ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ידוהי לכש ךכל לוכיבכ עיגהל ךירצ ה"בקה
,"םכתלואג ןמז עיגה"ש קר אלש ,זירכיו הצרי
תוטשפב הלואגה רבכ הנשיש אלא

*

ןויס ח"כ ,(חרק :ק"האב) חלש 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= זטש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
א"שנת'ה ןויס ח"כ סרטנוקמ / !הלואגה תלעפנ אקוד ונממש םוקמה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / הלואגה תאבהל הצע

"חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב החיש / "םיאנידמ"ה לע לעפיש "םויא"ה

יפרג ץבוק


'יש וניארוק להקל הבושח העדוה

"ךלמה יחי" סרטנוק לש תדחוימ הרודהמ רואל אצת זומת 'ג תארקל ה"זעב
רודה אישנ לצא םייחצנ םייחו םוי לש ותוהמ ןינעב תואלפנ תוחיש טקל הבו

םימיב וכרעייש 'ודכו םיסנכ תויודעוותהב סרטנוקה תא קלחל םינינועמה
ל"וחב וא ק"האב תכרעמה םע רשק רוציל םישקבתמ זומת 'גל םיכומסה
תשרדנה תומכה תא םהל קפסל לכונש תנמ-לע ירשפא יכה םדקהב

ןכל םדוק דוע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש ותולגתהל הזע 'יפיצב
ש"ממ דימו ףכית ,"אצת יתיאמ השדח הרות"ה תא ויפמ עמשנו
סרטנוקה תכרעמ
!דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי


תוכלמ רבד


!הלואגה תלעפנ אקוד ונממש םוקמה

תא עבק ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םשש םוקמה הזש תויה
ירה ,ולוכ םלועה לכב הצוח תוניעמה תצפהל רוקמה רותב ,ומוקמ
םילשורי אוה שטיוואבויל * הלואגה תלעפנ הז םוקממו םוקמב אקוד
ונלש ק"מהיב אוה וב ללפתמ ר"ומדא ק"כ רשא תסנכה תיבהו ,ונלש
תא ןילגמו "ןילעמ" - ןותחתה רודכ יצחב הדובעה םויס י"ע אקוד *
רשא ,ןינבה לש גגה םג ללוכ ,"ךידי וננוכ 'דא שדקמ" לש ןינבה לכ
* "םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ . . חישמה ךלמ"

תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה ןויס ח"כ סרטנוקמ

רודכ יצחב - אפוג םשו ,ןורחאה הז תולגב ,תולגב ןותחתה ז"הועב ונא םיאצמנש יפ-לע-ףא .א
םוקמו בצמבו בצממ אקוד :אברדא ירה - [וננמזב י"נב ןינבו ןינמ בור לש םוקמה] ןותחתה
תוגרדה לכבו הלודג יכה 'ילעה תלעפנ - ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב דע ,תולגהו ןותחתה
העיד רוד) רתויב םילענה תורודהו ןוילעה רודכ יצחד םג ללוכ ,הזמ הלעמלשו ינפלש תורודהו
ולוכ םלועה לכל הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגה לש 'ילעהל דע ,(ב"ויכו 1וניבר השמ לש
.םלוכ תורודה לכ רובעו ,(ןוילעה רודכ יצחב ללוכ)

תכשמנ הלואגה יכ - ף"לא תפסותב "הלוג" תבית י"ע אקוד תבתכנ "הלואג" תביתש עודיכו
;2(הלוג) תולגב םלוע לש ופולאד ף"לאה תסנכה (לש הדובעה) ידי-לע האבו

תיתימאה הלואגה 'יהתש תלעופ איה ןכל ,ןותחת יכה בצמהמ אקוד האב הלואגהש ןויכו
אלש] 3רכז ןושל "שדח ריש" םירמוא 'ילעש ,תולג 'ירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,המילשהו
,רתויב ןותחתהמ אב רבדהש ז"יע אקוד יכ ,[כ"חא קספה םהל 'יהש ,הז ינפלש תולואגהכ
תריפסד הלעמה - אקוד יולג ןפואבו ,אמייק לש רבד הזש ,ןינעה תומילשו תויתימא תילגתמ
המילשהו תיתימאה הלואגב תומילשב הלגתתש ,(...אמייק לש ןפואב יוליג הנינעש) תוכלמה
הטמל תוקלא יוליג - אוה הלואגד שודיחהש עודיכ ,(דוד תיב תוכלממ) ונקדצ חישמ י"ע
רשא ,םינותחתב ךרבתי (ותומצעל) ול הריד ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ז"הועב
.יוליג ןושלמ - "הלוג"ו "הלואג" תוביתד שרשה םג והזש ל"יו - .יולגב םצעה ונשי הרידב

יטרפ םוקמהל עגונב םג אוה ךכ ,הלואגו תולגה ןינע תוללכל עגונב הזש םשכש ,רמול שיו .ב
ח"ומ ק"כ םשש םוקמה (4"טעמ שדקמ"ה) הזש תויהש - "ןותחתה רודכ יצח"ב וב םיאצמנש
,ולוכ םלועה לכב הצוח תוניעמה תצפהל רוקמה רותב ,ומוקמ תא עבק ונרוד אישנ ר"ומדא
וננוכ 'דא 5שדקמ" ,ישילשה שדקמה תיב ןינבו הלואגה תלעפנ הז םוקממו םוקמב אקוד ירה
.6"ךידי

לעפנ הזש ןויכ ירה - שדוקה רה לע ,שדוקה ריע םילשוריב ,שדוקה ץראב ומוקמש יפ-לע-ףאד
הדובעה י"ע תולגה ןמז לש םויסב טרפבו ,7"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע
התומילשב הנכהה ,הזה םוקמב אקודו ,הז םוקמב רבכ שי - "הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד
,"ךידי וננוכ 'דא שדקמ"הל

ח"ומ ק"כ לוכי הז תאש - "ךידי וננוכ 'דא שדקמ" לש יוליגה הז םוקמב השענ דימו ףכיתש דע
"ךידי וננוכ 'דא שדקמ"ד יוליגה השענ שארל לכלש ,לעופל איבהל עובתל ונרוד אישנ ר"ומדא
,ולש תונורחאה םינש רשע ךשמב ותדובע לעפו יח אוה ובש ("םיעבשו תואמ עבש") הז םוקמב
.(ל"נכ) ותדובע לכד לכה-ךסה

שדקמ" לש ןינבה לכ תא ןילגמו "ןילעמ" - ןותחתה רודכ יצחב הדובעה םויס ידי-לע אקודו
אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע . . חישמה ךלמ" רשא ,ןינבה לש גגה םג ללוכ ,"ךידי וננוכ 'דא
ידי-לע (לעפנ) "הלעתמ" הז לכ - 8"םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ
.רתויב ןותחתה לש (ההבגה) הדובעה

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" לארשי-ינב לכ - 9"אימש יננע םע ורא" - שממ דימו ףכיתו
םיחקולו ,ןאכ ונשיש ישילשה שדקמה תיב םע דחיב ,השודקה ונצראב םיאצמנ ,10"וניתונבבו
לכ תא ללוכ הזש ,12'ה תאריו 'ה תבהאד הדובעה ,11"םתא םבהזו םפסכ" םע דחיב הז לכ תא
.13השעת אל תווצמ לכו השע תווצמ

:הז לכמ דומילה .ג

םיבוט םישעמו הלפת הרות תיב ,שלושמ תיבו ,ישילשה שדוחב - יאכז םוקמו ןמזב ונדמעב
יולגב דמועשכ - ןויס ח"כד םויב ,אפוג םשו ,(םידסח תולימגו הדובע ,הרותד "שלושמה טוח"ה)
ןפואב הטמל תוקלא יוליגו תכשמה :ונינעש ,('ג םימעפ 'ג םימעפ 'ג) ישילשה שדוח לכ לש חכה
- אמייק לש

תוחילשה ונשי וילעש - הז ונרודד תוחילשה םייקל קוזיחו חכ תפסות ידוהי לכ לבקמ
תלבק תארקל 14"םכלוכ ןכה" דומעל םיכירצש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הרמיאהו
.לארשי ךלמ דוד ,ונקדצ חישמ - םשארבו ,המילשהו תיתימאה הלואגה

המ לכ רשא) ונרודבש "קיתו דימלת"ה לש שודיחה - הז ונרודד תוחילשה יהוזש תויהלו
הלא ונימיב ןטק דלי רשאכ וליפאש ,ןבומ - (יניסמ השמל ןתינ שדחל דיתע קיתו דימלתש
קלח השענ הזש דע ,הרותב יתימא שודיח ז"ה - חישמה אוביש שקבמו ןימאמ אוהש רמוא
םילימל םיכסמ ה"בקה ןכש ,ומצע ה"בקהמ ,15"אצת יתאמ"ש "הרות שודיח"ה ןמ
ןפואב ,שממ תוטשפב ותבהא הלגמ ה"בקהו ,16"והבהואו לארשי רענ" - י"נב לש תושקבהו
ןיאש ןותחתה הזה םלועב ,הטמ הטמל יולגב - הז םע דחיבו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש
.ונממ הטמל ןותחת

םיעייסמ םלועה ינינע לכש ךכ - "ידמע ויה םיברב" - םלועה ינינע לכמ עויס ךכל שיש טרפבו
.המילשהו תיתימאה הלואגה :הדיחיו תחא הרטמל םיכילומו

[:א"טילש ר"ומדא ק"כ 17ךישמה הלפתה רחאלו ,תיברע תלפת וללפתה]

לש ותדובעל עגונב רקיעב הזב הנווכהש ,ןויס (ךז) ז"כל ךשמה אוה ןויס ח"כש ךכל ףסונ .ד
ט"כ - וירחאלש םויהל המדקהו הנכה םג הז ירה ,(ןותחתה רודכ יצחל דע) םלועב ידוהיה
אבש) ה"בקה םע ידוהי לש תודחאתהה תודוא רקיעב רבודמ ובש ,(זומת) שדוח שאר ברע ,ןויס
.(ןויס ח"כב הדובעהמ חכב

:הזב ןינעהו

.שדוח שארב שדוחה דלומ תארקל הנכהכ ירמגל םלעהב אוה הנבלה רוא שדוח שאר ברעב
לעפנ ,("שדוח רחמ") שדוח שאר ברעב (הנבלה םלעה) "ךבשומ דקפי" ידי-לע :18בותכה ןושלבו
.19ארהיסו אשמש דוחי ,(שדוח שארב הנבלה דלומ) "תדקפנו"ה

תומילש תלעפנ שדוח שאר ברעב :20הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש - י"נבד םשה תדובעב
הזו ,(םלעהב זא 'יוצמש הנבלל המודב) לוטיבה תילכתב דמוע אוה רשאכ ,ידוהיה תדובעב
(ארהיס ,תוכלמ) לארשי תסנכד גוויזו דוחיה - ("תדקפנו") המשנה לש 'ילעה תא ףכית איבמ
דחאל וטקולת םתאו") דיחי רותב ידוהי לכ לש דוחיה םג ךכו ,(שמש ,א"ז) ה"בקהו
ויהו" - תיתימא תודחאב ,שממ תחא תואיצמ םישענ םהש ךכ - תוהמו תומצע םע (21"דחא
.דיחימ ףא הלעמל - דע ,23דיחי לש ןפואל דע ,22"דחא רשבל

,תודחאתה לש ןינע קר אקוד ונשי :הברדא ןכש ,24ו"ח קספה לש ןינע ךייש אל יאדוב ירה זאש
.תומילשה תילכתב תודחאתהו

ויהו"ב ףסונ ןינע ונשי - "דחא רשבל ויהו"ב (ה"בקה םע י"נב ןיב) תודחאתהה ןינע לע ףסונו
םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות" - "תודלות" םידלונש - הזמ םיאצויש תואצותה :"דחא רשבל
,25"םיבוט

םדי-לעש (םיבוט םישעמ אלא ,"דחא רשבל ויהו" ןמ דרפנ רבד םניאש) םיבוט םישעמל דע
,ה"בקה לש וינינע לכב (תודחאתה לש ןפואב) "ה"בקהל ףתוש" (ותמשנו ופוגב) ידוהי השענ
תומילשב תאז לעפי ה"בקהש ידכ ,רשא ,המילשהו תיתימאה הלואגה תאבהב - רקיעו ללוכ
ונישעמ" י"עש ,ףוגב המשנ רותב אקודו ,ידוהי לכ לש ותופתתשהל (לוכיבכ) קוקז אוה
- וזמ הריתיו ,הזל םיכסי ידוהי לכש ךכל לוכיבכ עיגהל ךירצו ,הלואגה האב "וניתדובעו
,תוטשפב הלואגה רבכ הנשיש אלא ,26"םכתלואג ןמז עיגה"ש קר אלש ,זירכיו הצרי אוהש
י"ע לעפנש) "הלוג"ב םלוע לש ופולאד יוליגה - יוליג ןושלמ איה הלואגש . . ליעל רבודמכ
.(תולגב ידוהיה תדובע

__________
.נ"שו ,ט"יפ ר"בדמב ,ט"פ ר"קיו האר (1

.וז הנש רומא פ"שו ק"וחא פ"ש תחיש הארו ,הל ךתולעהב ת"וקל (2

,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דות ,וט חלשב אתליכמ (3

,טכ הליגמ .זט ,אי לאקזחי (4

.זי ,וט חלשב (5

ידיסח ינקזמ דחא ירבד ([ב ,יק] וכק ב תרבוח) "םימתה"מ ריעהלו ."טעמ שדקמ" אוה ירה הז ינפל םגו (6
תא ונל הנביו . . קדצ לאוג ונל חלשיו ת"ישה םחרי רשא דע ק"דקו ק"מהיב ברחנש םוימ :צ"צה ימיב לימאה
ללפתמ ר"ומדא ק"כ רשא תסנכה תיבהו ,ונלש םילשורי אוה שטיוואבויל הנה ,ק"דקה םע ק"מהיבו םילשורי
.'וכו ונלש ק"מהיב אוה וב

.ז"לפר אינת (7

.טצת זמר 'יעשי ינועמש טוקלי (8

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (9

,ד"וי אב (10

'יעשי (11

.בשיו פ"ר א"ות האר (12

.ד"פ אינת האר (13

.טער ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (14

ג"יפ ר"קיו ,אנ 'יעשי (15

,אי עשוה (16

סרטנוקה תא א"טילש ר"ומדא ק"כ קלחי כ"חאו הקספה 'יהת תעכש 'יש יאבגה זירכה הלפתה ירחאל (17
ועיגיש דע) ךשמה וישכע השענ ,הקספה תושעל םוקמב :(ךויחב) רמא א"טילש ר"ומדא ק"כו .הקדצל תורטשהו
.ל"ומה .החישהב ןמקל הארו .(םיסרטנוקה

.חי א-לאומש (18

.דועו .ךליאו ב"עס תישארב ת"הוא .ךליאו חמ ז"סקת מ"הס - שדוח רחמ ישורד האר (19

,ולר א"חז ,ו"פ ר"ב ,טכ הכוס (20

.בי ,זכ 'יעשי (21

.דכ תישארב (22

.מ"כבו .ךליאו ב ,חנ אראו א"ות האר (23

.17 הרעה ליעל האר (24

.חנ פ"ר י"שרפ (25

.ב"ס ליעל האר (26


הלואגה ןמז


הלואגה תאבהל הצע

,זט ונתשרפ שירב י"שרפ) "'וג תשרדנ הפי וז השרפ"

וניתובר ולעפש םינינעה לכ לע ףסונ ,"וניתדובעו ונישעמ"ב ל"נה הפסוההש ,ןוצר יהיו . .
ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ י"ע הזב הפסוהה כ"וכאעו ,ןוילעה רודכ יצחב תורודה ךשמב וניאישנ
תנשד יעיברה שדוחב ,לעופב הלואגה תא שממ י"מות רבכ איבת - ןותחתה רודכ יצחב ר"ומדא
,ןותחתה רודכ יצחב ץראל ץוחב ,ט"משת

עיגמ הז ןיאש ,תעדל םיכירצ - ןותחתה רודכ יצחב הדובעהו יעיברה שדוחד ל"נה יוליעה רחאל
!שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואג - רקיעהל ללכ

הזש (ימינפה שוריפה) ליעל רבודמכו ,"אמוחנת יבר שרדמב תשרדנ הפי וז השרפ" ,םנמא
תוטשפב השעמב ז"הועב טשפל עגונב - (ל"על לבקמה תלעמ) אתוילעמל חרק תנווכ לע זמרמ
.'וכו ת"ת ,הבישי ,ד"מהיב ,נ"כהיב דוע תויהל ךירצ רקיעה אוה הרות פ"עש -

הדובעהל ז"הועב לעופב םיעיגמ רבכשכ תולגה ןמזב הדובעה יוביר ירחא וליפא :וזמ הריתיו
יעבד ןאמכ הז ןיא ןיידע ירה - הזבש תולעמה לכ םע ,(לבקמה תלעמ) ןותחתה רודכ יצחב
;8יוהמל

שפנ תא (תייחה) לאוג רשא) הקדצה ןינע - הלואגה תמגודב םניה רשא םינינע כ"וכ םנשי םנמא
םנשיש ("תשרד הפי") ןועטל םילוכיש דעו ,צ"מות ינינע המכו המכ דועו ,9הלפתה ןינע ,(ינעה
םלועב םיבוט םישעמו הבושתב תחא העש הפי" 10ל"זחאמכ - רתוי םילענ םניה רשא םינינע
אוה ב"הוע כ"אשמ) ארובה גונעת ,תוהמו תומצעב םיעיגמ ז"יע ,"אבה םלועה ייח לכמ הזה
- 'וכו 'וכו ןותחתה רודכ יצחב הצוח תוניעמה תצפה י"ע טרפבו ,11(ארבנ גונעת יוליג רקיעב

דומילל אקוד ךיישש ארקמל שמח ןבה) 12"והבהואו לארשי רענ" ,ידוהי לכ ןעוט ךכ לע
אוה לבא ,תינחור הלואג (הרותב) "השרד" יהוז לבא ,"תשרדנ הפי" ןניה תושרד - (טשפה
תא םיצור ונא :קעוצ "לארשי רענ"ה .13הטושפכ הלואג אוביש םוי לכב ול הכחמ ירה
!'ישעה םלועב ,תוטשפב הלואגה

'וכ תרותב קסועה לכו ,(םיכלמ 'לה ףוס ם"במרב טרפבו) הלואגה ןינע תודוא הרותב םידמול
- 'וכ וליאכ

תוטשפב ,הטושפכ הלואגהל םוי לכב הכחא - 14"תואלפה ץק יתמ דע" :"לארשי רענ"ה קעוצ
!לעופב הלואגה הנה - הז רמואו ועבצאב הארמ ,יולג ןפואב ,שממ

וניבא כ"וכאעו באה עבטכ ירה - תיתימא הקעצ ךותמ "יתמ דע" זירכמ "לארשי רענ"ה רשאכו
.ותשקב תא םייקמש - םימשבש

השעי (הנש םירשעו האמ ירחא) הלעמל ואובבש רמא רשא ,לארשיב לודג םע רופיסה עודיכו
- האב אל ןיידע הלואגהו ותוקלתסה ירחא .הלואגה תא איבי ה"בקהש (ךכל יואר 'יהש) שער
"חוכשל" ול םרג רשא ,הלעמל רתויב הלענ יוליג לודג ותואל ונתנש הארנש ,רחא לודג רמא
- אב אל ןיידע חישמש תויה :[ךויחב רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ] ;ותחטבהל עגונב לוכיבכ
...תאז תוחדל לודג ותוא לצא לועפל ךיא הצע ואצמ הלעמלש הארנכ

הרתה ול ןיא"ש 15אוה ןידה ירה זא רשא ,םיבר תעד לע רדנ תושעל ,איה הזל הצעהש ןכתי
ןידה קספש םושמ ,רוזעי אל הז ירה ,םידחא וא דחא לצא ולעפי םא וליפא ."םתעד אלב
.ומויקב ראשנ םיבר תעד לע רדנש ,אוה 'ה תרותב

י"ע ,המילשהו תיתימאה הלואגה לעופב אובת שממ דימו ףכיתש - ליעל רומאה לכמ הנקסמה
,שדוקה ץראל ,16הקדצו הלפת הרות יתב ,םהיתב םע דחיב ,םיכלוה י"נב לכו ,ונקדצ חישמ
חנומ רשא ןרהא הטמ םש הלגתמו ,םישדקה שדקב ,ישילשה ק"מהיבב ,שדוקה ריע םילשורילו
17"ןרהא הטמ חרפיו הנוהכה רוזחת (חישמ לש) וימיבש - קידצ וימיב חרפי"ו ,תרמשמל םש
.םהמע ןרהאו השמו
(הגומ - ט"משת'ה זומת ,חרק פ"ש תחישמ)

__________
,זס תובותכ (8

.(ד"ס ק"הגא) 'וכ הלפת וז העש ייחב העש יפל 'יבשהו תולגהמ תאצוי לארשימ דחא לכ שפנ (9

.ז"ימ ד"פ תובא (10

.ךליאו ב"יפ ז"לרת הככו ךשמה האר (11

,אי עשוה (12

.245 ה"ח ש"וקל האר - תומצעה תכשמה תומילשל עגונ ל"על 'יהיש ארבנ גונעתד יוליגה ירהש (13

,בי לאינד (14

.א"כס ח"כרס ד"וי ע"ושוט .ח"ה ו"פ תועובש 'לה ם"במר (15

,טכ הליגמ האר (16

.פ"הע ט"העבבו ז ,בע םילהת (17


אתוילעמל תוחקפה לוצינ

,זט ונתשרפ י"שרפ) "'יה חקפ חרק"

'יהי אלו" דומילהל ףסונ] יבויח דומיל םג (הרותב בותכ חרקש יפכ) חרקמ דומלל ךירצ ידוהי
םעמ ,חקיפ (ידוהיה) אוהש - [(ו"ח הזב ולשכנ םאב תושעל םיכירצש הבושתהו) "ותדעו חרקכ
תא תעדל םיכירצש םשכש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכ ,ויתולעמ תא תעדל וילעו ,ןובנו םכח
,םאולימב םלצנל ידכב םיימצעה תולעמ תעדל םיכירצ ךכ ,םנקתל תנמ-לע םיימצעה תונורסח
טבה ילבמש תוארהל וילעו ,(תולגב םג) "ךלמ ךלמ דבע" אוהו חקיפ אוה יכ תעדל ידוהיה ךירצ
,לשכיל אל ידכב ותוחקפ תא לצנמ אוה ,תועט תושעל וב םילוכיש םלועב אצמנ אוהש ךכ לע
הרותה דומילב ת"ישה תדובע םע םירושקה םינינעה לכב ותוחקפ תא לצנמ אוה - רקיעו דועו
עיגמ אוהש דע ,"'וכ ודבעלו ותרשל ותוא וחור הבדנ" לש ןפואב דע ,'וכו תווצמה םויקו
לודג ןהכה 'יחב תא ומצעב הלגמ אוהש ז"יע - "ותלחנו וקלח 'ה 'יהיו םישדק שדק שדקתנ"ל
.(יתימא לוטיב י"ע) ובש

- הז ונרוד תוללכד הדובעהל עגונב םג ךכ ,ומצעל דיחי לכ לש הדובעהל עגונב הזש םשכ
לש ןושארה רודו תולגב ןורחאה רוד ,(קנע יבג לע סננכ) רודה תלעמ תא תעדל םיכירצש
(םינש ינפל) רבכ דיעה הלואגה לעבש ומכו ,ארמגב םיאבומה םינמיסה לכמ ןבומכ] הלואגה
,[םינורחאה םירותפכה תא חצחצל ,"םכלוכ ןכה ודמע" תויהל ךירצ קרו ,לכה ומייס רבכש
לש "םייריש"הו םינטק םיכפה ינורחא תא םייסל ידכב םנשיש תוחכה תא ולצניש ידכב
.שממ לעופב הלואגה תא איבהל - ז"יעו ,הדובעה

ףיסוהל תירשפא תונמדזה לכ לצנמ אוהש - םג ללכנ ,ותדובעב ידוהי לש "תוחקפ"ה ינינע ןיבמ
.וביבסמש םיפסונ םידוהי ררועל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,תווצמו הרותב דוע

לכ ךשמב וניתדובעו ונישעמד םוצעו לודג יובירה ירחאל ,תולגה ןמז ףוסב ונדמעבש טרפבו
הלואגה תא איביש עירכמה ןינעה 'יהי בוט השעמ הזיא - המ דע עדוי ונתא ןיא ירה ,תורודה
עודיכו ."'יפט 'יב ריהז הוהד הוצמ"ה ולצא ל"צ ןינע הזיאב ,טרפב ידוהי לכ תדובעב כ"ומכו]
ןויכו ,דחא ןינע לועפל ידכב הנש םינומש וא םיעבשל הטמל תדרוי המשנש ,ט"שעבה ירבד םג
ינינעב הפסוהל תוירשפאו תונמדזה לכ תוסנלו ףוטחל םיכירצ ןכל - [המ דע עדוי ונתא ןיאש
.צ"מות

לכשו ,םיברב םישדח הרות ירועיש עובקל לדתשי ידוהי לכש ,העצהה לע םימעטהמ 'א והזש
םידלי םע) ףטו (םישנ םע) םישנ ,(םישנא םע) םישנא ןה - "רועיש דיגמ" ומצעב 'יהי דחא
.(םירחא
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - נ"שת'ה זומת ח"רדא ,חרוק פ"ש תחישמ)


ונקדצ חישמ תאיב
"םידקש" לש ןפואב -

(גכ ,זי ונתשרפ) "םידקש לומגיו . . ןרהא הטמ חרפ הנהו"

. . ןרהא הטמ חרפ הנהו" - "ןרהא הטמ" םע הרושקה תדחוימ חכ תניתנ הנשי ,הזל ףסונו . .
חכ תניתנ הנשי ,"הטמ"ה ןינע תוללכבש קזוחהו ףקותה דבלמש ,ונייה ,"םידקש לומגיו
םיבוט תוריפ תיישעל דעו ,'וכ יפוי לע הרומה ,החירפ לש ןפואב 'יהת הדובעה תוללכש תדחוימ
ה"בקה לש ויתוכרב תכשמה - םיימשג תוריפ ןהו ,"תווצמ - יריפ יאמ" ,םיינחור תוריפ ןה -
ןינע תוללכ והזש - תוריהמו תוזירז לש ןפואב לעפנ הז לכו .ךרטצמה לכב ,םיימשג םינינעב
."םידקש"ה

וחילצתש - ץיקה ימיב ךוניחה ןינעב ןכתוקסעתהל עגונב תדחוימ חכ תניתנו הכרב ןכ ומכו
,שדקמו ןכשמב אצמנש "הטמ" - "ןרהא הטמ" תמגודב 'יהי 'א לכש ןפואב רעונה תא ךנחל
םיבוט תוריפו םיחרפ וב שיש "הטמ"ו ,"םכותב יתנכשו" וילע רמוא ה"בקהש םוקמב ,ונייה
הממ רתוי דוע ,הבר תוזירזב 'יהת הזב החלצההש ,ונייה ,"םידקש" לש ןפואב - הז לכו .'וכ
.תופצל םילוכיש

ןה ,ךרטצמה לכב ה"בקה לש ויתוכרבל םיכוז - םירומאה םינינעה לכב תוקסעתהה י"ע ,הנהו
.תוזירזו תוריהמב ,"םידקש" לש ןפואב ,תוינחורב ןהו תוימשגב

תוזירזו תוריהמב ,"םידקש" לש ןפואב - ונקדצ חישמ תאיב - הלודג יכה הכרבל םיכוזש דעו
.תופצל םילוכיש הממ רתוי הלודג
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ,תומייסמה תודימלתל ,ןויס ח"כ תחישמ)


!ןכומ רבכ םלועה

זומת 'גב (התע דע) יברהמ ונעמשש הנורחאה החישהמ םיעטק

תיבב רסאמהמ (ת"זרפ - ז"פרת תנשב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ ררחתשנ וב םויה אוה זומת 'ג
אמארטסאק 1וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,(דארגנינלב "עקרעלאפש") םירוסאה
.2םינש שלש ךשמל

אוה טלקמ ריעש םגהש ןויכ) רבדה לשלתשי דציכו 3בוט רבד והז םא עדונ אל ןיידע ותעשב
,4הזבש תולבגהה לכ םע 'ילגה וז ס"כוס ירה כ"פעא ,םירוסאה תיבמ "רתוי לק" רסאמ
לביק ,6זומת ב"י םויב ,ןכמ רחאל לבא ;5('וכו טרחתהל םילוכיש הנכסה הרתונ ןיידעו
זאו ,זומת ג"י ,תרחמל ול ןתנית שפוחה תדועתו ,ותוא םיררחשמש העדוהה (אמארטסאקב)
אציש ךכ לע ףסונ :"הלואגד אתלחתא"ה 'יה זומת 'גש ךיא ,הלגתנ - ירמגל ררחתשה רשאכ -
אמארטסאקל ותיילגהש כ"חא עדונ - (רתוי לק שנוע) טלקמ ריעל הלגוהו םירוסאה תיבמ זא
- עגופו הנכסב דימעמ 'יהש רבד ,ןכ-ינפל ול קספנש ל"ר םייחה ךפיהד שנועה םוקמב האב
,טרפב הצוח תוניעמה תצפהו ללכב תודהיה קוזיחו הרותה תצברהד ןינעה ךשמה לכל - ל"ר
ירמגל ותוא וררחשש ךכל ךילוה הז רבדש דע ,7ותוא ולגהו שנועה תא ולקה הז תרומתו
.הנשו הנש ידמ "הלואגה גח"כ הז םוי 8עבקנ הז סנ ללגבו .זומת ג"י-ב"יב

ךרעב אלש ןפואב דע הבחרתנש ,הצוח תוניעמה תצפהד הדובעהב דחוימ דומיל םג ונשי הזמ . .
:זומת ג"י-ב"יו זומת 'גד הלואגה רחאלו י"ע

ןייטשאב") תואיצמ תויהל הכירצ ותואיצמ - "וצופי"ד בצמב תויהל ידוהי ךירצ שארל לכל . .
אלל וצופי) הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואבו ,תוקלא הציפמש תואיצמ ,"וצופי"ד ("ןופ
אוה ןכיהו ,[ךיתוניעמ] ץיפהל ךירצ אוה (תויטרפב) המ ול םירמואש ינפל דוע .(9תולבגה
ותדובע תא השועש ינפל) רקובב םק אוה רשאכ דימש ,תעדל אוה ךירצ - [הצוח] ץיפהל ךירצ
שמשל יתארבנ ינא" ,"'וכ הבר 'וכ ךינפל ינא הדומ" - "וצופי"ד תואיצמ אוה ירה (תויטרפב
תא שמשל) "וצופי"ב תקסעתמ וז תואיצמו ,ומצעל תואיצמ אוהש טשפה ןיא 10"ינוק תא
הליחתכלמ דימ ,"רעבירא הליחתכל" :11עודיה ןושלבו ."וצופי" איה ותואיצמ לכ אלא ,(ינוק
.("רעבירא") הלעמלמ אוה דמוע

תוניעמ תא אקוד ץיפהל ךירצ אוה - "ךיתוניעמ" :םיטרפב תאז ךישמהל ךירצ אוה כ"חא
אוהו ,[13ב"ויכו הוקמ ימ ,הזמ הטמלש םימה תוגרדמ הלעמל] 12אוהש לכב רהטמש ,הרותה
תודמו ולכשב לוע תלבקו הנומאה תדוקנמ) ומצעב הצוחמ לחה ,"הצוח" םציפהל ךירצ
ס"נכהיב ,הבישיד ,השודקד תומא 'דהמ ץוח - הטושפכ הצוחב דע ,(ולש םיימינפ תוחכו
.ונממ הטמל הצוח ןיאש (14הצוח ללוכש א"ה םע) "הצוח"ב דע ,ד"מהיבו

תודידמב תובשחתה אלל - איהה הנידמב בוחרב ךלהש דיסח תודוא עודיה רופיסה ד"עו
ותוא רצע רטושו .הנכס םע רושק 'יה הזש ןמזב - יתימא דיסחד רדסה אוהש יפכ תולבגהו
'יהש המ הנע אוה !(ךלוה לוטיב) "טאידיא לוטיב" :הנעו ?(ךלוה ימ) "טאידיא אטק" לאשו
!תכלוה "לוטיב"ד תואיצמהו ,"לוטיב" איה ותואיצמ לכש - תמאב ולצא חנומ

- םוקמה תפשו בצמהב םג ךשמנ ולוטיבש ןויכ - תיסורב אקוד ול בישה אוה תאז םע דחיב
םוקמה ןושלו עבטש ןפואב ,16"אסומינב ךלה אתרקל 15תלזא" ד"ע - 'יסורד תואיצמו עבטהב
."טאידיא לוטיב"ש שיגרמו רמוא ומצע

השוע ימצעב ינא רשאכ וליפא :םילאושש םנשיש יפכ - הלאשה לאשהל הלוכי ןיידע םנמא
המ - (לוטיבה תילכת) "וצופי" איה יתואיצמש אגרדל עיגמ ינאש דע ,תומילשב יתדובע תא
םהש תומוא םיעבש םנשי ביבס םלועבו ,17"םימעה לכמ טעמה םתא" רשאכ ,הזב תלעותה
.18תחא השבכהל ךרעב תומכב םוצע יוביר

ותדובע תא השוע ידוהיש ךכ לע תומואה ורמאי המו םלועה רמאי המ :רחא ןונגסבו
םה ןיא ירה ,המילשהו תיתימאה הלואגה בוריקב - דחוימבו ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד
הרואכל םיכירצ לבא - תילענו הלודג דואמ הדובע יהוז םנמא !?רבדה שוריפ המ םיניבמ
!םלועה םע - אוה ןעוט - בשחתהל

תא השעי ידוהי רשאכ !("קיטראפ ,טיירגעגוצ ןיוש") ןכומ רבכ םלועה :אוה הז-לע הנעמהו
םילכב שבולמ הזש יפכ הז םע דחיבו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב - יעבדכ ותדובע
.ותדובעב ול םיעייסמ םלועה תומואו םלועה עבט ,םלועהש ךיא הארי - עבטה ישובלד

,רמא אלימבו ,אוה ובצמש ,דיסחה לצא רדסה 'יה (םיבוכיעו תועינמ ויה רשאכ) םעפ ,וליפא
םגש ,ליעל רומאכו] םניא םיבוכיעו תועינמהמ כ"וכ רשאכ ,וישכע כ"וכאע ;"טאידיא לוטיב"
תואלפנו םיסנה תא םיאור ומצע םלועב - הברדאו ,[בוטל םילודג םייוניש ושענ איהה הנידמב
,ןמזה עיגה רבכ - [תואלפנ ונארא תנשו ,םיסינ תנש] תונורחאה םינשב טרפב םישחרתמש
תואלפנו םיסנל דע ,תואלפנו םיסנ - הלבגהו הדידממ הלעמלש ןינע תויהל ךירצש םגהש
תחימצל עייסמ ומצע םלועהש ,םלועה עבטב םג רדוח ז"ה - המילשהו תיתימאה הלואגד
.[עבטה ךרדב תוריפה תחימצ 'יהתש ,הטמה עבטב לעפ "ןרהא הטמ חרפ"ש יפכ] הלואגה

לע ףסונש - 19תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכש - םירצמ תאיציב 'יהש יפכ ד"עו
,סנ ךרדב ליחתה הזש םגהש הזכ ןפואב ,20"םירצמ תא ולצניו" 'יה ירה ,זא ויהש םיסנה
כ"וכאע .21ושקיבש יפכמ רתוי ונתנו ,י"נבל הזב ועייס םמצעב םירצמהש ךכל הז איבה
הז 'יהי ,22מ"יציד תואלפנהל ךרעב וליפא תואלפנ ויהי רשאכ - המילשהו תיתימאה הלואגהב
.ךכל עייסי ומצע םלועה עבטו םלועהש הזכ ןפואב ןכ םג
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה זומת ,חרק פ"שו זומת ח"רדב ,חרק םוי תוחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

ספדנ) הנושארה זומת ב"י תגיגחל ח"פרת ןויס ו"ט :ובתכמ האר - ("יטלקמ ריע") הלואגה לעב י"ע ארקנ ןכ (1
.דועו .(נ"שו .טע ג"ח םש ספדנ) ד"צרת רייא ז"י .(נ"שו ב"ח ולש שדוק תורגאב

105 ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא תודלותה רפס .ךליאו א"ירת ד"ח ד"וקל האר - הלואגהו רסאמה תשרפ (2
.דועו .ךליאו

(139 א"שת תוחישה רפס האר - ומצע הלואגהו רסאמה לעב כ"אשמ) םידיסחה ועדי אל ותעשבש טרפבו (3
.(םינפב ןמקלדכ) ל"ר םייחה ךפיהל וטפשמ תרומת 'יה תולגל חולישהש

תולגד ריעהלו - .'וכ יטלקמ ריע לא הלוגב תאצל יתחרכוה (זומת 'ג) םויב וב :ל"נה ןויס ו"ט בתכמב ונושלבו (4
.(ית הוצמ ,ךונח) "התימ רעצכ טעמכ לוקש"

"ירמגל הנכסהמ אציש דע ךרבל ןיא" יכ ,(זומת ו"טב ותיבל עיגהש ירחאל דע) למוגה תכרב זא ךריב אל ןכלו (5
.(ה"ס ג"יפ ז"הדאל ןינהנה תכרב רדס)

.(ם"רת תנשב) הלואגה לעב תדלוה םוי (6

םינש שלשל הז וניש כ"חאו ,(ריביסב שוריג םוקמ) "יקוואלאס"ב תולג םינש רשע לע הריזגה התיה הלחתב (7
.(םש תוחישה 'ס) אמארטסאקב

.4 הרעהבש בתכמ (8

.38 "םינש לבוי - ןויס ח"כ ץבוק" האר (9

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (10

.דועו .124 א"ח ש"וקל .זירת א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא (11

.ב"ס א"רס ד"וי ע"ושוט .ח"ה ט"פ תואוקמ 'לה ם"במר .ז"מ א"פ תואוקמ (12

.ט"פר םש ם"במר .תואוקמ 'סמ שיר (13

.144 א"ח א"שנת'ה ש"הס האר (14

,ז"מפ ר"ומש (15

,ופ מ"ב םג הארו .די ,ח"מפ ר"ב .םש ר"ומש) םוי םיעברא התש אלו לכא אל השמש םעטה והזש ריעהלו (16
הזב שיש (נ"שת אשת ש"וקל) א"מב ראובמכו ,[םינושאר םימי םיעברא ךותב אוה זומת 'גש ריעהלו]
ןמסנה האר .התש אלו לכא אלש הז לע השמ רעטצנ ןכלו) הנתשנ אל השמ עבטש (א) :תוגרדו תוירשפא
ךשמב ךשמנש סנ ,ה"בקה לש סנ י"ע (העש יפל) הנתשנ ולש עבטש (ב) .(53 'עהב 654 ב"ח א"שנת ש"הסב
ומכ השענ ומצע ולש עבטהש ,ולש עבטב יוניש לעפ הז יכ ,הלחתב םעפ קר 'יה סנה (ג) ,םוי םיעבראה לכ
.'יתשו הליכאל קוקז וניאש ,ךאלמ

ןנחתאו (17

,טפ ר"ספ .אי ,י"פ ר"תסא תודלות אמוחנת (18

.וט הכימ (19

.ול ,בי אב (20

.פ"הע אתליכממ ,םש י"שרפ האר (21

.נ"שו .(זפת 'ע) פ"הע ך"נ ת"הוא האר (22


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


"םיאנידמ"ה לע לעפיש "םויא"ה

רבעב ושענש תויועטה תא ל"נה "םיאנידמ"ל וריכזי רשאכש ימצע תא הלשמ ינניא . .
םיכלוה הבש הטישהמ וטרחתיו םתעד תא דימו ףכית ונשי (הזב-אצויכו ,"דיווייד-פמעק"ב)
,ה"בקהמ םידחפמ אל םה - םהמע רבדל המ ןיא "םימש תארי" תודוא ;בר ןמז ךשמב םה
תרימש" דגנ ,"ידוהי והימ" דגנ המחלמב םה םיאצוי ןכלו ,"ךורע ןחלוש"המ םידחפמ אלו
ינולפ ןב ינולפש םיעדוי םלוכ ירהש] "םדו רשב" ינפמ השובה תא ;הזב-אצויכו ,"תבש
,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םירתוימ תונברק ולפנ הזמ האצותכו ,םירופיכה םוי תמחלמב ןכ גהנתה
םהילע לועפל ידכ תחא הרירב קר הראשנ ,ןכלו ,ירמגל םה ודביא - [וז ךרדב אוה םג גהנתמ
:םתגהנה תא ונשיש

,ונמזבו ותעב "לילגה םולש" עצבמ םויס תא בכיע ינולפ ןב ינולפש ועדי םלוכש םיברב םסרפל
יפכ) ותומילשב הז עצבמ םייסלו םילשהל םיבייחש אבצה ישנא לש תטלחומה םתעד תורמל
בכיע אוהש ועדי םלוכ רשאכו .('וכ "הרוזנצ"ה תורמל ,לארשי ץרא ינותיעב וליפא םסרופש
רבדל ול ונתי אלו !האבה "תסנכ"ל תוריחבב (ותגלפמבו וידימלתב אלו) וב ורחבי אל יזא ,תאז
ואיבה םהלש) 'וכו םיברעה םשב רבדל םילוכי וירבחו אוה] לארשי ץרא ידוהי לש םמשב
לעפיש דיחיה רבדה והזש הארנכ - [!םידוהי םשב אל לבא ,(ל"נה עצבמ םויס בוכיע י"ע תלעות
!!םהילע

,"תואסכ"ה לע תבשל ךישמהל םיצפחה "םיאנידמ"ה לע הז "םויא" לעפי - ילואו יאה ילוכו
םייטילופ םיבושיח םע "קחשל" וקיספיש - לארשי ץרא לש םייטילופה םייחב הדמע סופתלו
!'יתולובגל י"א לכב םיאצמנה םידוהיה לש םנוחטב ןובשח לע םיינידמו

יאדוב תודהי ינינע לכב הפסוהה ירה - "לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל"ש תויה :רקיעהו
.ולא םינינע לכ תחלצהב ףיסות

ירה זא םגש] "םיאנידמ"ה לצא יוניש ולעפי אל ליעל םירומא םירבדה םא וליפא :תרמוא תאז
ונשי ירה - [באכה תא לטבת אל הקעצהש עדויש תורמל ,באכ ונשי רשאכ קועצל םדאה עבט
עצבמ"ב דחוימבו ,תודהי ינינע לכב ופיסוי לארשי-ינב רשאכ :ליעוהל לוכי יאדובש רבד
עגונב הז-ךרד-לעו ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" נ"זעש ,"ןיליפת
רפסב 'א תוא הנוק ידוהי לכש הז-ידי-לע ,םייללכה הרותה ירפסב לארשי-ינב םושיר עצבמל
עגונש המ) רקיעהו ,תווצמה לכ דגנכ הלוקש איהש ,"הקדצ עצבמ"ל עגונב הז-ךרד-לעו ,הרות
.הלואגה תא ברקל תדחוימה התלוגס - (ולא ונימיל

,('א ףאמ תושר שקבל ילבמ) לארשימ דחאו דחא לכ לועפל לוכי ולא םינינע לכבש ,ןבומו
.הלבגהו הדידמ לכמ הלעמלש ןפואב תאז תושעלו

:לעופל עגונבו

לארשי ץרא ידוהי לש םתוכזל - הזמ קלחו ,הקדצה תוצמב ףיסוי דחאו דחא לכש יוארה ןמ
םתוכזל - דחוימבו ,("לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל" - םהילע ה"בקה תרימשב ףסותיש ידכ)
לש םיימומרעה םהיתונובשח םע םיבשחתמ םניאש ,"לארשיל הנגה אבצ" ילייח לש
,'ילע םירדהו ק"הא לע ןגהל שממ שפנ תריסמב םידמוע םה אלא ,םיאנידמהו םיאקיטילופה
."תואבצה יקלא 'ה" י"ע םתנגהב ףסותי (םתוכזל םימייקמש) הקדצה תוצמ תוכזבו

ימינפה תולגהמ ס"כוס ואציש ,"םיאנידמ"ה לש םתוכזל הקדצהמ קלח ונתי - הזל ףסונו
,('וכ םיוגהמ םה םידחפמ הזמ האצותכש) "ךברקב רשא רז לא" ,ר"הציה לצא ימצעהו
,'יתווצמו הרותה הנתינ םהל םגו ,בקעיו קחצי םהרבא יקלא םעל םיכייש םהש ורכזיו
םע ךורכה ןינע תודוא רבודמ רשאכש - איה הרותה תארוהו ,"םהב יחו" רמאנ םהילע
,ןוחטבה ישנא - וננינעבו ,רבדל םיחמומה לש םתעד-תווח תא לואשל םיכירצ ,שפנ חוקיפ
.התע ומייסל - פ"כעו ,"לילגה םולש" עצבמ תא רבכ םייסל םיכירצ ויהש הרורב םתעדש

עובתל םילוכי ירה ,"בקעי ןואג"ל םיאתמה ףקותב ודמעיש םהמ עובתל השקש יפ-לע-ףאו
ינינעב ללכ וברעתי אלש - (םתוכזל הקדצ ונתיש הז-ידי-לע טרפבו) הזמ רתוי לק רבד םהמ
!ןוחטב

ןפואל עגונב (הזב םידומ םיקודצה וליפאש) בתכבש הרותב ש"מ תודוא הכוראב םעפ רבודמכו
בושיו ךלי בבלה ךרו אריה שיאה ימ" וזירכה המחלמל האיציה םדוקש - המחלמה תגהנה
רשאכש ,ןבומו ,אבצ ישנא יוביר םיכירצ המחלמל םיכלוה רשאכ :ןבומ וניא הרואכלו ."ותיבל
ךרו אריה שיאה ימ" םירמוא עודמ ,כ"או .המחלמה ןוחצנב ףיסומ הז ירה ,אבצ שיא דוע ףסונ
!?"בבלה ךרו ארי" היהי אלש וילע לועפל בטומ ,'ואכל - "ותיבל בושיו ךלי בבלה

תודוא רבודמ רשאכ ,ןכלו ,םדא ינב עבט םע תבשחתמ הרותה :תוטשפב - רבדל הבושתהו
יכ ,"בבלה ךרו אריה" היהי אלש וכנחל ידכ ןמז שידקהל תורשפא ןיא ,"בבלה ךרו אריה שיא"
ךלי" ול םירמוא ןכלו ,דימו ףכית תויהל הכירצ המחלמל האיציהו ,בר ןמז שרוד הזל ךוניחה
."ובבלכ ויחא בבל תא סמי אל" - המחלמה ןוחצנל עירפי אל תוחפה לכלש ידכ ,"ותיבל בושיו

םיאתמה ףקותב ודמעיש "םיאנידמ"ה תא ךנחל ןמז ןיאש תויה :וננינעל עגונב הז-ךרד-לעו
וב ורחבש - היארהו ,"םדאה לכמ םכח"ל ומצע תא קיזחמ אוה רשאכ טרפבו] "בקעי ןואג"ל
בושיו ךלי" ,ךתיבב בשו לארשי םעל הבוט השעת :םהמ 'א לכמ םישקבמ - ["אסכ"ה לע תבשל
וחקי ,םילויטל ךתוא וחקי ,דומצ גהנ םע תיטרפ תינוכמ ךל ונתי ,"'יסנפ" ךל ומלשי ;"ותיבל
לאו ,םהב גשומ םוש ךל ןיאש םינינעב ברעתת אלש רקיעה - 'וכו 'וכו הגלפמה תובישיל ךתוא
ןת ,ןוחטבה ישנא לכ לש הדיחאה םתעדמ יכפה ןפואב ןוחטב ינינעב ךתעד תא הווחת
!םיינוחטב םילוקיש יפ-לע גהנתהל דציכ עובקלו לפטל ןוחטב ינינעב םיחמומל

. . שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" :(ליעל ואבוהש) ם"במרה ירבדב םייסנ - בוט רבדב םייסלו
תנמ 'ה . . םלועל ותלחנו וקלח 'ה היהי . . ותרשל 'ה ינפל דומעל . . ותוא וחור הבדנ רשא
דחאו דחא לכ לש ולרוג לע ןיגמו רמוש ה"בקהש ,ונייה ,"ילרוג ךימות התא יסוכו יקלח
.לארשימ

םויסד הלועפה י"ע - ללוכ) לארשימ דחאו דחא לכ לע ה"בקה תרימש תא זרזלו רהמל ידכו
דחאו דחא לכ רובע ןתא - (לארשי-ץרא ידוהי לש םנוחטב תא חיטבהל ידכ ל"נה עצבמ
,הקדצל (ולשמ הפסוה םע דחיב) תאז תתל ידכ ,(םימעפ המכ גוהנכ) רלוד לש רטש םיבוסמהמ
תאז תתלו ,החנמ תלפת םדוק פ"כע וא ,הלפתה ינפל רקובב - הקדצה תניתנד ירקיעה ןמזב
,"לארשיל הנגה אבצ" ילייח לש םתוכזל - דחוימבו ,לארשי ללכ תוכזלו ומצע תוכזל (רומאכ)
לכ אלל :וזמ הריתיו ,תודיבא לש ירשפא יכה טועימב ל"נה עצבמה תא םייסל וחילצי םהש
.תודיבא

,םיקלא םלצב וארבנ םה םגש ליעל רומאכ - ינשה דצב םג םירתוימ תונברק וכסחי הז-ידי-לעו]
.[םלועה תומוא ראשמ דחאו דחא לכ לש וייחל םג גואדל ידוהיה לש ודיקפתו

ישנא לש םתעד יפ-לע גהנתהל םיכירצש הרותה תארוהל םאתהב ל"נה עצבמה תא ומייסיו
.(םימעפ המכ שוריפב ורמאש יפכ) תומילשב תאז םייסל םיבייח םלוכ תעדלש ,ןוחטבה
םהלש תופיסאב םיכישממו ,התע דע תאז ובכיעש "םיאנידמ"המ םילובלב אלל תאז ומייסיו
חור םהילע הרעיש לעפת םתוכזל הקדצה תניתנב הפסוהה יכ - ונרושי ימ םתירחאו ,'וכו
םע םירושקה םינינעה לכ תא להנל ןוחטבה ישנאל ונתיו ,םתיבל ובושיו וכליו םורממ
.ןוחטב

,ל"נה עצבמה תא םייסל םילוכיו םיצורש ולא לכל - ותמכחו וחכמ חכ תפסות ןתי ה"בקהו
תא יל השע ידי םצועו יחכ"ד ןפואב הז ןיאש ועדיו ,םילובלב לכ אלל תאז תושעל וחילציש
דועיה םייוקיו ,ירמגל עבטה ךרדמ הלעמל םייולג םיסנ התע דע וארש יפכ אלא ,"הזה ליחה
.לארשי-ינב םע ליחתהל ודחפיש דעו ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו"

תולגה ימיב םיאצמנ רשאכ םג לארשי-ץרא ידוהי לש םמולשו םנוחטב תא וחיטבי הז-ידי-לעו
ןיאש "תוריינ" לע ךומסלו ,ןוחטב ינינע לע רתוול אל - איה הזל הדיחיה ךרדהש ,םינורחאה
תארוה יפ-לע גהנתהל אלא ,(הכוראב ל"נכ ,"דיווייד-פמעק"ב וגהנתהש יפכ) ללכ ךרע םהל
ישנא לש םתעדל עומשל - םייחב תיתימא הארוה ,"םייח תרות"ו "תמא תרות" ,הרותה
םהש תואצותה תא םיאורש ירחאל טרפבו ,"םיאנידמ"ה לש םתעדל עומשל אלו) ןוחטבה
!('יוטנ םדי דועו ,ואיבה

םינינע תושעל םהל וחינה אלש הז לע "הדות" ונתי םמצע "םיאנידמ"ה ירה ס"כוסו
רבעב אקוד ואלו ,רבעב היהש יפכ תומויא תואצותל םימרוגה םינינע ,םייוצר-יתלב
תא ובכיע רשאכ ,םימי 15-20 ,םימי 10 ינפל - בורקה רבעב וליפא אלא ,"דיווייד-פמעק"ד
!םדיקפת תא אלמל ולכוי אלש ןוחטבה ישנא

ישנאו "םיאנידמ"ה ןיב וליפא) תיתימא לארשי תבהאו ,םולש יכרדו םעונ יכרד ךותמו
- "לארשי רמוש ןשיי אלו םוני אל" רשא ,ה"בקה תבהאו הרותה תבהא םע הרושקה ,(ןוחטבה
חישמ תאיבב ,"ברח יוג לא יוג אשי אל" דועיה םויק תארקל בבל בוטבו החמשב תכלל הכזנ
.שממ ונימיב הרהמב ,םיחפט הרשעמ הטמל ,שממ לעופב ונקדצ
(הגומ יתלב - ב"משת'ה זומת ליל תחישמ)"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish