,הנוילעה הבכרמבש םדא ינפ תניחבמ םתויח םילבקמו ,חנ-ינב תווצמ
,(לארשי תומשנ שרש - אסכה לעש "םדא הארמכ תומד"מ לידבהל) ,הבכרמבש םינפה
,ךדיאמו ,השודקהמ םה ירה - דחא דצמש ,הישעה םלועבש םיכאלמה ןינעכ אוה םנינעו
.תודוריו תומצמוצמ תועפשה ןהש ,הזה םלועל תועפשהה לע קר םינוממ םהירה

ךרד םגש י"פעאש ,הגונד םינוילעה "םירש"ה תגרדממ הלעמל םה םיכאלמהש אלא
ירה ,א"סו הפילקל םיכייש םהש ןויכמ םוקמ לכמ ,םלועל תויחה תעפשה תרבוע "םירש"ה
.תמשגתמ - םכרד תרבועה העפשהה

.השודקהמ איה םתעפשהו ,םהמ הלעמל םה הישעבש םיכאלמה וליאו

.ל"נה םיכאלמה ןינעכ אוהש םלועה תומוא ידיסח ןינע םג ךכו

הפילק לבא ,(הגונ תפילקבש בוט -) הפילקהמ םתויח םילבקמ תומואה ידיסח םגש י"פעאו
,(ירפל תדגונמה הפילקהמ הנושב) ירפה תא תרמושה הפילקה לשמכ ונייה ,תיבויח איה וז
.ירפה תא תרשת הפילקהש אלא "ירפו הפילק" הב 'יהיש ,הליחתמ םלועה ארבנ ךכש

ץוצינהו ,ללכ בוט םהב ןיאו ירמגל תוערו תואמטה תופילקה שלשמ םהיתושפנש תומוא שיו
חור" (ד ,א לאקזחי) לאקזחי תבכרמב וארקנו ,דבלב ףיקמ תניחבב םהילע דמוע - םמייקמה
לכ" הנה ,ולא תופילקמ םהיתושפנש תומואה ןכלו ."'וגו תחקלתמ שאו לודג ןנע 'וגו הרעס
,(םמצע תבוטל קר םינווכמ םהישעמ לכ) (ח"ע םשב א"פ אינת) "ןידבע והיימרגל ןידבעד המ
אלא ןניא ןישוע םילוליג ידבוע תומואש דסחו הקדצ לכש ,(םש) "תאטח םימואל דסח"ו
.'וכ רהייתהל

םיער םניא לבא ,םילילא ידבוע םתויה ףא לעש תומוא םנשי .םינוש םיגוס שי ולא ןיב םג
ןתינו .ערה םצע לש - דבלב - הראהו תוטשפתה תניחבב םהש ונייהו ,םתוהמ םצעב ךכ-לכ
.בוטל ערמ םכפהלו םנקתל

(ז"פק השע תוצמה 'ס) "ןושארה הדוסיו הרז הדובע רקיע ויה םהש" י"פעאש ןיממע תעבש ומכו
לכמ (זט ,םש) "המשנ לכ היחת אל"ו (זי ,כ םירבד) "םמירחת םרחה" הרותב וניוטצנ ןכלו
.םתוא םילבקמ - םהיתובעותו םהילילא תא וחינה םא םוקמ

אוהש קלמעכ ,םתוהמ םצעב םיער םהש ונייה ,ערה םצע תניחבב םהש םייוג םנשי םתמועלו
הזב אצויכ לעו ,(םש) "דבוא ידע ותירחא" ןכלו ,הנקת אלל - (כ ,דכ רבדמב) "םייוג תישאר"
."ןתנקת וז ןתריבש" :הכלהה הקספנ

.תפיו םח םש חנ ינב תשלש ןיבש קוליחה ד"עו

י"הזעב אובי ךשמה

(בורקב תאצל דמועה "תודיסחב םיכרע" רפס ךותמ)


תויומד


ל"קוצז "ילאס אבב"ה הריצחובא לארשי יבר נ"בולמה קידצה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

שארב דלונ .םיסינב דמולמו תועושי חימצמ ,הקירפא ןופצ תודהי לש השודקהו הרותה רזנ
ונב) ל"קוצז הריצחובא דועסמ יבר לבוקמהו ןואגה ויבאל ,וקורמבש תלאליפתב נ"רת הנשה
רוהנמידב ונויצ םוקמש ,ל"קוצז הריצחובא בקעי יבר שודקה ןואגה םיסינב דמולמה לש
'ןבלה ףושחמ' 'םתוח יחותפ' םהיניבו ,רתסנבו הלגנב םישודק םירפס רביח רשאו ,םירצמבש
.(דועו

הלבקהו הלגנה תרות דמלו םלועה ינינעמ שרפ ,םיפוגיסו תוינעתב הברמ היה ותודלימ
דחאכ תוקדצבו תונואגב הלעתנ ךכ ,עובק ןפואב הממיב תועש הרשע הנומש תודדובתהב
ריעצ ליגב .םיסינב דמולמו ותלפתב תועושי לעופ היה ותודליב רבכ .ץראב רשא םישודקה
שדוקה ץראב רקיב א"פרת תנשב .תלאליפת זוחמב הבישיה שאר השענ זאו ויבאמ םתיתה
ינואג .הקיתעה ריעב "ףסוי תרופ" תבישיב םילשורי ימכח לצב ףפותסהו תחא הנש ךשמל
תפצב םג .ולש תיתימאה 'ה תדובעו ותלודג תא ואילפהו ותארקל וחמש םילשורי יקידצו
ירדנפלא המלש יבר אשידק אבסה יקולאה לבוקמה לא רבחתהו םימיה םתואב רקיב
.ל"קוצז

לע גרהנ לודגה ויחאש רחאל ,הליהקה תושארו תור"ומדאה וילע הלטוה וקורמל רזחשכ
.ינאסיר ריעל רבע כ"חאו וקורמב היפגאו דופרא ד"באכ שמיש תובר םינש .'ה שודיק
דדועל וקורמל בוש עסנ ד"ישתב .שדוקה ריע םילשוריב בשייתהו לבבמ יראה הלע א"ישתב
ד"כשת תנשב .תפרצב תוידוהי תוליהק ברקב ההש םעפל םעפמו ,הטילפה תיראש תא קזחלו
.תוביתנ ריעב ובשומ עבק ל"שתבו ,ןולקשאבו הנביב בשיתהו ק"האל תיפוס הלע

ודמע ולש שדוקה תדובעו וישעמ לכ .םלועה ארובב תודחוימו תורושק ויתובשחמ ויה דימת
ינפ תלבקל ןיכהש בהז יטוחב םירוזש םידחוימ םידגב ול ויהו ,חישמה תאיבל היפיצה ןמיסב
ויה םיפלאו ,ולוכ םלועבו שדוקה ץרא יבחר לכב םסרפתה שודקה ומש .ונקדצ חישמ
ייח ינבב ויתולפתב תועושי לעופ היה .השודקה ותכרב תא םישקבמו ותיב תא םידקופ
.עבטה ךרדמ הלעמלש םיאלפומ םיסינ ולצא וארו ,ינוזמו

האלפומ הדמתהב ךישמה ,שפנ תוריסמב 'ה תדובעבו הרותה דומילב השודקה ותדובע תא
.םירוסיב הכודמו שלחו הלוח היה רשאכ ,וייחל הנורחאה הפוקתב םג

יבר צ"הרה ונב תריטפ לע תוליבאה תנש ךותב) מ"דשת טבש 'ד םויב םינש ד"צ ןב קלתסה
ויפמ עמשנ היה םימעפ המכ .'ה ףרש רשא הפירשה תא וכיב לארשי תיב לכ .(ל"צז ריאמ
.לארשי םע לע רפכל ידכב םירוסיה תא ומצע לע חקול אוה יכ

* * *

םימיה ינפל דדובתהל הצר ,ד"כשת-ד"ישת םינשה ןיב תפרצב םעפל םעפמ ררוגתה רשאכ
ךרבתהל ותיב חתפ לע ואבצש ולא לכ ול ועירפיש ילב ארובה תדובעב קוסעלו םיארונה
יכמות תבישי ילתכ ןיב םיארונה םימיהו לולא שדוח תא םימעפ המכ השע ןכלו .ויפמ
.ללפתהו הרותב קסע םשו ,םירדח ינש הבישיה תלהנהמ לביק םש ותויהב .אונרבב םימימת
ר"ומדא ק"כ לש "הרות יטוקל" דומילב םש קסוע היה ,רקובה רוא דע תוצחמ הליל לכב
.ןקזה

םידרפסה י"בחאל גיהנמו ךלמ

היה ב"ישת תנשב רבכ יכ ,רפוסמ (דלק דומע 'ב ךרכ) "ילאס אבאב אנדיס" ויתודלות רפסב
תעיבק םוקמ ןינעב ר"ומדא ק"כ לא ובתכמ תודוא םש רמאנ ךכו .יברה םע ץעייתמ קידצה
,הולשב הדובעה לעו הרותה לע בשיל התיה שדוקה ץראל ותולעב ותרטמ לכ" :וירוגמ
רגהל ילואו ,לוחל שדוקמ תאצל אוה בשוח ..לארשי ץראב דוריה ינחורה בצמה תאפמו
הנע יברה ..הדרט םוש ילב הדובעה לעו הרותה לע תבשל רשפא םשש ..תירבה תוצראל
ר"ומדאל ותרגאב ..תודיסחו הלבק ירבדבו ל"זח ירבדב תקמונמו הכורא הבושת ר"ומדאל
תואמ רשא "לארשיב גיהנמו יללכ שיא" תויהל ר"ומדאל וכיז אימשמ יכ ,יברה בתוכ
ראשיש יואר ןכ יכ הנה .הלאכ םיקזח תוחוכ ול ונתינ םימשה ןמ יכו ,ולוקל םיעמשנ םיפלאו
אוה ןכלו ..'ה רבדל םיאמצה א"טילש םידרפסה וניחאמ םיאצמנ םהב תומוקמל תוכימסב
.ל"נה רפסב ראותמהמ קלח ןאכ דע ."ץראב ראשהל וניברל ץעיימ

ותרגא תרקי יתלביק םעונב" :ונא םיאצומ טצת'א ב"ישת ןסינ 'ט םוימ תרגאב םנמאו
..ותלאשב תעד תווח תעצהב הזב אובאו .רדא יהלשמ תאזה תינשה תרגא םגו ,םדקמו שארמ
רשא ארבס שיו ,ו"ת ק"האל ולהא קיתעה ןכל הדובעהו הרותה לע בשיל ונוצרש ןויכ רשא
.ק"האב בשייתהל ול ץעיימ יברהו - "תירבה תוצראל עסי ילוא

"ושודקו לארשי ןואג רודה תפומ" יברה לש ויתולועפב ךמות

:םירופיס המכ יתעמש א"טילש יערדא רשי יבר ח"הגה ,קידצה לש ונתחמ

לביק ,ל"צז ריאמ יבר קידצה ונב לש ותוקלתסה ירחא ע"ל "העבש" קידצה בשיש העשב .א
ינא המו ינא ימ :רמאו היכבב ומוקממ םק בתכמה תלבק םע .יברהמ ןימוחנת בתכמ
."?ןימוחנת בתכמ יל חלשיו ילע בושחי שטיוואבוילמ ר"ומדאהש

.בר ללש אצומכ הז לע חמש אוה .וילא חלש יברהש שבד תגוע תכיתח ול ואיבה םעפ .ב
,ורמואב ,תחאו דחא לכל הנטק הכיתח המוצע החמשב קליחו ,תיבה ינב לכלו יל ארק דימ
.חלש יברהש הגועהמ לוכאל ,האלפנ הלוגסו ונל איה הלודג תוכזש

המ קידצה תא לאשו ,יברה לש תונומת םובלאב ןייעמ היה ותיבב ורקיבש םינברה דחא .ג
ךויח םע ול הנע ילאס אבאבה .חישמה ךלמ אוה יברהש םירמוא םידיסחהש ךכ לע ותעד
ול האנ :ושוריפש תיברעב יוטיב והז) "!ישליק ליהתשיא" :הצרעהו תולעפתה לש העבהו
.(לכה ול עיגמ ,לכה

לכ" :ורמואב ,םלבקל הצר אל אוה .תודיסחה דגנ ורבידש םיכרבא וילא ואב םעפ .ד
."חישמה תא קיחרמ אוה ירה ,בוט םש לעבה תרותל דגנתמה

םוי" :רפסל היה גהונ םילשוריב "דמעמ ישנא" תבישי שאר ,ל"צז שטייד ףסוי יבר צ"הגה
יברה תאמ הרות רבד לע יתרזח הדועסה תעב ,ל"צז קידצה לצא הדועסב יתפתתשה דחא
ולו" :רמאו ודי תא םירה יברה לש ומש תא קידצה עמש רשאכ .שטיוואבוילמ א"טילש
."(חישמה ךלמ לע רבדמ (י ,טמ יחיו) הז קוספ) "םימע תהקי
("ךירבחמ ןושש ןמש" םירפסה תרדס ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


ק"האב בצמה ינינעב "הרות תעד"

הניב ךורב ברה תאמ

אפלוו בד םולש 'ר ג"הרה י"ע ךרענ "שדוקה ץראב בצמה ינינעב הרות תעד" רפסה
רואל אציו ,םילשוריב "ףסוהי ןורכז" ללוכ שארו תג תירקב ד"בח תליהק בר - א"טילש
.מ"שת'ה תנשב רבכ ,הנושאר הרודהמב

לש רצואה ךותמ וטקול רשא ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש וירבד ךותמ םיכורע רפסה יקרפ
תורעההו תומוקמה יארמ םג .'וכו 'וכו "תויודעוותה" ירפס ,"תוחיש יטוקיל"ה יכרכ תורשע
תא אטבמ הז רפסש רשיא רשא ,יברה לש ויתוהגהו ויתורעהמ וטקלנ ,ןוילגה ילושב ונייוצש
.רפסהמ קלח ,ושדק די בתכב היגה ףאו ,'קה ותעד

תומוקמ יארמ ןייצ ןוילגה ילושבו ,'וכו הכלה קספ ,ןויערה םצע תא רפסה ףוגב איבמ ךרועה
תומוקמ םתואב .רפסה ףוסבש "םיאולימ"ב ואב ,תוכורא תורעה .הקמעהו הפסוהל תורעהו
."ךרועה תרעה" :שוריפב ןייצ ,הילידמ איבמ ךרועהש

דיגה וישעמ חכ .היתולובגל לארשי ץרא .ונתפוקת לש תיתכלה הרדגה :רפסה יקרפ
.לארשי ץראמ םיקלח םהל רוסמל םייוגה ירחא םיפדור .םייוג תלחנ םהל תתל ומעל
י"פע הרוסאו תושפנ תנכס םיחטשה תרזחה .תאדאס לש םולשה תמזוי תא ןיבהל דציכ
ברקת םיחטשה תרזחה .םולש ימכסה םינוכמה "העינכ ימכסה" - דיוייד-פמק .הכלה
היתואצותו - ןוחטיב ינינע לע רותיו לש הלוספה הטישה .םולשה תא אלו המחלמה תא
.ףסונ ץחל םינימזמ םירותיווהו םיצחלל העינכה "י .המחלמ תעינמל ךרדה יהמ .רבעב
ליהבמה בצמה"י .םיצחלל המיאתמה הבושתה - םידוהיב לארשי ץרא יחטש בושי "י
."םנחת" לש ואלה דצמ לארשי ץראמ םיחטש ריזחהל רוסיאה"י .ןורבחבו םילשוריב
.םיחטשה תרזחה דגנ לועפל דחאו דחא לכ לע הוצמהו הבוחה "ט

תורעהב ואבוהש הכלהב םינינעל חתפמ .3 .ןינעב יברהמ בתכמ .2 .םיאולימ .1 :רפסה ףוסב
.הינשהו הנושארה הרודהמה לע ת"וש :תויללכ תופסוה .4 .םיאולימבו

,שממ םתניתנכ ,ולא םימיב םג םיריאמ יברה ירבד .'מע 282 הנומ תישילשה הרודהמה
.וניניע לומ קייודמב ומייקתה רפסב תואבומה ויתואובנ לכש תוארל אילפמו

.03-658-4633 :לט ,םי-תב 3084 .ד.ת הלואגה ןעמל הדוגאה :רפסה תגשהל תבותכה


תכרעמל םיבתכמ


300-ה תנשב - ט"שעבה תלוליה

גחב - 'קה ט"שעבה לש אלוליהה םוי - וננינעבו - "גחל םדוק םוי םישולש"ב םיאצמנ ונא
ןינעב - הפוקתה תלחתהו הפוקת םויס - ,ותדלוהל 300-ה תנש ,וז הלוגס תנשב ,תועובשה
תוררועתהב ךרוצה לע ררועל שי .םלועל ט"שעבה תמשנ הדרי - התאבה ךרוצלש ,הלואגה
.תאז לגרל תדחוימ תינחור
.מ.ש ברה
תפרצ ,זירפ

הרות ילודג לש ןיד-קספ

ךלמ אוה-אוה שטיוואבוילמ יברהש הנומאל סחייתהל םילגוסמש ,ןיידע םנשיש ,אלפל
וקספ רודה ילודגמ םיינשש רחאל ירהו .ו"ח תימיטיגל הנומא הניא וליאכ ,ונלאגיש חישמה
קי'צייבלוס ןרהא ברה לודגה ןואגה םהו ,הברדאו ,זומת 'ג רחאל םג ,וז הנומאב לוספ ןיאש
ד"באר - ל"צז גנורפשריה סחנפ ברה רידאה ןואגהו ,קסירב תבישי שאר - ב"הראמ א"טילש
םיד"בא םהיניב ,םינבר תורשעמ ד"ספ םסרפתה הנורחאלו ,הדנקל ישארה ברהו לואירטנומ
היולג הנומא דבכל אלו ,ךכמ םלעתהל רשפא ךיא - ,ד"בחמ אקוד אלו םיבושח םירע ינברו
אוה ידוהי לכ - עודיכש ,ךכב םינימאמ לארשי לכ ,םביל תוימינפבו) .לארשימ תובבר לש
.(וב ןימאהל וחוכבו חישמה תמשנמ ץוצינ

,ע"יז ליבונרשטמ קידצה "םייניע רואמ"ה ירבד תא "תוימינפ"ב םתמסרפש לע םכחוכ רשייו
.וננינעל ו"קו ותוקלתסה רחאל וליפא ,חישמ היהי אוהש ט"שעבה לע רמאש

םש אוהש 386 - אירטמיגב - ט"שעבה ,386 - אירטמיגב ישי ןב דוד :תרפרפב םייסאו
- ד"בחמ לדנעמ םחנמ :רמאנ ןנא ףאו .(רע 'מע א"ח ת"הע ט"שעב) ישי ןב דוד זחוא וב ו"פש
.386 - אירטמיגב

!וצמאו וקזח

דיסח םהרבא
הפיח

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew