ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

העיגה אל ןיידע הלואגהש ןמז לכש ידוהימ םיעבות
הלואגה תא הצור אוהש קעציו עבתיש ,לעופב

*

סחניפ 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= טיש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
מ"דשת'ה סחניפ פ"ש תחישמ / תואיצמה יהמו םולחה והמ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / הז ונרודד סחניפ"ה

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
םעה תומילש ןינעב החיש / "ידוהי והימ" קוחה לוטיבב קוסעל בוחה לטומ דחא לכ לע

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ו"כשת'ה סחניפ פ"ש תחישב הלאשל יברה הנעמ / ?וז אישוקב "וננובתה" תוינש המכ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


תואיצמה יהמו םולחה והמ

לכב ,םעפ רחא םעפ רבדמו ידוהי ול בשוי דציכ םיאלפתמה םנשי
םויה ,"אב חישמ הנה הנה"ש - ויבתכמב םג תאז ףיסומו ,תודעוותה
רמול םיחרכומ * ...?תולגב םיאצמנ הרות פ"עש העשב הב ,רחמ אלו
עודמ םהל ריבסהל ירה םיקוקז * !םולח והזש - םה םיבשוח -
ךא * שממ דימו ףכית אובל לוכי ונקדצ חישמש ףרה אלל םידנדנמ
תואיצמה איה הלואגה וליאו ,םולחה איה תולגהש תמאה
* תולגה ןמזב םג תיתימאה

הגומ יתלב - מ"דשת'ה סחניפ פ"ש *תחישמ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

םנשיש ןינע תודוא רבדל םוקמה ןאכ - הדיתעה הלואגה תודוא 1ליעל רבודמהל ךשמהב .א
.םמצע ןיבל םניב וליפא הז לע םירבדמ םניא דובכה ינפמ קרו ,וילע םיאלפתמה

:אוה ןינעהו

דעו ,2"ןנא שורושחא ידבע יתכא" ,תולגב ןיידע םיאצמנ לארשי ינב הרות פ"עו תוטשפב
אלש 3זומת 'גב הלואגה לעב רמאש יפכו ,תולגב םירושק י"נב םיראשנ םאיצוי אל ה"בקהש
.תולגהמ ונאיצוי ה"בקה אלא ,תולגהמ אצנ ונא וננוצרב אלו תולגל ונכלה וננוצרב

:םה םיאלפתמ אלימב

תודעוותה ,בושו םעפ דועו םעפ ("קעווא טרעמאה") םרטרטמו םיברב רבדמ ,ידוהי ול בשוי
דבלב וז אל יזא ,תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנש ךכ לע טבה אללש - תודעוותה רחא
האירקה"ב ךכ ספדנ קר אל הזו ,"אב חישמ ("טא טא") הנה הנה" אלא "הלואגל רתלאל"ש
ןיציקה לכ ולכ"ש ןויכ ,םיחפט הרשעמ הטמל שממ לעופב םינווכתמ ןכא אלא ,4"השודקהו
."אב חישמ הנה הנה"ש ןמזה לכ שיערמ אוה ,אלימב - 5"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו

לכ לש וידיב אלא ,םישנאה בור וא םיברה לצא קר אל ,םכידיב אצמנ חתפמהש רמוא אוהו
םלועה לכ תאו ומצע תא" עירכהל םדא לכ לוכי תחא הוצמ י"עש 6קסופ ם"במרהש ןויכ ,דחא
ר"ומדא רמאמב ראובמו ,7רהזב בותכש יפכו ,"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ
,"חישמ אב 'יה ורודב המילש הבושתב רזוח 'א קידצ 'יה םא 'יפאש םינוקיתב אתיא" - 8ןקזה
כ"וכאע ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ"ש ןמזה ינפל 'יפא רבודמ הזבש
אובי יזאו ,הבושת השעי ידוהיש אוה אובל חישממ ענומש דיחיה רבדהש ,הז ןמז ירחאל
.ןמז קספה םוש אלל דימו ףכית חישמ

ןושלמ םג "הכחא"] 10"אוביש םוי לכב ול הכחא" (9םיבשוח םלוכו) םירמואה םנשיש יפכו
לכ וניוק ךתעושיל" (לוחה תומיב) הלפתב םוי לכבו ,[11ו"סרת ךשמהב ראובמכ ,'וכ העיגי
.ונקדצ חישמ אובל לוכי שממ הז םויבש - "םויה

אוהש ןכיהל אובי אל אוהו ,ףוגב המשנ ,השא דולי ,םדו רשב ,חישמ תודוא אוה רבודמהו
!ב"ויכו ,הז תסנכ תיבו שרדמ תיבב ןאכ אובי אלא ,("ואוו ץעגרע")

פ"ע תולגב םיאצמנש םיעדוי רשאכ - תוטשפב דועו ,ךכ רבדל רשפא דציכ :םה םיאלפתמ
!?תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל לוכי ה"בקה קרו ,הרות

,"קדצ ךתקדצ" רמאיו החנמ תלפת ללפתי ובש רודיסה חנומ ודיל ,תאז עדוי ומצעב אוה
םירמוא ,ןוזמה תכרבב (תבשב םג)ו ,תולגב םיאצמנש םיארמה הלפתב םינוש םינינע ,ב"ויכו
ו"ח תועטל אל ידכ רודיסב םיזחוא ךכ םשלו ,דיתע ןושל ,"חישמה תומיל ונכזי אוה ןמחרה"
;הכרבה חסונב

אלו םויה ,הוה ןושלב - "אב חישמ הנה הנה"ש םעפ רחא םעפ דנדנמו ,הז ידוהי אב כ"פעא
!"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו" ,רחמ

אובי הז ינפלו ,תולודג תומחלמ ויהיש :חישמ אובי דציכ םלש רדס ,ם"במרב 12אבומש המו
בצמב םידמוע רשאכ ךא ,13"התעב"ד ןפואב האב הלואגהש ןמז לכ הז ירה - 'וכו איבנה והילא
חישמ אובל לוכי זאו - 15"הנשיחא"ד ןפואב אובת הלואגה יזא ,"ןיציקה לכ ולכ" וא ,14"וכז"ד
!שממ דחא עגרב ,דימו ףכית

תודוא דיה רפסב בתוכ אוהש םינינעהש ,16ולש םיתמה תייחת תרגאב בתוכ ם"במרהש יפכו]
[רחא ןפואב 'יהיש ןכתי לבא ,רוריבב ול םיעודיה ולא םה ,הלואגה יטרפ

לכב ("ןדער ןייא ןיא טלאה רע") ףרה אלל אלא ,םיימעפ אלו םעפ אל ךכ רבדמ הז ידוהיו
!רחמ אלו םויה ,"אב חישמ הנה הנה"ש - ויבתכמב םג תאז ףיסומו ,תודעוותהו תודעוותה

,ב"ויכו דחוימ בצמ ,דחוימ ןמז והזש רמול םילוכי ויה - תחא םעפ ךכ רבדמ 'יה וליא אמלשב
...("ןעור טינ טזאל") חונל ןתונ אלו החונמ אלל ךכ רבדלמ קסופ אל אוה לבא

...!םולח והזש - םיעמושה םמצעל םיבשוח - רמול םיחרכומ

םע ללכ תוכייש הזל ןיא - םויה ,דימ אובי חישמש רמולו וזכ הקומע תולגב אובלש םושמ
חישמש ןויערה ול "לופיל" לוכי דציכ כ"או ,תולג םיאור הוהב יתימאה בצמה פ"ע !תואיצמה
!םולח והזש רמול םיחרכומ ...?םויה אובל לוכי

לוכי ה"בקה אקודו ,תולגב םיאצמנ ןכא םידוהי ירהש ,וז 'ימתל םוקמ שי הרואכל .ב
?ךכ רבדלו אובל לוכי דחא ךיא :םה םיאלפתמ ןכל - םאיצוהל

,ןאכ םיאצמנה רפסמ-יתמ לצא קר 'ימת וז ןיאש דחוימבו .'ימתה תא בשייל םיכירצ ,אלימב
ידוהי אובל לוכי ךיא :םיאלפתמ םיעמושש םירחא םג אלא ,"םישקבמ םה הנאות" רשא
- א"ואכ לש וידיב חנומ הזשו ,"אב חישמ הנה הנה"ש ףרה אלל רטרטלו ,תוטשפב רבדלו
?'וכ ונתוא איצוי ה"בקהו "ןנא שורושחא ידבע יתכא" הרות פ"ע רשאכ

תוטשפב רבדלו ידוהי אובל לוכי דציכ - םיבישקמו םיבשויה ולאל ריהבהל שי אלימב . .
אל ,ונקדצ חישמ אב הנה יזא ,תולגד לפוכמו לופכ ךשוח הזכב םיאצמנש ךכ לע טבה אללש
!שממ הז עגרב ,הוהב וישכע דימ אלא ,דיתעב

שרפמ ףכיתו ,"ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש" רש ןכלו ,שיערהלמ קסופ אל אוהו
!הז שרדמ תיבב מ"דשת סחניפ פ"שב ,הז ןמזבו םוקמב ןאכ ,שממ םויה ,"ונימיב הרהמב"

אב אל חישמו "אב חישמ הנה הנה"ש רמא םג אוה תמדוקה םעפבש תורמל :וזמ הריתיו
ןיידע חישמש וישכע םג םיאורש פ"עאו ,ךכ רבדל ךישמה אלא ,הזמ הפרה אל כ"פעא ,כ"חא
םא יזא (הלוגס ידיחיל קר הז ,םימעפל אב אוה םא םגו) עיגה אל איבנה והילא 'יפאו ,אב אל
!"םערוטש"ה לכ םע האבה םעפב בוש ז"ע רבדי אוה ,אובי אל ןיידע חישמ ו"ח

?הככ םירבדמ ךיא - ביבסמ םיבשויה םישנאל ריבסהל ןאכ םיקוקז ,אלימב

!םולח והזש רמול םיחרכומ .ג

אבומ 17םירדנ 'להב :"םולחב"ד בצמל "ץיקהב"ד בצמ ןיב םיקוליח םנשי הכלה פ"עש עודיכו
.הזבש תוכלהה יקוליח תא ואצמי ושפחישכו ,18מ"כב ז"דעו ,"םולכ וניא םולחב רדונה"ש

שי םעט הזיא ,חישמ אב הנהש םלוח רשאכו ,הנישה תעשב הלילב םלוח ירה םדא ,ללכבו
םישקבמש יפכ םיבוט תומולח םולחל ןוכנ רבד והז םנמא ...!?םיברב תאז רפסלו אובל
עודמ לבא - (ז"חאלש ןמזל ךשמנ הז ךכמו תועובשה גחב ושקיבש ומכ) 19םינהכ תכרבב
?םיברב תאז םירפסמ

אוה - םיעמושו םיבשויה ולא תעדל - הז שרדמ תיבב ,םויה אובל לוכי חישמש ,הז ןינע ירה
.הרות פ"ע ססובמ הז שגרהו ,תולגב םיאצמנש םישיגרמ םהש ןויכ ,יתואיצמ וניאש םולח

!םיברב ךכ לע רבדת אלש וא ,םולח הז ןיאש םהל ריבסתש וא זא

לוכי ונקדצ חישמש ףרה אלל םידנדנמש ךכ לע ,םיעמושה רובע הרבסה וזיאל ירה םיקוקז
.םיחפט הרשעמ הטמל שממ דימו ףכית אובל

ירחאל לבא ...האלה םג הז לע רבדל םיכישממ ויה הרבסה םוש התיה אל םא וליפא ,םנמא
.הרבסה וזיא תשרדנ לכה

:רבכ ריבסה ןקזה ר"ומדא יזא .ד

ןינע לכש ,21"םימלוחכ ונייה ןויצ תביש תא בושב תולעמה ריש" ה"דב 20רוא הרותב ראובמ
,תמאה יהוזש םמצע תא םילשמ םולחה דצמש אלא ,"םימלוחכ ונייה" ,םולחכ אוה תולגה
תא בושב" םירמוא ךכ לעש ,אובל דיתעל יולגב תאז ואריו .םולח ןכא הזש איה תמאה ךא
וריכי םלוכ רשא דע םולחה לש וז 'יחבו הגרדמ הלגתיש 'יפ" ,"םימלוחכ ונייה ןויצ תביש
ונייה ורמאי ןכלו ,םולחה 'יחבמ אוהש תולגה ןמזב םהל ךשמנה תויחה וגישיו ועדיו
."םימלוחכ

קוידב אלא ,םולח איה תולגה ןמזב הלואגה לע הבשחמהש רמול ןוכנ הז ןיא ,תרמוא-תאז
...!םולחה והז תולגה לע םיבשוח רשאכ - ךפיהה

ףלאה תאו" ה"ד רמאמב רמואש המ תא ועדויב ,תולגה ןמזב ןקזה ר"ומדא רמוא הז תאו
רמוא כ"פעא - 23ח"רת וא ג"רת תנשב כ"מחאל םינש תורשע 'יהי הלואגה ץקש 22"תואמ עבשו
!םולח איה תולגהש ועדיש ז"הדא

אלא םולח ללכ וניא תולגה םולחש םישיגרמ התעו ,אובל דיתעל קר תאז וארי יולגב םנמא
.תולגה ןמזב ,םדוק דוע לארשי ינבל תאז עידוהל הצר ןקזה ר"ומדא ךא - תואיצמ

ונייה ןויצ תביש תא בושב" קוספב םיליהת רפסב תאז עידוה רבכ ךלמה דוד םצעבו
תפסותב כ"מחאלו ,ד"בח תודיסח תרותב תאז ריבסמו איבמ ןקזה ר"ומדאו ."םימלוחכ
,רוא הרות רפסב םסרפתנו ספדנ רמאמה כ"חאו ,וירחאלש וניאישנ וניתובר י"ע רואיב
תוימינפו הרות ינינע לכל עגונב הזש יפכ ,אוהש םוקמ לכב הז תא וציפיש הצר אוה יאדובו
איה תולגהש עדיל ידוהי לכ לע ,תולגה ןמזב ונדמעב וליפאש ץיפהל ,תרמוא-תאז - הרותה
!םולח

,תולגבו םלועב כ"חא לעופ הז ירה - תאז דמול ידוהי לכו הרותהמ קלח 'יהנ הזש ןויכו
אתיירואב הב לכתסאד ןאמ לכ" םג ךכו ,"אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ה"בוק" 24רמאמכ
."אמלע םייקמ אוה לוכיבכ הב לדתשאו

םיאצמנש ךכ לע טבה אלל ,חישמ אב הנהש ףרה אלל םישיערמו םירבדמש המש ןבומ ךכמו
לע םיבשוח רשאכ אקודו !תואיצמה יהוז :הברדא אלא ,ללכ "םולח" הז ןיא - תולגב ןיידע
!תואיצמה יהוזש םמצע תא םילשמ (םולחב) תולגב םיאצמנש ןויכ קר ,םולחה והז - תולגה

:אסיג ךדיאל .ה

ךפיה הז ןיא - םולח איה הלואגהו תואיצמה איה תולגהש םיבשוח תולגב םידוהיש המ
אלו ףיקמ 'יחבב םלצא תראשנ הנומאהש אלא ,חישמה תאיבב םינימאמ םהש ןויכ ,הנומאה
,הרות פ"ע אוה םולחה םג לבא ;םולח ומכ םלצא תראשנ הלואגה אלימב ,תוימינפב תרדוח
.םולח איה תולגש ,"םימלוחכ ונייה" תרמוא המצע הרותה

הז "אב חישמ הנה הנה" םירמוא רשאכש םיבשוח תולגב םידוהיש הזש ,אצוי הז לכמ . .
תולגה הרות פ"עש םושמ ,הרותה ךפיהו הנומאה ךפיה הז ןיא - ךכ לע תולאש םהל שיו ,םולח
איה הלואגהו תואיצמה ןכא וזש איה תולגב השגרההש דע - םולח ךכ ידכ דעו ,םולח איה
.הלואגה לע םירבדמ רשאכ םיאלפתמ עודמ ןבומ אלימב ,םולחה

רמא הלואגה לעב :אמגודלו ,הלואגה ןינע לע תולגה ןמזב םנשיש תולאשה לכל עגונב ז"דעו
םויה דעו ,לעופב אצי אל הזש ןכתיה :הלאשה הלוע - ,"הלואגל רתלאל" םינש תורשע ינפל
?אב אל ןיידע הזה

תולגה דצמש ,תולגה םולח דצמ םיאב וללה תוקפסהו תוישוקה ,תולאשה לכש ,תעדל םיכירצ
;םיצוריתו תורבסה ,תויארל םיקוקז

הלעמלמ אב אפוג תולגה םולח ןינעש רחאמ ,הנומאה ךפיהו הרותה ךפיה הזש בושחל ןיא ךא
םלעהה אלול ,לוכיבכ ,אובל לכוי אלש רתויב הלענ יוליג 'יהיש הצר ה"בקהש ןויכ ,הלעמ
לש ןינעה 'יהיש ןכו ,תולג לש ןינע 'יהיש השע ןכל - תולגה םולחד ןיחומה תוקלתסהו רתסהו
,25הרותב (םירתסהו תומלעה) תוקיפסהו תולאשה ,תוישוקה םה ולאש ,(לוכיבכ) הרותב תולג
.רתוי הלענ יוליע ףסותי ז"יעש ידכב ,(27פ"מכ רבודמכ) 26"השרפב םירומאה ושעו בקעי" ד"ע

קפסהו הלאשה תא לטבמ אל הזש ,"וקית"ד ןינעה תא (הרותב) ארמגב םיאצומש המ ד"עו
ןושלה תא ארמגב םיאצומ ז"דעו .28קפסב ראשנ ןינעהש הנווכה "וקית" אלא ,ז"נפל איגוסב
תראשנ ז"נפלש אנקסמהש הנווכה "אישק" :םהיניב קוליחה עודיו ."אתבוית"ו "אישק"
םגו] תכרפומ ז"נפלש אנקסמהש הנווכה "אתבוית" כ"אשמ .אישוק הנשי הז לעש קר ,הפקתב
.[הרותב (תוקיפסו תוישוק) תולגה ןינע לע הרומ הז ןינע לכ

אוה "וקית" הז םע דחי ,קפסב ראשנ ןינעהש איה הנווכה "וקית"ש תורמלש םירמוא כ"פעאו
איעביאו אישוק ראשת אל וזש ,ונייהד ,29"תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת" תובית-ישאר םג
.הצרתי איבנה והילא ףוס-לכ-ףוס אלא ,םלועל

."וקית" לש ןפואב ןיידע אוה תולגה ןמזב כ"אשמ ,והילא תאיבב קר הלגתיש ןינע והז לבא
.רתוי הלענ יוליע ףסותי הרותב תולגה ןינע י"עש ידכב - הזל םעטהו

,"השרפב םירומאה ושעו בקעי" ,דבלב הרותב ראשי תולגה ןינעש לדתשהל םיכירצ ,ןכל
לק אד רמוחב" ,הרותבש "םינבלו רמוח"ה י"ע רתסהו םלעההו תולגה תבוח ידי תאצלו
.31ראבמ ןקזה ר"ומדאש יפכ ,30"אתכלה ןוביל אד םינבלבו . . רמוחו

ןמזב םג תיתימאה תואיצמהו ,םולח םה תולגה לש ולא םינינע לכ רשא ,עדיל שי הז םע דחיבו
.הלואגה - איה תולגה

יהוזש ןויכ - ונקדצ חישמ אב הנה הנהש ףרה אלל םירטרטמו םירבדמ עודמ רבסהה והזו .ו
אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" רבכש ליעל רבודמכ ,םולח אלו תיתימאה תואיצמה ןכא
ונקדצ חישמ דימ אב אלימב - 32אדח אעגרבו אדח אתעשב תושעל רשפא הבושתו ,"הבושתב
.שממ לעופב

לכב הז לע םירבדמ כ"פעא ,אב אל איבנה והילא וליפאו ,עיגה אל אוה התע דע םע וליפאו
םימעפ האמ דעו 33"הקזח יוה"ד םימעפ שלש דע ,'ינש םעפ ,תחא םעפ ,םעפ דוע תודעוותה
םימעפ האמל דע ,(36םתס "עבט השענ לגרה" וא ,35"ינש עבט") 34םדאה עבט תויהל ךפוהש
ודנדניש דע - בוש ךכ לע רבודי ,החנמב םויה דע וא רחמ דע אובי אל ו"ח אוה םאבו - 37דחאו
.אובי ןכא חישמש ולעפיש ,לוכיבכ הלעמל ןהו הטמל ןה ,ךכ לכ (םלועה 'לב - "ןעשזדונ")

הצור הרפה ,קניל הצור לגעהש הממ רתוי) לגעהמ רתוי הזב תנינועמ "הרפ"הש טרפבו
בש ה"בקהש דמלמ בשו אלא רמאנ אל בישהו - ךתובש תא ךיקלא בשו" 39ש"מכ ,(38קינהל
!"תוילגה ןיבמ ןהמע

ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ ונילתכ רחא דמוע הז הנה"ש 40חישמל עגונב םג ש"מכו
הז ןיא !אובל לכוי רבכ אוה יתמ ...טיבמו הכחמו לתוכה ירוחאמ דמוע חישמ :"םיכרחה
ולא םיכרחו תונולח ךרדו ,םירוחו םיקדס ,םיכרח ,תונולח וב שיש לתוכ אלא ,םלש לתוכ
...לעופ חישמ לש טבמש ןבומו ,חיגשמו לכתסמ ונקדצ חישמ

איה תולג יכ םינעוטה ולא תעדל) "םולח"ה תודוא תונמדזה לכב רבדל םיכישממ ןכל .ז
.ונקדצ חישמ אב ("טא טא") הנה הנהש ,(תואיצמה

."וקית"ד ת"רה עודיכ ,"תויעבאו תוישוק ץרתי יבשת" יזא תולאש םנשי ןיידע םאו

הרשעמ הטמל 'יהי ךכש םילעופ - ונקדצ חישמ אב הנה הנהש ףרה אלל םירבדמש ז"יעו
דימו ףכית אב חישמש ...תומולחה םולח ירמגל רבכ הזש ,41"אימש יננע םע וראו" ,םיחפט
,ישילשה ק"מהיבב ,תבשד החנמ תלפת ותיא דחי םיללפתמו ,הז שרדמ תיבבו וז תבשב
.םיפוגב תומשנ ,י"נב לכ ,42"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב"

__________
.ןוילגה ילושב תומוקמ-יארמ תפסוהב תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

.("םימימתה תוחנה דעו" י"ע ל"יש מ"דשת סחניפ פ"ש תחישב ףיעס) ז"נפלש החישה םויסב (1

,די הליגמ (2

,בצרת ד"ח ד"וקל .וצק ז"פרת מ"הס ,ועק א"ח םיסרטנוק מ"הס (3

.ךליאו ה 11 ;ךליאו וט 10 ;ךליאו וט 9 ןוילג (4

,זצ ןירדהנס (5

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (6

.(ד ,גכ) חנ פ"ס ח"ז האר (7

.גת םירצקה ז"הדא ירמאמ (8

.ךליאו 282 ט"ח ש"וקל האר (9

.(ג קוקבח פ"ע) ןימאמ ינא חסונ (10

.ךליאו חע (11

.ב"יפו א"יפס םיכלמ 'לה (12

.בכ 'יעשי (13

,חצ ןירדהנס (14

.םש 'יעשי (15

.ו"פ (16

.ב"ס י"רס ד"וי ע"וש (17

.נ"שו .תומולח ירבד ךרע תידומלת 'ידפולקיצנא האר (18

,הנ תוכרבמ (19

.ךליאו ב ,שתת ךרכ) ץקמ ת"הוא .ךליאו דפק ךרכ) ה"סקת מ"הס םג הארו .ךליאו ג ,חכ בשיו (20

,וכק םילהת (21

.ךליאו דפת (מ"שת ,ד"בח רפכ) זע לדגמ .ךליאו טית א"ח תוישרפ ז"הדא ירמאמ (22

ו"ח ש"וקל .הפת א"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגא הארו .גפת זע לדגמ .237 םולש תרות האר (23
.דועו .70 'עה 80

.ךליאו א"עס ,אסק ב"חז (24

.30-31 תורעה ןמקל ןמסנהב הארו .(ב ,דמק) ו"כס ק"הגא האר (25

.תודלות פ"ר י"שרפ (26

.דועו .(הפ ג"משת מ"הס) ג"משת טבש ד"וי - ינגל יתאב ה"ד .ךליאו 342 םש .114 כ"ח ש"וקל (27

.מ"כבו .אנליוו ס"ש תוכרב 'סמ ףוסב ספדנ - דומלתה יללכ רוציקו (דיגנה ש"רל) דומלתה אובמ האר (28

.וכרעב םלשה ךורע םג הארו ,חכ ג"חז פ"ע אוהו ,טת ה"לש .תוידע 'סמ ףוס ט"ויות (29

.(מ"ערב) ,גנק ג"חז (30

.תומש פ"ר א"ות (31

.א"יפ אינת .(ב ,א) םירבד פ"ר ת"וקל .א"לס ח"לס ע"הא ע"וש ,טמ ןישודיק הארו .א"עס ,טכק א"חז (32

.ב"ער ,וק מ"ב (33

.ו"טפ אינת האר (34

.(א ,אכ) ו"טפ .ד"יפס אינת הארו .וכרעב קחצי דחפ .ב"ש ד"נ הנומא יליבש (35

.ו"לס ונאפמ ע"מרה ת"וש הארו .(ב ,גס) ד"מפ אינת (36

.ו"טפ אינת הגיגח האר (37

.א"עס ,ביק םיחספ (38

.פ"הע י"שרפ ,טכ הליגמ םיבצנ (39

ה"ח ולש ק"גא .וט 9 ןוילג "השודקהו האירקה" - צ"יירוהמ ר"ומדאמ "ארוק לוק" פ"ע ש"הש (40
.דועו .זסש

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (41

אב - מ"יציב ש"מכ (42


הלואגה ןמז


הז ונרודד "סחניפ"ה

:"סחניפ"ד הדובעב תדחוימ השגדה הפסותינ הז ונרודבו

אישנ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה לש השמד אתוטשפתא לש דיסחו דימלת אוהש ידוהי לכ
,החיש ,ולש רמאמ דמל קר םא וליפא וא ,'וכ וידיסחד דיסחו ודימלת דימלת וא ,ונרוד
,"תרגאה לש זירכמה - אירקמה" ,"אתרגאד אניירק" השענ - והשיממ תאז עמשש וא ,תרגיא
:(סחניפל רמא וניבר השמש יפכ) "אקנוורפ יוהיל"ד תוירחאהו תוחילשה וילע תלטומ ןכלו

תודהי ןיב לידבהל ,קלחל וב יולתה לכ תושעלו ונרודבש השמ לש ותוחילשב תאצל ךירצ אוה
,ל"ר םבברעל הצורה ערה רציה ןוצר תא "גורהל"ו "ודיב חמור חקיו"ל דעו ,"טייקש'יוג"ל
םג "שיערמ"ו ,ןיד אמלעב ותויח םייחב "שיערה"ש - ונרוד אישנד "אתרגיא"ב דחוימב שגדומ
תודוא ,וידיסחו וידימלת י"עו ,ולש שדוק תורגאו ויתוחיש וירמאמ - ולש "אתרגיא" י"ע התע
תודהי ןיבש הלדבהה תודוא לארשי םע תוצריפ לטבל לודגה חרכההו רציה תמחלמד הדובעה
!"טייקש'יוג"ל

ךשוח לע טבה ילבמש ,ונרוד הכז - ולש תורגאו וירמאמב בותכ הזש המ לע ףסונ :וזמ הריתיו
- "ףסוי" אוה ומשש רודה אישנ ונל ןתנ ה"בקה תוטשפבו ,ומשב יולגב שגדומ הז ירה ,תולגה
לכמ תושעל ,"רחא ןב יל ףסוי" - ונרוד תוחילש רורב אטבמה - ותויחו ותוהמ לע הרומה
ם"וכעה ןיב הבשנש קונית אוהש ידוהי דחוימבו טרפב ללוכ ,"ןב" - "רחא" אוהש םלועב רבד
תולגלו ,[תמא תרות תזרכמו תרמואש יפכ ,אלמ םלוע אוה - דחא וליפאו המכ וננובאדלש]
.ה"בקה לש ונב - ןב אוהש

תוצריפ לטבלו ברעתהלו תכלל אוה ךירצ המל :הנעטל םוקמ ןיאש ,םג ןבומ סחניפד רופיסהמ
ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ ונשי ירה - ("רחא") "טייקש'יוג"ו ("ןב") תודהי ןיבש הלדבהב
םיבושחו םילודג ,םידוהי הברה ללכבו ,'וכו ש"רי םינקסע ,םינבר ,םייבר המכ םנשי ,ר"ומדא
.'וכו גיהנמה ברה ,םהלש אישנה םהל שי םלוכש תושודק תוליהק הברהו ,ונממ


תוחילשה דימ ול שי
המייקלו ומצעב תכלל

לכו 'וכו םיטבשה יאישנ ,ןירדהנס ,וניבר השמ ויה סחניפל ביבסמש פ"עאש ,אופיא םיאור
ןויכמ ,"אקנוורפ יוהיל והיא - אתרגיאד אניירק" אוהש ןויכש השמ ול רמא מ"מ - לארשי
שי ,'וכו רציה תמחלמל עגונב תורורב תוארוה הרומה תרגיאמ הלימ עמש וא ארק הז ידוהיש
אוה ירה - ב"ויכו ורחסמו ותיבב ,ויתומא 'דב ,טרפבו] המייקלו ומצעב תכלל תוחילשה דימ ול
.["סחניפ"ד הדובעה תושעל ותולעב לצנל ףכית ךירצ ,ב"העבו "גיהנמ"ה

ידכב הקדצל ב"ויכו רלוד י"ח פ"מכ תניתנ י"ע ח"י תאצלו ,םיחולשו םישמשמ חולשל קר אלו
תכלל אוה םג ךירצ ,ודבל ךלהו שמשמ חלש אל סחניפש םשכ אלא ,הזב קוסעל לכוי ינשהש
.(חילש י"ע םייקל םילוכי ןיאש) ופוגבש הוצמ איהש תוחילשה םייקל ודבל

תצפהד ךרדה תא לקיהו חתפ אוהש ,ונרודבש השמ לש תוחכה םע אוה ךלוה הז םע דחיב
עבתו ,ם"וכעה ןיב ובשנש תוקוניתל הצפה םג דעו ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה
.הזב קוסעל ךירצ א"כש שרדו

שמתשהל ךירצ ,םיינרפצ ול שי םאבש - ונרוד אישנ ןושלבו ,"תברקמ ןימי"ד ןפואב ןבומכו
יכרדבו םעונ יכרדב בוריקו הבהאב תשגל ךירצ ינשה יפלכ לבא ,ומצע יפלכ ךרצנ רשאכ םהב
ןיאש הרקמב קרו] ,"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא םולש ףדורו םולש בהוא" ,םולש
.[ההכ דיב ,"החוד לאמש אקוד תויהל הז ךירצ ירה - 'יחד תויהל ךירצו ,ללכ הרירב

וילא עגונב ז"דעו) "רחא"ל ריבסהל (א) :הדובעב חילצהל ידכ םינינע םישרדנ אפוג הזבו
אלו בוט אלש ךיא (ולצא לבקתי הזשו ןיביש ןפואב) םעונ יכרדב ("ךברקב רשא רז לא"
,ם"וכעה ןיב הבשנש קונית אוהש ללגב קר אב הזו ,"רחא"ד ןפואב גהנתהל ומצע ול םיאתמ
לש ךרדב גהנתהלו ידוהי תויהל רקויה תודוא ול ריבסמש ז"יע - ובש "ןב"ה תא תולגל (ב)ו
.תווצמה םויקו הרותה דומיל - תודהי
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משת'ה בא-םחנמ ח"הבמ ,סחניפ פ"ש תחישמ)

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


עובתלו קועצל ידוהי לכ לע
!הטושפכ הלואגה תא

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

םינותחתו םינוילעה חינמ" ,"ודובכ ץראה לכ אלמ"ש ה"בקהש ,טעמ ןנובתמ ידוהי רשאכ
,ולש בקב ותדובע תא תושעל תוחכ ול ןתנו ,"טרפב וילעו ללכב לארשי ומע לע ותוכלמ דחיימו
םישדחה םימשה" םע הדיתעה הלואגה תא איבהל (ידוהי לש) וחכבש םילענ תוחכ ולאכל דע
ץראה לכ אלמו וילע בצנ הנה"ו ,אובל דיתעלד תולענ יכה תוכשמהה לכו "השדחה ץראהו
דציכ ומצעב לכתסמ (ה"בקה) אוה ,"יוארכ ודבוע םא בלו תוילכ ןחובו וילע טיבמו ודובכ
- ויתוחכ תא לצני ידוהיה

!ותדובע לש תובישחהו רקויה תא ןיבמ שפיט 'יפא יזא

התוא השעי ןכ אוה ,יתית יכיהמ יזא ולש בקב תיטרפה הדובעהש ומצע תא ענכשל לוכי םדא
ה"בקהש ומצעל ןנובתי אוה רשאכ לבא ?אנימ-אקפנ יאמלו לעפי רבכ אוה המ - השעי אל וא
יזא - הלואגה תא איבהל ותלכיב ולש בקב ותדובע י"ע אקודו ,הלואגה תא איבהל תוחכ ול ןתנ
תויחה לכ םע הזל רסמתי אוהו ,ותדובע תובישחו רקוי תא ןיבמ שפיט וליפא ,רומאכ
!"םערוטש"הו

קעציו עבתיש ,לעופב העיגה אל ןיידע הלואגהש ןמז לכש ידוהימ םג םיעבות הז םע דחיו
.תוטשפב הלואגה תא אלא ,תוינחורב קר אלו ,הלואגה תא הצור אוהש

הרשעמ הטמל ,תוטשפב הלואגה תא םיצור :צ"צה ר"ומדאל רמא ש"רהמה ר"ומדאש יפכ
!םיחפט

:'וכו דובכה ךפיה לש ןינע הז ןיאש ןהו גהנתהל םיכירצ ךכש ןה - םידמל ונא ךכמש

ןמזב 'יה הזש טרפבו ,צ"צה ויבא יפלכ ש"רהמה ר"ומדאל ללכב 'יהש לוטיבה תוטשפב ןבומ
."רודל דחא רבד"ש ,צ"צה לש ותואישנ

ול ויהו ,ריעצה 'יה אוה - הברדא אלא ,צ"צה לש לודגה ונב 'יה אל ש"רהמה ר"ומדאש טרפבו
םהמ דחא לכ לע בתכ ר"ומדא ח"ומ ק"כש עודיכ ,"לודג" 'יה םהמ דחא לכש ,םילודג םיחא
"השודקהו האירקה"ב םינינעה לכ ללכבש] "ר"ומדא" ראותה תא "השודקהו האירקה"ב
היגה אוה בתכ אל אוהש קלחה וליפאו ,בתכ ומצעב אוה קלח - ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע והגוה
ול 'יהש דחוימה סחיה עודיכ - לודגה ןבה טרפבו ,[ושדק די בתכב תופסוה ףיסוהו ,ותוא
.(יעצמאה ר"ומדא) ויבסמ

ש"רהמה ר"ומדאו ,ת"וקלה ספדנש ול הנע צ"צהש המ לע םג טבה אללו ,הז לכ לע טבה אללו
רמול ("טייקטיירב יד") תוזעה ש"רהמה ר"ומדאל התיה כ"פעא - ת"וקלה הז המ עדי יאדוב
!הטושפכ הלואגה תא םיצור םידוהי לבא :קדצ חמצל

הארוה ךכמ הנשיש יאדוב - תיטרפ החגשהב אוה רבד לכש ,ונילא עיגה הז רופיסש ןויכו
ןבומ ,דחי ויח ש"רהמה ר"ומדאו צ"צה םינש המכ ןובשחב םיחקולשכ טרפבו .א"ואכל
המכ םילכתסמ רשאכ כ"פעאו ,הרות ינינעו השודק ינינע הברה םהיניב ורביד םהש תוטשפב
םיחרכומ .לעופב 'יהש הממ ירמגל ךרעב אלש ,רפסמ יתמ קרש םיאור ,ונילא ועיגה םירופיס
הכרצוהש האובנ" ד"ע םה ונילא ועיגהש םירופיסהש ,(פ"חגשהב אוה רבד לכש ןויכ) רמול
."הבתכנ אל תורודל הכרצוה אלשו הבתכנ תורודל

:תוטשפב ךכמ הארוההו

!הטושפכ הלואגה תא םיצורש עובתלו קועצל ךירצ ידוהי לכ

ןבומה ןפואב ,מ"כב תודיסחב ראובמה פ"ע טרפבו ,תוטשפב א"ואכל ןבומ הלואגה חרכהו
.הלואגל הקושת ול תויהל הכירצש . . לכשב

ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" - הלפתב םוי לכב םירמואש יפכו
."םימחרב

.םכותב ונאו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" - לעופב 'יהי ךכש ר"היו
(הגומ יתלב - ה"משת'ה סחניפ פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


קוסעל בוחה לטומ דחא לכ לע
!"ידוהי והימ" קוחה לוטיבב

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפב

םינינעה לכש ךיא םיאור [:"ידוהי והימ" ןינעב הלשממב םייתדה לש םתוגהנתהל *עגונב]
:הזל הז םירושקו ךשמהב םיאב

ירה :םתוא יתלאש ,תבשב תוינא תעסהל עגונב םינש 'סמ ינפל וקסעתה םישנאה םתוא רשאכ
םירסומ ונא ךכ ,תודהי לע ךשפנ תא רסומ התאש םשכ :יל ונעו ?תוינא עיסהל תבשב רוסא
.נ"סמ לע םיכלוה םה אלימבו ,לארשי ץרא לע ונשפנ תא

םדא וילא עיגה םעפ :רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כש רופיסה ד"ע הזש דימ יתרמא תאז יעמושב
אנימ-אקפנ םוש ןיא זאש ,תרעובש הפירשל אמגודב איהש תודהיה תרימשל עגונב ןעטו דחא
המודה בצמב םידמוע וישכע ז"דע ,אל וא םייקנ םימב םישמתשמ שאה תא תובכל ידכ םאה
,אל וא ןיליפת חיני אוה םאה - םיטרפה לכ םע בשחתהל רשפא-יא אלימבו ,תרעובש הפירשל
וא 'ידימלתל רשכ ךוניח תנתונה הבישיל וינב תא חלש אוה םא ,אל וא ונקז תא זוזגי םא
.("הבישי ענ'הפרט א") "הפרט" הבישיל םתוא חלשש

םימ הזיאב אנימ-אקפנ ןיא הפירש תרעוב רשאכ ,ימנ-יכה-ןיאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ול הנע
םיבכמה םימ ולאכ ויהי םיכפושש םימהש חיגשהל םיחרכומ לבא ,שאה יוביכל םישמתשמ
,התוא לידגי אלא שאה תא הבכי אלש לזונ םג ךופשל ןתינ אלהו ,התוא םילידגמ אלו שאה תא
- הברדא אלא שאה תא הבכי אל הזש קר אל ,שאה לע ןמש וא ןיזנב ,טפנ וכפשי םא :לשמלו
םושמ) שאה לע םיכפוש לזונ הזיא אנימ-אקפנ ןיאש ןועטל לוכי ךניא אלימבו ,התוא לידגי
הבכמ וניא אוה ךא םימ ומכ ךפשנ אוה םנמאש ןיזנב תויהל לוכי הז ירהש (הפירש תרעובש
הזו רחאמ ןיזנב ךופשל ללכ ןורתפ הז ןיא םימ ןיאש בצמבש ןבומ אלימבו ,ללכ שאה תא
.שאה תא לידגמ

אלו ונקז תא זוזגי ,ןיליפת חיני אל אוהש ז"יע יזא ,השק ןמז עיגמ רשאכ :תודהיל עגונב ז"דע
הרודמל ןמש ףיסומ אוה הזב ירה ,הברדא אלא ,ללכ ןורתפ הז ןיא - יוארכ וידלי תא ךנחי
.שאה תא רתוי לידגמו

רמול ךייש יתמ :לארשי ץרא רובע ושפנ תא רסומ אוהש ןעטש דחא ותואל יתרמא ז"דעו
םרוג אוהש הזב לבא ,י"אל תלעות איבמ אוה רשאכ - לארשי ץרא רובע ושפנ תא רסומ אוהש
!י"אל קזנ םרוג אוה ז"יע ,הברדא יזא ,תבשה תא ללחלו תבשה םויב עוסנל תוינאל

דבלב וז אלש ,םוצע קזנ איבה הז ,תבשב עוסנל תוינאל וריתה םהש ז"יעש לעופב 'יהש יפכו
,לוחה ימיב וחיורהש ףסכל קזנ םרג הז - וזמ הריתי ,ולא תועיסנמ המואמ וחיורה אל םהש
.ךכמ רתוי ףאש ןכתיו ,(וליגש המ הז) תוריל יפלא תורשע לש קזנו

תא ןתיש ונממ ושקיבו ,תוינא ךלהמב ללכ ןיבמ וניאש "הטוש דיסח" דחא וחקל כ"מחאל
הזכ ןינע םישועש המ דגנ שער השעו הרוק המ דימ ספת אל אוהש דבלב וז אלו ,ךכל ותמכסה
תבש לוליחב ךורכ הז תמאבש תורמל ,ךכל ותמכסה תא ןתנ דוע אוה ,הברדא אלא ,תבשב
.שממ

םישנאה םתוא םה ,תבשב תוינאה תעיסנ ןינע םע וקסעתהש םישנא השמח-העברא םתואו
.דחא ךשמהב ךלוה לכהו ,"ידוהי והימ" ןינעב םיקסועה


םיכלוה םה ךיא רוריבב םיאור
תבש תרימש דגנ שממ

םילועה תא רדסיש ךורא ןקז םע יתד ידוהי דימעהל וצר :הניו ירויג תשרפ תאצמנ ןכמ-רחאל
םה םימעפלו ,םהינפ לבקל םיכירצ ירה :ידוהיה םתוא לאש .לארשי ץראל םיאב םה רשאכ
החודה) שפנ חוקיפ לש רדגב לולכ אל הזו רחאמ םהינפ תא לבקל לכוא אל יזאו תבשב םיאב
תושעל ךילע ךתרשמב ץפח ךנה םא ,דיקפתה יטרפ לכ תא אלמתש עגונ ונל :ול ורמא ?(תבש
.וז הרשמ תואלמל לוכי ךניא - אל םאו ,(תבשב םג דובעלו) תומילשב ךדיקפת תא

תישארה תונברה דגנ ,תבש תרימש לש ןינעה דגנ שממ םיכלוה םהש ךיא רוריבב םיאור ןאכו
,םינברכ םהילע םתוא םילבקמ םמצעב םהו ,(םינבר םה ז"כב ךא ,"םעטמ" םינבר םהש ףא)
!םדגנ םיאצוי םה כ"פעאו

דימ וליחתי ,(הז ןוגכ) םירחא םינינע לע שיערהל ליחתא רשאכ :דימ ריהבהל שי ןאכ ךא
לובהש הזל וספתנש ,"סילייב טפשמ"ב עריאש המ ד"ע ,רקיעהמ וחכשיו ולא םינינעל לפטיהל
...הטמל שארה םע ךופה 'יה הנגהה בתכמ לע קבדוהש רסיקה לש ותנומת םע

םהילע טולשי בוט רציהש וכז אל התע דעש הארנכו ,הבושת ושעי םה בורקבש ןוצר יהיו
ןאכמ פ"כעש ןוצר יהיו ,[תוכזה םהל התיה אלש בצמה אוה ךכ ךא ,עדוי ינניא - ךכ הז עודמ]
ולא ןהו לארשי ץראבש ולא ןה ,בוחה א"ואכ לע לטומ זא דעו ,הבושת ושעי םה אבהלו
.םדוק תחא העש הפיו ,הזב קוסעלו שיערהל ,ןאכ םיאצמנש
(הגומ יתלב - ב"לשת'ה זומת ב"י ,קלב-תקוח פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.(חיש ןוילג) רבעש עובשב הז רודמב אבוה וז החיש לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?וז אישוקב "וננובתה" תוינש המכ

הנעממ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,סחניפ ,עובשה םע רשקב
י"שרפב רואיב לע םיחינמה תלאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
ו"כשת'ה סחנפ פ"ש תחישב רמאנש ,זכ) ונתשרפב

(ךליאו 93 ג"יח תוחיש יטוקלב הספדנ החישה)


:(ותעפוה רדס יפל השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

טזאל ל"פא ז"דעו :בתכו "םג םאב נ"ממ ,הרואכלד" תוביתה לע וק חתמ מ"המ ש"דא ק"כ
.'וכ אוה םג חרכומש ינשה שוריפ ןפא

םג ז"כבו :הזכ ןפואב םש בותכה תא הנישו "ןיא ירה" תוביתה לע וק יברה חתמ כ"מחאל
ףדגמב שרפמ וניאש ףא שוריפ םוש שרפל ללכב ךירצ "'וג דחפלצ תונב וכז"ד שוריפהל
.םיצע ששוקמו

,ינש חספב י"שרפכ שממ ?וז אישוקב "וננובתה" תוינש המכ :םיחינמל יברה בתכ עטקה ףוסב
!הכוראבו המצע וז תודעותהב רבדנ הז י"שרפבש

יכ ל"י :דומעה ידיצב בתכו "רואיב רסח" תוביתה תא לוגיעב יברה ףיקה וירחאלש עטקב
השעי - ילוא הנש ט"ל הכחו .'אה 'יפ ירמגל רצוע 'בה 'יפ ןיאש הז ןפואל - אוה שרופמ
אלש םיאורש ןויכ ןכ רמול ולשכי םירחאש רשפא םייתניבד - השק ןיידעש ףא) !הבושת
- 'וכ רמאהל 'יואר הב ערפנש המצע וז השרפש רמול כ"כ טאלג וניא זאש אלא (ערפנ
.'וכ דחפלצ תונבל תוכז ןיאש 'אה 'יפל רזוח ןכלו

.ןינעה לכב [םיחנומ םניא םה =] טינ ייז ןעגיל הארנכש אלא ,ל"פא דועו

ןאכ" י"שרפב שרופמ ירה :יברה בתכ "ונממ םלעתתשו השמל" תוביתה ירחאל ךשמהב
."ערפנ

אטחב תועדה 'בב (יולתו) הז רשקל שי - :יברה בתכ כ"מחאל םיירגוסב ולאשש הלאשה לע
.ךרבח הכזיש ליבשב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish