ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדה
חישמה תא איבהל ליבשב 'יוצרה החמשה תדובע -

*

אצת תשרפ שדוק תבש ברע
הבוט תואלפנ תנש אהת ה

= אער ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה תשרפד רשקה
תוכלמ רבד
"לארשי לכ ףוכיו"
הז ןינעב תוחיש טקל
הלואגה ינמיסמ
ונרודב הלואגה ינמיס
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
הלואג לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םיעטקתוכלמ רבד


חישמה תא איבהל ידכ החמשב תדחוימ הפסוה

תא איבהל "םערוטש"הו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהה זאמ
תלאשנ * ...אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,םינש תורשע רבכ ורבע - חישמה
אל ןיידעש רבדהש ,רמול שיו * ...!?ןיידע ושע אלש תושעל דוע המ :הלאשה
איבהל ליבשב 'יוצרה החמשה תדובע - אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע
* !!וחכוויו וסני - הברדאו * חישמה תא

הגומ - ח"משת'ה ,לולא ד"י ,אצת פ"ש תוחישמ

חישמ תא איבהל ידכ החמש(ה ןינע ףיסוה)ל - תדחוימ השקבו העצה האב הזל ךשמהב . .
.שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגהו ונקדצ

:המדקהבו

כ"וכאעו ,חישמה תאיבל םויו םוי לכב וללפתהו י"נב ופיצ תולגה ןמזד תורודה לכ ךשמב
,לודג יכה ףקותב חישמה תאיבל 'וכ םיעוגעגהו הקושתה התיה םלצאש לארשי יאישנו יקידצ
ירבדב עודיכ ,(2ץקה תא קוחדל אלש הרהזאה תורמל) 1ץקה קוחדל םשפנ ורסמ םהמ המכו
;לארשי ימי

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ליחתהש חישמה תאיב ד"ע "םערוטש"הל עיגמ הז ןיא ,כ"פעא לבא
(הנש םיעבראמ רתוי ינפל) ותעשב ספדנש "ארוק לוק"ב העודיה ותזרכהב ונרוד אישנ
דימו ףכית ,אקייד רתלאל - 4"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" - 3"השודקהו האירקה"ב
,שממ

ורמאכ ,הלואגה לש הנמז עיגה רבכש ינפמ ,םא יכ ,ללכ ץקה תקיחד הז ןיאש - השגדהבו
תאיבל ןיתמהלו ,5"םירותפכה חצחצל" אלא רתונ אלו ,הדובעה לכ המייתסנ רבכש פ"מכ
.חישמה

:רתוי תויטרפבו

,ונקדצ חישמ תא איבהל ידכ תודחוימ תולועפ ושענ ,תורוד כ"וכ ,ז"נפלש תורודה ךשמב
הנעמה 7ט"שעבהד ק"הגאב ש"מכ ,6ט"שעבה י"ע תודיסחה תרות יוליג - דחוימבו ללוכ
."הצוח ךיתוניעמ וצופישכ" - "רמ יתא יתמיא" ט"שעבה לש ותלאש לע חישמה ךלמד

ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,6ןקזה וניבר י"ע ד"בח תודיסח תרות יוליג ירחאל טרפבו
"הפיט" התויהל ,רשא ,ריעהלו ,דבלב הפיט לש ןפואב קר אל ,ונייה ,8"ןוסנרפתי" ,שפנבש
,9אוהש לכב תרהטמ ירה ,"ןייעמ

השענש דע ךכ לכ לודג יובירב ושענ ןייעמה ימש) הצפהו תוטשפתהו הבחרה לש ןפואב אלא
םינטק םיקלחל ךלמה רתכבש הרקיה ןבאה תקיחשד 10עודיה לשמהכו ,(רהנה תובוחרו רהנ
.וייח תא ליצהל ידכ ךלמה ןב לש ויפ ךותל ךופשלו םימב הברעל ולכויש דע רתויב

,רשא ,הז ונרודל דעו ,וניאישנ וניתובר י"ע הצוח תונייעמה תצפהב ףסותינו ךלוה רודל רודמו
ךורע ןיאבש ןפואב הצוח תונייעמה תצפהד ןינעה ליחתה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע
הצוח ןיאש הצוחל דע ,לבת יוצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב םמצע תונייעמה ץיפהל - 11ירמגל
('וכ םיקומעה םינינעה םג) תודיסחה ינינע 12תקתעהו םוגרת י"ע דחוימבו ללוכ ,ונמיה ץוחמ
תודיסחה ירבד ורמאנ הבש) תרבודמה הפשה ,שידיא ןושלב קר אל ,םלועה תומואד תונושלב
.14ע"הואד ןושל םיעבשב םג אלא ,(13ונרוד אישנל דע 'וכו ט"שעבה י"ע

רקיע התיה (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמז תלחתהב םג) תורודה לכ ךשמב ,םנמא
תוללכבש ףא - חישמה תאבה לע (ךכ לכ) אלו ,הצוח תונייעמה תצפהד הלועפה לע השגדהה
תויודעוותהב טרפבו) ןמזל ןמזמו ,חישמה תאיב תלעופ הצוח תונייעמה תצפהש עודי 'יה
.הז ןינע לע םירבדמו םיריכזמ ויה (ב"ויכו ,ולסכ ט"יד

הבושתל רתלאל" הזרכהב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי ובש ןמזה עיגהשכ כ"אשמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהו יוויצ פ"ע ,הזה םויה םצע דעו ךלוהו ףיסומו - "הלואגל רתלאל
דעו ,הלואגה תאבה לע השגדהה - 15"'וכ ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" ,רשא ,ונרוד אישנ
- הנווכב הרודח (הצוח תונייעמה תצפהל עגונב ללוכ) 16"וניתדובעו ונישעמ"ד הלועפ לכש
תא איבהל - הז ונרוד לש דחוימה ודיקפת והזש העידי ךותמ ,ונקדצ חישמ תא איבהל
.הלואגה

- חישמה תא איבהל "םערוטש"הו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהה זאמ ,םנמא
...אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,םינש תורשע רבכ ורבע

:הז לע רבסה ןיאו

ןיא"ש המו ,הלואגל רתלאל ארוק לוקב ונרוד אישנ זירכהו ,17"ןיציקה לכ ולכ" ל"זחמא
דחא הבושת רוהרה י"ע ,ןכש ,הבושת ושע רבכש יאדוב ירה - 17"הבושתב אלא יולת רבדה
.הבושת ירוהרה כ"וכ רהרה אלש לארשימ םדא ךל ןיאו ,18רומג קידצ השענ

הביתכ ,19הנשה תכרבב והער תא שיא ךרבל וליחתה ובש לולא ח"ר ירחאל ונדמעב כ"וכאעו
ה"בקהש ,20"ךדי טמשת" הנמיסש ,ט"משת תנשל עגונב ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
ירה ,םתודוא המואמ ריכזמ וניאו ,(ו"ח תובוח וראשנ םא וליפא) י"נבד תובוחה לכ טמשמ
.ונשי רבכ הבושתה ןינעש יאדוב

תצפהב ;בורל וכרע - תויודעוותה ;לודג יכה יפושב רבכ ורמא - אחישמ אכלמ דודד םילהת
לודג יובירב ולעפ רבכו ,תורוד העבש ךשממ רתוי ,ט"שעבהמ רבכ םיקסוע - תונייעמה
לש ונוצר ,21"ךנוצר תוצמכ" תושעל ירה - רתוי דוע לועפל םילוכיש ל"תא וליפאו .םוצעו
אלא 'וכ שקבמ יניא"ש םג המו !(ל"תעל ,ק"מהיבב) םש קר ירשפא ז"ה ,תומילשב ה"בקה
תאיב זרזל ףסונ םעט ז"ה - הדובעה תומילשב ה"בקה לש ונוצר דצמ :הברדאו .22"ןחכ יפל
תילכתב ,"ךנוצר תוצמכ" לארשי לש םתדובע 'יהת ,זאש ,המילשה הלואגהו ונקדצ חישמ
...!תומילשה

...!?ןיידע ושע אלש תושעל דוע המ :הלאשה תלאשנ ,כ"או

'יוצרה החמשה תדובע - אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדהש ,רמול שיו
:חישמה תא איבהל ליבשב

תא איבהל תדחוימ הלוגס החמשב שי ,תולגה ירדג םג ,םירדגה לכ תצרופ החמשש ךכל ףסונ
'אה ק"מהיב ןינבב התיהש 24"ובל תחמש"ש 23ל"נה חמשת חמש ךשמהב ראובמכ - הלואגה
זא"ש ,הדיתעה הלואגב דיתעה ק"מהיבב 'יהת החמשה רקיעו ,המילש החמש התיה אל 'בהו
,25ראבל ךישממו ,"שממ תימצע החמש 'יחבב ותוהמו ותומצע ס"א 'יחבב החמשה 'יהת
רתוי הלעמל תעגמ הוצמה לש החמשהש ,הוצמ לש החמש י"ע םיררועמ וז תימצעה החמשש
.אובל דיתעלד תימצעה החמשה םיררועמ אקוד הדי לעו ,המצע הוצמהמ

ירקיע ע"וה הוצמ לש החמש ירהש ,ז"נפלש תורודה לכב הוצמ לש החמש התיה יאדובש ףאו
,27"בבל בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע" ,26"החמשב 'ה תא ודבע" ש"מכ ,הדובעב
,הדובעה (ןפוא) לע איה השגדהה רקיע הוצמ לש החמשב ,מ"מ - ל"נה ק"מהיב ןינבב טרפבו
- אוה חישמה תא איבהל החמשה תודוא ןאכ רבודמה וליאו ,החמשב תויהל הכירצ הדובעהש
תאיבד תילכתו הרטמ םשל החמש לש הדובע ,התרהטב החמש ,המצעלשכ החמשה לע
.חישמה

,צ"מותה ינינע ,'ה תדובע םע הרושק המצעלשכ החמש םג ידוהי לצאש ,טושפ םגו ןבומ]
(קר) אל ,ונייה ,המצע החמשה תא שיגדהל שי ,לבא ,28"בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"
.[חישמה תא איבת החמשהו - המצע החמשה אלא ,החמשה תא םיאיבמה םינינעה

ה"כ אלא ,הרואכל קר אלו ,הרואכל - איה חישמה תא איבהל ךרדה ,ירה ,ןכש ןויכמו
חישמ תא איבת י"מותש החמש ,התרהטב החמש ,החמשב הפסוה י"ע - 29ןינעה תנקסמ
.ונקדצ

איבהל ולדתשה אל תורודה לכ ךשמבש ןכתיה :אסיג ךדיאל הלאשה תררועתמ ז"פע ,םנמא
רתלאל" ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תזרכה ירחאל אל םג ,החמש י"ע חישמה תא
!?"הלואגל רתלאל הבושתל

הרקיה ןבאה תקיחשל דע ,חישמה תא איבהל ידכ תושעל ןתינש המ לכ ושע ירה :ךמצע עגהו
הרקיה ןבאה וציפהו ורזיפש ,ךכ ידכ דעו ,ךלמה ןב לש ויפ ךותל ךופשל ידכ 'וכ ךלמה רתכבש
ולדתשה אל ,כ"פעאו . . . ידוהי-וניאל וליפא אובל לכויש דעו ,ןושל םיעבשב ךלמה רתכד
!החמש י"ע חישמה תא איבהל

םיאצמנ י"נב לכש ,תולגהד לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנשכש - תוטשפב - הזב רואיבה ל"יו
.התרהטב החמש ךייש אל תולגה רעצ לדוג דצמש ,ןבומ ירה ,30"אתולגב אתניכש"ו ,תולגב

תא איבהל אלא הרירב הרתונ אל - חישמה תא איבהל םיחרכומ ס"כוסש ןויכ ,כ"פעא לבא
.התרהטב החמש ,החמשה י"ע חישמה

םיחרכומש ןויכמ ,ירה - תולגה תכשחב התרהטב החמש לש שגר לועפל ישוקהל עגונבו
לכויש 31םידחוימ תוחכ םינתונ - שממ תולגה ןמז ףוסבש ,ל"צכע ,ונקדצ חישמ תא איבהל
שממ דימו ףכיתש תוננובתה י"ע תישענ וז החמשש - רואיבהו ,התרהטב החמשה ןינע תויהל
החמש לש שגר רבכ ונשי ,ןכלש ,החמשה תומילש םלועה לכב 'יהת זאש ,32ונקדצ חישמ אב
.(הלואגה תחמש תמגודו ןיעמ) התרהטב

האירקב תאצל :לעופב השעמב וליחתי ,'וכ ט"וקשהו רובידה תוכירא םוקמבש - רקיעהו
תא ואיבי ז"יעש יאדובו ,חישמה תא איבהל ידכ החמשב תדחוימ הפסוה ד"ע הזרכהו
,33"ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,הלודג יכה תוזירזבו ,שממ לעופב חישמה

!!וחכוויו וסני - הברדאו

__________
.ןילבולד הזוחה א"יו .דועו .וניירוליד ףסוי ,ומכ (1

לארשי לש םתקושת לדוג שיגדמ וז הרהזאב ךרוצהש ריעהלו - .י"שרפבו א"ער ,איק תובותכ האר (2
.ץקה תא וקחדי אלש םריהזהל ךירצש ,ךכ ידכ דע ,הלואגהל

.(זסתת'א ו"ח .פת'א .הנת'א .זמת'א ה"ח ולש ק"גאב וספדנ) ב"שת לולא .א"שת זומת-ןויס (3

,"הלואגל רתלאל" קר רכזנ "ארוק לוק"ב תומוקמ המכבו ,הלואגה לע התיה הזרכהה רקיעש ,ריעהל (4
ףוסש הרות החיטבה :(ה"ה ז"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןושלבו .הלואגהל הנכה אוה "הבושתל רתלאל"הו
.ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (5

.וז תבשמ ךרבתמש ,לולא י"ח (תורואמה ולתנ ובש) יעיברה םויב - ותדלוה םויש (6

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכב הספדנ (7

.נ"שו .35 הרעה 136 ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (8

איה תחא הפיט םג ,ירה - (ד"פר םש) םהב הלוע ופוג לכש םימ ל"צש המו .ח"ה ט"פ תואווקמ 'לה ם"במר (9
ךשמתש רייצל רשפא תינויע הבשחמב ,ןכלו ,'וכ םינטק םיקלח לש םוצע יובירמ תבכרומו ,תמייוסמ תומכ
הז 'יהיש ןכתי ,תונורחאה םינשב 'ישעתה תוחתפתה תובקעבש ,םירמוא שיו) ופוג לכ הסכיש ןפואב טשפתתו
.(תינויע הבשחמב קר אל ,לעופב םג ירשפא

.דועו .ךליאו וכש ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .טמ ב"ח "םימתה" (10

יכמות תבישי תודסייתה - ולש ןיאושינה תחמש תעב 'יה הצוח תונייעמה תצפהב דחוימ בלשש ,ריעהלו (11
ק"כ רמא זאש ,(104 א"שת ש"הס) ולש "הפוחה תדועס" תעב (הז ק"ש יאצומב) לולא ו"ט םויב םימימת
םייוקת ןעמל ,ונוליחנה םייברהו ט"שעבה ונרומש תורואמה תא קילדמ יננה . . הבישיב וז הלחתהב" :ע"נדא
.(133 ב"שת ש"הס) "חישמה תאיב תא שיחהל ,הצוח ךיתונייעמ וצופי לש החטבהה

םוגרתהש ,ד"ודנב ה"כו ,הטמל דרויו ומוקממ קתענש ,ונייה ,הלדבהו הקתעה ןושלמ םג - "הקתעה" (12
ח"ומ ק"כ הוצ ,כ"פעאו ,(ז"ה א"פ םירפוס תכסמ האר) 'וכ הלודג הדירי לש ע"וה ע"הוא לש תונושלב
אכלמ תאיב - ז"יעו ,הצוח תונייעמה תצפהב ףסותיש ידכ - ע"הואד תונושלב קיתעהלו םגרתל ר"ומדא
.אחישמ

.ה"ס וז הנש בשיו פ"ש תוחישמ סרטנוק הארו .(א ,אמק) ה"כס ק"הגא האר (13

,ירהש ,פ"כע םכרע יפל) תודיסחה תרותב םינינע םלכשב ןיבהל ע"הוא םג םילוכי ז"יעש ,ךכ ידכ דעו (14
ונרודב שחומב םיאורש יפכ ,(י"נב ומכ 'וכ אלפנ דוחיד ןפואב הגשהו הנבהה תגרדל אובל םתלכיב ןיא יאדוב
תודיסחה תרותב םינינע ראבל ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ הרוה איהה הנידמב ותויהב דועש ,ריעהלו .הז
.'וכ םיקומע םינינעב ןיינעתהו לאשש ידוהי-וניא רוספורפל

,גי הטוס (15

.ז"לפר אינת (16

,זצ ןירדהנס (17

.(ב"יקס עורז רואה תסריג פ"ע) ב ,טמ ןישודיק (18

.ב"יס האר פ"ש תוחישמ סרטנוק הארו .ט"ס א"פקתס ח"וא םירפא הטמ האר (19

.103 הרעה ל"נה סרטנוק הארו ,וט האר - 'כה (20

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר (21

,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ אמוחנת (22

.בנר .גלר ז"נרת מ"הס (23

.תינעת ףוס הנשמ .אי ש"הש (24

.ךליאו בנר (25

(רוא להי) םילהתל ת"הואב וראבתנו ואבוה) ג"לפ ג"מ םירקיעה רפס ,ונ ג"חז הארו םילהת (26
.מ"כבו .(פ"הע

,ופש) אובת פ"ס ה"לש .ותמדקהב ל"זיראהל תוצמה רעש .ןפוסב בלול 'לה ם"במר הארו .זמ ,חכ אובת (27
.דועו .ךליאו אסר'א ג"ח ב"רעת ךשמה ,אפר (ח"אד םע) רודיס עירזת ת"וקל .ו"כפ אינת .(א

.(א"עס תינעתמ) דנקת ס"ר םש ע"ושוט .ג"ס ג"צס ח"וא ז"הדא ע"ושו א"מרו רוט הארו ,טי םילהת (28

ןושלב םישמתשמ םימעפלש (נ"שו .'ח תוא ז"טס םיקסופה יללכ ךרכ ח"דש האר) עודיהמ ריעהל (29
,אתוילעמל םג אוה (ןוימדה ף"כב) "הרואכל" ןושלהש ,ל"יו .הנקסמל ראשנש רבדב םג "הרואכל"
.הרואמ הלעמל ותויהל ,"הרואכ"

.יעסמ פ"ס ירפס ,טכ הליגמ הארו .א"עס ,הע .א"עס ,וס ג"חז (30

.השודקל (הפוסב הטוס האר) אחישמ תובקעבש "יגסי אפצוח"ה םילצנמש ךכל ףסונ (31

ושיש :אוה (ב"שת לולא) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד יעיברה "ארוק לוק"ה תלחתהש םג ריעהל (32
!הלואג תחמשב וחמשו

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (33


הלואגה ןמז


םלועה לכ תא שובכלו ומוקממ תאצל ךירצ

(ונתשרפ שיר) "ךביוא לע המחלמל אצת יכ"

קלח אוה ("רבדמ בותכה תושרה תמחלמב") "המחלמל אצת יכ"ש - רקיע ז"גו דועו
:הרותב הארוהו יוויצ ,הארוה-הרותמ

םייקל ,תוללכבו ,ע"וש פ"ע םהב בייוחמש םינינעה תא םייקל ול קיפסמש בושחל ידוהי לוכי
,וילא ךייש הז ןיא - תושר לש םינינעל עגונב ,לבא ,קידצ יהת ותוא ןיעיבשמש העובשה תא
עגונב בויחה שרפתנ אל ע"ושבש ןויכמ ,הברדאו ,ידימ אל ותו ,"דיא ךורע-ןחלוש א זיא רע"
- אוה ןעוט - ןכש ןויכמו .וילא םיכייש םניא ולא םינינעש החכוה ז"ה ,ולא םינינעב הגהנהל
ןושלבו ,הנכס תקזחב םיכרדה לכש טרפבו ,השודק לש תומא 'ד ,ומוקממ תאצל ול ןיא
ונשי "ךרדב" יכ ,ומוקממ תאצל הצור וניא ,ןכלו ,"ךרדב ךרק רשא" ונתשרפ ףוסב בותכה
אובי" ,ונינע הז ןיא - קלמע לש תואיצמ ונשי ויתומא 'דל ץוחמש המו ,"ךרק רשא" קלמע
."ויצוק תא הלכיו םרכה לעב

:חישמה תאיב םשל החמשה תודוא ליעל רבודמהל עגונב ז"דעו

"ךורע-ןחלוש"ב - ...!?"ךורע-ןחלוש"ב וניצמ ןכיה - חישמה תאיב םשל החמש לש בויח
תועובשה 'גב החמשה תלבגהל עגונב םיניד םג םנשיו ,החמשב ל"צ 'ה תדובעש ראובמ
.חישמה תאיב םשל החמש לש בויח םוקמ םושב וניצמ אל ,לבא ,ב"ויכו

אל :ןועטל ךישממ - הניכשה תלואגו לארשי םע תלואג ,חישמה תאיב 'יולת הז ןינעבש המו
החיטבה" ם"במרב וניצמ ,ומצעל עגונב ...!הניכשה תא לואגל בויח "ךורע-ןחלוש"ב וניצמ
הניכשה תלואגל עגונב לבא ,"ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות
...ודיקפת הז ןיא -

:הרותב הארוהו יוויצ אוה "ךביוא לע המחלמל אצת יכ"ש ,ול םירמוא ךכ לע

םג ךירצ אלא ,הבורקה ותביבסבו ותיבבש השודק לש תומא 'דב קפתסהל לוכי וניא ידוהי
דעו ,השודקל דגנמו ביואה לש ותואיצמ לטבל ,"ךביוא לע המחלמל אצת" ,ומוקממ תאצל
םייוסמ םוקמבש ועדיב ויתומא 'דב החונמב בשיל לוכי דציכ ,ןכש ,ולוכ םלועה שוביכל
!?תוקלאל דגנמש "קלמע" שי םלועב
(הגומ יתלב - ח"משת'ה לולא ד"י ,אצת פ"ש תחישמ)


הלואגה ינמיסמ


?"הניר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ל תושר שי םאה

ףקותה לכב הלגתנ אוהו ונרוד לש חישמה 'יה ונרוד אישנש ןויכ ,ןכ

רמאנש הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" ירה ןכתיה - ןועטל םיליחתמש המו . .
ומצעב זירכה אוהו ,ינימשה רוד ,"זא" ונינע ונרוד אישנ ירה - ?"וניפ קוחש אלמי זא
ועבצאב הארמ" ,"אב הז הנה"ש םסרפל הרוהו ,ךכ לע רזחו ,הויצו ,"הלואגל רתלאל"
ףיסוהל קר ךירצו ,(לתוכב קדסמ ותוארל רשפאש ,"ונלתכ רחא" קר אל) "הז רמואו
קוספב ירה - קוחש ךייש אל ז"הועבש המו ,םיחצחוצמ רבכ םירותפכהש ןויכ ,"ןכה ודמע"ב
ןויכמ לבא ,ונקדצ חישמ יוליג םדוק עגר רבודמשכ - םירומא םירבד המבש ,שרופמ
תושר קר אל שי ,אליממ ,ףקותה לכב הלגתנ אוהו ונרוד לש חישמה היה ונרוד-אישנש
!"קחצי"ו "ףסוי"ד םינינעה לכ םנשי אלא ,"הניר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ל

ילב הלודג החמש לש העונתב ודמעיש ורודב םידיסחהמ שרד ונרוד-אישנש הז ןבומ ז"פעו
התוא ךישממ אוהו .[. .םייחה תלילש םע רושק 'יהש רסאמ רבע ומצע אוהש פ"עא] תולבגה
תרזעבו םישנה-תרזעב ןאכ םיאצמנש ולאמ לחה - ףטו םישנ םישנאל ,וירחא ורודל העונת
.ולוכ םלועה לכבש ףטו םישנ םישנאה תא םתיא םיחקול םהו ,םינטקה םידליה ןכו ,םישנאה

קוספב ךישממו "ודי תינש י-נדא ףיסוי" דימו ףכית השענש ,הלואגה רוד והזש טרפבו
.ןותחתה רודכ יצח ,(םיאצמנ ונא הב) תירבה תוצרא לע דחוימב יאקד ,"םיה ייאמו"
(הגומ יתלב - א"שנת'ה ,לולא א"י ,'ד םויל רוא תחישמ ד"רמ עטק)


?תעכ םידמוע ןכיה

רכשה םולשתד הפוקתה תלחתהב

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב ליעל רומאהמ תוארוההמ

המחלמל אצת יכ") וניתדובעו ונישעמד םתוחו םויסב םידמועש םוקמו םוקמ לכב םסרפל (א
לא אובת יכ") "םיקידצ לש ןרכש ןתמ" ,רכשה םולשתד הפוקתה תלחתהבו ,("ךביוא לע
םיכיישה םינינעב םג הדובעה תויהל הכירצ ךכל םאתהבו ,("הב תבשיו התשריו 'וג ץראה
ךותמ - רקיעו דועו ,ק"מהיבו הלואגו חישמ ינינעב הרותה דומילמ לחה ,חישמה תומיל
,בבל בוטו החמש

ימי תעבשו ןיאושינה תחמשל תוכיישב דחוימבו ,החמש לש תויודעוותה תכירע י"ע םג ללוכ
םויקל הנכהו אמגודו ןיעמ ,(םיינע תדועס ךורעל "לארשי גהנמ" קוזיח םג ללוכ) התשמה
ח"ומ ק"כ ,רודה אישנש ,הז ונרודב ,רשא ,"וניפ קוחש אלמי (אובל דיתעל) זא" דועיה
אירטמיגב "זא") ינימשה אישנ אוה ,החמשהו קוחצה ש"ע ,"קחצי" ינשה ומשש ,ר"ומדא
ןושלב (אלא ,"זא" ,דיתע ןושלב אל) "וניפ קוחש אלמי"ד ןינעה השענ ,ט"שעבהל (הנומש
.הוה
(הגומ - א"שנת'ה לולא ד"י ,אצת פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


תוכז ףכל םלועה תערכה

'ב קלח

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ ריכזה ותואישנ תונש םישימח ךשמב
.ם"במרהל הבושת 'להב קרפבש הכלה תא 'קה ויתוחישב רופס-ןיא םימעפ

יברהש וז הכלהב תחא הלימ טעמכ ןיא יכ הלוע תוחישהמ קלח לש םוכיסמ
.םינשה ךשמ 'קה ויתוחישמ תחאב 'ילע בכעתה אל

הלוכ הכלהה הזב תאבומ (טסק ןוילגב ספדנש) הז רודמ לש ןושארה קלחל ךשמהכ
.וז הכלה לע יברה ירואיבמ ונכרעש רצק טקל םע

חקלנ הנממש החישה רוקמל םינויצ םע ל"ומה תורעה םיעיפומ ןוילגה-ילושב
.רואיבה

.תכרעמה תבותכב םלבקל חמשנ הז רודמ לע תורעה וא תונויער םכל שי םא


.1בויח לש ןושל :ךירצ

.2לעופב ותדובעב ידוהי לכל תויחו ץרמ הפיסומ וז העידי יכ ל"י רבדה םעטב :ךירצ

רוהרה י"ע עשרו] ,5הבושת לעב ,4"םיקידצ םלוכ ךמעו" ,3קידצ) אוהש אגרד לכב :םדא לכ
.[6הבושת

יפמ" ףטב הלעמ הברדאו) 8"השעמ ול שי" ןטק םג ירהש 7ףט וליפאו םישנ םישנא :םדא לכ
.(9אקוד "םיללוע

הז ירה םלועה בצמו ובצמ תא תוארל וילע דציכ ידוהיל תרמוא תמא תרותשכ :ומצע האריש
אוהש ןויכמ ירה ,תאז האור וניא רשב יניעבש תורמלו .10ותתימאל בצמה אוה ךכ ןכאש ללגב
ם"במרהש 12ריעהל שיו .11הטושפ הנומאב הזב ןימאמ אוה ירה ("ןימאמ ןב ןימאמ") ידוהי
ןיאו .. תונועהו תויכזה ןינמ יפל וניא הז לוקשו" ךכ תודוא 13הבושת תוכלהב בתוכ ומצע
."תונועה דגנכ תויכזה ןיכרוע ךאיה עדויה אוהו תועד לא לש ותעדב אלא ןילקוש

ם"במרהו "םלועל" ןושלה םשו 14ןישודיק ארמגמ ם"במרה ירבד רוקמ :הלוכ הנשה לכ
.. לכ" ןושלה לפכנ רשאכש 15ז"טה ירבד י"פע ל"י הזב קוידהו "הלוכ הנשה לכ" רתוי טרפמ
.16ד"ודינב ז"דעו ולוככ ובור אלו שממ ולוכ הנווכה "ולוכ

םג - הלוכ הנשה לכ אלא ,17רופיכ םויו הנשה שאר - ןידה ימיב קר אל :הלוכ הנשה לכ
.18םיבוט םימיו תותבשב

םלוכש דע תוכחל רשפא יא") ובור פ"ע ןודינ םלועהש ןאכמ :בייח ויצחו יאכז ויצח וליאכ
ןיאש ,תאז דוע אלא ,תומילשה תילכת לש בצמב ךרוצ ןיאש דבלב וז אל .19("ףקותב ודמעי
.20הריתי תחא הוצמ אלא ;רכנימד אבור אל וליפאו ,"ולוככ ובור" היהיש ךרוצ

.21הז לוקיש תושעל וילע אצמנ םדאהש םוקמ לכבש ןאכמ :םלועה לכ ןכו

אסריגה רתוי תיארנ ד"נעפלו 22"ולוכ" ןאכ םג בתכ אלש לודג ןויע ךירצ :םלועה לכ ןכו
ספדנש אבומ "בנר ינפלש דרפס" סופדמו .23וירחאלו וינפל כ"שמכו - "ולוכ םלועה"
.24"ולוכ"

"שיטפה תדרוה" קר וליפאו ("שיטפב הכמ) "השעמ רמג" םג אלא השעמ קר אל :השע
26הבשחמ וא רוביד - וליפא אלא השעמ קר אל וזמ הריתיו .25"הרעשה טוחכ" איהש
.!28("רעק ןייא") שפנב תחא העונת וליפאו .(27הבושת רוהרה)

.29תושעל רחא לע עיפשה וא :השע

.30הבוט הלועפ (וא) :הוצמ

והימו לעופב הלואגה תא איביש "דחא השעמ"ה והמ "המ דע עדוי ונתא ןיא" :תחא הוצמ
דחאש הכזי ס"כוסו הזל ךיישה ןינעו ןינע לכב קוסעל ךירצ (א :ןכל ,תאז השעיש הז
.דחא לכ לע תלטומ תוחילשה (ב .ףכה תא עירכי םישעמהמ

ןיבמ ינבלו יל ינאדפ" לש בצמל עיגהל ידכש שרופמ 31ארמגב הרואכל :הלאש :תחא הוצמ
היכז ןינעב הנווכה ןאכ (א :הנעמ .תחא הוצמ קר אלו ןיוק 'גה לכב הדובעה ל"צ "תומואה
.33ןיוק 'גה לכ שיש אטישפו ,לוקש לכה דחאה השעמה ינפלש ,שרופמ ירה (ב .32טפשמב

הרותב לשמ ירהו .םיינזאמ ףכל ןינעה תא ם"במרה לישממ ("עירכה") וז ןושלב :עירכה ירה
:םיירקיע םינינע 'ב ךכמ םידמל כ"או םיטרפה לכב קייודמ אוה

ךכ .ערכוי תופכה דחאש םרוג דימ לק יכה רבדה וליפא ירה הלוקש םינזואמ ףכבש ומכ (א
.34ףכה תא עירכמ רתויב ןטקה ולו אוהש השעמ לכש ד"ודינב םג

העושתה םג כ"או ןמז תוהש לכ אלל השענ אוהש עגר ותואב דימ ףכה תא עירכמ השעמה (ב
.36עגר ותואב 35דימ םיעיגמ הלצהו

םלועה תוללכ לע םג העיפשמ הלועפ לכש םידמל ונא ןאכמ :ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא
.37םדאל ץוחמש

(ה)ךירצ הוצמו הוצמ לכ(םויק)ש םידמל ןאכמ :הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל
כ"לאד) ולוכ םלועה לכלו ומצעל "הלצהו העושת" אוה לעופ ז"יעש העידיב (ה)רודח תויהל
.38("םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה"ש תעדל מ"קפנ יאמל

כ"או םלועב ןוקת והשזיא לע קר אלו ולוכ םלועה לכ תלצה לע ןאכ רבודמ :הלצהו העושת
!39שפנ חוקיפ םע הרושק וז הכלה

איבהל ידכ תוכז ףכל הערכה קר (א :"הלצהו העושת"ב ןאכ תועמשמה :הלצהו העושת
העושתה תא זרזי הזו (41הנגהו הרימש) םייללכ םינינעב הלצהו העושת (ב .40טפשמב היכזל
תיתימאה הלואגד תיתימא הלצהו העושת (ג .42המילשהו תיתימאה הלואג תירקיעה הלצהו
.43המילשהו

בויחה הרקיע "העושת" :ל"י "הלצהו העושת" ןושלה לפכ תועמשמב :הלצהו העושת
םהינשו (השעת אלו השע ד"ע ,הלילשו בויח) וכפה תלילש השיגדמ "הלצה"ו ,הלואגבש
ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" םע רושקש - תבשד) רומשו רוכז" ד"ע ,תחא הוצמ י"ע םישענ
.44"דחא רובידב ("םימלועה

__________
.(תטלקה ךותמ) מ"דשת ינש חספ תחיש פ"ע (1

ם"במרה עודמ ףסונ םעט והז ילואו - "...תוכז ףכל" ה"ד ןמקל הארו .148 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (2
.ש"ייע .וז הכלה בתכ

לכ םאה ש"בירה תאווצ י"פע ט"וקש (דיק 'מע ךרכ "ךלמ תורגא") ה"לשת ןסינ א"י יללכ בתכמ האר (3
.םש קיסמש המו םלועה לכ לע םג לעופ קידצ

.מ"כבו (803 'מע תויודעוותה) ג"משת טבש ח"הבמ ,תומש פ"ש תחיש האר (4

.3 הרעהבש ש"בירה תאווצ האר (5

.(544-545 'מע תויודעוותה) ו"משת ןושאר רדא ח"רעו ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחיש (6

.(1136 'מע תויודעוותה) מ"דשת ידוקפ פ"ש תחיש (7

.טעש-חעש 'מע ךרכ ךלמ תורגא .(651 'מע תויודעוותה) "תודיחי"ה תעב ז"משת רדא ז"ט תחיש (8

.םש ידוקפ פ"ש (9

.303 'מע כ"ח תוחיש יטוקל (10

.(457 'מע תויודעוותה) ו"משת טבש ד"וי תחיש (11

.76 הרעה םש תוחיש יטוקל (12

.ב"ה ג"פ (13

.א"עס (14

.("ולוכ םלועה לכ" ןושלה תודוא) ג"קס ב"פקתס ח"וא (15

.15 הרעה 570 'מע ד"כח תוחיש יטוקל (16

.(1686 'מע תויודעוותה) מ"דשת ינש חספ תחיש (17

.(1136 'מע תויודעוותה) מ"דשת ידוקפ פ"ש (18

.274 'מע כ"ח תוחיש יטוקל (19

.(2832 'מע תויודעוותה) ה"משת לולא ח"רדא ,האר פ"ש תחיש (20

לכ) "םלוע" לש םינינעה תשלש לכ תא תללוכ וז הכלה ירה ז"יפלש םשו .מ"דשת ידוקפ פ"ש תחיש (21
.("םדא לכ") "שפנ" ("הלוכ הנשה לכ") "הנש" ("םלועה

.213 'מע ג"יח תוחיש יטוקל (22

.288 'מע םש (23

.213 'מע םש (24

.147-148 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (25

התאשכ םצעה"ש דצמ אוה ךכב רואיבהש עמשמ םשמו) 363 'מע ט"כח תוחיש יטוקל :תומוקמ יובירב (26
233 'מע תויודעוותה) ז"משת תבטב הרשע תחישב שרופמ ןכו .ש"ייע "ולוכב ספות התא ותצקמב ספות
ירה "שיטפב הכמ"ש תבש יניד יבגל הכלהה ד"ע הזש םשו - (622-623 'מע) ז"משת םירופ תחיש ,((123 הרעה
.רמוגכ אוה

.(544-545 'מע תויודעוותה) ו"משת םיטפשמ פ"ש תחיש האר (27

.(624 'מע תויודעוותה) ז"משת םירופ תחיש הארו .(107 'מע שדוק תוחיש) ז"טשת ולסכ ט"י תחיש (28

.דועו .37 'מע ו"לח ,288 'מע ג"יח תוחיש יטוקל (29

.274 'מע כ"ח תוחיש יטוקל (30

תוכרב (31

תיתימאה הלואגב םיקסוע ןאכ ם"במרה ירבד ןיא הז רואיב יפלו - הלואגו הידפ לש ןינע לע אל :ונייה (32
."הלצהו העושת" ה"ד ןמקל האר - המילשהו

.85 הרעה 'מע ב"ח טקולמ םירמאמה רפס (33

.363 'מע ט"כח תוחיש יטוקל םג האר (34

.םש תוחיש יטוקל האר - שממ דימו ףכית (35

.(1686-7 'מע תויודעוותה) מ"דשת ינש חספ תחיש (36

.213 'מע ז"יח .(26 הרעה ש"ייעו) 394 'מע ט"יח תוחיש יטוקל (37

לבא .(130 הרעה 207 'מע תויודעוותה) ז"משת שגיו פ"ש ,(312 'מע תויודעוותה) מ"דשת ת"חמש ליל תחיש (38
אלש" אוה "הלצהו העושת" איבהל ליבשב הוצמ םויקש הארנ (621 'מע תויודעוותה) ז"משת םירופ תחישמ
.מ"כאו ."המשל

.(751 'מע תויודעוותה) ה"משת ולסכ ח"רעו ח"הבמ ,תודלות פ"ש תחיש (39

.85 הרעה 'מע ב"ח טקולמ םירמאמה רפס (40

.213 'מע ג"יח תוחיש יטוקל (41

הלצהו העושתל דע - הלצהו העושת" ו"משת טבש ד"וי תחיש הארו ,37 'מע ו"לח ,288 'מע םש ש"וקל (42
בצמב םג :רחא ןפואב ראבמ ז"לשת ידוקפ-להקיו פ"ש תחישב .מ"כבו (458 'מע תויודעוותה) "תירקיעה
הלועפה תא השעש הז ירה [םתס "הלצהו העושת" אלא ,המילשו תיתימא הלואג היהתש] יואר אל רודהש
תוחיש") הלואגה תא לעופ אוה ז"יעו - רכשה תא עובתל לוכי אוהו רכש ז"ע לבקל ךירצ םלועה תא העירכהש
.(570 'מע "שדוק

יטוקל ,מ"דשת ינש חספ ,(1136 'מע תויודעוותה) מ"דשת ידוקפ פ"ש ,ז"טשת ולסכ ט"י :תומוקמ יובירב (43
הנשמ"ה יהוז הרואכלו .דועו ז"משת םירופ - רקיעבו ,האבה הרעהבש א"שנת ש"הס ,363 'מע ט"כח תוחיש
."הנורחא

.138 הרעה 317 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס (44


הלואג לש תוצוצינ


...!תיבה-לעב חישמ םש

,זוע רתיבו תאש רתיב הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל - רקיעה אוה השעמהו

ק"הגאב ט"שעבה בתוכש יפכ - ט"שעבל חישמה ךלמ לש ותחטבה םויקל םיכוז ז"יעו
,עדת תאזב ,בישהו ,רמ יתא תמיא חישמ יפ תא יתלאשו . . חישמ לכיהל יתסנכנ" :העודיה
,"הצוח ךיתוניעמ וצופיו ,םלועב הלגתיו ךדומיל םסרפתיש תעב

לכיהל יתסנכנ" ל"נה ק"הגאב שיגדמש יפכ) חישמ לש ולכיהב הנתינ וז החטבהש ,ףיסוהלו
...!ב"העב אוה ונקדצ חישמ םשש "לכיה"ב ,רמולכ ,("חישמ
(הגומ יתלב - ה"משת'ה לולא ד"י ,אצת-יכ פ"ש תחישמ)


רתויב בוטה ,ידיחיה ץוריתה

ולא תוכלה הרבעש הנשב ודמלש זאמ ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ םידמוע רבכ ,רומאכו . .
"םיכובנ"ש י"נב לכ - "םיכובנה הרומ" ,ם"במרה לש ורפסב "הרצק ךרדו הרורב ןושלב"
ץוריתהו ...!?תולגב ןיידע םיאצמנ "ןיציקה לכ ולכ"ש רחאלש ןכתי ךיא ןיבהל ילבמ ,תולגב
!ונקדצ חישמ אב הנה ,"הז רמואו ועבצאב הארמ" דימו ףכיתש - אוה ,רתויב בוטה ,ידיחיה
(הגומ יתלב - ט"משת'ה לולא תחישמ)


השקבה תא ה"בקה אלמי יאדוב לולא שדוח ימיב ונדמעב

לולא שדוח ימיב ונדמעב יכ - "הנשיחא"ד ןפואב ,שממ ונימיב הרהמב 'יהי הז לכש ר"היו . .
החמש ךותמ ה"בקה אלמיש יאדוב ,לארשימ א"ואכל תוקחוש םינפ ה"בקה הארמ זאש
- "ואנ חישמ טנאוו יוו" ("יירשעגסיוא רעד") הקעצהו הלפתהו השקבה תא בבל בוטו
.שממ ונימיב הרהמב
(הגומ יתלב - ה"משת'ה "םשה תואבצ"ל ,לולא ב"י תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ק"מהיבל תונברקה ואבוה ןכיהמ

א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ םוליצ ונינפל
ו"משת'ה לולא ח"רדא ,ידודל ינא ה"ד רמאמב םיחינמה תולאשל

(40 'עה םש הארו .ךליאו זסת א"ח טקולמ מ"הסב ספדנ רמאמה)

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

- םושידקהש י"ע השענ יכ ,"ימחל" םניא ל"נה תומוקמב םהשכ :יברה הנע 'א הלאש לע
הליעמ תלקת לולשל) ךדיאל - הרזעל סנכיש םדוק ןברקה שודיק ל"צ ב"ויכו םירוכיב דבלו
- םירבזגהמ םוחקלש וא) םש ן"רבו ב ,ט םירדנ - םתסינכל ךומס םושידקה (אבורד אבורב -
.(םילשוריב) םתושרבש תוכשלב םיאצמנהמ ונייה

יכ ,הרעהה לכ וטימשי - ואצמי אל םאב .ונייציו שרופמ ז"כ - :םיחינמל יברה בתכ כ"מחאל
.ןייצאו שפחאש ג"מזה ןיא"ךלמה יחי" תכרעמ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת ,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" תרגסמב

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish