ה"ב
תוימינפ
תובישיה ינבל ןוחרי
תובוט תואלפנ תנש אהת 'יה ןושחרמ
58 רפסמ ןוילג

?ןוילגב המ
ט"שעבה תדלוהל הנש 300 * םידיסח ירופיס * תוכלמ רבד * תכרעמה רבד *
תויומד * תודיסחה תרותב דוסי יגשומ * הלואגו חישמ * הרותה םלועב *
תכרעמל םיבתכמ * שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ ירפס תריקס - םחנמ תרות *תכרעמה רבד


םלועה תא םמורל

שדוחה ,'םייללכ'ה ויגחב רתויב שדוקמה שדוחה ךותמ דימ
ולוכ הרואכלש שדוחל ונא םיסנכנ ,הלוכ הנשל 'שאר' הווהמה
.ונתדובעב ,ושדקל תנמ לע ,ןילוח

תכונח וב םייקתת רשא דע) םידעומו םיגח ןיא התע תעל וב ,ןושח-רמ שדוח לש תוכימסה
שדוחב ישילשה תיבה תכונח תודוא ל"זחב אבומכ ,ה"בקה תחטבהכ ישילשה שדקמה תיב
:ךכ תודיסחב תשרפתמ ,םיגחה שדוח - ירשת שדוחל ,(ןושח-רמ

רידחהל שי ,ידוהי הכוז ול הלענהו שדוקמה ינחורה ןעטמה תא יכ ,ונדמלל ה"בקה הצר
שדוחה ךותמ דימ ךכיפל .אקוד ימשגה הזה םלועה ךותבו ,הרגשה ימי ,ןילוחה ימי ךותב
ונא םיסנכנ ,הלוכ הנשל "שאר" הוהמה שדוחה ,"םייללכ"ה ויגחב רתויב שדוקמה
.ונתדובעב ,ושדקל תנמ לע ,ןילוח ולוכ הרואכלש ,שדוחל

ליחתמ התעש ,תישארב תבשו הרות תחמש רחאל רמול ונאישנ וניתובר לש גהנמה עודי
שטיוואבויל גהנמ ןכו ,תוליהק המכב גוהנ םג היה ."וכרדל ךלה בקעיו" לש הדובעה רדס
בקעיו" - שרדמה תיבב - תישארב תבש יאצומבו הרות תחמש יאצומב זירכהל םויה דע
."וכרדל ךלה

תחיש ,"ח"לשת'ה ףרוח - םיסרטנוק" רפס] :ךכ ,יברה לש ושדק תוחישב תשרפתמ ,םירבדה תנווכ
[.דועו ,(תופסוהב כ"ח ש"וקלב םג ספדנ) תישארב ש"צומ

..."בקעיו"

הדיריה תא ןייצמ הז םש ,"וישע בקעב תזחוא ודיו" םש לע ןתינ בקעי םשה :"בקעיו"
הרטמב - "וישע בקע" תניחבבש םינינע םע םג קסוע אוהש דע ,םלועה לא ידוהיה לש
םירמוא ךכ םושמ ,השודקה לא ,םלועב רתויב םיכומנה םינינעה תא וליפא םמורל
תא םישיגדמ הזבש ,הנשה לכל ירשת שדוחמ רבעמה םע ,"וכרדל ךלה בקעיו"
תוקסעתהה לא ההובגה ותגרדממ תדרל וילעש ףאש ,ידוהיל ה"בקהמ חכ-תניתנה
ינינע תא תולעהל בקעי לש וניינע הז יכ ,ךכמ עתריהל ךירצ אוה ןיא ,"וישע בקע"ב
."בקעי ידבע ארית לא"ו ,השודקל הזה םלועה

..."ךלה"

"םידמוע" םיארקנ ןדע ןגב תומשנו םיכאלמש דועב ,"ךלהמ" ארקנ ידוהי :"ךלה"
קוספה ןושלכו ,"הלאה (םיכאלמ) םידמועה ןיב םיכלהמ ךל יתתנו" קוספה ןושלכ
לא ליחמ תכלל ידכ הזה םלועל חלשנ ידוהיה ."וינפל (המשנה) יתדמע רשא 'ה יח"
.'ה תדובע תוגרדמב ,ליח

דע ,תילענ הכ איה ,ימשגה הזה םלועב ותדובע ידי-לע תולעתהל ידוהי לש תורשפאה
ןיאב ,הגרדל הגרדמ "הכילה"ל סחיב ,"הדימע" תונוכמ ןדע ןגב המשנה תוילעש
רוא תטילקל םתנכהו הזה םלועהו ףוגה ךוכיזב תצמואמה שדוקה תדובע י"ע ,ךורע
.ךכ ידי-לע ,הלואגה

לש האלפנה הלעמה תא גישהל ידכ ןכש ,"הילע ךרוצ הדירי" איה ףוגב המשנה תדירי
יבגל םג רבדה אוה ךכ ,ימשגה הזה םלועלו ימשגה ףוגל תדרל המשנל יאדכ ,"ךלהמ"
ידי-לעו ,תאזה הדיריה ידי-לע אקוד ןכש .הנשה תוללכל ירשת שדוחמ הדיריה
לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" תניחבב םשדקל ידכ ןילוח ינינעב תוקסעתהה
אטבתמה רבד ,"ךלהמ" תגרד - רתויב הנוילע אגרדל ידוהיה עיגמ - "והעד ךיכרד
."ךלה" הלמב

..."וכרדל"

תומוקמ ינש ןיב רוביחה תא ןייצמ "ךרד" יוטיבה יכ תודיסחב ראובמ :"וכרדל"
תוכלמה לכיהבש "ךלמה ןוטיק"ב בשויה ךלמל לשמ :לשמ אבומ הז ןינעבו ,םינוש
ידי-לע השענ ,וצראב רתויב תחדינה הניפה םע ולש רשקה רשא ,ותוכלמ ריעבש
.קחורמהו חדינה םוקמל ,ומוקמו ךלמה ןיב תרבחמה "ךרד"

לולכמ לע ימשגה הזה םלועה אוה "תחדינה הניפה"ו ,ה"בקה אוה ךלמה :לשמנב ךכ
םשל .םלועה ךוכיזב ידוהיה לש שדוקה תדובע ידי-לע איה - םרבחל "ךרד"ה .וינינע
תא רוציש הז היהי אוהש ידכ ,ימשגה הזה םלועל ידוהיה לש ותמשנ החלשנ ךכ
םלועה תא ארב ה"בקה .תוקולאל תימשגה תואיצמה תא רשקיו תאזה "ךרד"ה
,"ךרד"ה רצווית ךכו ,ךרבתי ול "הריד" ונממ השעי ידוהיהש ידכ ןותחתהו ימשגה
וז .בקעי לש "וכרד" יהוז .ונממ הלעמל ןוילע ןיאש ןוילעה ןיבל ,רתויב ןותחתה ןיב
.ותמשנ תוחילש

ךופהל ,'הל ןכשמל םלועה תא ךופהל - ה"בקהמ תוחוכה תא ונלביק - "ירשת שדוח"ב
!תובוט תואלפנ תנשב ךכ-ידי-לע תוכזלו ,שממ הרהמב ,"הלואג"ל - "הלוג"ה תא


תוכלמ רבד


הנבל שודיק תלוגס

המחה ךלהמב יולת ,(לובמה ירחאל) "ותובשי אל הלילו םוי"ש ןפואב םלועה םויק
ש"מכ ,םתאירב תליחתב ה"בקה עבקש יפכ תודימתבו תועיבקב םיכלהמש ,הנבלהו
םימילו םידעומלו ...הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל םימשה עיקרב תורואמ יהי"
תא ונשי אלש םהל ןתנ ןמזו קוח" :הנבל שודיק תכרבב םירמואש יפכו ."םינשו
.(א ,במ ןירדהנס) "םדיקפת

ןמזו ,הלילב חרילו םויב שמשל עובק רבד אוה קוח" :(םש ,ג"אדחב) א"שרהמה ראבמו
ה"סשב המחה לגלג בוביסו ,ג"צשת ב"י ט"כב ,הנבלה לגלג בוביס ןמז ונייהד ,םהל ןתנ
ימי לכ האולימב הניאש ,הנבלה שודיח לש עובקה רדסה םג אוה עובק קוח ."עיברו םוי
,ירמגל תמלענש דע תטעמתמו איה תכלוה ךכ-רחא .שדוחה עצמאב קר אלא ,שדוחה
- "שדוחה שודיק" לש תדחוימה הכרבה תא םיכרבמ הז לעש - תשדחתמו תרזוח ךכ-רחאו
.הנבלה שודיק

שדוחה לע ךרבמה לכ" :(םש) ארמגה ירבד תא (םש) ג"אדחב א"שרהמה ראבמ דוע
אל ילמלא" הנבלה שודיק תכרבב םירמואש ומכו ,"הניכש ינפ לבקמ וליאכ ונמזב
והנירמינ ךכלה ...םיד שדוחב תחא םעפ םימשבש םהיבא ינפ ליבקהל אלא לארשי וכז
:א"שרהמה ירבד ולאו ,"דמועמ

שודיח לבא .התלבקמ הקוחרו הניכש ינפ תוארל ןיכוז ןניא ןתולגב לארשיש יפל"
ינפ לוביקב םרצויל ראפל התומכ שדחתהל םידיתע םהש לארשיל ןמיס אוה הנבלה
שדחתהל ןידיתע ונאש ןמיס אוהש ,ונמזב שדוחה לע ןיכרבמ ונאשכ הזלו ...הניכש
."הניכשה ינפ ןילבקמ וליאכ ונא ירה ,התומכ

(א ,הכ ה"ר) "םייקו יח לארשי ךלמ דוד" הנבל שודיקב םירמואש םימעטהמ םג והזו
,(םש ,י"שר) "םלוע ןוכי חריכ ,ידגנ שמשכ ואסכ" וב רמאנש - "הנבלל לשמנ ותוכלמ"ש
שודיקש ןויכמש :(ב"ס ו"כתס ח"וא) א"מרה בתוכו .התומכ שדחתהל דיתע ךלמה דודו
הנבלה תמגוד ,ה"בקה אוהש הלעבב קבדתהל רוזחת לארשי תסנכש ךכל איבמ הנבלה
שודיקב ןידקורו תוחמש םישוע ןכל ,'ה ןגמו שמש רמאנש ,המחה םע תשדחתמה
.ןיאושינ תחמש תמגוד שדוחה

* * *

ר"ומדאל ת"העשב ראובמה י"פע) תודיסחהו הלבקה תרות ןונגסב ראבל שי ,רתוי קמועבו
:(דועו ,ךליאו ב"עס ,זכ ב"ח ,יעצמאה

"םולכ המצעמ הל ןיא"ב) "םולכ המרגמ הל תיל"ש ,תוכלמה תריפס לע יאק - הנבל
תניחב - איה המחהש - המחהמ הרוא תא תלבקמ איהו ,([דועו .ב ,גל א"ח רהוז]
- ןגמו שמש" ,"םיקולא" םשב יוליגה ךשמנ וז הניחבמש ,"'יוה שמש" - "ןיפנא-ריעז"
לע םירומ המחה רוא תלבק ןפואב הנבלה רואב םייונישה ,ןכש ןויכמו ."םיקולא 'יוה
אלמתתשכ אובל דיתעלו ."םיקולא" םשב "'יוה" םש לש יוליגהו הכשמהה ןפוא
תומילש היהי ,המחה רואכ הנבלה רוא היהיו ,טועימ םוש הב היהי אלו ,הנבלה תמיגפ
."םיקולאה אוה 'יוה" - ,םיקולא םשב 'יוה םש לש יוליגהו דוחיה

* * *

לעופב ,המלשהו תיתימאה הלואגה אובל הכירצ שממ דימו ףכית ,הלא ונימיב הנהו
,ןוקית םיכירצה םינינע ולצא שיש ובצמו ודמעמ תא ,הישפנב שיניא עדישכ םגו .שממ
םינכומ םידמועו הדובעה המלשנ רבכש ונרוד אישנ לש ותודעל ו"ח הריתסב הז ןיא
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל

אובל ידכ ,תולגה ןמזב תויהל הכירצש ,תורודה לכ ךשמב י"נב תוללכד הדובעה יכ
ראובמכ) "תולגה ךשמ ןמז לכ לש ונתדובעו ונישעמ"ב היולת רשא ,הלואגה לש תומלשל
םג ןכלו .הלואגה בוכיע לע ללכ רבסהו רואיב ןיאו ,המלשנו המייתסנ - ,(ז"לפר אינתב
ירה ,היהתש הביס וזיאמ הלואגה תבכעתמש ןמזה ךשמב ,טרפה לש ותדובעב רסח םא
תומלשו רמגב ו"ח ערוג הז ןיא לבא ,ומילשהלו ונקתל ךירצ יאדובש יטרפ ןינע הז
םישועשכ ,ןכ לע רשא .הלואגל םינכומ םידמועש לארשי ללכד "ונתדובעו ונישעמ"
,ומצע ונקדצ חישמב אלא יולת רבדה ןיאש אנקסמל םיעיגמ ,קדצ ןובשח הזב
םידיתע םהש" ,הנבל שודיקב רודיהו תוריהז תפסותב אטבתהל רבדה ךירצ ןכלו
ךלמ דוד" ,אחישמ אכלמ דוד ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב ,"התומכ שדחתהל
."םייקו יח לארשי

* * *

:רתוי תויטרפבו

בוחרב ,םיאנו םיבושח םידגבב ,הנבל שודיקב רתוי לדתשהלו רהזהל - שארל לכל
םתואב םג ,(םש כ"נבו ,ו"כתס ח"וא ע"ושוטב הזב םינידה יטרפ האר) ךלמ תרדה םע בורבו
,((ד"יקס םש ,א"גמ האר) םייוגה ןיב םירדש יפל) הז לע ודיפקה אל התע דעש תומוקמ
רחא :םיגהנמ יקוליח הזב וניצמש - הנבל שודיק לש ןמזל עגונב תוריהזה םג ללוכ
ז"הדא רודיסבו ,ד"ס םש ע"וש) דלומל םימי 'ז רחא ,(ג"קס םש ז"ט האר) דלומל םימי 'ג
.(הלבקה י"פע

םא לבא ,שדוחב 'י םדוק אוה תבש יאצומ ליל םא" ,(ב"ס םש ע"וש) תבש יאצומבו
,םיננע 'ד וא 'ג וא תוליל 'ב ויהי אמש ,תבש יאצומ דע ןיניתממ ןיא ,ךכ-רחא אוה
םימשהש רתוי ליגרש תונידמב טרפבו .(םש ,א"מר) "ןמזה רובעיו ,הנבלה וארי אלו
ארהנ ארהנו - .(ב"ס ג"לפ "ללוכה רעש" האר) ףרוחה תומיב טרפבו ,םיננעב םיסוכמ
תארוהכ ושעי קפסו הלאש שיש םוקמבו) .ונינע יפל םוקמו םוקמ לכבו ,היטשפו
.(רתא לעש הארוה הרומ בר

תאיב דימו ףכית לועפלו זרזלו רהמל תדחוימ הנווכ ךותמ הנבל שודיק - רקיעו דועו
שודיק םתוחו םויסכ ,הלואגה לע השקבו השירדב הפסוהה ידי-לע ,אחישמ אכלמ דוד
!"ןמא םכלמ דוד תאו םהיקולא 'ה תא ושקבו" :הנבל
(ב"נשת חנ פ"ש תחיש יפלו ךותמ)


םידיסח ירופיס


לארשי תבהא תוכזב

'כ לילב ותוריעצב יכ ,ץ"יירה יברה ונבל רפיס ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ דוה
דציכ עמשו ,'קה ט"שעבה תא הליל ןויזחב האר ,(ותדלוה םוי) ו"לרת'ה ןושחרמ
:אבה רופיסה תא ,ומע ובשיש םיקידצל ,ןדע ןגב רפסמ אוה

םידחא ,ידארב ריעל םירתסנה םיקידצה יערמ תזוחא םע יתכלה םירשע ןבכ יתויהב
םויב יהיו ,ריעב ונראשנ יירבחמ דחאו ינאו ,ריעה לובג ורבעו האלה וכלה םהמ
דדועל שדוקב וכרדכ - קושה ישנא םע יתחחושו םיקוושה דחאב יתדמע ישילשה
יתממותשה עגרכו - לארשי תבהאבו םילהת תרימאב םררועלו םיינומהה םישנאה תא
,ואשמ תחת ץבור ףופכ ךלוה ,לבס אשונ אוהו ,ונילא ךומסב רבועה שיאמ יתלהבנו
ויניע ,תומונצ וייחל ,וילגרב ץע ימוג ילענו םיעורק וידגב ,ופתכ לע רשא חמק לש קש
רואב חרוז רוא דומע יתיאר ושארל לעממו ,העיזמ םיבוטרו דיסכ םינבל וינפ ,תוטלוב
.אוה לודג םדא יכ יתנבהו וב יתלכתסה .והומכ יתיאר אל זא דע רשא ,חצחוצמו חצ
גארט לשריה - הציקעב - ורמא םהמ םידחא ,ותוא םתוארכ םש ודמעש םישנאה
,דנוזעג גארט גיצ לשריה :ול וארק םידחאו ,(םולשב ךיאשמ אש לשריה=) דנוזעג
.םיאירב ויה :הכרבב הנע םלוכלו

יכ ועדי אל םה םגו ,יתיאר רשא תא םירתסנה םירפא 'רו לאקזחי 'ר יירבחל יתרפיס
ןומהה ישנאמ דחא אוה יכ עדונו ,וילע יתשרדו יתרקח .ונלש םירבחהמ היהי הזה שיאה
לצא םיסנרפתמו ריעבש תובישיב םידמולה םינב ינש ולו ,ןמלאתהש םינש רשעכ הזש
ןתונ אוה ופסכ לכ ךא ,הבוט הסנרפ ול שיו לבס אשונ אוהו ,ריעבש םמא יבורק
,יבלחה לשריה והוניכ ןכלו ,םיידג בלח בהוא אוה יכ ,ול רשא םיזעה תעברא תסנרפל
.ריעה יתאפב תוברוחה תחאב רג אוהו ,(זע) גיצ לשריה ול םיארוק םיצצולתמהו

,הזמ לודג רעצב יתייהו ,ויפוא לע דומעל יתלוכי אלו לשריהל ול יתברא םיבר םימי
םימשה ןמ רשאו ,הז שיא לש ויפוא לע דומעל לכוא יכ םימש ימחר יתשקבו יתללפתה
חרזיו ריאי ךלוהש םוקמ לכב רשא ,ינומהל הארנה שיאה הכז תוכז וזיאב יל ולגי
'ר ,םישישיה םיקידצה יירבח םג רשא ,הזכ חצחוצמו חצ ריהב רוא ושארל לעממ
.דאמב ולעפתה ,םירתסנה םירפא 'רו לאקזחי

השמ לש דוהה ינרק ןיעכ היה ,לשריה 'ר רתסנה לש ושארל לעממ חרזש ריהבה רואה
.ונבר

יתיארש ןוויכמו ,ירפ השוע התיה יתליפתו ,ירעצ םע םימשב ובשחתה רבכ איהה תעב
השלש ,הקספה תוינעת ילע יתלביקו ,תבשה רחאל דע יתיכיח ,יתינענ םרט הזה ןינעבש
.הכלמ הולמ תדועסמ תוליל השלשו םימי

ךשמב ונלש הינסכאה התיה םש שדקהה ןמ יתאצב החנמ תליפת ירחא ישילשה םויב
,שולח יבלו דאמ יננה בער יכ ול יתרמאו ,לשריה 'ר שיאהב יתשגפ ,ידארבב ונתבש ימי
.םיזע בלח תונקל שי ולצאש יתעמשו ,םיזע בלח תעכ התוש יתייהו

חקי אל ריחמ לבא ,םיזע בלח סוכ יל תתל אוה ןכומ יכ החמשב יל הנע לשריה 'ר
רמאיו ,ירבעה ויחאל ול רשא לכמו ומחלמ תתל בייוחמה ידוהי אוה םג יכ ,הז רובע
.ותריד תיבל ותא תכלל יל

,תונולחו תוגג אלב םיתב ,טיטו שפר האלמ הטמסל ונאבש דע ,רתויו העשכ ונכלה
וארק ותיב תלד חתפ ךא רשאכו ,לשריה 'ר לש ותריד תיב היה תוברוחה תחאבו
.םכרדכ ודקריו וילגרו וידי וקקליו וילא וברקו םלוקב םיזעה

יתראשנו תיברע תליפת יתללפתה .תשאו יל שגיו םיזעה תא בולחיו ילכ חקל לשריה 'ר
,דאמב וילע הבוט לשריה 'ר לש וחור התיה תעה לכו ,רקובה רוא דע ותריד תיבב
םיינע םילוח רוקיב תוצמב תינקסעה ותשאמ ןמלאתה םינש רשע הז יכ יל רפסיו
.תוינע תודלויו

דעב הל םינתונש לודגה רכשה לכמ ול רפסתו םולחב וילא ותשא התארנ ולבא ימיב
םיחיכומהו םידיגמה ןמ העמש םימעפ המכ ,המייקש תוינעו תודלוי ,םילוח רוקיב
טוביח אוה טפשמו ןידה תישאר הנה ,טושקד אמלעל םיאבשכ התימה ירחא רשא
תא םיכילומו הלבח יכאלמ םיאב ךכ רחאו ,ךמש המ לאוש המוד ךאלמו רבקה
ותוא םיכילומ ןכ ירחאו ,עלקה ףכב המשנה תא םיקרוזו טפשמה תיבל םדאה
.םימעפ המכ העמש ןכ ,םונהיגל

ונע םש םידמועהו שידק ורמא םינבהו הורבקו םייחה תיבל הואשנו הרטפנשכ לבא
,הרבק רפעב התוסכל ורמג רשאכו ,ןוצר יהי ןכ ןמא תאירקב םיכאלמ ושיערה ,ןמא
הארתו ,טפשמה תיבל הוכילויו ,המש האל לחר יכ התנע ,המשל הלאשו דחא אב
תולוחהו םילוחה םה םה יכ םריכתו תודליו םידלי םישנ םישנא המכ םש םידמוע
הרענ הדועב התעד לע הדמע זאמ ,םינש עבשו םירשע ךשמב םתאופרב הדקשש
םימשב יכ רפסל ףסותו .ןדע ןגל הוכילויו ,התומ םוי דע ףלקמה לאינד היבא תיבב
ךנה ,לשריה התאו ,לארשימ השאו שיא םע הקדצ השוע אוהש הז תא דאמ םיבבחמ
אל שיאש לדתשתו ,תודלויו םילוח תאופרב קוסע ,הרות עדוי התא ןיאו ינומה שיא
תודלוילו םילוחל אשונ ינא םבלח תאו ,בוטב םסנרפמו םיזע יתינק זאמו - ךכמ עדי
םינשה ךשמ לכבו ,םיאפרתמ םהו השודקה ותכרב ןתונ ת"ישהו ,םקזחלו םתאופרל
.םיזעה תסנרפ לע ןתונ ינא חווירה לכ יכ ,קחודב סנרפתמ ינא

החנמה תליפת ירחא רחמ שגפא םא ,יל רמאתו םולחב ילא יתשא האב רבעש הלילב
ידי לע יכ ,ידוס לכ ול רפסלו בלח ותוקשהל יתיבל ונימזא רבד הזיא שקבי אוהו ינעב
.תיחצנ העושיב עשווא שיאה

דבוע יכ האראו לשריה 'ר לש ותדובעל הננובתאו ,ידארב ריעב יתבשי םימי שדוחכ
דקושו ,ותוא םינכמש םייוניכה לכל ובל תש וניאו ,הרוהט הנומאב ותדובע אוה
.אלפנהו ריהבה רואהל הכז ךכ םושמו ,שפנ תוריסמבו לארשי תבהאב ותדובעב

ןמ הלאש השעש ,ונתרבח להנמ ,יבצ םירפא 'ר רתסנה קידצה לש ותארוה יפ לע
רגנה שונייב ןימינב 'ר ונרבחו ,ונירבח תמישרב גיצ לשריה 'ר תא ונסנכה ,םימשה
ודמל םינש שולשו ,ך"נתה תא ותא דמל םייתנש ךשמבו ותא דומלל ליחתה ידארבב
דוע וריעב בכעתהו הרותב לודג השענו ,םלוא לש וחתפכ וחומ חתפנו ,ארמגו הנשמ
תא בזע םימשה ןמ הארוה יפ לעו ,תודיסחבו השודקב הרותב הלעתהו ,םינש שמחכ
ךשמב םיפלאו תואמ אפיר ויתולוגסבו ויתוליפתבו ,ילאפינאב בשייתהו ידארב
.עילאפארטסא ריעב ותולגב רטפנו ,םינש שלשו םישלשכ
(66 'מע א"ח "ד"בח ירופיס רצוא" ךותמ)


בוט םש לעבה תדלוהל הנש 300


תורשקתהו ןוגינ

םזיפ םהרבא ףסוי ברה תאמ

הרדסב ירישע רמאמ

חכנש ,שטירזעממ דיגמה וברו ורומ םשב רפיס ע"ושהו אינתה לעב ןקזה ר"ומדא ק"כ
.(רישל=) ןוגינ ןגנל אוה הויצ ,ט"שעבה תוקלתסה ינפלש ,ט"שעבה תוקלתסה תעב
."םיבר םימחר תוררועתה ןוגינ" הנוכמה ,בו'צולזמ לכימ יבר קידצה לש ונוגינ הז היה
ןוגינ רישיש ימו יתמו ,ןכיהש ,םכיתורודל ינא חיטבמ" :ט"שעבה רמא ,ןגנל ומייסשכ
לכב תאז עמשא - הבושת תוררועתה לש שגר ךותמ ,םיבר םימחר תוררועתה לש הז
הרישל ףרטצא - תומשנל תורושבו תועידי םיאיבמה םיכאלמ םנשי .אצמאש לכיה
!"םינגנמה הבושתה ילעב לע םיבר םימחר ררועאו

,ידיסחה ןוגינבש תולודגה תולעמל תואמגודה תחא םה ט"שעבה לש ולא םירבד
וז הרמאב .'ה תדובעב הלודג תולעתה איבמה ןינעכ ,םיר"ומדאה ינוגינב דחוימבו
תועצמאב קידצל תורשקתה לש הבושחה תידוחייה הלעמה תטלוב ,ט"שעבה לש
.ןוגינ

םידחוימ םינמזב ,וניאישנ וניתובר ינוגינ תא רישל ,דחוימה גהנמל םעטה םג הז
םהיתומש תרכזה םע דחי עצבתמ רבדה .הנשה שאר לש תודעוותהב ןוגכ ,םנימב
תא םינגנמש ידי-לע םיאישנה תרכזה יכ מ"המ יברה ראבמ ,ושדק תחישב .רובידב
:ושדק ןושל וזו ,רובידב םהיתומש תרכזה לע וליפא הלעמ הל שי םהלש םינוגינה

(אלא ,רובידב םהיתומש תרכזה ידי-לע קר אל) םיאישנה תא ריכזהל גהנמה ףסותינ"
אוה ןוגינ"הש ינפמ - רבדה םעטב הכוראב רבודמכ ,םהלש םינוגינה ידי-לע םג
,תובית אלל ןוגינ טרפבו] 'וכ בלה תוימינפ הלגתמ ודי-לעו וב רשא ,"בלה סומלוק
לש םינוגינה תא םינגנמ רשאכ אלימבו ,['וכ תויתואד הלבגהב לבגומ וניאש
םע רושק הז ןינע םג ירהו ,'וכ תוימינפה 'יחבב איה תורשקתהה יזא ,םיאישנה
ת"וקל האר) "עמתשא אלד האמינפ אלק" אוה רפוש לש ונינע ןכש - הנשה שאר
.(דנ ה"ר

םע הנשה שארד תורשקתהה תדובעבו ,ללכב הדובעב םיעייסמה םינינעהמ הנהו"...
'יחב איה ותמשנש ,לארשי יפלא שאר םע תורשקתהה - איה ,טרפב הנשה תומי ראש
ודי-לעו ,םהלש תויחו םתקיני אוה ונממ ,ורודבש תומשנה ראש יבגל ןיחומו שאר
.(ב"פ אינת ,ה"בקה -) םשרשו ןושארה םתוהמב תודחוימו ןה תורושק

ןויכמ - "לארשי יפלא ישאר" ,םיאישנה תא "הנשה שאר"ב ריכזהל גהנמה םעט והזו
רוביחהו רשקב טרפבו ,היתווצמו הרותה ינינעב הדובעה תוללכב עייסמ הז ןינעש
ןינע היהי הלוכ הנשה לכ ךשמבש - דחוימבו ללוכ ,הלוכ הנשה לכ םע הנשה שארד
רובידב םריכזהל ךרוצה םג ןבומ הז יפ-לעו .םיאישנה תעבש לכ םע תורשקתהה
תודוא הרומאה הפסוהל עגונב ןכ-ומכו .יולגבו לעופב אובי הז ןינעש ידכ - אקוד
'וכ בלה תוימינפ - ימינפ ןפואב תורשקתהה ןינע השענ ודי-לע רשא ,ןוגינ לש ןינע
ימינפ שגר ךותמו ,תובהלתה ךותמ םינוגינה תא םינגנמ רשאכ טרפבו ,ל"נכ
הז ידי-לע יולגבו לעופב אב הז ןינע םגש - ןוגינה לעב םע תימינפ תורשקתהו
."לעופב ןוגינה תא םינגנמש

.דיגמה ברהו ט"שעבה תרכזהל ףסונב םתוא םיריכזמש) םיאישנה תעבש תרכזהב הנווכה"
,םיאישנה תעבש םע רשקתהל ידכ איה ,ןוגינה ידי-לע ןהו רובידה ידי-לע ןה ,(בתוכה
תדובעב ,הפסוהו עויסל איבמה רבד ,הלוכ הנשה לכ לע ךשמות וז תורשקתהש ןפואבו
.הלוכ הנשה לכ

,רמולכ .ןוגינה ידי-לע ןהו רובידה ידי-לע ןה תויהל הכירצ וז תורשקתה ,רומאכו
תרימא) דבלב רובידב קר אל ,םדאה שפנד תוחוכה יטרפ לכ תא תרדוחה תורשקתה
תורשקתה םג אלא (ז"טר ד"יפ תונברקה השעמ 'לה ם"במר ,נ"שו .א ,ו ה"ר - "ינא הצור"
םירבאב םג ,יולגבו לעופב רבדה אב ,הז םע דחיבו ,'וכ בלה תוימינפ דצמ תימינפ
השעמ - תוללכבו ,(ב"מ ד"פ תובא - "הוצמל ץר") םיילגרב הצירל דע ,םינוציחה
א"ח ו"משת - "תויודעוותה") .(ז"ימ א"פ ,םש) "רקיעה אוה השעמ"ה ירהש ,לעופב
.(ךליאו 27 'מע

םיר"ומדאה תעשת לש ולא םידחוימ םינוגינ לש םנינעש ,יברה ריאמ תרחא החישב
ךלמה לש - "תירישעה הריש"ל הנכה תויהל אוה ,ונרוד דעו ט"שעבהמ וניאישנ -
!ןוצר יהי ןכ ןמא ,הלגי הרהמ - חישמה
ה"עב אובי ךשמה


הרותה םלועב


שטיוואבוילב ירשתמ םירזוח

.770-בש ונישדק תורצחב ירשתל הנשה ועיגה ,םימימתהו ש"נאמ םיחרוא יפלא
,תודיסחבו הלגנב הרות ירועישו תוידיסח תויודעוותהב לכה ופתתשה ,שדוחה ךלהמב
יברב הרוהט הנומאו ,תוקבדו החמש ךותמ ,הריבכ תינחור תוררועתהב ורבע םיגחה
םיבשה וחיפה םייח חור .אב חישמ הז הנהש ושדק תאובנבו ,ונקדצ חישמ ונרוד אישנ
םהב ,םייגיגח םיסוניכבו תוידיסח תויודעוותהב ,לבת יווצק לכב ,ונישדק תורצחמ
.הנומאה שאו םידיסחה תודחאמ םהימשר תא ועיבה

"תודיסחב םיכרע" רפס :הבוט הרושב

תודוא םיצממו םיידוסי םירמאמל ,תונורחאה םינשב הינסכא שמשל "תוימינפ" הכז
םיגשומ" הרדסה .ד"בח תודיסח תנשמב םיראומ םהש יפכ ,םימוחתה לכב םיגשומ
התכז ד"בח רפכמ א"טילש לגס םעבשי ברה ח"הרה עיפשמה לש "תודיסחב
ללוכה (א"ח) "תודיסחב םיכרע" רפסה הבושחה הריציל וניכז הנהו ,הבר תוניינעתהל
םיאשונב ,תודיסחה תרותב ליחתמ לכל אובמו םוכיס ,תרדוסמו הריהב ךרדב וכותב
םיאשונהמ ,ןטק קלחל קר אמגוד הוהמ "תודיסחב םיגשומ" הרדסהש ,םינווגמו םיבר
.ליעומה בושחה רפסב

תשחהל העודי התלוגסש ,תודיסחה תונייעמ תצפה תא החלצהב םדקי רפסהש קפס ןיא
.הלואגה

היבשות ןוחטבו ץראה תומלש

ותארוהל םינמאנ ,ד"בח ידיסח לכ םע דחי ,ולוכ םלועבו ק"האב ד"בח ינבר לכ
קספ יפ-לע ,לעש ףא לע רתוול רוסיאה רבדב ,מ"המ ר"ומדא ק"כ לש ותטישו
ילודגו םינבר תואמ ךכל ופרטצהש יפכו ,ט"כש 'יס תבש תוכלהב ךורע-ןחלושה
רבדב הלשממה ידעצ ,ךכל יא .תודעהו םיגוחה לכמ הארוהה ירומו םיקסופה
ללכו ,הכלהה יפ-לע םירוסא םידעצכ םינברה ידי-לע ורדגוה וניביואל םירותיווה
.ולאכ םישעממ רענתמו ףקותב החומ ד"בח ידיסח


הלואגו חישמ


חישמה תומיבש תווצמהו הרותה תומילש

רנזבפ ךורב םהרבא ברה תאמ

הרדסב תישימח המישר

קלב 'פל 'ב החיש י"ח תוחיש-יטוקלב ר"ומדא ק"כ ירבד תא ונאבה תומדוקה תומישרב
םימעטה דחאש ,(דועו ,'ב ןמיס א"ח הלואג ירעש ,ג"מ ןמיס ב"ח ס"שב םירואיבו םישודיחבו)
םויק 'יהי חישמה תאיבבש ינפמ אוה - תודהיב רקיע אוה חישמה תאיבב הנומאהש
.תומילשב תווצמו הרותה

'אל חישמה תאיב הנמ ם"במרהש המ ראבל שי ל"נה לכ י"פע" :'קה ונושל הזו
ןמז 'יהיש אוה 'ירדגמ 'אש ,הרותה רדג תומילשל עגונ הזש יפל . . םירקיעהמ
.תומילשב ויהי המויקו הרותהש

םלועל 'יטפשמו 'יקוח תאזה הרותה"ש הז ,הרותה תומילשו תויחצנ :רחא ןונגסב
המויקו הדומילב םג א"כ ,ארובה יוויצ ןינעב קר אל אוה . . "םימלוע ימלועלו
."חישמה תאיבב 'יהי הזו ,לעופב

תוכיראב ר"ומדא ק"כ ראבמ וז החישב ירה :רואיב םיכירצ םירבדה הרואכל
ויהשכ וימיב םיטפשמה לכ ןירזוח" (א :םירבד 'גב אוה הרותה םויק תומילשש
,הנשויל דוד תוכלמ ריזחהלו דומעל דיתע חישמה ךלמ"ש המב יולת הזו ,"םדוקמ
הנוב" חישמה ךלמש המב יולת הזו ,"תונברק ןיבירקמ" (ב ;"הנושארה הלשממל
יולת הזו ,"הרותב תורומאה ןתוצמ לככ תולבויו ןיטימש ןישועו" (ג ,"שדקמה
ש"וקלב תוכיראב ראובמכ) םתמדא לע ןיבשוי לארשי לכ זאש ,"לארשי יחדנ ץבקמו"ב
.(ש"ע .49 'עהב טרפבו 'ט ףיעס םש

* * *

המלש ימיב) וירחאל (רקיעבו) ךלמה דוד ימיב וללה םירבדה לכ ויה רבכ ירה הז יפלו
םייקתנ רבכ ןכ-םאו ,המויקו הרותה תומילש 'יה זא רבכש ונייה ,(ק"מהיב הנבנ רשאכ
הרותה םויקב תומילש שי םאה ."תומילשב ויהי המויקו הרותהש ןמז 'יהיש" ןינעה
?יהמו ,דוד ימיב התיה אלש חישמה תומיב תווצמו

ךשמיל ךירצ ,המויקו הרותה דומיל תומילשד ןמזהש ותנווכש רמול םוקמ 'יהו)
'יהיש" אוה ןושלה יכ הזב ע"צ לבא .חישמה תאיבב קר 'יהי הזו .יחצנ ןפואב דימתל
.(הזב ל"מכאו .היהיש הזיא ,םתס ןמז - "תומילשב ויהי המויקו הרותהש ןמז

ש"וקלב ראובמה יפ-לע רמול שי ילואו .הז ןינע שוריפב ראבתנ אל םש ש"וקלב הנהו
:(ם"במרה ירבד שוריפב) םש

ךלמ דודש ,חישמה תומיל (ומצע ינפב דחא לכ) המלשו דוד ימי ןיב לודג לדבה שי (א
תונברקה תברקה התיה אל ןכ-םאו ,ק"מהיב הנבנ אל ןיידע וימיב לבא - לארשי לכ לע
ןימינבו הדוהי לע קר ותוכלמ התיה - ק"מהיב הנבנש המלש ימיב וליאו ,תומילשב
.םיטבשה תרשע לע אלו

ריזחהלו (א) דומעל דיתע חישמה ךלמה" :ם"במרה ירבד שוריפ והזש (םג) ל"י ז"יפלו)
הנובו" (ב) ;לארשי לכ לע תוכלמה ונייה - "הנושארה הלשממל הנשויל דוד תוכלמ
'יהת חישמה ךלמה ימיבש ונייהו ,ךלמה המלשכ - "תונברק ןיבירקמ ...שדקמה
ויה וירחאש םיכלמהו המלש ימיב םגש פ"עאו) .המלשו דוד ימיבמ רתוי תומילש
אוה - לארשי לכ לע 'יהת דוד תיב תוכלמש ןינעה םצע םג לבא ,"םיטפשמה לכ"
.(ש"ע .ט-ז תוכלה א"פ םיכלמ 'לה ם"במרהמ ןבומכ ,הרותה ינידמ קלח

בתכש הממ ןבומכ - טלקמ ירע תוצמ םויקב תומילש 'יהת חישמה ךלמה ימיב (ב
ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי םאו רמוא אוה טלקמ ירעב ףא" :ב"ה א"יפ םש ם"במרה
."והותל ה"בקה הויצ אלו ,הז רבד 'יה אל םלועמו 'וגו םירע שולש דוע ךל תפסיו

הליחתב ,תווצמו הרותה לכ תא לעופב ומייקי לארשי לכ ,חישמה ךלמה ימיב (ג
אבומכ) "'ה תא תעדל"ב םקוסיעמ האצותכ ךכ-רחאו חישמה ךלמה תייפכמ האצותכ
.['וכ לעופב ומייק םלוכ אלש המלשו דוד ימיב כ"אשמ] .(םיכלמ 'לה ףוסב

וליאו ,'וכו תווצמ עבש ומייקיש םלועה תומוא לכ לצא ולעפ אל המלשו דוד ימיב (ד
ןינע ירהו .(ד"ה םש ם"במר) "דחיב 'ה תא דובעל ולוכ םלועה תא ןקתי" חישמה ךלמה
,הרותב ןיד והז ירה - םהלש תווצמ עבש ומייקיש םלועה תומוא לע ולעפי לארשיש ,הז
החיש ו"כח ש"וקלב תוכיראב הזב הארו .י"ה ח"פ םש ם"במר) הרובגה יפמ ונבר השמ הויצש
.(ורתי 'פל 'ג

ונימיל דעו הרות ןתמ זאמ לארשי םעב ויהש הרותה ינידב תוקולחמהו תוקפסה לכ (ה
לודג יובירב רבודמש רחאמו .הרורב הכלה 'יהתש ןפואב לודגה ןיד תיבב וררבתי - ולא
התיה אלש "הדומילו" הרותה תעידיב תומילש םג 'יהתש ירה - םיניד לש רתויב
.םלועמ התמגוד

ש"וקלב ואבוה ב"יה ד"יפ ןירדהנס 'לה) ז"בדרה ירבדכ ירהש ,חישמה לש ותלועפ אוה הז םגו
.לודגה ד"יבה תא ךומסיש אוה חישמ - (49 הרעה םש

* * *

חישמה תאיבב הנומאהש םימעטה דחאש ר"ומדא ק"כ ש"מ ראבתמ הז לכ יפלו
'יהי הדומילו הרותה םויק םגש אוה הרותה ירדגמ דחאש ינפמ ,הנומאב רקיע איה
.תומילשב
ה"עב אובי ךשמה


תודיסחה תרותב דוסי יגשומ


תודיסחה רואל "לובמ"ה

לגס םעבשי ברה תאמ

הרדסב ןושאר רמאמ

ץראה תחשתו" :ש"מכו ,םלועב וררשש לזגהו סמחה בקע אב םלועל 'ה איבהש לובמה
.(אי ,ו תישארב) "סמח ץראה אלמתו םיקל-אה ינפל

קוליסל המרג רשא ,תעדה ץע אטח רחאל תושונאה לש תורדרדהה יבלשמ דחא הז היה
םושמ ,םיעיקרה 'ז ןיבמ 'דה עיקרל הניכשה הקלתסנ הז בלשב .םלועהמ הניכשה
.(בי קוספ םש) "ץראה לע וכרד תא רשב לכ תיחשה

םשה ןאכמו - (י"שרב זי קוספ םש) "לכה תא לבלבש לכה תא הלבש" - לובמה ימ
טעמכ הדמשהל ומרג רשא םינודזה םימב םלועה לכ תא ףטשו ףיצה - "לובמ"
שדוח אוה לוב שדוחב - רזעילא יבר תעדל - עריא רבדה .םוקיה לכ לש תטלחומ
.רייא שדוחב הז היה עשוהי 'ר תעדל וליאו ,ןושחרמ

רשא "הבר םוהת תוניעמ"מ (א :תורוקמ ינשמ ואב םלועה תא ופיצהש לובמה ימ
םימשה תובוראו") הלעמלמ אבש ףטוש םשג (ב .םלועה תא ופיצהו הטמלמ ועקבנ
.((אי ,ז םש) "וחתפנ

םאטחש ףא לע .אלפ רבד וניצמ ,םה ףא ושנענו םהירחא ואבש הגלפה רודל האושהב
ומע השענו עיקרל הלענ" ורמא רשא - הגלפה רוד אטחמ ןטק היה לובמה רוד לש
ךכיפלו ,(י"שרב ט קוספ םש) "וב םחלהל רקיעב די וטשפ"ש ,(י"שרב א ,אי םש) "המחלמ
םהל שיש רמואש ימ שיו ,'הב ודרמ אל לובמה רוד וליאו ,אבה םלועל קלח םהל ןיא
דועב ,הדמשהב ושנענ ןכל ,והערמ שיא וסמחו ולזגש ןויכמ לבא ,אבה םלועל קלח
.הדמשה אלו ,ץראה לכ ינפ לע םתצפה קר היה הגלפה רוד לש םשנועש

אלו ,(א ,אי םש) "םידחא םירבדו תחא הפש" - םידחואמ ויה הגלפה רודש םושמ תאזו
ישנא לבא .הזה םלועב ודמשוה אל ךכיפלו ,ומלועב ארובה עבקש רדסה תא ולקלק
עבקש האירבה ירדס תא ולקלקו וסמחו ולזגו ,ץראה לע םכרד ותיחשה - לובמה רוד
.הזה םלועב ודחכוה ךכיפל ,ומלועב 'ה

'ה והויצש הביתה י"ע לובמה ןמ לצינ - (ט ,ו םש) "ויתורודב היה םימת קידצ"ש חנ
רובעמ יתעבשנ רשא יל תאז חנ ימ יכ" :'יעשי איבנה י"ע 'ה רמא כ"פעאו .תונבל
,"חנ ימ" - חנ םש-לע ארקנ לובמהש ,ונייהו ,(ט ,דנ היעשי) "ץראה לע דוע חנ ימ
.םלועל לובמה תאבהב םשא היה אוה אלו קידצ היהש ףא-לע

אל ,יונבו אוה ביזתשיד היל רמאד ןויכ" :(ב"ע זס ףד א"ח) רהוזב ש"מכ ךכל הביסהו
רמאש ןויכמ) "הימש לע לובמה ימ ןורקא ךכ ןיגבו ,ודיבאתאו אמלע לע ןימחר אעב
לובמה ימ וארקנ ךכיפלו ,םלועה לע םימחר דוע שקיב אל ,וינבו אוה לצניש ('ה) ול
.(ומש-לע

ושרושב הנה ,היהיש לככ השק וליפא היהי ,הרותב ותודוא רופיסהו םלועבש עוריא לכ
איה תודיסחה תרותו ,יתימא בוט והירה - הרותה תוימינפב עיפומש יפכו - ןוילעה
.רבד לכבש יקל-אה בוטה תא הלגמש וז

.ןלהלדכ םלועל בוט וב היה ותוימינפבו ושרושב - "חנ ימ" - לובמה םג

איהש ,אחורד אחיינ ןושלמ "חנ"ש (חנ תשרפ) ז"הומדאל רוא הרות 'סב ראובמ
רהטל אב לובמהש רמוא הוה ,תבש תניחב - האירבה תכאלממ תולעתההו החונמ
.תבש תניחבל האירבה תא תולעהלו

תבש - יאתתד אחיינו יאליעד אחיינ לע תורוהל ,(םיימעפ) "חנ חנ" הרותב רמאנו
.םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי - אובל דיתעל היהיש - האליע תבשו האתת

ןכלו ,םלועל הרהט הוקמכ ויה ,סמחה ישעממ האירבה תא םירהטמה לובמה ימ
.אמטה תא םירהטמה - הרהט הוקמבש םימ האס 'מ דגנכ םוי םיעברא וכשמנ

.הוקמה לש תימינפה תועמשמה דוסי לע הניה ,הרהט הוקמל לובמה ןיב האוושה
אל :ל"זראמכו ,ותרותב 'ה תריזג יפ-לע םיאמטה תא רהטמ ותויה דבלמ - הוקמה
ה"ד ד"פ אנהכ ברד אתקיספ) 'וכ יתקקח הקוח 'וכ אלא םירהטמ םימה אלו אמטמ תמה
יכ ,רבדל זמר .לוטיבה אוהו ,ףסונ ירקיע ןינע הוקמב שי תאז דוע ,הנה ,(ךילא וחקיו
."לטיבה" לש תויתואה ןתוא ןה "הליבט"

ןושל יונישב) ב"יה א"יפ תואוקמ תוכלה) "רוהטה תעדה ימב לובטיש" :ם"במרה ש"מכו
שארה םגו ,(א"ע אי הגיגח) "ןהב הלוע ופוג לכש" האס 'מ תב הוקמה ןכלו ,((תצק
.לגרה ומכ - םימל תחתמ (לכשה)

םישעמ ,םדאה ינב ושעש לזגהו סמחה ישעממ םלועה תא רהטל אב - לובמה אוה ךכו
.תעדה ץע אטח ידי-לע םלועל ואבש ,הסגה תויכונאהו תושיהמ םיעבונה

תלוכיב יכ ,םיאטוחה םישנאה תא תחשלו ריבעהל ידכ קר היה אל לובמה ןינע יכ
ידכ היה לובמה ןינע רקיע אלא .לובמה אלב םג דחא עגרב םלועהמ םריבעהל 'ה
.םירהטמ םימ רשא - 'ה רזג ךכ יכ ,םלועה תא רהטל
י"הזעב אובי ךשמה
("תודיסחב םיכרע" רפסה ךותמ)


תויומד


ל"צז סעללאי ןהכה רזעילא םירפא יבר שישיה לבוקמה ןואגה

אפלוו בד םולש ברה תאמ

ןהכה םולש יבר םסרופמה קידצהו לודגה ןואגה ויבאל א"נרת טבש 'ה םויב דלונ
היה ובס .רובמאסמ ר"ומדאה םשב עדונה ,היצילאגב יירטס ד"באג ל"צז סעללאי
דימלת) ,ורודבש םיר"ומדאה ילודגמ ל"קוצז רובמאסמ ירוא יבר שודקה ןואגה
"םולש רש"ה םסרופמה קידצל רתסנבו "בישמו לאוש"ה לעבל הלגנב קהבומ
.(אזלעבמ

וברש) סעללאי יבצ םירפא יבר ןואגה ונקז ובס םש לע "רזעילא םירפא" ארקנ אוה
לעו ,("ןורהא לש וערזמ יתימא ןהכ" אוה יכ ,וילע דיעה ל"קוצז קסילרטסמ ףרשה
.("בישמו לאוש"ה לעב ידימלת ילודגמ) בוניילוא ד"באג קחצי רזעילא יבר ובס םש
"םולש רש"ה ק"הרה וברש ,רובמאסמ ירוא יבר צ"הגה ובס לצא לביק יכוניח תישאר
הרות ישודיח בתכ 10 ליגב רבכ .והילא יוליג ול היהש וילע דיעה ל"קוצז אלזעבמ
רונתל ב"ערתב לפנ ותודלי ימימ וישודיח סקנפ םלוא ,םידמולה ילודג תא ואילפהש
.ל"צז ליגנע ףסוי יבר רידאה ןואגה לצא דמל לדגשכ .ףרשנו

םע דחיב ,הרותה יקלח לכב אלפנ קימעמו יקב היהו ,רתסנבו הלגנב עגי וימי לכ
הרותה יקלח לכב הרידאה ותונואגל ףסונב .הרוהט 'ה תדובעבו תודיסחב וקסע
םיקסופה ילודגמ דחאכ עדונו ,השעמל הארוהב הלודג תוחמתה םג ול התיה
ד"בא ץיברוה דוד יבר םינואגה ידי-לע ךמסוה ג"ערתב .רודבש םיבישמהו
רקי ךרבאה" :וילע בתכ ץיברוה דוד יבר .אשיר ד"בא ןיול ןתנ יברו באלסינטס
שיא ,לכשה חצו ןויערה ךז הרות ירדחב יקב ,םוצעהו ףירחה לודגה ברה ,ךרעה
."הרות לש הרתכ תולוכשא

האלמ התיהש ריע ,אירטס ריעב ןיד-תיבה רבח היה א"פרת דע ו"ערת תנשמ
תליהקב ר"ומדאו ברכ ןהכל תירבה-תוצראל עיגה א"פרתב .םירפוסו םימכח
יסנרפ ותלודג לע ודמע רשאכ ,ןכמ רחאל הנש םלוא ,קרוי-וינב רובמאסו אירטס
םריעל אובל וב וריצפה ,תודהיו הרות לש לודג זכרמ זא התיהש ,היפלדליפ ריעה
ריעב ד"באל הנמתנ ח"שת תנשב .היפלדליפב תוליהקה תדוגאל ד"באה ןגסכ ןהכל
,םלית לע תדה ינינע תא םש דימעה אוה .הנש םיעבראמ הלעמל אשנ הב הרשמ ,וז
.הרות תצפהב תובר לעפו הבישיה ידסיממ היה

ובשחתהו ,הדנקו ב"הראב םינברה תדוגא לש דובכה אישנכ רתכוה סעללאי ברה
ןונגסו בתכ לעב ,רודבש םיבישמה ילודגמ היה .הארוההו תונברה ינינע לע ותעדב
,"רזעילא םירפא ירבד" ת"וש ורפסב ץביק הכלהב ויתובושתמ קלח .ויפויב ליגר יתלב
ל"צז ץיברוה שיביל הירא יבר ןואגהמ "םימשב ירה" ת"וש רפסה תא סיפדה ןכו
תרותב םיבר םיבתכ ריאשה ןכ-ומכ .(תינברה ותשא לש הנקז) בלסינאטס ד"בא
.דוסה

רשאכ ,םינש ח"צ ןבכ אוהו ,ל"צז ןואגה קלתסנ ט"משת ןושחרמ שדוחל ה"כב
הימופ קספ אלו הלולצ העדב םינורחאה ויעגרל דע היה הגלפומה ותונקז ףא-לע
.אסריגמ

"שממ ידיכ ודי"

םילודגה ויצירעממ ל"צז סעללאי ברה היה ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ייחב דוע
תרגאל ןוילגה ילושב ספדנה יברה לא םיהדמה ובתכמ האר .מ"המ ר"ומדא ק"כ לש
,זא רבכ יברה לא ותבהאו ותצרעה תא ומצעב ראתמש ,ח"ישת תבט ח"כ םוימ זט'ו
ונתוח ירבד תא םש תרגאב יברה ראבמש המו ,צ"יירה ר"ומדא ק"כ הז לע ביגהש המו
.שממ םיאלפ יאלפ ,הזב

יברהמ הבר אנעשוהל תוברע הנש לכב לבקל ל"צז ןואגה היה גהונ הפוקת התואב
ויה אל רבכו ,צ"יירה יברה לא רוחיאב סעללאי ברה עיגה ו"שת תנשב .ע"נ צ"יירה
ינתח לא ךל ,ךל יתצע םלוא ,תוברעה רבכ ולזא ילצא" :ול רמא יברהו .תוברע ולצא
."שממ ידיכ ודי ,ךל ןתיש ונממ שקבו א"טילש ש"מרה

"קידצ ותואב רשקתהל ולצעתת המל"

םישולשה םויב ,ותחפשמ ינבמ דחא לא סעללאי ברה בתכ ,שגרמו אלפנ בתכמ
:ונממ םיטוטיצ ירהו .ע"נ צ"יירה ר"ומדא ק"כ תוקלתסהל

תמא קידצ ,ד"בח ידיסח תרטע לש ותרוק לצב יתייהש ,יצחו העשכ ,ןמזה ךשמב..."
ואציש םירוהטו םישודק םירוביד ןמ ,ילש םשורה ילצא תמאתנ ,א"טילש ש"מרה
רמאש תעב ,ו"שת הבר אנעשוה לילב דוחיב ,מ"כה ע"נ ר"ומדא םישדקה שדוק יפמ
ויפכ ויפ אלימבו ,"ודיכ ודי" יכ ,א"טילש ש"מרה ידיב אנעשוהה תא ירובע ןתי יכ יל
.ט"הוקה

.רוהטו שודק קידצ ותואב רשקתהל ולצעתת המל ,םישדק ןאצ יריעצ םכילע אלפתא"
ונוצר ןיא יכ א"טילש ש"מרה ק"הרה לש םינמאנהו םירוהטה וירבדמ יתנבהש םגה
לע וליפא רבגתהל ,ד"בח ידיסח יריעצ םכילע לבא ,השודקה הדעה תא להנל וישכע
.ת"ישה דובכ ןעמל ,אתתלד אתורעתאב ,קידצ ןוצר

יבר לש ודימלתו ודכנ תוברל םגו ,יבר לש דימלתו ןב יננה ת"ילת לבא ,יכונא יבר אל"
.יברד אריואב השגרה ה"ב יל שיו .ע"יכז ארונו שודק םיקלא שיא ,רודה קידצו

,םיאכדנהו םירבשנה תובבלה תא םחנל :אוה ןכו ,ומש םחנמ א"טילש קידצ ותוא"
.'יש ש"נאו וידימלתל ע"נ ונבר לש השודקה ושפנ בישהל ,"שפנ בישמ" אוהו

."ל"צז ןהכה םולש ה"ומב רזעילא םירפא ,המילש המחנו העושיל הפצמה ךבהוא ב"ש"

ח"משת חספ דעומה-לוחב ןורחאה רוקיבה

,לגרב ובר ינפ לבקל וגהנממ הניש אל ,םינש ז"צ ןב ותויהב וייחל הנורחאה וז הנשב
הליחתב .'יש וידכנ ידי-לע ךמתנ אוהשכ ויתוחוכ תיראשב קרוי-וינל היפלדליפמ אבו
הלואג ינינעבו רתסנבו הלגנב ,הרות ירבדב רביד יברהו ותחפשמ ינב םע ןמז ךשמ היה
.חישמו

.העשה תיצחמכ ההשו .תודיחיב דבל יברה םע ראשהל ל"צז צ"הגה שקיב ךכ-רחא
ןינבל ץוחמ דע מ"המ ר"ומדא ק"כ םעפה והוויל ,ליגרה וגהנמכ אלשו ,תודיחיה ףוסב
אל ןיידע אובל ךירצ היהש בכרה .וידכנ ינשב ךמתנ ,רוחאל עסופ ל"צז ןואגה רשאכ
להקל רמאו ,"ןויצב ןהכ הארי" ול רמא יברה .וילע בשיו אסכ ואיבה םייתניבו ,עיגה
תחמשו" רישל וליחתהו ,חמש ןוגינ ונגניש בוט-םוי התעש ןויכמש םש חכנש ברה
סנכנש דע הכיחו דמע ךכ-רחא .םינפ רואמב הרישה דדועמו דמוע יברהשכ "ךגחב
...ןיד אמלעב ושגפנש הנורחאה םעפה התיה וז .קפואה ןמ םלענ בכרהש דעו בכרל
(ב"ח "ךירבחמ ןושש ןמש" רפסה ךותמ)


םחנמ תרות
שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ דוה תאמ םירפס תריקס


"רעבירא הליחתכל"

הניב ךורב ברה תאמ

,שטיוואבוילמ מ"המ ר"ומדא ק"כ לש ויתורגאו ויתוחישמ טקל "רעבירא הליחתכל"
."רעבירא הליחתכל" - שטיוואבוילמ - ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש עודיה ומגתפ לע

זא טגאז טלעוו יד" :ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש הימופב אלגרמ היהש םגתפה עודי
."רעבירא הליחתכל ףראד'מ זא גאז ךיא ןוא ,רעבירא ןעמ ףראד רעטנורא טינ ןעק'מ
יברה - ינאו ,הלעמלמ גלדל שי הטמלמ תכלל רשפא יא רשאכש רובס םלועה=]
אל ,הקזחב רבד לכ תחקל שי .[הלעמלמ גלדל שי הליחתכלמש רובס - ש"רהמ
- תורסמתהב םילעופשכו ,תוביסנה לכב שרדנה תא עצבלו בכעמ םושמ לעפתהל
.ת"ישה רזוע

הארוה םג הוהמו השודקה ותגהנה תא ןייפאמ אוהו וייח לכב דוסיל היה הז םגתפ
ידי-לע ונינפלש רודב םיברל הנושארל םסרפתה םגתפה .םיאבה תורודה לכלו ורודל
דע תובר תויונמדזהב ראבלו ריבסהל יברה גהנ ונרודבו ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
לש םוי םויה ייחב ,'ה תדובעב "רעבירא הליחתכל" לש ןפואב הגהנהה הבושח המכ
.לארשימ דחא לכ

:םיקרפ העשת וללכנ

.ונינעו ושוריפ - "רעבירא הליחתכל רמוא ינאו 'וכו רובס םלועה" - ןושאר קרפ
?דציכ - "רעבירא הליחתכל" - ינש קרפ
?ימ יפלכ - "רעבירא הליחתכל" ישילש קרפ
.םינוש םיבצמו םינמזל סחיב "רעבירא הליחתכל" תגהנה - יעיבר קרפ
."רעבירא הליחתכל" לש ןפואב 'ה תדובע לש התלעמו החבש - ישימח קרפ
."רעבירא הליחתכל" תגהנה לש היתולוגס - ישיש קרפ
."רעבירא הליחתכל" לש ןפואב הגהנהל תוישעמ תואמגוד - יעיבש קרפ
.ותרותו ש"רהמ ר"ומדא ק"כל "רעבירא הליחתכל" םגתפ תוכייש - ינימש קרפ
.ע"ושבו ם"במרב ,ל"זחבו ך"נתב "רעבירא הליחתכל" זמר - יעישת קרפ

ףוסב וספדנ תוניינעמ תופסוה ,'מע 265 ינפ לע ,יברה לש ונושלב םיעיפומ םירבדה
.םיפסונ 'מע 20-כב ,רפסה

ב"נשת - י"שת םינשה תפוקתמ מ"המ ר"ומדא ק"כ ירבד לכמ טקלנ רפסה ןכות
תרדס "שדוק תוחיש" תרדס ,"תוחישה רפס" ,"תוחיש יטוקיל" ירפס :ןמקלדכ
."שדוק תורגא" יכרכו ,"םחנמ תרות" - ק"הלב תויודעוותה

03-960-6166 :לט .72915 ד"בח רפכ 212 .ד.ת "םיחולשה דוגיא" :ל"ומה


תכרעמל םיבתכמ


בצמה ןוקיתו - ןושחב תוריזג לע - "רכששי ינב"ה

:ונושל וזו (שדוחה תוהמ - 'א רמאמ ןושחרמ שדוח ירמאמ) "רכששי ינב"ה בתכ

יפ-לע ,היב תיא הבר אמעטו ,ןושחרמ הזה שדוחה היהי ב"ב הווקמה תיבה ךוניח..."
לכ םיאור וניניע רשא ל"קוצז מ"מרהמ שודקה ברה ו"מודא דובכ יפמ יתעמש רשא
תונונראו םיסמה תניתנ ןכו תויוכלמה ןמ לארשי יאנוש לע תושדחתמה תורזגה
תיב תוכלמב הדירמה התיה הז שדוחבש םעטה רמאו ,ןושחרמ ןמ דימת ןתלחתה
אדב רשא שדוחב ינימשה שדוחב גחה תא םעברי שעיו ,םעברי תא וכילמיו דוד
."ןושחרמב תויכלמה תריזג ןכ-לע ,ובילמ

'וכו דודב קלח ונל ןיא םרמאב לארשי ומגפ רשא ןוקיתה היהי ןושחרמ שדוחב..."
."ןמא ונימיב הרהמב םכלמ דוד תאו םהיקולא 'ה תא ושקבי הנה ,דוד ךתיב האר
.(הז שדוחב ,ישילשה תיבה תכונחב היהי הזש) .ל"כע

השדחתה רשא ,ונצרא לעו ונמע לע תפחרמה היבשותו ץראה תומילש לע הריזגה ןינעבו
ל"נה - "רכששי ינב"ה לש ושדק ירבד ףוגמ הלוע הזל ןוקיתה הנה ,ןושח-רמ 'ג םויב
תאו םהיקולא 'ה תא ושקיבו" בלה תוימינפ קמועמ הלואגל היפיצהו השקבה - אוהו
."םכלמ דוד

,הנבל שודיקב הלואגה תשקב לע ררוע מ"המ ר"ומדא ק"כש רבדה אלפנ המו
תשקב לש ןינעה קוזיחל דומלל שי הזמו .ב"נשת'ה ןושחרמ שדוח תליחתב קוידב
.םימלוע תעושיב עשוויהל ידכ ,ללכבו ,הנבל שודיקב הלואגה
דיסח םהרבא
הפיח

י"ע ל"וי
ד"בח רוא
תובישיה ידימלת דוגיא זכרמ
,לארשי ,ד"בח רפכ 18 .ד .ת
03-960-6261 :'לט
E-Mail: Editor of Pnimiyut
ןייטשלרפ םחנמ ברה :ל"כנמ
יקסמוטסוב ריאמ ברה :ר"וי
םזיפ םהרבא ףסוי ברה :ךרוע

דעו םלועל חישמה ךלמ ונברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish