ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

הארוה-ירומו םינבר כ"וכ לש ד"ספה םג ונשיש טרפב
שממ דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ חישמש הז ונרודב

*

אשת יכ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= צחר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ
תוכלמ רבד
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש
חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םימגתפ
יפרג ץבוק
ןושאר םוסרפ - ק"יתכתוכלמ רבד


"אשת יכב" - ?לארשי ןרק םורת המב

םלוע לש ונובר התא םאב ,םלוע לש ונובר ,וניבר השמ ןעוט
תכלל םיכירצ רשאכ ירה - !?"לארשי ןרק םורת המב" יזא
ה"בקה הנוע ךכ-לע * תכלל םיצור םניא םה לארשי ץראל
תעדל םיכירצ * "אשת" - השמ התא אקוד :"אשת יכ"
,שארל לעמ 'יפאו ,ץובב "ובורו ושאר" םיעוקשש
* ץובהמ תאצל רשפא הקדצה י"ע אקודו

,אשת פ"ש תחישמ דבועמו ישפח םוגרת
הגומ יתלב ,תיטרפ החנה - ה"כשת'ה ר"דא י"ח

"ךלמה יחי" תכרעמ *תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

1ארתב אבב 'סמב 'מגה תרמוא "'וג י"נב שאר תא אשת יכ" וניתשרפב ןושארה פ"הע .א
יכב" :ה"בקה ול הנע ?"לארשי ןרק םורת המב םלוע לש ונובר" :ה"בקהל ןעט השמש
."הקדצל רפוכ םהמ חק ההבגהב םשאר תאשל תאב םא" :י"שר שרפמו ,"אשת

:רתויב הומת רבדה הרואכלו

םורת המב" ןנולתיו ה"בקהל שגי ,לארשי בהוא ,אנמיהמ איערה ,וניבר השמש ןכתי דציכ
ךכ ידכ דעו ,ותיערמ ןאצ רובע ושפנ רסמ אוה (לגעה אטחב) התע הז ירה - "לארשי ןרק
רובע םג אלא םיקידצה רובע קר אל 'יה הזש ,2"ךרפסמ אנ ינחמ ןיא םאו" ה"בקהל רמאש
?"לארשי ןרק םורת המב" לאושו אב אוה ךיאו ,לגעב ואטחש ולא

רעד") שודיחה המ ,הקדצה ןינע - "אשת יכב" השמל ה"בקה הנעמ תודוא ,השקוי דועו
?אקוד הקדצה ןינעב ("וטפיוא

:אפוג הזב אוה רואיבהו .ב

וניבר השמ ,וזמ הריתיו] 'וכ לגעה אטח ירחאל 'יה אשת יכ 'פב לארשי ינב לש ןינמהש ןויכמ
רבכ 'יהש םגהש ,"לארשי ןרק םורת המב" השמ לאש ןכל ,[םיאבה תורודה תא םג האר
,"םנרק םורת"ד ןינעה אל ןיידע הז ירה םוקמ-לכמ ,(לגעה אטח לע) "יתחלס"ד ןינעה
.3"ההבגהב םשאר תאשל"

יאצוי לש רודה לוגלג אוהש אחישמד אתבקעד ארד ,ונרודב בצמה םידקהב ןבוי רבדהו]
[:םירצמ

,הקירמאב אלא ,ללפתהל םינתונ אלש ןכיה איסורב םיאצמנ ונניא ירה :םינעוטה םנשי
רשאכו ,ת"תחה ירועיש תא דמולו ללפתמ םנמא אוהו ,ללפתהל לוכי אוה הבש ןילקורבב
אוה ןכמ רחאל םאב - אוה ןעוט - שערה המלו ,וביל תבדנ יפכ ןתונ אוה תיבגמה תע עיגמ
תונידמבו ןוטגנישווב הרוקש המב ןכדועמ תויהל ידכ ןותיע ארוקו ("סושזד") ץימ התוש
...שארב ץופקל ךירצ אוה המ םשלו ("דיא רענייפ א") בוט ידוהי אוה ללכבו ,תופסונ

וצ") ומצע תופייל המב 'יה אל םש - איסורב ותויהב השע אוהש המ קיפסמש דוע ןעוט אוהו
ץובב ,הקירמאב םיאצמנ רשאכ לבא ,לוכאל המ 'יה אל םג םימעפלו ,("ךיז ןעצופ
יזא ,וב אצמנה תא עיבטהל אוה ץובה עבטש ,("עטאלב רענאקירעמא רעד") יאקירמאה
...רתויו רתוי ותוא עיבטמ ל"נה ץובה

חישמש ("לבארט") הערפה וזכל קוקז אוה המ םשל - "חישמה תאיבב ןימאמ ינא"ל עגונהבו
חישמשכש טרפבו .("םייט דוג") הנהנ אוה וישכע ,הככ ול בוט ,םינותיע ויהי אל זאו אובי
...רודיהב הוצמ םייקלו ,הקדל ומצעמ חוכשל וילע הוצי אוה אובי

.םיליהת קרפ כ"ע רמאי אוה - אתולגב אתניכשש המו

,ינע 'יהו ןקזה וניבר ידיסחמ 'יה םהמ דחא ,םיחא ינש" תודוא 4רפיס יברהש רופיסה עודיכו
שקבל רישעה ויחאל עסנ ותב אישהל ךרצוה ינעה חאה רשאכ .רישע 'יהו דיסח 'יה אל ינשהו
.םימי המכ ולצא תוהשל ושקיבו דאמ ובריקו ולש חרואב דאמ חמש רישעה חאה .ותרזע
אוה ינש רדחב ,ןשי אוה הז רדחב .םירדחב הבורמה ותריד ול תוארהל וחקל רישעה חאה
לבקתהל םיכחמה םישנאה םיניתממ יעיבר רדחבו םיחרוא לבקמ אוה ישילש רדחב ,לכוא
,ותיבב ולצא שפנה רוזיפ ךכ לכ םדאל 'יהי ךיא ללכ ןיבמ וניא אוהש דיסחה חאה טלפ .ולצא
ךלאו יל ןת ,יתב תא אישהל "ןבראק" 50-ל קוקז ינא (רישעה חאה םש) 'יבוט (:ינעה) םייסו
חילצה לודג ישוקבו ,ולצא ןמז קרפ דוע ראשיש וב ריצפהל רישעה חאה ליחתה ,יכרדל
הטלפנ הז םע דחיבו הלודגה ותורישעב ראפתהל םעפה דוע ליחתה םייתניב .תאז לועפל
הנשי ,ךל רמוא אלא ?חנאתמ ךנה המל רישע ךכ לכ ךנהש ןויכמ :דיסחה חאה ול לאש .החנא
[,תפוניטב תחנומ איה רשאכ אוה הגונעת לכש] ,המשב התורקל הצור יניאש תמייוסמ 'יח
הלעמל הלוע אלו ףאה דע קר אוה ץובהש תחנאתמ איהו ,ץובב ףאה דע תחנומ איהו
."...שארהמ

רבדה ןבומו ,("אריזחמ ריתע תיל") הרישע וז 'יחש תרמוא 'מגהש המל םיאתמ םג הז רופיס
תרמואש ארמגה פ"ע אלא ,רישע אוהש ומצע תא הלשמ אוהש רבדה שוריפ ןיאו ;וננינעב
.5רישע םנמא אוה "אריזחמ ריתע תיל"ד תאז

תודוא 6םעפ רפיס יברהש המ עודיכו ,המואמ ןיבמ וניא אוה ול ריבסהל םיסנמ רשאכו
ץיקה ימיבש 7םינושארה םידיסחה 'א לע" ("רעלעק רעקושטנעמערק") קו'שטנמרקב ףתרמ
רמא ,ויניע תואר וכשחנ הנושאר עגרל הנה המש ודריב ,ןנטצהל תיבה ףתרמל דרי םוחה ימיב
עגרל הנה הזכ םוקמל ריהב רוא םוקממ םיאצוי רשאכש עבטה אוה ןכ יכ ,וירבחמ דחא ול
הזב ידידי התא העוט :דיסחה ובישה .הנושארבכ םירזוח כ"חאו תוארה וכשחנ הנושארה
אוהש המדנ זא וב םילגרתמו ךשחב םיבשוישכ אלא רוא אלו ךשח אוה ךשחה ,ירקע תועט
."רוא

ול עגונש המ ;יעמ ינב ושיש זירכמו חמש אוהו ,ןושיל וילע םיירהצה-רחא תבשב הזל ףסונו
...המוקמב תחנומ אהת הבינעהשו קרוסמ אהי ונקזש הז

ידכ - ?"םינותחתב הריד 'תי ול תויהל ה"בקה הואתנ" הז ליבשב םאה ,וניבר השמ ןעוט .ג
אהתש הבינעה לעו קרוסמ אהיש ןקזה לע ובשחיו ,הזה םלועב ןדע-ןג ,ןילקורבב ויהיש
!?המוקמב

:ארמגה ןושלבו

- !?"לארשי ןרק םורת המב" יזא םלוע לש ונובר התא םאב ,םלוע לש ונובר ,וניבר השמ ןעוט
םשלו ןאכ ול בוטש ןעוט אוה ;תכלל םיצור םניא םה לארשי ץראל תכלל םיכירצ רשאכ ירה
,8"םחל לכאת ךפא תעיזב" 'יהיש ידכ ("ןעשטומ ךיז") עגייתהלו עיזהל ,תכלל ךירצ אוה המ
...דומללו תבשל ותלוכיבו קידצ אוה ,ןמ-ה תא ול שי ,ול בוט ןאכ

הנווכה ,םוקמל םיחולש הברהש רמוא אוה כ"ע - ?הצוח תונייעמה תצפה םישרוד ייא
.(9תמדוקה תודעוותהב רפוסש ינשה לש אבאל עגונב רופיסהכו) ינש י"ע אלמתת הנוילעה

ךותמ םנמא - רכזנ 'יהשכ ("טקנערקעג טלאוו סע ןעוו") ץווכתמ 'יה ובל םאב 'יה בוט המכ]
ןעצופ") ומצע תא תופייל ללכב ךייש 'יה אל םשש ,שטיוואקנעשעיבו לעווענ לע - הבחרה
אל ,"םחל לכאת"הב ושארב ("טכאקראפ") עוקשו הקירמאב בשוי אוה הז םוקמבו ,("ךיז
[.10"לכאת יכ ךיפכ עיגי" קר

רבדמב ןאכ ירה ,לארשי ץראל סנכהל םיכירצ עודמ :רבדמב לארשי ינב לש םתנעט התיה וזו
."םחל לכאת ךיפא תעיזב" הבש י"אל סנכהל ונילע המ םשלו ןנעה דומעו ןמ שי

תילכת אוה השמש ,"אשת" - השמ התא אקוד :"אשת יכ" ה"בקה הנוע ךכ-לעו .ד
אבומכ 13תוליצאד המכחו המכחה תילכת 'יהש ףא ירה ,12תואיצמב לוטיב ,11לוטיבה
,ם"וכעמ םג 15"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ וינע"ו יתפ 'יה אוה תאז תורמל ,14תודיסחב
הז כ"פעא ,"השמ הז - רבד לכל ןימאי יתפ"ש 16שרדמב ראובמכו יתפ ול וארקי ז"יעש ףא
רמא םוקמ-לכמ 17"ךמעו ינא ונילפנו" רמא השמש ףאש ת"וקלב ראובמכו ,השמל עגנ אל
וינע 'יהש הז דצמ ,תמאה דצמ אלא םינותיעה ליבשב תאז רמא אל אוהו ,18"המ ונחנו" םג
.(םינורחאה תורודה לש נ"סמה תא הארש ראובמכו)

.הקדצה י"ע םנרק םורתש י"נב לצא לועפל לוכי 'יה וניבר השמ אקוד ןכלו

ונניא אוה ,ותניתנ י"ע בוח ערופ וניא הקדצ ןתונה :ל"נה לוטיבה ןינע םג אוה הקדצה ןינע
ול השענ) 'ישפנל אחיינ דיבע הקדצ לבקמהש רדגב אל םג הזו ,הקדצה לבקמל המואמ בייח
רשאכ ז"כבו ,"םולכ 'ימרגמ 'יל תיל"ש הזכ אוה לבקמה ירהש ,הנתמ לבקמ ד"ע - (ר"חנ
ןרק םורת" ז"יע ירה ,"ושפנ רפוכ" והזשו הקדצ תתל ךירצ אוהש (ןתונה לצא) ולצא טלקנ
."לארשי

הקדצה י"ע אקודו ,שארל לעמ 'יפאו ,ץובב "ובורו ושאר" םיעוקשש תעדל םיכירצ לבא .ה
.(ליעל ש"מכ) ץובהמ תאצל רשפא

,"םחל לכאת ךיפא תעיזב" ל"צ הרואכלש םגה ,הקדצ תניתנב איה הדובעה הקירמאב ןכלו
ילב הקדצ תתל םאה איה הזב ולש הריחבהו ,הבחרהבו הקדצ תתל תלוכיה הנשי כ"פעא
זאש הקדצה תניתנמ תונהל וא ,"םנרק םורת"ה הקדצה י"ע לעפנ זאש ךכמ האנה ול 'יהתש
.ליעל ש"מכ הז ןיא

כ"וכאע ,ה"בקה כ"וכאע ,השמ הזש "ןימאי יתפ"ה תא תומרל לוכי ונניא אוהש תעדל וילעו
.[ל"ומה .19הפל ךייש 'ואכל הז עטק -] תואיצמה תא תונשל לכוי אלש

אוה םא ןיבש םיקסופ ה"בקהו השמ תרותש ,"חדי ונממ חדי אל יכ" ןינעב ראובמש פ"עאו
'יהיש םיצור םייברה ירה כ"פעא - "חדנ ונממ חדי אל" ףוס-לכ-ףוס יזא אל םא ןיבו הצור
םורת" 'יהיו ותיערמ ןאצ תלואג לעפיש םימרוג הקדצה י"עו ,םעונ יכרדבו הבחרה לש ןפואב
."לארשי ןרק

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו םיפיעסל הקלוח החישה (*

(1

.בל ,בל אשת (2

.םש י"שר (3

.21 ב"שת ש"הס (4

.החנההב רסח - 'וכו יאקירמאה "ץוב"ה ןינעב ןאכ ךיראה א"טילש ר"ומדא ק"כ (5

.בפת א"ח ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ק"גא האר (6

.שטיראפמ ללה םשב - 621 ב"ח ש"וקל האר (7

.טי תישארב (8

.306 א"ח ה"כשת שדוק תוחיש - ו"ס ה"כשת טבש ד"וי (9

.ךליאו 188 (להקיו) א"ח ש"וקל האר (10

,בפ תוטמ ת"וקל האר (11

.10 ט"יח ש"וקל האר (12

.28 'עה 4 ז"יח ש"וקל האר (13

,טמ םיבצנ ת"וקל (14

.55 'עהבו 7 םש ש"וקל האר (15

.ונש א"ח טקולמ מ"הסב הזב רואיבה הארו .ג"פר ר"ומש (16

.זט ,גל אשת (17

,זט חלשב (18

.ןאכל ךיישש הארנ ונכות יפלו ,"רמא החישה עצמאב" חינמה וילע בתכו ,החישה ףוסב עיפומ החנהב (19
.ל"ומה


הלואגה ןמז


הלואגה ןמזל עגונב תוקיפסה לוטיב

(ונתשרפ תרטפהמ) "םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע"

ר"ומדא ק"כ)] ךוראה רמאמב ל"זח 'לבו ,הלואגה רשבמ אוה איבנה והילאש ליעל רכזומ
ומתוחו ומויסש הטוס תכסמ ףוסב [...תולגה תוכירא ומכ אל לבא (:רמאו ךייח א"טילש
."ונלאגיו אובי . . בוטל רוכז איבנה והילא"

ןוידפ אוה םיירקיעה וינינעמש ,ריאי ןב סחניפ יברד אתיירבב אוה הז רמאמש ,ריעהלו
,דסח לש תוכלמב 'ה ידסחב םיאצמנשכ םג ,רשא ,תולגה ןינע תוללכד 'יבשהמ לחה ,םייובש
ןחלוש לע ךומס ,לארשימ א"ואכ לש יתימאה ומוקמל סחיב "'יבש" לש בצמו דמעמ ז"ה
"םייובש ןוידפ"ד ןינעה דימו ףכית תויהל ךירצ ןכלו ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ,ךלמה ויבא
."אב הז הנה" ונקדצ חישמש רשבמו "בוטל רוכז איבנה והילא" אבש - (י"בפר לש ונינע)

רבכ אובל הכירצ התיה הלואגה ירהש ,שממ דימו ףכית שממ לעופב ןכ השענש - רקיעהו
..."יתמ דע" י"נב םיקעוצ ןכלו ,"ןיציקה לכ ולכ" זא רבכש ,בר ןמז ינפל

- "םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :והילא ירבד ד"ע הרוטפהב ש"ממ םג ריעהלו
רבכ עיגה םאה ,הלואגה ןמזל עגונב (והשימ לצא םנשי םאב) תוקיפסה לוטיב םג ללכנ הזבש
לומתא תויהל הכירצ התיה הלואגהש ,רומאכ ,'וכ םיציק בשחל ןיידע ךירצש וא ,הלואגה ןמז
הז ונרודב הארוה-ירומו םינבר כ"וכ לש ד"ספה םג ונשיש טרפבו ,בר ןמז ינפלו ,םושלשו
םויסד "ןיע ףרה" - "ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ חישמש
.המילשהו תיתימאה הלואגד "ןיע ףרה"ה ז"חאלש עגרבו ,וניתדובעו ונישעמ


דעוותמ ,תוהמו תומצע
לארשימ א"ואכ םע

תודעוותהה ךשמה 'יהת ומע דחיו ,ונקדצ חישמ אב תודעוותהה עצמאב דועש - ונל 'יהת ןכו
'יהת זאו ,לארשי ללכו לארשימ א"ואכ םע דעוותמ ,תוהמו תומצע ,ומצעב ה"בקהש ןפואב
."עדי אלד דע"ד ןפואב איהש םירופ תחמשמ םג הלעמל ,הלודג יכה החמשה
(הגומ יתלב - א"שנת'ה רדא ז"ט ,אשת פ"ש תחישמ)


עבתו ובל תוריקמ קעצ
!"יתמ דע" :ףקותה לכב

ריכזהל םוקמה ןאכ ירה ,'וכ ול ןתיש ה"בקהמ עובתל לוכי ידוהיש ליעל רכזומהל ךשמהב
יפכ ,הלואגה ןינע לע ה"בקהמ י"נב תעיבתו תשירד תודוא ז"נפלש תודעוותהב רבודש המ
לובסל םילוכי םניא י"נבש - ונכותש ,"יתמ דע" ןושלה "תוצח-ןוקית"ד םיטויפב שגדומש
.הלואגה אובת רבכש ה"בקהמ םיעבות ןכלו ,תולגה ןינע תא דוע

םילפלפתמ ןיידע - טושפ יכה ןפואב הז ןינעב רואיבה תוכירא תורמל הנה ,אלפה הברמלו
!'וכו תורוקמ םישפחמו ,הזב

הצע הנשי יזא ,םהילגרו םהידי םיאצומ םניאו םייוסמ ןינעב םילבלבתמ םירגובמ רשאכ
:ארקמל שמח ןב לצא לואשל - הטושפ

עגונב - שמוחב רבכ םדמלש תובית] "יתמ דע" תוביתה שוריפ והמ ארקמל שמח ןבל ולאשי
ןמ ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב השקב וליפא וא העצה ,םירבד רופיס והז םאה ,[םירצממ הלואגל
"יתמ דע"ד שוריפהש ונממ ועמשי זאו ,ףקותה לכב תרמאנש העיבת יהוזש וא ,ץוחלו הפשה
...!ףקותה לכב תרמאנש העיבת - אוה

:וז תבשד הרטפהב םג תשרופמ - "יתמ דע" ןושלב תאטבתמש העיבתהו השירדה ,הנהו

רמאו י"נבל איבנה והילא הנפ ובש ,למרכה רהב והילאד ערואמה תודוא רפוסמ הרטפהב
."'וגו וירחא וכל םיקלאה אוה 'ה םא םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל

ועדיש י"נבמ כ"וכ לצא לועפל םיכירצ ויה ובש בצמ - הז ערואמ יטרפב עגרל ןנובתנ רשאכ
ןברק בירקהו חבזמ איבנה והילא הנב וז הרטמלו ,ו"ח לעבל ודבעי אלו ,"םיקלאה אוה 'ה"ש
י"נבל איבנה והילא הנופ הז דמעמבו ,[העש תארוה רותב ,ץוח יטוחשד רוסיאה תורמל] ץוחב
אנקסמל א"ואכ עיגי יאדוב - "'וגו םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמואו
:דבלב העצה רותב וא ,אמלעב רופיס רותב ורמאנ אל איבנה והילא לש וירבדש ,הטושפ יכה
,"ןובנו םכח םע" םכתויהלש ,םכל ריעהל ינוצרב ,("ןדיא ןייא ךיז טרעה") םידוהי ובישקה
יאדוב אלא ..."םיפיעסה יתש לע םיחסופ" לש בצמב תויהל םכל "םיאתמ אל"ש ינרובס
יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :ףקותה לכב העיבת לש ןפואב ולא םירבד ורמאנ
...!"םיפיעסה

בושחיש ימ לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" טרפבו ,לארשי תבהאב אוהש-לכ גשומ ול שיש ימ לכ
איבנה והילא לש ובלל עגנ המכ דע תוטשפב ןיבי - איבנה והילא תודוא רבודמהש עגרל
ולא םירבד רמא איבנה והילאש דחא ףא לש ותעד לע הלעי אל ,ןכש ןויכמו ,י"נב לש םבצמ
םבצמ לע רתויב רעטצהו באכ איבנה והילא ...ו"ח לייטל ךלה כ"חאו ,העצה וא רופיס רותב
יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :ףקותה לכב םהמ עבתו ובל תוריקמ קעצ ןכלו ,י"נב לש
!"םיפיעסה

הז ןושלד תועמשמהש - "תוצח-ןוקית"ד םיטויפב אבומש "יתמ דע" ןושלל עגונב ןבומ ז"דעו
םינטייפה לכ ירהש] ב"ויכו ,ל"נה קוספב "יתמ דע" ןושלה תועמשמ ומכ ןפוא ותואב איה
י"נב לש םתעיבת - ונכותו ,[ל"זח ישרדמבו ך"נתב בותכה ןושלל םאתהב םיטויפה תא ודסיי
!תולגה תא רתוי לובסל םילוכי םניאש ה"בקהמ

ןיא - "יתמ דע" רמואו ,ק"מהיב ןברוח לע הכובו רעטצמ ,"תוצח-ןוקית" ךרוע ידוהי רשאכ
...ןושיל ךלוה 'ירחאלו ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב ,םתס השקב וז

ירחאל ןושיל ךלוה וניא ,'וכ תמאב הכובו רעטצמש ,יעבדכ "תוצח-ןוקית" ךרועש ידוהי -
כ"חאו ,רקובה רוא דע (תודיסח וא הלגנ) הרותה דומילב קסוע אלא ,תוצח-ןוקית תכירע
'יהתש ה"בקהמ עבותו שקבמו ,"'ירמ ימק אדבעכ" ללפתהל דמענו ,הוקמב לובטל ךלוה
!"'ירמ ימק אדבע"ד העונת ךותמ - אפוג הז ןינעו ,הלואגה רבכ

שורד ,ארקמ לש זמר פ"ע ןכו ,ארקמ לש וטושפב "יתמ דע"ד טושפה שוריפה והז - רומאכו
.ארקמ לש דוס - כ"וכאעו ,ארקמ לש

ינולפ םוקמב שוריפב אבומ הז ןינעש םיאצומ רשאכ - .רבדל החכוה שפחל ךרוצ לכ ןיא ,ןכלו
םא אלא ,הזל החכוהו 'יאר שפחל םיכירצש ןפואב אל לבא ,תאז ןייצל םילוכי ,יתית יכיהמ -
ונשי שמח ליג ינפל] ..."ארקמל שמח ןב"ד אגרדל עיגה אל ןיידעש ידוהי תודוא רבודמה ןכ
ןויכמ ירה - הזכ הרקמב ,['וכו םייתנש ליגב ,רבדל ליחתמ קוניתהשכ - ז"נפלו ,עברא ליג
שרופמ הז ןינעש החכוה ול איבהל םיכירצ ,("דניק עשידיא א ךיוא זיא רע") ידוהי אוה םגש
!ינולפ רפסב
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת פ"ש תחישמ)


"ךחישמ תובקע ופרח"ש ולא תא לטבל ומייס

- כ"וכאע ,חונל ול רוסאש ידוהי לש ותדובע ינינע תוללכל סחיב םירומא םירבדה םאבו
חישמ תא איביש דע חונל לוכי אל ידוהיש - "אוביש םוי לכב ול הכחא"ד ןינעהל עגונב
,םיירישה תא רבכ םייסל - וניתדובעו ונישעמב - וב יולתה לכ תושעל ץר אוה ןכלו ,ונקדצ
,ונקדצ חישמ תא רבכ איבהל ידכ ,ותדובעד םינורחאה םייריש

הדובעה - ללוכ ,תונושארה תורפ עשתמ - וניתדובעו ונישעמ תא ומייס רבכש טרפבו
,"ךחישמ תובקע ופרח"ו "'ה ךיביוא ופרח"ש ולא תא לטבל "דוד תיב תמחלמ"ד

ח"ומ ק"כ דיעה רבכ ירה ,הבושתב יולת רבדהש םגהו] "ןיציקה לכ ולכ" רבכ זאמ ירהו
רבכ םיזחואו ,[םירותפכה תא חצחצל םג ומייס רבכו ,פ"מכו ,הבושת ושע רבכש ר"ומדא
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,ונקדצ חישמ השעיש תירישעה הרפב
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה הרפ ,אשת פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


אחישמד אתבקעד םינמיסה
...םירודיהה לכ םע ומייוק רבכ

תא םייסיש אחישמ אכלמד ארד דע וניבר השמ לש ורודמ . . רוד רודמ קלמעב 'יוהל המחלמ
ןויכ ,אחישמד אתבקעד ארדב םיאצמנ ונא םירורבה םינמיסה לכ י"פעש .המחלמה
לכ םע ומייוק םה (ז"ועלה לש) הזה דצבו ,'וכו אגסי אפצוחד םינמיסה רבכ ומייקתהש
אכלמד ארדב ונא םיאצמנש - םיילפכ ילפכבו ,בוטהו השודקה דצב כ"וכאע ירה ,םירודיהה
.אחישמ
(הגומ יתלב - ה"לשת'ה אשת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


ןאכש ןבוי ומצע לכשבש
לכשהמ הלעמל תויהל ךירצ

ז"יע ,נ"סמד ןפואב ,ןובשחו שארמ הלעמל אוהש ידי לעש ,שאר תא אשת י"ע ךשמנ ז"כ . .
רמול ךירצ אל ז"ע יכ ,שארמ הלעמל ומצע תא דימעמש הנווכה ןיאו ,ןמה תריזג תלטבתמ
ומצע שארה תא הלעמ ונייה "שאר" תא אשת רמואש תויהו ,םתס אשת אלא שאר תא אשת
ןאכ ןיאש ןויכ ,לכשהמ הלעמל ןינעה תא תחקל ונממ םיעבותש הנווכה ןיאו ,שארהמ הלעמל
תא אשת אוה ןינעה אלא לכשהמ הלעמל ומצעב הזש ןויכמ "אשת"ל םיכירצ אלו שודיח לכ
ולכש רוסמל ידוהימ םיעבותש והזו ,לכשהמ הלעמל ל"צש ןבוי ומצע לכשבש א"ז ,שאר
.לכשהמ הלעמל ל"צ ןאכש ולכשב בושחלו
(הגומ יתלב - ד"לשת'ה ,םירופ ןשוש ,אשת פ"ש תחישמ)


!שממ לעופב ל"מיגה תא איבהל

יכה יובירה רבכ ונשיש ירחאל - הלואגהד ןושארב רודהו תולגב ןורחאה רודה - הז ונרודב
תא םג ומייס תעכו ,הז ינפלש םינשהו תורודה לכ ךשמב י"נבד "וניתדובעו ונישעמ"ד לודג
רמגו תומילשו םויס לע שארל לכלו רקיעב וישכע השגדהה ירה - םינורחאה םירוריבה
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגד ל"מיגה תא איבהל - הדובעה
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ר"דא ח"י-ד"י ,אשת ק"שו ק"שעו ,'ה ,'ד ,'ג תוליל תוחישמ)


ןיתמהלו קפאתהל םילוכי ונא ןיא

תא םיזרזמו םירהממ ז"יעש ,"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" - רקיעה אוהו דועו
ל"צ ז"ה ,ןיתמהלו קפאתהל םילוכי ונא ןיאש ןויכש ,ןדיד תוזירזב ,הלודג תוזירזב הלואגה
."ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכית
(הגומ יתלב - א"שנת'ה "תודיחי"ה תעב ,רדא ף"כ תחישמ)


תונכהה לכ ןמזמ ומלשנ רבכ

ןיברמ)ל ומצע ד"כ םויב אובנ ,םוי ד"כ ךשמב "החמשב ןיברמ"מ רשא ,רקיעה אוהו ,דועו
דוד ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגה תחמש - תירקיעהו תיתימאה החמש(ב
.אחישמ אכלמ

תיברע תליפת ללפתנ ד"כ םוי תלחתהו ג"כ םוי םויס לש ולא םיעגרב - שממ דימו ףכיתו
ינפל וליפאו ,הליפתל טנבאה תריגח ינפל דועו ,שממ דימו ףכית אוביש ונקדצ חישמ םע דחיב
הלואגלו תירישעה הרפל תונכהה ומלשוי רבכ ,'וכ רודיסה תחיקלו טנבאה תריגחל תונכהה
.המילשהו תיתימאה

,(ונרוד אישנ םגתפכ) םירותפכה חוצחצ םג ללוכ ,תונכהה לכ ןמזמ ומלשנ רבכ םצעבש טרפבו
.תונכהה לכ ומלשנ רבכו
(הגומ יתלב - נ"שת'ה ,שטיוואבויל ידידיל ,רדא ג"כ תחישמ)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


ךיסרהמ"המ ליחתה לכה
"ואצי ךממ ךיבירחמו

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ףא יוג וליפא .הומכ התיה אלש המויא הריזג לע ןאכ רבודמ *ירה [:"ידוהי והימ"ל עגונב]
ךממ ךיבירחמו ךיסרהמ" - תאז םישועו םיאב םידוהי אקודו ,הזכ רבד לע בשח אל םעפ
!םמצעב םידוהי וליחתה ("ידוהי והימ"ד) הזה ןינעה לכ תא ,(זי ,טמ 'יעשי) "ואצי

אלא ,(גל לאקזחי) "םכילע ךולמא 'וגו הקזח דיב" ףוס-לכ-ףוס רשא םהל םירמוא ךכ לעו
.לטבתת הריזגה ףוס-לכ-ףוס לבא ,םולש יכרדבו םעונ יכרדב הז 'יהיש הצור ה"בקהש

ןויצמ יכ" קוספה םייוקי ,"ידוהי והימ"ד המויא הריזג התוא אצת םילשורימש הז תרומתו
."םילשורימ 'יוה רבדו הרות אצת

.(ןוגינ ונגניש איסור ילועל הוצ א"טילש ר"ומדא ק"כ)

* * *

הניי" ד"עו טשפה ד"ע ןינע ראבל ןיידע רתונ [(החישהב ו"ס) ליעל רבודש] י"שר לע רואיבב
:"הרות לש

אלא אנקתמ םולכ" :י"שר שרפמ "ךפא הרחי 'ה המל" (אי ,בל אשת) וניבר השמ תנעט לע
."רובגב רובג םכחב םכח

רבודמ 'יה םא אקוד ('וכ "אנקתמ םולכ" הומתל) תאז רמול ךייש יתמ ,ןיבהל ךירצ הרואכלו
אל ןכל ,"'וגו וארי אלו םהל םיניע" ןבאו ץעב קר רבודמו תויהש ,המצע הרז הדובעה לע
.ה"בקה יפלכ ךרע לכ הזל ןיאש ןויכ ,הזב אנקתמ ה"בקהש רמול םיאתמ

ורמא אלא ןבאו ץע םתס אל הזש ונעטו ,לגעה תא ודבעש םידוהיב רבודמ ירה ןאכ לבא
- "ךיקלא" לש ןינע שממ הזש ורבס םה ,"םירצמ ץראמ ךולעה רשא לארשי ךיקלא הלא"ש
רבדב ותוא ופילחהש םידוהיב אנקתה אוה ,אנקתמ ה"בקהש רמול הרואכל םיאתמ ךכ לעו
?"לארשי ךיקלא הלא" וילע ורמאו רחא

םג" ירהש ןבאו ץע קר הזש תמאה תא עדוי םג ירה אטחה תעב ומצע ידוהיה :הזב רואיבהו
,תמאה תא דימת עדוי ידוהיש ,תרמוא-תאז ,(ד"כפ אינת) "ותא הנמאב התיה אטחה תעשב
,וב הסנכנש תוטש חורה דצמ קר הז ירה "לארשי ךיקלא הלא" רמוא אוה יולגבש המ וליאו
סנכנ" אוה ןושלהש יפכו .תיתימאה ותואיצמ אלו תוטש חור קר וזש עדוי וליפא ומצע אוהו
."וב" (ב "סנכנ"ש המ (א :תונוש תויואיצמ יתש ןאכ שיש רמולכ הטוס) "תוטש חור וב
עודיכו ,תמאה תא עדוי ומצע אוה לבא ,ותואיצמ לע ףסונ רבד אוה תוטש חורה לכ כ"או
,תוקלא םע רושק תויהל קר הצור ומצע דצמ ידוהיש - "לארשי עמש" לע (?שוריפה) הרותה
.תרחא רמוא אוה ובש תוטש חורה דצמש אלא

קר הזש רבוס ומצע ידוהיה םגש ןויכ ,ךכב אנקתהל ךייש אלש רמא השמ עודמ ןבומ ז"פע
.ןבאו ץע


תודוהל לכה ךסב םהמ םיעבות
!הזמ רתוי אל ,ועט םהש ךכב

:"ידוהי והימ"ל עגונב ז"דע

אוה ידוהיו יוג אוה יוגש תמאה תא םיעדוי םה ,תוקלאל דגנמה ןינע הזש םיעדוי םמצע םה
רתוי ,הומכ התיה אלש המויא הריזג אוה "ידוהי והימ" קוחש םיעדוי ףא םמצע םהו ,ידוהי
אוה ךפיהה םירמוא םהש הזש םמצעב םיעדוי םה !ורבע םידוהיהש דמשהו תוריזגהמ עורג
.ירמגל תמאה ךפיה הז ירה ןינעה תיתימא דצמו ,"ופקת ורצי"ש ללגב קר

!הזמ רתוי אל ,ועט םהש ךכב תודוהל לכה ךסב םהמ םיעבות ןכל

לעפתהל ילב ,םרומ שאר םע וכליש "לארשי ינב שאר תא אשת יכ"ד ןינעה םייוקיש דע
י"ע אקוד הזו ,י"נב לכ תא ליהקי אוהש "השמ להקיו"ה םייוקיש דע ,רחא וא הז םדאמ
ה"בקהש ןוכשמה אוה ןכשמהש "ןכשמה ידוקפ הלא"ל דעו ,תמא תרות איהש השמ תרות
אוה 'יהי יזאש ,'וכו ומוקמב ק"מהיב הנביש חישמ י"ע ותוא םהל ריזחי אוהו ,י"נבמ חקל
אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" 'יהיש לעפיו ,(א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר) יאדו חישמ
.'וכו "דחא םכש 'ה םשב םלוכ

א"טילש ר"ומדא ק"כו "'וכו םענטאפ עינ אימ עידאוו וויא" (תיסורב) ןוגינה ןגנל וליחתה)
א"טילש ר"ומדא ק"כ ליחתה החנמ תלפת רחא .ןמז ךשמ ומוקמ לע דקרו ותמוק אלמ דמע
.(ל"נה ןוגינה תא בוש ןגנל
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה הרפ ,אשת-יכ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .וצר ןוילגב הז רודמב םסרופ החישה לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"'ה םשב ארקיו"

ק"כ תהגהמ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,עובשה 'פ םע רשקב
ה"משת'ה אשת פ"ש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא

יברה הנעממ םוליצ אבוה (ט"נשת אשת פ"ש) זמר ןוילגב]
החישה הסנכוה הארנה יפכו ,וז החישב םיחינמה תלאשל
[(החישה תא יברה היגה זאו הלאשה םע דחי יברל

(ךליאו 1498 'ע ג"ח ה"משת תויודעוותהב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

שי - ארוקה אוה ימ םהב שרפתנ אלש ,"'ה םשב ארקיו" תוביתה תא קוספב םידמול רשאכ
יאקד ,"םש ומע" - םהינפלש תוביתל תוכשמנ ולא תובית (א) :םינפוא 'בב דומלל תורשפא
ולא תובית (ב) .'ה םשב ארק השמש ,ונייה ,"'וג ארקיו" רמאנ הזל ךשמהבו ,השמ לע
תוביתל תכשמנ "ארקיו" תביתש ,ונייה ,"'וג 'ה רובעיו" - םהירחאלש תוביתל תוכשמנ
.'ה ארקיו - 'יפה אלימבו ,"'ה רובעיו"

ולא תוביתש - "'הד אמשב ארקו ןנימגרתמ" - םוגרתה שוריפמ החכוה י"שר איבמ הז לעו
,אלימבו ,ןכותה לכ םה ([ליהבמ :יברה בתכ הז ןוקיתב ךרוצה לע -] "'הד אמשב ארקו")
!'ימש רכד ןאמ - "השמ" ירהש ,ה"בקה לע יאקד - אוה "'ה םשב ארקיו"ד שוריפה

:רואיב רתיל .במ

וניצמ ןכלש ,םיבותכה ןכות רואיבו שוריפ םג םא יכ ,דבלב ילולימ םוגרת וניא - םוגרתה
תנבהב רואיב ףיסומש םוגרתה שוריפמ - םיבותכה שוריפל תויאר איבמ י"שרש מ"כב
.(תוביתה לש ןמוגרת דבלמ) םיבותכה

:ונתשרפב - אמגודלו

,"רויכל*ןקותמ בשומ ,'יסיסב ומוגרתכ - ונכו" :י"שר שרפמ - "ונכו 'וג רויכ תישעו" קוספב
רושיא ,ונייה ,"ןכ" ןושלמ - שדוקה ןושלב "ונכ" לש ןכותה תא ונדמלמ םוגרתהש ,רמולכ
.*ןוכמ ןושלמ וא ,רבדה יונב וילעש סיסב ,רבדה

ימרא ןושל ,'יפא תיב ומוגרתכ" :י"שר שרפמ - "הוסמ" תבית שוריפב ,ונתשרפ ףוסב ז"דעו
,הב לכתסמ 'יה ,הטבה ןושל ,הפאל הוסמ אק הוה - תובותכב דועו ,הבל יוס - ארמגב אוה
תא ונדמלמ םוגרתהש ,רמולכ ,"'וכ םיניעה תיבו ףוצרפה דגנכ ןתינה דגב ,הוסמ ןאכ ףא
ףוצרפה (הטבהה םוקמ) דגנכ ןתינה דגב" ,הטבה לש ןושל - שדוקה ןושלב "הוסמ" לש ןכותה
."םיניעה תיבו

__________
.יהונקתא - "וננוכ"ל (זי ,וט חלשב) םוגרתהמ ריעהל (*

.םש חלשב י"שרפמ ריעהלו (*"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish