ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה ןויס
55 רפסמ ןוילג

?ןוילגב המ
ט"שעבה תדלוהל הנש 300 * םידיסח ירופיס * תוכלמ רבד * תכרעמה רבד *
תויומד * תודיסחה תרותב דוסי יגשומ * הלואגו חישמ * הרותה םלועב *
תכרעמל םיבתכמ * שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ירפס תריקס - םחנמ תרות *


תכרעמה רבד


"םלועל ונימאי ךב םגו"

ק"כ אשנ בוט-םש-לעבה תוקלתסהל הנש םייתאמ תואלמ םויל תוכימסב
.בוט-םש-לעבה תודוא םנימב םידחוימ םירבד ונרוד אישנ ר"ומדא

תועובשה גחב קלתסנ .שודקה ט"שעבה ונרומ לש אלוליהה םוי לח וב שדוחה אוה ןויס שדוח
תוקלתסהל םייתאמה תנש"ב הנהו .םינש הנומשו םישולש םייתאמ ינפל כ"קת'ה תנש
תואלמ םוי – תועובשה גחל הכומסה תבשה ,אשנ 'פ תבשב ,כ"שת'ה תנש איה – "ט"שעבה
םידחוימ םירבד אשנו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ דעוותה ,כ"שת'ה תנשב – הנש םייתאמה
:רמא הכו ,ט"שעבה תודוא

..."אינתה לעבמ םולש תשירד"

,ע"ושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדא ק"כ ךרעש תידיסח תודעוותה תודוא צ"יירה יברה רפיס"
,שטירזעממ ואובב הז היה .וירשוקמ תצובק םע "הלבגה ימי תשלש"ב ,א"לקת'ה תנשב
תודעוותהב ןקזה ר"ומדא ק"כ לש וירבד ויה ולאו .שטירזעממ דיגמה ברה ק"כ לש וייחבו
:וז תדחוימ

,"םלועל ונימאי ךב םגו" – ונבר השמל ה"בקה רמא הלבגה ימי תשלשבש ,הרותב בותכ"
לומ ,לארשי ינב תא סנכל ונבר השמ לש ותדובע רובעבש ,דחוש ומכ רבדה הארנ הרואכלו
?"םלועל ונימאי ךב םגו" ול םיחיטבמ ,יניס רה

בותכש ףאו .האובנה ןינעב תוקפס םהל ויהש םידוהי ןיידע ויה זא דעש שרפמ "ארזע ןבא"ה
ונימאה אלש ולאכ ויה .לארשי לכ ונימאיו ,לבא בותכ אל ,"ודבע השמו 'הב ונימאיו"
רמול רשפא יאש ,ןעוט ן"במרה ."םלועל ונימאי ךב םגו" החטבהה הרמאנ הז לעו ,האובנב
.רחא ץורית וז הלאש לע אוה הנוע ןכלו ,האובנה תנומאב תוקיפס םהל ויהש םידוהי ויהש

ךא ,האובנה ןינעב תוקיפס םהל היהש "ארזע ןבא"ה ירבד תא לבקנ :ןינעה אוה ךכ ,םלוא
השמ םאה היה םהלש קפסה .ונימאה םה ךכב .האובנ הנשיש ךכב קפס םהל היה אלש שרפנ
ךב םגו" החטבהה התיה הז לעו .רודל וירבד תא 'ה ריבעמ וכרדש ,איבנה – אוה אוה ונבר
ורודבש תעדל םיכירצ .לארשי ינב שאר – יבר רודב שיש םינימאמ םלוכ ..."םלועל ונימאי
ירבד ןכות ןאכ דע – "!דיגמה ברה אוה לארשי םע לש יברה ,ונרודבו ,ט"שעבה הז היה
.צ"יירה יברה םרסמש יפכ ,ןקזה ר"ומדא לש ושדק

םייתאמה תנש" תואלמ לש תודעוותה התואב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסוה
אוה ןכו ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש רהוזב בותכ" :"ט"שעבה תוקלתסהל
לכ יניעב טושפ אוה הז רבד ."תובאכו" "השמכ וב ןיאש רוד ךל ןיא" – הלגנ י"פע ,שרדמב
,רבדה טושפו ?הז אוה ימ – הלאשה ךא .אוה ךכ ןכאש ,ל"זח ירבדב םינימאמה םידוהיה
ונרודבש דע ,'וכו ןקזה ר"ומדא ,דיגמה ברה וירחאל ,ט"שעבה הז היה ט"שעבה לש ורודבש
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ – יברה אוה – "לארשי ינב שאר"הו "השמד אתוטשפתא"ה ,הז

איה וזש ,ןקזה ר"ומדא תודעוותה לש הז השעמ לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ אטבתה ,ותעשב
התעש ירה ,טושפ רבדה היה רבכ זא םאו ,הנש שמחו םיעבש האמ ינפלמ "םולש תשירד"
.רבדה טושפש יאדוב

..."אוה - אוה"

וציפה "הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" תודוא "ארוק לוק"ה תא םסרפ ח"ומ יברהשכ
עטוג"המ דחא לא הנעטב דחא עיגה ..."אוה אוה" רשא ופיסוהו ארוק לוקה תא םידיסחה
םידיסחל םישרמ ךיא !?ןכתיה :ןעטו ןילופמ (ידיסח ר"ומדאל יוניכ ,"םיבוט םידוהי") "ןדיא
!?תאזכ הפסוה םע םג המו ,"ארוק לוק"ה תא םסרפל

ולאכ םנשי .אוביש םוי לכב םינימאמ ירה ונא ,בושחנו הבה :"דיא רעטוג"ה ול הנע
חישמש ירה – .דבלב הבשחמב הבוח ידי םיאצויש ולאכ םנשיו ,"ןימאמ ינא"ה תא םירמואש
!םלועב רבכ אצמנ

והשימו ,חישמה ינניאש ימצעב עדוי ינאו ,חישמה ךניאש ךמצעב עדוי התא רשאכ ,התע
,ונרוד אישנ יברה ירבד ןאכ דע – "!?אוה הזש ךל תפכיא המ זא – תויהל ךירצ ירה
ר"ומדא ק"כ לש ותוקלתסה רחאל םינש רשע ,כ"שת'ה אשנ תשרפ תבש תודעוותהב
.צ"יירה

:ו"משת ת"חמש ליל תחישב ,ושדק ירבדכו

ונבר השמש ןויכמו ...ורודבש ונבר השמ – אוה ורודב לארשי העורו אישנ לכ לש ונינע"
ונבר השמ" ,"רודה אישנ"ש אצמנ ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,ונקדצ חישמ םג אוה
םיראותו הזכ ןונגסש םינעוטה ולא םג ,ןפוא לכבו ...רודבש ונקדצ חישמ םג אוה ,"רודבש
םא הנימ אקפנ לכ ןיא ירה – םתגשה ילכ לש הטילקה תלוכי יפכמ הלעמל םה ולאכ
תא ושרפי .םתגשה ילכב טלקי רבדהש דע ןיתמהל ןמז ןיאו ,ואל םא תאז טולקל םתלוכיב
לש ותוחילש תא ואלמיש – רקיעה לבא ,וצריש יפכ – "חישמ" אוה "רודה אישנ"ש הנווכה
הרות תודהי ינינע לכב ףיסוהל םררועלו ...הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהב רודה אישנ
!"ותאיבל היפיצהו חישמה תאיבב הנומאה קוזיח ללוכ ,היתווצמו

לכ בהואו ,תפומ לעבו איבנ ,ןוילע שודק ,יקולא ןואג לש וירבד ,יברה ירבד ןאכ דע
...?"הירתבא הנענ המ ןנאו" .לארשי


תוכלמ רבד


תורבדה תרשע לש יקולאה לוקה

אוה הרותה דומיל רשאכ ןכל ,תולבגה לכ ןיא הרותבש תוקולאל"ש ןויכ
."תרמתשמ" איה ירה ,"םירבא ח"מר לכב הכורע" לש ןפואב

דחא לכ .א :םישוריפ השלש (ח"כפס ר"ומש) שרדמה איבמ "ףסי אלו לודג לוק" קוספה לע
."ודמעש םיאיבנה לכ ואבנתנ ונממש" .ב .ןושל םיעבשל םיקלחנ םהו ,תולוק העבשל קלחנ
.(דה) לוק תב ול היה אלש .ג

?תורבדה תרשע לוק לש ותלבגה יאו ותולדג תא ישילשה שורפה אטבמ המב ןיבהל שי (א
?דה ול היה אלש ךכב המ יכ

לכלש רחאמו ,(ח"ד ן"רה תושרדב הארו ב ,גנ תבש) "םניחל סנ השוע ה"בקה ןיא" :ןיבהל ךירצ (ב
היהי אל הרות ןתמ לש "לודג לוק"לש ךכ עבטה תא ה"בקה הניש עודמ ,עבטב דה שי לוק
?דה

יהמ .ונתדובעב הארוה ךכמ דמלנש איה התנווכו םיימתס םירופיס תרפסמ הניא הרותה (ג
?לוק תב היה אלש ,"ףסי אלו לודג לוק" היה הרות ןתמבש ךכמ הארוהה

ובש םוקמל אבו רוא עיפומשכ ."רזוח רוא" תמגודכ אוה ("לוק תב") דה :הזב רואיבהו
ךכ .הרזח בשו רבשנ אוה ,רואה "רזוח" – רואה ךלהמ ךשמהל עירפמו ריתסמה ףוג אצמנ
דהדהמ אוה ירה – ותוא בכעמה רחא ףוגב וא לתוכב לקתנ לוקהשכ ."לוק תב"ב םג אוה
לקתנ אוהשכ הרזח ץפוקה רודכ תמגוד ,"לוק תב" םשב ,שרדמב ןאכ ארקנ הז רבדו ,רוחא
.רואהו לוקה תא וא רודכה תא וכותל "גפוס" וניא ףוגה וא לתוכהש םושמ תאז .לתוכב

היה אל רבד םוש ,"לודג לוק"ב הז היה – "ךיקולא 'יוה יכנא" :ה"בקה רמא רשאכ ,הנהו
טלב רבד לכ .םמודה תא ףאו םלועה לכ תא ףיקהו רדח לוקה .לוקה תא רוצעל לגוסמ
,(ו"לפ אינת) "דיתעלד יוליגה ןיעמ" היה הרות ןתמבש םושמ) "יכנא" לש לוקה תא "גפס"ו
רשבל וליפא רודחיו טלקיי 'ה דובכ יוליג – "רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" אהי זא ירהו
היהש םושמ ןכש ,עבטה יפל ,"לוק תב" דה םוש היהיש תורשפא היה אל ךכ םושמו ,(ימשגה
ךפיהל ,ותוא התחד אל האירבה ,האירבה ךותב "גפסנ" ןכל ,יקולא לוק – "לודג לוק" הז
!הרות ןתמ תילכת התיה וזו ,תומילשב "תוינחור"ה תא הגפס "תוימשג"ה

תוריקהו םילתכה וזירכי אובל דיתעלו ,םלעהב הזש אלא ,אוה ןכ התע םג ,רבד לש ותימאל
.(אי,ב קוקבח) "הננעי ץעמ סיפכו קעזת ריקמ ןבא" התע םכותל וגפס רשא תא

(א"ה ט"פ םירדנ ,א"ה ג"פ ק"ומ) ימלשוריב :םיקידצב התע םג םייק אובל דיתעלש הז יוליג ןיעמו
."תעד ותדמלמ התיה איהו ,ודיב התיה ריאמ יבר לש ולקמ" :לילג ינקזמ דחא לע אבומ
תא םג הפיקה ריאמ יבר תרותש םושמ ,אלא – ?תעד דמלל לקמ לגוסמ דציכ ,הרואכל ירהו
לקמה עיגה רשאכו ,ולקמ ךותל םג "הגפסנ"ו ,ודומיל תעב וביבס ואצמנש ,םיימשגה ויצפח
.לקמב "םלעה"ב היהש המ ,ורובע הלגתנ יכ ,הרותב תעד הפסותנ ,ןקזה ידיל

םרובע ןוראה תא תושעל (דועו .ו"מפ "רשי בק") וויצש לארשי ילודג ויהש ךכל םעטה םג והזו
לע דיעי ןכודה וא ןחלושה ץע יכ ,םיינע וליכאה וא ודמל ודילש ןכודה וא ןחלושה ןמ
.דומילה תעב וכותל "הגפסנ" הרותה ןכש ,םהלש הרותה דומיל

* * *

.'ה תדובעב הארוהה יהמ ,ראבל שי התעמו ,ורכזוהש תולאשה יתש ורס ,ל"נהכ יפ-לע

הז היהש םושמ ,תוימשגה ךותל םג "תורבדה תרשע" לוק רדח הרות ןתמבש םשכ :ל"יו
ןיא הרותבש "תוקולא"לש ןויכ .םדאה תדובעב ךכ ,לבגומ יתלב – יקולא לוק "לודג לוק"
איה ירה "םירבא ח"מר לכב הכורע" לש ןפואב אוה הרותה דומיל רשאכ ןכל ,תולבגה לכ
הרותהש לדתשהל םדאה לע ,רמולכ .(ט"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .א"ער ,דנ ןיבוריע) "תרמתשמ"
בקע" – וניבא םהרבא לע רמאנש יפכ ,ולוכ ותוא ףיקתו וב הרודח היהת ודי לע תדמלנה
שח ובקע םגש – (253 'מע ח"שת'ה מ"הס) תודיסחב ושריפו – "ילוקב םהרבא עמש רשא
,םלועה ינינעבו ,םדאה ףוגב תיקולא השודקו תוינחור םירידחמ – הזכ ןפואב !תוקולאב
דיתעלד םייוליגה לכ" ןכש ,רשב יניעל דיתעב הלגתיש רבד ,"ךרבתי ול הריד" ותושעל
.(ז"לפ ,אינת) "תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמב יולת
([ךליאו 1092 'מע] ד"ח תוחיש-יטוקל יפל רצוקמו דבועמ)


םידיסח ירופיס


דיריב יברה לש גיצנ

:ורטינמ ל"צז קינלרג פ"ירגה ויבתכממ דחאב רפסמ ךכ

לדוג לע םירובידה ולגלגתנו ,א"טילש שטיוואבוילמ ק"הגה ןרמ ק"כל יתסנכנשכ םעפ"
ןיאש םעטה ינריבסהל ק"כ ליאויש ומעמ יתלאש ,שדוק תבש ברע לש החנמה תליפת תלעמ
ק"כ תא ולאש םעפ רשא יל רפיסו .שדוק-תבש-ברעב םירישה ריש שטיוואבוילב םירמוא
דירי השוע הז רשא עודיכ רשאו םירישה רישו "ורמשו" רמוא אל ךיאה א"עיז אינתה לעב
ונתוח ק"כ תא לאשש יל רמאו ,םידיריה לכ לע תויהל ךירצ וניא רשא הנעו .הלעמל לודג
תבש ברע לש וז העשבש יאדווב הנווכה רשא ול הנעו ,רבד רשפ ןיבהל א"עיז צ"יירהומ
יברה אלימ ,ותוא לאשו ,הז דיריב ףתתשהל יאנפ ול ןיא ןכ-לעו בושח רתוי דיריב אצמנ
ותויהל "םירישה ריש" םירמוא םניא עודמ םלוכ םידיסחה לבא ,רתוי ןוילע דיריב אצמנש
בחוס אליממ בושח רתוי דיריב אצמנ יברה רשאכש א"עיז ונתוח ול הנעו ,הלענ הכ דירי
.רחאה דיריב ףתתשהל יאנפ ןיא םהל םג ןכ-לעו ולש םירשוקמהו ולש םידיסחה לכ ומע

תויהל ינוצרש ןוויכ ,םירישה ריש רמול קיספהל ךירצ ינא םג םאה א"טילש ק"כ תא יתלאשו
ןייז ןעק" קוחש-תבב יל הנעו ,הלענ רתויה דיריל ומע ינחקיש ינוצרבו א"טילש וילא רשוקמ
תויהל לוכי=] "החונמ ןבאה ךאד ןעמ ףראד תבש ןוא ךייא ראפ רעווש וצ זיא דירי ןיימ זא
ןכ יפ לע ףא" יתרמאו .[החונמ תויהל ךירצ תבשב ירהו םכליבשב השק ידמ ילש דיריהש
הנע אלו קתשו [יברה םע דחי תויהל הצור ינא כ"פעא=] "ן'יבר ןטימ ןעמאזוצ ןייז ךיא ליוו
:יל רמא ,תישילש םעפ יתרמאו יתשקעתנשכו .יל הנע אלו ךכ לע םימעפ 'ב דוע יתרזחו .יל
םג גיצנ יל היהיש ךירצ ינא=] "דירי םעד ןיא טעכיוא רעייטשראפ א ןבאה ףראד ךיא"
.[הזה דיריב

תודעוותהה תעבו ,א"טילש ק"כ תציחמב יתייה ,תישארב תבשב ,םינש 'ד וא 'ג רובעכ
ןושלב יתוא לאש שדוקה ינפ לומ יתדמעשכו ,וילא שגאש יל זמר "םייחל" יתרמאשכ
יל המדנ=] "!דירי יד ףיוא ןטכענ ןעוועג טינ זיא רעייטשראפ ןיימ זא ךיז טכאד" :ההימת
םעפה דוע רזחו ,'קה ותנווכ המל יתנבה אל הליחתב .[דיריב לומתא היה אל ילש גיצנהש
יתעגהו בוטב יתשח אל לומתא ש"רעב יכ ,יתאלפנו יתנבה םואתפ עתפלש דע ותלאש לע
.םירישה ריש יתרמא אלו ס"נכהיבל רחואמ

:םיניינע 'במ רתויב יתשערנ הזמו

אלש שיגרהו ,ויניע דגנמ רתסנ ןיאו ,ושדוק חורב טיבמו הפוצ א"טילש ק"כ רשא ,'א
.םירישה ריש יתרמא

א הז היה אל ,"הז דיריב ולש [גיצנ=] רעייטשראפ" ינאש 'תודיחי'ב זא יל ורמאב רשא ,'ב
"...שממ וטושפכ ךכל ןווכתנ אלא ,יצילמהו תוחצה ןפואב לטרעוו ךיילג

יברה רדחב םיירותסמ םיחרוא

חתופ היה םעפל םעפמ רשאכ ,'הנושמ' הגהנה יברה לצא םימעפ יוביר ואר תותבש יאצומב
המ עודיו .רדחהמ אצוי וא סנכנ והשימ רשב יניעב וארש ילבמ 'קה ורדח תלד תא רגוסו
אל םינמז ינש" :םעפ ול הרמא ה"ע תינברהש ה"ע יקסבונרזק ןרהא המלש 'ר ח"הגה רפיסש
אצמנ אל טושפ אוה זא .הלדבה רחא תבש יאצומבו תבש ברעב – אהיש המ אהי ,יברה ןתיי
לארשי 'ר ח"הגה עיפשמה רטפנ רשאכש הרקמה עודי ןכו "אבאה לצא אוה ,ןאכ
תכלל םידיסחה יבושחמ המכ הנימו 'קה ורדחמ תבש-יאצומב יברה אצי ,ה"ע ןהאסבוקיי'זד
.[וישכע ןאכ היה אוה=] "ןעוויג אד טשרע זיא רע" :ףיסוהו החפשמה תא םחנל

ק"האב ש"נא ינקסעמ דחאל ל"שת תישארב 'פ תבש-יאצומב עריא הז ןינעב רושקה השעמ
ותכרבו ותמכסה תא ךכ לע לביקו הפוריאב תמייוסמ ריעל הבושח תוחילשב עוסנל ןנכתש
,תבשה תאצ רחאל תועש המכ ,תישארב תבש יאצומב הנהו ,גחה ינפלמ דוע יברה לש
ןוויכ העיסנה לטבי" :ל"נהל בתכו "ףוחד ריהמ" וילע םשרו קתפ ל"נהל יברה איצוה
..."ךכמ החונ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעד ןיאש

"הברע תטיבח י"ע"

אנעשוהב עסנ יברה לצא ירשתב ותויהב םינשה תחאבש ,ה"ע קינברט םוחנ 'ר ח"הגה רפיס
,ומע דדוימ היהש ל"צז ןייטשנייפ השמ ברה לודגה ןואגה לצא הבוט הנש לחאלו רקבל הבר
,םיבורקה ב"שמ ,ויברוקממ דחאש ל"צז מ"רגה ול רפיסש םירבדה ולגלגתנ החיש ידכ ךותו
ושעש חותינהו םייעמב השק היעב ולצא התלגתנש רחאל ןכוסמ דואמ בצמב ר"היבב אצמנ
,הלודג העושיל קוקזו הרכה רסוחמ אוהו בצמה תא דואמ רימחהו ךביס הברדאו חילצה אל
.יברה לצא העושיו האופרל וריכזיש ל"צז מ"רגה ונממ שקיבו

אנעשוה הז היהש ףאו ,קתפ יברל סינכהו 770-ל הרזח םוחנ 'ר ח"הגה עיגהש דימש ןבומ
ול האצי תוקד המכ ךותב ,(הז םויב יברה לש ק"הובע הפופצו הקוחד המכ דע עודיו) הבר
"צ"העכזא .הברע תטיבח י"ע תוקתוממ תורובג" :ק"הלזו הבושת

םירוחב ינש ,ןטהנמב ר"היבל ,וילא חלשו ,הלוחה בכוש הפיא ןופלטב םוחנ 'ר ןיינעתה דימ
םיצור םתא ךיא" .תצק וזגרתה םגו וקחצ החפשמה ינבו םיאפורה ,ועיגהשכ ."תונעשוה" םע
לש קתפה תא וארהו וריצפהש רחאל לבא ,"?תוברע תטיבח השעי ,הרכה רסוחמ ,אוהש
םירמואש "ןוצר יהי"ה תא ורמאו םימעפ שמח תוברעה תא ומע וטבחו ודי תא וחקל ,יברה
דע םיראשנ םהש ועידוה םירוחבה לבא .ללכ יוניש םוש הלוחה לצא ואר אל הליחתב .זא
כ"חא לבא תונמחרב וא געלב םשארב םהל ודנ הליחתב .ויניע תא חקופ הלוחה תא ואריש
,גחה תסינכ ינפל הלק העש ,תועש שולש רובעכ םנמאו ,םהלש הטושפה הנומאהמ ולעפתה
ינפל עיגהל ידכ םשמ עוסנל וזרדזה םירוחבה .םלוכ אלפל ררועתהו ויניע תא הלוחה חקפ
.ירמגל אירביש םה םיחוטב יאדוובש החפשמה ינב תא ודדועו ,770-ל גחה

םעפהו ,הלוחה םולש תא תוארל ר"היבל עוסנל םירוחבה וזרדזה הרות תחמש יאצומב
,לודג יכה םינפ רואמבו החמשב ,ומצע הלוחהו יאופרה תווצה ללוכ ,םלוכ י"ע ולבקתה
ךומס ס"נכהיבל ומצעב דרי ףאו ,שממ סנ ךרדב ,ירמגל אירבה הלילה ךשמבש םהל ורפיסו
.תופקהלו הליפתל
("ד"בח רפכ" ךותמ)


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


ט"שעבה תוקלתסה

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ
הרדסב יעיבש רמאמ

ךכ לע רמוא ,כ"קת'ה ןויס 'ו יעיבר םוי ,תועובשה גח לש ןושארה םויב קלתסנ ט"שעבה
שש ול ותיחפה ךכ םושמו תולגתהל ט"שעבה בריס םינש שש" :צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
לע] "תורואמה ולטנ יעיברה םויב" – ןמיסלו ,עובשב יעיברה םויב קלתסנו וייחמ םינש
םישדח הנומש הנש תחאו םישיש ליגב ["תורואמה ולתנ יעיברה םויב" ל"זח ירבד לקשמ
.םוי הרשע הנומשו

תדועסב הז היה ,םימי 18 דועב היהת ותוקלתסהש ,ט"שעבה זמר ,ותוקלתסה ינפל םימי 18
םימי ח"י דועב" :רמא םיבגשנה ותרות ןיבו ,הלודג הודחב הב היהש ,כ"קת רמועב ג"ל
..."הנתנ רשא םיקלאה לא בושת חורהו" בותככ רזוח רואל הכזא

...המימשה הרעסב תולעל לוכי

לעיו" איבנה והילא ומכ תויהל הרירבה תא וינפל שיש ט"שעבה רמא ותוקלתסה ינפל
לאו התא רפע יכ" בותכש המ לש הלעמה תא דבאל הצור אוה ןיאש אלא ,"המימשה הרעסב
."בושת רפע

תומצע" לא רשקל אוה ט"שעבה לש ודיקפתש ינפמ ,אוה רבדה םעטש ראבמ מ"המ יברה
הנותחתהו הדוריה הדוקנהמ ,רתויב הטמהמ ,ולוכ םלועה תא "אוה ךורב ףוס ןיא תוהמו
רפע" לש בצמה תא םג – 'הל רשקלו השודקל תולעהל ומצע לע אוה לטנ ךכיפל ,רתויב
."בושת רפע לאו התא

םיבר םימחר תוררועתה ןוגינ

תעב חכנש ,שטירזעממ דיגמה וברו ורומ םשב רפיס ע"ושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדא ק"כ
דחוימ ןוגינ הז היה .ןוגינ ןגנל אוה הויצ ,ט"שעבה לש ותוקלתסה ינפלש ,ט"שעבה תוקלתסה
."םיבר םימחר תוררועתה ןוגינ" הנוכמה ,בו'צולזמ עלעכימ יבר קידצה לש ונוגינ ,ונימב

לש הז ןוגינ רישיש ימו ,יתמ ,ןכיהש ,םכיתורודל ינא חיטבמ" :ט"שעבה רמא ,ןגנל ומייסשכ
.אצמאש לכיה לכב תאז עמשא – הבושת תוררועתה לש שגר ךותמ ,םיבר םימחר תוררועתה
םיבר םימחר ררועאו הרישל ףרטצא – תומשנל תורושבו תועידי םיאיבמה םיכאלמ םנשי –
!"םינגנמה הבושתה ילעב לע

תוקלתסהה

תא וינפל וטרפיו ,שדוקה ץראבש תומוקמ לע וינפל ורפסיש ט"שעבה הויצ ותוקלתסה ינפל
ןינעה היה הז ,לארשי ץראב ומצע תא רשקל ט"שעבה הצר .ולא תומוקמ לש םהינינע לכ
...ותוקלתסה םדוק וב קסעש ןורחאה

,רמוא אוהש המ עומשל םמצע וטיהו ,תושחרמ ויתותפשש ואר ,ותטימל ביבס םידימלתה
.("ט"שעבה יחבש") ..."הואג לגר ינאובת לא" קוספה תא אוה רמואש ועמשו

םברב םידימלתה תוקבד

:ט"שעבה ידימלתל דודיע תרגאב ע"יז ןאלשימירפמ לדנעמ םחנמ 'ר ק"הרה קידצה בתוכ
!"שודקו םורמו ארונ םייקו יח לארשי ךליו ,תמ אל וניבא בקעי"...

םלוס ט"שעבה השעש הארש יל רמאיו םדא אובי םא" :רמא "ןילבולמ הזוח"ה ק"הרה
ט"שעבה לע םירמואש המ לכ יכ ,ול ןימאא ,וישובלמבו ופוגב ,ותויח םייחב םימשל הלעו
!ןימאהל יואר

היהי אל וירחאו היה אל וינפל ,ע"יז ט"שעבה"... :רמא ליבונרשטמ םוחנ 'ר ק"הרה קידצה
היהי אוהש ,רמולכ !"היהי אוה ,היהי אוה ,היהי אוה יזא – חישמ אובישכו ,לאוגה תאיב דע
.חישמ

ריאהל ךישממ רואמה

ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ רמא – "דימת ריאמ ט"שעבה רוא" – "דעו םלועל ורנ הבכי אל"
רחא הגרדמ ,ומצע ט"שעבה תמשנמ ,רתויו רתוי ,םלועב הלגתמו ריאמ רודל רודמ .ע"נ
תמשנ רוא .ןיד אמלעב וייחב ונממ הלגתה רשאמ רתוי הברהו ,הלעמ הלעמל דע ,הגרדמ
.רוד לכבש ונאישנ וניתובר י"ע ריאמ ט"שעבה

.םה דוד ערזמ םלוכ ,ונאישנ ונתוברו ,דוד ערזמ היה ,דיגמה ברה ,דוד ערזמ היה ט"שעבה
תכשמנ ךכ .ומדוק םוקמ תא תומלשב אלימו ,רודבש חישמה רודה אישנ היה ,ורודב יבר לכ
ט"שעבה וב ,הלואגה רוד – הז ונרוד דע ,רוד רחא רוד ,ויתונייעמ תצפהו ט"שעבה תגהנה
.ונברו ונרומ וננודא ק"כ אוה ,ונקדצ חישמו ונרוד אישנ ,ונרוד לש
(ט"שעבה יחבש ,יברה תוחיש ,ןייטשנצילג ח"ארהל ט"שעב לארשי 'ר - תודלותה רפס :תורוקמ)

ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


תורבדה תרשע תא ועמש םידלי יפלא

תעימשל לארשי ידלי תא איבהלו ררועל ,םה רשאב ד"בח ידיסח ולדתשה םלועה לכב
רתא לכב ,םידליה תאבהל תומיאתמ תויורשפאה תא ונגראו ,תסנכה-תיבב תורבדה תרשע
תלבקב "ונידעב םיברעה ונינב" תא ףתשל ידכ ,מ"המ ר"ומדא ק"כ תנקתכ תאז .רתאו
.הרותה

תועובשה גחב תוכולהת ומייקתה יברה לש 'קה ותארוה יפל

תובישי ידימלת רוביצ םע דחי השעמ ישנאו םידיסח לש תוכולהת ומייק ,יברה ןיקתהש יפכ
ךמע לש תסנכ-יתבל ורזפתהו ,"הרמזו הריש" לש "הכולהת" ךותמ גחב ודעצש ,ד"בח
דודיע ירבד םהינפב תאשלו ,"ךגחב תחמשו" לש דוקירבו הרישב םבל תא חמשל לארשי
.םלועבו שדוקה ץראב ד"בח תובישיו ד"בח יזוכירמ ואצי ולא תוכולהת .יברה תרותמ קוזיחו
האצי ,תועש לש הדיעצ ךות ,תסנכ-יתב תורשעל ועיגה הישנאש ,םלוכמ הלודגה הכולהתה
.ךלמ תרדה םע בורב 770

יברה רצחב וסנכתה ד"בח תוליהק ינבר - םיצ"ומה גח

,תועובשה גחל ,יברה רצח – ונשדק תורצחל ועסנ ,ולוכ םלועהמו ק"האב ד"בח תוליהק ינבר
,יברה לא שטיוואבוילל ם"יצומהו םינברה םיעסונ הרות-ןתמ גחלש ,לבוקמה גהנמה יפכ
.הלואגל הליבומה הלולסה ךרדב דועצל תוחוכ םיבאוש םשמ

בוט-םש-לעבה תדלוהל הנש 300 אשונב תיכוניח-תינרות תוליעפ

זכרמה סניכ ,תודיסחה דסיימ ט"שעבה לש אלוליהה םוי ,תועובשה גחל םיכומסה םימיב
,ד"בח-רפכב ם"יתת ילהנמ תפיסא ,טור ילתפנ ברה לש ולוהינב ק"האבש יתודיסח יכוניח
ט"שעבה תורמא לע םינחבמו םינודיחב ךישמהל תוטלחה ולבקתהו ,אשונב דחוימ ןוידל
לש תדלוהה םוי ,לולא י"ח ריהבה םויב ה"זעב םייקלו ,ד"בח לש ם"יתתה ידימלת ברקב
.ר"בשתל דחוימ יצרא סנכ (ט"שעבה תדלוהל הנש 300 ואלמי וב) אינתה לעבו ט"שעבה
– הלואגה בוריקל תודיסחה ךרדו ט"שעבה ןינעב דחוימ דומילו תוררועתהל שדקוי סנכה
.הצוח ךיתוניעמ וצופישכל

קחצי ףסוי ברה תושארב ,ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ זכרמ תוסחב םה תוליעפהו םיעוריאה
.יתודיסח יכוניחה זכרמה לעופ ותרגסמבש ,בונורהא

ןויצ לע לולא י"חב ומייקתי רשא םילודג םיעוריאו םיסוניכ םיננכתמ היסורב ד"בח ינוגרא
.ותדלוהל הנש 300 ןמיסב ,'זובי'זמב ט"שעבה


הלואגו חישמ


הנומאה ירקיע ג"י

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב ינש רמאמ

הנמש לע ,ם"במרה לע ץ"בעיהו ס"תחה םירקיעה לש םתיישוק תא ונאבה תמדוקה המישרב
ירה ,הז לע ושקה םהו ,היתודוסיו הנומאה ירקיע ג"י ללכב חישמה תאיבב הנומאה תא
תאיבב ןימאהל םיכירצש אלא) אב היה אל חישמ ו"ח וליא םג םייקתהל הלוכי הנומאה
.(הנומאה תוללכ תא םייקמה רבד רותב אל לבא ,םיאיבנבו הרותב בותכ הזש ינפמ חישמה
.תמדוקה המישרב תוכיראב םהירבד וקתעוהו

"דוסי" ארקנ המ (םינושאר דועו) םירקיעה 'ס לש םתרדגה לע היונב וז אישוק הנהו
תדימעש רבד לע חנוה םש ,'רקיע'" :ל"זו ,(ותליחתב ג"פ 'א רמאמ) בתכ םירקיעהש ."רקיע"ו
וב יולת ןליאה םויקש רבד אוה רקיעהש ומכ .ותלוז םויק ול ןיאו וב יולת – ומויקו רחא רבד
שירב לאנברבא י"רל הנמא שאר 'סב ולא םירבד ואבוהו) "ותלוז – ומויקו ןליאה תואיצמ רייוצי אלו
:וירבד ךשמהב בתכש םירקיעה 'סב ש"ייע) שרוש ןושלמ אוה "רקיע"ש ונייהו .(ג"פ
.("תודוסיהו םישרשה"

דוסיה לע רמאנ "דוסי" םש ןכו" :ו"פ שיר הנמא שארב ש"מכו ,"דוסי" ןושלב םג אוה ןכו
תדימעש רבדה לע םא יכ רמאנ אל דוסי(ו שרש) םש ןכ םא הנה .'וכו וילע דמוע ןינבהש
."ותלוז םויק ול ןיאו וב יולת ומויקו רחא רבד

תודוסיו םירקיעב קליח (ב"פ הנמא שארב וירבד ואבוה) 'ה רוא ורפסב שקשרק יאדסח ירהו
תודוסי תוניפ םהש" (א :םינפוא 'ב םהב שיש ,םהב םייולת ןינבהו ןליאה לכש םרדגש ,םמצע
וז אלש ,ל-אה תואיצמ ןוגכ ,"תונומאה לכל תולחתהו תווצמה לכל תולחתהו תווצמה לכל
שיו" (ב ."ןינב"ה לכ עבונ ונממש רוקמה םג אוהש אלא ,"ןינבה לפונ" ו"ח הז ילבש דבלב
שארב ש"ייע ."הללכב לופת םהמ דחא רדעה רייוצי וליאש ,תדה תודוסי תוירות תוניפ
.(י"חת וניא 'ה רוא 'ס) תויטרפב הנמא

איה הז יפלו .םירקיעה ןינמב תורחא תוטיש םירקיעה 'סלו יאדסח 'רל שי ולא תורדגה יפלו
.הנומאב רקיע רותב חישמה תאיבב הנומאה הנמנ המל – (ל"נה) םתיישוק כ"ג

םג אלא תודוסי קר אל םה םירקיעה ג"יש (א :םיללכ 'ב י"פע ,ם"במרה תטיש ראבל הארנו
ורידגהש ןבומב דוסי םג אוה םהמ דחא לכ (ב .(ןמקלדכ ,ו"פ הנמא שארב ראיב ןכ) םירקיע
.י"הזעב ןמקלדכו ,תודוסי םה ג"יה לכש םירבדה םינוכנ מ"מו ,םירקיעה 'ס

* * *

ןירדהנס הנשמה שוריפב ם"במרה לש ונושלש םדקהב ,אוה ם"במרה ירבד ראבל 'אה ללכה
אלא דוע אלו ,"תודוסי" םגו "םירקיע" םב בתכש ירה ."היתודוסיו ונתד ירקיע" אוה
."תודוסי"ל "םירקיע" םידקהש

הזב (םימעפל=) םימעפ רמאיש תויה םע "רקיע" םש םנמאו" :םש הנמא שארב ל"זו
וב ושמתשי דוע הזה שומישה דבלמ הנה... ("שרוש" לש ןבומב ונייה) ומצע שומישה
.וב יולת ומויקו רחא רבד תדימע ןיאש פ"עאו ,ונימבש ימצעו דבכנ רתויה רבד לע םימכחה
רבדל שרוש ןושל וניאו ,"רקיע הזו" תומוקמ הברהב םירמואש ל"ז םהירבדב הז אצמת
תושעל ותעד ךמסש רבדה רקיעב ל"ר ,הליפטה תא רטופו רקיעה לע ךרבמ ורמאו .רחא
רבדה לע הברה םימעפ רמאי "רקיע" םשש ךיניעב האר הנה .'וכו הדועסה רקיע ונממ
לודגה ברה ירבד ןיבת הז עדת רשאכו .'וכו רחא רבדל שרוש היהי אלש פ"עא .חבושמה
םהיתודוסיו וניתרות ירקיעש ראבל יואר" :ל"ז ,םירקיעה תליחתב הנשמה שוריפב בתכש
– םהמו... םיימצע םישרשו תודוסי – םהמ ,רוכזיש תונומא ג"יהש ברה ראיב הזבו ."'וכו ג"י
תונומא ,ל"ר םירקיע םה הנה ,(קיתעמה .תצק ןויע ךירצ ןושלה) תודוסיה תגרדמב םתויה םעש
.(ןאכ הקתעוה אלש) תוכיראב וירבדב ש"ע ."'וכו הלעמב תולודג ,תוירקיע ,תוימצע ,תוחבושמ

הארו) .ג"יהמ דחא לכ לע "דוסי" ם"במרה בתכ וירבד ךשמהב המל השק הז יפלש אלא
.(ץריתש המ םש הנמא שאר

ןיא ורדעהבש רבד אוה "דוסי" :ל"נה ינשה ללכה רואיבב םידקהב ןבוי הזש רמול שי ילואו
ירהש ,דוסי וניא ,לשמל ,חישמה תאיבש םירקיעה 'סב בתכ הז יפלו .ל"נכ ,ןינבה לכל הדימע
.חישמה תאיב (ו"ח) היהיש ילב – ה"בקהב הנומא ךותמ הרותה לכ ומייקיש רייוצי ריפש

ילב תווצמה לכ םייקל ,וזכ תורשפא תויהל הלוכי התיהש – הזל םיכסמ ם"במרה םג תמאבו
יכ – תודוסי םה ולאה םינינעה םג ירה מ"מש ל"ס ם"במרהש אלא .םימייוסמ תודוסי
אצמיי םאו ,תודוסי ויהי ולאה םירבדהש ה"בקה הצר מ"מ ,ןכ תויהל לוכי היהש תורמל
לש ןינבה לכ ירה ,חישמה תאיבב ןוגכ ,וללה תודוסיהמ דחאב ו"ח ןימאמ וניאש ידוהי
.חישמה תאיב ילב תודהי ןיא תמאה יפל יכ ,לפונ – ולצאש תודהיה

דומילו ויתווצמ םויקו) ותנומא ןיא הז ילב יכ ,הנומאב דוסי ריפש יוה חישמה תאיבש אצמנו
ומכ ,ללכ אבה-םלועל קלח ול ןיאו ,םולכל םיבשחנ הזלה םייוסמה ידוהיה לש (הרותה
.ש"ע .ג"פ הבושת 'להב הזב ם"במרה ךיראהש

קלחש םעטה והמ – אילת אהב אהש רמול ונל רשפא ירה וללה םיללכה ינש תא ףרצנ םאו
תורשפא ןיא םהידעלבש ינפמ אל) הז ירה ,תודהיה לש תודוסי (ל"נכ לעופל) םה ג"יהמ
– וא) רקיעב םתוא הצור ה"בקהש םינינע ,םיירקיע םינינע םהש ינפמ (אלא ,צ"מותל
.םינינעה ראש לכמ (רתוי ה"בקה םהב רימחהש

רקיע אוה חישמה תאיבש םעטה םגו ם"במרה לע םירקיעה לש ויתוישוק לכ וצרותי הז יפלו
.י"הזעב ןמקלדכ ,הנומאב דוסיו
י"הזעב אובי ךשמה


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


תודיסחה רואל "םלועה תומוא"


לגס םעבשי ברה תאמ
הרדסב ינש רמאמ

תומואב תועדו תונומא

העיפשמ ,םימוצמצה יובירמ אוה םתויח תלבקו ,ףיקמהמ אוה םתווהתה שרושש וז הדבוע
.הנוילעה החגשהל םתוסחיתהו תוקלאב םתגשה לע

תניחבב קרו ךא תויהל הלוכי םלועה תומוא לש תיקלאה הגשההש ,איה אצומה תדוקנ
.אל ותו םיארבנה שרוש – ןימלע לכ אלממ

רחאמ יכ .םייוגב המכח שי לבא ,םייוגב הנומא ןיאש י"פעאש ,אוה םירבדה דוסי
וז הנה ,םבטימב םהשכו .תילכש שפנ םהב תלעופ ,הבכרמבש םדא ינפמ וכשמנ םהיתושפנש
.םכרדב םתוא החנמש – תילכשה שפנה – איה

שודיח לכלש בייחמה ,דבלב ישונאה לכשה לע תססובמו תעבונ 'ה תא םתעידי לכש רחאמו
– םוקמו ןמזב תלבגומ תואיצמ אוה םלועהש תויהו ,"ומצעמ השענה רבד ןיא"ו ,שדחמ שי
חכהמ תמייק ותואיצמ לכו ,ןיאמ וארבש שדחמ ול שיש רמול חרכהה ןמו ,שודיח והירה
ארובה ןכלו .ספאו ןיא אוה ודעלבו ,םייק אוה ,ארבנב לעופ חכה דוע לכ ךכיפלו .ושדחמה
.דימת לעפינב לעופה חכו ,תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמ

תווהל ידכש םיארבנה תא ארובה ןוילע חכ אלא וניא וב םיריכמ םהש הקלאהש אצמנ
לכש ,רמוא הוה האירבב וחוכ ליבגהלו ומצע םצמצל ארובה ךירצ – םילבגומ םיארבנ
אלממ תניחב – תעדה לע לבקתמה רבד ,לבגומה יקל-אה חכב אלא הניא םתנומאו םתאדוה
.ןימלע לכ

ישונאה לכשה יכ ,םיריכמ םה ןיא הזב ,לובג לעב יתלב – ןימלע לכ בבוס ה"בקה תויה לבא
הנומא ןיא יכ ,םישפות םה ןיא תעדו םעטמ הלעמלש הנומאב וליאו .ףוס-ןיאב שפות וניא
.םייוגב

עבצא" יכ עדיש י"פעא ,ןימלע לכ בבוס – "'יוה תא יתעדי אל" :הערפ רמא ךכ םושמ
.(וט ,ח םש .ב ,ה תומש) ןימלע לכ אלממ – "איה םיקלא

:ןלהלדכ םהיתונומאו םהיתועד י"פע םיקלחתמ םימעהש ,אופא אצמנ

דורמל ןווכמו ונובר תא עדוי וליפאש וא ,'ה תואיצמ תא לכו לכמ ירמגל שיחכמש ימ שי
.דבוא ידע ותירחאו ,םייוג תישאר אוהש קלמעכ – וב

תואיצמ תא ירמגל םישיחכמ םניא םוקמ לכמ ,םילילא ידבוע םתויה ףא לעש םימע םנשיו
אוהש י"פעאש ונייהד ,(תוחנמ ףוס) "אייקלאד אקלא" אוהש םרמואב םיעוטש אלא ,'ה
תאירבב קסעתמו שבלתמ תויהלמ טשפומו לודג – אשנו םר אוהש תויהל לבא ,אקלא
םימשה תוכרעמו םיבכוכה ידיב (ט ,ט .בי ,ח לאקזחי) ץראה תא 'ה בזע ןכל ,ימשגה רמוחה
.תישפחה םתריחבכו םנוצרכ םלועה תא םיגיהנמו םיעיפשמה - םיבכוכה - םהו ,(ו"ח)

םיבכוכל םלועה תגהנהו החגשהה תא םיסחיימו ,םלועב הנוילעה החגשהב םירפוכ םה הזבו
.םלועב עבטה תוחוכ לכ רוקמ – םימשה תוכרעמו

ךירצ ,םתטישלו ,תוהלא לאכ איה תולזמלו םיבכוכל ולא תומוא לש םתוסחיתה ךכ םושמ
.םהל דוגסלו תודוהל ןכו ,םהילא ללפתהלו םתוצרל

ךכב - לוכיבכ - ותוא םיממורמ הברדא ,םיקלאה תואיצמ תא ו"ח םישיחכמ םניאש י"פעאו
– תולזמהו םיבכוכל םג םיסחייתמ – םוקמ לכמ לבא ,ל"נכ "איקלאד אקלא 'יל ורקד"
.םדבכל ףאו םהב בשחתהל ךירצש "איקלא" לאכ

םימשה תא הנעא" :ש"מכו ,תולזמהו םיבכוכהמ םיעפשומ םלועב עבטה ינינע לכש םושמו
שרג דגממו שמש תואובת דגממ" :כ"שמ – אמגודלו ,(גכ ,ב עשוה) "ץראה תא ונעי םהו
וליפאו ,םלועה תוימשגו עבטה ינינעל םידבעתשמ תומואה ןכל ,(די ,גל םירבד) "םיחרי
.ויתובעות – ויתוואת ,הזה םלועה תוירמוחל הדיגס ידכ דע םתוא םיצירעמו םידבכמ

םהב הנושארהש ,חנ ינב תווצמ עבש םימייקמה םלועה תומוא ידיסח םג םנשי םוקמ לכמ ךא
םמויק לע חיגשמו ,וגיהנמו םלועה ארוב ה"בקהש םינימאמש ונייה ,הרז הדובע רוסיא איה
קלח םלועה תומוא ידיסח םתואל שי ךכ םושמו .םהל הרקיש המ לכ לע ויתוירב לכ לש
.אבה םלועל

רוסיא לע םיווצמ – םהידיסח םג – םלועה תומוא ןיא (ו"נק 'יס ח"ואב) א"מרה תעדלש אלא
.הרז הדובע רוסיא לע םיווצמש י"פעא ,ףותישה

תבייחמ ףותישה תלילשש םושמ ,לכו לכמ ףותישה לולשל םילגוסמ םניאש ינפמ הז ילואו)
לעממ הקלא קלח – תיקלאה שפנה םצע דצמ קר תירשפא איהו ,תילכתב תואיצמב לוטיב
.שממ

.(דבלב תיעבט שפנ אלא ,םתוא ה'יחמה וז שפנ ןיא םלועה תומואל וליאו

םירמוא ןכלו ,ל"נה הערפ ומכו ,'יוה םשב ללכ םיריכמ םניא םילוליג ידבוע תומוא לבא
.םלועב הנוילעה החגשהב ירמגל םירפוכו (בי ,ח לאקזחי) "ץראה תא 'ה בזע"
י"הזעב אובי ךשמה

(בורקב ל"ויש "תודיסחב םיגשומ" רפס ךותמ)


תויומד


ל"צז גילראה יכדרמ יבר קידצה ןואגה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

החפשממ היהש) ל"ז גילראה םולש 'ר ח"הרה היה ויבא ,ז"סרת תוכוס דעומה לוחב דלונ
הלעב היהש ל"ז ןירפלה יכדרמ 'ר ח"הרה לש ונתוח .הניווב בוקטורשט ידיסח לש תראופמ
ול הדליו ,ל"ז אריפש ןושמש בקעי 'ר ח"הגל האשינ ותריטפ רחאו ,ה"ע אלגרמ תינברה לש
.(ןילבולמ ל"צז אריפש ם"רהמ ןואגה תא

ל"צז אריפש ריאמ יבר ריעה ד"בא (םאמ ומא יחא היהש) ודוד תיבב היצילגבש קונאסב לדג
היה םשו ,ןילבולו בוקרטעיפ קונאסב ותונברב ודוד תא הויל .ונבכ ולדיגו םידלי ךושח היהש
םינש שמח ךשמב היהו הניוול רזח ט"פרת תנשב .ןילבול ימכח תבישי ידימלת ינושארמ
.ל"קוצז בוקטורשטמ לארשי יבר שודקה ר"ומדאה ובר לש שדוקב ושמשמ

לעב לצא םירוקיבה דחאב .רודה ילודג לכ לצא אריפש ריאמ יבר ןואגה ודוד םע רקיב
העשב ונב םע םייקש רועישל ריעצה ךרבאה תא רוגמ יברה ףריצ ,ל"קוצז "תמא ירמאה"
לכ םע שגפהל הכז בוקטרושטמ ר"ומדאה ובר תא שמישש הפוקתב םג .רקוב תונפל 3:00
.רודה ילודג

םש םגו ב"הראל רבע כ"חאו הפוריאב תונוש תורייעב תונברב שמיש ובר תוקלתסה רחאל
ח"רעב רטפנ .ןילקורבב סטייה-ןוארק תנוכשב הליהקב בר ףוסבלו ,תוליהק המכב בר היה
.ב"פה ותנשב ח"משת בא םחנמ

* * *

"םימדוקה תורודה יקידצכ השודקו תמא לש דומע יתיאר"

ר"ומדא ק"כ תא הנושארל תוארל יתיכז" :(165) "ד"בח רפכ"ל ןויארב רפיס גילראה ברה
תצובק ונשקבתנ .הניווב םוירוטאנסב ותואירב ךרוצל תוהשל עיגה רשאכ ע"נ צ"יירהומ
יתיכז ינא .הלפתל ןינמ ול היהיש ידכב ,ולצא ללפתהל אובל בוקטרושט ידיסחמ םיכרבא
תא םג רכוז יננה זאמו ,ונתוא בריק ע"נ ר"ומדא ק"כ .וז הצובק לש ןגראמה תויהל
םימעפ המכ ונל רמא ע"נ צ"יירהומ ק"כ ונתוח רשא ,א"טילש ר"ומדא ק"כ ח"לחבהל
דחוימב זא ונלעפתהש ינרוכז .ותא תוכייש ונל היהתש וילא ברקתהל ונל יואר יכ
יתלב הדימב ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ינפל א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ותולטבתהמ
.הליגר

רבע םרטב דוע ונולמ תיבב ורקבל יתזרדזה ב"הראל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ עיגה רשאכ"
רתוי יתברקתה ןכמ רחאל .דאמ ינברקו תופי םינפ רבסב יתוא לביקש יתיכזו עבק ןכשמל
בצמ ידיל יתעגהש ל-אל הדותו .א"טילש ר"ומדא ק"כ לא הרומאה הארוהל םאתהב רתויו
,טושפ .תושודקה ויתוצעו תושודקה ויתוכרב תא תופוכת לבקמ יננה .וילא תורשקתה לש
."וילא ימצע יתענכהו ,םימדוקה תורודה יקידצכ השודקו תמא לש דומע יתיאר

הדבעמב יאמיככ אוה יברה

םירופיסה תא ,ה"נשת 'ב רדא שדוחב ילא בתוכ ,ןילקורבמ 'יש גילראה ריאמ 'ר ת"הרה ונב
:ל"ז ויבא תודוא םיאבה

םוירוטאנסב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תא וירבח םע רקיבש תעב יכ ,רפסמ היה ל"ז אבאה .א
יברהש האר אוהש ,לאשו םיכרבאה דחא וילא שגנ ,הלפתה ירחא םימיה דחאב הנה ,הניווב
יברה ךיאו ,תבש ללחמ ל"חר םדא ותוא לבא ."םיקלא ארי שיא" ראותה תא והשימל בתכ
?ךכ ול בתוכ

לכמ םש שי המכ האורו םדה תא קדובש ,הדבעמב דבועה יאמיכ ומכ אוהש יברה םהל הנעו
תארי תצק שי םדא ותוא לצאש האור אוהו .('וכו רכוס ,תומודא ,תונבל תוירודכ) רמוח
.יוליגל אצי הז ףוסבלו ,םלעהב וב שיש ש"ריה תא םילגמ הביתכבו ,ךכ ול בתכ ןכלו ,םימש
.הבושת לעב תמאב השענ ידוהי ותוא כ"חאש ל"ז אבאה ףיסוהו .יברה ול הנע ךכ

חספו םירופ ינפל םיאפורל ןמז ןיא

אל תוקיפד ךל שי ,גילראה ברה" :הגאדב אפורה ול רמא ,ואפור לצא וירוקבמ דחאב .ב
ול עבקו דימ ןפלט אפורה ."הקידבל החמומ אפורל ךתוא חולשל הצור ינאו ,בלב תורידס
רוזחל דמע רשאכ .ינש םויל העבקנ החמומה םע השיגפהו ישימח םויב היה הז .השיגפ
גאדומ היה ךכ ידכ דע) .סובוטואב עוסנל ול רוסאש רמא יכ ,תינומ אפורה ול ןימזה ,התיבה
.(בצמהמ

םידמוע ונאש תויהש ,ול בתוכ יברה .הבושת לביק ישיש םויב תרחמלו ,יברה לא בתכ אבאה
,חספל תונכהה תוליחתמ כ"חא דימו ,םיאפורל תכלל ןמז התע ןיא ירה ,םירופה גח ינפל
םאו ,'וכו ץמח תריכמב קוסעל ךירצ כ"חאו ,ותליהקמ חספ תוכלהב תולאש וילא תועיגמו
.'ה רוזעיו זא היהיש המ הארנ חספ ירחאו .הזל ןמז התע ןיא ןכ

אובי אל אוהש רמא לבא ,החמומה םע השיגפ ול רדסל חרטש ול הדוהו אפורל ןפלט אבאה
.ותוירחא לע הז ןיאש רמאו ,הזמ םהדנ שממ אפורה .יברה ול רמא ךכ יכ ,וזה הקידבל
ךשמב םיאפורב ךרוצ אלל ךכ רבדה ךשמנ כ"חאו ,םולשב חספו םירופ ורבע ה"ב םנמאו
ךלילמ םדא עונמל ,הזכ רבד ומצע לע חקול יברהש ךיא דאמ לעפתה אבאה) .םינש 5-כ
5-כ ורבעש ירחאלו .(הזל םיחרכומו בלב היעב שיש רמוא אפורה רשאכ ,החמומ תקידבל
.קדבהל ךלי וישכעש רמא יברהו בוטב שח אל בוש ,הרקמ ותואמ םינש

!?תוכלמו םשב הכרב וילע ושעש רבד רובשל רשפא ךיא

םולש םלצא תושעל לדתשיש שקיבו ,םולשב ויח אלש יושנ גוז אבאה לא יברה חלש םעפ .ג
הז ךכו ,עובשב םימעפ 2-3 םימעפלו ,ץועי תוחישל םימעפ הברה וילא םיאב ויה םה .תיב
עבק אוה .וילא אובי אבאהש שקבמ יברהש ל"ז בוקדח ברה ןפלטמ דחא םוי .םייתנשכ ךשמנ
.ךרעב 2:30 דע הכיחו םישנא הברה ויה ףוסבל .הלילב 11:00 העשב תרחמל סנכהל ול

ךירצ המ לאש יברה .בצמה תא ול רמאו ,גוזה לצא בצמה המ יברה ותוא לאש סנכנשכ
.טג רדסל ךירצו דרפהל םיחרכומ םהש בשוחש הנעו ,ותעדל תושעל

הנותחב תייה התא !גילראה ברה" ותוא לאשו ,עזעדזה שממ אוה תאז עמש יברהשכ
."ןכ" הנעו "?תוכלמו םשב הכרב הפוחב ורמא םאה" :יברה לאשו ."ןכ" ול הנעו "?םהלש
"?תוכלמו םשב הכרב וילע ושעש רבד רובשל רשפא ךיא ,ןכ םא" :יברה לאשו

,גילראה ברה דובכ" :ול רמא יברה לבא ,הזב םינוש םירבסה רמולו לפלפתהל ליחתה אבאה
הצרת םא .םילופלפל ןמז ןיאו ץוחב םיכחמ דוע םיבר םישנאו ,רקוב תונפל 3:00 רבכ וישכע
רובשל ו"חש ,אוה וישכע עגונש המ לבא .הלילה תליחתב םעפ דוע סנכת הזב לפלפתהל
."!תוכלמו םשב הכרב וילע ושעש רבד
("ךירבחמ ןושש ןמש" םירפסה תרדס ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


שדוקה ריע ןורבח

הניב ךורב ברה תאמ

ריע לע שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ תורגאמו תוחישמ טקל ."שדוקה ריע ןורבח"
,ולסכ ט"יב ,ק"האל יברה יחולש דוגיא י"ע רואל-אצי רפסה .הלפכמה תרעמו ןורבח שדוקה
ק"האל יברה יחולשמ ,א"טילש טעיקוב לאומש םהרבא 'ר ת"הרה תכירעב ,ח"נשת'ה תנש
.ד"בח רפכב עיפשמו

ק"כ יניעב דחוימבו ונאישנ וניתובר יניעב הלפכמה תרעמו ןורבח ויה תובושחו תורקי
.ןרקיבו ןחבשב רבדל הברהו מ"המ ר"ומדא

ק"היע לש םתובישח תא םידמולהו םיארוקה תעידיל איבהל ןויסנ השענ ונינפלש רפסב
.יברה דחוימבו ,ד"בח יאישנ וניתובר לש םתנשמו םתרות יפל הלפכמה תרעמו ןורבח

םדיצלו ,הז אשונב ,תונוש תויונמדזהב בתכ וא יברה רמאש ,םיבתכמו תוחיש וללכנ רפסב
וניתובר לכ לש םתרותמ ,ד"בח תנשממ םירצק תונויער יביבש לש טקל אוהו "ןורבח ינינפ"
ןורבחל ד"בח לש רשקה לע רמוח ףסונ רפסה ףוסבש םיחפסנב .ןינעב םהיתורודל םישודקה
.ןורבחל םירושקה ד"בח ישיא לעו ,תורודה ךשמב

:םירעש השמח וב וללכנו 'מע 236 רפסב

תוחיש םירשע) הלפכמה תרעמו ןורבח תשודקו תלעמ לע םיבתכמו תוחיש :ןושאר רעש
.(םיבתכמ עבשו

םעל ןורבח תוכייש לע יברה ירבדמ טוקיל ,"םלוע םעל םלוע תלחנ" ןורבח :ינש רעש
,וירבדו יברה תוחישמ ,ןורבחבו םילשוריב ליהבמה בצמה לעו "םלוע תלחנכ לארשי
."הרות תעד"ו "םלוע םעל םלוע תלחנ" ,"ץראה תומלש" םירפסהמ

.תורודה ךשמב ןורבחל ד"בח לש רשקה :ישילש רעש – םיחפסנו תופסוה

.ןורבחל םירושקה ד"בח ישיא – :יעיבר רעש

תרעמו ןורבח תודוא יברה תרותו ד"בח תנשממ םירצק תונויער :ןורבח ינינפ :ישימח רעש
פס ןמיס "רצחה רעש"ב ןועמש ןב דוד יבר םשב האנ זמר עיפומ "רבד חתפ"ב .הלפכמה
ןורבח תוכייש לע זמרל ,"סחנפו והילא" ןינמכ 266 אירטמיגב ןורבח" :(ה"כרת ,םילשורי)
...הלואגל


תכרעמל םיבתכמ


י"בשרה ןויצ לע 'ה שודיק

המכ תאזב םסרפל םכשקבא ,י"בשרד אלוליה ובו ,םיאב ונא ונממ רייא שדוח תובקעב
לע תועיבקב םינורחאה םישדוחב תמייקתמו ,הל דע ינאש השודק הלועפ לע ,תובוט םילימ
,סלפ בקעי 'ר ח"הרה ,ד"בח רפכ יקיתומ א"טילש שישי ידוהי ונשי :רבדה הזו .י"בשרה ןויצ
קוזיח ירבדו 'הב הנומא םבלב ץיפמו ,ןורימב 'קה ןויצה לע םירקבמ לש תוצובק סנכמש
.תווצמ םויקל

רשקב םיעיגמ רשא ,"םייתרוסמ" םה רשא םיבר םירקבמ םיעיגמ י"בשרה ןויצל ,עודיכ
פ"ירה ח"הרה .םירמוש םניא תבש וליפאש םהיניב שי ךא 'וכו תולוליה ,תויתחפשמ תוחמשל
תיב" קוספה לע ש"רהמה יברה תרמא תא םריבסהלו ,םירקבמה תא זכרל גהנמ ול השע 'יש
השענ ,"'ה רואב" תא םלגד לע ותרח אל ם"ייוליבה ןויכמ רשא ,"'ה רואב הכלנו וכל בקעי
.לארשי םעל לושכמ הזמ

הליחתב ,'ה רואב וכלי בקעי תיבש י"ע ,הז תוועמ ןקתל ,ק"האב םיבשויל דחוימב ,ונדיקפת
.שדוקה תרהט לע תודסומב ךוניח :אמרג ןמזהש ןינעבו ,םיעודיה תווצמה תרשע םויק י"ע

.'ה שודיק םרוג הזבו ,קזח םשור השוע ותעפוהו ,בר בשקב םיעמשנ וירבד יכ ןייצל יננהו
בתכמ לע ולצא םימתוח שממ םעה תווצק לכמו םיגוחה לכמ םישנאש ךיא יתיאר יניעבו
.'ה רואב תווצמה ךרדל הרזחו לארשי תבהא ךותמ םעה תודחאל האירק

– שודק םוקמב םתויה תעב הבושתל םידוהי ררועל ,ןיוצמ ןויערו לודג רבד אוה ,הזה ןינעה
וילע ךומסל י"בשר אוה יאדכו ,םרוג םוקמהו ןינעהש ,הוצמ לש תוררועתהבו י"בשר ןויצ
הלואגל הכזנ הז תוכזבו (מ"המ ר"ומדא שוריפכ תולגה לש קחדה תעש) ,קחדה תעשב
.ש"ממ ד"ימו םימחרבו דסחב ,הבורקה

.תונייעמה תצפהב החלצה תכרבב
ש"נאמ 'א
תפצ

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew