ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
ונתורח תואלפנ תנש אהת 'יה לולא
57 רפסמ ןוילג

?ןוילגב המ
ט"שעבה תדלוהל הנש 300 * םידיסח ירופיס * תוכלמ רבד * תכרעמה רבד *
תויומד * תודיסחה תרותב דוסי יגשומ * הלואגו חישמ * הרותה םלועב *
תכרעמל םיבתכמ * שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ירפס תריקס - םחנמ תרות *


תכרעמה רבד


"יתבש - לולא"

חתופ השדחה הנשל הנכהה שדוח ,לולא ח"רש ,וזכ הנשב
ךותבש ,ה"בקהמ תדחוימ חכ תניתנ לע רבדה הרומ ,"תבש"ב
!"םלועה לעמ" םמורתהל חילצנ ,"תולג"הו "םלוע"ה

ןויצ אוה ,תודיסחה ללוחמ בוט-םש-לעבה תדלוהל הנש 300 תואלמ םוי ,ח"נשת'ה לולא י"ח
הדרי ותמשנש ט"שעבה .השדח הפוקת לש התלחתהו הפוקת םויס .הלואגה לא ךרדב ,ךרד
.ונוקיתל םלועה תאבהל הנש 300 הז תומלועה לכב לעופ ,הלואגל וניכהל ידכ םלועל

לש הנשכ ,הנשה לכ ךרואל ,ד"בח ידיסח ידי-לע דחוימבו ,לארשי םע ידי-לע הנייוצ ,וז הנש
ידיל רבדהו ,דימת ריאמה ,ט"שעבה לש ורואל היכרדו תודיסחה תרותב הקמעהו דומיל
.לבת יווצק לכב םיידיסח-םיינרות םיעוריאב יוטיב

םילודגה תורואמה תדלוה

ונבר ,ט"שעבה לש ינחורה ודכנ ןכש ,םילודגה תורואמה ינש תדלוה םוי אוה "לולא י"ח"
תודיסח דסיימ ,ןקזה ר"ומדא .ת"הק תנשב ,הז םויב אוה ףא דלונ ,ע"ושהו אינתה לעב ןקזה
הניב המכחב ,תידוסיו הכורא הרבסה .שדח בלשל תודיסחה תרות יוליג תא איבה ,ד"בח
.בלבו חומב 'ה תעידיב קוסיעו 'ה תלודגב תוננובתה ךות ,תעדו

ר"ומדא לש ורסאמל איה הנווכה ."גרוברטפ ירחא"ו "גרוברטפ ינפל" - יוטיבה רוגש ד"בחב
הבחרהב תודיסחה תצפהו תרבסהב לחה ,ורסאממ לאגנש רחאל דימ רשא ,גרוברטפב ןקזה
תנכהב שדח בלשו תונייעמה תצפהב שדח בלש היה הז .תמדוקה הפוקתל ךורע ןיאב ,הבורמ
.הלואגל םלועה

תאז ראבמו ,"דחאו האמ וקרפ הנושל םימעפ האמ וקרפ הנוש המוד וניא" :ל"זח ורמא
,םהימיב התיהש תוליגרה יהוז ,האמ וקרפ הנוש"ש ,אוה רבדה םעטש ,אינתב ןקזה ר"ומדא
.ירמגל שדח בלש - רמולכ ,לובגהמ האיציה ,תוליגרה תריבש והז ,"דחאו האמ"ו

איבהש ,הלואגה סנו רסאמה שחרתה ,ט"נקת תנש ,ט"שעבה תדלוהל "דחאו האמ"ה תנשב
,השדחה הנשל הנכה הוהמ לולא שדוח .תודיסחה דומיל תצפהב ירמגל שדח בלש ,ויתובקעב
הדובעל ,הירואמ תועצמאב תודיסחה הקינעהש תדחוימה תורחה לע זמרמ ,וב "י"ח" םוי
בלשב םיניחבמ ונא ,ט"נשת'ה תנשל ונתוא ןיכמה - ח"נשת - לולאב .לולא לש וז תינחור
תנש איה ט"נשת'ה תנש :ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םתעפשהו תלועפל עגונב ,שדח
ט"שעבה תרות תצפהו יוליגל םייתאמה תנש ,ורסאממ ןקזה ר"ומדא תלואגל םייתאמה
.המר דיבו הבחרהב תעדהו הניבה המכחה ךרדב

"םלועה ךותב" - "םלועה לעמ"

אבו ,"תיטרפ החגשה"ב אוה ,שדוק תבשה םויב ,וז הנשב לולא שדוח שאר תועיבק םצע
:תודיסחה לש בושח שודיח לע דמללו תורוהל רבדה

לש ותמשנב ה"בקה ןתונו ןתנ ,ימשגה הזה םלועב יוצמ םדאהש ףא-לעש השיגדמ תודיסחה
'ה תדובעל אוה "בצייתמ" םאבש ךכ ,םלועה תולבגמל לעמש םיימימש תוחוכ - ידוהי לכ
.םלועה תולבגמ לעמ תולעתהלו ,ףוס-ןיא תוחוכ ומצעמ תולדל אוה לוכי ,וז תועדומ ךותמ
:א"שנת'ה לולא ח"ר תחישב מ"המ ר"ומדא ק"כ תאז ראבמש יפכו

יתמשו ודיל הנא") הרותד ןיוקה 'ג - "לולא"בש תובית ישארה תשמחב םג זמורמ הז ןינע"
,("םינויבאל תונתמו והערל שיא") ח"מג ,("יל ידודו ידודל ינא") הלפת - הדובע ,("ךל
.([ל"זיראה ע"וש] "רמאל ורמאיול הרישא") הלואגו ("בבל תאו ךבבל תא") הבושת

,"דמוע (הישע הריצי האירב ,תומלוע 'גל קלחנש) םלועה םהילעש ןיוק 'גב םדאה תדובעש
הבושתה תדובעב הרודחש הז י"ע (םלועהו םדאה לש) הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב איה
ןינעל דעו ,(יעיברה םלוע ,תוליצאה םלוע) "הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו" הנינעש
א"חז] "ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתאד - "הערפל תישימח") "ישימחה םלוע ,הלואגה
שפנב ותמגודו ,ע"יבא תומלועה תעברא לש תולשלתשהה רדס לכל ךורע ןיאבש ([א ,יר
לש תישימחה הגרדה) "שפנבש הדיחי"ה תניחב דצמ תישענו הרודח ותדובעש - םדאה
.(המשנה

ודמעמל ךורע ןיאב ,רתוי הלענ ןפואב אוה תבשה םויב א"ואכ לש ובצמו ודמעמ :הנהו
אצמנ אוהשכ םדאה תדובע הליחתמ ,תבשב לחש לולא ח"רבש אצמנ .לוחה ימיב ובצמו
בצמו דמעמב - לולא שדוח לש לוחה ימיב םג ותדובע תכשמנ ךכו ,תבש לש בצמו דמעמב
...תבש לש

,ןכל םדוק וליפאו ,האירבה תלחתהמ העבקנ תבש .(א ,זי הציב) "אמייקו אשדקימ תבש"
ימי תשש ינפלש תבש" שיש - ט"נפ ג"ח א"מרהל הלועה תרותבו ,ז"פ 'ד רעש סדרפב אתיאדכ
!םלועהמ הלעמל איה תבש :רומאל ,םלועל המדקש תבש - "השעמה

לע רבדה הרומ ,"תבש"ב חתופ ,השדחה הנשל הנכהה שדוח ,לולא שדוח שארש ,וזכ הנשב
"םלועה לעמ" םמורתהל חילצנ "תולג"הו "םלוע"ה ךותבש ,ה"בקהמ תדחוימ חכ תניתנ
היפיצ ךותמ" :(םש) יברה ןושלבו ,הלואגה לש החורב תישענו הרודח ונתדובעש ךכ ידי-לע
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש רשב יניעב םיאור שממ דימו ףכיתש הרומג תואדוו

תואלפנ תנש אהת היה"ל םדקתנ ,יברה הנכמש יפכ "תואלפנ לש םינש תרוש"ב ונדמעבו
!חתפבש הלואגה תואלפנב ,"הבוט


תוכלמ רבד


"הבושתה תרגא"ב םינויע

,תומוצה ןינעמ גייתסמ ,הבושתה תוהמ תא ןקזה ר"ומדא ראבמ הב "הבושתה תרגא"ב
ידכ ,ןברק תברקה םוקמב האלפנ הלוגס קר אלא ,הבושתהמ קלח ןניא תומוצהש בתוכו
,ףוגה תא םישילחמ תומוצהש ולא וניתורודבו ,אטחה םדוק ומכ 'ה ינפל ביבחו יוצר היהיש
.ךכמ ענמיהל שי ,הדובעו הרות לוטיבל םימרוגו

,דאמ הברה תוינעת" (ל"נה םעטמ) ונעתה םיארומאו םיאנת המכש בתוכ ןקזה ונברשכ ,הנהו
:(ת"הגאד ב"פב) תואמגוד שלש איבמ אוה ,"לק רבד" לע םג

החמ אלש ךכב ,"וירבח ירבד םייק אלש לע ,תומוצה ינפמ ויניש ורחשוה"ש ע"בארמ .א
;(ד"ה ה"פ תבש ,ימלשוריב אבומכ) הינרק ןיבש העוצרב תבשב האצי ותנכש לש התרפשכ

"תומוצה ינפמ ויניש ורחשוה" ךכ ללגבו ,"יאמש תיב םכירבדמ ינשוב" רמאש עשוהי 'רמ .ב
.(ב ,בכ הגיגח תכסמב אבומכ)

ק"ומב אבומכ) "תומוצ 'מ הנעתהו ןיליפת לש העוצר ול הכפהתנ תחא םעפ"ש אנוה ברמ .ג
.(א ,הכ

:רבסה םינועט םירבדה

ישרדמו םירופיס כ"וכ ירה םנשי ?אקוד ולא תואמגוד שלשב ןקזה ר"ומדא רחוב עודמ .א
(םש) בתוכ ומצע ןקזה ונברש יפכו ,תוינעת הברה ונעתהש םיארומאו םיאנת לע ל"זח
?"תובר הנהכו"

ןינעב רואיב ףיסומ הז ןיא ירה ,םיארומאהו םיאנתה תומש תא איבהל וילע המ םשל .ב
לע וליפאש חכומ רופיסה יטרפמ ןכש ,בושח אוה ,רופיסה לש טוריפה םצע כ"אשמ) .ןדיד
.(ונעתה ,"לק רבד"

:רבד לש ורואיב

,הבשחמבש תוריבע .א :םיגוס השלש םנשי - תוריבעה לעש הבושתב םג אליממו תוריבעב
הרמוח ,ןידע שובל איה הבשחמהש הז דצמ .השעמבש תוריבע .ג ,רובידבש תוריבע .ב
תואבה תוינעתה ןינעב ,אינתבש הז קרפב רבודמל עגונב ,הנהו .הב העיגפב שי תדחוימ
הז דצמ) ,"אטחה םוקמב 'תי וינפל ביבחו 'ה ינפל ןוצרל" היהיש לועפל ידכ ,ןברק םוקמב
איה הבשחמהש ןויכו ,תוקדה ןינעל עגונ הזש ןבומ ירה ,(ןוצרה קוליס השענ אטח ידי-לעש
."'המ ןוצר קיפהל ידכ" ,תינעתה ןינע רתויב הב עגונ ןכל ,שפנה לש ,רתויב "קד"ה שובלה

אמגודה :אקוד הז רדסבו ,ולא תואמגוד שלשב ןקזה ר"ומדא רחב עודמ ,ןבוי הז יפ-לע
,וירבח לע קלח ירהש) ,הבשחמ - "וירבח ירבד םייק אלש 'וכ החימ אל" .א - הנושארה
,וירבח ירבד םייקל וילע היה ילואש אלא .היתווכ אתכלה - הירתאבו הכלה הערכוה םרטו
אמגודה .ב .(ןכ תושעל בשח אלו (בורה יפ-לע) הכלהה ערכותש רחאל - דיתעה רודה רובע
ול הכפהתנ" - תישילשה אמגודה .ג .רוביד - "יאמש תיב םכירבדמ ינשוב רמאש" - הינשה
.השעמ - "ןיליפת לש העוצר

םיארומאהו םיאנתה תומש איבמש ךכב ,ןקזה ונבר לש ותנווכ קמוע תא םג הארנ הז-יפ-לע
!אלפו אלפה ,םצ וללגבש ןינעה ןכותל ,קיודמב םיאתמ - דחא לכ לש ומשו ,וללה

,ארזעל ירישע רוד היה אוהש תרמוא (ב"עס ,זכ תוכרב) ארמגהש יפכ ,ןהכ היה ע"באר הנהד
הגרדמה אוה ןהכ (םילארשיו םייול ,םינהכ) לארשי ינבב םנשיש םיגוסה השלשבש ןויכו
."ןוילעה הצק"ו תוקדה תילכת ,ע"באר ,ןהכמ איה ,הבשחמל אמגודה ןכל ,רתויב הנוילעה

'רו ה"ד .ב ,ונ ריזנ י"שר) איננח ןב עשוהי 'ר אוה י"ר םתס ירהש .יול היה עשוהי יבר
לע איה ונממ אמגודה ןכל (ב ,אי ןיכרע) "םיררושמה ןמ" היה היננח ןב י"רו (םש 'סות ,רזעילא
הבשחמ ןיב עצוממ אוהש רובידה תמגוד ,לארשיל ןהכ ןיב "עצוממ" אוה יולש ינפמ ,רוביד
.אלק אמראל יולו ,הבשחמד ארטיסל ךייש אנהכד (א ,טל) ג"חזב אבומכו ,השעמל

ק"ומ) ארמגה תרפסמ וילע הז אנוה ברו (ב ,טנ ןיטיג ,אנוה בר ה"ד י"שר) לארשי היה אנוה בר
יפייכ ווה יסא ברו ימא 'ר"ש אנוה בר ותוא אוה ,העוצרה ול הכפהתנ תחא םעפש (א ,הכ
רבודמש ,(םש ,ק"ומ) אייח 'רו ה"דותב אבוה ,ימלשוריב ש"מ יפל םגו (םש) ןיטיגב אבומכו ,"היל
שיר" היה אוה ירהש לארשי - הז אנוה בר םג היה ,אייח 'ר ימיבש אנוה בר תודוא
ה"כו .םש ןירדהנס ,אכהד ה"דות) םירכזהמ (י ,טמ יחיו ת"הע י"שרפ א"ה ,ימלשורי) "אתולג
גוס - לארשימ איה השעמל אמגודה ןכלו (אתולג שיר ,אנוה בר ןינעל ג ,ג"לפ ר"בב
."ןותחתה הצק"ה - השעמה שובל - ןורחאהו ישילשה - שפנה שובל ,ןורחאה ישילשה
(ךליאו 1150 'מע ג"ח "אינתה רפסב םירועיש"ב הספדנש החישמ תצמותמו דבועמ)


םידיסח ירופיס


...הקדצו הבושת

,ל"תות תובישיה זכרמ לש לעופה דעו ר"וי ןגס אוה ,א"טילש גרבנייו יולה ףסוי ברה ח"הגה
רבחמו ,תובר םינש ךשמב ,ב"הראב - וידרב אינתב רועיש דיגמ ,תודיסחה תצפהל דעוה ר"וי
םיבאשמ סייגל עסנ תובר םינש ךשמב .ויקלח לכ לע "אינתה רפסב םירועיש" בושחה רפסה
מ"המ ר"ומדא ק"כ םעטמ עצבל הכזו ,"םימימת יכמות" תובישי רובע ,ודיקפת ףקותב
,הלאמ תחא לע .םלועב תוחדנ תוניפב םידוהי לש תימשגו תינחור הלצהל תומולע תויוחילש
:גרבנייו ברה רפסמ

ברע ,י"שת תבט ג"י םויב התיה ,ע"נ ץ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לצא ילש הנורחאה תודיחיה"
יברה תוקלתסה לע הרמה הרושבה רשאכ ,רתוי רחואמ .הקירפא םורדל ילש תועיסנה תחא
העש התואב ."הדירפ" לש תודיחי התיה וזה תודיחיהש יתנבה ,הקירפא םורדל העיגה ע"נ
ןמז לכ .תומדוקה "תויודיחי"ה לכל סחיב ,הב ויהש םייונישה לע אלפתהל קר יתלוכי
תא איצוהל ידכ הריגמה לא וטבמ תא ליפשה יברהשכו ,תולפשומ ויה יניע תודיחיה
,ךכ רחא עגר ,'קה וינפ לא יתטבהו יניע תא םירהל יתזעה ,"הוצמ תוחילש" רובע תועבטמה
,תולגל ןתינ אלש םירבד דוע ויה תודיחי התואב ...רדוח טבמ יב ץענו ויניע תא יברה םירה
םימעפל" :"תודיחי" התואב ע"נ יברה יל רמאש אבה טרפה בושח ונרופיס ךשמהל ךא
דוע לבא ,תרחא הנידמל עסונ ינא " :ול רמול ךירצו ,ידוהי םישגופו ךרדב םיעסונ
טרחנ הזה אלפומה טפשמה אקוד ,האלפומה "תודיחי"ה יטרפ ראש ךותמ ."ןאכל רוזחא
.ינורכזב

םיפסכ סויגב קוסעל ילעש רמואו ילא רבדמ ע"נ יברהש יתמלח הנש 19 רובעכ ,דחא הליל
ק"כ לצא תודיחיל יתסנכנ ,כ"חא רצק ןמז .(יברה לש םיפסכה ןרק=) "דמעמ" רובע
תבוגת .םולחה לע יברל יתרפיסו ,םוי ותואב לחש יתדלוה םויל רשקב ונרוד אישנ ר"ומדא
תא םייקל תונמדזה שפחל יתלחתה ."םייקל שי בוט םולחו ,בוט םולח והז" :התיה יברה
לש הפועתה תרבחש יל עדונו ,הקירפא םורדל תפסונ העיסנ ינפל יתדמע זא קוידב .םירבדה
יברה תא יתלאש .ףסונ םולשת אלל ,ליזרבב הנחת םע פ"ארדל ב"הראמ וק החתפ פ"ארד
יברהו ,ןוכנ רבד אוה ל"נה ןפואב העיסנהש ,התיה הבושתהו ,יכרדב תאז לצנל יאדכ םאה
ןהו תויולגה תויוחילשב ןה - תוחילשב הבר החלצה" :הכרב לש דואמ רידנ חסונ ףיסוה
השוחת יל ןתנ יברה תכרבב ןושלה יוניש ."ןהילע םיעדוי אלו ןנשיש תומלענה תויוחילשב
.םיליגר אל םירבד ורקי הבורקה העיסנבש

םישנא ריכהל יתננכת אלו ,דבלב דחא עובש םש בכעתהל התיה תינכתה ,ליזרבל יתעגה
,יתנסכאתה הבש הינסכאב לבא .םיקיתוה םימרותה םע רשק רומשל קר אלא ,םישדח
ןיאש יל חוויד ,ץנרמופ ר"ד ,ירכממ דחאש ףא לע .ש רמ ,ףסונ ידוהי ריכהל ילע וצחל שממ
"תדחופ" שממ .ש רמ לש ותיערש םיעדוי לכהש םג המ ,תיתועמשמ המורתל ונממ תופצל
םג ותיערו שיאה וחטש םהבו ,תושיגפ שלשל הכפהש תחא השיגפל ,ונשגפנ ףוסבל .םינברמ
.ה"ב ,חותפו יבבל רשק היה רצונש רשקהש ךכ ,תוישיא תויעב

תאז לכבו ,הוצמ ףא םייק אלש טעמכו ידוהי םייח חרואמ דואמ קוחר היה .ש רמש ררבתה
םוכס יקלטיא ףתוש םע דחי חיורה תודחא םינש ינפל .ה"בקהב "הטושפ הנומא"ב ןייטצה
,תושעל המ שפחמ אוה םינש המכ רבכ .'הל והשמ תושעל בייח אוהש טילחה זאו ,םוצע ףסכ
לכל םיזכרמ תונוש תונידמב תונבל הטלחה יקלטיאה ףתושה לצאו ולצא תשבגתמ הנורחאלו
לע יתעד המ יתוא לאש ,ורופיס תא םייסשכ .םלוע ארובב הנומאה תא ריבגהל ידכ ,תותדה
,"'הב הנומא ףיסוהל הצור התא" .לוספ ןויערה המכ דע ריבסהל יתלחתהש ןבומ .ןויערה
,תורחא תותד ינב תרבחב תויהל םיידוהי םיריעצ איבתש תינכת ןיכמ התאו" .ול יתרמא
זאו ,ותינכת תא לטיבו ירבדמ ענכתשה אוה !"הנומאהמ קיחרתו תוללובתהל קר םורגת
אבה בלשב ?"ולש הלודגה החלצהה לע הדות תואכ ארובה רובע תושעל המ" היעבה הרזח
וילא ברקתהל ךרדהו ,'הל תוברקתהל ותוא איבהל הכירצ הנומאהש ול יתרבסה ,ונתחיש לש
ותוא יתכרדהו ,םחינהל ותוא יתדמיל ,ןיליפת גוז ול יתקנעה .תווצמה םויק ידי לע איה
.החמשהו תוניצרה אולמב ומצע לע תאז לבק אוה .תורשכ תרימש לש םיסיסבה םיגשומב
.חותפ אשונכ ןיידע הראשנ - "הדות תואכ ארובה רובע "לודגב" תושעל המ" - תוטבלתהה
ינורכזב רוצא היהש טפשמה תא יתרמא זאו ,םייתסהל דמע ליזרבב תוהשל יתננכתש עובשה
דוע ה"עבו ,תרחא הנידמל עסונ ינא תעכ" :ץ"יירה יברהמ "הדירפה תודיחי" זאמ הנש 19
." ...הארתנ

יתחלצה אל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל יתחווידש רחאל ,וילא יתעגהש ,תואבה םימעפב
,"דמעמ" ...ל הבחר דיב םרת דחא רבדל קר ,טקייורפ וא הבישי ףאל ,םורתל וילע עיפשהל
ותיערו אוה ויהש "תודיחיב"ו םייתועמשמ םימוכס "דמעמ"ל תתל לחה אוה ,יברה לש ןרקל
"ךוניח עצבמ" רשפאתמ םפסכבש ךכ לע יברה םהל רפיס ,המודמכ ,ח"כשת ץיקב יברה לצא
עויסה ןומימל) "תורשכ ןרק" תמקהו (ץיק תונחמבו ךוניח תודסומב םידלי תואצוה ןומימ)
לע יברהמ "םיתפומ" תוארל לחה ךכ ךותב .(תורשכ רומשל ןמצע לע תולבקמש תוחפשמל
יברה .םאפרל ועדי אל םיאפורהש םיזע שאר יבאכמ אמגודל לבס אוה .לאמש לעו ןימי
,קודבל יברה הרוהש רביאב היעבה הרתוא זאו ,ןזואבש לקשמה יוויש רביא תא קודבל הרוה
יכזמלו תווצמ ירמושל ותשאו אוה וכפה דבב דב .אלפ ישעמ דועו דועו ,ומלענ םיבאכהו
חיורה וז הנשבש וארה תואצותהו ,ויקסע לש ןזאמ .ש רמ ךרע תיחרזאה הנשה ףוסב .םיברה
טילחה ךכ בקע ."דמעמ"ה ןרקל - תומורתל תולודגה ויתואצוה תורמל ,דקתשאמ תוחפ אל
וא" ,"ןובשחב תועט שי" :ונתוא המיהדה ,הז ח"וד לע יברה תבוגת ,ויתומורת תא ריבגהל
בוש ורבע ןובשחה האורו .ש רמ ,יברה ירבד תובקעב ".םינותנה לכ תא ןובשחב וחקל אלש
ופרוצ אל ,םיחוור ואיבהש תויאקנב תוינמב (דרפסב) קסעמ םיחוורש ואצמו ,םירפסה לכ לע
חיוורה הקדצה תוכזבש לילעב ררבוהש ךכ .ןובשחב תועט םג התיה ,ףסונב ,ןכו ,תוסנכהל
.הפלחש הנשהמ רתוי הברה הנשה

דחוימב - תבהזומ טע ול הנק אוה .ותחפשממ םיבר ומעו ,ידיסח ידוהיל ךפה .ש רמ
םימוכס םרת אוה ."תיפסכה ותחלצה לע ה"בקהל הדות" רותב ,יברל תואחמה תביתכל
.םירידא

לש םתשודקו םתלודג חכ תאו ,החגשהה יכרד תואלפנ תא תוארל :יברה תוחילשב יתיכז ךכ
.וניאישנ וניתובר
(469 ןוילג "ד"בח רפכ" ךותמ)


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


!החמשו תויח ךותמ הבושת

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ

הרדסב יעישת רמאמ

הבושתה אשונ תסיפתל סחיב ,הב לודג שודיחו ,הל דחוימ ןויבצ ,ט"שעבה תנשמב הבושתה
לע - הבושתה ןינע ססובמ היה ,ט"שעבה תרותו תטיש תולגתה ינפל .ט"שעבה םדוק
לוכיש דע ,םדאה לש "תומשגתה"ל םרוגש אוה ופקותו וחוכש ,ףוגה תריבשו םיפוגיס
הלעמ - ישנועמ ,שנועה תארי ,ללכ-ךרדב הדמע ,הבושתה דוסיב .ןועו אטח ידיל עיגהל
בשה תא ףפאש ןוגיו רעצ התיה האלמ - בלבש הבושתהו האריה ירפסב שרופמכ ,םונהיגב
.ןידה תמיאמ דחפו הדרח בולישב ,ברע דעו רקובמ

ךות ,הבושתבש תינחורה הדובעה לע השגדהה תא םיאצומ ,ט"שעבה לש תובר תורמאב
ליחכ ,םימש תוכלמ לוע תלבקבש השגדהה תאו ,ףוגה תריבשו םירוסיו םיפוגיסמ תוגיתסה
לעו ובש ץפחש - ךלמה תקושת תואלמל - ודיקפתב חמשה ,ה"בקה ,םיכלמה יכלמ ךלמ לש
."ותושי דוביא" לע הגאדה אלו ,ךלמה ןוצר דמוע ויניע לומו "ןוילעה ןוצר"ה םלשוי ודי

:תואבה תורמאה ,אמגודלו

המ ,ה"נקת תנש לולא שדוח םיכרבמ תבשב ,ע"ושהו אינתה-לעב ןקזה ר"ומדאה רסמ
ירבד ולאו ,ע"נ ט"שעבה ונרומ םשב שטירזממ דיגמה ברה וברו ורומ לש ויפמ עמשש
:הבושת ינפוא ינש םה - םימעפ ונבש ."םימעפ הז ונבש התע יכ ונמהמתה אלול יכ" :ושדוק
םירופיכה םויד תיטרפ הבושת (ב .םימש תוכלמ לוע תלבקב הנשה שארד תיללכ הבושת (א
השוע םדאהש שפנה ןובשחב תויולת וללה תובושת יתשו .םרהטלו םסבכל ויאטח טרפל
םדאה םא - ונמהמתה אלול :לולא תויתוא - אלול .ונמהמתה אלול יכ והזו ,לולא שדוחב
הז ןפוא יפל ,רמולכ ,םימעפ ונבש זא הנה ,לולא שדוחב ושפנ ןובשחב ךיראמו המהמתמ
ירבד ךשמהב דוע ןייעו) םירופיכה םויו הנשה שארד הבושתה ינפוא ינשב הדובעה היהית
.(142 'מע ,ת"הק תאצוה ,"בוט םש רתכ"ל תופסוהב ,ולא שדוק

רמוחהב בוט ןויעב לכתסת רשאכ - "רומח הארת יכ" :ט"שעבה לש תמסרופמה הרותה ,ןכו
,תוינחורו תוקולאל תעגעגתמה המשנה תא אנוש אוהש - "ךאנוש הארת" ,ףוגה אוהש ךלש
ףוגהו תווצמו הרות י"ע ךכדזיש ףוגל ה"בקה ןתנש - "ואשמ תחת ץבור" אוהש הארת דועו
םא יכ ,ותוחילש םייקל לכויש - "ול בוזעמ תלדחו" ךבבלב הלעי ילואו ,םמויקב לצעתמ
בוזע" םא יכ ,הרותה רוא ןוכשי ךרדה וזב אל הנה ,תוירמוחה תא רובשל םיפוגיסב ליחתת
,ת"הק ,"בוט םש רתכ"ל תופסוה) .םיפוגיסב ורבשל אלו וככזלו ףוגה תא ררבל - "ומע בוזעת
דחוימ ץמאמו הפסוהל ףוגה חכ תא םותרל שיש ,רמולכ (דועו גכ 'מע "םוי םויה" ,146 'מע
.החמשו תוזירז תויח ךותמ ,'ה תדובעב

ודכנ לש "הבושתה תרגא"ב בטיה ראב תראבתמ שודקה ט"שעבה ךרד - תודיסחה תטיש
שגדומהמ תודוקנ רפסמ הזב איבנו ,אינתה לעב ןקזה ר"ומדאה - ט"שעבה לש ינחורה
.הבושתה תרגאב

םע דחי ,לעופב אטחה תביזע תויהל הכירצש ונייהד ,בלב הרקיעש הוצמ איה הבושתה .א
- תומוצה דיקפת .'ה ןוצר לע רתוי רובעי אלש אבהל הלבקו ,אטחהמ ןוצרה תריקעו הטרח
תיבש ןמזב ןברקה דיקפת היה הזו .אטחה םדוק ומכ ,'ה לע ביבחו יוצר תויהל ידכ היה
ןיא תווצמה םויקו הרותה דומילל םיעירפמ םיפוגיסו תומוצש םויכ ךא ,םייק היה שדקמה
.הקדצה י"ע תלעפנ ,אטחה םדוק ומכ 'ה ינפל ביבחו יוצר תויהל - וז הרטמו .תאז תושעל
והווהמו ,שדחמ עגר לכב םלועה תא ארוב ה"בקהש ןויכמש :מ"המ ר"ומדא ק"כ ףיסומו
בצמ התעש ןויכמו .הרות יפ-לע בצמה תשירדל םיאתי אל םלועהש ןכתי אל ,ןיאמ שיל
תויהל 'ה ונלבקמ הז וננמזבש - ןאכמ חכומ ,'ה תדובעל םיעירפמ תומוצהש אוה םלועה
.תומוצה אלל םג "םיביבחו םייוצר"

םייקל שי הוצמו ,הוצמ איהש םושמ ,תישאר .החמש ךותמ תויהל הכירצ הבושתה .ב
ןפואב ,"'ה לא בושל" ןכתי אלו ,'ה תדובעל עירפמ החמשה ךפיהש םושמ ,תינש .החמשב
.'ה תדובעל עירפיש

.החמשה ןאכמו ,הירוענכ היבא תיבל הבש איהש השח שפנה :תשקבתמ טושפ החמשה .ג
םינינעב תודיסחה יפ-לע תוננובתהלו ויאטח לע תורירמל ןמזהש ,תדחוימ השגדה האב ןאכמ
תימהבה ושפנ ףקות תא םישטבמה םינינעבו תיקולאה ושפנ לע םימש ימחר םיררועמה
,("םינמוזמ םיתיע") - עובקו בוצק ןמז תויהל ךירצ - (הבושתה תרגאב ז"פב ז"כב האר)
לעש עמש תאירק" ינפלש ןמזה - ונימיבו "תוצח ןוקית" ןמז אוה רתויב ץלמומהשכ
הרותה דומילב תדחוימ הפסוהב 'ה תא דובעי - םינמזה ראשבש ידכ תאז ."הטימה
,'ה לא ןואמיצהו תורירמהמ האצותכ םיאבה תויחו החמש ,ץרמ ךותמ תווצמה םויקב
ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םתדלוה .רצימה ןמ תאצל תעוושמה שפנה תקעז ךותמ
תויח רידחהל - הנוילעה החגשהה םהל הדיעוהש תוחילשה לע תזמרמ - "לולא י"ח"ב
תודיסחה ךרד ,'ה תדובעב םתטיש ידי-לע ,לולא שדוח לש הבושתה תדובעב - לולאב (י"ח)
.וליגש

שארל לכל דומלל שי ,תוידוסיב הבושתה תוהמ תנבהל ךא ,הרצקב ,תודוקנ רפסמב ונעגנ
ירואיב םע - (םיקרפ ב"י) ןקזה ר"ומדאל "הבושתה תרגא" .א :םיירקיעה תורוקמה תא
ךרד"ב "הבושתו יודיו" תוצמ .ג .יעצמאה ר"ומדאל "םייח ךרד" .ב .מ"המ ר"ומדא ק"כ
.דוע םכחיו םכחל ןתו .קדצ חמצה ר"ומדאל "ךיתווצמ
ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


ד"בח רוא ןוגראב "םינמזה ןיב תובישי"ל הבר החלצה

ןיב תובישיב .ק"הראב ד"בח רוא י"ע ונגרואש "םינמזה ןיב תובישי" ולחנ הבר החלצה
ברה לש ולוהינבו ,יקסמוטסוב ריאמ ברה תושארב - ק"הראב ד"בח רוא םעטמש םינמזה
וכז םידמולה .הלואגו חישמ ינינעו ,תודיסח ,הכלה ,ארמג דומילב וקסע ,ןייטשלרפ םחנמ
ם"ימרה יבוט יפמ תודיסחבו הלגנב םירועיש עומשל וכזו ,םדודיעל םיסרפבו תוגלמב
.םיעיפשמהו

בוט-םש-לעבה עובש לש ומוכיסל "המואה יניינב"ב ר"בשת סנכ

קחצי ףסוי ברה תושארב ד"בח יריעצ י"עש יתודיסח יכוניחה זכרמה לש הכורב המזוי
לכב "בוט-םש-לעבה עובש" לש ומויקל האיבה ,טור ילתפנ ברה לש ולוהינבו בונורהא
תדלוהל הנש 300 תואלמ םוי - "לולא י"ח" לגרל - ומויסבשכ ,ק"הראב ד"בח לש ם"יתתה
ירבד ורמאנ ובו ,"המואה יניינב"ב חלצומו דחוימ יצרא סוניכ ךרענ ,בוט-םש-לעבה
לע תוזחמהב ופצ ,הלואגה זוריזל תוליפת וכרענ ,תודיסחו הרות ילודג םינבר יפמ תוררועתה
ידלי יפלא .תודיסחה תודוסיבו ט"שעבה תודלותב תואיקב ןודיח ךרענו ,בוט-םש-לעבה ייח
וייח תודלותמ המיעטהמ תושגרתהבו ,השודק לש תויווח םיאלמ םהיתבל ובש ר"בשתה
.תודיסחה דסיימ ט"שעבה ונרומ לש ותרותו ותפוקת

םלוע ףיקמ דומיל עצבמ - "הלואגב תויגוס"

,ולוכ םלועב ד"בח - םימימת יכמות תובישי לכב ,דומיל עצבמ ךרענ לולא שדוח ךלהמב
קרפ - הלואגב תויגוס" :תרבוחה םש .דחוימה עצבמה לגרל רואל האציש תדחוימ תרבוחב
רדסב ,ישיאה םנמזב םיקסוע ,תובישיה ידימלתו ,'מע 85 תרבוחב ."ישילשה שדקמה תיב
.בר ןויעב אשונה דומילב ,דחוימ ףסונ

ןיב ,םידימתמל "תולרגה" תומייקתמ ,םיסרפ יאשונ - בתכב םיפיקמ םינחבמ םיכרענ
וז תדחוימ הפסוה .םיגחה שדוחל יברה רצחל הסיט יסיטרכ ,שדק ירפס ,תוגלמ :םיסרפה
תינחור הנכהכו ,חישמה ךלמ יברה תולגתה זוריזל איבהל הדעונ ,הלואגו חישמ ינינע דומילב
תשדוחמ תובהלתהו תויח ררועמ רבגומה דומילה .םיגחה שדוחב ונשדוק תורצחל העיסנל
.הלואגה אשונב


הלואגו חישמ


דוסיו רקיע - חישמה תאיב

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב תיעיבר המישר

תודוסיו ירקיע לש ןינעה תוללכ תרדגהב ,לאנברבא י"רה ירבד ואבוה תומדוקה תומישרב
.תודהיה

אוהש 'הה קפסה לעו :ל"זו ד"יפ שארב לאנברבאה בתכ ,תויטרפב חישמה תאיב ןינעבו
הלוטבבש דוסי וניא תיתמא הנומא ותויה םע יכ ,רקיע חישמה תאיב ברה הנמ ךיא
.תונעט 'גמ רקיע חישמה תאיב תונמל ברה האר הנהש ,רמואו בישא .הרותה לופת
המדקהב אבש ומכ ,שנועהו רכשב לומגה יניממ ןימ חישמה תאיב תויהל ,הנושאר
חישמה תאיב היהיש לטבהמ וניא ,ימצע רקיע שנועהו רכשה היהש רחאו .תישימחה
.רקיע ןכ םג

וברה םלוכ (םיבותכה ונייה) שדוקה חורב םירבדמו םיאיבנה בורש יפל ,תינשה הנעטהו
וקלס םנויעב םימכחהמ הברה הז ינפמש דע ,ול בוטו עשר ול ערו קידצ ןינעב תונולתה
תיקלאה החגשההו העידיה ירקיעב ברה ונשירשהש ירחא ,הז ינפמו .תיקלאה החגשהה
תייחתו חישמה תאיבמ ,םינורחאה םירקיעה ינש חינה ,טפשמה יפכ ,שנועהו רכשהו
טפשמהו החגשהה לע םדאה בלב הלעיש רוהרהו קפס לכ םהב קלסל ידכ ,םיתמה
הנומאה תאז הנמיש יואר היה תאזה הניחבהמו .'הה המדקהב יתרכזש ומכו .יקלאה
.רקיע

.םיבותכבו םיאיבנב ,הרותב תשרופמ האב חישמה תאיבש יפל ,איה ,תישילשה הנעטהו
,שדוקה חורב םירבדמה ןכו ,וירחא ואבש םלכ םיאיבנהו ,ןידועיב ונינודא השמש יפל
,הרורב הרומג החכוה הז יתחכוהש ומכו .חישמה ךלמ תאיבמ ורבדו ואבנו ודעי םלוכ
אוה ירה ,ותאיבב רפוכה ,ןכלו .חישמה תאיב לע יתישע רשא ,העושי עימשמ רמאמב
הניחבה תאזמו .הילע ודעי םלוכ רשא ירחא ,םיבותכבו םיאיבנבו הרותב רפוכ ולאכ
.הרותה ירקיעמ רקיע תאזה הנומאה הנמתש יואר היה

* * *

(ו רקיע קר אלא ,דוסי וניא חישמה תאיבש) אצוי ,הנמא שארה לש 'אה םעטה יפל הנהו
רקיעהמ קלחו טרפ אוה אלא ומצעל רקיע אוהש וניא ,רקיע אוה חישמה תאיבש הזש אצוי
ינפמ אוהו רקיע קר אלא דוסי וניא חישמה תאיב ןינע 'גה םעטה יפל םגו ;שנועו רכש לש
;הזמ רבדמ ונבר השמ ןכו ,הז ןינעמ םיאלמ םיבותכהו םיאיבנה לכש הזמ ותובישח םיאורש
דמוע וילעש (ינפמש אלא ,ומצע דצמ אל לבא) דוסי םג אוה חישמה תאיב 'בה םעטה יפלו
.תווצמהו הרותה םידמוע וילעש ,שנועו רכש לש דוסיהו רקיעה

אוהש הארנ ,הנושארה ונתמישרב ואבוהש (63 'עה 280 'ע ח"יח ש"וקלב) ר"ומדא ק"כ ירבדמו
המ ראבל שי" :םש בתכ ךכ יכ ,ותוללכב פ"כע לאנברבא י"רה לש ורואיבל םיכסמ
,לאנברבאה לש ורואיבכ קר אל אוהש ,"םירקיעהמ דחאל חישמה תאיב הנמ ם"במרהש
.ףסונ םעטמ םג אלא

הרותה דומיל ויהי זא חישמה תאיבבש ,תוכיראב םש החישהב ראיבש המל ךשמהכ) ל"זו
המ ראבל שי ל"נהכ פ"ע :(ונינפל ה"יא ראוביו .ש"ע .תומילשב 'יתווצמ םויקו
חישמה תאיבש יפל" קר אל אוהש ,םירקיעהמ 'אל חישמה תאיב הנמ ם"במרהש
וליאכ אוה ירה ותאיבב רפוכה ןכל 'וכ םיבותכבו םיאיבנב הרותב תשרופמ האב
עגונ הזש יפל א"כ ,(ל"נה הנמא שארה ירבד) "'וכ םיבותכבו םיאיבנבו הרותב רפוכ
.תומילשב המויקו הרותהש ןמז היהש אוה הירדגמ 'אש ,הרותה רדג תומילשל

אלא ,םתוללכב צ"מות אל והזש אלא ,דוסי אוה חישמה תאיבש עמשנ ר"ומדא ק"כ ירבדמו
.(הנמא שארה ירבדל הפסוהב והז ל"נכו) .םהבש תומילשל -

* * *

'וכ אבה םלועל קלח םהל ןיאש ןה ולאו :ל"זו ו"ה ג"פ הבושת 'להב בתכ ם"במרה הנהו
.ל"כע .'וכ לאוגה תאיבב(ו םיתמה תייחתב) םירפוכהו 'וכ םינימה

ומצע ם"במרה לבא .וללה ם"במרה ירבד רוקמ והמ וארה אל רתא לע ם"במרה ישרפמו
ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמה :ל"זו ,וירבדל רוקמ בתכ ,א"ה א"יפ םיכלמ 'להב
ןירזוחו .לארשי יחדנ ץבקמו שדקמה הנובו .הנושארה הלשממל הנשויל דוד תוכלמ
לככ תולבויו ןיטימש ןישועו .תונברק ןיבירקמ .םדוקמ ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ
אל .ותאיבל הכחמ וניאש ימ וא ,וב ןימאמ וניאש ימ לכו .הרותב הרומאה התוצמ
וילע הדיעה הרותה ירהש .וניבר השמבו הרותב אלא ,רפוכ אוה דבלב םיאיבנ ראשב
הצקב ךחדנ היהי םא 'וגו ךצבקו בשו ךמחרו ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו רמאנש
םירבדה לכ םיללוכ םה הרותב םישרופמה םירבדה ולאו .'ה ךאיבהו 'וגו םימשה
.'וכו םיחישמה ינשב אבנ םשו רמאנ םעלב תשרפב ףא .םיאיבנה ידי לע ורמאנש

םירע שלש דוע ךל תפסיו ךלובג תא ךיקולא 'ה ביחרי םא רמוא אוה טלקמ ירעב ףא
רבדה ןיא םיאיבנה ירבדב לבא .והותל ה"בקה הוצ אלו .הז רבד היה אל םלועמו 'וגו
.ל"כע .הז רבדב םיאלמ םירפסה לכש היאר ךירצ

אוהו ,רפוכ אוה חישמב ןימאמ וניאש ימש (רוקמהו) םעטהש רמוא ם"במרהש אצמנו
םאתהב אוהו - הז רבדב םיאלמ םהירבדש ,םיאיבנהו וניבר השמ ירבדב ןימאמ וניאש ינפמ
,ר"ומדא ק"כש הזמ חכומדכ ירקיעה םעטה אוהש) ,לאנברבאה לש ישילשה ומעטל
תאיבב 'יהתש הרותב תומילש ןינעב אוה וירבד תלחתהו .(הז םעט קר איבה םש ש"וקלב
.ר"ומדא ק"כ לש ל"נה וירבדל םיאתמ - חישמה

* * *

ותאיבל תוכחל םג אלא ,חישמב ןימאהל קר אל ךירצ ידוהי לכש בתכ םש ם"במרה הנהו
ל"צז קסירבמ ז"ירגה כ"ג ובתכש ומכו .תומוקמ המכב ר"ומדא ק"כ הזב ךיראהש ומכו)
.(יולה תיב תדגהב

,קזחהו ךולה ,חישמה תאיבל 'יפיצה תא ררועל ךישממו הזמ הפרמ וניא 'קה ויתוחישב ק"כו
.הניזחת וניניעו ,שממ דימו ףכית ,"אב חישמ הנה הנה"ש חיטבמ םג אוהש דע
ה"זעב אובי ךשמה


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


תודיסחה רואל "םלועה תומוא"


לגס םעבשי ברה תאמ

הרדסב ןורחאו יעיבר רמאמ

םייוגה תוכלמ

איה (ץרא) תוימשגה תווהתהש םושמ (א ,הנ תוכרב) עיקרד אתוכלמ ןיעכ אעראד אתוכלמ
.עיקרה תמגודב איה ץראה ןכל ,(עיקר) תוינחורהמ

ה"בקהש ונייהו ,םיארבנה וארבנ תוכלמה תריפס י"ע הנה ,'ה תוכלמ - עיקרה תוכלמב
לכ תא גיהנמו ןודא ןכו ,האירבה תא םייקמהו ארובה אוה תוכלמה תריפסב שבלתמה
.ויתוירב

יולת תישונאה הרבחה לש התוגהנתהו המויקש ,םלועה עבטב םג ה"בקה עבט ,הזל םאתהב
הרבחלו הנידמל םויק ןיאש ,ועלב םייח והער תא שיא הארומ אלמלאש ,תוכלמ לש המולשב
.תוגיהנמו ךלמ אלב

דחא לכש ,םיבר םישנא םע לכבו ,םיבר תונושלו םימעל תלצפתמ תישונאה הרבחהש םושמו
הרבחה תוררופתה ידיל םיאבו ,ועלב םייח והער תא שיאו ,וירציו וייואמו דחא לכ ,ויתועדב
ותוא דחאלו וגיהנהל םעה י"ע רתכומה ,ךלמ דמוע ןושלו םע לכ שארב ירה ךכיפל ה'ילכו
.ומייקל ידכב

תוחוכ םג ול שיש אלא ,הלענה ותוישיאב קר אל דחוימ ,םעמ םרומ ותויהל - ךלמה
"לאעמשי לש רש" וא "וישע לש ורש" ומכ .ול םיעייסמה הלעמלמ תינחור הארשהו
.'וכו םירצמ לשו

םיליהת) "םייוגב לשומו הכולמה 'הל" קר ,רבד לש ותימאל יכ הדבועב ץוענ םירבדה שרש
.ליעל ראבתנש יפכ - םלועה ךלמ והירה - תוכלמה תריפסב שבלתמ ה"בקה רשאכ ,(טכ ,בכ

ודיקפתש ,םדו רשב ךלמב תוכלמה תריפס תשבלתמ ,םלועב שממתת 'ה תוכלמש ידכ ךא
.םלועב וכילמהלו 'ה תוכלמ תא שממל

תלבקב ,תילכתב 'הל לטב - ומצעב היהש לארשי ךלמ הז היה ,םייק 'יה שדקמה תיבש ןמזבו
םיכלמ 'לה) "קדצ םלועה תואלמלו תמאה תד םירהל ותבשחמו ותמגמו" ,םימש תוכלמ לוע
'ה תוכלמ תא ותוישיאב אטבל יואר ילכ 'יהו .םעה לכ לע 'ה תא ךילמהל ,ונייהו (י"ה ד"פ
.םלועב

י"ע הלגתמו תלעופ 'ה תוכלמש ,(ז ,אע םיליהת) "םיברל יתייה תפומכ" :ךלמה דוד רמאש ומכו
.לארשי ךלמ

התלגו - ונילע הככוס רשא לארשי תוכלמ איה - "דוד תכוס" הלפנ ,ונצראמ ונילגשמ ךא
.םייוגה תוכלמ איה - הפילקד תוכלמ לע הרוש 'ה תוכלממ הראהש דע ,'ה תוכלמ

.םלעהו םוצמצב איה וז הלועפש ןבומכו ,םייוגה תוכלמ י"ע תלעופ 'ה תוכלמש אצמנ

ךורב" ךרבמ לארשי ךלמב .ותייאר לע ךרבלו ךלמ תוארל ץורל הוצמש ןידה שרוש ןאכמו
ןתנש" :םירמוא םלועה תומוא יכלמבו .(םצעה ןמ קלח) "ויאריל ודובכמ קלחש 'ה התא
.((ט"ס ג"יפ ןקזה וניברל ןינהנה תכרב ,ח"ס דכר 'יס ח"וא ע"וש) איהש-לכ הניתנ) "םדו רשבל ודובכמ

.'ה לש ותוכלמ - ודובכמ ןתינ םייוגה יכלמ לע םג ,םוקמ לכמו

וללפתהו המש םכתא יתלגה רשא ריעה םולש תא ושרדו" :איבנה 'ימרי רמא הז םעטמו
תוכלמ לש המולשב ללפתמ הוה :ל"זחמאו ,(ז ,טכ) "םולש םכל 'יהי המולשב יכ 'ה לא הדעב
.(א ,חכ םירדנ) "אניד אתוכלמד אניד" - ןודינב הקספנ הכלה םגו ,(ב"מ ,ג"פ תובא)

.םדו רשב תוכלמ י"ע לעופ ידיל האב 'ה תוכלמש הדבועה לע ססובמ הז לכו

התויה ףא לעש ,"דסח לש תוכלמ" ןיבש לודגה לדבהה תא שיגדהל םוקמה ןאכש אלא
םיללפתמ ונאש ,"העשרה תוכלמ" ןיבל ,'ה ןוצרל תענכנו הגונ תפילקמ איה לבא הפילקהמ
.התריקעו התדמשהל - םויב םימעפ שלש

- (םינימה תכרב ,ע"ומש) "רגמתו רבשתו רקעת הרהמ העשרה תוכלמ" :הליפתב םירמואש ומכו
תוכלמ ונייה ,"עינכתו" - םיפיסומ כ"חאו .ירמגל תואמטה תופילק 'ג לש העשרה תוכלמ וז
.הגונ תפילקמ דסח לש

:ןויעל תורוקמ

ת"הוא ,574 'ע ז"טח ,127 'ע ו"טח ,1094 'ע ד"ח ,239 'ע א"ח ש"וקל ,ו"פ ,א"פ אינת
ןסינ א"י סרטנוק ,א"פ שדוק דב ,['אה] םימי תשש ה"ד רודיס ,דסשת 'ע ג"ח ארקיו
.ט"משת
י"הזעב אובי ךשמה

(בורקב ל"ויש "תודיסחב םיגשומ" רפסה ךותמ)


תויומד


ל"צז גרבשרה יכדרמ םהרבא יבר לודגה ןואגה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

ויבא .ל"ז יכדרמ םהרבא 'ר ג"הרה ויבאל ,הינלופבש לאפסערעט הרייעב ו"ערת תנשב דלונ
יזמר" לעב אלאיבמ ק"ז ביל הירא יבר ןואגה לש ודכנו ,א"מרהו ך"שה עזגמ היהש)
ילצא") .ויבא םשב ומא ותוא הארק ותדילבו ,ןבה לש ןוירהה ימי עצמאב רטפנ ("אתמכחד
םרט דועו ,יתיכז אל םלועב תחא העש ומע תויהל ףאו ,ויתיאר אל ויבאל רמואה םייקתנ
.(ורפסל ותמדקהמ - "םימשל הרוהטה ותמשנ התלע יתדלונש

ימכח תבישיב דומלל עסנ ותריטפ םעו ,אלאיבמ ןואגה ובס לצא לדג אבא אלל דלונש דליה
םירשע ןבכ ותויהב .וידימלת יריכב לע הנמנו ,ל"צז אריפש ריאמ יבר ןואגה לצא ןילבול
יוליעכ םסרפתה ,"םישדוקב הבשחמ ינינע" לע ,"שדוקה תבשחמ" ורפס תא סיפדה הנש
.לודג

.ורפסל תואלפנ תומכסה רודבש הרותה ילודג וקינעה ,רבחמה לש ריעצה וליג ףא לע

עיגהל 'ה ידסחב חילצה ב"שת תנשבו ,יאחנשל ןפיל חרב םשמו אנליוב היה המחלמה ןמזב
ד"באל רחבנ כ"שת תנשבו ,וגאקישב אתביתמ שארו ברל הנמתה ד"שתב .הדנק לואירטנומל
.תיניטלה הקירמא לש םינברה זכרמ אישנו וקיסקמב ישאר ברו

,ידוהיה רוביצה תובכש לכל הרות תצפהב הברה קסע וקיסקמל ישאר ברכ ותדובע תרגסמב
תונקסע תרגסמב תאז ,תולשממ ישארו םיאישנ ,םירשו םיכלמ םע םידחוימ םירשק רשק ןכו
תונידמב טרפבו ,לבת יבחר לכב תוידוהי תוליהקל עויסו רזע ןעמל ,הנימב תדחוימ תירוביצ
תובר הז י"ע לעפו ,ןאריאב ןוטלשה ישאר םע וירשק וטלב דחוימב .ימלסומ ןוטלש תחתש
.וז ץראמ םידוהי תלצהל

הרות ישודיחו םירואיב לש םירפס תאצוהבו ימלשוריה דומלתה דומילב הברה קסע
רביחו ,"םילשורי לוק" םשב ימלשוריה לע ינרותה ןוחריה תא ךרע וז תרגסמב .ימלשוריל
.ה"משת לולאב ה"כ םויב רטפנ ."ימלשוריה רצוא" ,םירפסה תא

"הרותב תאזכ המוצע הלודג םע יתשגפנ אל םלועמ"

'יש רגצמ ברה ונתח תיבב ל"צז ןואגה םע שגפיהל יתיכז ,קרוי וינב מ"דשת תנשב יתויהב
ןועובשה רובע ותוא יתנייאר .(ק"הראב תותדה דרשמ ל"כנמ 'יש רגצמ רוספורפ לש ויחא)
:מ"המ ר"ומדא ק"כ םע הנושארה ותשיגפ לע רפיס ךכו .(158 ןוילג) "ד"בח רפכ"

ינב - הליפת ירעש" תליהק לש ברכ שמשל יתנמזוה ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ייחב"
יברה .הבישי יל היהת ןכ םא אלא תונברב קוסעל ינוצרב ןיאש זא יתבשה .וגאקישב ,"ןבואר
.רועיש רוסמל יתלוכי םהינפבש ח"ת םירוחב הרשע יתשקב תובקעב זא חלש צ"יירה
זא הנוכש ריעצה ונתח םע ןינעב חחושל סנכהל ינממ שקיב אוה ךכ לע ימע חחוש יברהשכ
."א"טילש ש"מרה"

הרבע החישה .הלילה לכ טעמכ ומע יתבשיו וילא יתסנכנ ,ןכל םדוק ויתרכה אל טעמכ
ראתל השק שממ ,הליהבמ התיה ותונואגו ,דועו ,ימלשוריב ,םישדוקב איגוסל איגוסמ
,הרותב תאזכ המוצע הלודג םע יתשגפנ אל םלועמ ,המוצע תולעפתהב יתרתונ .תאז
והשמ היה הז .םדוקה רודב םימסרופמו םיבר םינואג םע חחושלו שגפיהל יתיכז ינאו
."א"טילש יברה םע ילש רשקה לחה הליל ותואב .ןידה אמלעמ אלש

"ותשקבל יתעמשו ירמגל תרחא היאר ול שיש יתיאר"

תודוה הז םג ,וקיסקמב בר ןיידע יתויה תדבוע םג" :רפיס וקיסקמב ותונבר לעו
הליהקה .וקיסקמב יתרמשמ תא בוזעל אלש ינשקב טושפ א"טילש יברה .שטיוואבוילל
,העצהה תא לבקל יתיטנו ישארה ברה דיקפת תא ילע לבקאש דאמ התצר ןודנולב תידוהיה
וקיסקמ תא בוזעא םאש ןעטו רזחו ןעט אוה .עסא אלש א"טילש יברה ילע ליעפה זא םלוא
...ןודנולל העיסנה לע וצילמהש לארשי ילודגמ םיבתכמ יתלביק ...םש יתינבש המ לכ סרהיי
תאו ולש תוניצרה תא יתיאר טושפ .א"טילש יברה ירבדל יתטטיצ ,םלוקב יתעמש אל לבא
ירמגל תרחא היאר ול שיש יתיאר ,ךורא בתכמ יל בתכ אוה ,שפנ תוריסמה
."ותשקבל יתעמשו

רשאכ ,ל"שת זומת ז"כב יברה וילא חלשש ירוקמה בתכמה םוליצ תא ל"נה ונתחמ יתלביק
אוה םש לבא ,(444-5 'ע ג"כח) תוחיש יטוקלב ספדנ םנמא בתכמה .הילגנאב תונברה ול העצוה
.תובר תוטמשה םע

הכלה םיברו דיחי" ירה ןודנולל רובעל התיה תיטרפה ותבוט םא ףאש יברה שיגדמ ובתכמב
ראשהל תיטרפה ותבוט םג יהוז תמאבש םג המו ,ול םיכירצ םיבר התעד ומוקמבו ,"םיברכ
.וקיסקמב

תילכתה איה וז אל יתעדל לבא ,רתוי םיאתמ ןודנול - החונמל עגונבש רשפא" :םייסמו
הוקתהו .םהש םוקמ לכב ,היהיש ימ היהי ,תחאו דחא לכ לש אל וליפאו ,בר לש הרטמהו
."רואיבל אל וליפאו ,תוכיראל קוקז רומאה ןיא היתווכדלש

"םידקת רסח אוה א"טילש יברה לש ףקיהה"

םיקומע םירועיש לש תועש שלש היה הז ?"תודעוותה" התיה הנורחאה תודעוותהה"
,תודמול הברה ךכ לכ ,הרות הברה ךכ לכ רבדמ תועש שלש ךשמבו ידוהי בשוי ...הרותב
!אתליכמהו אתפסותה ,ימלשוריהו ילבבה תא ריבעמ

ןמז ןיזאהל רשפא יא .םדרנ להקה ,תועש שלש ,ךשוממ הכ ןמז רבדמ םדאש ,םלועבש גהונב
םישיגרמ אל טושפו ,רחא ןינעל הז ןינעמ רוביצה תא ליבומ א"טילש יברה .ךשוממ הכ
.םירבדה םע דועצל ידכ רע תויהל בייח חומה .ץמאמב

ינא גרבשרה ברה" :יל רמאו גרבניו ףסוי 'ר ח"הרה ידידי ילא שגינ תודעוותהה רחאל
יברה .הלעמלמ חכ הז ,קדוצ התא" :ול יתרמא "?ישונא רבד הז םאה ,םכתוא לאוש
,האלפנ הכ תואיקב םע ןינעל ןינעמ רבוע אוה ,דבלב דחא ןינעב זכרתמ וניא א"טילש
שי לכה ןיבמ וניא והשימ םא םג ,רידא חכ הז .ימלשוריהו ילבבה ס"שמ תומוקמ יארמו
."םתוא יח אוהו ןיבמ אוהש םירבד רתוהו יד ול

רסמתהל ונילע .ןוילע דסחב גיהנמ אוה .םידקת רסח אוה א"טילש יברה לש ףקיהה"
."ונתיאמ שרוד אוהש םינינעה לכל שפנ תוריסמב
("ךירבחמ ןושש ןמש" םירפסה תרדס ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


שדקמה תיבב תורנה תקלדה רדס - הרונמה

הניב ךורב ברה תאמ

.שדקמה תיבב תורנה תקלדה רדסב קסועה ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש ,שממ שדח ,שדח רפס

ןיאמ קחרה ,'ה תדובעו הרותה דומילב דדובתמו ,זיראפב ט"צרת'ה תנשב רודה קידצ בשוי
.א"בב הנבייש ,שדקמה תיבב תורנה תקלדה רדסב - ?וקוסיע המבו ,םיאור

,'מע 150 הנומ ,ח"נשתה ןויס ח"כ "ריהבה םויב" ,התע הז רואל אציש ונינפלש רפסה
לע דסוימ ,שדקמה תיבב תורנה תקלדה רדס ןינעב ,חצחוצמו חצ רוא ,םולב רצוא הווהמו
ךרדב רואיב לש אלפנ יוליג ,הכלהב תוטיש ראשו ,ם"במרה ירבד ,ארמגהו הנשמה תונושל
.תודיסחו שורדה

'ה תדובעב תוארוההו ,םייניע תריאמו בל תחמשמ תינואגה תופירחהו ,תררחסמ תואיקבה
.הרוהט 'ה תאריל תוררועמו םייניע תוחקופ

,וז המישרו ,תושודקה ויתומישרב ,ומצעל יברה םשרש ,"הרונמה תמישר" תא ליכמ רפסה
תקלדה רדס רואיב - "המישר"ה לש ןושארה היצח .ט"צרת'ה תנשב ,זיראפב רומאכ המשרנ
:"תורתוכ" - םיקרפה ללוכו הרותד הלגנ פ"ע תורנה
.שדקמה תיבב הרונמה תקלדהב ם"במרהל תוינשמה שוריפ תטיש *
.וינידו "יברעמה רנ" שוריפב וקומינ רואיב *
.תורנה תויפ דודיצב וקומינ רואיב *
.הבטהה רדסו ,תורנה ראשמ םייחרזמה תורנ 'ב קוליח םע *
.ןועמש 'רב רזעלא יברל הבטהה רדס *
.הקזחה דיב ם"במרה קספ םעט *
."רוא הרות"ב ולסכב ה"כב ה"דב הטישה *

,שורדה ד"ע הזב אתגולפהו תורנה תקלדה ןינע רואיבב קסוע - המישרה לש ינשה היצח
:"תורתוכ" - םיקרפה ללוכו ,תודיסחב ראובמה לע דסוימ
.שורדה ד"ע וילכו ק"מהיב *
.שורדה ד"ע הרונמה *
.תחנומ םורדו ןופצ *
.תחנומ ברעמו חרזמ *

די בתכ ףוגב עיפומש יפכ יברה ןושלב "המישר"ה תקתעה דומע לכ שארב האב ,וז האצוהב
תוביתו חונעיפ - "םידיסחה רצוא" תכרעמ השיגה - םידמולה תלעותל - הזל תחתמ .ושדוק
וכרענש ,ןויליגה ילושב םיאבה ,תומוקמ הארמ ינויצ ןכו ,ברה ירבד ןיב םיבלושמה רושיק
.עדונכ וניבר ירבד דאמ וקמע ןכש ,דבלב םתוירחא לעו ל"ומה י"ע

יבתכממ המכ ואב "הפסוה" רותב .טרופמ םינינע ןכותו הליעי אובמ תמדקה - רפסה חתפב
."שדק תורגא"ב וספדנש יפכ ,הז ןינעב מ"המ ר"ומדא ק"כ

תיבב הרונמה תקלדה תא תוארל שממ בורקב הכזנ ,הרונמה תקלדהב קוסיעה י"עש ר"היו
."הירפ לכאי הנאת רצונ" יכ ,ונשארב ונחישמ ונברשכ ,ישילשה שדקמה


תכרעמל םיבתכמ


בל קמועמ הכרבו הדות

םשארב ,ק"הראב ה"תא זכרמ - ד"בח-רוא ןוגראל הכרעהו הדות ירבד םסרפל תאזב שקבנ
תבחרהו סוסיבל םתרזע לע ,ןייטשלרפ םחנמ ברה ל"כנמהו יקסמוטסב ריאמ ברה ר"ויה
זכרמ"ב דבוכמו חוורמ ןכשמל הלא םימיב הרבעש ,תוירקב "םימימת יכמות" תבישי
.םי תירקב "קרמנד

,םדומיל ,'ה ךרב ערז םימימתה םירוחבה לש תידיסחה םתגהנהב תוארל םירשואמ ונא ,ה"ב
עצבמב 'תה לש םתובלתשה .תדחוימ השודק לש הריוא הרשמ רבדהו ,םתניגנו םתליפת
רוזאל רוא הפיסומ "תבש תוביסמ"ב הכורבה םתוליעפו ,צ"החא ישיש םימיב רפושו ןיליפת
.ולוכ

םיידיסח-םיינרות תוחוכ הטלק הבישיה .בושחה עויסה לע בלה קמועמ םכל םידומ ונא
,לאומש תירקב ת"ידבחה הליהקה ברו הבישיה שאר תא םויכ ללוכ ינחורה תווצהו ,םיפסונ
'ר ת"הרה חיגשמה ,ןירפלה המלש 'ר ת"הרה ינחורה להנמה ,א"טילש םזיפ לאגי 'ר ג"הרה
ת"הרהו רמורפ ךונח ףסא 'ר ת"הרה ,ןמכייר רעבוד םולש 'ר ת"הרה םיעיפשמה ,אפלוו גילז
יש 'תה רוסמה ךירדמהו ,ןמדירפ ןויצ ןב 'ר ת"הרה רועיש דיגמהו ,יקצינילב לדנעמ םחנמ 'ר
.ויחיש םואבנירג

,חישמ לש ורואב רודחה הז ידיסח ינרות רולדגמ לש חלצומה וגושגש תא תרשפאמ םכתרזע
,ריעו ריע לכב "םימימת יכמות" תבישי היהתש מ"המ ר"ומדא לש 'קה ונוצר םייקתמ ךכבו
!ש"ממ ד"ימ חישמ ינפ לבקנ ךכבו
הבישיה ידידי תצובק
תוירקהו הפיח

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew