ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

"חישמ טמוק טא טא"ש ידוהיל םירמואשכש ,שחומב םיאור
'ה תדובעב הפסוהו זוריז לעופ הז - "ואנ חישמ טנאוו יוו"ו

*

יחיו 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= טפר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו עובשה 'פ לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
"לארשי לכ ףוכיו"
םילשוריב םיחטש תריסמ ןינעב תוחיש טקל

יפרג ץבוקתוכלמ רבד


א"ואכ לש ותקעצ רתויב הלודג
...!?"יתמ דע" :לארשימ

תואמ עשתו ףלאמ הלעמל ,ךכ לכ ךראתנו ךשמנ תולגהש ירחאל
ואצי ןכ ירחאו"ד החטבהה ד"ע הרבסהל דוע םוקמ ןיא ,ירה ...הנש
,ןכש ןויכמו * "לודג שוכר"ה םג רבכ ונשיש ןויכמ ,"לודג שוכרב
* ...!?"רצ ףרחי יתמ דע" ,"תואלפה ץק יתמ דע" :י"נב םיקעוצ
ובש ,הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל תולג לש רעצ תודוא רבודמ
וירוחאמ ,רשא ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש ודיחי ונב רסייתמ
םג ללוכ ,הז רודבש לארשי תונבו ינב לכ םידמועו םיבצנ וינפלו
* ז"נפלש תורודב י"נב לכ

הגומ יתלב - ז"משת'ה יחיו פ"ש תחישמ

ןויכמ ,ירה - תולג ינידו תויקלמ יניד תושפנ יניד ,הרותבש םישנועה ןינעל עגונב ,הנהו
לועפל ידכ ,הברדא אלא ,דבלב שנוע םשל שנוע הז ןיאש ,ןבומ ,"דסח תרות" איה הרותהש
.ןוקיתו הרפכ לש ןינע

"ןטק עגר"ל וליפא ,ו"ח ,לארשי תא רעצל ידכ הז ןיא - תולגה ןינע תוללכל עגונב ז"דעו
."לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו" ש"מכ ,רתוי לודג יוליעל וכזי ז"יעש ידכ ,הברדא אלא ,דבלב

אלש" - ("ונמצעב אצנש יאולו" י"נב תנעטל עגונב) םירצמ תולגל עגונב - ארמגה ןושלבו
:"םהב םייק אל לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ,םהב םייק םתוא ונעו םודבעו קידצ ותוא רמאי

ידכ וב יולתה לכ השעי ,תולגב רעטצמ ונבש האור באהשכ ,ירה ,הטמלד ןבו בא לצא וליפא
.'וכ וחבשב וניאש רבד וילע רמאי הז ללגבש ךכב בשחתי אלש יאדובו ,םשמ ואיצוהלו רהמל

ירה - הלבגהו הדידמב םה ןבה לע באה ימחרש ,הטמל ןבו באב םירומא םירבדה םאו
םתא םינב" ,י"נבמ א"ואכ לע םימשבש וניבא ,ה"בקה לש וימחרל עגונב אוה ןכש כ"וכאע
.דיחי ןבד הלעמל דע ,"םכיקלא 'הל

,םהב םייק םתוא ונעו םודבעו קידצ ותוא רמאי אלש" ליבשב יכו :הלאשה תלאשנ ,כ"או
עגר דוע תולגב רסייתהל ודיחי ונבל ה"בקה חיני ,"םהב םייק אל לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו
...!?דחא

םייק אלש ה"בקה לע ורמאי אלש ליבשב קר אל) אוה הז ןינעש רמול חרכהב יאדו אלא
ןינעש ,ונייה ,"לודג שוכר" םהל 'יהיש ,לארשי לש םתבוטל - רקיעבו - םג (אלא ,'וכ ותחטבה
.תולגב עגר דוע םבכעל יאדכ הז ליבשבש ,ךכ ידכ דע ,לארשיל לודג יוליע הוהמ הז

ןיא ,ירה ...הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל ,ךכ לכ ךראתנו ךשמנ תולגהש ירחאל ,םנמא
םג רבכ ונשיש ןויכמ ,"לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו"ד החטבהה ד"ע הרבסהל דוע םוקמ
."לודג שוכר"ה

...!?"רצ ףרחי יתמ דע" ,"תואלפה ץק יתמ דע" :י"נב םיקעוצ ,ןכש ןויכמו

אתעשב" ,איהש ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ,ןיציקה לכ ולכ"ש רבכ רמאנ ארמגה ןמזב
דע ,צ"מות ינינעד גלפומ יוביר ופיסוה םהבש תורוד כ"וכ ורבע זאמו ,"אדח עגרבו אדח
,םינינעה לכ תא רבכ ומילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותודע יפכ ,רשא ,הז ונרודל
ראשנ אלו ,םירותפכה תא םג וחצחצ רבכ ,זאמו ,"םירותפכה תא חצחצל" אלא ראשנ אלו
...אב אל ןיידע הז לכ ירחאלו ,'וכ םירותפכ 'במ וא 'א רותפכמ קבא טעמ ריסהל אלא

ודיחי ונב רסייתמ ובש ,הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל תולג לש רעצ תודוא רבודמ ,רומאכו
לארשי תונבו ינב לכ םידמועו םיבצנ וינפלו וירוחאמ ,רשא ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
םע 'יורש הניכשה"ש ןינעה םג ונשי ,הזל ףסונו ,ז"נפלש תורודב י"נב לכ םג ללוכ ,הז רודבש
."אתולגב אתניכש" ,"רצ ול םתרצ לכב" ש"מכ ,"םתולג תרצב לארשי

...!?"יתמ דע" :לארשימ א"ואכ לש ותקעצ רתויב הלודג ,ןכש ןויכמו

פ"ע - הלואגה ד"ע ה"בקהמ עובתלו שורדלו שקבל ךרוצה ד"ע ז"נפלש תודעוותהב רבודמכו
.הכלהל םג אבומו ,ל"זח ישרדמב ראובמה

לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" פ"ג םויו םוי לכב םיללפתמ ,ןכלו
הריתי אלא ,"ןימאמ ינא"ד חסונב ש"מכ ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" קר אל ,ונייה ,"םויה
."םויה לכ וניוק" אפוג "םוי לכב" - הזמ

שוריפכ ,הזב הנווכהו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םיללפתמ תבשה םויב ןכו
רשב יניעב ,וניניעב תוארל הכזנש ,(...םיכאלמ שרפל םילוכיש יפכ קר אלו) תוטשפב תולמה
'יב ןוקפי" רהזה ירבדכ ,םימחר לש ןפואבו ,שדוקה ריע םילשורי ,ןויצל ה"בקה תבישב ,ונלש
."ימחרב אתולג ןמ

תא איבהל - לארשי לש םתעיבתו םתשקבו םתלפת תא אלממו ה"בקה עמוש יאדובו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,םימחרבו דסחב ,"ןילאגנ ןה דימ" ,דימו ףכית הלואגה

ריבגהל 'קה וידיב זמר א"טילש ר"ומדא ק"כו ,"יתמ דע" - םימעפ כ"וכ - קעצ להקה לכ)
(:רמא כ"חאו .'וכ הקעצה

תא תברקמ"ד ןינעה םג הזב שיש ,רמול שיו ,"תברקמש המיגל הלודג" ל"זח ורמא
.'וכ תובבלה בוריק תלעופ המיגלהש ןויכמ ,"הלואגה

.הטושפכ המיגל לע "םייחל" התע ורמאי ,ןכלו

ןמ 'יב ןוקפי" ,רומאכו ,הלואגה בוריקב רתוי דוע ףסותי ז"יעש - רקיעה אוהו - ר"היו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,"ימחרב אתולג


הלואגה ןמז


רשאכ תועד יקוליח עגונ המ
...!תולגב םירסייתמ םידוהי

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ףכיתש יפכ) "הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד הדובעל הנכה י"ע השענ הז לכו . .
עבש - הככ םימעפ האמו ,"הנש הרשע עבש" רבכ תכשמנש תולגב הדובעה ,(אורקל םידמוע
.הנש 1900 - הנש םייתאמ דועו ,םינש תואמ הרשע

הובג םוקמל תולעתהל לכונ כ"חאש ידכב םירצמ תולגב הדיריל עיגהל םיכירצש םידומ לכה
...רועיש שי רבד לכל ירה לבא - ('ילע ךרוצ הדירי) רתוי

,"הנש הרשע עבש" רבכ תולגב ("טייהרענעראלראפ ךיז טרעגלאוו'מ") םיעותו םיללוגתמ
...!?יתמ דע ,רועישה המכ - הנש םייתאמ דוע םע ,הנש תואמ הרשע עבשו

...!םידוהי לע תונמחר

תא רתוי ךרעב אלש ןיבמ ירה ה"בקה - םהילע תונמחרה לדוג תא םיניבמ לארשי ינבש המכו
םישקבמ ןכלו ,םיניבמ תובאהש הממ םג רתוי ךרעב אלש ,לארשי ינב לעש תונמחרה לדוג
תונמחרה לדוג תא ןיבמ התאש הז יפל ונילע םחרת ,"ונילע םחר םיברה ךימחרב" :ה"בקהמ
!(ת"וקלב הכוראב ראובמכ) ונילע

הז ירה ,התע דע תולגב לארשי ינב לש םתואצמהל תקפסמ הביס הנשי םא וליפא ,אלימב
ךיא םימחרל ץוריתה והמ ךא - םמצע לע לארשי ינבל שיש םימחרל קר קיפסמ ץורית
...!?ןיבמ ה"בקהש

לופכ ךשוחב םתדובע םישוע לארשי ינבש הזמ תחנו האנה ול שי ה"בקהש םיצרתמש המו
- תחנ הצור התא !הנש 1900 רבכ תחנ ךל שי ?הזל רועישה המכ לבא - תולגה לש לפוכמו
גונעת םע דחיבש אלא ,ארוב גונעת זא 'יהי ירה ,אובי חישמש ירחאל םג לבא !תואירבל
!ארבנ

תולגב םירסייתמ םידוהי רשאכ ,תועד וישכע עגונ המ - הזב תועד יקוליח םנשיש המו
...!המילשהו תיתימאה ...הלואגה לא ...םשמ םתוא איצוהל םיכירצו אתולגב אתניכשו

ינב לש הדובעה - הברדאו !םהמ תחנ ךל 'יהי יזאו ,תולגהמ לארשי ינב תא איצות ,אלימב
.רתוי לדגת (הדובעהמ) ארוב גונעתה אלימבו ,"ךנוצר תוצמכ"ד ןפואב זא 'יהת לארשי

ינפמ ומלוע דבאי" ה"בקה הז ליבשב םאה - תולגב םהל בוטש םיקעוצש םישפט םנשיש המו
!?"םיטושה

לוטיבש טרפבו] "הלטבמ וניא המל םיבכוכ תדובעב ונוצר ןיא םא" :ולאששכ הנשמבש םשכו
המחל ןידבוע ןה ירה" :ךכ לע ונע ?["המואמ" ראשי אלש ,לכו לכמ תויהל ךירצ הרז הדובעה
ללגב םאה :ןאכ םירמוא םג ךכ !"םיטושה ינפמ ומלוע דבאי ,תולזמו םיבכוכלו הנבללו
אתניכש תא האלה וקיזחיו םלועה תא ודבאי - תולגב םהל בוטש םיבשוחה םישפט םנשיש
...!?תולגב לארשי ינבו אתולגב

וראו ,אדח אעגרבו אדח אתעשב תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל ירה לוכי ה"בקהש טרפבו
איבהלו ,[!לארשי ינבל םיקוקז םיננעה אלא ,םיננעל םיקוקז לארשי ינבש אל] אימש יננע םע
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,שדוקה ץראל םתוא
(הגומ יתלב - ו"משת'ה שגיו פ"ש תחישמ)


ץקה יוליג 'יהיש שקבלו תוצרל ךירצ ידוהי

ץק . . תולגל . . שקיב"ד ןינעה תויהל ךירצש - תורודה לכל םידוהיה לכל הארוה םג הזמו
(הזב תוננובתההו השקבה) אפוג הזש ,ץקה יוליג 'יהיש שקבלו תוצרל ךירצ ידוהי :"ןימיה
.'ה תדובעב בר דודעו עויס ןתונ

- "ואנ חישמ טנאוו יוו"ו "חישמ טמוק טא טא"ש ידוהיל םירמואשכש ,שחומב םיאורש יפכו
םורגי אמש" לש ןינע םוש 'יהי אלש רתוי הריתי תוריהזו ,'ה תדובעב הפסוהו זוריז לעופ הז
.חישמה תאיב תא בכעי ו"חש ,"'וכ

אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" תרמוא תמא תרות :ןינע דוע ףסותימ הלא ונימיבו
;ןמזמ רבכ ונשי ץקהש תוטישפב תרמוא ארמגה ,"הבושתב

,"ןילאגנ ןה דימו" איבמש ,הבושתד ("רעק" םעד) הזזהה - "אדח אתעש"ה 'יהיש קר ךירצ
.ןדיד אלגעב - "ואנ" - שממ דימ
(234 כ"ח ש"וקל - א"משת'ה יחיו פ"שו תבטב הרשע תוחישמ ישפח םוגרת)


...!"תולג יאלאד" :םיקעוצ - 'יחיו'ד בצמב םג

ינב לכ ,בקעי ינב ,לארשי םע תוללכל עגונב "םלש בקעי אוביו"ד ןינעה רבכ 'יהיש ר"היו
:תורודה לכ ףוס דע לארשי תונבו

םג ,"ךלמ ןב" ,רשא ,'וכ ךרדה ילוטלט לש בצמב - ךרדב י"נב םיאצמנ תולגה ןמז לכ ךשמב
הוהמ ועבט דצמ ירה ,"ךיתבזע ןטק עגרב" ,דבלב דחא עגרל "ךלמה ןחלוש" תא בזוע רשאכ
,רתויב בר ןמז ךשמנו ךלוה תולגה בצמ רשאכ כ"וכאעו ,יפוס-ןיא רעצ ,לודג יכה רעצ רבדה
...תולבגה אלל

- תולגה ןמזד 'וכ םיישקה ראש םג םנשי ,"ךלמה ןחלוש"מ קוחירה לע רעצה םצע דבלמו
י"שר שרפמש יפכ) וניבא בקעיל ויהש תורצה יטרפ לככ ,"'וכ וזגור וילע ץפק"ד ןינעה ד"ע
.(הרותה לע ושוריפב

"ותרותב םלש ,ונוממב םלש ,ופוגב םלש" ,"םלש בקעי אוביו"ד החטבהה הנשי הז לע ,םנמא
."םינבל ןמיס תובא השעמ" ירהש ,וניבא בקעי לצא 'יהש םשכ -

אעגרבו אדח אתעשב" איהש ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ,ןיציקה לכ ולכ" רבכש ןויכמו
לש רוביחהו ("שגיו") הלפתה ,"הדוהי וילא שגיו"ד ןינעה ונשיש הז דחא עגרב ירה - "אדח
לכ לש ונינע והזו ,"'ה תא הדוא םעפה" ש"ע אוה "הדוהי" ירהש ,ידוהי לכ לע יאקד] הדוהי
ע"והזש ,םשה תרות ,"ךתרות"ב האדוה ,"הלוכ הרותה לכב הדומו ז"עב רפוכ" - ידוהי
.הלואגה ןינע לעפנ דימו ףכית ירה - ה"בקה םע ["'ה תא הדוא"ד

,"בקעי יחיו"ד ןינעה השענ זאו

ןינעה רבכ ונשי תולגב ןיידע םיאצמנ רשאכ םגש ,ונייה ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו"מ לחה
,תולגה ןמזב ירשפאה יפכ בוטהו תומילשה תילכת ,"יחיו"ד

לש ןינע םע ונל שי תוכייש וזיא ...!"תולג יאלאד" :םידוהי םיקעוצ - הזכ בצמב םג לבא
...!?תולג

בכעל ארובה תריזג לצנל םיכירצש ,רומח יכה ע"וה אפוג אה ,לבא ,'וכ ארובה ןוצרב ,םנמא
...ןלציל אנמחר ,תולגב םידוהי

קיפסמו ,תוילעה קיפסמ :םידוהי םיקעוצ - "'ילע ךרוצ הדירי"ד םירבסהה לכ ירחאל םגו
...תודיריה

'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ "סיורא ןעמ טצנאט" אדח אעגרבו אדח אתעשב ,רומאכו
. . "וניתונבבו ונינבב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה הכונח תאז יאצומ תחישמ)


רבכ ןכומ לכהו רבכ רבוד לכה

,("טדערעגפא ןוא טדערעג ץלא ןיוש טאה'מ זא") רבכ רבוד לכהש - רקיע אוהו דועו
אלא ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש קר אלש - ונרוד אישנ לש ותזרכהו ותעדוה פ"ע טרפבו
ללוכ ("טיירגעגנא ןוא טיירגעגוצ ץלא ןיוש טאה'מ זא") רבכ ןכומ לכהש ,תאז דוע
הלואגב רבכ םיאצמנש - וארי יזאו םיניעה תא חותפל קרו ךא םיכירצו ,ךורע ןחלושה
.שממ דימו ףכיתו ,המילשהו תיתימאה
([רוקמב השגדהה] ,הגומ יתלב - ב"נשת'ה תבט ד"י ,יחיו פ"ש תחישמ)


"לארשי לכ ףוכיו"


:ב"נשת טבש ד"וי - םירלודה תקולחב בצק רשל רמוא יברה

וליבוי ה'ימנוטואה לע םירובידה
םילשוריב םיחטש תריסמל

- 'ב קלח -

,ןתמו-אשמה ןחלושל םילשורי אשונ הלע בוש ולא םימיבו תויה
יברה לש 'קה ויתוחישמ טקל לש ינש קלח הזב םיאיבמ ונא
(ישפח םוגרתב) םינשה רדס יפל הז ןינעב

- ק"הלב ןושאר םוסרפב םקלח -

זפר ןוילגב םייעובש ינפל םסרופ הז טקלמ 'א קלח


הדוהיב שפנ-חוקיפ ותוא
הקיתעה םילשוריבו ןורמושו

ןויכמ הנכסו שפנ-חוקיפ םוש ןיאש ,(תססובמ איה המ לע עדוי ינניאש) הטישב םיטקונ . .
.רוסמל רתומ הזכ הרקמב ןכלו הזב-אצויכו הרירב ןיאש וא ,תוריינה לע ומתחש

ךכ ,ןורמושו-הדוהי תא רוסמל רתומש םשכ קוידב יזא ,שפנ-חוקיפב ךורכ הז םנמא םא -
!הקיתעה םילשורי תא רוסמל רתומ

רשא - אוהש-תומכ ןיד-קספה תא תעדל אלש םירמשנ - תרחא ורמאיש םתוא וענכשש ולאו
החודו בייחמ שפנ-חוקיפש םירמוא םאו ,םילשורי םע ןורמושו-הדוהי תא הוושמ ןיד-קספה
פ"כע לבא ,םיריהבמ המ םיעדוי םניא םה) ךכב םה םיריהבמ ,ריינה לע םותחל ידכ לכה
לכ תא (אלא לעש אל) םיעבות םהו תויהש ,ףקות וב שי הכלה יפ-לעש רבד (םיריהבמ
רמוא התא ןורמושו-הדוהי לע רמוא התאש המש ,ןיד ותוא םה םיקסופ - הקיתעה םילשורי
!הקיתעה םילשורי לע

...!ןורמושו-הדוהי לע אלו םילשורי לע םידמענ ףקות הזיאב ןבומ הזמש
(הגומ יתלב - ט"לשת'ה רבדמב פ"ש יאצומ תחישמ)


םיבר - ףקותב דומעל םוקמב
תואסכה לע םיטטוקתמו

גוהנל םמצע-תא וספת אל הזכ בצמב םגש ,ךכ ידיל איבה לפוכמו לופכ ךשוח לש בצמה ךא
,תופיסא םינגראמו תודעוו םישועו ,תויטמולפיד םיכרדב אצומ ושפיח אלא ,ךכ
השעמב ,אציי םירובידה לכמש םוקמבו - תואסכה לע םיטטוקתמו םיברו ,םינתונו-םיאשונו
ןבת" םיעבות אל םהש תעדל וחכונ דימ ירהו) םהינפב שבכיל החונ ץראה אהת אלש ,לעופב
,םייוסמ חטש םישרוד םה הליחתבש ,םיאורו .תותימצל תאז םיצורו ,םיחטש אלא "שקו
הנח" הב ריעה תא שורדל םיצורש דעו ,ףסונ חטש םה םישרוד - םייוסמ ןמז קרפ רבועשכו
העבצהב טלחוה ךכש םושמ אל) ירמגל ךרפומ הזש רמול ףקות-יד 'יה אלו ,םילשורי - "דוד
"תפלחומ אהת אל תאזה הרותה"ו ,ותרותב ה"בקה בתכ ךכש םושמ (אלא ,תולוק בורב
םורגל לולעה רבד תתל רוסאש הז ןיד ללוכ ,םיבצמה לכבו תומוקמה לכב תיחצנ איה אלא
םהל ונתנ ,םיחטש םהל ונתנ ,טפנ לעופב םהל ונתנ - ("םהינפב שבכיל החונ ץראה אהת"ש
!לארשי ץראב אצמנש ימ לכ הנכסב םידימעמש םינינע - !!תועבגו םירה

םסרופ הזו ,ל"וחב אבצ ינינעל (םייוגה) םיחמומה לכ ותוא םירמואו ,רורב רבד והז
םיידוהי םיחמומ םג תאז ורמא .אבצ ינינעל םיחמומה םשב ץראב ןהו ל"וחב ןה תע-יבתכב
אלש ריבסהלו כ"חא םהב רוזחל וכרצוה םקלחו ,םהיתואסכמ ודירוה םקלח תא ךא - י"אמ
םה הליחתכלמש ךכ-ידכ-דע המיא וליטה םהמ קלח לעו ,הז תא ורמא אלו ונווכתה ךכל
!וקתש
(הגומ יתלב - מ"שת'ה רמועב ג"ל יאצומ תחישמ)


םיכירצש רבוס ןקז םע ידוהי
!ק"היע םילשורי תא רוסמל

לכש דעו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכו ,לפוכמו לופכ ךשוח לש רתסהו םלעהב ונא םיאצמנו תויה
ונימיב םיאצומ - "אחישמד אתבקע"ד רודב ויהיש הנומ 'מגהש םייוצר-יתלבה םינמיסה
חכ תא לצנמה ידוהי אצמנש ,כ"כ רבגתה לפוכמו לופכ ךשוחהו ,(ז"נפלש רודב קר אלו)
דעו ,לארשי-ץרא יחטשש ארבסב רוחבל ידכ "םייחב תרחבו" רובע ול ונתנש הריחבה
- "םייוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חכ"ו םהב רחב ה"בקהש ,ק"היע םילשורי
!םייוגל ,ןלציל-אנמחר ,םרסומל םיכירצ

!הרות יפ-לע תושעל ךירצ ךכש ןעוטה ידוהי ,ןקז םע ידוהי והזו

לועפל תנמ-לע הנתינ הרותהש הז תרומתש - לפוכמו לופכ ךשוחה לע רתוי דוע הארמ הזש
הרותה תא אוה חקול - םלועה תא ריאת הרותהש ידכב ,"ארוהנל אכושח אכפהתא"
!לפוכמו לופכ ךשוחה תא קימעהלו תוברהל הב שמתשמו
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ידוקפ-להקיו פ"ש תחישמ)


אלש הפי ךכ-לכ חסונ וניכי
דחא ףאל תונעט ויהי

ריזחהל םמע רומגו יונמ - שדוקה ריע םילשוריב ,ןלציל-אנמחר ,ורצעיש םיעוטה תעדכ אלשו
חסונ וניכי זאו ,ועגרי תודרטהו תוחורה לכש םיאתמה ןמזל םיניתממ קרו ,םילשורי תא
- ךכ-לע תונעט ויהי אל דחא ףאלש ,יטילופ כ"כו יטמולפיד כ"כ 'יהיש הפי חסונ ,הז רובע
,תיתימאה םילשורי איהש הקיתעה םילשורי תא ול ורסמיש םושמ ןנולתי אל דגנכש דצה
לע רבודי הבש "תיחולצ" וזכ לע ז"א ול ושיגיש ינפמ ןנולתי אל (םידוהיה לש) ימינפה דצהו
םירסומש :תיתימאה הדוקנה תא שיגדהל אלב רוחס רוחס ורבדיו ,ביבסמ םינינע המכו המכ
!!הקיתעה םילשורי - שדוקה ריע םילשורי תא
(הגומ יתלב - מ"שת'ה רמועב ג"ל יאצומ תחישמ)


ונימיב םילגרמה - "וישכע םולש"

תנעטכ קוידב איה - םיברעה (לידבהל)ו םיטסינומוקה תנעט ןכו - "וישכע םולש" תנעטו
!לארשי ץרא תא בשיילו שובכל ןיא ןכלש ,"ץראב בשויה םעה זע" ותעשב םילגרמה

םידוהיהמ םיקזח רתוי הברה םה ירה ,םיברע 60,000 םיררוגתמ םילשוריבו רחאמ
םידוהיל רשפאל םיכירצ אל ןכ םאו ,(אל ,גי חלש) "ונממ אוה קזח" - םש םיררוגתמה
. ,טכ היעשי) "דוד הנח" הב ריעב ררוגתהל

לכ תא רוסמל םיכירצש דעו .חכב םשמ םחלשל םיכירצ - םידוהי םש םיררוגתמ רבכ םאו
!!םיברעל - םישדקה-שדוקו תיבה רה ללוכ ,הקיתעה םילשורי

רתוי הברה םה ירה ,םיברע 50,000 םש םיררוגתמו תויה :ןורבחל עגונב םינעוט ז"דעו
אצמנש ,וניבא םהרבאל סחי םהל שי םג ,הזל ףסונו .םש םיררוגתמה םידוהיהמ םיקזח
תאו ,ררוגתהל םידוהיל רשפאל םש םג םיכירצ אל ,כ"או - ןורבחב הלפכמה תרעמב
!םשמ חולשל - םש םיררוגתמה םידוהיה

םעה זע"ש ןויכ ,םיצור םיברעהש םיחטשה לכ תא רוסמל םיכירצש םינעוט םה הז-ךרד-לעו
!ונתאמ םיקזח םה - "ונממ אוה קזח"ו "ץראב בשויה

ןמ קנע ינב םיליפנה תא וניאר םשו . . תודמ ישנא הכותב וניאר רשא םעה לכ" ,הזל ףסונו
,לודג טמולפיד יעיברה ,לודג בנג ישילשה ,לודג ןלזג ינשה ,לודג חצור דחאה - "םיליפנה
...הזב-אצויכו ,תופש הברה עדוי רחאו

לכ"ש ,םולשה ןינע ףקות תא םג םדצל םהל שי - !"וישכע םולש" םיזירכמ םג םה ,הזל ףסונו
- "וישכע םולש" לש ןפואב דועו ,(הכונח תוכלה ףוס ם"במר) "םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה
,"לארשי לע םולש" 'יהי התע

,רשויו קדצ לש השעמ אוה ,םיברעל םיחטשה לכ תריסמש םיקעוצ םג םה ,הזל ףסונו
.םיברעל לארשי ץרא יחטש לכ תא תתל םיכירצ ןכא ,אלימבו

םא :"'יבשוי תלכוא ץרא" איהש ןויכ ,םידוהיה לכמ הנכס וענמי - םינעוט םה - הז-ידי-לעו
ץראב םיבשויה םידוהיה תא "ולכאי" םה - םיצור םהש המל ורתווי אלו םיברעה תא ורגי
.לארשי

םולש"ו םולש היהי - םיצור םהש םיחטשה תא םהל ורסמיו ,םהל ורתווי רשאכ ןכ-ןיאש-המ
!"וישכע

וליפאו .םנמזב םילגרמה ד"ע ,לארשימ השודק הדע ,םידוהי םה - תאז םינעוטהו
לארשי - אטחש יפ-לע-ףא לארשי"ו תויה ,םידוהי םה - םהילא םיפרטצמה םיטסינומוקה
.(א"ער ,דמ ןירדהנס) "אוה

יאדמ רתוי םיברעהש םויכ םינעוטו םה םיאב ,לארשי ינבמ "השודק הדע" םהש הז חכבו
"וישכע םולש" תונעט ראש םע דחי ,"ץראב בשויה םעה זע" - םשבכל לכונש ידכמ םיקזח
םוגרת םה ולא תונעטש - .םיברעה (לידבהל)ו םיטסינומוקה תונעט ןכו ,ליעל תורומאה
!ותעשב םילגרמה תנעטמ
(הגומ יתלב - מ"שת'ה חלש פ"ש תחישמ)


...!!םילשורי לע וליפא םיבשוח
!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו

םכסה תמיתח ליבשב םיחטש תרזחה לש תואצותהו םינינעה ךלהמ לכ תא םיאורש ירחאלו
לכ ,תימי םע וליחתה !ןורמושו הדוהיל עגונב םג הז ןוויכב לועפלו רבדל םיכישממ - םולש
לע וליפא םיבשוחו ,ןורמושו הדוהי םע ךכ ךישמהל םיננוכתמו - 'וכו טפנה-תוראב ,יניס חטש
!ףצפצמו הפ הצופ ןיאו ...!!םילשורי

ירהש ,הרירב ןיא ,אלימבו ,'דיוייד-פמעק'ב דוע ךכ לע ובייחתהש ,לוכיבכ ,איה הנעטה
,םהלש החטבה לע ךומסל רשפאש 'םירשי םישנא' םה םידוהיש ולוכ םלועל תוארהל םיבייח
...!'הלמ' איה םהלש 'הלמ' ןכש

:ןכבו

החודש יאדובו ,הלוכ הרותה לכ תא החוד שפנ-חוקיפ ירה - נ"וקפ לש ןינעב רבודמ רשאכ (א
!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב תא תנכסמש החטבה ,והשימ לש ותחטבה

ןיא - שפנ-חוקיפ לש םיאשונבו ,יטילופ-ינידמ לוקיש איה םימכסה דוביכ תודוא הנעטה (ב
ולא םיאשונב ;םיינידמ םילוקיש יפ-לע םתדמע תא םיעבוקה םיאקיטילופ תעדב בשחתהל
הניחבמ םתעד יהמ - ןוחטב ינינעל םיחמומה אבצה ישנא לש םתעד-תווח תא לואשל שי
!ללכ םיינידמ םילוקיש ברעל ילבמ ,הרוהט תינוחטב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)


םיברעהש סנ ה"בקה השעי
!תחקל וצרי אל

ירבד ירפסב םג רבדה אבומ ,ךכל ףסונו) 'לבייב'ב בותכש המ םיעדוי םלועה-תומוא םג
,םילשורי תא לארשי-ינב ושבכ ךכ-רחאו ,יסוביל תכייש התיה םילשוריש - (םהלש םימיה
ידי-לע םילשורי השבכנ ךכ-רחא קרו .דבלב םידוהיל תכייש התיה תורוד המכו-המכ ךשמבו
.םירצונה ידי-לע - הרצק הפוקת ךשמלו ,םימלסומה

תכייש הנושארבו שארב ירה - םילשורי לע העיבת תוכז תודוא רבודמ רשאכ ,ןכש ןויכמו
ךכ-רחא קרו ,('וכ העיבתב אוביש טילפו דירש ראשנ אל יסוביה ןמ ירהש) םידוהיל םילשורי
.םירצונ םג ךכ-רחאו ,םילשורי תא ושבכ םהש ןועטלו םימלסומ אובל םילוכי

םימלסומ םע קלחתהל םינכומש דבלב וז אלש םירמואו םמצעב םידוהי םיאב ,תאז תורמלו
ינפל םימלסומה לש םתוכז תא םימידקמש ,תאז דוע אלא ,םילשורי לע תולעבב םירצונו
!יוגה יפלכ תותיחנה-שגר לודג ךכ-ידכ-דע !!םהלש תוכזה

הבושת התיה אלשכו ...םירשה וטילחה ךכש הדבועה דבלמ - הבושת יתלבק אל וז הלאש לע
!רחא ןינעל רובידה אשונ תא ריבעה - ויפב

:םיחטשה תא ריזחהל וז העצה לש התאלעה םצע - וננינעל רוזחנו

עמשמל ןימאהל ולכי אל - תחלשמ התוא לש םירבדה ןכות תא ןוטגנישווב ועמש רשאכ
...!םיחטשה תא ריזחהל תוניצרה לכב םינווכתמ ,ןכאש ,םהינזא

לש התשקבל םאתהב ירה - םתנווכ יהוז ןכאש םתוא ענכשל וחילצהש ירחאל ,ןפוא לכבו
.םיברעל וז העצהו העדוה וריבעה ,תחלשמה

...!תתל םידוהיה וצרש המ תחקל םיברעה ומיכסה אל הז לכ תורמלש - סנה עריא ןאכו
,ןפוא לכב לבא ,םהל תתל םנכומ ויהש הממ רתוי לבקל םנוצרש התיה תימשרה הנעטה
!םהל תתל םידוהיה וצרש המ תחקל םיברעה ומיכסה אל - לעופל עגונב

:וננינעל עגונבו

,ולא םימיב םג הזכ סנ תויהל לוכי דציכ רבכ םיאור ירה - הזכ סנ םימלועל היה רבכש ןויכמ
סנ ה"בקה השעי ,התע דע וכלהש יפכ ךרדה התואב תכלל ו"ח וכישמי םא וליפא ,רמולכ
!תחקל וצרי אל םיברעהש
(הגומ יתלב - ו"משת'ה הרש-ייח פ"ש תחישמ)


ותרותבו 'הב הריפכ הז ירה

ץראב הלשממה לש הטלחהו םירובידל עגונב הליהבמו הרזומ העומש הנורחאל יתעמש . .
לש הפוקתל תינכת תודוא תעכ םירבדמ לעופל .לארשי ץראמ םיקלח תריסמ תודוא ,לארשי
םיריבסמו הז לע םירבדמ ןפוא הזיאב הנשמ אל לבא ,'ימונוטוא הזל םיארוקש םינש שמח
"םנחת אל"ד שרופמה רוסיאה רדגב םה ולא םינינעו ולא םירוביד לעופב ירהש הז תא
ףוס לכ ףוס ואיבי ולא םירובידו !םלועה תומואל לארשי ץראמ קלח םוש רוסמל רוסאש
הז ירה - הז תודוא םירבדמש הזש אצמנ אליממו .לעופב לארשי ץראמ םיקלח תריסמל
.לארשי ץרא תשודקבו לארשי ץראב ותרותבו 'הב הריפכ

לארשי ץראמ םיקלח תריסמל ןושאר דעצ םניה הימונוטואה תינכות תודוא ולא םירוביד
,'וכו םילשוריו ןורבח ,הזע ,ןורמוש ,הדוהי ומכ םילודג םיקלח אלא םינטק םיקלח קר אלו
םירמואו םיבשוח םידוהיהש המ הנשמ אל ,רומאכו !שממ תושפנ חוקיפ לש ןינע הז ירהו
רבודמש תאז םישרפמ םהו ,תאז םישרפמ םלועה תומואש ךיא אלא ,הז תא םיריבסמו
.תיאניטסלפ הנידמ תמקהו לעופב לארשי ץראמ םיקלח תריסמ הפוסש תינכות תודוא
תלחתהב (הרובחתה רש) בצק השמ רמ רוקיב תעב)
(ב"נשת'ה טבש ד"וי - הקדצל 'הוצמ-תוחילש' תקולח


...תוגלפמה לכ ומיכסי יאדוב ז"ע

ילב רבד ושעי אל .םעה לא הרקמ לכב אבוי םיחטש תרזחה לש אשונה :תיזג המלש רמ
.םע-לאשמ וא תוריחב

יפלכ םיברעה תוגהנתה לע רבדמ ינאו ,המצע הגיסנה לע רבדמ התא :א"טילש ר"ומדא ק"כ
.ןורמושבו הדוהיב ,הקיתעה םילשוריב ,וישכע םידוהיה

.דוכילה תלשממב אוה הז בצמ :ל"נה

ה"בקה םגש רמוא הז ןיא ,תוירחאה תא ומצעמ ריסמ םדאשכ :א"טילש ר"ומדא ק"כ
ןועמשל עגונב םגו ךילא עגונב םג םירומא םירבדה .וז תוירחאמ רוטפ אוהש ךכל םיכסמ
.סרפ

לכ ולטבתי זאו ,ונקדצ חישמ אובי דימו ףכיתש ןויכמ םילופלפה לכב ךרוצ 'יהי אלש ר"הי
...תוגלפמה לכ ומיכסי יאדוב הז לע - םולש יכרדבו בוט יכה ןפואב תויעבה
(נ"שת'ה ןויס ז"כ ,הקדצל 'הוצמ-תוחילש' תקולחב)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ארבסמו הרותה ןמ האולהד בויחה

ם"במרב ימויה רועישב ולא םימיב דומלל םיליחתמש הולו הולמ 'לה םע רשקב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ הנעממ םוליצ הזב אבומ ,(םויל םיקרפ 'ג)
ם"במרהל הולו הולמ 'להב 'א הכלהב יברה רואיב תודוא םיחינמה תלאשל

(ךליאו 508 'ע ב"ח "תוכלמ ןיי" רפסב וספדנ הנעמה ןכותו החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ןיאש אטישפ לבא העש התואב אוה ינעש ארבסהמ רתוי ףידע (ימע תא) ארקמ דומיל
.הלטבמ ם"במרה"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish