ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה (םירצמה ןיב) בא-זומת
56 רפסמ ןוילג

?ןוילגב המ
ט"שעבה תדלוהל הנש 300 * םידיסח ירופיס * תוכלמ רבד * תכרעמה רבד *
תויומד * תודיסחה תרותב דוסי יגשומ * הלואגו חישמ * הרותה םלועב *
תכרעמל םיבתכמ * שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ירפס תריקס - םחנמ תרות *


תכרעמה רבד


בצמה הנתשי - הרותה חכב

אוה ,ישילשה שדקמה תיב ןינבו הלואגו חישמ ינינעב הרותה דומיל :יברה
!"חישמה תומי תלחתהל הסינכ" רותב

הלאכ ןנשי ,הלואגה תא ןתועצמאב איבהלו עצבל ידוהי לכ לעש תוינחורה תודובעה ןיב
.המלשה הלואגה תא רתוי תוזרזמ ןה ךכבו ,הלואגה תא תושיחממה

ךל ןיא" :ל"זר ורמא ירהש ,תישחומו תידיימ תוריח רצוי הרות דומיל לכ ,רבד לש ותימאל
הרות דומיל לש דחוימ גוס ונשיש אלא ."הרות דומלתב קסועש ימ אלא ןירוח ןב
.היולגו רתוי תישחומ תוריחה תישענ ותועצמאבש

,ותיינב יטרפ ,תיבה תרוצ :שדקמה תיב ןינב םע םירושקה םינינע דומילל איה הנווכה
.הכלהבו ל"זח ירבדב ,ך"נתב םישרופמ הלאש יפכ ,תונברקה תדובעו

תיב לש םייתכלהה םיטרפב קוסיעה תובישח תא ל"זח ונל םיריבסמ תונוש תויונמדזהב
םינוב םתא וליאכ - וב םיקסעתמ םתאו ליאוה" :שרדמב ל"זח םירמוא ךכ .שדקמה
לארשי ינבל דיגהל הוטצנ איבנה לאקזחי רשאכ םג .(בפש זמר ,לאקזחי ינועמש טוקלי) "ותוא
ךכ לע הבוגתב יכ ל"זח ונל םירפסמ - "ויאבומו ויאצומו ותנוכתמ ,תיבה תרוצ" תא
רמא ךכ לע .תולגב ויה לארשי ינב ןכש ,ךכ לע ותאילפ תא ה"בקה ינפל לאקזחי עיבה
ןינב ןיא" יזאו ,"ונינבב םיקוסע םה וליאכ םהילע ינא הלעמ" הז ידי-לעש ה"בקה ול
.(וצ 'פל אמוחנת שרדמ) "לטב יתיב

...תולגה תא שרגמ "יכדרמ"

,לארשי םע לש הילכ תריזגל איבה עשרה ןמהש רחאל ,קידצה יכדרמ תפוקתב םג היה ךכ
תוכלהב וידימלת םע קסועו בשוי ותוא האר יכדרמ םע שגפנשכ ירה ,ףטו םישנ םישנא
הרפוה הערה ותמיזמ יכ ןיבה ךכמש םירמוא ל"זחו ,שדקמה תיבב - רמועה תברקה
.םימשמ

םירזופמ לארשי ינב .ולוכ םעה תדמשה לש תיניצר הנכס זא הפחיר ריואב :ןנובתנו הבה
יכדרמ בשוי הז לכ ךותב .הנוממשב ץראהו ונברוחב יורש שדקמה תיב .םימעה ןיב םידרופמו
לע דמוע שדקמה תיב וליאכ ,רמועה תברקה ינידב וידימלת םע קסועו ,רודה קידצ ,ידוהיה
...רמועה תא בירקהל דציכ איה הדיחיה הגאדהו ,ונוכמ

,הלואגה תרותבו תיבה תרותב קוסעל ןברדמו ררועמ יברה ,ונרוד קידצ ךכ ,ורודב יכדרמכו
םלועה תומוא לכל תחצינה הבושתה וז .אובל הבורקה ,הלואגה םרט ,תולגה ןמז ףוסב דוע
.הרותה תועצמאב ,הלואגה תשחמהו הלואגו תורח תשגרה :רוד לכבש תולגה ייוטיב לכלו

"תעדה ןמ הלעמל האיבמ" תעדה

- "א"שנת" תנשמ לחה ,דחוימו שדח ךרד ןויצו לפוכמו לופכ שגד לביק ,וללה םירבדה ןוויכ
םייוצמ םהב "תואלפנ לש םינש תרוש"מ קלחכ ,יברה לש ותרדגהכ ,"ונארא תואלפנ" תנש
.ושדק ןושלכ ,התע ונא

:רמא ,א"שנת (קלב פ"ש) זומת (ב"וט) ז"י תחישב

הריחבה תיב תוכלה דומילש ,ןבומ ,שממ דימו ףכית האבש הלואגה ףס לע םידמועש ןויכ"
הרכהו העידי ךותמ אוה דומילהש :רקיעו דועו ...ירמגל רחא ןפואב תויהל ךירצ וז הנשב
ירחאלש עגרב לעופב השעמל הכלה ,םא יכ ,"אחישמל אתכלה" הז ןיאש הרומג תואדווב
אוביו הלגי (ףכיתו ,הלעמל התע רבכ) ללכושמו יונב ןיפצמ ונאש דיתעה שדקמש ןויכ ,הז
.ארמימכ עגרב (דועו ,א"עס אמ הכוס 'סותו י"שר) "םימשמ

תיב ןינבו הלואגו חישמ יניינעב הרותה דומילד הלעמהו ךרוצה רואיבב ףיסוהל שיו"...
(א ,זצ ןירדהנס) ל"זח ורמאש ףא :המדקהבו - חישמה תומי תלחתהל הסינככ ישילשה שדקמה
"תעד" לש ןפואב תוננובתהו הבשחמל ו"ח הריתסב הז ןיא "תעדה חסיהב" אב חישמש
חישמ יניינעב ([ג"פס אינת] "קזוחב ותבשחמ עקתיו דאמ קזחו ץימא רשקב ותעד רשקמש")
תומיל הסינכב רבכ םידמועש ריכהלו עדיל תוננובתההו הבשחמה שארל לכלו ,הלואגו
.([ב,הק] ק"הגא ,אינת) "תעדה ןמ הלעמל" ושוריפ "תעדה חסיה" יכ ..."אב הז הנה" ,חישמה
ולצא השענ הז ירה ('וכ תוננובתההו הבשחמה י"ע) ותעדב רדוח הז ןינעש ירחאלש ונייה
"!תעדה ןמ הלעמל (וחסיה)בש ןפואב

ימלשורי) םדאה עבט תונשל (םלועהמ הלעמלש אוה-ךורב-שודקה לש ותמכח) הרותה חכב"
הלואגה ןינעל ץוחמ םולשו-סח ןיידע אצמנ ולש שגרה דצמ רשאכ םגש ,(ב"ה א"פ תובותכ
הלעתמ הלואגה ינינעב הרותה דומיל ידי-לע ירה ,(תימינפה תולגהמ ןיידע אצי אלש ןויכ)
הז הנה"ש הרכהו העידי ךותמו ,הלואגה ינינעב תויחל ליחתמו ,הלואג לש בצמו דמעמל
.""אב


תוכלמ רבד


באב 'טב חישמ לש ותדלוה

אכלמ דילי" (ב"ת) תיבה ברחש םויבש (א"נ ,א"פ ר"כיא .ד"ה ד"פ תוכרב) ימלשוריב אתיא
'וכ םחנמ דלונ םויב ובש החמש אלא הרצ הניא איה ףא :(ופוסב ד ,ג"יפ) ר"בדמבב) "אחישמ
(םש השמ ינפו הרעה ןברקבו ה"ה ג"פ ה"ר ימלשורי האר) עודיה יפ-לע טרפבו .(םש כ"מ הארו
לש ולזמ רבגתמ באב העשת םויבש ,אצמנ הז יפלד .רבוג ולזמ םדא לש ותדלוה םויבש
.חישמ דלונ ב"ט לכבש ב"ק 'ע א"ח םירבד יעצמאה ר"ומדא ירמאמ האר) ונקדצ חישמ
ריעהל) הלואגו העושי לש ןינעל לגוסמ םוי אוהו (םש ר"כיאל (םלשה) ףנע הפי הכוראב הארו
.("באב העשתב אלא האב החמש ןיא" (ופוסב) לבב תורהנ לע 'פ יתבר אתקיספמ

ח"וא ףסוי יכרבב אבוה .ופוסב ב"ט ןינע תונווכה רעש) ו"חרה ש"מכו .השעמל הכלהל עגונ הז ןינעו
. . החנמב ב"ט םויס" "המחנ יקוספ" םירמואש םימעטהמ והזש ל"זיראה םשב (ז תוא ט"נקתס
רכזנכ" םייסמו םש י"כרבו םש תונווכה רעשב ה"כ) "םחנמ ארקנה חישמה דלונ ב"ט תחנמב זא יכ
(ופוסב םירצמה ןיבו ב"ט תנווכ - ג"כש) ח"עפבו .(םש תוכרב ימלשוריב ה"כו) "יתבר הכיא שרדמב
באב 'טב יכ" ב"ת יאצומב הנבלה תכרב םירמואש המל םעטה ו"חרהמ איבמ חמצ תהגהב
ךכיפל םחנמ דלונ באב העשתבש ינפמ" (באו זומת 'סמ ףוס) םידיסח תנשמב ה"כו ."חישמ דלונ
."דעומ" םשב באב העשת ארקנש ימינפה םעטה והזש ל"יו .("'וכ

* * *

.שדקמה תיב ברחנש ועדי 'א םעפ (יברעה לש) ותרפ התעג רשאכש ל"זראמ עודי ,הנהו
ונקדצ חישמש ,תרמוא תאז .לארשי לש ןעישומ דלונש ועדי - 'ב םעפ ותרפ התעג רשאכו
.ק"מהיב ןברוח רחאל דימו ףכית דלונ ("לארשי לש ןעישומ")

,ןבומ .ק"מהיב ןברוח ירחאלש עגרב התיה לעופב לארשי לש ןעישומ תדילש רחאמו
ל"זרמכו .ק"מהיב ןברוח ינפל םישדח העשת - 'יה לארשי לש ןעישומד רוביעה תלחתהש
עגרב התיה לעופב םלועה ריואל ותאיציו ותדילש אלא ,הכמל האופר םידקמ ה"בקהש
הלוכי התיה הדיתעה הלואגה תוללכו ונקדצ חישמ תאיבש ,ןבומ הזמו .ןברוחה ירחאלש
.ןברוחה ירחאלש עגרב דימו ףכית תויהל

הלוכי התיה הדיתעה הלואגהו ונקדצ חישמ תאיבש רמול ןכתי דציכ :ןבומ וניא הרואכל לבא
!?ומוי ןב קונית "לארשי לש ןעישומ" היה זא ירה - ןברוחה ירחאלש עגרב תויהל

הלעמל איהש ,לארשי תוללכד הדיחיה 'יחב - אוה ונקדצ חישמ לש ונינע :הזב רואיבהו
.םוקמו ןמזד הלבגהו הדידמה - ללוכ ,ירמגל הלבגהו הדידממ

.'וכ הלבגהו הדידמ לש ןינע םע םייוסמ רשק הל שי ,ןכלו ,בורקה ףיקמ אוה 'יח 'יחב ,הנהד
ןמזד הלבגהו הדידמה תוללכמ ירמגל הלעמל איה ןכלו ,קוחרה ףיקמ איה הדיחיה 'יחב לבא
.םוקמו

הדיחי" ,הדיחיה 'יחב ,ונקדצ חישמ לש ונינע תודוא רבודמ רשאכש ןבומ הז יפ-לעו
"לארשי לש ןעישומ" היהש יפכ) "ומוי ןב קונית" תודוא רבודמ רשאכ םג הנה - "ךדחיל
ירמגל הלעמלש ןפואב והזש רחאמ ,'וכ הלואגה ןינעל הריתס הז ןיא (ןברוחה ירחאלש עגרב
!םוקמו ןמזד הלבגהו הדידמה תוללכמ

ויה" (ד"הע אטח םדוק) האירבה תלחתהבש (ד ,י"פ ר"ב) שרדמב ש"מ עודי :רבדל אמגוד
.תוריהמ לש ןפואב היה לודיגה ןינע םגש ןבומ הזמו ,"תוריהמבו הרצק ךרד ןיכלהמ תולזמה

איבהל ותוא תחלוש ומא התיה ,דלונ היה קוניתה רשאכש (א ,ו"לפ םש) שרדמב אתיא ז"דעו
.'וכ ורובט תא ךותחל ידכ ןיכס

:ו"קו ש"כמבו - הדיתעה הלואגב היהיש בצמו דמעמל עגונב ןבומ הזמו

,"ארבנ ואולימ לע םלוע" רשאכ ,האירבה תלחתה תעב רבכ היה ל"נה בצמו דמעמ םא
דמעמ היהי זאש ,הדיתעה הלואגב היה ןכש כ"וכאע ירה - 'וכ םיאטח המכ ירחאל וליפאו
לע םלוע" רשאכ םלועה תומילשמ רתוי הלענ ןפואב ,תומילשה תילכתב ולוכ םלועה בצמו
,"ץרפ תודלות הלא" - הדיתעה הלואגל עגונב אלמ "תודלות" ש"מש עודיכ ,"ארבנ ואולימ
תודלות הלא" - האירבה תלחתהל עגונב אלמ "תודלות" ש"ממ רתוי הלענ ןפואב הז ירה
."םארבהב ץראהו םימשה

םירבד איבהלו תכלל לגוסמ ומוי ןב קונית היה האירבה תלחתהבש םשכש ,ןבומ הזמו
,הדיתעה הלואגב היהיש בצמו דמעמל עגונב םג אוה ןכש יאדוב ירה ,ב"ויכו ,םימייוסמ
("לארשי לש ןעישומ") ונקדצ חישמ רשאכ םג תויהל הלוכי הדיתעה הלואגה התיה ,ןכלו
.דבלב ומוי ןב קונית היה

עבטה תולבגהמ הלעמל ,ירמגל רחא ןפואב ולוכ םלועה תגהנה היהת אובל דיתעלש ,ןבומכו
'ע) םילהתל צ"צה לש ויתומישרב ראובמכו ,םוי לכב דלתש השא הדיתעש ל"זראמ ד"עו -
.(םישדח 'ט תרומת) תועש 'ט רוביעה היהי זאש (טירת

םע באז רגו" - הדיתעה הלואגה ידועי תודוא "חספ לש ןורחא"ד הרטפהב ראובמ ז"דעו
גיהנהל לוכי וניא "לודג םדא" םג ירה הזה ןמזב :תרמוא תאז ,"םב גהונ ןטק רענו 'וגו שבכ
,םתס "ןטק רענ" רמאנש תויהו ."םב גהונ ןטק רענ" וליפא - אובל דיתעל וליאו ,ולא תויח
.שממ ןטק וליפא - תונטקה ןינעל עגונב הלבגה ןיאש ,ןבומ

עגרב תויהל הלוכי התיה - הדיתעה הלואגהו ונקדצ חישמ תאיבד ןינעה תוללכש ןבומ הזמו
.דבלב ומוי ןב קונית "לארשי לש ןעישומ" היה זאש תורמל ,ןברוחה ירחאלש
(א"שנת ןוזח תבש ש"וקל ,1286 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה יפל רצוקמו דבועמ)


םידיסח ירופיס


?תלדה הרגסנ המל

היה רבדה ,ןוגרמס ריעהמ קוחר אל ןולמב ןסכאתה יעצמאה יברה לש ויתועיסנמ תחאב
העדונ רשאכ .םימי עובשכ םש בכעתהל טילחה יברהו בוט היה ריואה גזמ ,בא םחנמ שדוחב
.גוהנכ "תודיחי"ב םלבקמ היהו ,ושדק ינפ לבקל בר להק ץבקתה ,יברה לש וז ותטלחה

.םיחרואה תא לבקלמ קספו תלדה תא רוגסל עתפל יברה הוויצ םויה עצמאב ,םימיה דחאב

תרזחב םיקסועה םידיסחה ןכו ,"תודיחי"ל סנכיהל םיכחמו רצחב םידמועה םידיסחה
םיחרואה תלבק העשל קיספה ןכלו ,םיסנכנה יובירמ ףייע יברה חטבש ובשח םלוכ ,םישורדה
.חוכ ףילחהלו שפניהל ידכ

םירבד המכ שחלו יכבמ תומודא ויניעו רתויב דורט ,ןמלז 'ר יאבגה אצי העש יצח רובעכ
לזא .ולהבנ וירבד תא םעמשב םידיסחה .דמעמ ותואב ויהש םילודגה םידיסחה ינזאב
שיא ןיאו ,ש"נא הנחמב רבע תוצלפ שגרו ,אקמוס יתאו ארוויח ליזא ,ארוויח יתאו אקמוס
.המ דע עדוי

ךיא יברה תלד ירוחאמ ועמשו תיבה לא םילודגה םידיסחהמ המכ וסנכנ המ ןמז רובעכ
םהמ םידחא ,ובבל תשודק תדוקנ קמועמ ,בר יכבב ,שפנה תכיפשב םילהת ירומזמ רמואש
,תאזה הלודגה הדרחה לכ יברה דרח הז המלו המ לע המואמ תעד ילבמ רעצ בורמ ופלעתה
הלודג תורירמ לש הדובעב ררועתיו םיחרואה תלבק קיספי ,לוחד ןימויב ,םויה עצמאב רשא
.וזכ

רמול וליחתהו תורובח תורובח ורבחתה ,לודגה שערה תא םעמשב ,רצחב םידמוע םעה
הקעצ לוק להקה לכ יפמ ץרפתה העש רובעכו ,בלה קמועמ תויכבב ןינמב םילהת ירומזמ
.שממ שפנה תכיפשב םילהת תרימאב

ךכ לכ שלחנ אוה לבא ,החנמ תליפתל ומצע ןיכהל ליחתה םילהתה תרימא ומייסב ,יברה
ןכמ רחאל .שפניהל ידכ רתויו העשכ הטמב בכשל חרכוהש דע םילהתה תרימא תדובעמ
.הבושת ימי תרשעב גוהנה רדסב החנמ ללפתה

םה וליחתה ,הבושת ימי תרשע לש רדסב החנמ ללפתמ יברהש ,ש"נאל רבדה עדונ רשאכ
.תינעתב ויה םלוכ ןכש ,רוביצ תינעת לש רדסב החנמ ללפתהל

תמוח" קוספה לע ךורא רמאמ רבידו המיבה לע הלע ,רצחל יברה אצי החנמה תלפת ירחא
םירוביד לש תויתואה תוסבכמ תועמדש היה וירבד ןכותו ,"העמד לחנכ ידירוה ןויצ תב
,םילהת תרימאו הרותה תויתוא תרימא תלעמב ראיבו ,תובוט אל תובשחמו םיער םירוהרהו
ךרד" ורפסב הכוראב ראובמה ולשכי המב ועדי אל הלפאב םיעשר ךרד ןינע ראבל ךיראהו
.'הו 'ד קרפ "םייח

ירחא תובר םינשו ,המוצעו הלודג תוררועתה לעפו ש"נא ברקב לודג שער ררוע הזה שורדה
.אוהה ערואמה תא ורכז ןכ

,ש"נא לכל לודג רעצ בסהש המ ,ותטמב בכשל חרכוהו רתויב שולח יברה היה תרחמה םויב
.םיחרואה תלבק רדס בוש ליחתה וירחאלש םויב ךא .רבדה תביס עדי אל שיא לבא

לעב ןקזה ונבר ימימ דוע םידיסחה ידבכנמ היהש ,בולקשמ סעזייר סחנפ יבר דיסחה
.רבדה תביסל יברה תא - םימי המכ רובעכ - לאש ,"אינת"ה

,םבבל תוימינפ יעגנ םילגמו "תודיחי"ל םיסנכנ ש"נא רשאכ :ול הנעו ,דאמ יברה בצעתה
תוקדו תוקדב ומצעב אוצמל םיכירצ רפסמה רפסמש רבד לכ הנה ,אוה רשאב שיא שיא
ומצעב הליחת ונקתי אל רשא דע יתימא רדסו ןוקית רבד לאושל בישהל רשפא יאו ,תוקדד
.ןוקיתל רודיסו הצע תתל םילוכי זא קרו

יתאצמ אלו וירבד תא עומשל יתלהבנ רשא ,דחא שיא ילא סנכנ - יברה רמא - אוהה םויבו
ו"חו ו"ח ןפ ינויערב לפנו ,תוקדד תוקדב םג הזכ ןינעמ ץמשד ץמש וליפא ו"חו ו"ח ימצעב
עדוי יניא ןנחוי יבר רמאד ןינעב ח"אדב ראובמכ קמועד קמועב אצמנה ערה םלעה אוה
בלו ברקמ 'ה לא בושל ישפנ תדוקנ קמוע תא הדיערה וז הבשחמו ,יתוא ןיכילומ ךרד וזיאב
.קומע
(ד"בח ירופיס רצוא)

...ונניאו היה

:מ"המ ר"ומדא ק"כ יריכזממ ,א"טילש רנורג .ל הדוהי ברה רפסמ

השאש יל ורפיס הב ,לארשי-ץראמ ןופלט-תחיש יתלביק ב"נשת רדא ז"כ ירחא הנש יצחכ
ואצמו תוקידב וכרע םיאפורהו ,הנורחאל בוטב השח הניא תמייוסמ ריעב הלודג תינקסע
.ותוא איצוהל םיחרכומו ,הנטבב ע"ל לודיג הל שיש

.יברהמ הכרב השקיב אלא ,אל וא חותינה תא תושעל םא הלאש אל איה

יברהש יתפסוהו ,הכרב השקיב השאהש יתרמא .בתכמה תא וינפב יתארקו יברה לא יתסנכנ
הנוע היה יברה הלאכ םירקמב .תוזוזמה תא קודבל הלאכ םירקמב םיתעל עיצמ היה
.בויחב יברה הנע הז הרקמב .בויחב םימעפלו - ךכב ךרוצ ןיא הז הרקמבש - הלילשב םימעפל

ןתנו תוזוזמה תא קודבל הרוה יברהש ול יתרמאו ,יתיא רבידש ידוהי ותואל יתרשקתה
.הכרב

ותוא אורקל השקבב ,ילא ןעוממ בתכמ יתלביק שדוח רחאל לבא ,ותיא יתרביד אל רתוי
אוהש בתכ אוה בתכמה תליחתבו ,ריע התואב רגש דיסח ותוא י"ע בתכנ בתכמה .יברה ינפל
רחאלש רמאנ בתכמב .בתכמה ןכות תא ול הביתכמ איהו השא התוא לש התיבב התע בשוי
שולש ןכאו ,רפוסה לא תוזוזמה תא איבהל ורהימ םה ,תוזוזמה תא קודבל הארוהה תלבק
.תושדח תוזוזמ ןמוקמב ועבקנ דימו ,יוארכ ויה אל תוזוזמ עברא וא

תוקידב בוש וכרע חותינל עבקנש םויה ינפל םימי רפסמ .האופרה-תיבב ןיידע התיה איה
המ" :הלאש איה .רבד הל רמוא וניא אוהו ,םימוליצה ינש ודיב ,סנכנ אפורה הנהו .םימוליצו
אוהשכ רמא אוה - "דחא םוליצב .האור ינאש המ ןיבמ אל ינא" :הנע אוהו ,"?ןאכ הרק
."רבד האור ינניא לומתא ונישעש םוליצב וליאו ,לודיגה הנה" - םוליצה תא הל הארמ

:היה םוכיסהו ישארה רוספורפה םע תוצעייתהו םיפסונ םימוליצ וכרענ ,המהדתה רואל
."חותינ םושל הקוקז ךניאו ,רבד םוש רתוי ןאכ ןיא ,תיבה יכל"

ןייארל ידכ יאנותיע הילא חלש םינותיעה דחאו ,הריעב תאז המסרפ איהש רמאנ בתכמב
יברהש בותכת ,יברה תא ריכזתשכ" :דחא יאנתב הבתכה םוסרפל המיכסה איה .התוא
ינש תא וסיפדה ןכאו ,יאנתל םיכסה ךרועה םג ."אב חישמ הנה הנהש עידוה שטיוואבוילמ
."אב חישמ הנה הנה"ש יברה ירבד תאו ,רופיסה תא - םירבדה
("ד"בח רפכ")


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


ומעו 'ה תודחא - לארשי תבהא

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ
הרדסב ינימש רמאמ

לש התייוה םצעב דסומ דוסי איה "לארשי תבהא" יכ הדבועה לע םילימ ריבכהל ךרוצ ןיא
ונווכו וותוהש יפכ ,םידיסחה ייח תוחרוא תניחבמ ןהו תינחורה התנשמ תניחבמ ןה ,תודיסחה
ונרומ - לארשי תבהא לש תישעמהו תינחורה הטישה דסיימ לש וכרדב ,םיר"ומדאה ידי-לע
.בוט-םש-לעבה

ךא ,םידיסחו םיר"ומדא ירופיסו ט"שעבה תנשממ תורוקמ תואמב יוטיב ידיל ואב םירבדה
ואבוהש יפכ ונאישנ וניתובר ידי-לע רודל רודמ ורסמנש תורמא רפסמ אמגודל ןאכ טטצנ
:מ"המ ר"ומדא ק"כ לש - "םוי םויה" ק"הסב

וא םיעבש תויחל םלועל האב המשנ :ט"שעבהמ עמשש קידצה יכדרמ 'רמ לביק ןקזה וניבר"
."תוינחורב וא תוימשגב הבוט ידוהיל תושעל ידכ הנש םינומש

רפס"ה תא םיקשונ ויה יאולה :רמא דיגמה ברה .רעשל ןיא ט"שעבה לש לארשי תבהא"
היהשכ "רדח"ה לא םתוא וכילוהב םידליה תא קשנמ ירומ היהש הבהאה התואב "הרות
."דמלמל רזוע

.םוקמה תבהא - איה לארשי תבהא :ט"שעבה יברה לש ה'ימופב אלגרמ :רמא דיגמה ברה"
..."םידליה תא םג םיבהוא אבאה תא םיבהואשכ .םכיקולא 'הל םתא םינב

שפנ תוריסמ תויהל ךירצש רמא (ט"שעבה) אבסה :יעצמאה ר"ומדא ונבל רפיס ןקזה ונבר"
."והאר אל םעפ ףאש ידוהיל וליפא לארשי תבהא לע

םירמוא אעיקרד אתביתמב" :דיגמה ברה ובר םשב ךלמילא 'ר ק"הרה הז לע ףיסוה
."רומג קידצ ומכ רומג עשר בוהאל איה לארשי תבהאש

* * *

דע הז ןינעב םישודקה וידימלתו ט"שעבה אילפה הכ המלו המ לע רבדה אלפנ ןכא ,הנהו
!?ךכ ידכ

םיקומע םימעט ינש רבדה םעטב איבמ ,"קדצ חמצ"ה ר"ומדאל "ךיתווצמ ךרד" רפסב
.הזמ הלעמל הז םיימינפו

:ונושל וזו .תחא המשנ וידחי םיוהמה םירבאו םיטרפ םהו הזב הז םילולכ לארשי לכ
ונלצא עדונכ ,ןושארה םדא תמשנ לש דחא ףוג דוס לארשי לכ יכ :ל"זו ל"זיראה בתכ"
ברע םדאש תוברעה אוה הזמו ,יטרפ רבא אוה לארשימ דחא לכו (ב ,א"פ םילוגלגה רפסב)
...וריבח ליבשב

,ןושארה םדא תמשנ ונייהד ,דחיב המילש המוק םהש לארשי תומשנב ןכ םג ןבוי ז"דעו
םנמא ךא ...הזמ הז םילולכ םה ירה םידחוימ םירבא ח"מר הב שיש םגהו ,םתוללכ איהש
תובר תוצוצינלו םיפנעל קלחנ דחא לכו םיבר םישרשל ןושארה םדא תמשנ הקלחתנש רחאל
...תודחוימ תופוגב

דיה לשמכו .תומיאתמ םלוכו ,תמאב הדרפנ אל שפנה לבא ,ףוגה דצמ קר אוה הזה דוריפה
םדא לכ בוהאל ןכ םג וניוטצנ ןכלו ...'וכו דיה ןמ לגרב ןכו ,ןיעהו לגרה ידירומ הב שיש
!ותלוז שי - וב ,ןכ םא ירהו ,לארשי תומשנ לכמ לולכ םדא לכ ירהש ,לארשימ

םידחאתמ לארשיש י"ע ,ןכלו ."ומע 'ה קלח יכ" בותכש ומכ ,'המ קלח םה לארשי
םדא ןיאש םשכ - יזאו .דחא םמיע תויהל ,םמיע 'ה דחאתמ ,םידחאל תויהל םיללכתמו
.ומצע ונממ קלח םה ןכש ,לארשי תבוח תא האור 'ה ןיא ךכ ,ומצעל הבוח האור

לכלו ול השוע םדאהש הבוטה םצועב אלפנ םעט דוע הזב שי :"קדצ חמצ"ה ןושל וזו
עדוי וניאש שוריפה ןיא ,ומצעל בוח האור םדא ןיאש ומכ ...וז השע תוצמ םויקב ,םלועה
...ותותיחפ תוקמע בטיה ןיבהלו תוארל לכוי הברדא ,ויתובוח ללכ

יכ .ללכ האור וניא וליאכו ,הזמ לעפתהל ללכ ולצא םוקמ ספות בוחה ןיאש הנווכה אלא
הסכת ותעדב עדויש ויעשפ לכ לע ,ומצע תא דאמ בהוא אוה רשא הלודגה הבהאה ינפמ
םיספות ןיא ןכלו תודימב תולעפתה ידיל העידיה ןמ ךשמוי אלש ,"ףיקמ" תניחבב הבהאה
השענ הז-ידי-לע ,םידחאל ויהו ,לארשי תומשנ םיללכתמשכו ...הזמ לעפתהל ללכ םוקמ
('ה) "אליעלד םדא"ה ןיאו .םידחאל ויהו ,לארשי םע דחייתמ ךרבתי 'הש ,"דחאב דחא"
...לארשיה לש עשפ לכ לע רבוע אוה זאו ,ומצעל בוח האור

'הש ינפמ (אכ ,גכ רבדמב) "לארשיב למע האר אלו בקעיב ןוא טיבה אל" :בותכש ומכו
העידיה ןמ ךשמנ ןיאש ...ל"דו ,ומצע תבוח ,לשמ ךרד לע ,האור םדאה ןיאו ,ומע ויקולא
,'וכ הרובגה תודמב תולעפתה ידיל ,תילכתו לובג הל ןיאש ךרבתי ותעדב םתוא עדויש ולש
."הסכת הבהאה יכ

* * *

םהבש םיירקיעה תורוקמהו ,ד"בח תודיסח תרותב הזב ורמאנ םירואיב לש םילית ילית דוע
סרטנוקו ,ב"שרהומ ר"ומדא ק"כל "וצלחה" סרטנוק ,אינתה לש "בל"ה - ב"ל קרפ :םניה
.ת"הק תאצוהב "לארשי תבהא"
ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


בוט-םש-לעבה תדלוהל הנש 300 אשונב םישרמ ןודיח

דחוימ "תודיסח ברע" ,תוירקהו הפיח - ד"בח הרות דומלת םייק ,ל"הנש םויס תארקל
לע ךרענש ןודיחה .ותרותו ויתודלות ,ט"שעבה לע ,רתויב םישרמ ןודיח דמע וזכרמבש
,"ילוק-רוא" היה ,ת"תה קיפהש "ט"שעב לארשי יבר" תרבוחה ידומע 130-בש רמוחה
םידימלתה .םישגרמ םיגצומו ,ואדיוב שדוק תוזחמ בולישב תקתרמו תנווגמ הרוצב ךרענו
עצבמהמ ,ןוצר תועיבשו תחנ עיבה םירוהה רוביצו ,תולעפתה ררועמו בר עדי וניגפה
.חלצומה ידיסחה ברעהמו ,יתנשה יכוניחה

"םימימת יכמות" תבישיב ינחור להנמ ,ןרפלה המלש ברה :םינברה ויה ןודיחב םיטפושה
םזיפ לאגי 'ר ג"הרה היה ר"ויהו ,ינחורה חיגשמה ,אפלוו גילעז ברה ,תוירקב םיריעצל
תרמ נ"יעל שדקוהש ברעב .לאומש תירקב תיד"בחה הליהקה ברו הבישיה שאר ,א"טילש
ירבח ופתתשה ,ךוניחה תודסומ תלהנהמ ,ילק זעוב 'ר ח"הרה הנב י"ע ,ה"ע ילק הרופצ
תירקב ד"בח תליהק בר ,ןיקסיד המלש םייח 'ר ג"הרה ועימשה תומח תוכרבו ,הלהנהה
.הרות דומלתה תווצ תדובע תא חבישש ,תירטש ןועמש רמ ךוניחה דרשממ חקפמהו ,אתא

ו"ת ק"האב ד"בח תדוגא יריעצ ןוגראב "םיכנחמה תדיעו"

ולוהינב ,"ףיטק שוג"ב הנשה תמייקתמ ,ק"האב ד"בח - "הרות ידומלת"ב םיכנחמה תדיעו
ד"בח תדוגא יריעצ לש "יתודיסח יכוניח זכרמ"ה להנמ ,טור ילתפנ ברה לש ונוגריאו
הנשהו ,ןיטינומ ואצי רבכ תיתנשה הדיעול .בונורהא קחצי ףסוי ברה תושארב ק"האב
םיכרדב ,ךוניח יחמומו םיעיפשמ םינבר םע דחי םיכנחמה וקסעי ,םימי 3 לש תנוכתמה
ינפ תלבקל םיאתמה ןפואב ,תודיסחה ךרדב ,הבהאו םעונב וכנחלו ,דימלתה בלל עיגהל
.ונקדצ חישמ

הירעש הביחרמ תוירקב "םימימת יכמות" תבישי

המייתסה ,תוירקב הנשה המקוהש םיריעצל שדחה תיד"בחה הבישיה לש ,הנושארה ל"הנש
ט"נשת'ה ל"הנשל .םירוהה תחנל תחלצומו הירופ הנש וז התיה ה"ב רשאכ ,הלא םימיב
םש השכר הבישיה .ק"האב ד"בח יזוכירמו תוירקהו הפיח רוזיאמ ,םיבר םידימלת ומשרנ
.תודיסחה ךרדב ש"ריותב תולעל בוט ןוצרו תונורשכ ילעב םה ומשרנש םידימלתהו ,בוט

ול םשש ,ק"האב "ד"בח רוא" - ה"תא זכרמ הבר הרזעב הוולמ הבישיה תוחתפתה תא
ברה .הרידאהלו הרות לידגהל ידכ ,ןופצה רוזיאל הז ינחור רולדגמ חותיפב עייסל הרטמל
תובר םיעייסמ ,יקסמוטסוב ריאמ ברה ר"ויה םע דחי ,"ד"בח רוא" ל"כנמ ,ןייטשלרפ םחנמ
.הבישיה חותיפל םיבאשמה סויגב

.םילועמ םיינרות תוחוכב רבגות הבישיה תווצו ,תופסונ תותכ ה"זעב וחתפי ט"לעבה הנשב


הלואגו חישמ


חישמה תאיבב הנומאה

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב תישילש המישר

ם"במרה לש ותטיש רואיבב לאנברבא קחצי 'ר לש וירבד תוכיראב ואבוה תמדוקה המישרב
ידוהי ו"ח םאבש רבד לכ :איה םירבדה תדוקנו ,'יתודוסיו תודהיה ירקיע תרדגהו ןינמ ןינעב
דצמש תורמל תאזו ,הנומאה ירקיעמ אוה הזה רבדה ירה - 'רפוכ' ארקנ אוה וב ןימאמ וניא
היה אל ה"בקהש רשפא היהש ונייה) תאזה הנומאה ילב תווצמה םויקל תורשפא שי ארבסה
תונומא ןהש "תודוסי" ןיב ם"במרה קלחמ ז"יפלו .(וזלה תמייוסמה הנומאה לע הוצמ
צ"מותל תורשפא שי םהידעלבש "םירקיע" ןיבל ,ללכב צ"מות(ל תורשפא) ןיא ןהידעלבש
.'וכו ללכה ןמ ומצע תא איצומ ,ל"רו ו"ח ,םהב רפוכש ידוהי השעמל לבא

* * *

רפסב םג הנה ,הנשמה שוריפבש םירקיעל 'תודוסי' ןיב לאנברבאה קליחש ןינעה תוללכבו
:("םידומע"לו) "םירקיע"ל "תודוסי" ןיב קוליח ונשי דיה

עדיל תומכחה דומעו תודוסיה דוסי :םתליחתב הרותה ידוסי 'להב (ו-א"ה א"פ) ם"במרה בתכ
.השע תוצמ הז רבד תעידיו (ה"בקה ונייה) 'וכ ןושאר יוצמ םש שיש

לכ דמוע וילע - דוסיש ל"נה י"פע ןבומ הזו ,דוסיכ 'ה תואיצמ תא רידגה ם"במרהש אצמנו
דוע שיש אצמנו ,"תודוסיה דוסי" והזש בתוכ אלא ,הזב קפתסמ וניא ם"במרה לבא ,ןינבה
הנומאה ילבש ,וללה תודוסיל םג דוסיה איה 'ה תואיצמש אלא) .ל"נה הרדגהבש תודוסי
.(תודוסיה ראשל הדימע ןיא 'ה תואיצמב

"דוסי" ןיבש שרפהה :ל"זו ,ו"ט ףיעס ה"לשת ם"במרה לע ןרדהב ר"ומדא ק"כ ש"מכו
אל דוסיה ידעלבו ,ןינבה לכ בבוסמ וילעש רבד אוה "דוסי" :(טושפה םנבומב) "דומע"ל
,והיבגמ םג דומעהו וילע ןעשנה רבדה תא ךמות קר אוה "דומע" כ"אשמ ;ןינבה לכ ןכתי
."דומע"הב יולת וניא רבדה לש ומויק לבא

תוכלהה יבגו ,"דוסי" ןושלה ם"במרה טקנ "תודוסי"ד תוכלהה יבגש המ והזו
יאנת אוה 'ה תעידיד ןינעה - הרותה ידוסי תוכלהב :יכ - "דומע" ןושלה "תומכח"ד
תודחאד הכלהה םויק ללכ רייוצי אל ,'ה תעידיד "דוסי"ה ילב ירהש] ןנכות לכב ירקיע
'להד םינורחאה םיקרפ 'בש) תוכלההב םג אוה רבדה ותואו ;'וכו ותאריו 'ה תבהא ,'ה
'ה תעידיש ,אצמנ אלימבו .['ה רבד אוה האובנה ןינעש ןויכמ ,האובנה ןינעבש (ת"הוסי
;"תודוסיה דוסי" ולא תוכלה לש "דוסי" איה

ןיבהל רשפא - (עדמה רפס ירחאלש :טרפבו) ת"הוסי 'לה ירחאלש תוכלהה כ"אשמ
קיפסמו ,'ה תעידיד דוסיה ילב םג (ולא תוכלה לש ןלוככ ןבורב פ"כע) ןתואיצמ רייצלו
'יהי ןמויקו ןדומילש ידכב אוה ולא תוכלהל 'ה תעידיד תוציחנהו .'הב תיללכ הנומא
אוה ולא תוכלהל "'וכו יוצמ םש שיש עדיל"ד סחיהש אצמנ .יוליעהו תומילשה תילכתב
."תומכחה דומעו" - ל"נכ "דומע" לש ןפואב (קר)

* * *

לכו :ךליאו ב"ה א"פ ת"הוסי 'להב ם"במרה ל"ז הנה ,"רקיע" ןינעבו ,"דוסי" ןינעב הז לכו
רקיעה והזש רקיעב רפוכו 'וכ ת"לב רבוע הזמ ץוח רחא ה-ולא םש שיש ותעד לע הלעמה
.(ב"ה א"פ ש"ק 'לה םג הארו) .ל"כע וב יולת לכהש לודגה

ולאכו םהב יולת לכה ןיאש ולאכ ,םירקיע יגוס ינש שיש רורב אצוי ם"במרה ירבדמ ירה
.םהב יולת לכהש

המל ףסונב) םהמו ,מ"כב ם"במרה בתכ תודהיה ירקיע לש ןבומב "םירקיע" תבית הנהד
תווצמה לכ וב לולכא ןושאר רפס" :ל"זו ,(תווצמה ןינמ רחא) רוביחה תליחתב (אבוה רבכש
ה"ב םשה דוחי ןוגכ ,לכה תליחת ןתוא עדיל םדא ךירצו ה"ע וניבר השמ תד רקיע ןהש
;"עדמה רפס הז רפס םש יתארקו .םיבכוכ תדובע ירוסאו

ינפל ואטחמ אטוחה בושיש אוהו תחא ע"מ ,הבושת תוכלה" :ל"זו ,הבושת 'להל תרתוכבו
."ולא םיקרפב - הללגב המע םיררגנה םירקיעו וז הוצמ רואיבו ,הדותיו 'ה

,אוהש תדה ירקיע ותוא ןיעידומו" :ל"זו (תורגה רדס ןינעב) ב"ה ד"יפ האיב ירוסיא 'להבו
.(רוביחה תליחתבש ל"נה ונושל ךרד לע והזו) "'וכ הרז הדובע רוסיאו םשה דוחי

* * *

תחבושמ הנומאב רבודמש קר הניא ,(פ"כע ,דיה 'סב) ם"במרהל "רקיע" תרדגהש ל"י ילואו
'לה ם"במרבו .א"ע ד"מ ףד תוכרבב אתיאדכ) לפט םהמ ימו רקיע םהמ ימ תפו חילמ ד"ע ,הבושחו
ם"במרהשכ כ"אשמ ;לפט תודוא םג םירבדמ רקיעה םע דחי רשאכ ךייש הזש ,(ז"ה ג"פ תוכרב
הברהש יללכ רבדב רבודמש ,אוה שוריפה ירה ,לפט ריכזהל ילבמ "רקיע" תודוא רבדמ
.וב םייולתו ונממ םיפעתסמ םיטרפ

תוקיפסה לכב רהזה םלועלו :ל"זו ,ג-ב"יה ח"פ הצילחו םובי 'להב ם"במרה בתכש המ ד"עו
'וכ ךל קפתסהש לכו ,'וכ דע 'וכ תרתינ הניא 'וכ ךל קפתסיש ימ לכש ,ולא םירקיעב וללה
ץלוחש אוה ימ עדתו ,ךומסת ןהילעש ןירקיעה לכ ונראיב ירהש 'וכ הצלחנש לכו ,'וכ הניא
.'וכו םביימש אוה ימו

הז ךל ראבתי ,םירקיעה ולא לכ רכוז 'יהתש רחאמו" :ד"יה ז"פ האיב ירוסיא 'להב ןכו
."'וכ םימכח ורמאש

םיפעתסמש םייללכ םירבד ונייה ,(פ"כע) דיה 'סב ם"במרה בתכש "םירקיע"ש אצמנ ז"יפלו
.םירבד המכ םיללוכ םהש וא ,םירבד דוע םהמ

דימו ףכית ונקדצ חישמ ינפ תלבקל ןכה ונלוכ דומענו םימחרב ןויצל ךבושל וניניע הניזחתו
.ר"ומדא ק"כ ונדמילש יפכ ,שממ
ה"זעב אובי ךשמה


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


תודיסחה רואל "םלועה תומוא"

לגס םעבשי ברה תאמ
הרדסב ישילש רמאמ

םמויק תרטמו םדיקפת

קלוחמ ארבנ רשא ימשגה םלועה לככ םה ירה ,םבטימב םה רשאכ םלועה תומואש אצמנ
,מ"חצד - םיגוס העבראל

תאו םימשה תא םיקלא ארב תישארב" :רמאנש ,לארשי םע ליבשב אלא וניא םמויקו
,ץראה תאו םימשה תא םיקלא ארב תישאר 'ב ליבשב :ל"זח ורמאו ,(א ,א תישארב) "ץראה
.(םש י"שר האר) "תישאר" וארקנש םירבד ינש - לארשיו הרותה ליבשב

ףסונב הנה ,םמייקל םלוע יאב לכ ףוכל הרובגה יפמ ונבר השמ הוטצנש תווצמה עבש ףאו
,תאז דוע הנה ,"תעדה ערכה" דצמ אלו 'ה םשל קר - םמייקל איה תומואה לש םתבוחש ךכל
.לארשי ינב שאר - ונבר השמ י"ע 'ה יוויצ דצמ םמייקל תומואה םיכירצ

תוקלא תולגל ה"בקה י"ע ורחבנ ,םה קר ושארב ונבר השמו לארשי םעש םושמ ונייהו
- ווטצנש תווצמה עבש תא םייקלו 'ה ןוצר תושעל תומואה םיבייח ןכל ,'ה ןוצר והזו ,םלועב
.לארשי ינבו השמ חכמ

שיאל אלא ,ונבר השמל רשקו הקיזב אל לבא ,רודיהב תווצמה עבש לכ םימייקמ םא וליפאו
.'ה תווצמ םויק הז ןיא ,רחא

לארשי ליבשב אלא ,ומצע ינפב תילכתו ךרע םניא תומואה םימייקמש תווצמה ,ןכ לע רתי
."תישאר" - םיארקנש הרותהו

הלעמלש יקלא רוא ךישמהל ,'ה ןוצרכ הרותה תא םייקל ולכוי לארשיש ידכ הנה ,דציכ
רישכו ןיקת 'יהי םלועהש ךירצ ,םינותחתב הריד 'תי ול תושעל ,םלועה ךותל - םלועהמ
"הרצי תבשל הארב והתל אל" - והות יכרדב גהונ וניא םלועה םא קר ירשפא הזו ,וז הרטמל
,(חי ,המ 'יעשי)

תווצמה ולא ,חנ ינב תווצמ עבש םימייקמ םלועה תומוא רשאכ קר םייק ןכא הז רבדו
.ותומילשו ומולש ,םלוע לש ובושי תא םיחיטבמה

שנועהו רכשה ,תומואב הריחבה חכ

ןבוי ,ימשגהו לבגומה םלועה לש םיביכרמה דחא םלועה תומוא תויה - הזב ראובמה י"פע
- לידבהל - ומכ הדימ התואב תישפחה הריחבה חכ תומואב ןיאש תודיסחב ראובמה םג
לכ לע 'ה דיב ךלמ בל :בותכש ומכו "'ה דיב םירשו םיכלמ בל" :אמגודל ומכו .לארשיב
.(א ,אכ ילשמ) ונטי ץפחי רשא

אוהש ימב קר ךייש ,והשלכ ץוליא וא היפכ ,הלבגה םוש ילב - תמאב תישפח הריחב יכ
ןכלו ,'וכו ו"ח הליעו הביס ול ןיאש ,ה"בקה תומצעו תוהמ ונייה ,תמאב לובג לעב יתלב
.ונוצרכ רוחבל ןיטולחל ישפח אוה

קלח איה םתמשנו ,באה לש תומצעו תוהממ אוהש - ןבה ומכ םהש לארשי ינבב םג ןכ-ומכ
.ירמגל תישפחה הריחבה חכ םהב םג ונשי ןכל ,לעממ הקלא

לכמ ירמגל תישפח הריחב תכייש אל םהב ,םילבגומ םיארבנ םהש םלועה תומואב אל לבא
.הלבגה

:תוגרד יתשב הזו .םהב שי - פ"כע ,יסחי ןפואב - הריחבה חכ תצקמ ,םוקמ לכמ

,םייח-ילעבמ םילבגומו םימצמוצמ תוחפ םהירה ,תעד ירב - םדא ינב םתויה םושמ (1
תא רוחבל םילוכיו ,םייפואו םעבטב םג םיישפוח רתוי ונייהד ,םמודהו חמוצהמ ןכש-לכו
.םנוצרכ םכרד

,('וכו ירזכא ברועהו ינמחר רשנה) ארובה םהב עבטש עבטב םילבגומ ח"עב לכש ,דועו
עבטמ תונשל לוכיו םינוש םיעבט וכותב ללוכ םדאה וליאו .םעבטמ תונשל םילוכי םניאו
.עבטל

.הריחב םהל שי חנ-ינב תווצמ עבש ,ונייה ,םהילע ווטצנש םינינעה םתואבש (2

,םהלש עבטהמ םתוא היבגמ הז ירה ,ולא תווצמ םייקל 'ה תאמ ווטצנש יוויצה םצע יכ
.הריחב םהב שיש ןפואב םדימעמו ,הוצמה הוצמ חכ םהב ןתינש

םכחה תודוא לשמב ,(המצע) הוצמ הוצמ רכשד (ב"מ ד"פ תובא) הנשמה רמאממ ןבומה יפכו
,טושפה שיאהו םכחה ןיב רשק רצונ הז יוויצ י"עש ,ןינע הזיא טושפה שיאל הוצמה לודגה
הלעתמ טושפה שיאה םגש ,םהיניב תפתושמ הדוקנל איבמ ,םישנא ינש ןיב רשק לכו
.ותוהמב

.הוצמה ומכ (ולא תווצמ םויק ןינעל) הריחב לעב השענ - חנ ןב - הווצמהש ,וננינעבו

:םינשב ראבל שי הז םגו .םהישעמ לע תומואל ןתינה שנועו רכשל קודיצה םג ןאכמו

ותימאל לבא .לארשיד שנועו רכשמ לאשומה םש אלא וניא םהלש ןודינב שנועו רכש (1
קונית ומכו .בבוסמו הביס ךרדב - םדאה ישעמ לש האצות אלא וניא שנועהו רכשה רבד לש
.לבסו היוכ איה האצותהו ,םיחתור םימב ועבצא בחותה

םעו ,םהישעמ לע 'ה תאמ לומג אוה חנ ינב תווצמ עבשב םהישעמ לע שנועהו רכשה (2
תעבונה ,םתגרדמ יפל תיתימא הריחב םהל שי ולא תווצמב יכ ,קדוצ אוה תאז
.ל"נכ ,יוויצה ידי-לע ,הוצמה 'ה לא - םיווצמה לש םתולעתהו םתורשקתהמ
י"הזעב אובי ךשמה

(בורקב ל"ויש "תודיסחב םיגשומ" רפס ךותמ)


תויומד


ל"צז יולב םרמע יבר צ"הרה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

לע "רמועה אלמ" לעב ל"צז המלש קחצי יבר ןואגה ויבאל ד"נרת תנשב םילשוריב דלונ
יבר ןואגה לצא "השמ להוא" תבישיב דמל ."הרוא ןרק"ה לעב יאצאצמ היהש ,הלח 'לה
םיאנקה ישארמ דחאכ עדונ .ק"היעב "אתרק ירוטנ" שארב דמע .ל"צז ןיקסיד םחורי קחצי
תינוליחה תונויצה דגנכ 'ה תמחלמ םחלו ,תדה תמוחב העיגפ לכ דגנכ ץרפב םידמועהו
תונגפהה תא גיהנהו םילשורי לש ינוליחה הנויבצ דגנכ יראכ קבאנ רקיעב .הילא םירבחתמהו
.תועינצהו תבשה תומוחב הצריפה דגנ

םנמאו ,בר לבסו ץמאמ שרדנשכ םג ,רבד םושמ עתרנ אלש לעופב שפנ תוריסמ לעב היה
רשאכ םעפ .לארשי ישדק ןעמל ותמחלמ ללגב םירוסאה תיבב םימעפ המכ תבשל הכז
"שיא ןוזח"ה לעב ןואגה ךלה ,םילשוריב תבשה ילוליח דגנ הנגפה רחאל רהוסה תיבב בשי
."רסאמב תאצמנש ונשדק תבש תא רקבל ךלוה" אוהש רמאו ,םש ורקבל

ונחלוש לע .תוימורת תודמ לעבו דסח שיא ועבטב היה ,םירשפתמ יתלבה ויקבאמ םע דחיב
םג לעפ .םמע הרות ירועש דומלל ונמזמ שידקמ היהו ,בל ירובשו םיאכדנ דימת ודעס
רגניזלש ףסוי אביקע יבר ןואגה י"ע א"פרת תשב הדסונש "םיפוצ םיתמר" תדוגא ריכזמכ
ידכב ,שדוקה תרהט לע המדאה תדובעב קסעתהל םידוהיל רוזעל התיה התרטמשו ,ל"צז
.ד"לשת זומת ו"ט םויב קלתסנ .ץראב תויולתה תווצמה םייקל

* * *

"וניאישנ לש םינינעו תוארוה קיתעמ אלא ינא ןיא"

םידיסח ויה ותבצחמ רוצ עזג רשא יברה ותוא ררועמ ז"טשת לולא ד"כמ דכשת'ד תרגאב
,םילשוריב תודיסחה תרות דומיל תצפהב לדתשהל ושקבמו ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ לש
.ותעפשהל םינותנש תסנכ יתבב הזב םירועש תעיבקבו

םינינע םנשי רשא ,'יש רעמיצ (לאירוא) ח"הרה ירבדמ יתנבה" :ןוילגה ילושב ףיסומ יברה
תאבוה הזב רשקל ןיאש יאדוב לבא .'וכו םהילע דגנמ םג רשפאו םהילע םיכסמ ןיא ר"תכש
רבד עודי ירהש ,היהיש ןמז הזיאל םבוכיע אל וליפאו ,לעופל (תודיסחה דומיל) רומאה
לש םינינעו תוארוה קיתעמ אלא הזב ינא ןיאו .ורמאש יממ תמאה תא לבק ם"במרה
םיאבהל וויצו ,הרותה תוימינפ דומיל לע םשפנ רסמ רשא ,ןקזה ונברו ט"שעבה וניאישנ
."'וכו ודיב שיש ימו ,ירשפאה לככ הזב תושעל ,לארשי ללכ ךותב םהימימ יתוש םהירחא

"רעצמ הז םע דחיבו ,ליהבמ"

יבר דיסחה ןואגה לא ךורא בתכמ םג בתכ ,יולב ברה לא הז בתכמ יברה בתכש םויה ותואב
יתבמ דחאב תודיסחה דומילב םירועש עובקל ונממ שקבמ יברה .ל"צז ןהכ שרה םהרבא
וענמיש וסיפדה הנורחאל םהלש ןולעבו ,אתרק ירוטנ םמצעל םיארוקה ולא" לש תסנכה
."...רעצמ הז םע דחיבו ...ליהבמ ...'וכ ד"בח תודיסח תרות דומילמ

תודמו ש"רי ,הרות לש ןינע לכבש ,הלעמ לש ד"יב קספ יפ לע" ,הזב חילציש וחיטבמ יברה
תועיבקב יתנווכש טושפ" :ףיסומו ."הנוילעה לע ויתובקעב יכלוהו וירשוקמ די היהת תובוט
ל"צש אלא ,'וכו תודיסחה דומיל והזש תולגל ילבמו יאשחב הז השעיש אל אוה ,ל"נה דומיל
...ינולפ תסנכ תיבב דומיל עובקל ונוצרש שוריפב רמאיש ונייה ,דגנמה לש הישעה ד"ע
ידכב ,ףוחד ריהמ הז יבתכמ ינא חלוש ...שדוק תבש םויב היהי דומילה ינמזמ דחאש ןוכנהמו
שאר ברעב דומילה ליחתהל בוט המו ,ל"עבה הנשל הנכה רותב הזב תולדתשהב ליחתיש
."...הרבעש הנשה לכ תא הכזיש ,הנשה

תודיסחב רועישה תמקהב רזוע ל"צז םרמע יבר

בושחל ליחתה אוהו ,הנשה שאר ברעב סרפסקאה בתכמ תא לביק ל"צז םהרבא יבר ןואגה
לש תסנכ תיבב תודיסח רועיש וליחתיש ,יברה לש ושדק ןוצר תא םייקל ידכב םישוע המ
םתואב יתואיצמ אל דואמ רבד היה הז .הנשה שאר ברע לש הז םויב דוע ,אתרק ירוטנ
אלש ךכ לע יולגב ומע רבדלו ,ל"צז יולב םרמע ברה לא תורישי תשגל טילחה אוה .םימיה
יבר לש ותיבל סנכנ רשאכש ,אלפתה המכ דעו .הזב ול רוזעיש אלא ,ו"ח עירפי אלש קר
דומיל ןינעב ,יברהמ סרפסקא בתכמ םויה ותואב לביק ומצע אוה םגש האר ,םרמע
.ל"נכ ,תודיסחה

גורטק ןאכ דירוהל הצור יברהש ןיבה אוה ,יברה תווצמ םייקל דימ זרדזה םרמע יבר ןכאו
,אתרק ירוטנ ישנאמ וידידימ המכ ףסא דימ .ןולעה ותואב םירבדה תא ובתכש ולאמ ל"חר
,תודיסחב ןושארה רועישה תא וליחתהו ,םהלש תסנכה תיבל שרה םהרבא יבר םע וכלה םה
.תובר םינש כ"חא ךשמנש רועיש

אתרק ירוטנ לש "םידימתמה תבישי"ב יברה יחולש רוקיב

,"םידימתמה תבישי"ב יברה לש םיחולשה ב"י לש םרוקיב לע ,רפסל םיאתמ הז קרפב
,םירעש האמב הבישיל בא-םחנמ א"כב ועיגה םה .ז"טשת תנשב ק"הראב ורקיב רשאכ
םה םיבתוכ ךכו ."אתרק ירוטנ"ה ישארמ גרעבנעזאר ירוא יבר חיגשמה ידי-לע ולבקתנו
:יברה לא וחלשש ח"ודב

םש םידמול .ןיילק בייל םהרבא 'ר להנמה תשקב יפ לע "םידימתמה תבישי" תא ונרקב"
םויה לכ םדומיל לע ףסונב הזו ,תועש הזיא םידמול ברעב ,8-16 ליגב י"כ םידימלת 200
המישר ונל וארה .(ולוכ םויה לכ םש םידמול שפוחה ןמזב וישכע) .תונוש תובישיב
ולבקש םידחא שי .ארמג יפד לש םייוסמ םוכס פ"עב ןנשל םמצע לע ולבקש םידימלתמ
.הבישיהמ תונתמ םילבקמ הז רובעו .הזמ תוחפ םה ראשהו ,םיפד תואמ 'ה דע 'גמ רוזחל

תולועפ תא אילפהל הברהו ,םידימלתה ינפב םאנ גרעבנעזאר ירוא 'ר םשד חיגשמה"
ואב א"טילש ר"ומדא ק"כ יחולשש ,םידימתמה תבישיל םהל שיש תוכזהו ,שטיוואבויל
."םהינפב םואנלו םרקבל
(א"ח "ךירבחמ ןושש ןמש" רפסה ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


"שדוחה ןויער"

הניב ךורב ברה תאמ

ידימ תועיבקב העיפוה ןהבש םינש שלש רחאל ,א"משת'ה - ןסינ א"י ריהבה םוי תארקל
םע ,רפסב רואל ואציו םירבדה וסנוכ ,"שדוחה ןויער" תישדחה תרבוחה ושדחב שדוח
.תופסוה

תיצמת תא איבהו ,"תסנכה תיב ינולע" תיישעת הרצונ םרטב דוע דלונ "שדוחה ןויער"
הפשב לארשי תיב ינומהל ,שדוח לש ותוהמ לע מ"המ ר"ומדא ק"כ לש םישודקה ויתונויער
.דוע קימעהל םינינועמה לש םתלעותל ,םדיצב םירבסהו תורוקמשכ ,תנבומו הלק

לכל ,שפנ לכל הוש הרוצב םישגומה םירמאמ השלש ,אופיא םייוצמ ,"שדוחה ןויער" רפסב
יתאק יתמיא" :ולאשו חישמה ךלמה לש ולכיהל ,ט"שעבה הלע ,עודיכ .הנשה ישדחמ שדוח
תודיסחה תונייעמשכ=) "הצוח ךיתונייעמ וצופישכל" :חישמה ךלמה והנע ךכ לעו "?רמ
םהבשכ ,םידוהיל ועיגה םיקתוע תובברש ךכב הגשוה וז הרטמ .("הצוח"ל דע ועיגיו וצופי
.הרורב הפשב שגומ "הרותה תוימינפ" קמוע

םיעיפומ םהש יפכ ,יברה לש תושודקה ויתוחיש ,רומאכ םה "שדוחה ןויער"ל תורוקמה
תנוכשב ד"בח תליהק בר ,א"טילש יולב היבוט 'ר ג"הרה םינברה .'וכו "תוחיש יטוקל"ב
וטקיל ,ביבא-לת זכרמ בר ,יקצילרג עשוהי לאומש ףסוי 'ר ג"הרהו ,םילשוריב "בקעי הונ"
בקעי 'ר ח"הרה םינברה .ישדח "ןויער" לש וז תנוכתמב ,שדוקה תוחיש תא וכרעו ודביע
ד"בח ךוניח תודסומ ל"כנמ ,טיורקדליש הדוהי 'ר ח"הרהו הלעמה דוסי לש הבר ,סעצייר
תכרעמהו "שדוחה ןויער תצפהו רואל האצוהל ןוכמ"ב ורזעו ופתתשה ,תוירקהו הפיחב
.רפסה שארבש "רבד חתפ"ב ךכ לע הדות העיבמ

:םיאבה םימוחתב ויתוחיש יפ-לע ,יברה לש ותנשמ ירקיע תא םיללוכה תופסוה ליכמ רפסה
ץרא תנגה .תולפה תעינמל ץמאמה.ידוהי והימ ."םיקנט"הו םיעצבמה תרשע
אצי .'מע 164 :תופסוהה םעו ,'מע 139 הנומ תופסוה אלל רפסה .ץראה תומילש - שדוקה
.ד"בח רפכב ת"הק םירפס תאצוה י"ע רואל

תוארוה םירבדה דצבשכ ,הנשה ישדחמ דחא לכ לע םיטביה ןווגממ קומע טבמ קינעמ רפסה
.םינשה ךשמב תודהיה תרבסהל םיצרמ י"ע בר שומיש וב השענש רפס .'ה תדובעב תוכרדהו
.דחא לכ לש ובילו וחומל רבדמש רפס


תכרעמל םיבתכמ

אלפומ ןוימד

יתארק ,ע"יז צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תלואג ימי ,זומת ג"י-ב"י - הלואגה גח ימי תובקעב
הלואגה גחל תשדקומה תרבוחב - ו"צרת אשרווב רואל אציש - "םימתה" ץבוקב יתנייעו
.זומת ג"יו ב"י

דוע ,תבכרב ותעיסנב ושגפ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש ידוהי לע רפוסמ ,וז תרבוחב ג"פ 'מעב
ר"ומדא ק"כ םע ול ויהש תושיגפמ תונורכז וב וררועתנו ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא ייחב
.(תווצמ רמש אלש ףא) םידוהיה ןעמל ןקסע ותויה תעב דחוימב (צ"יירה לש ובס) ש"רהומ
ותואמו ,'וכו וב ומייקתנו ול רמאש ש"רוהמ ר"ומדא ק"כ לש ותאובנב זא רכזנ ידוהי ותוא
ותוא ול רמא ,צ"יירה יברה ןמוימ הז עטקב עיפומה יפכ .וימי ףוס דע הבושתב בש ןמז
ינפ יל הארנ עגרכ הנהו ,םכתא האראו יניע תא יתומירה תבכרב יבשויב לומתא" :ידוהי
..."הנורחאה םעפב ויתיאר רשא תינבתה ותואב (ש"רהמה) םכנקז שדוק

ןרמ ק"כ דוה ינפ ראות תנומת" העיפומ ,'ו 'מעל תוכימסב ,וז תרבוחב קרו אקודש ,ןיינעמ
הנממו תדחוימ דואמ הנומתה .רבסהו "קומינ" ףוריצבו "שטיוואבוילמ (צ"יירה) ר"ומדא
.רשב יניעל וליפא "יקולא שיא"כ ר"ומדאה הארנ

ומצעב מ"המ ר"ומדא ק"כ אוה ולא תורבוח ירוחאמ דמעש ךרועהש עודי רבכ םויהו תויה
רמול ילוא רשפא ,(ה"ע תינברה ותיבל בתכמב צ"יירה ר"ומדא ק"כ בתוכש יפכ) ,ודובכבו
ובסל צ"יירה ןיבש אילפמה ןוימדה ,יברה תוחישב עודיה י"פע רשא ,"תידיסח הרבס"
יבגל םג ךכמ דומלל ילוא שיו ,"ןווכמ" רבד אוה וז תרבוחב הנומתה ץוביש יזא ,ש"רהמה
.ש"רהמה לש ושדק ינפ
םימימתה 'א
ו"ת תפצ ד"בח תבישי

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew