ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

.יעיבשה רוד - ונב אלא יולת רבדה ןיא וישכע הנה
ףוג א ןיא הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז הכזנו
ונלאגי אוהו ,םיחפט הרשעמ הטמלו

*

הנש לבוי - טבש ד"ויל יגיגחו לדגומ ןוילג

*

אב 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= בצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
יעיבשה רוד
א"ישת'ה ינגל יתאב ה"ד רמאממ םיעטק
הלואגה ינמיסמ
ונתפוקתב הלואגה ינמיסמ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחיש
"לארשי לכ ףוכיו"
יברה לש ותואישנ תונש לכמ םינינפ לש רידנ טקל
חישמו תורשקתה ינינעב
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
שדוקה ץראל עגונב יברהמ הרידנ תרגא

יפרג ץבוקתוכלמ רבד


"לבוי" והזש רוכזל

ולאו ,הנש םישימחה לכב רבעש המ לכ לע קדצ ןובשח ךורעל שי
םישולש וא םירשעה לע ןובשח וכרעיש ןיידע זא ודלונ אלש
ורתונש ולא םירופס םימיב ןובשחה וכרעיו ,תונורחאה םינש
אלש םינינעה םתואו * םינינעה לכ תא ונקתיו ןסינ 'בל דע
פ"הכל יזא - ולא םירופס םימיב לעופב תויהל םילוכי
רקיעה * לעופ ידיל אובת כ"חאש הנתיא הטלחה וטילחיש
הבוח ידי ואצי אלשו ,קדצ ןובשח 'יהי ןובשחהש אוה
לעופב השעמב אובל חרכומ הז אלא ,דבלב הבוט הטלחהב

*הגומ יתלב - ל"שת'ה ןסינ ח"הבמ ,ינימש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

(ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש ותוקלתסהל הנש םישימח ואלמי ,ןסינ 'ב םויב אבה עובשב .א
וילא הרבע תואישנה ירהש - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנ תלחתמ הנש םישימחו ,ע"נ
תריטפ רחאלש) ןושארה עגרב דימ םירבוע השורי ינינע םתס 'יפאש 1פ"מכ רבודמכו ,דימ
ןב 'יה םג אוהש ןדיד-ןודנב כ"וכאעו ,2תואישנה ןינעב רבודמשכ טרפבו ,רוכבה ןבל (באה
קיספהש דחא עגר 'יפא 'יה אלו ,ודיחי ונבל תוכלמה הרסמנ דימו ףכיתש ןבומ אלימב - דיחי
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותואישנ תלחתהל ע"נ יברה לש ותוקלתסה ןיב

ןתינ אלש רתוי דוע ןבומ ךכמו ,החישמל ללכ קוקז וניא ךלמ ןב ךלמש 3ןיד ונשי הזל ףסונו
.תואישנה תלחתהד עגרל תוקלתסהה עגר ןיב קלחל

עיגמ רשאכש רמול דימת גהנ ה"ע ןמכוד ןמלז 'רש יפכו ,םישימחה תנש עיגמ רשאכ יזא
ןפואב תויהל ךירצ םנמא הזו ,"םעייליבוי" והזש רוכזל שי (ז"עלב לבוי -) "םעייליבוי"ה
."םישענו"ב אטבתי הז כ"מחאלש תנמ-לע "םירכזנ"ד

םה ךיא םינינעה לכ לש ןובשח ךורעל שי םייוסמו עודי ןמז עיגמש ינפלש ,םירפסב אבומ .ב
שי הטימשה תנש םדוק ,עובשה לכ לע ןובשח ךורעל שי תבש םדוק :לשמלו ;הז ןמזל דע ויה
לבוי והזש םינש תותבש עבש םירבוע רשאכ ז"דעו .הז ינפלש םינש ששה לכ לע ןובשח ךורעל
אצי"ד ןינעל עגונב ןהו ,4לאומש לש וייח ימיל עגונב ןה ,"םלוע" ןושלה בותכ לבוי לעש]
לארשי ץראב אקוד (תגהונו) הרושק לבויה תוצמ ןכלש ,הריתי השודק הב הנשיש ,[5"ישפוחל
רשא ץרא"ד ןפואב םידמוע ולש תוחכה לכש :אוה הדובעב ונינעו ,'ילע 'יבשוי לכש ןמזבו
,"הב ךיקלא 'ה יניע

ןובשח השעי א"ואכש ,(םירפסב בותכ הז אלא ימצעמ תאז רמוא ינניאו) 'יה ןוכנהמ ןכל
ירהו ,ע"נ יברה לש ןמזב 'יה ךיא ורכזישו ,וללה הנש םישימחה ךשמב וילע רבע המ ומצעב
עגונב םג ךכו ,הפיצו הצר ע"נ יברה המ [ומצע תא תומרל הצור אל קר אוה םאב] עדוי א"ואכ
עיגמ "שמשה אבו" 'יהנש ירחאל דימ ,6"שמשה אבו שמשה חרזו" - ר"ומדא ח"ומ ק"כל
ויהי אלש אוה רקיעהו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ הפיצו הצר המ עדוי א"ואכו ,7"שמשה חרזו"
כ"מחאלו ,ללפתמ דחא ךיא לכתסהל וגהנ םידיסחש רפיס יברהש יפכו ,םמצעמ םיצורמ
..."ומצעל לחמ רבכ אוה" ורמא

ןיידע זא ודלונ אלש ולאו ,הנש םישימחה לכב רבעש המ לכ לע קדצ ןובשח ךורעל שי אלא
ולא םירופס םימיב ןובשחה וכרעיו ,תונורחאה םינש םישולש וא םירשעה לע ןובשח וכרעיש
:ןמקלד םינינעה לכ תא ונקתיו ןסינ 'בל דע ורתונש

,רובידב וראשיש קיפסמ אל ,השעמל תדרל םיכירצש םינינעה

תכאלמב קלח לוטיל ךירצ 'יה אלש וניבר השמ 'יפאש ,8תמדוקה תודעוותהב רבודש יפכו]
'יה אוה 'יפא ,ןכשמה תא תונבל דציכ לארשי ינב תא דמילש הזב 'יה ולש קלחהו ןכשמה
;ותושעל 'יה לוכי אל 9"םדא םוש"ש קלח הזכו ,לעופב ןכשמה תיישעב קלח לוטיל ךירצ
לכ תא לארשי ינב ואיבה םיימוי ךותש ךכל איבהש הזכ ןפואב 'יה םמע ודומיל ,הזל ףסונו
- וננינעב םג ךכו ;10"רתוהו" םג אלא "יד" לש ןפואב קר אלו ,ןכשמל םיכרצנה םינינעה
,[לעופב השעמל אובי הזש אוה רקיעה

.םהילע הבשחמב קפתסהל ןיא ,רובידב תויהל םיכירצש םינינעה םג כ"ומכו

הטלחה וטילחיש פ"הכל יזא - ולא םירופס םימיב לעופב תויהל םילוכי אלש םינינעה םתואו
.לעופ ידיל אובת כ"חאש הנתיא

,זא דע םמייסלו ,ןסינ 'בל דע ולא םימיב תושעל שי ל"נה לכו

רמאמ ונשיש אלא ,הדובעה ןינעל םיקוקז ןיידע זא דעו ,חישמ אובי רשאכ קר ומייסי תמאב]
.[11"'וכ וימיב שדקמה תיב הנבנ אלש ימ לכ"ש עודיה ל"זר

אוהש המ כ"פעא ,לודג ןובשח והזש תוארל חכווי אוה ןובשחה תא ךורעי רשאכש פ"עאו .ג
'יהי ראשנש המו ,תושעל וילע - ןסינ 'בל דע ולא םירופס םימיב תושעל קיפסהל לוכי
ןמ הבושתה תוצמ"ש הבושתה תרגא תלחתב בתוכ ז"הדאש המ תודוא 12ליעל רבודמכ
הליזגה תא בישהל רבכ ומצעב טילחה אוהש ןויכ ,ונייהד ,"דבלב אטחה תביזע איה הרותה
טילחיש ,ןסינ 'בל דע םייסל ןתינ אלש המ :וננינעב ז"דעו - רומג קידצ תויהל ךפוה אוה
.תוינחורבו תוימשגב םינינעה לכב החלצהל איבי הזו ,ז"חאל תאז תושעל

,דבלב הבוט הטלחהב הבוח ידי ואצי אלשו ,קדצ ןובשח 'יהי ןובשחהש אוה רקיעה ,רומאכו
.(תצק רסח) לעופב השעמב אובל חרכומ הז אלא

לחה ,םינינעה לכב הבחרה ןתי ה"בקהש ןוצר יהיו (:רמא כ"חאו תצק קיספה ש"דא ק"כ) .ד
יפכו ,םילבלבמה םינינעה לכ םילטבתמ יזא ןיחומב הבחרה הנשי רשאכש ,ןיחומה תבחרהמ
לעפתמ ונניא אוה התעש רמא הבש ,פ"רת םירופמ ע"נ יברה לש החישה תא התע וסיפדהש
.ירמגל ולטבתי םה רדחל וילא וסנכי םה םאו ,ללכ םהמ

לכ ולטבתיש - הנידמה לכל ריעהמו ,ריעה לכל חטשהמו ,חטשה לכל ךשמי הז רדחמש ר"היו
לכו ,וטושפכ ןוממל דע ,תוימשגב טושפ םינינעה לכב הבחרה 'יהתשו םימילעמה םינינעה
.תוינחורב םגו םטושפכ ויהי תשוחנו ףסכו בהז לש םינינעה

__________
ר"ומדא ק"כ לש ותואישנ תלחתמ הנש םישימח תואלמ םוי - ל"שת ןסינ תארקל הרמאנ וז החיש (*
ךלמ ר"ומדא ק"כ לש ותואישנל הנש םישימח תואלמ םוי - ס"שת טבש ד"וי תארקל הזב תאבומו ,צ"יירהומ
.ל"ומה .א"טילש חישמה

.38 'עה 23 ב"לח ש"וקלב ןמסנהבו ,טנק ר"ב האר (1

.םש ש"וקל הארו .ז"ה א"פ םיכלמ 'לה ם"במר (2

.םש שדקמה ילכ 'להל (טקולמה) נ"עפצ .ב"יה םש םיכלמ 'לה .א"יה א"פ שדקמה ילכ 'לה ם"במר האר (3

.א"ה ד"פ תוכרב ימלשורי .םש י"שרפבו בכ לאומש (4

.בל ,הכ רהב הארו .פ"הע י"שרו אתליכמ ,וט ןישודיק ,אכ םיטפשמ (5

תלהק (6

קידצ לש ושמש חירזמ אוה הז קידצ לש ושמש עקשת אל דע" ,חל אמוי .פ"הע ר"הק) פ"הע ל"זראמכ (7
."רחא

.(ךליאו 551 א"ח ל"שת שדוק תוחיש) ד"ס ידוקפ פ"ש (8

.ךליאו 184 םש .ךליאו 171 א"יח ש"וקל האר .גל ,טל םש י"שר .אי ידוקפ אמוחנת (9

,ול להקיו (10

.11 בסר "ךלמה יחי" - מ"דשת'ה זומת ב"י תחיש האר (11

.(689 א"ח ל"שת "שדוק תוחיש") החישהב ז"סוס (12


הלואגה ןמז


הז ונרודב כ"אשמ - ינימשה רודב התיה תוקלתסה

.הגומ - ב"נשת'ה טבש 'ו ,אב פ"שו ,טבש 'ג ,אב 'פ 'ד םוי תוחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ י"ע שדחמ ןקותו הגוה - תידיאמ םוגרת

ראשנש ןפואב אל לבא .(תורואמה ולטנ) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוקלתסה התיה הז םויב
- רתוי הלענ ןפואב 1"םילודגה תורואמה ינש" ולתנ דימ השענ "ולטנ"המ אלא ,ו"ח "ולטנ"
והלוכב ה"בוקד ארקי קלתסא" 'יחבמ) רתוי הלענ יוליגו 'ילע השענ תוקלתסה י"עש עודיכ
וידימלתו וידיסח י"עו ;3"יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא" המשנה זאו ,(2"ןימלע
ו"יתה ד"ע ,ו"יתב יעישת) יעישתה רודב הטמל ןאכ םיפוגב תומשנכ וילא םירשוקמה
ועירפתא" ,"תורואמה ולתנ"ד תומילשה הטמל םג לעפנ - ("ולטנ"ד ת"יטה יבגל "ולתנ"ד
.הטמל ףוגב המשנב "ןירוהנ לכ 'ינימ ןיילגתאו

רוד) ז"נפלש רודל דע ,הז ינפלש תורודה לכ יבגל יעישתה רודה - ונרודד שודיחה ןבומ הזמ
לכ ועירפתא"ד יוליגה) "הערפ לא אב"ה ,לעופב זא האב אל הלואגהש ןויכמ :(ינימשה
ןמ המשנה תוקלתסה התיה) אירב ףוגב המשנכ תומילשה תילכתב היה אל (הטמל "ןירוהנ
רודה - הז ונרודב כ"אשמ ;('וכו "תולגב אוה רובידה"ש בצמב התיה ףוגב המשנה םגו ,ףוגה
רסח אלש דבלב וז אלש ,"תורואמה ולתנ" י"מות השענ - הלואגל ןושאר רודו תולגל ןורחאה
תילענ תומילש תפסותימ - הברדא אלא ,4פ"עבשותו כ"בשות יוליגד םילודגה תורואמב ו"ח
ותויהב ,"בתכבש אתיירואמ ןושל דבכו פ"עבש אתיירואמ הפ דבכ"ד ןפואב אל] הזב רתוי
לכ ועירפתא" ("ףיוא ןעמ טמענ") תוימינפב םילבקמ םיפוגב תומשנכש ןפואב ,[הזמ הלעמל
תא הרות דמליו "חלשת דיב אנ חלש" ,דימ אב ונקדצ חישמש ז"יע ,התע "ולתנ"ש "ןירוהנ
,6"אצת יתאמ השדח הרות" דע ,5ולוכ םעה לכ

לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה"ש ז"יע ,ז"נפלש תורודה לכד 'ילעהו תומילשה תא לעופ הזו
.ונשארב אלוליהה

דע ,ףסותינ הז ונרודב :רודה תדובעב לעופב םיאור - הז ינפלש תורודה יבגל ונרוד לש ושודיח
ןה ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד הדובעב ז"נפלש תורודה יבגל ,ךרעב אלש
,ונממ הצוח ןיאש הצוחל דע ,םלועה לכ תיישעב ןהו ,('וכו םיספדנה םירפסה) עפשה יובירב
ןהו ,תווצמ ג"ירתה י"ע - י"נבל עגונב ןה ,םילודגה תורואה ("ןעמענפיוא וצ") תלבקל ילכל
הוצמ רנ" םע םלועה לכ תא םיריאמש ךכ ,7חנ ינב תווצמ עבשה תצפה י"ע - ע"הואל עגונב
האירב המשנכ רואה תא לבקל לוכי דחא לכש ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד ןפואב "רוא הרותו
,אירב ףוגב

י"נבל םיעייסמ תונידמ כ"וכב םלועה תומואש (הנורחאל פ"מכ רבודמכ) לעופב םיאורש דע
הרוגס התיהש איהה הנידמ םגש דע ,(םירצמ תאיציב היה רשאמ רתויו ד"ע) םתדובעב
צ"מות םייקל םהל ורשפיא אלו ,הנממ תאצל םידוהיל ונתנ אלו ,םינש יוביר תרגוסמו
םירשפאמש דבלב וז אל תעכו ,הצקה לא הצקה ןמ התנתשנ הנורחאל ירה - 'וכו תומילשב
םהל םיעייסמ - וזמ הריתי אלא ,םשמ תאצל םהל םישרמו ,םנוצר יפכ גהנתהל םידוהיל
.ךכב

םידמוע ע"הוא םג ,הלואגל "םכלוכ ןכה" םידמוע י"נבש הזל ףסונש לעופב םויכ םיאורש דע
,המילשהו תיתימאה הלואגב לארשי ץראל תכלל תולגהמ רבכ ואצי י"נבש "םכלוכ ןכה"

הלואגב "הערפ לא אב"ד תומילשה תילכתל דימ םיאב ,ללכ קספה םוש ילב םיפוגב תומשנו
.8"םלוע רואל 'יוה ךל 'יהו" ,"ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגה תומילש ,המילשהו תיתימאה


!המילשהו תיתימאה הלואגל הלענ יכה ןמזה והז

:"הערפ לא אב"מ התע דומילה ןבומ הזמ

רבכ אובל הכירצ התיה הלואגהו ,לכה ומייס רבכו 9"ןיציקה לכ ולכ" רבכש פ"מכ רבוד
.האב אל ןיידע ללכו ללכ םינבומ םניאש םימעט ינפמו ,ןמזמ

יכה ןמזה והז :םלועה ןושלבו .שממ דימו ףכית אובל הלואגה הכירצ ,תעכ פ"כעש ,ןבומ הזמ
!המילשהו תיתימאה הלואגל ("טייצ עטסכעה יד") הלענ

רושקה "ןמז"ש - הלואגה ןכות זמורמ ("טייצ עטסכעה") "הלענ יכה ןמזה" ןושלבש ,ריעהלו
.ונמיה הלעמל ןיאש ןפואב ,"הלענ יכה (ןמזה)" השענ ,(דיתעו הוה רבע) הלבגהו הדידמ םע
,שממ דחא רבד םישענש ןפואל דע ,(הלענ יכה) לובג ילב השענ ומצע (ןמז) לובגהש ,רמולכ
."ןירוהנ לכ ועירפתא" ןינעב ליעל רבודמה ד"ע


הלואגה תא רבכ םיאור ידוהי לש תוינחורה ויניע

דע) םינינעה תוינחורב יכ - ימשג "ןמז" לש לובגה לע איה הזב השגדהה רקיע :הברדאו
ויניע ,(תינחור) הלואגד תומילשה םג דע םינינעה תומילש רבכ שי ("תולענ יכה" תוגרדל
םגש ,תוימשגה םיניעה תחיתפ תויהל ךירצ תעכ ;הלואגה תא רבכ םיאור ידוהי לש תוינחורה
.הזה ןמזב רשב יניעל יולגב איהש יפכ הלואגה תא וארי םה

דצמ יכ ,המשנהו תוינחורה דצמ ךכ לכ אל םה הלואגל םיעוגעגה רקיע :תוטשפב םג ןבומכו
ףוגב המשנ אצמנ ידוהיש םגהו) תומילשב םינינעה לכו תומילשב המשנה םינינעה תוינחור
ךשוח ("ןא טינ ךיז טרעה") שגרומ אל תוינחורהו המשנה דצמ ירה ,ימשגה הזה םלועב
- אלימבו ,רתסהו םלעהה שגרנ רקיעב םש ,ףוגה לש םינינעה תוימשג דצמ כ"אשמ ,(םלועה
.הלואגל םיעוגעגה תא קזח רתוי דוע ררועמ הז

םלועה תוימשגב םג היהי "ןירוהנ לכ ועירפתא"ד יוליגהש ,ךכב אוה הלואגה לש שודיחהו
הזב :הברדאו .םינותחתב 'תי ול הריד השעייש ,ימשג ןמזו םוקמב ,רשב יניעל הארנה
,(ףוגה ןמ תינוזינ המשנה ל"על ןכלש) תוינחורה לש םג תומילשה ("טייטשאב") תאטבתמ
.הלעמל תוגרדהו תומלועה לכב הלואג איבת תוימשגב הלואגה ךכ םושמ

לכב ףתתשמ דחא לכש ,ללוכ - טבש ד"וי םע רשקב תוטלחהה תלבק םצע י"עש ,ןוצר יהיו . .
,הז םויב םוקמ לכב םיכרועש תודעוותהמ לחה ,טבש ד"וי םע םירושקה םיגהנמהו תולועפה
- וירחאלשו וינפלש תותבשבו

,שממ דימו ףכיתו ,ונשארב אלוליהה לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" היהי הז ינפל דועש
תא ותיא דחי םיגגוחו ,דימ מ"החתב םימק םיקידצש 10עודיכ - "שממ" לש ישממה שוריפב
,אלוליהה םוי

- 12"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ,11"םעה תא הערפ חלשב" השענ שממ דימו ףכיתו
שדקמה תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריו ,שדוקה ץראל םיכלוהו תולגהמ םיאצויש
,םישדקה שדקלו ,ישילשה

.13דעו םלועל ךולמי 'ה

__________
.זט תישארב (1

הארו ,הס תקוח ת"וקל ,טפ להקיו א"ות .(דועו ,חכק ב"חזמ) ידוקפ פ"ר ת"וקלו ז"כפ אינת האר (2
.א"פ ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד

.(ךליאו א ,ומק) הרואיבו ז"כס ק"הגאב 'תנו אבוה ,אע ג"חז (3

תישארב ת"הוא ,אי ש"הש ת"וקל הארו ,אצק ולש תועובש 'סמב .א"עס ,זט ותמדקהב ה"לש האר (4
ל"ח ש"וקל הארו .דועו .זיר ך"נ .(טמק - נ"שת תאצוהב) אמש'ב א"גמ .ומ רבדמב .ב"עס ,ול ,די
.ךליאו 10

.מ"כבו .ךליאו א ,זי וצ ת"וקל .ב"ה ט"פ הבושת 'לה ם"במר האר (5

,ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (6

.י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במר האר (7

.טי 'יעשי (8

,זצ ןירדהנס (9

,מק א"חז (10

.חלשב פ"ר (11

,די םש (12

.חי ,וט םש (13


הלואגה ינמיסמ


!חישמה יבקע ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכ

סננכ ותויהל - אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרוד לש תדחוימה הלעמה תודוא פ"מכ רבודמ . .
:םידקהבו .קנעה ג"ע דמועה

"בקע" הז ירה - דחא דצמ :(הרואכל) םייכפה םינינע 'ב לע הרומ "אחישמד אתבקע" ראותה
,לגרבש הנותחת יכה 'יחבל דע ,ףוגה יקלח ראש לכו בלהמ הטמלו שארהמ הטמל ,דבלב
הז ןמזש דעו ,הלואגה אובת אקוד הז רודב - ךדיאלו ;('ימתב) "ארד רושכא" :עודיה ןושלבו
יבקע ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכש ינפמ - "אחישמד אתבקע" רבכ ארקנ ומצע
לש ויבקע ידעצ תא םיעמוש רבכש דע ,ךכ לכ הבורק איה ונקדצ חישמ תאיב !חישמה
...!חישמ

לכל ךשמהבו ירחאל אבש ןורחאה רודה ,"בקע"ה אוה הז רודש ןויכמ :אילת אהב אהש ל"יו
יבג לע דמועה סננ תמגודב ,םימדוקה תורודה לש תוחכה לכ תא ול שי - וינפלש תורודה
.אחישמד אתבקע תא םיעמוש רבכש ןפואב ,הלואגל הכוז הז רוד אקוד ,ןכלו ,קנעה
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה אב פ"ש תחישמ)


אקוד וישכע אובי חישמש םישיערמ עודמ םעטה

("ןכאק ךיז לאז'מ זא ךיז טכאק'מ") ושיעריש םיררועמו םישיערמ עודמ םעטה םג והזו . .
- םישיערמו ,אקוד "ןילאגנ ןה דימ"ש ם"במרה ןושלבו ,אקוד וישכע אובי חישמש - הז ןינעב
לארשי םשב"ש ולאל םג עיגי הזשו ,הרידא הריש לש ןפואב אקוודו ,הז תא וקעציו ורמאיש
,תאז ורמאי םנושלב םגש "הנוכי

םהב לועפי הזש דע ,("ןרעהרעד") תאז וטלקיש ,םהילע םג לעפי ("גנאלקפא רעד") דההשו
הרות ירבד תרימא י"ע השדקתנש הפשה תא וא ק"הל תא ודמלש םדוק דועש ,תוררועתה
לכב ,םנושלב דיגהל רבכ ולכוי םה םגש - (שידיא) ט"שעבהמ ליחתמ ,וניאישנ וניתוברמ
,וישכע חישמ םיצור םהש ,םוקמו םוקמ

לודג שער לוקב הז תא דיגהל אלא ,אתוחינב תאז רמול וא הז תודוא בושחלו תוצרל קר אלו
- וישכע חישמ תא םיצורש הזכ ןפואבו טהלב הזב םיקסועש ז"יעו תויה - הרמזו הריש לוקבו
.וישכע אובי ןכא חישמש לעופ הז - תויחו רוא ךישממש רבא ומכ הז ירה

."ןילאגנ ןה דימו" ם"במרה ןושלבו
(הגומ יתלב - א"משת'ה אב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


יעיבשה רוד


ונלאגי אוהו

הזש תויה םעד ,ןיביבח ןיעיבשה לכד ,יעיבשה רוד ונתאמ א"ואכמ םיעבות הז הנהו . .
יפכ אלש רשפא םינינע המכבו ,ונתדובע י"ע אלו ונתריחב י"פע אל אוה יעיבשה רודב ונחנאש
אמויסב ,אחישמד אתבקיעב ונחנא םיאצמנש ,ןיביבח ןיעיבשה לכ הנה מ"מ ,וננוצר
םינותחתבו ,הניכש רקיע א"כ הניכש קר אלו ,הניכשה תכשמה רומגל - הדובעהו ,אתבקעד
.אקוד

יעיבשה תלעמ לכש ,יעיבשה רוד ןיא ךיז טניפעג'מ זא ועדיש ונתאמ דחא לכמ םיעבות הזו . .
יכ ,נ"סמ אל וליפאו םולכ ומצעל שפיח אלש 'יה ןושארה תגהנהש ,ןושארל יעיבש אוהש אוה
אוהש וניבא םהרבא תגהנה תמגודו .םלוע לא 'יוה םשב םש ארקיו ש"מכ אוה ונינע לכש עדי
טינ ,טייקכילט-ג ןופ טסואוועג טינ ןטראד טאה'מ סאוו רעטרע עכלעזא ןיא ןעמוקעג -
טאה ןטראד קידנעייז ןוא תיב ףלא ןופ 'יפא טסואוועג טינ ןוא טייקשידיא ןופ טסואוועג
תדמב דומילהבש עודיו ,אירקיו אלא ארקיו ארקת לא ןוא ,טייז א ןא טגייליגפא ךיז ןעמ
זא עדיל ךירצ מ"מ .ארקיו כ"בשותב שרופמ ירה הזב םגו .תומייק תואירקה יתש ,ארקת לא
רענעי זא ןהעז וטספראד .אירקיו רעד ןייז זומ ,ארקיו רעד ןייגנייא לאז םיא ליוו רע ביוא
ןופ טסואוועג טינ רענעי טאה טציא זיב זא םגה .ןעפורסיוא ךיוא ראנ ןסיוו ראנ טינ לאז
ונייה ,םלועה לא טינ ,םלוע לא ןעיירש לאז רע זא ןהעז וטספראד טציא רעבא ,טינראג
,םלועה לע טלושו לשומ תוקלאש אלא ,ומצע ינפב ןינע םלועו ומצע ינפב ןינע אוה תוקלאש
.דח אלוכ אוה תוקלאו םלועש םא יכ

והצק ספא מ"מ ,וניבא םהרבא תדובע דובעא ,רמאל ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ יכ ףאו
ונממו ןושארה ונארהש הגהנהה י"ע הז לע תוחכה ול ונתינו הזב בייוחמו א"ואכל ךייש
ונל ונתנו ךרדה תא וללס םהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונארהש הגהנהה ,ללכב דעו ,דע ךליאו
י"עו .ונליבשב ולגתנו ונתינ תוחכ המכש יעיבשה רודד תוביבחה אפוג והזו .הז לע תוחכ
'ירדמב דוע 'יהיו ,ירמוחהו ימשגה ז"הועב הטמל הניכש רקיע ךשמוי הזכ ןפואב הדובעה
ומכ וליפאו ןושארה םדאמ רתוי דאמ אשנו חישמב ש"מכו ,אטחה םדוקמ םג רתוי תילענ
אוהו ,םלבס וניבואכמו אשנ אוה ונילח תא רשא ר"ומדא ח"ומ ק"כו .אטחה םדוק 'יהש
ןדיד אלגעבו ונימיב הרהמב הנה ,ונתרצב הארש םשכ ירה ,וניתונועמ אכודמ וניעשפמ ללוחמ
הז לכ לבא .הרוא ןרקב ונדימעיו ,וידחי םג ימשגה תולגו ינחורה תולגמ ותיערמ ןאצ לאגי
והזו .ה"ב ס"א תומצעו תוהמב ונתוא דחאיו רשקיש - רתוי דועו ,םיוליג קר ןיידע אוה
לש ןקוליס ןינעו ונוקיתו אטחה ןינעו תומלועה תולשלתשהו תדירי לש הנווכה תוימינפ
רוא 'יהי י"נב לכלו המר דיב תולגהמ ונאיצוישכו .ה"בקד ארקי קלתסא 'יהי ז"יעש םיקידצ
(הלפתה חסונב אוהש ומכו) ,דעו םלועל ךולמי 'יוה 'וג י"נבו השמ רישי זא 'יהי םתובשומב
'וגו ךלמל 'יוה 'יהו םימייסמו .אימלע ימלעלו םלעל םיאק 'יתוכלמ 'יוה םוגרת ןושלב םגו
,םיקידצ לש ןקוליס י"ע השענ ז"כש ,ומשו 'יוה ןיב קוליח 'יהי אלש ,דחא ומשו דחא 'יוה
הנה ,ןעגנאגעגכרוד םינינע עלא יד ןיוש זיא'מ זא ןויכו .ק"מהב ןברוחמ םג רתוי השקש
א ןיא הטמל אד ן'יבר ן'טימ ךיז ןהעז הכזנו .יעיבשה רוד - ונב אלא יולת רבדה ןיא וישכע
.ונלאגי אוהו ,םיחפט הרשעמ הטמלו ףוג
(הגומ - א"שית'ה טבש ד"וי ,ינגל יתאב ה"ד רמאממ םיעטק)


"לארשי לכ ףוכיו"
טבש ד"ויל דחוימו בחרומ רודמ


רתויב הלודגה תורשקתהה
יברה םע םידיסח לש וז איה -

םישימח תואלמ םוי ,ט"לעבה טבש ד"וי ריהבה םוי תארקל
ונא ,א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש ותואישנל הנש
םירצק םינינפ םישימח לש דחוימ טקל הזב םיאיבמ
חישמו הלואגו תורשקתה ינינעב יברה לש 'קה ויתוחישמ

התיה ןמזמ רבכ יעבדכ תורשקתהה התיה םא" :רמוא יברה
וינייעמ שארב דמוע יברל תורשקתהה אשונ ,"הלואגה האב
דלונש דחא לכ"ש יברה רמוא כ"ומכ ,אוה רשאב דיסח לכ לש
דיחיה רבדה"ש ןויכו ,"רודה אישנ לש חילש דלונ הז רודב
ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש
איבהל ןוכנל הזב וניאר - "מ"ופב וניקדצ חישמ
דחוימב וללה םיאשונה לע תורבדמה תוחיש

רצק דחא עטק וב איבהל ונרחבש אוה הז טקל לש ודוחי
רשאכ ,םינשה רדס יפל יברה לש ותואישנמ הנש לכמ
םיעטק השלש ונאבה תונורחאה םינשהמ

דבלמ ,יברה י"ע והגוה-אל םבורב תוחישה
"הגומ" - םהב בתכנש תודדוב תוחיש

ןוכנהמו ,ולא םיעטקב קפתסהל ןיאש טושפ םגו ןבומכ
,ולוכ ןינעה תא פ"כע וא הלוכ החישה תא דומלל
בר רוציקב םיעטקה ואבוה העיריה רצוק תאפמו

י"שת

דח אלוכ - ה"בקהו יברהו אוה

אתיירואב ןירשקתמ לארשיש קר אל ,ונייה ,"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי"ש םשכ
ינשכ הניאש ,יברל םידיסח ןיב תורשקתהה םג ךכ ,שממ "דח" אלא ,ה"בוקב אתיירואו
םא יכ "קיספמ עצוממ" וניא יברהו .שממ "דח אלוכ" םישענ אלא ,םידחאתמה םירבד
.דח אלוכ - ה"בקהו יברהו אוה ,דיסח לצא ,אלימבו ."רבחמ עצוממ"

הצורש ימ ,אלימבו ,"שגרה" והז אלא ,תודיסחה תרותב שוריפב ךכ רמאיש יתיאר אל -
- .ול רשא ול יהי ,ומע חכוותהל הצור יניא - אלש ימו ,שיגרי - ךכ שיגרהל

יפכ ,ומצעב תוהמו תומצע והזש רחאמ - "עצוממ" תודוא אישוקל םוקמ ןיא אלימבו
.ףוגב ("טלעטשעגניירא ךיז טאה רע יוו") ומצע דימעהש
(תידיאמ םוגרת .הגומ - חספ לש ןורחא תחישמ)


א"ישת

!"שממ איבנ"

יזא ,"שממ םיאיבנ"ל ךייש םיימשג םינינע לע הנעמש ןקזה וניבר כ"שמ םיעדויש ירחאל
!"שממ איבנ" ותויהל אוה םיימשג םינינע לע יברה לש הנעמהש םיעדוי

הנעמ ןתיש רקיעה ,איבנ אוה ירה ,איבנ 'יהי יברהש ךרוצ שי םא .םיארייתמ םניא םידיסח -
.ונממ םישקבמו םילאוש םידיסחש םינינעה לע
(אציו פ"ש תחישמ)


ב"ישת

תולגהמ חורבל

,תולגה ןמ תאצל רבכ םיכירצש ןמזה והז ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה"ש ןמזה והז תעכ . .
תולגהמ - ןוזפחב ךליל וכרצוה םירצמ תולגב םא המו .אקוד ןוזפחב תאצל םיכירצ תולגהמו
חורבל שי וזכ תולגמ .ןוזפחב ךליל שיש יאדוב ,השקו הלודג רתוי הברה תולג איהש ,ןורחאה
תונובשח אלו ,ומצע םע קוסעי אוה םדוקש - םייטרפ תונובשח אל !תונובשח ללכ תושעל אלו
.רשפא קרש המ םע תולגהמ חורבל ,ןוזפחב תכלל אלא - םדוק ותיא קוסעל המב - ינשה לש
(ינימש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ג"ישת

םויה םג האור - הצורש ימ

יברה תא זא וארו ,ש"רהמ יברה ידיסח םש זא ויה .החכונו אנ וכל ,ע"נ יברה רמא םעפ
.ש"רהמ

:א"נ) רוועמ ,יברה לש ונושלכ ,"רעקניגולק"ה ,ערה רציהש אלא .םויה םג האור - הצורש ימ
.לכשה יניע תא (ררועמ
(חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת)


ד"ישת

ותרות דומילב תורשקתהה ןפוא

ךיז רע טאה םעד ןיא") ומצע תא חינה אוה הזבש ,יברה לש תודיסחה תא םידמולש ז"יע
תיבתכ ישפנ אנא" רמוא ה"בקהש םשכו ,ןארובל םימוד םיקידצ ירהש ,("טלעטשעגניירא
םתומצע לכב ,םמצע תא וחינה םיקידצ םג ךכ ,הרותב ומצע תא חינה אוהש ,"תיבהי
םג הלעמל הז אלא ,ימרגד אלבהמ רתוי הלענ קר אל ירה הזש - םהלש הרותב ,םתוהמו
,הדיחימ םג וליפאו 'יחמ הלעמל ,(ןוזמה י"ע האבש הכשמהה ,םיימינפה תוחכה םהש) נ"רנמ
הדיחיו הל וארקנ תומש השמח רמאמכ ,דבלב םש רשאמ רתוי אל איה הדיחי וליפאש ןויכ
םיקידצ לצא םג ךכו ,הרותב ומצע תא חינה ומצעב ה"בקהש הנווכה "יכנא" לבא ;ללכב
- םתוהמו םתומצע לכב ,םהלש הרותב םיאצמנ םמצעב םהש

דמול אוהש ,רמולכ ,ולש םצעה םע תאז דמול אוהו ,יברה לש תודיסח דמול אוהש ז"יע ירה
בשחתמ אל אוהו ,תולבגה אלל יברה לש ויתוכרדה יפל ךלוהו יברה לש תודיסחה תא
רשקתמ אוה יזא ,םיפיקמ תוחכה לש תולבגהה םע 'יפא בשחתמ אל אוה ,אוה ותנבהב
אל :םגתפכו) םש אצמנ אוהש ןפואב תודיסח דמול אוהש ןויכ ,םצעב םצע לש תורשקתהב
יזאו - יברה לש םצעה ונשי וז תודיסחבש ,(ותיא תדמול הרותהש אלא הרות דמול אוה קר
םצעב רתוי הלעמל אלא ימרגד אלבהב קר אל העיגמ השקבהו ,םצעב םצע איה תורשקתהה
.ול ךרטצמה לכב ,לובג ילב איה הכשמהה אלימבו ,שממ
(םיבצנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ו"טשת

המילש הלואג 'יהתש ונא םיחוטב

לעפתהל המ ןיא יזא ,ונרודבש וניבר השמה אוהש ,רודה אישנל םירושק רשאכש ,עדיל שי . .
ויתונקת לע הרימש ,ותרות דומיל י"ע איה וילא תורשקתההו ,םירתסהו תומלעה םושמ
.דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכילהו

טבה אללש ,וישכע םג 'יהי ךכ ,םירצמ תולגמ לארשי ינב לכ תא איצוה השמ ירה ,זאש םשכו
'יואר ,תמאבש ;המילשה הלואגה לא וז תולגמ ונתוא איצוי רודבש השמ ,תולגה ישוק לע
,הככ 'יה אל הז םינוש םינינעו תוביס דצמש אלא ,המילש הלואג תויהל םירצמ תלואג התיה
המילשה הלואגל תולגהמ אצנ ונאו ,המילש הלואג וז 'יהתש ונא םיחוטב וישכע לבא
.ונשארב וניאישנו תיתימאהו
(אראו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ז"טשת

תוקולא לש םצעה והז

רענ יכ" י"עש וזכ ,רתויב הלודגה תורשקתהה איה - יברה םע םידיסח לש תורשקתה . .
ןמאנ דבעו יתימא לבקמ לש לוטיב ,רענ לש ןפואב ויהי לוטיבהו תורשקתההשכו ."לארשי
והזש יברה לש םצעה םע ורשקתיש ,"ובהואו"ה 'יהי ז"יע ,לעופ לש םינינעל עגונב פ"כע
."דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא ,לארשי" 'יהי יזאו ,תוקולא לש םצעה
(ת"חמש םוי תחישמ ישפח םוגרת)


ז"ישת

הפונת תמחלמב ומצע תא קורזל

'יהי ריעצהש תעדל םיכירצ :טרפב ד"בח תדוגא יריעצ לשו ללכב םיריעצה לש הדובעה והזו
ןובשח ושעי אלשו ,אנושל שי םילייח המכו םהל שי םילייח המכ תונובשח ושעי אלש ,ףלאל
ומצע תא קורזל ךירצ אלא ,הנגה תמחלמב םעפ 'יהש יפכ המחלמה יסיסכט לש
.חצנ ןדידש םיחטבומ יזאו שפנ תוריסמ םע הפונת תמחלמב ("ןפראווניירא")
(הבאושה-תיב-תחמש תחישמ ישפח םוגרת)


י"חשת

לעופב תורשקתה רקיעה

תורשקתה קר אלו ,תורשקתהב םימלש תויהל םיכירצ "דוד תיב ילייח"מ תויהל ידכב
תירב) "ותירבב ונמאנ אלו ומע ןוכנ אל םבלו ול ובזכי םנושלבו םהיפב והותפיו" - רובידב
תויהל ךירצ לכ תישאר ,לעופב תויהל ךירצ ("עקאט") םנמא אלא ,(תורשקתה ןושלמ
.הבוח ידי ןיידע תאצל רשפא יא דבלב םירובידב ךא ,רבדל םג רשפא כ"חאו לעופבה

היה לוכי אוה וילאש יתימאה בוטה תא דיספמ אוהש תאז דבל יזא ,תורשקתהב רסח םאבו
עברא ורבע התע דע ל"זיראהמש ,ל"נה רופיס תארוהכו ,לארשי ללכל עגונ םג הז - אובל
רדעה דצמ לכה - הז ןמז ךשמב לארשי ינב ורבעש 'וכ תוריזגה יניינע לכו ,הנש תואמ
.הלואגה האב התייה ןמזמ רבכ ,יעבדכ התייה תורשקתהה םאש ןויכ ,ל"זיראהל תורשקתהה
(ינימש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ט"ישת

"לודג שוכר"ה ליחתהל ךירצ

'ימעוט"ה ליחתהל רבכ ךירצו ,(ישישה ףלאה ףוס והזש) תוצח רחא ישיש םויב התע םיאצמנ
'יהו ,לודג שוכרב "םעה תא הערפ חלשב יהיו"ה 'יה םירצמ תאיציבש םשכ יזא ;"וכז םייח
רחא רבכ הזש ןויכ ,וישכע םג ךכ - םשמ האיציה ינפל דוע םפקתב ויה ןיידע םירצמ רשאכ הז
"לודג שוכר"הו תוינחורב "לודג שוכר"ה ליחתהל רבכ ךירצ ,החנמה גלפ ירחאלו ,תוצח
.הבחרהב 'יהישו ,תוימשגב
(טבש ד"וי תחישמ ישפח םוגרת)


כ"שת

!?אוה הזש ךל תפכיא המ

,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" תודוא 'ארוק-לוק'ה תא םסריפ (ץ"יירהומ) יברהשכ
דחא לא הנעטב והשימ עיגה ..."אוה אוה" רשא ופיסוהו 'ארוק-לוק'ה תא םידיסחה וציפה
דועו ,'ארוק-לוק'ה תא םסרפל םידיסחל םישרמ ךיא !ןכתיה ןעטו ןילופמ "ןדיא עטוג"המ
?תאזכ הפסוה םע

ולאכ םנשי - אוביש םוי לכב םינימאמ ירה ונא ,בושחנו אוב - "דיא רעטוג"ה ול הנע
ירה כ"או - דבלב הבשחמב הבוח-ידי םיאצויש ולאכ םנשיו ,"ןימאמ ינא"ה תא םירמואש
ינניאש ימצעב עדוי ינאו ,חישמה ךניאש ךמצעב עדוי ךנה רשאכ יזא ,רבכ אצמנ חישמ
זיא סאד זא ריד טרא סאוו") אוה הזש ךל תפכיא המ זא - תויהל ךירצ ירה והשימו ,חישמה
!?("רע
(אשנ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


א"כשת

"דוד תיב תמחלמ"ב חצנל ךרדה

("ךיז ןגאזפא") ומצע תא קתנל :"תותירכ טג בתוכ" - איה "דוד תיב תמחלמ"ב חצנל ךרדה
,הרות יפ-לע םהילא תוכייש ול שיש םינינעמ 'יפאו םירתומה םירבדמ 'יפא ,םינינעה לכמ
וינינע תרמוא-תאז ,(נ"שו ,דכ תוכרב) "אימד ופוגכ ותשא" ,ותשא לש שוריפה ירה והזש
ופרח רשא"ד המחלמה תא חצנל ,דוד תיב תמחלמל עגונב םנמא ,הרות יפ-לעש םיימשגה
ןויכ רתוי השק המחלמ יהוזש ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" - רתוי דועו ,"'יוה ךביוא
םייטרפה וינינע לכמ תאצל לש ןפואב קר הז ירה , ,בכק תומבי) "והל תיא האובבד האובב"ש
םעטמ הלעמלש השודקד תוטש אלא ,םיילכש תונובשח אלל ,ירמגל ("םינינע ענעגייא")
.תעדו

תאצל - השודקב תויהל ךירצ קוידב ךכ ,אגת ילב הפצוח לש ןינע איה םתמחלמש םשכו תויה
.דוד תיב תמחלמל ("ךיז ןבעגעגרעביא") רסמתהלו םייטרפה וינינעמ ירמגל
(טבש א"י חלשב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ב"כשת

םדבל ושעיי םינינעה לכ

םהרבאל ןמדזנ "הליל" ארקנה ךאלמש ,"הליל םהילא קלחיו" בותכ םהרבא לצאש םשכ
םג אוה ןכ - "רושא הנחמב ךיו 'יוה ךאלמ אציו"ש 'יקזח ימיב םג 'יה ךכו ,ורובע םחלו
תרהט לע ךוניחב וניתדובע תא השענ ונאש ז"יעש ,"ישי עזגמ רטוח אצי"ד ןמזה ,הז וננמזב
לכב לעפיו ,ףוגב המשנ ,"ישי עזגמ רטוח אציו"ש ,הלעמלמ םדבל ושעיי םינינעה לכ ,שדוקה
."דחא םכש םלוכ ודבעל" םימעה
(חספ לש ןורחא תחישמ ישפח םוגרת)


ג"כשת

?וינע תויהל השמ לע לעפ המ

ינפ לע רשא םדאה לכמ וינע 'יה השמו" לע שרפמ ןקזה ר"ומדאש המ תוללכב םג והזו
,אחישמד אתבקעד רודב ("טקוקעגנייא ךיז טאה") טיבה השמשכש , ,בי ךתולעהב) "המדאה
יפכ כ"וכאעו שארב ללכב אצמנש ירמגל לכשה תלילש והזש ,םייבקע 'יחבב םהש ךיא הארו
םלצא אקודו ,המכחה תומצע ונינעש ןושאר לבקמ 'יה ירה אוהש וניבר השמ לצא 'יה לכשש
,אחישמד אתבקעד רודה יפלכ וינע 'יהיש וילע לעפ הז ,םימדוקה תורודבמ רתוי נ"סמ שי
.לגר םשב םיארקנש ולא
(טבש ד"וי תחישמ ישפח םוגרת)


ד"כשת

הדירי םוש ןיא תוימינפב

,"ןנע"ה םע רושק ועסמו וכוליה םאב יזא ,תולגה ןמזב וליפא ,ךלוה ידוהיש םוקמ לכב . .
לש ותוחילשב אוה ךלוה וניהש םוקמ לכלש עדוי אוהו ,וננוכ רבג ידעצמ 'יוהמש עדוי אוה
אל םאו" ,"ועסי" - "'וג ןנעה תולעהבו" רשאכש ,'יוה ןנע םע םירושק ויתועסמ ,ה"בקה
'ילע םה ויתועסמ ,תולגה ןמזב וליפאו טושפ שיא אוה םא םג יזא ,"ועסי אל" - "ןנעה הלעי
הובג הלוע ידוהי לש ותוטישפ ,עיגהל לוכי אל השמ וליפאש הזכ םוקמל עיגמ אוהו ,תידימת
וניבר השמו ,תומצעה תוטישפל העיגמ טושפ שיא לש ותוטישפש עודיכו ,השמ 'יחב לע רתוי
.טושפ שיא לש וז תוטישפב אנקמ

קר איה הדיריה - תולגה ןמז לש לפוכמו לופכ ךשוחב אצמנ וניהו ,תאז שח אל אוהש פ"עאו
.'ילעה ליבשב איה הדיריה לכ ,הדירי םוש ןיא תוימינפב .תוינוציחב
(פ"קיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ה"כשת

םינבר ...םג ואצמנ םהיניב

תביתכ תא ,תונברה תא ,("באשזד םעד") הדובעה תא לקלקי אוה ,אובי חישמשכש פ"עא
דחא ונשי ילוא לבא - לבלובמו "תוהמ סיוא" ירמגל 'יהי אוהו ,רוביחה תריכמ תאו רוביחה
ותלוכיבש ,דחא ותואל םיעידומ יזא ,אובי חישמש הצור אוהו ,ןלטב אוהש תואמ שמחמ
דובעי םאבו ,שמחמ דחא קר 'יהיש לעפי - שקעתי םאבו ,םישימחמ דחא קר 'יהיש לועפל
,לארשי ינב לכ ,ןייז ילכב - ואצי םינייוזמש ,"םישומחו"ב ינשה שוריפכ לעפי - השק רתוי
.הנש רשעו םייתאמ םירצמב םידורמ םידבע ויה םהש ךכ לע טבה אלל

'יקזח ד"ע ,ה"בקהב חוטבל - ןושיל םיכלוה רשאכו ,לעפתהל אלש הזכ ןפואב ל"צש אלא
םינבר תרמוא-תאז ...םג ואצמנ םהיניבש רושא הנחמ לכ [לע טבה ילבמ] ,'ה קזוח אוה ומשש
'מגהש יפכ ,בורה ("ןעוועג ראג זיא") 'יה םלצא ןכאש ,((חינמה) ןירדהנסהמ רמאש המודמכ)
'יה 'יעשיש ,ול רמא 'יעשיש המ עמש אוה אלא ,םהמ לעפתה אל 'יקזחו ,ןירדהנסב תרפסמ
.השמ ומכ םהל המדנ
(פ"שחא תחישמ ישפח םוגרת)


ו"כשת

דצה לע תונובשחה לכ תא םישל

פ"ע לכש 'יהנ ולכשש דע ,ע"וש פ"ע גהנתמ אוה וימי לכו תויה :ןועטל לוכי ידוהי הרואכל
ולכש תא ברעל לכוי אלש כ"א עודמ ,הרות פ"ע םה וידיג ה"סשו וירבא ח"מר 'יפאו ,הרות
?השודקד לכש אוה ולכש ירה ,ןוילעה ןוצר תא תושעל אב אוה רשאכ ומצע

התיה ,"םש ישנא דעומ יאורק"ו םיאישנ ויה םהש פ"עא :םילגרמהמ הארוהה הנשי כ"ע
,(השודקד 'יפא) םמצע םלכש תא ובריע םהש ןויכ ,םוקמ לכמ ,ל"נכ הרות פ"ע הנעט םהל
ךותמ תרבדמ הניכשש - וניבר השממ םיעמוש רשאכש ןויכ ,םילגרמה אטח כ"חא הזמ אצי
השמש יפכ תושעלו ,תונובשחה לכ תא דצה לע םישל םיכירצ ,תושעל םיכירצ ןכש - ונורג
.הוצמ
(חלש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ז"כשת

םיצנוק םושמ עדי אל חישמ

לע יל םושרת ?ןכשמה ידוקפ הלא - עבתי אלא ,םיצנוק םושמ עדי אל אוה חישמ אובי רשאכ
ודמליש תלעפ םידוהי המכ לע ...!!יברה לש םידיסח ויהיש תישע םידיסח המכ קתפ
...!!םיכרבמ תבשב םיליהתה לכ תא רמול ואוביש תלעפ םידוהי המכ לע ...?ת"תח
(ידוקפ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ח"כשת

..."םייארפ םירוצי"

הבושתל רתלאל" תודוא "ארוק-לוק"ה םע אצי ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכש ,דחאמ יתעמש
הזו תויה) "רעשטיוואבויל"ה ולא םה ימ ותוא לאשו ינשה תא שגפ דחא ,"הלואגל רתלאל
זא ,(םה ימ עדי אל אוה אלימבו ,אקירעמאל עיגה שטיוואבוילש זאמ םינש עברא קר היה
לוכי רחמש םינימאמה ("םיאורב עדליוו") "םייארפ םירוצי" םה שטיוואבויל ול הנע אוהה
.חישמ אובל לוכי שממ רחמ ,חישמ אובל
(ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


ט"כשת

ומצעב ה"בקהמ תאז עמושש יפכ

ונא םיכירצ ,ונרוד אישנל דע ,ארדו ארד לכבש השמד אתוטשפתאהמ הארוה שיש העשב
לע ותלמו וב רביד 'ה רבד"ש םושמ ,ומצעב ה"בקהמ תאז עמושש יפכ קוידב הזש עדיל
םיעמוש ונייהש יפכ קוידב ז"א לבקל ךירצ אלימבו ,םיאיבנה וידבע י"ע וירבד הליגו ,"ונושל
.המצע הרובגה יפמ תאז

םיעצבמ ונייה ירה ומצעב ה"בקה תאמ תאז םיעמוש ונייה םאבש (א"כס) ק"הגאב נ"שמ ד"ע
םוש אלל ,תומילשה תילכתב (הארוהה תא) תואלמל ךירצש ,וננינעב םג ךכו ,קוידה תילכתב
אלו ,"אל-תמא" םילימ יתשמ בכרומ אלתמאש םינורחאב אבומש יפכו - רבדב תואלתמא
.ךאל'טשפ דומלל אלש כ"וכאעו םיטשפ םוש הזב דומלל ןיאו ,הז םע חכוותהל
(האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ל"שת

ןוכשמל ה"בקה תא וחקל

ע"וה עסמה ןינעד ,םהיעסמ לכב הרדסה םויסב ש"מל תוכיישה והזש פ"אדב רמול שיו
שוריפ דוע שי לבא ,תולגב ונכשמתנש המ והזד ,תודעה ןכשמו ןכשמ 'יחב ונשיו ,תולגה
יכנא םירצמ תולג יבג ש"מכו ,תולגב םמע ה"בקהש ,ןוכשמל ה"בקה תא וחקלש ונכשמתנב
ןכשמה ידוקפ הלא והזו ,ויקולאו יוג אוה הלואגהו ,הלע םג ךלעא יכנאו המירצמ ךמע דרא
םמע ןכשמתנ ה"בקהד 'וכו ןכשמה י"עד ,םיה תנידמל הלעב ךלהש השאד ,תודעה ןכשמ
הרותב קסעה י"ע הבש ינאדפ וליאכמו ,רתוי הלענ יוליגל םיאב ז"יע ,םהיעסמ לכב ,תולגב
לב להא 'יהיש ,םלועה תומוא ןיבמ לעופב ינאדפ 'יהיש םילעופ ,רוביצה םע ללפתמו ח"מגבו
תאיבב תודעה ןכשמו ןכשמה ל"תעל הלגתיש ,יחצנ ןפואב 'יהיש ,חצנל ויתודתי עסי לב ןעצי
.שממ בורקב ונקדצ חישמ
(ינש רדא ו"או ,'וג ידוקפ הלא ה"ד רמאממ)


א"לשת

"'ה תואיצמ" אוה

תא ךירצ הזל - רתוי הלענו קומע ןפואבו ,רתוי תוריהמבו ,רתוי הלק 'יהת הדובעהש ידכ
דיגהל םכיקלא 'ה ןיבו םכיניב דמוע יכנא"ש ("וניבר השמ ןיירא טמוק אד טא") וניבר השמ
.טרפב ידוהי לכל ,"ךיקלא 'ה יכנא"ה תא ,"'ה רבד תא (םכל ךישמהל) םכל

םשכ אלימבו "ידבע" 'יה השמש ןויכ - ("השמ תרות" רמאנ) עודמ םיריבסמ ףכיתו . .
םדוקש הנווכה ןיאש א"בשרה שרפמו ,"ובר הנק דבע הנקש המ"ש דבעל עגונב םירמואש
תואיצמ דבעל ןיא הליחתכלמ אלא - ובר הנוק ןכמ רחאלו ,ע"פב תואיצמ אוהש ,דבעה הנוק
.ללכ ע"פב

הרסמו יניסמ הרות לביקש ךכ ידכ דע ,רתויב הלודג תואיצמו ,תואיצמ הנשי :השמ ז"דעו
אוה אלימבו ,'ה דבע ,דבע אוהש איה ותואיצמ לכ - ולש תואיצמה יהמ לבא ,'וכו עשוהיל
."'ה תואיצמ"

איה ותואיצמ לכ - קספה םוש הזב ןיאש ןויכ ,"םכיקלא 'ה ןיבו םכיניב דמוע יכנא" ןכלש
!("רעטשרעביוא רעד זיא תואיצמ עצנאג ןייז") ה"בקה
(םירופ תחישמ ישפח םוגרת)


ב"לשת

הלודג יכה אישוקה

יכה אישוקהו ,"תויעביאו תוישוק ץרתי יבשת" - תובית-ישאר הז "וקית"ש םירפסב אבומ
ןדיא ןרעטאמ וצ רועיש א זיא לפיוו" ,איה ץרתל ךירצ אוהש הלודג יכה איעביאהו הלודג
!?"תולג ןיא

בוטו החמשב םתוא איבמ אוהו !תולגהמ םידוהיה תא איצומ ה"בקהש ,אוה ז"ע ץוריתהו
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"לארשי ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ,בבל
(ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


ג"לשת

770 לגרל 'ילע

ולעש ולא לכש ,תיבה ןמזב 'יהש המ ד"ע אוה ירשת שדוחל ןאכל םיאב םיחרואהש המ . .
הלודג הוצמה םהל התיה ז"יעו ,םילשורי יבשות לצא חראתהל וגהנ םילשוריל םילגר שלשב
ואציש ולאל דע ,לבת יוצק לכמ םיעיגמש םיחרואה םנשי הפ םג ז"דע ,םיחרוא תסנכה לש
תסנכהה תא רהמי הז םיחרוא תסנכה תוצמ תא םתיא ומייקיש ז"יעו ,איסורמ הנורחאל
דע ,תולגהמ ידוהי לכ איצוי אוהש ,ונקדצ חישמ תאיב י"ע 'יונבה םילשוריב םיחרוא
.שממ בורקב ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב "םתיא םבהזו םפסכ"ל
(וניזאה פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ד"לשת

ולכש תא רוסמל ידוהימ םיעבות

ז"יע ,נ"סמד ןפואב ,ןובשחו שארמ הלעמל אוהש ידי לעש ,שאר תא אשת י"ע ךשמנ ז"כ . .
רמול ךירצ אל ז"ע יכ ,שארמ הלעמל ומצע תא דימעמש הנווכה ןיאו ,ןמה תריזג תלטבתמ
ומצע שארה תא הלעמ ונייה "שאר" תא אשת רמואש תויהו ,םתס אשת אלא שאר תא אשת
ןאכ ןיאש ןויכ ,לכשהמ הלעמל ןינעה תא תחקל ונממ םיעבותש הנווכה ןיאו ,שארהמ הלעמל
תא אשת אוה ןינעה אלא לכשהמ הלעמל ומצעב הזש ןויכמ "אשת"ל םיכירצ אלו שודיח לכ
ולכש רוסמל ידוהימ םיעבותש והזו ,לכשהמ הלעמל ל"צש ןבוי ומצע לכשבש א"ז ,שאר
.לכשהמ הלעמל ל"צ ןאכש ולכשב בושחלו
(םירופ ןשוש ,אשת פ"ש תחישמ)


ה"לשת

תומחלמ תא חצנל חכה

אוה ,"ויבא דודכ . . הרותב הגוה" הליחת 'יהי רשא ,דוד תיבמ ,םדו רשב 'יהי חישמ . .
רש - 'יורצ ןב באוי תא חלשו הרות דמלש ךלמה דוד ומכ ,"דיא רעשינלטב" ומכ הרות דמלי
הדקפמ"ב תבשל וילע 'יה ןכ םא ,ךלמ 'יה דוד ירה :ןיבהל ךירצ הרואכלד .המחלמל - אבצה
,כ"פעא ?'וכו תוינכות תושעלו ,(ןאכ הזל םיארוקש ומכ "ס'רעטראווק-דעה") "תישארה
תוכרב) "הלעבל השא רהטל" ,הרותה דומילב - המחלמל אצי באוי רשאכ קוסע דוד 'יה המב
ויניינע לכ תא בזע אוה ,הלעבל הרוהט איה םאה לואשל 'ינע 'ידוהי העיגה רשאכש ,
.אל וא הלעבל הרוהט איה םאה הכלה קוספל ידכ ,'וכו םירפסב לכתסהו

שדחל ידכב אלו) "הלעבל השא רהטל" לש ןפואבו ,הרותה דומילב קסע דודש י"עו . .
תורנ הקילדמ הנטק הדלי רשאכ ז"דעו ,תומחלמב חצנל באויל חכה ןתינ - (...'וכו םישודיח
.חצני אוהש ,'ה תמחלמ םחולש דחא ותואל חכה תא ןתונ הז ,תבש
(האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ו"לשת

!תונייעמה תצפהב םויה תישע המ

ול קיצמ אוהו ,ולש דיסח לכ ךותב אצמנ אוהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש חילשה ונשי
,םויה תישע המ :ויפלכ ןעוטו ,םולחב וילא אב אוה זא םדרנ אוה םאבו ,("םיא טעקרוט")
!תונייעמה תצפה ליבשב ,םושלשו לומתא
(ינש רדא ח"הבמ להקיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ז"לשת

אקוד רובידב - "ךלמה יחי"

,םכילע ינוכילמתש ידכ תויכלמ ינפל ורמא" רמוא ה"בקהש המ םע רושק ה"רד ןינעה . .
לש םינינעה תשלש ירה והזש ,"רפושב המבו ,הבוטל ינפל םכנורכז הלעיש ידכ תונורכז
;השעמו רוביד הבשחמ

עגונ אל הרתכהל עגונב ירהש ,רובידה ןינע אוה תויכלמו ,השעמה ןינע אוה רפוש תעיקת
. ."ךלמה יחי" םירמואש ,אקוד רובידה ןינעב אטבתמ הזש לוטיבה ןינע אוה רקיעה ,הבשחמ
.הבשחמה ןינע אוה תונורכזו
(ה"רד םוי תחישמ ישפח םוגרת)


ח"לשת

הבושתל הכחי אל חישמ

!םתלדיגש םילודיגה םה ןכיה לאשי אוהו ,ונקדצ חישמ עיגמ הנה הנה :רקיע הז םגו דועו . .
אוה הנה - "הז רמואו ועבצאב הארמ"ה היהי אוה אלא ,דבלב הבושת לע ךמתסי אל אוהו
ץראמ ךתאצ ימי"ב היהש המ תמגודב "והונאו ילא הז" רמול םתוא וניכהש הדליה וא דליה
."הלחת והוריכה םה"ש "םירצמ
(בקע פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ט"לשת

...אובל רבכ לוכי חישמ

ויתודוא ובתכי ,אובי חישמ רשאכש ,(םילודג לש םמשב) םידיסח לצא רמול םעפ וגהנ
.םינותיעב

;רסוה םג הז בוכיעו העינמ רבכ כ"או ,םימעפ כ"וכ םינותיעב רבכ ובתכ חישמ תודוא יזא
...אובל חישמ רבכ לוכי
(ןויס 'גל רוא תחישמ ישפח םוגרת)


מ"שת

!הפירש תרעוב

הליחתבש - "רדס" תושעל דמענ אל אוהש ,םדא ינב עבטב םיאור ,הפירש תרעוב ל"ר רשאכ
אצמנ אל םשש הינשה הריגמל אוה ךלוה כ"מחאלו רקי רבד חנומ הבש הריגמב שפחל ךלוה
אוה ה"בקה עיבטהש יפכ םדא ינב עבט אלא - בושח רבד םג ךא (םדוקה ומכ) רקי כ"כ רבד
,"הנצימחת לא ךדיל האבה הוצמ" דימ יזא הפירש תרעובשכש ןויכמ ,"ודיב אבה ןמ חקיו"ש
רמואש יתימא קדצ ןובשח 'יפאו ,םייתימא יתלב תונובשח - תונובשח בושחל לוכי רשאכ םג
עגונ הז ןיאו ,"םורח תעש"ל עגונ אל הז ,םנוקיתכ םינשב - הנוש ןפואב ל"צ 'יה רדסהש
םתאו"ל םייואר ויהיש הצורו תולגה לש םינורחאה םיירישה תא ףרוש ה"בקה הב העשל
ואיצומו דחא לכ דיב זחוא ה"בקהש שרפמ י"שרש ומכו "לארשי תיב דחא דחאל וטקולת
הז תאו ,ודיל עיגמה רבד לכ - ודצמ םג הנכה איהש וזיא תויהל הכירצ םנמא ,תולגהמ
י"עו ,םידוהי םניא םג הז תא וארישו ה"בקה לש ומש תא שדקל ןמזה רבכ עיגהש םירמוא
ומשל עגונב ףקותה לכ םעו בקעי ןואג םע ךתאצב ידוהיו ךילהאב ידוהי 'יהיש י"ע - ?הז המ
,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,םירצמ תולגמ ואצי םתוכזבש םינינעה לכו ונושלו ושובל
.תומילשב הז תא עצבל חכה תא ונתנש יאדוובו
(ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)


א"משת

...'יהיש ךיא ומצעל ןנובתי

,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םכותבו "רפע ינכוש וננרו וציקה" 'יהיש ךיא ,ומצעל ןנובתי רשאכ . .
חקי אוה ,"יתלדיגש םילודיג ואר"ה תא ה"בקה ינפב וא חישמ ינפב דימעהל ךרטצי אוהו
ךשמב לעפש תולועפה לע עיבציו - תולועפה ךרד תוכייש וילא ול שיש דחא וא ולש דימלת
- "יתלדיגש םילודיג ואר" רמאיו ,הנש םיעבשה

ךיא ומצעל ןנובתי רשאכ - תוקדצהה לכ םע ומצע תא קידצמ אוה ללכ ךרדב םא םג יזא
איבי הזש תפסותה ןבומ ירה - ויתולועפ לע עיבציו ותוא חקי ר"ומדא ח"ומ ק"כ ףכיתש
.ותדובעב
(חלשב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ב"משת

"ואנ חישמ" תמאב שקבלו תוצרל

- "ואנ" ,דימו ףכית אובי ונקדצ חישמש םיעבותו ןחלושה לע םיקפודו םישקבמ ויה י"נב םא
- ונקדצ חישמ אובי רשאכו ,תבשה םויב וליפאו ,"ואנ" ונקדצ חישמ תאיב רבכ םילעופ ויה
"תישילש הדועס" תנכהל עגונב אישוקהו ,ןימוחתה ןינעל עגונב אישוקה תא רבכ ץרתי
!"הכלמ הולמ" תדועסו

אוה ירה ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירש םידליהש האור רשאכש דבלב וז אל :תרמוא תאז
!"ואנ" אובי ונקדצ חישמש תמאב שקביו הצרי אוהש הנווכה אלא - םהלש הרישל ףרטצמ

יפכ םייסנו (:ךויחב ריטפה ,עגרל קיספהש ירחאלו ,דאמ וניצרה א"טילש ר"ומדא ק"כ ינפ)
תיב הנביש ךינפלמ ןוצר יהי" ,"ןמא רמאנו לאוג ןויצל אבו" :םייסל םיליגר "םידיגמ"הש
."ךתרותב ונקלח ןתו ונימיב הרהמב שדקמה
(ארקיו פ"ש תחישמ)


ג"משת

חישמ תארקל דוקרנו אוב

,תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרודש תוחכוהו תויאר איבהל ךרוצ ןיאש פ"מכ רבודמכ
הכזי הז ונרוד אקודש רבדה םעטו .הדיתעה הלואגה לש ןושארה רוד - אליממ ךרדבו
,"סננ" ותויה םע :רמולכ ,קנעה יפתכ לע דמועה סננ תמגודב אוהש ןויכמ - הדיתעה הלואגל
זאו ,"קנע"ה רשאמ רתוי קוחרמל "סננ"ה האור - ופתכ לע ודימעמ "קנע"ה רשאכ ירה
- ןכלו ,("ונקדצ חישמ טייג טא") ונקדצ חישמ אב הנהש האור אוהש "קנע"ל "סננ"ה רמוא
ןגעקטנא ןצנאט ןייג רימאל") ונקדצ חישמ תארקל דוקרנו אוב - "קנע"ל "סננ"ה רמוא
!("ן'חישמ
(אב פ"ש תחישמ)


מ"דשת

איהש הפש לכב קועצל

קעוצ אוה םא עגונ אלו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" ,"תולג יאלאד" קועצל חרכומו ךירצ ידוהי . .
."יתמ דע" - שדוקה ןושלב וא ,תילגנאב וא תיסורב

,תוימינפב ךכ שיגרהל ךירצ אוהש כ"וכאע אלא ,הפב רובידב תאז קועזל ךירצ אוהש קר אלו
'ישע) לוכיבכ חירכמ אוהש דע ,ולש צ"מותה םויק י"ע - לעופב השעמב ז"א איבהל כ"וכאעו
.אובי חישמש ('יפכ ןושלמ
(ר"דא ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ה"משת

ןורחאה רוד והזש תפסונ החכוה

ונא םיאצמנש רמוא ידוהי רשאכ :"ךחישמ תובקע ופרח רשא" צ"מות ירמוש םידוהי םנשי
םהש דעו ,תאז לובסל םילוכי םניא - "ונלתכ רחא דמוע הז הנה" ,"ךחישמ תובקע"ד ןמזב
תובקע" ףרחל - וז חורב לארשי ידלי םיכנחמש אלא דוע אלו !הזמ םיגעולו םיפרחמ
.ןלציל אנמחר ,"ךחישמ

י"ע "ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד בצמ 'יהיש רעשל םילוכי ויה אל הנש םינומש ינפל . .
תפסונ החכוה הוהמ - שחומב תאז םיאור ולא ונימיבש הדבועה ,כ"או ,צ"מות ירמוש םידוהי
זאש ,שממ ןורחאה רוד ,ל"נה החישב רבודמ ויתודואש ינשה רודה ןכא אוה הז ונרודש
תיאר םא" :ל"זחב שרופמכו ...!"ךחישמ תובקע ופרח רשא"ד ןינעה תא םג רובעל םיכירצ
!"חישמ לש ולגרל הפצ ףדגמו ףרחמ רוד רחא רוד
(הרש ייח פ"ש תחישמ)


ו"משת

ונרודב חישמ אוה ונרוד אישנ

.רודה ישנא לכד אישנה אוהש ,ונרוד אישנ ,רודה אישנ לש חילש דלונ הז רודב דלונש דחא לכ
.לעופב ותוחילש יולימב ולש בקב ויתוחכ רשע תא לצנל חילשה לע כ"מחאל

"חילש" לש אירטמיגה) "חישמ"ד ןינעה הלגתמ ,ויתוחכ רשע תא לצנמ חילשה רשאכו
אוהש דע ("'וכ תירב ינב םתא המ") חלשמל המודב אוהש ךיא הלגתמ ,((תוחכ) רשע דועו
לכ םע ,חישמ אוהש ,ונרוד אישנ - (ותומכ םדא לש וחולש) חלשמה םע דחא רבד השענ
אוה חישמש דע ;לארשי העורו גיהנמ (ג ,רחבנ (ב ,חושמ ןושלמ (א :חישמבש םישוריפה
םא ("ןבאה טינ לביאראפ ןייק לעוו ךיא") תמוערת םוש יל 'יהת אלו ,אישנב טושפה שוריפה
'יה ונרוד אישנש - תואיצמה ןכא יהוזש ןויכ ,וטושפכ ונקדצ חישמ אוה ונרוד אישנש ושרפי
.ונרודב חישמ אוהו ורודב חישמ
(הרות תחמש ליל תחישמ ישפח םוגרת)


ז"משת

תמאב הלואגה תא שורדל

ועבתיו ושרדיו ושקבי י"נב לכש ךרוצה - אוה הלואגה תא ןיידע בכעמש דיחיה רבדה
!המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל ה"בקהמ

ןושלכ ,'וכ םינפ תדמעה לש ןפואב אלו ,תויתימאב תויהל הכירצ וז העיבתו השירדש ,טושפו
,ונייה ...החמשב אוהש ובשחי םיאורהש ידכ ("ןקאב יד ןפיינק") םייחלה תא טובצל :םלועה
.תויתימאב איה העיבתהו השירדה םג ,זאו ,תמאב ול עגונ תויהל ךירצ הז ןינעש

אלממ יאדוב יכ ,'וכו הלעמ לש ד"בל תכלל ךרוצ ןיא - וזכ העיבתו השירדב םיאב רשאכו
.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא איבהל לארשי לש םתעיבת תא ה"בקה
(הכונח תאז ,ץקמ פ"ש תחישמ)


ח"משת

"ךלמה יחי" :הזרכהה תלועפ

תיב תוכלמב םג וניצמש יפכ) "ךלמה יחי" םיזירכמ םעהש - ךלמה תרתכהב םג שגדומכו
.ךלמ לש םייח ,ךלמה ייחב איה םעה תלועפש םג שגדומ הזבש ,(דוד

י"ע רודה ישנא לכל ( . . הנשב הנש ידימ) םייחה ןינעב הפסוהה ד"ע ליעל רומאה לע ףסונ . .
ליעל רומאכ ,רודה אישנ לצא םייחה ןינעב הפסוה םילעופ רודה ישנא םג ,ירה - רודה אישנ
."ךלמה יחי" הזרכהה ןינעב


"ךלמה יחי" םיזירכמ םעה

:תוטושפ תויתואבו

הנכותש ,"ךלמה יחי" םיזירכמש םעה תלועפ י"ע (םג) םייחה ןינעב תירקיע הפסוה ל"צ . .
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - רפע ינכוש וננרו וציקהד ןמזה עיגה רבכש - וז הזרכה לש
!אחישמ אכלמ דוד וננרו וציקהד דעו

םיברקמ ז"יעש ,"יתמ דע" זירכהל ךרוצה ד"ע אחישמד אתבקעב םישיערמש המ םג והזו
אוביש] הלואגה לע השירדהו השקבה ,'יפצה תשגדה לע ףסונש ,ל"יד - הלואגה תא םיזרזמו
,םדו רשב ,חישמה ךלמה הנה ,הז רמואו ועבצאב הארמד ןפואב ,שממ לעופב ונקדצ חישמ
ןכותה םג וז הזרכהב שי ,["לארשי יחדנ ץבקיו 'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי" ם"במרה ד"ספכ
.אחישמ אכלמ דוד תאיב םילעופ ז"יעש ,"ךלמה יחי" - הרתכהה ןינעד

:רקיעה אוה השעמהו . .

,"יתמ דע" השירדהו השקבה םג ללוכ - "וניתדובעו ונישעמ" תא םילשהלו םייסל שי
. . תויחו החמש םע הרושקה ,הלודג יכה תוזירזב - אחישמ אכלמ דוד "ךלמה יחי" הזרכההו

םינהכ"ו ,"אוה ןהכ םכיקלא" - ה"בקה לצא תוזירזהד "הנשיחא"ה לוכיבכ םילעופ ז"יעש
םוקמה ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית ,הלודג יכה תוזירזב י"נב תא לואגל - "םה ןיזירז
."ןיע ףרהכ
(הגומ - ןסינ תחישמ)


ט"משת

...חישמל הרירב 'יהת אל

ימע ,םלועה לכש ולעפיש דע ,שממ לעופב תושעל ליחתהלו "תופפכ"ה תא ריסהל שי . .
'יהיו ,ונקדצ חישמל הרירב 'יהת אל ,זאש ,הלואגל רבכ םינכומש וקעציו וזירכי ,'וכ ץראה
.דימו ףכית שממ לעופב אובל (לוכיבכ) חרכומ
(ןושחרמ א"י ךל ךל פ"ש תחישמ)


נ"שת

יחצנ ןפואב ףוגב המשנ

ואציו ז"נפלש תורודה ךשמב ורבעש המ לכ ירחאל ,הלא ונימיבש ,טושפ םגו ןבומ . .
םינינע דוע ןיא ,(יעצמאה ר"ומדא ישורדב םג אבומכ) םייוצר-יתלבה םינינעה לכ תבוח-ידי
הנשי ,אלימבו ,("'וכ ירקיא 'יגרדמ ליפנד ןאמ"ד ןינעה תלילש םג ללוכ) 'וכ הדירי לש
.יחצנ ןפואב ףוגב המשנ - "ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" - השמ לש ותואיצמ

- "אובת אל המשו ץראה תא הארת דגנמ יכ" עובשה תשרפ ףוסב ש"מל עגונב ז"דעו
ל"זרדמב אתיאדכ ,רודה ישנא לכב ןכ לעפנש ,אלא ,דוע אלו ,ץראל וניבר השמ סנכי וישכעש
.ומע דחי ובושיש השמ לש ורודל עגונב
(הבוש תבש ,וניזאה פ"ש תחישמ)


א"שנת

םכתלכיב רשא לכ ושע

יכה ההימת תררועתמ - הז ןמזב (דחוימב) הלואגה ןינע תשגדה ד"ע ליעל רומאה פ"ע
לעופב ונקדצ חישמ תאיב ולעפ אל ןיידע - םינינעה לכ לע טבה ילבמש ןכתיה :הלודג
!ללכו ללכ ןבומ וניאש רבד ...!?שממ

עגונב יאכז ןמזבו ,דחיב לארשימ (תוירישע כ"וכו) הרשע םיפסאתמש - תפסונ ההימתו
,םלצא ךרפומ אלו ,דימו ףכית חישמה תאיב לועפל םישיערמ םניא ,כ"פעאו ,הלואגהל
אל םייתרחמ םגו ,ונקדצ חישמ אובי אל רחמ םגו ,הז הלילב אובי אל חישמש ,ןלציל אנמחר
!!ןלציל אנמחר ,ונקדצ חישמ אובי

םיקעוצו םישקבמו םינווכתמ ויה וליאו ,'וכ יוויצה ינפמ ז"ה - "יתמ דע" םיקעוצשכ םג
!!אב 'יה רבכ חישמש יאדובו יאדוב ,תמאב

,לעופב חישמה תא איבהל ולעפיו תמאב וקעציו ושיערי י"נב לכש ידכ תושעל ינלוכי דוע המ
- רקיעו דועו ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,'יארהו ,ליעוה אל ,התע דע השענש המ לכש ירחאל
.םשה תדובע ינינעב ימינפ תולגב

םהש םינינע - םכתלכיב רשא לכ ושע :םכילא ןינעה רוסמל - תושעל ינלוכיש ידיחיה רבדה
דימו ףכית ונקדצ חישמ תא לעופב איבהל - ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב
!שממ

,ה"בקה לצא לועפל םיחרכומ םהש "ושקעתי"ש לארשימ הרשע ואצמי ס"כוסש ר"היו
וננוועל תחלסו (ןכלו ,אתוילעמל) אוה ףרוע השק םע יכ" ש"מכ - ה"בקה לצא ולעפי יאדובו
.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגה תא לעופב איבהל - "ונתלחנו ונתאטחלו

ןתיל הוצמ-תוחילש םכמ א"ואכל ןתאו ףיסוא - ילש הלועפה י"ע רתוי דוע זרזלו רהמל ידכו
."הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ו ,הקדצל

.םכתלכיב רשא לכ םתא ושעת אבהלו ןאכמו ,יתישע ילש תא ינאו

אוהו דועו ,תושעל דציכו תושעל המ הצע וסכטיש ,השלש ,םינש ,דחא םכמ אצמיש ר"היו
ךותמו ,שממ דימו ףכית ,שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהתש ולעפיש - רקיעה
.בבל בוטו החמש
(הגומ - ןסינ ח"כ תחישמ)


רודה ישנא לכל םסרפל

אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב הנימו רחב ה"בקהש וניכזש ,רודה ישנא לכל םסרפל םיכירצ
ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ הלענ ךרעב אלש
תגהנהל עגונבו ,תווצמו הרות ינינע לכב ,הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע
,"(םימש םשל ויהי) ךישעמ לכ"ו "(והעד) ךיכרד לכב"ב םג ,תיללכה םוי-םויה ייח

(חישמ) הז הנה" שממ דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש 116האובנה - תירקיעה האובנה - דע
."אב

ףכית האב הלואגהש הנורחאל םירבדמש ךכ לע םילאושש הלאשה לע הנעמ םג ונשי ז"פעו . .
ינב וביגי דציכ ;ךכ לכ הקלח הרוצב חילצהלו רובעל הז לוכי דציכ :הרואכל - שממ דימו
ילוא ,שודיח הלואגה ינינע ויה וליאש ,אוה הנעמהו !?ךכ לע םלועה רמאי המו ,הז לע תיבה
רבכ וליחתה הלואגה ינינע לכ אלא ,רבד שודיח הניא הלואגהש תויה לבא ;הלאשל םוקמ 'יה
ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ רבכו ("הלחתבכ")
!שממ דימו ףכית האב הלואגה רשאכ אלפ 'יהי אל - ("הלחתבכ ךיצעויו" 'יחבב)
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - םיטפוש פ"ש תחישמ)

__________
.ד-גנש 'ע םירצק ז"הדא ירמאמ האר - תואדוב והזש ,איבנ רותב אלא טפושו םכח רותב קר אל (116


ףקותה לכב הלגתנ ונרוד לש חישמה

רמאנש הזה םלועב ויפ קוחש אלמיש םדאל רוסא" ירה ןכתיה - ןועטל םיליחתמש המו . .
ומצעב זירכה אוהו ,ינימשה רוד ,"זא" ונינע ונרוד אישנ ירה - ?"וניפ קוחש אלמי זא
ועבצאב הארמ" ,"אב הז הנה"ש םסרפל הרוהו ,ךכ לע רזחו ,הויצו ,"הלואגל רתלאל"
ףיסוהל קר ךירצו ,(לתוכב קדסמ ותוארל רשפאש ,"ונלתכ רחא" קר אל) "הז רמואו
קוספב ירה - קוחש ךייש אל ז"הועבש המו ,םיחצחוצמ רבכ םירותפכהש ןויכ ,"ןכה ודמע"ב
ןויכמ לבא ,ונקדצ חישמ יוליג םדוק עגר רבודמשכ - םירומא םירבד המבש ,שרופמ
תושר קר אל שי ,אליממ ,ףקותה לכב הלגתנ אוהו ונרוד לש חישמה היה ונרוד-אישנש
!"קחצי"ו "ףסוי"ד םינינעה לכ םנשי אלא ,"הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי"ל
(לולא א"י ,'ד םויל רוא תחישמ ד"רמ עטק)


ב"נשת

חישמד תולגתהה הנשי

ינינע לכ ומלשנו ומייתסנ רבכש ,ונרודבש חישמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוה פ"עו
תועינמה לכ ולטבתנ ולא ונימיב ,ירה ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל םינכומ םידמועו הדובעה
וישכעו ,חישמד תולגתהה םג (אלא ,חישמד תואיצמה קר אל) הנשי ,ןכש ןויכו ,'וכ םיבוכיעהו
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ לבקל קר םיכירצ
(הגומ - ןושח-רמ י"ח ,אריו פ"ש תחישמ)


וישכע ראשנש דיחיה רבדה

'א" ,"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע
תעדוה יפ-לעו ,"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה
ומייס רבכש ,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ח"ומ ק"כ לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא
ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא
לארשי לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ
!תולגהמ
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - הרש ייח פ"ש תחישמ)


חישמה תומי - הלא ונימי

תא חותפל" קר םיכירצו ,וישכע םיאצמנ םהבש - חישמה תומי - הלא ונימיב טרפבו
,י"נב לכו ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגה רבכ תאצמנש םיאור זאו ,"םייניעה
בסהלו תשגל" םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב םינכומ ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"
לחה ,בוט לכבו םימעטמ לכב ךורע ןחלוש ,("שיט םוצ ךיז ןצעז ןוא ןייגוצ") "ןחלושה לא
ץראה האלמ" ,"'ה תא תעדל" ,רקיעו דועו ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיול ,הלואגה ינינעמ
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד
(הגומ - ולסכ ף"כ-ט"י יאצומ תחישמ)


ד-ג"נשת

!דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


תותיחנ ישגר לש ךיבסת

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

.הניו ירויג תשרפ םע הרצה הלחה ,רבדה תרמוחל החכוהכ . . [:*"ידוהי והימ"ל עגונב] .א

םתגלפמ םשב ,הז רוד םשב קר םירבדמה לאמשל 'יפא הפרח ,לארשי םעל הפרח וז ירה -
םשב רבדמ אוה יכ וירבדב שיגדמה יתד ידוהי אוה רבדמה רשאכ הפרח וזש כ"וכאע ;דבלב
,הרותה ךפיה ,ה"בקה ךפיה םהש םינינע רבדמו ,יניס רה דמעממ לחה םייתדה םידוהיה לכ
.וטושפכ תוימשגב לארשי םע לש ומויק ךפיה ,תוצמה ךפיה

תשורחה תיב" תשרפ הלחה יזא - עיגהל םילוכי םירבדה ןכיה דע חיכותש 'יארב יתצפח
:םידיקפת ינש םנשי הז "תשורח תיב"ל .הניוב "םירויגל

אלש י"אל םיעיגמ םה רשאכ תויעבב ךוסחל ידכש םיוג םיענכשמה םישנא םש םנשי ,תישאר
.םידוהי םהש ורמאי הליחתכל אלא ,םיוג םהש ורפסי

- הרות פ"ע אלש רויג םהל םישוע ,םידוהי םהש ורמאיש םהילע לועפל השקש ולא ,תינש
פ"ע םישוע ןכ םהב םידדוב םירקמ דבלמ - םילק םייח םהל תושעל ךירצ תאז לכב ירהש
.הרות

:םהל יתרמא .ךכב םיקסעתמה תומש תא רוסמאש ושקיב ןודינב שערה לחהש העשב .ב
םיעדויו ,"ומות יפל חיסמ" לש ןפואב ורביד םתיאש הניומ ועיגהש םיוג י"אב םויכ םיאצמנ
.םתבותכו םתומש תא

םתא עודמ :םענכשו םמע רבד - הניוב לארשי תלשממ לש גיצנ רותב ימ םיעדוי םיוג םתואו
ץראל וסנכת ךכו ,םכתא ומשרי ךכ ,םידוהי םכניהש הליחתכלמ ורמאת ,תויעב םיכירצ
.לארשי

,הסנרפ שי ךל :בישקת - ול יתרמא .ל"נה םיוגה תומש תא רוסמאש ז"כב ושקיב םה ךא
דחפמ התא הללגבש הביסהו ,הרקמ לכב םש ךתוא וריאשיו ,דרשמ ךל שיו י"אב בשוי התא
םושמ אלא - הסנרפ אלל ראשתש ללגב אל - איה "ידוהי והימ" תריזג תודוא והשמ תושעל
קוח תקיקחב) לארשי ללכ תא המירש הז אוה אלש וילע ורמאיש הז תויהל הצור אל התאש
םינתונש דובכהמ והשמ דבאל לולע ךנה ,(קוחה קקוחמד) הז ראות אלל ראשת םאו ,(הז
...ךל

יפכ) הזה יוגה תא ופדרי כ"מחאל ירה !ל"נה יוגה והימ ךל רמוא ינאש הצורש הז התאו
ואציש ולא רשא - םיתמ יחותנו ןמית ידלי ,ןרהט ידלי תושרפב - םינינע כ"וכב 'יה רבכש
.('וכו 'וכו םידליה ךוניח ,הסנרפב תורורצ תורצמ כ"חא ולבס ,םינינעה םתוא לכ תא וליגו

לכב וב ךומתת הגלפמהו חטבומ ודובכ ,החוטב ותסנרפש ידוהי רותב התא :ךמצעב עגה
,הזל הביסו הליעל קוקז התאש ריבסמו ,הזב לועפל דחפמ התא ,תאז לכ תורמל - םינינעה
ןכומ ךניא תאז אלולו ,תסנכב בור שיש חוטב תויהל הצור התא ,ךתחלצהב חוטב תויהל ךילע
,("שזיטסערפ") ךלש הרקויה לע ןוכיס תחקל

אדוול ךליש הז אוהש ,רקש רבד רמא אלו ןויסנב דמעש יוג אוביש הצור ךנה אסיג ךדיאמו
...!םידוהיכ ומשרייש םיוג ענכשי אלו רקשי אל הניול חלשנש ידוהי ותואש

!תאז ןקית אל ךא ,יתיא רבדל קיספהו ךלה תאז עמששכ -

תשורח תיב וחתפ ?תאז ושע דציכ .ןינעה תא ןמז ךשמל ורצע םה ,שער 'יהנש ועמש רשאכ .ג
טרפבו - (רוהנ יגס 'לב) "הרות םוקמ"כ לכל םסרופמה םוקמה ,ילי'צב ,הקירמא םורדב רחא
.ילי'צ תנידמ

...!םירג םירייגמ ילי'צב !?םעפ םתעמש

- בזע טחושה ;בר אוצמל רשפא יא - בזע ברה ;םיאצומ אלו דמלמ םישפחמ הבש ,וז ילי'צב
לכ לע תורורצ תורצמ לבס אוה םש 'יה טחושה רשאכ 'יפאו ;טחוש אוצמל ידכ םיעגייתמ
...!םירג םירייגמ ילי'צבש העידי תלבקתמ עתפלו ,לועפל הצרש רבד

אישנל הנמתה (הקירמא םורדב) הל הכומסה הנידמבש תויה ?ילי'צב אקוד ורחב עודמ
תנמ לע םוקמה ידוהי לע המיא ליטהל ידכ (י"אמ) םיחולש וחלש תאז תובקעבו ,טסינמוק
וספתי כ"חאש םושמ ,םירבדה ןיב בברעל הצור ינניא ,רגסומה רמאמ והז ךא) םשמ וחרביש
הכובמ הרצונ אלימב ,ל"ר םיבר תובורעת יאושינ םש שיש תויהו ,(רקיעהמ וחכשיו לפטל
ידכש טלחוהו ,[תובשה קוח לש ויתולבגמ תמחמ] םתוא תחקל ןכיהל (םהבש םיוגל עגונב)
כ"ע - ?םינבר השלש ואיבי ןינמ :הלאשה התלעש אלא ,םרייגל שי םילק םייח םהל תושעל
השלש קיפסמ ,יטרקומד אל הז ירה ,אקוד םינבר תויהל םיכירצש בותכ ןכיה :ורמא םה
רשאמה ריינה לע םותחי אוה ירה הכ ןיב ,דבלב דחא שיא 'יהי םא שי המו ,םיליגר םישנא
...!ידוהי אוה - ל"וחמ הזכ ריינ םיאיבמ רשאכש תסנכב טלחוה ירהו ,ידוהי אוהש

םג המ ,רכזוהש המב קיפסמ ,תורצה לכ לע בוש ררועל הצור ינניא ,תומוקמ כ"וכב ז"דעו
...תונותיעב ספדנ רבכש רבד והז ךא ,תועידי םתוא תא איבהש ימ לכל תורצ ומרגי םהש

םירעצמ קר אל םהש ,םירעצמה םינינע לע רבדל וכרטצי אלש ,(פ"מכ רבודמכ) ןוצר יהיו .ד
ךכמ רקיעב אלא ,תואיצמב הרוק הז רבדש ךכמ קר אל איה הלהבההו ,םיליהבמ םג אלא
!ללכ םהל עגונ וניא וליאכ רבדהו לארשי ץרא תוצוחב םיבבותסמ םידוהיש

?י"אב אקוד תורקל ךירצ הז עודמ :רתוי דוע הקזח אישוקהו

אוהש םושמ ,םשור לכ השעי אל רבדה ,סל'גנא-סאלב "ייבאר"מ ריינ תסיפ ואיבי םא אלימ
םיאיבמ רשאכ ךא ,("לפמעט"ה - "ןשיירגרגנוק") םימרופרה תדע לש ייבאר רותב רבדמ
דוע ,םלוכ תורודה לכמ לארשי ללכ םשב ןאכ םירבדמש בשוח םלועה ,י"אמ ריינ תספ
.יניס רה דמעממ

ונייה ,הפיסאב ונפתתשה :םירמוא םה ,ךכ ןכא רבדהש םירשאמו םייתדה םיעיגמ כ"חא
העברא וא השולש ,םינש דבלמ ,קוחה דעב ועיבצה םלוככ םבור .הב ונפתתשה ףאו העבצהב
רטשמ והז ...תוטהל םיבר ירחאו תויה ,םמוקמב בשיל וראשנ םה םג ךא ,דגנ ועיבצהש
ושע םימרופרה םג ,ךפיהל וא ןושאר םוי תבשמ תושעל ןתינ יטרקומד רטשמבו ,יטרקומד
.ךכ

תא וננוכי אל ז"יעש הפיסומ ףא הרותהו ,תואיצמ וזכ ןיאש תרמוא הרותהש תעדל שי לבא
"םיינוליח" םשה תא םמצעל ונתנש םידוהי םיססבמ ךכ-ידי-לע אלא ,ל"ר תדה

קחצי םהרבא ןב אוה םאב ,("םירלוקס") "םיינוליח" םידוהי ןיא ,וזכ תואיצמ ןיא תמאבש]
וניבא - ה"בקהמו לארשי תד ,לארשי תרותמ קלחל 'יהנ אוה הכלהכ רייגתנש וא בקעיו
,הריחב הזב ול ןיאש דיחיה רבדה והז ,ךכמ קתנתהל לוכי אוה ןיא אטחש פ"עאו ,םימשבש
ונניא אוה ("דיא סיוא ןרעוו") ידוהי תויהל אלש לבא ,תישפוח הריחב ול שי םינינעה לכב
אטוח ידוהי ונשי ,"ינוליח" ידוהיו "יתד" ידוהי ןיא ,הדיחיו תחא תואיצמ אוה ידוהי - לוכי
לכו אתיירואד תוצמ ג"ירת לכ םילטומ םהילעש םידוהי םהינש םלוא ,קידצ ידוהי ונשיו
.[ב"הועבו ז"הועב םנשיש םינינעה לכו ,םירפוס יקודקדה לכ םע ןנברד תוצמה

קר אלו ,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" עובשה תשרפב ונארקש המ םייוקיש ר"היו .ה
תאצל ןתינ דציכ אלא ,םיוגה לצא תולגהמ ,םירצמ ךלמ הערפמ "המר דיב" םיאצויש טשפה
תולגהמ ,תיטרפה תולגהמ "המר דיב" םיאצויש ז"יע אקוד ,"המר דיב" םיוגה לצא תולגהמ
עשידיא") לארשי ןואג לש תחא הדוקנ 'יפא םלצא הרסחו ,םיתוחנ םישיגרמש םידוהי לצא
,יוגמ תוחנ אוה ידוהיש ("סקלפמוק") ךיבסתה םע םויה דע םיבבותסמ םהו ,("טייקצלאטש
רשוא ףיסוי אוה ירה ,ידוהי 'יהיש וחירכהל וא יוג לצא לועפל תונמדזהה םהל תנתינ םאו
אלש וילע לועפל וחילצי םאו ,יוג אוה ,םיארבנה רחבמ ירה (יוגה) אוה ,לארשי םע לכב
.ידוהי אוהש כ"ע הואג (ידוהיל) ול ףיסוי הז ירה ,"ידוהי" אוהש הדועת לבקיו שייבתי

ךכב ברברתמו בבותסמ אוה ;וב םיאגתמ ,הברדא אלא ,וב םישייבתמש רבד הז ןיא :רומאכו
כ"כ אוה אלימב ,"םימעה לכמ טעמה םתא"ש עדוי אוהו ,םיוג הברה ךכ לכ םנשיו תויהש
.לכה לע רתוומו ,םינינעה לכמ לפקתמו ,םיחטשה תא רסומ אוהש דע ,ומצע יניעב תוחנ

לע לועפל רקיעה ,רתוומ כ"ג אוה ותנומאו ותד ינינעל עיגמ הז רשאכ םג אלא ,הזב יד אלו
!"ידוהי" אוהש םשרנ הבש "תוהז תדועת"ה תא קיזחיו לבקיש יוגה

שגר לש ךיבסתה ,םהל שיש וללה תותיחנה ישגר :תורצה לכ תועבונ הנממש הדוקנה יהוזו
חור תליפנ ,(תילגנאב ארקנ הזש יפכ - "יטירוירפניא" לש "סקלפמוק") תותיחנה
אוהש ןויכו ...!יוג דלונש הז אקוד - תואגתהל לוכי ימש תרמואה ("טייקנלאפעגארא")
.תוחנ שיגרמ אוה ,ידוהיל דלונ ("ךאבענ") ונובאדל

קלחכ םשריש יוג לע לעפיש ךכב ידוהיה םעה לכב רשוא ףיסוהל ,ותטישל ,לוכי אוה רשאכו
...ל"ר ,ויתורודל לארשי םעב רשוא ףיסומ ךכבו ,תאז השוע אוה - לארשי םעמ
(הגומ יתלב - א"לשת'ה טבש א"י ,חלשב ק"שצומ תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .גצר ןוילגב ה"יא םסרופי הנממ ףסונ קלחו ,םדוקה ןוילגב הז רודמב םסרופ וז החישמ קלח (*


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


לכו הכותב רשא לכו לארשי ץרא לש בוטה המש
םה ישפנו יבבל שגרהב - ל"וחב םג 'ילא ךיישה

דחאל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תרגאמ רידנ עטק ונינפל
ןושאר םוסרפב - ה"כשת'ה ינש רדא 'ז ךיראתמ ,ק"האב םישיאה

הז לכב [. .] רירגשה ורבח לשו רמ לש יטרפה םרוקיב תעב וז הדוקנב יתעגנ יל המודמכ . .
הרומאה יתעצה הלבקתנ אל הארנכש רחאמ ,בתכבו םעפ דוע הז לע ריעהל הבוחל ינא אצומ
ב"הראבו וז ונתפוקתבש ןויכ שדוקה ץרא איה י"אל עגונב הרבסהה יכרדב רתויב קיידל
דוע ילואו) ןהו י"נבמ ןה ,םיניע עבשב ןחבנ ב"ויכו הז חטשב רכזנו השענה לכ ירה דחוימב
לא הפמ קר הז רבד לע רבודמ םא ןיב ,תונותעב יולגב רבדה אבש םא ןיב ,ץראה ייוגמ (רתוי
.יתעדל פ"כע ,קפקופממ הטמל רכשהו רורב דספהה - ןפוא לכב .םיהובגה תונולחב וא ,הפ
ףא ,םסרפל םיענ אלש המ לע הקיתשב רובעל ונייה ,עצוממה ךרדב טוקנל יאדכ תוחפלו
.הז ןודינב בהזה ליבש וניא הז םג תיטרפה יתעדלש

אל הז הרקמב לבא ,ילש וניאש ןינעב תוברעתה לע החילס תשקבב םייסל הז ןוגכב ליגר
יבבל שגרהב - ל"וחב םג 'ילא ךיישה לכו הכותב רשא לכו י"א לש בוטה המשש ןויכ ,םיאתמ
יכפה שגרו ,החמש לש שגר איה תררועמ הבוט העומש עיגהב רשא 'יארהו ,ינינעמ םה ישפנו
.הכפהב

םינמזה לכב ומכ ,רשא ןוצר יהיש ,ולא םימיד אמויד אנינעמ םויסב רומאה םויסה ףילחאו
ץראה ימע לכ וחכווי ,שדוקה ץרא איה י"אב טרפבו םוקמ לכבו התע םג ןכ תומוקמה לכבו
םהיתדו (אוהש הזב וחוכו) םימעה ןיב דרופמו רזופמ (אוהש יפ לע ףא) דחא םע ונשי" רשא
החמשו הרוא ('יהתו) התיה םידוהיל" רשא ךרדה יהוז רשא י"נב לכ וחכוויו ,"םע לכמ תונוש
."רקיו ןוששו

חמש םירופ תכרבבו דובכב


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ןיממוז םידעל ארממ ןקז ןיב המ

רועישב בורקה עובשב דומלל םיליחתמש ם"במרהל תודע 'לה םע רשקב
ר"ומדא ק"כ הנעממ רידנ םוליצ הזב אבומ ,(םויל םיקרפ 'ג) ימויה ם"במרה
ו"משת'ה ןטק םירופ תחישב םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה ךלמ

(ךליאו 633 'ע ב"ח ו"משת תויודעוותהב הספדנ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

םידעו ,ארממ ןקז"ד הזרכהה יטרפ" (:תוביתה תא ףיקה) ואבו :יברה בתכ דומעה שארב
.'א טרפ יד אלו "הרומו ררוס ןבו ,תיסמהו ,ןיממוז

- תידומלת 'יצנאב וכרעב תילכתב תיחטש תוארל וליפאש הארנכ :יברה בתכ ףדה ןימיב
!םתעדב הלע אל

לכב - ןיממוזבו וריעב קר המודמכ [ארממ ןקז =] מ"ז :אמגודל :יברה בתכ ףדה לאמשב
.'וכו םוסרפהב הצקה לא הצקה ןמ קולח - ריעו ריע

.[?ב"וצמה] דחאב ומסרפי העיגיה רחאל .ןימאת לא תאצמו תעגי אל :יברה בתכ הטמל"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish