ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

תרבדמ הניכשש - וניבר השממ םיעמוששכ
בוזעל שי ,תושעל םיכירצ ךכש - ונורג ךותמ
השמ תדוקפל תייצלו ,תונובשחה לכ תא

*

(חלש :ק"האב) ךתולעהב שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= וטש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
ו"כשת'ה חלש פ"ש תחישמ / תונובשח ילב

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / ימשגה םלועה תא שובכל

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחיש / "ידוהי והימ" קוחב םיצפח םניא םימרופרה 'יפא

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"טשת'ה חלש פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ רידנ םוליצ / תיתימא תודחא יהמו בר והימ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


תונובשח ילב

ולכשש דע ,ע"וש פ"ע גהנתמ אוה וימי לכו תויה :ןועטל לוכי ידוהי 'ואכל
עודמ ,הרות פ"ע םה וידיג ה"סשו וירבא ח"מר 'יפאו ,הרות פ"ע לכש 'יהנ
ירה ,ןוילעה ןוצר תא םייקל אב רשאכ ,ולכש תא ברעל לכוי אלש כ"א
ויה םהש ףא :םילגרמהמ הארוה הנשי כ"ע * ?השודקד לכש אוה ולכש
ןויכ ,כ"פעא ,הרות פ"ע התיה םתנעטו ,"םש ישנא דעומ יארק"ו םיאישנ
* םילגרמה אטח כ"חא הזמ אצי ,(השודקד 'יפא) םלכש תא וברע םהש
םיכירצ ךכש - ונורג ךותמ תרבדמ הניכשש - וניבר השממ םיעמוששכ
ךירצ * השמ תדוקפל תייצלו ,תונובשחה לכ תא בוזעל שי ,תושעל
עומשל קר ,ומצע תא רוסמל ,לוטיבהו הקיתשה ןינע ,"בלכ סהיו" תויהל
* תייצלו ול םירמואש המ

הגומ יתלב - ו"כשת'ה חלש פ"ש תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב *ןושאר םוסרפב

:1הזבש ההימתה םימעפ המכ רבודמכו ,םילגרמה תודוא רבודמ ונתשרפב .א

פ"הע 2ש"מכו ,לארשי ינבמ דחא לכ לש ובצמ תא ריכה אוה כ"או ,לארשי העור 'יה השמ ירה
אלא ,ןאצה לש םנוזמ לע תיללכ החגשהב קפתסה אל אוהש ,3"ורתי ןאצ תא העור 'יה השמו"
ךיז") רסמתהו ,'וכו הנוזמ תא הריעצהו הל םיאתמה ןוזמה תא לבקת הנקזהש גאד
.שבכ לכ לש ועבט תא תעדל ("טגיילעגניירא

השמש ,לארשי ינב לצאו ת"מ ירחאל כ"וכאע ,ת"מ םדוקו ורתי ןאצ לצא 'יה הז ךכ םאו
.ידוהי לכ לש שפנה תונוכת תא עדיו םהב רדח יאדוב

ףרש שחנ ויה רבדמבש ,רבדמל "ותוירחא לע" לארשי ינב תא חקל השמש ירחאל כ"וכאעו
םאבו ,("הפילק עקיד'ארומ א") הארונו המויא הפילק יהוזש ,תוינחורבו תוימשגב ברקעו
.דחא לכ תא ריכהש יאדוב ,ותוירחא לע םחקל

,הדובעה דצמ םגו עבטה דצמ םג הז ירה כ"או ,(ויתונוכתב) העור 'יה ודלווה תלחתמש טרפבו
.לארשי ינב לכ תא ריכה יאדוב כ"או

תורשעו ,4"'וגו םש ישנא דעומ יארק" ויהש ,םיאישנה לש םבצמ תא עדי אוהש כ"וכאע
ויה םתוא רחבשכ יזא - םריכה השמש יאדובו ,םתורמל םיפופכ ויה לארשי ינבמ םיפלא
?ולשכנש הרק דציכו ,וז תוחילשל םייואר

,5"ומעטתו ומאבת"ה רבכ 'יה וכז אלמלאש ,לארשי ץראל הסינכה תודוא רבודמשכ טרפבו
תוערואמהש אלא - תולג 'ירחא ןיאש ןפואב ,"ומעטת"ד ןפואב זא התיה י"אל הסינכהש
השמש יאדוב ,הלענ הכ ןינע תודוא רבודמ רשאכ יזא - הככ 'יהי אל הזש ,ומרג הז-ירחאלש
.קדקד

ותוירחא לע איה תוחילשה לכש ,6"ךתעדל - ךל חלש" השמל רמא ה"בקה :תקזחתמ הלאשהו
עזעדזי אוה ,ולש תוירחאה לע הזש ה"בקהמ עמוש אוה רשאכ טושפ םדא 'יפא ירהו ,השמ לש
ךרצוהש יאדוב ,לארשי העור ,השמ תודוא רבודמשכ ןכש-לכו ,יעבדכ 'יהי לכהש קדקדיו
.קדקדל

טרפ לכש אוה תמאה ןינע תיתימאו ,7תמאה תדמ איה השמ לש ותדמ ירה :וזמ הריתיו
הזש קדקד יאדוב השמו ,תוקפס האמ אל 'יפאו ,אקיפס קפסו קפס םוש ילב תמא םה הדוקנו
?אטח כ"חא הזמ אצי דציכ כ"או ,יעבדכ 'יהי

?ואטחש הרק דציכו ,ויה םיקידצו 8ויה םירשכש םילגרמה לע רמוא י"שר :תוטושפ תויתואבו

'יהש השמל ךרעבש אלא ,השודקד הנעט התיה םילגרמה לש םתנעטש רמול םיחרכומ ,ןכל .ב
םילגרמה אטח לשלתשנ הזמו ,הרעשה טוחכ ("טרעקעגקעווא") התטס איה ,םהמ הלענ
.לעופב

רובידב וא הבשחמב תווצמו הרותב םיצפח םהש ,התיה םילגרמה תנעטש ,9ת"וקלב ראובמכו
.ךפיהה הזמ אובל לולע ,השעמל םידרוי רשאכש ןויכ ,השעמב אל לבא ,דבלב

תוריפ הב םנשיו שבדו בלח תבז ץרא איהש וארו ,לארשי ץראל וסנכנ םה רשאכ :רואיב רתיבו
- תוכאלמ ט"לל םדוק םיקוקז ויהי הז ליבשבש וניבה םה ,10"'ירפ הזו" ,וטושפכ םינמש
טרפבו ,ולא םינינעב ירמגל םמצע ועיקשי ז"יעש ןכתיו ,לוחד ןידבוע ,'וכו ערוזהו שרוחה
תוירחא תאשל םתלכיב ןיאש םילגרמה ונעט ןכל - 11"ךמצעב ןימאת לא" הרותב ד"ספ ונשיש
הנשי רשאכ לארשי ץראל םידוהי יפלא תורשע תסנכה לש ("תוירחא עקידלאוועג") הדבכ הכ
.'ילע 'יהתש ,הברדא אלא ,הדירי םוש לעפי אל הזש קר אל םיצור דועו !וזכש הנכס

,םלועה ינינעל ללכ םיכייש אלש ןכיה ,רבדמב ראשהל בוט רתויו םיכירצש ונעט םה ןכלו
שי םימ ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה תלוספ וב ןיאש "םימשה ןמ םחל" ,"ןמ"ה אוה םחלה
אלימב ,םיברקעהו םישחנה תא גרה ןנעהו דובכה יננע י"ע םייקנ םידגבה ,םירמ לש הראבמ
םינינעב וקסעיו לארשי ץראל וכליש עודמו ,החונמב וניבר השמ םע הרות דומלל ולכי םה
.רבדמב החונמ ךותמ הרות דומלל רשפא רשאכ ,םיימשג

עגונ תוימשגב שפנ חוקיפב 'יפא ירהש ,הרות פ"ע השודקד הנעט התיה םילגרמה תנעט ,הנהו
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב שפנ חוקיפב רבודמ רשאכ כ"וכאע ,אקיפס קפסו קפס

ינב לכל עגונב לבא ,ןויסנב דומעלו לארשי ץראל תכלל ולכי ןרהאו השמש ועדי םנמא םה
,12"ןדיב התלע אלו י"בשרכ ושע הברה" ירה ,ןויסנב דומעל ולכוי םה םאה עדוי ימ - לארשי
,12"ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה" תויהל ךירצ לארשי ינב בור לצאו ,13"רבדת בורה לע הרות"ו
.ולשכי םהש ןכתיו

תא תלכוא ץראהש :15הזב שוריפה םעפ רבודמכו ,14"'יבשוי תלכוא ץרא" וזש התיה םתנעטו
תויהל םיכפוה 'יבשויש - "'יבשוי תלכוא" ז"דע ,ורשבכ רשבו םד 'יהנש לכאמ ומכ 'יבשות
קיספמ אוהש דע ,ץרא םישענ ולש לכשהו שארה םג אלא לגרה קר אלו ,ץראה ומכ קוידב
.םימשה תא ללכ האור וניאו ("שטנעמ סיוא") םדא-ןב תויהל

דומעל ולכוי אמתסמש ובשח םמצע לע ;לארשי ינב לכ רובע וגאד םה ,לארשי יאישנ םתויהבו
ךא ,ןוילעה ןוצרה תא לועפל ידכ םהלש צ"מותה לע םה םירתוומ יזא אל םא 'יפאו ,ןויסנב
לכ לע תוירחא םמצע לע תחקל םילוכי םניאש ,ונעט ןכ-לעו ,לארשי ינב לכ תודוא רבוד ןאכ
.'ילע םהל 'יהת דועש אלא הדירי םהל 'יהת אלש דבלב וז אלש ,לארשי ינב

ורמאש ,17ארמגב איבמ י"שרש יפכו ,16"ונממ אוה קזח יכ" םילגרמה ורמאש המ ןבוי ז"פע .ג
םיקידצו "ויה םירשכ" ירה ,תאז רמול ולכי דציכ הרואכלו .לוכיבכ ,הלעמ יפלכ קזח אוהש
?ויה

הקלא קלח ,תיקלאה שפנה ,ונייהד ,ידוהי לכב םייקה "הלעמ ונווכתה םה :אוה רואיבהו
יזא ,םיימשג םינינעב וקסעתיו לארשי ץראל ואובי רשאכש ,םתנווכ התיה וזו ,שממ לעממ
.תיקלאה שפנהמ - "ונממ אוה קזח" 'יהת תימהבה שפנה

אטחה הזמ לשלתשהש דעו ,השודקד הנעטהמ לחה ,וב וטס םילגרמהש הרעשה טוח 'יה הזו
.לעופב

ןתכילה ףא הער הצעב ןתאיב המ ,ןתאיבל ןתכילה שיקהל" :18רמוא י"שרש המ ןבוי ז"פע .ד
?הער הצעב ןתכילהש ןכתי דציכו ,'וכו ויה םירשכש םירמוא ירה הרואכלו ,"הער הצעב

ינב םאה רעשלו קודבל הטלחה ךותמ וכלה םה ,השודקד הנעט התיה םתנעטש ,ל"נכ אלא
רמול רשפא ןכל ;19ךתאצכ ךתאיב יאולה םירמוא ירהש ,אל וא תונויסנב ודמעי לארשי
אל והשמ תושעל הוצמ ה"בקה רשאכו תויה ,"הער הצעב ןתכילה" כ"פעאו "ויה םירשכ"ש
קר םיכירצ ויה םה ,אל וא תאז תושעל רשפא םאה רעשל ידכ ימצעה לכשה תא ברעל םיכירצ
ץראל סנכהל ולכוי םאה תורעשה תולעהל אלו ,םתוא לאשש תולאשה לע וניבר השמל תונעל
.לארשי

.לארשי ץראל לעופב וסנכנ אל ,ורעישו םלכש תא וברעש ללגבו

תאז-לכב וסינ רשאכו ,לארשי ץראל וסנכי אלש ה"בקה רמא םילגרמה השעמ רחאל ,ןכל
.19*"'וגו םותכיו םוכיו" יזא תכלל

סנכהל ולכי אל םה ,'וכו 20העד רוד - רבדמה רוד לש תואלפהה לכ תורמלש המ םג ןבוי ז"פע
לארשי ץראל סנכהל ודחפו ,םמצע תא קודבל ידכ םלכש תא וברעש ז"יעש ןויכ ,לארשי ץראל
תויה ,י"אל סנכהל ולכי אל דבל הז ללגב ,ןוילעה ןוצרה תא לועפל ולכוי םאה ועדי אלו רחאמ
אללו .י"אב תונויסנה לכ תא םירבוע ויה ,םלכש תא ברעל ילב ,לוע תלבקב םיכלוה ויה םאו
לוע תלבקב םיכלוה רשאכ קרש ןויכ ,תונויסנב דומעל םדיב 'יה אל םנמא לוע-תלבקה
.םינינעה לכב דומעל םיחטבומ

- "הלענ הלע" רמא בלכש ,22ארמגה תא 21י"שר איבמ "התוא ונשריו הלענ הלע" קוספה לע .ה
."וירבד לכב חילצנ ,םש ולעו תומלוס ושע רמוא אוהו ,םימשב וליפא"

פ"ע תכייש אלש אמגוד וזכ איבהל הכירצ התיה ארמגה עודמ :23גארפמ ל"רהמה השקמו
?ענמנה רבד והז ירה ,עבט

יל תשדוקמ תא ירה רמוא דחא רשאכ ןכלש ,ענמנ הז הרות פ"ע םגש ותיישוק לע ףיסוהל שיו
תספות ארמגה עודמ כ"או ,ענמנה רבד אוהש םושמ 24ןישודיק אל הז ,עיקרל ילעתש תנמ-לע
.וכרד פ"ע תאז בשיימ ל"רהמהו ?תואיצמ ןימ וזכ

ודמעיש םיחוטב יתמיאש - בלכ רמא אפוג הז תאש ,תאז ץרתל רשפא תודיסחב ראובמה פ"עו
ורמאי םא וליפאש ,לוע תלבקב קר אלא לכשה פ"ע םיכלוה אל רשאכ אקוד ,תונויסנה לכב
ה"בקה לע םיכמוסש י"ע קרש ןויכ ,תאז ושעי כ"ג - עיקרל ולעתל דע לכשה ךפיה אוהש רבד
.חילצהל רשפא

םאה 25הזב תוטישה עודיכו ,תוענמנה ענמנ אוהש ןויכ ,ענמנה רבד ןכתי ה"בקה דצמ ירה יכ
הזכ ןפואב אקודו ,תוענמנה ענמנ אוה הלעמלש הקיסמ תודיסחהו ,תוענמנ הלעמל ךייש
.חילצהל רשפא

:איה ל"נה לכמ הארוהה .ו

לכש 'יהנ ולכשש דע ,ךורע-ןחלוש פ"ע גהנתמ אוה וימי לכו תויהש ,ןועטל לוכי ידוהי הרואכל
ולכש תא ברעל לכוי אלש עודמ - הרות פ"ע םה וידיג ה"סשו וירבא ח"מר וליפאו ,הרות פ"ע
?השודקד לכש אוה ולכש ירה ,ןוילעה ןוצר תא םייקל אב רשאכ ,אוה

םתנעטו ,"םש ישנא דעומ יארק" ,םיאישנ ויה םהש פ"עא :םילגרמהמ הארוהה הנשי כ"ע
אטח כ"חא הזמ אצי ,(השודקד 'יפא) םה םלכש תא וברעש ןויכ ,כ"פעא ,ל"נכ הרות פ"ע התיה
םיכירצ ךכש - ונורג ךותמ תרבדמ הניכשש - וניבר השממ םיעמוש רשאכו תויה !םילגרמה
.השמ תדוקפל תייצלו ,תונובשחה לכ תא בוזעל שי ,תושעל

לבא - הדובעה תלחתב זחוא אוהשכ ,26'וכו הדובעה תישאר קר איה לוע תלבקש ,ידוהיה ןעוט
לוכי אלימבו ,הדובעב םינש תורשע רבכ קסוע ירהש ,הדובעה תישאר ירחא הברה זחוא אוה
לכש הז ירה ל"נכו) תוצמו הרות לש םינינעב ולכש תא ברעל ("ןעניגראפ ךיז") ומצעל תושרהל
.תוצמו הרותב גונעת ול ףיסוי הז ,הברדאו ,(השודקד

ךיז") ומצע תא רוסמל ,לוטיבהו הקיתשה ןינע ,27"בלכ סהיו" תויהל ךירצש ,ול םירמוא
.תייצלו ,ול םירמואש המ עומשל קרו ,("ןגיילקעווא

פ"ע ענמנה רבד אוהש ,"עיקרל ילעת"ד ןינעה תמגודב) ארמגהמ דועו אישוק ול שיש המו
הכירצ אל אישוקה :אוה הזב רקיעה ,התוא ול ץרתל רחא והשימ לוכי אמתסמ יזא ,(הרות
והזש 28*"םחנת םירשי תמות" 28רמא אברש יפכ ,לוע תלבקב תאז תושעל וילע ,ללכ תונשל
ירהש ,הגשהו הנבה אוה השמ לש ונינעש פ"עאו .תעדו םעטמ הלעמלש לוע תלבקד ןינעה
,"'וגו יניעל םכתניבו םכתמכח איה יכ" 29ש"מכ הגשהו הנבה הנינע ומש לע תארקנש הרותה
שפחמ רשאכ הרואכלו ,"וניבר השמ הז - רבד לכל ןימאי יתפ"ש 30שרדמה רמוא כ"פעא
תלבק אוה השמ לש ונינעש ןויכ אלא ?השמ דבלמ רחא והשימ אצמ אל ,יתפ אוה ימ שרדמה
.יתפ םשב שרדמה ול ארוק ,לוע

ומצע תא רסמ אוה ,ןוילעה ןוצר והזש עדי אוהש ןויכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא 'יה םג ז"דעו
.ןוילעה ןוצרה תא ("ןעריפסיוא") םייקל ידכ ,הנכסב דמענו ירמגל

דע ,ינש ידוהי םג אלא ,ומצע תא קר אל הנכסב דימעה יברה :תפסונ הארוה םיאור ןאכו .ז
,(תודעוותהב ןאכ וישכע םיאצמנ םהמ םידחאו) הריזג ץראל וחלשנ ןכאש המכ ויהש
ידוהי הנכסב דימעהל לוכי דציכ לבא ,תיבה-לעב אוה ומצע לע אלימ :ןבומ וניא הרואכלו
?רחא

ויה םמצע לע אלימש - ל"נכ םתנעט התיה תאזש ,םילגרמה השעממ םיאור הז-תא אלא
הזמו םיאתה אל הז כ"פעאו ?לארשי ינב לכ לש תוירחאב תאשל םילוכי דציכ ךא ,םירתוומ
.םילגרמה אטח לשלתשנ

עגונב אל ,תונובשח םוש ךורעל םיכירצ אל ,ןוילעה ןוצר והזש םיעדוי רשאכ :אוה הזל םעטהו
יולימב םיחילצמו תוחכה םנשי ,ללכ תונובשח םישוע אל רשאכו) ינשל עגונב אלו ומצעל
.(ל"נכ תוחילשה

םע קוסעל וירבא תא חולשל ךירצש ,ומצעב דחא לכ לצא תוחילשה ןינע םג ונשי ז"דעו .ח
תוטסל לוכי ז"יעש ,ישונאה ולכש םע דמול שארהש המ אלימש ,ןועטל לוכי ירהו ,םלועה
ירה שארהש ןויכ ,ארי אל אוה ךכמ - (להוא יבשוי לצא םג) ("טייז א ףיוא ןכירקראפ") הדצה
ינינעב םתיא קוסעל לכוי דציכ ,םידיהו םילגרה ומכ ,םירבאה ראש לבא ...הרות דמול
.םיפוגיסו תוינעת תושעל ,איה הזל הצעהש ,רמוא ןכלו ?םלועה

םעש פ"עא ,ףוגה םע דובעל םיכירצ ,32"ומע בוזעת בוזע" תויהל ךירצש ,31ט"שעבה רמוא כ"ע
קתונמ 'יהיו ורדחב דבל רגסיש הנווכה אל וז לבא ,חוטב רתוי הרואכל אוה םיפוגיסו תוינעת
בוזעת בוזעבש רחאה טשפה וב םייוקי ז"יעו ,ףוגה םע קוסעל ,ומע תויהל ךירצ אלא ,םלועהמ
ןושלו יוויצ ןושל :םישוריפ ינש םכותב םיללוכה הרותבש םייוויצה לככו - החטבה 'למ ,ומע
.ומע בוזעת בוזע 'יהי ףוס-לכ-ףוסש םיחיטבמ .החטבה

התיהנש ,33"ומע תרחא חור התיה"ש ןויכמ םילגרמה אטחב 'יה אלש ,בלכ לצא םיאצומ .ט
הכוז םימעפלש 34אינתב ראובמה ד"עו) ללכ ןויסנ הז ןיא הלצאש וזכ המשנמ רוביע 'יחב ולצא
חכה תא ול שיש ,א"ואכב אוה ז"דעו .("'וכ וב רבעתתש קידצ הזיא שרשמ חור 'יחב"ל ינוניב
.הלעמלמ הזל

לע ךמס אלש ,תובא ירבק לע חטתשהל םדוק ךרצוה אוה ?"תרחא חור" בלכל התיה דציכ ךא
,("רעד ןוא רעד") 'וכ הזו הז אוה ינא רמאו תובאל אב אל אוהו ,תובא תוכז לע קר אלא ומצע
ותואיצממ ירמגל לטבתהש ,םילגרו םידי טושיפ ,לוטיבה ןינע והזש ,'וכו חטתשהל אב אלא
.("תואיצמ סיוא")

ךלה וילאש םוקמה - ןורבח לע תיבה-לעבל 'יהנש דע ,םילגרמה אטחב 'יהי אל אוהש לעפ הזו
.חטתשהל

,ותואיצממ ירמגל לטבתמש ,לוטיבה ןינע תא ול שיש ז"יע אקודש ,ידוהי לכ לצא אוה ז"דעו
אכלמ ,35"רמ יתאק"ה 'יהיש דע ,ינש ידוהי םע לועפל םגו ,ותוחילש תא תאלמל לוכי אוה ירה
.ונימיב הרהמב ,אחישמ

__________
םעו םישדוחמ דוביעו הכירעב הנושארל הזב תאבומ איה תעכו וננוילגב רבעב המסרפתנ וז החיש (*
.ןוילגה ילושב תומוקמ-יארמ

.ךליאו 78 ג"לח .ךליאו 92 ג"כח ש"וקל האר (1

.183 (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) א"ישת מ"הס הארו .ב"פ תומש הבר שרדמ (2

תומש (3

,זט חרק (4

.זי ,וט חלשב (5

.חלש פ"ר י"שר (6

.א"עס ,איק ןירדהנס הארו ,ה"פ ר"ומש .אי ,הפ םילהת (7

,גי חלש (8

,ול חלש (9

.זכ ,גי חלש (10

.ד"מ ב"פ תובא (11

,הל תוכרב (12

.ד"לפ ג"ח נ"ומ האר (13

.בל ,גי חלש (14

.91 ח"כח ש"וקל האר (15

.אל םש חלש (16

,הל הטוס (17

.וכ םש חלש (18

,זק מ"ב (19

.המ ,די חלש (19*

.נ"שו ,ט"יפ ר"בדמב ,ט"פ ר"קיו האר (20

,גי חלש (21

,הל הטוס (22

.םש חלש 'ירא רוג (23

.(א ,דפ ןיטיגמ) ז"ה ו"פ תושיא 'לה ם"במר (24

א"ח טקולמ מ"הס .68 צ"צה ר"ומדאל הריקחה .ח"יתס א"בשרה ת"וש האר (25

.א"מפר אינת (26

.םש חלש (27

.ב-א ,חפ תבש (28

,אי ילשמ (28*

ןנחתאו (29

.ונש א"ח טקולמ מ"הסב הזב רואיבה הארו .ג"פר ר"ומש (30

.(טבש ח"כ "םוי םויה"ב קתענ) נ"שו .ז"טס תופסוה ט"שכ (31

,גכ םיטפשמ (32

.דכ ,די חלש (33

.ד"יפ ףוס (34

.(מ"כבו .ותלחתב (ת"הק תאצוה) ט"שכב הספדנ) העודיה ט"שעבהד ק"הגא (35


הלואגה ןמז


ימשגה םלועה תא שובכל

:הלופכ הארוה - חלש 'פמ הארוהה . .

,הרות דומללו "יניס רה"ב ראשהל ףידעש בושחל לוכי ידוהי :הדובעה םצעל עגונב שארל לכל
תונויסנל סנכהל וילע עודמ ובשוחב ,ימשגה םלועב הדובע ,תוצמה תדובעב קסעתהלו דרילמ
רשפא ללכבו ,"ץראב בשויה םעה זע"ש הז דצמ ,"לוח"ה ייחב רצוויהל םילוכיש תוקיפסו
ןגומ בשיל ראשיש בטומ ,"'יבשוי תלכוא ץרא"ש דעו ,"ונממ אוה קזח יכ 'וג תולעל לכונ אל"ש
.תסנכה תיבו שרדמה תיב ילתוכ 'דב

המשנה תדיריד הנווכה תילכתש הוויצ ה"בקהש - םילגרמה תועטמ הארוה דמול אוה הז לע
הבוט" - הברדאו .לארשי ץרא הנממ תושעלו ןענכ ץרא תא שובכלו סנכיל אקוד איה ףוגב
דעו ,בוטד תומילשה תילכת הלגתמ תיימשגה ץראב הדובעה י"ע אקוד ,"דאמ דאמ ץראה
.אקוד םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הואתנ יכ ,"דאמ דאמ"ד ןפואל

- הברדא אלא ,ול עירפמ וניא םלועהש קר אלש ,ידוהיב תומילשה תילכת לעופ הזש דעו
.ךורע ןיאב 'ילע ולצא לעופו ותוא 'יחמש ולש םחלה השענ הזש ,"םה ונמחל"

:"ךתעדל" תויהל הכירצש ,הדובעה ןפואל עגונב - ץראה שוביכמ הארוה םג הנשי הזל ףסונו
שובכל דציכ (םלועה עבטל םאתהב) םיכרדה לכ אוצמלו שפחלו ותעדו ולכשב עגייתהלו בושחל
."לארשי ץרא" ונממ תושעלו ימשגה םלועה תא

:הז ונרודל דחוימב דומיל הזב שי - רתוי תויטרפבו

ןורחאה רוד ,הז רודמ א"ואכל ןתנ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש וניבר השמ
ןיכהלו ,תולגהד "םימעה רבדמ"ב הדובעה לש םינורחאה םיירישה םייסל תוחילשה ,תולגב
לארשי ץרא הדיתעש) םלועה לכדו ,לארשי ץראד תומילשב שוביכו הסינכל ךרדה תא
.(ולוכ םלועה לע טשפתתש

תוארל ,"ןענכ ץרא תא ורותיו"ל םיחולש רותב - "חלש" - םידוהיה לכ תא חלש ונרוד אישנ
,תודהיהו הרותה תצפה י"ע םלועה תא שובכל הבוט יכה ךרדה תא אוצמלו ("ןקוקמורא")
.הצוח תוניעמה תצפה - דחוימבו

דומעלו תוירחאה ןמ ררחתשהל לוכי וניא דחא ףא ןכלו - ונרוד לש תוחילשה תאטבתמ הזבו
םיצולח" - המידק תכלל לדתשהל ךירצ דחא לכ - הברדא אלא ,רוחאמ "ררגהל" וא דצה ןמ
."םכינפל ץראה השבכנו"ש החטבה הנשיו ,"ליח ינב לכ לארשי ינב םכיחא ינפל ורבעת
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


ברה ירבדב לכשה תא ברעל אל

וליפא ,יוניש הזיא תושעלו לכשה תא ברעל אלש - םילגרמה תשרפמ דומלל ונילעש תוארוההמ
רתוי חילצי הז יוניש י"עש ול המדנשכ םג ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,ברה ירבדב ,דבלב רדסה יוניש
ש"כמבו ,םילגרמה תועטל המודב דע תועטל רשפא ברה ירבדמ תצק יונישב ,יכ ,ותוחילשב
ירבדמ וניששכ ,"המה לארשי ינב ישאר םישנא םלוכ" םהילע רמאנש םילגרמה המו :ו"קו
.המכו המכ תחא לע ונכרעכ םישנא - "'וג תולעל לכונ אל" ורמאש דע תועטל ואב ,השמ

'וכ ךכ השע ול רמוא םויה ר"הצי לש ותנמוא ךכ" ל"זראמ שוריפב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכו
,הריבע רובעל םדאל רמול ליחתמ וניא ,"רעקניגולק רעד" ארקנה ,ר"הציהש ,"'וכ רמואש דע
רמוא הוצמ השוע רשאכש ,"ךכ השע" וירבד תליחת אלא ,ול עמשי אל יאדוב וזכ הלחתהב ,יכ
ףא - ותצעו ותעדל בישקהל ליחתמשכו ,ךכ השעתש םיכסמ ינא םג ,"ךיילג רעייז" :רציה ול
."'וכ דובע ול רמוא"ל שרוש ז"ה - ותצעו ותעד ברעמ ,לבא ,הוצמ ינינעל עגונב איה הלחתההש

,לכשה בוריע אללו ,יוניש אלל ,ברה ירבד תרימש - אוה תוחילשה יולימב ירקיעה יאנתה ,ןכלו
.אקוד לוע תלבק ךותמ
(הגומ יתלב - ת"יש'ה חלש פ"ש תחישמ)


םייפלא םע השעי המ
!?םידבע תואמ הנומשו

ןפואבו ,"ךיתוקינמ םהיתורשו ךינמוא םיכלמ ויהו" דועיה םויקל הכזנ שממ בורקבש ר"היו
םימיב תואבצ רמא הכ" (גכ 'ירכז) ש"מכ ,"םידבע תואמ 'חו םיפלא 'ב" ויהי ידוהי לכלש
הרשע" ,"'וג ידוהי שיא ףנכב וקיזחהו םיוגה תונושל לכמ םישנא הרשע וקיזחי רשא המהה
םייפלא תילטה תופנכ עבראל ירה ,ףנכו ףנכ לכל תואמ עבש ירה תוחפשמ םיעבשמ םישנא
םויק לע רכש רותב אב הז ןינעש ,בל תבש) ארמגב ראובמכו ,(פ"הע י"שרפ) "תואמ הנומשו
.ונתשרפ םויסב רבודמ 'יתודואש ,תיציצ תוצמ

,תולגהמ אצי התע הז ירה - םידבע תואמ הנומשו םייפלא םע השעי המ :לאשי ידוהי רשאכו
!?םידבע תואמ הנומשו םייפלא םע השעי המ ,כ"או ,דחא דבע וליפא ול 'יה אל תולגה ןמזבו
,הזל יאנפ וליפא ול ןיאו ,םידבעה לכ תא קיסעהל המב ול ןיא יכ ,"הלטבל" הז ירה ,הרואכל
חישמ תא ולאשיש תולאשה ןיב 'יהת וז הלאש הנה - !?חישמ לש ותרות דומלל ךירצ אוה יכ
!הצרתי אוהו ,ונקדצ
(הגומ יתלב - ב"משת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


םניא םימרופרה 'יפא
"ידוהי והימ" קוחב םיצפח

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

תועט וזכ ועטיש הרוק ןכא דציכ [:הלאשה תלאשנ ,"ידוהי והימ"ד ללמואה קוחל *עגונב] .א
:ידדצ ןינעל וספתנש דצמ הז ירה ?הזכש קוח וקקוחיו

דע םישדוח השש וא הנש םיניתממ רייגתהל שקבמו עיגמ יוג רשאכש וגיהנה תונידמ המכב
וספתנו - רוקמ םוש ול ןיא ע"ושב ,הז גהנמל רוקמה והמ עדוי ינניא - ותוא םירייגמש
ללכב םיקוקז אל אלימב ,םישדוח השש ןיתמהל תתל רשפא-יאו תויהש ורמאו וז הגהנהל
לע ("וב ועגת אלו") והשמ הפיסוה הוחו רחאמש תעדה ץע אטחב 'יהש םשכ .הכלהכ רויגל
"ערגת אלו ףיסות אל"ד הרותב רמאנה ןינעה והזש ,ןינעה לכ הזמ אצי ןכל ה"בקה יוויצ
.(הרותב ןוערג "ףיסות"ה םג םהינשש)

המואמב תערוג הנניא ('וכ ןיתמהל ל"נה הגהנהד הפסוהל םיכירצ ויה אלש) וז יתנעט םלוא
ידי לע םרגנש םושמ םאה ,תעדה ץע אטחבש םשכ ,ומצע "ידוהי והימ" קוחד הלהבהמ
ןוקית אוה תעדה ץע אטח הז ללגב םאה !?הוצמל ךפהנ ומצע אטחה יזא הוח לש הפסוהה
!?בוט רבדו

םעפמ תאז ורכזי - רוכזל םיצורש ולא ,הזבש םיטרפה לכ לע םעפ דוע רוזחל המ ןיא פ"כע
ונשיש רופיסה יפכ ,'ינשה םעפה ירחא 'יפא תאז ורכזי אל - רוכזל םיצור םניאש ולאו ,תחא
שקיב ריעל ואובב םעפ .דמלמ רותב תורייעה ןיב בבוסל גהנ ותולגתה ינפל רשא ,ט"שעבהמ
הלעי רמול םיחכוששכ ןידה והמ :ברה ותוא לאש שדוח שאר הז 'יהש ןויכו ,ונחובל ברה
םעפב םג חכשת התא וליאו הנושארה םעפב םג חכשא אל ינא :ט"שעבה ול הנע ?אוביו
!הוה ךכו - (רוזחל ךרוצ ןיא זאש) 'ינשה

לטבל שי התע ,םירחא םינינע םע "ידוהי והימ"ד ןינעה תא ברעל ןיא :איה הדוקנה ךא .ב
לכב יקבה ידוהי ונשי םא ףאו ,הזבש םיללכה לכ םע הכלהכ קר 'יהי רויגש - קוחה תא
םינמיסה םתוא תא דמל אל אוה םא ךא ,ע"ושה יקלח 'ד לכבו ,ימלשוריו ילבב ,ס"שה
לבקל וילע רייגל ידכו ,רייגל ול רוסאו רייגל דציכ עדוי וניא אוה - תוריג תוכלה לע םירבדמה
.רייגל לוכי הזכ םדא אקודו ,הכימס תתל יוארה דחאמ תיתימא הכימס

ונממ איצוהלו "ייבאר"ל תכלל רשפאו ,הכלהכ רויגל םיקוקז אלש רמוא קוחהש יפכ אלו
!רויג רבכ ארקנ הזו ,"ידוהי" אוהש קתפ

ךא ,רייגל לוכי דמושמ ונניאשו 'ידוהי םאל דלונש ימ קרש הזב םיקיזחמ ןיידע םה םייתניב
אלש קוחה יפל רייוגש יוג אובל לוכי רחמ ירהש ,דמעמ קיזחי הז ןמז המכ םיעדוי ןיא
"ןיד תיב" ודימעי דחיבו והומכ וריוגש םיוג ינש דוע וילא ףוסאיו ,יוג ראשנ תמאבו הכלהכ
!'יהת אל 'יה ,םיוג דבל ורייגיו

!תורודה לכל ןכוסמ אוהו ,יוגל אלו ידוהיל אל ליעומ וניא הז ןינע

םירותיוה תרשרש
תויתדה תוגלפמה לש

וניא הז ןינעש םה םירמוא ,תדה לע ןגהל םיכירצש ולא יפלכ תאז םינעוטו םיאב רשאכ .ג
.הז ןינע לע ורתווי םג ךכ ,ורתיו םינינעה ראש לעש םשכו ,םינינעה ראש לכמ רתוי עורג

:םינינעה לכ לע םתרתיו םכמצעב םתא ירה !םמצעמ 'יאר םיאיבמ םהש ,םירבדה שוריפ
ןויכ תבשב 'יזיולט לע םתרתיו ,תבשב 'יזיולט לע םתרתיוש םושמ "ידוהי והימ" לע םתרתיו
דע ךכו ,םישנ סויג לע םתרתיוש ללגב םיתמ יחותינ לע םתרתיו ,םיתמ יחותינ לע םתרתיוש
ובריס םה - ("תואמצע"ה תליגמב) ה"בקה לש ומש תא סינכהל וצר רשאכש ןושארה רותיול
ה"בקה הזש בושחל רשפא :יפא ירתל תועמתשמה "לארשי רוצ" םילימה תא וסינכהו
!ףותיש לש ןינע הז ירהו ,רחא ןינע לע םג בושחל רשפאו

ןינעה לע םג רתוול םיכירצ םתייה אל םינושארה םינינעה לע םירתוומ םתייה אל םא
הזו דחא ןינע לע ורתיו יזא ,ךפיהל םג ךכו "הוצמ תררוג הוצמ"ש ןויכ לבא ,"ידוהי והימ"ד
.םידוהי םהש םיוג לע םירמואש הזכ ןינע עיגיש םרג

...!םכמצעמ 'יאר םיאיבמ םתא המ ,ןכ-םאו

אל םאבו ,דבל תאז ולטבי םהש תווקל םיכירצ קר ,לטבתהל תחרכומ ךכ ןיב הריזגה ךא
תויהל ךירצ ירה ידוהי לצאו ,הלילב ןושיל ולכוי אל םה הנש יצחכ וא הנשכ דועב הולטבי
הז הריזגה תא ולטבי אל םא לבא ,החונמב ןושיל בכשל ךירצ ידוהי ,"ךתנש הברעו תבכשו"
.החונמב ןושיל םהל עירפי

,הברדא יזא - לארשי תבהא תויהל ךירצש ,תובבלה בוריק לש ןינעל םינעוטש המו . . .ד
!םידוהי ןוילמ הרשע שש םיריקפמ םה ,לארשי תבהא ןיא םהל

םע וכסכתסי דוע םה ףוסבו ,הרות פ"ע תומרל רוסא ,לידבהל ,יוג םגו ,ידוהי תומרל רוסא
לע םיכלוה כ"פעאו - םידוהי םהש םהילע ורמאש ךכב םיוג ומירש הז לע "תובא יבא"ה
תאז-לכב ,םידוהי ןוילמ 16 םיריקפמ ז"יעש ףא ,םהיתואסכב קיזחהל רקיעה שפנ תוריסמ
.קוחה תא םילטבמ אל

ונממ איצוהלו "ייבאר"ל תשגל לוכי ידוהי תויהל ץפחש דחא לכ רשא רמואה הז קוח לעו
,העבראו םירשע אלא דחאו םירשע אל ,םירש העבראו םירשע םימותח - ידוהי אוהש קתפ
!םנימיל םיבשויה ולא םג אלא ,הזל םימיכסמ "םינלאמש"ה קר אלו

"אוה לארשי אטחש פ"עא" םירמוא ידוהי לכ לעו ,ידוהי לכב ןימאהל ירה םיכירצ םנמא
םג - םידוהי םיריקפמו םהיתואסכב םיזחאנה םש םיבשויש ולאב וליפא ןימאהל שי ןכלו
'יהי הזש תווקל שי קר ,לטבתת איה ךכ ןיבו ,הריזגה תא ולטבי םהש ןימאהל םיכירצ םהב
.םימחרבו דסחב

תא ולטבי םאש ענכשל םיצורה (ןינממ תוחפ פ"כע) העברא וא השלש ,םיינשש ומכ אלו
יפכ קוידב ףסכ וחלשי םה !דוסי םוש הזל ןיא - ףסכ חולשל וקיספי םימרופרה יזא קוחה
םיעדומ םניא ללכב םבורש אלא ,הז קוחב םיצפח םניא םמצע םה ,הברדאו ,התע דע 'יהש
םהילע םנמאו ,תורקל הזל םינתונ ויה אל םה הזמ םיעדוי ויה וליא ,םיחומ םניא ןכלו ךכל
םה !?םידוהי ןוילמ 16 ריקפהל ידכ ונב םישמתשמ םתא עודמ :וקעציש םינושארה תויהל
אל םה תרחא ,םיקרבמ םהל חולשלו םררועל שיש אלא ,ךכ לע האחמ תושעל םיכירצש ולא
.כ"ע האחמ םישועש ועדיי

'יהי הזשו לטבתי רבכ ןינעה לכש ןויכמ ,הז לע רבדל וכרטצי אל האבה תודעותהבש ר"היו
ינפ לבקל תאצל ןנוכתהל ולכוי יזאש ,רבכ לטבתי םייתרחמ וא רחמ דעו ,אדח אתעשב
םימחרבו דסחב ,"ןועשות תחנו הבושב"ד ןפואבו ,המילשהו תיתימאה הלואגב ונקדצ חישמ
.הלגנהו הארנה בוטבו
(הגומ יתלב - ל"שת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.(דיש ןוילג) רבעש עובשב הז רודמב ספדנ וז החיש לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


תיתימא תודחא יהמו בר והימ

חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ ונינפל
ז"טשת'ה זומת ח"הבמ ,חלש פ"ש תחישמ עטק לע א"טילש

(ךליאו 584 ב"ח ש"וקלב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

ןייז ףראד סע ,ךורע ןחלוש רימ סאוו :טיירש ןוא ןייגוצ טמוק רענייא זא ןגעווטסעדנופ
.'וג רשק ורמאת לא זיא - תודחא

ייב םיקוליח יד .אקוד דוריפ ךרוד זיא תודחאה תיתימא רעד סאוו םינינע ןאראפ ןענייז סע
סאד - הברדא ,םולשו סח דוריפ ןופ ןינע ןייק טינ סאד זיא ,םילארשיו םיול םינהכ ןופ ןדיא
לע ןוא .תודחא ןופ ןינע ןא סאד זיא ,תושודק רשע ןופ תוקלחתה יד .תודחא ע'תמא יד זיא
.הלח תוצמב ךיוא זיא הז ךרד

תעדה ץע אטח .תעדה ץע אטח ףיוא ןוקית א זיא הלח תוצמ סאוו ,תוכייש יד זיא סאד ןוא
רעד זיא ,יוארה ומוקמב אלש ןינע ןא טצונעג טאה ןעמ סאוו םעד ךרוד ןעביוהיגנא ךיז טאה
זיא יז אקוד סאוו הוצמ א ןוא ,הוצמ א - דוריפ זיא לאמא .הלח תוצמ - םעד ףיוא ןוקית
.יללכ אטח א ןקתמ

עלא ןופ קולח לודג ןהכ רעד זיא אפוג םינהכ ןשיווצ ןוא ןדיא םתס ןופ קולח ןענייז םינהכ
.םינהכ

ןבילבעג ןענייז םינהכ עלא ןוא םישדק ישדק ןיא ןהעגניירא לודג ןהכ רעד טגעלפ רופיכ םוי
.ןהעגניירא טינ ךיוא םינהכ תרזע ןיא וליפא ןגעלפ ןדיא םתס ןוא ץוחבמ

וננמזב סאוו ,לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי טהעטש ,ללכב יול טבש ןוא םינהכ ףיוא
.הארוה ירומ ןוא םינבר סאד ןענייז הז

םעד ףיוא ,בר א ןייז ןעק רענייא רעדעי טינ .טלייטיגפא ןענייז םינבר זא ןסיוו ןעמ ףראד
.םיאנת המכ ךיז ןרעדאפ

ךיז טדער סע תעב .ןייז ברקמ ןעמעלא ןעמ ףראד - ןדיא סלא ןדיא ןגעוו ךיז טדער סע תעשב
.בר א ןייז רענייא רעדעי טינ ךאד ןעק ,בר לטיט ןוא חוכ םעד ,תונבר ןגעוו רעבא

הכז אל ביוא .ותארי טימ ךיז טוט סאוו רקיע רעד ןוא ,ןרעהראפ טוג םיא ףראד ןעמ
.'וכ ול תישענ ותרות ךאד זיא -

ןוא ייז ןופ טלאה רע סאוו םיניד יד ןיא וליפא זיא ,הלוכ הרותה לכב הדומ טינ זיא רע ביוא
ןייד ןייק ראט ןוא ,ןייז טינ ןייד ןייק ךיוא רע ןעק םיניד יד ףיוא וליפא זיא ,םייקמ ייז זיא
.ןייז טינ

ןוא .ןייד א ןייז וצ רשכ זיא סע רעוו ןיד א ןאראפ זיא טפשמ ןשוח ןיא םינייד תוכלה ןיא
רעד ףיוא וליפא זיא ,האנ הניא וז העומשו האנ וז העומש ,טגאז סאוו אזא זיא רע ביוא
סאוו ןיד םעד טאה רע ןוא .ןענ'קספ טינ ךיוא רע ראט ,הדומ ריא ןיא זיא רע סאוו העומש
סאוו רעד זא ,ם"במרה קספ רעד יוו ןוא ,טפשמ ןשוח ןופ םינמיס עטצעל יד ןיא טייטש סע
.הרותב רפוכ א רע זיא הרות ןופ טראוו ןייא ןיא יוו טינ רעמ וליפא הדומ טינ זיא

זיא ,לארשיב הארוה ירומ ןרעוו ןלאז ייז םינבר עכלעזא וצ הכימס טיג סאוו רעד ןוא
.וראוצב יולת רלוקה

ןענייז ייז זא העשב הב ,לארשי תד יגיצנו לארשיב םינבר ראפ סיורא ייז ןלעטש סאוו יד ןוא
.ל"ר ,רתסלפ הרותה ןישוע ,ם"במרה קספכ ,הרותב םירפוכ"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish