ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ונרוד אישנש ךיא ךלש 'יארה חכב ךמצעל רייצת
ןתונ יכנא" ,בשקה :ךילע הוצמו ךלומ דמוע
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה םכינפל

*

ןושאר םוסרפב רמאמ

*

לולא ח"הבמ ,האר 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= דכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

!ןושאר םוסרפב רמאמ - תוכלמ רבד
ה"כשת'ה האר פ"ש תודעוותהמ / יכנא האר השמ רמא עודמ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / ..."ואנ חישמ" רמול רדתסמ אל "ליכשמ"ל

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / םוקמ לכב םסרפלו זירכהל

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ו"משת'ה ידודל ינא ה"ד רמאמ לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ םוליצ / יבל רמא ךל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ןושאר םוסרפב רמאמ

"יכנא האר" השמ רמא עודמ

רמאש רמאמ איבהל הזב וננה ,לולא ח"הבמ ,האר ,וז שדוק תבש לגרל
ה"כשת'ה לולא ח"רדא ,האר פ"ש תודעותהב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ

י"תכב החנה יפ-לע אבומ אוה תאזבו ,התע דע םסרופ אל הז רמאמ עודיה לככ
תומוקמ-יארמ תפסוהב ,תכרעמה ןויכראב הנורחאל האצמנש וז תודעוותהמ
ןינעה תנבהל םיכיישה (הז-ינפלש תוחישהמ םקלח) םירואיב ולא-יאו

תויודעוותהמ תוחנה םדיב שי רשא ,'יש 'תהו ש"נא ינפב החוטש וניתשקב]
[םכב יולת םיברה תוכז ,ונידיל םתוא ורסמ ,אנא :ומסרופ אל ןיידעש ש"דא ק"כ

(ה"כשת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופת הלוכ תודעוותהה)

הגומ יתלב - *תיטרפ המישר פ"ע ,"ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו דבענ

ינא ןיב שרפהה 2ב"סקת תנש ישורדב ראובמו ,1הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר
םעטהו .'וכ תואשנתהו ההבגה לע הרומ יכנא כ"אשמ ,תולפשב רבדמש הרומ ינאש ,3יכנאל
,[ןיא 'יחבב אוהש איה הנווכה םימעפל ,ינא םירמואשכ ןכלו] 4ןיא תויתוא אוה ינא יכ - ז"ע
ןכלו] 5קזוחהו ףקותה ןינע לע הרומה ף"כ תוא איהש טרפבו ,תוא ףסותינש יכנא כ"אשמ
.[ןיא 'יחבל הנווכהש שרפל רשפא יא יכנא םירמואשכ

רמאד 7שרדמב אתיאו ,"האורה יכנא" 6רמאש המ לע שנענ לאומשש םעטה והזד ,םש ראבמו
המל ןבומ וניא וטושפכד ,האור התא ןיאש הארמ ינא האור ךמצעל ארוק התא ה"בקה 'יל
,ןמז לכב תויהל ךירצ (אישנ) "האור"ו ,"האורה םינפל ארקי םויה אישנל" ירהש ז"ע שנענ
.8ל"דו ,תואשנתהו ההבגה אוה יכנאד ,ינא אלו יכנא רמאש ז"ע שנענ אלא

תולגתה 'יה זאש יפל ,9"ךיקלא 'יוה יכנא" ביתכ הרות ןתמבש םעטה םג והזד ,םש ךישממו
תתר ,הארי ,המיאד ןינעה לועפל ידכש ונייהו ,םיקרבו תולוקב ה"בקהמ תואשנתהב תוקלא
.קזוחו ףקות לע הרומה אקוד יכנא רמאנ הרות ןתמ תעשב 10עיזו

.ינא אלו "האורה יכנא" רמאש םושמ - שנענ לאומשש כ"ע םעטה והזו

."וברקב יכנא רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" 11רמא וניבר השמ םג ירה ,ןיבהל ךירצו .ב
רמאיש הזב יד ,ומצע תא םג לולכל הצורו לארשי ינב תא הנומ וניבר השמ רשאכ ,הרואכלו
?יכנא רמוא עודמו ,וברקב ינא רשא

םעה לכש ,ונייהד ,"םעה ילגר" רמול וניבר השמ לוכי ךיא :תנתונה איהש ,אוה ןינעה ךא
ןינעה דצמ יכ ."וברקב יכנא ןינעה דצמ אקוד הז ירה ,(12ת"וקלב ראובמכ) לגרכ םה ויבגל
זחא וניבר השמש ,13"המדאה ינפ לע רשא םדאה לכמ דואמ וינע השמ שיאה" ירה ינאד
םעה לכש רמול וניבר השמ לוכי "וברקב יכנא דצמ אקודו ,לארשי ינב לכמ הטמל ומצעמ
.לגרכ ויבגל םה

?ינא האר אלו "'וג יכנא האר" השמ רמוא ונתשרפב עודמ ,ןיבהל ךירצ ןיידע ךא .ג

"הללקו הכרב"ש שרפל ךרצוה י"שרש הזל םעטה 14החישהב ז"נפל ראובמה םידקהב הז ןבויו
15דחוימ שודיח םהב שיש ןויכמ ,"לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" הללקו הכרבל הנווכה
.ב"ויכו יתוקוחב 'פב ורמאנש תוכרבה לע

,תודחאה ןינע תא לארשי ינבב לועפל הצר וניבר השמ לביע רהו םיזירג רהבש :אוה שודיחהו
,הכרבב הבוח ידי ינשה תא איצוהל לכוי דחאש דעו 16הזל הז םיברע ויהי לארשי ינבש ןפואב
הגונ תפילקל ךיישה רבד לכואה דחא 'יפאו ,ןינהנה תוכרבב םג אלא תוצמה תכרבב קר אלו
,"תואמטה תופילק שלשבש רומג ערב העש יפל ללכנ"ש 17ז"הדא רמוא וילעש הזכ ןפואב
איצוהל לכוי וז הכרב ידי-לע םגש לועפל הצר וניבר השמו ,הכרב הז-לע רמוא ירה םוקמ-לכמ
,הבוח ידי לארשימ אוביר םישיש

םגה ,ןינהנה תכרבב םג אלא ,ח"י ינשה תא איצוהל ןתינ תוצמה תכרבב קר אלש עודיכו]
ומכו) רשפא םבורב םוקמ-לכמ ,דיחיב ינשה תא איצוהל רשפא יאש תוכרב ולאכ שי הזבש
[(18ע"ושב ז"הדא קסופש

בא" ומכ קר אלו 19"דחאכ םידחאל" ויהיש לארשי ינבב לועפל ךירצ 'יה וניבר השמשכ ,ןכלו
'יהיש דע ,ב"ל קרפ אינתב ש"מכ שממ םיחאל דע תומיאתמ םלוכ ויהיש אלא 20"הנלוכל דחא
דצמ - הזל חכה ול שי ןכיהמש ,ונייה ,"יכנא האר" רמול חרכומ 'יה ,ל"נכ לעופב הכלהל עגונ
.ל"נכ ,"וברקב יכנא"ה

תא םויה ךינפל יתתנ האר" וניבר השמ רמוא (21םיבצנ 'פב) ןלהלש המ כ"ג ןבוי הזבו .ד
."'וגו ךוצמ יכנא רשא ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה

:הזב רואיבהו

ינא רשא" רמול זא קיפסמ 'יה "ערה תאו בוטה תא ךינפל יתתנ" קר רמוא 'יה השמ םאב
'יה םאבש ונתשרפב 14ליעל ראובמה תמגודב] יכנאד ףקותה השמל שורד 'יה אלו ,"ךוצמ
,["ינא האר" רמול קיפסמ 'יה - םיזירג רהד אל - םתס הללקו הכרב לע רבדמ

יזא - 22"םייחב תרחבו 'וג תומהו םייחה"ד ןינעה תא רמול אב וניבר השמש ןויכמ ,םנמא
ידיב םה אלא ורסמנ אל םיתמה תייחתד תוחתפמהש 23'מגב ש"מכו ,קיפסמ אל "ינא"ה
קר הז ירה "םייחב תרחבו"ד ןינעה תא לועפל ידכו תויה - "יכנא רשא" רמא ןכלו ,ה"בקה
.24"וברקב יכנא"ה דצמ

ךישמה ה"בקה רשאכש ,(26ונתשרפב ת"וקלבו 25ב"סקת מ"הסב) ראבמש המ םג והזו .ה
חותפ אוה תואש ינפמו) הכרב ןמיס אוהש יפל - "'וכ תישארב" - 'ב תואב חתפ םלועב הכרב
כ"אשמ ,('וכ "ארב תישארב" והזד שיל ןיאמ תווהל 'כחה ילכ תחיתפ לע הארוה והזו ץוחל
תויהל ךירצ 'יה ת"מב הכרבה תכשמהש ןויכ ,"ךיקלא יכנא" - 'א תואב חתפש הרות ןתמב
'יוה םשמ הכרבה ךישמהל ,ונייהד ,ת"יבה תגירדממ הלעמלש "יכנא"ד ף"לאה 'יחב י"ע אקוד
.(ת"וקלב םש ראובמכ) 'וכ תולשלתשהמ הלעמלש

דעו 'הל הכשמההש ונייה ,"ךיקלא 'ה יכנא" ה"בקה רמא הרות ןתמב עודמ ,ל"צ הרואכלו
"יכנא האר" רמואשכ ןאכ וליאו ,"םיקלא ארב" - תישארבב ןכו ,יכנאמ ךשמנ ךיקלא 'יחב
?"ךיקלא 'ה" םג רמוא וניא

'טמיגב) םיקלא 'אנ ןכלש תולשלתשהה רדסב איה תישארבב הכשמהה הנהד ,אוה ןינעה ךא
ןכו ,(28תולשלתשהה רדסבש םיימינפ תורוא אוהש יפל - 'בב חתפש םעטה םג והזו ,27עבטה
"ךיקלא 'ה"ד ןפואבו תולשלתשהב איה הכשמהה םוקמ לכמ "יכנא" ביתכד םגה הרות ןתמב
הנווכה וטושפ יפלד ,ךיקלא 'יחב כ"חאו ,29עדונכ תולשלתשהה רדס לכ לע זמרמ 'יוה םשד)
ךלש הקולא תויהל הטמל לשלתשנו ךשמנש הרומ הזש ,30אקוד ךלש הקולא איה הזב
ןפואבו לארשי ינבב תודחאה ןינע תא ךישמהל הצר וניבר השמש ןאכ כ"אשמ ,(31אקוד
םכישאר"ד ןפואב הז 'יה תולשלתשהב ךשמנ 'יה םא יזא ,שממ "דחאכ םידחאל"ד
"דחאכ םידחאל" אלו הברה םיטרפל תוקלחתהב ,ונייהד ,"ךימימ באוש" דע 32"םכיטבש
,תולשלתשהה רדס לכמ הלעמל תודחאה ןינע תא ךישמהל ידכ יכנא םתס רמא ןכלו - שממ
.33שממ םידחאכ "םכלוכ םיבצנ" ידכ דע תודחאה ןינע תא לועפל לוכי 'יה זא אקודו

,תולשלתשהה רדס - "ךיקלא 'ה" ךרד רובעל ךירצ 'יה הזה םלועל עיגיש ידכב ,םוקמ לכמו
הרבעה ןיב 34תודיסחב קוליחה הכוראב ראובמכו .תושבלתה ךרדב אלו הרבעה ךרדב קר לבא
.תושבלתהל

תאז םייסל םיוקמש ולאו יעובשה ת"וקלה ודמלש ולא רשא [:םעפ לכבכ ש"דא ק"כ םייסו]
,שממ "דחאכ םידחאל"ד ןינעה תא ז"יע וכישמיו ,םייחל ורמאיש - הלדבה דע

.הקותמו הבוט הנש 'יהתשו

__________
ןינע והזש םיאלפומ םינינע שי י"שרבש פ"מכ רומאכ :רמאמה תליחתב םשרנ י"חתש החנהב :ל"ומה תרעה (*
.כ"ע .טשפה תא רתוי בוט םיניבמ יזא ,טשפל דוס ןיב הזש שורדו זמר םידמולשכו ,דוסה

ד"ע ונתשרפ תלחתב י"שרפ רואיבב (14 'עהבש) החישהב ליעל ראובמהל ךשמהבש ,איה הנווכה 'ואכלו
רמאמהב ראובמהש טרפבו .רמאמהב ןלהל ראובמה ,דוס ,"הרות לש הניי"ה ןינע םג הזב ראבל שי ,טשפה
הז ירהו ,('וכ יכנא רמא לאומשש ןינעה) שורדה ד"ע םגו זמרה ד"ע םג אוה ('כ תואב יכנאו ינא ןיב קוליחה)
.טשפה רואיבב רתוי ףיסומ

.ונתשרפ שיר (1

,בל ש"הש ת"וקל םג הארו .פר ד"כח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק תורגא האר .די א"ח ב"סקת מ"הס (2
.(גיש ב"סקת מ"הסב א"טילש ר"ומדא ק"כ תרעה) ךליאו בצ צ"צהל ארקיו תומש ךוב

.נ"שו .יכנא-ינא ךרע (צ"צהל ח"אד) םיטוקילה רפס םג האר (3

.םש האר (4

.(ף"כ ךרע תויתוא 'עמ םיכרעה רפסב ונמסנ םהמ המכ) מ"כבו ,הל ש"הש ת"וקל האר (5

.טי א לאומש (6

.םש א לאומש פ"הע ש"לי .זי םירבד ירפס (7

.ךליאו 534 ףוס ט"ישת מ"הס האר (8

ורתי (9

.נ"שו ,בכ תוכרב האר (10

.אכ ,אי ךתולעהב (11

תישארב א"ות (12

,בי ךתולעהב (13

.ךליאו 6 טסר ןוילג "ךלמה יחי"ב הספדנ (14

ומיש :"האר" - י"נבל רמוא וניבר השמש ,ונייהד ,שודיח אוה "יכנא האר"ש ,םש החישהב ראובמכו (15
."לביע רהבו םיזירג רהב תורומאה" הללקהו הכרבה - ?שודיחה והמו !שודיח רמול תעכ דמוע ינא ,בל

.םש החישהב האר - חכ ,טכ םיבצנ י"שר (16

.(ב"עס ,אי) ז"פ אינת (17

.ד"ס ט"נס ח"וא (18

.ךליאו 1141 ד"ח ש"וקל הארו .םיבצנ פ"ר ת"וקל (19

.ב"לפר אינת האר (20

.זט-וט (21

.טי םש (22

.ךליאו א תינעת (23

.ךליאו 225 ב"לשת מ"הסב תצק רחא ןפואב םג הארו .1340 ד"ח ש"וקל םג האר (24

.ךליאו חנק ףוס א"ח (25

,טי (26

,טפ) תונושארה לע ףיסומ הנהו ה"ד ה"הגהב השודק תוא תויתואה רעש ה"לשבו .ב"פ ב"י רעש סדרפ (27
.רהזב אוה ןכש תצק עמשמ

.450 ג"ישת מ"הס פ"ע (28

.מ"כבו .ךליאו הלרת צ"צהל ת"הוא .ב"ח םירבד - צ"מהדא ירמאמ (29

.ונתשרפ שיר ת"וקל (30

מ"הס םג הארו .286 ד"ח ו"משת תויודעותה - 'וג יכנא האר ה"ד רמאמ פ"ע אוה ג"עצחב אבומה (31
.דועו .ךליאו 225 ב"לשת מ"הס .ךליאו 501 ז"טשת

.םיבצנ שיר (32

.(םיבצנ שיר) ת"וקלב ש"מכ (33

.532 ז"טשת מ"הס האר (34


הלואגה ןמז


רדתסמ אל "ליכשמ"ל
...!"ואנ חישמ" רמול

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

:טושפ שיאל לודג םכח ןיב קוליחה תא תוטשפב םיאור .א

דמלש המ תא עדוי אוהש ןויכ - ולצא בשייתמ אל הז "ואנ חישמ" ליכשמל םירמוא רשאכ
לכבו א"ואכב הדיחיה 'יחב תא הלגי אוהו ,1הדיחיה 'יחב אוה חישמ רשא רואיבה תוכיראב
:הדיחיה 'יחבד יוליגה אוה רתויב הלענ יוליע הזיא דמל ירה אוהו .ולוכ םלועה

הנעמ"בש עדויו .2הדיחיו 'יח ,המשנ ,חור ,שפנ :המשנל וארקנ תומש השמחש עדוי אוה
שדק ןוהלד אתמשנ"ו "אשידק ןוהלד אחור"ו "אשידק ןוהלד אשפנ"ש (3רהזהמ) אבומ "ןושל
שפנ יאהב שנ רב הכז" :ולאה תוגרדה לכל םיכוז דציכ םש רמאנ הזל ףסונו ,"םישדקה
אשידק ארתכב 'יל ןירטעמ אחור אוההב שנ רב הכז" ,"חור ירקיאד ידח ארטע 'ילע ןיקירמ
הלחתב אלא ,המשנ 'יחבל דימ םיעיגמ אלש ,תרמוא-תאז ."המשנ ירקיאד אלוכ לילכד האליע
יוליעה ןבומ הזמו .המשנ 'יחבל עיגהל ידכ דוע דובעל כ"חאו חור 'יחבל עיגהל ידכ דובעל וילע
.ולא תוניחבב ונשיש רתויב הלענה

דח ארטע 'ילע ןיקירמ" רמאנ חור 'יחבל םיכוז רשאכש ,רהזה ןושלב קיידמ אוה רשאכ טרפבו
,"'וכ האליע אשידק ארתכב 'יל ןירטעמ" אוה ןושלה המשנ 'יחבל םיכוז רשאכו ,"חור ירקיאד
רתכ 'יחב לש יוליגה לע הארמ הזש .(כ"חא ש"מכ) תושבלתה לש ןושל קר אלו ,הרטע ןושל
.רתויב תולענ 'יחב םהש ,הרטעו

יהמ - רתוי דועו ,'יחד הניחבה יהמ רבכ ןבומו ,המשנו חור שפנ תודוא רבודמ רשאכ הז לכו
!הדיחיה 'יחב

הדובעל עגונב 4הדובעה סרטנוקב הכוראב ראובמכו ,הזב עגייתהו ליכשמה דמל הז לכו
.'וכו הנממ הלעמלש אגרדל הלוע תחא אגרד ךיא ,המשנבש וללה תוגרדה לכ םע הרושקה

הטמלש תוגרדהמ ןכש-לכמב ,הדיחי 'יחבד לודג יכה יוליעה תא םיעדויש ירחאל ,ןכ-םאו .ב
,וישכע םיאצמנ וב רשא הזכ םלועבש רמול רשפא דציכ :הלאשה תלאשנ ,המשנב הנמיה
קר אל ,רמולכ !?ולוכ םלועה לכב הדיחיה 'יחב תא הלגמו - "ואנ חישמ" - חישמ אב םואתפ
!םלועה לכב הדיחי 'יחב הלגמ אוה אלא - הדיחי 'יחב ומצעב אוהש

!לכשה ךפיה הז ירה

...!"ואנ" חישמ רמול ("טינ ךיז טגייל'ס") ול רדתסמ אל

תא אוה האור - ויניע תא חקופו ותנשמ ררועתמ ןכמ-רחאל ,תודעוותהב ןשי אוה התע הנה
...!םכילע םולש - חישמ :רמואו !םדו רשב ,ונקדצ חישמ

רמול רשפא ךיאו - חישמ הז המ עדויו ,תודיסח דמל אוה ירהש ,ולכשב בשייתמ אל רבדה
!"ואנ חישמ"ש

טעקמאב") ןה ןה - ושארב ענענמ אוה ,חישמ לע םירבדמש עמושו ותנשמ ררועתמ אוה רשאכ
.ולכשב לבקתמו טלקנ רבדה ןיא - ("ןעפוטאפ") תאז טולקל לבא ...("עי עי - פאק ןטימ וצ רע


:דחא רבד קר הצור אוה
!ןחלושה לע חישמ

עדוי וניא ללכ אוה ,חישמ לש וללה םייוליעהו םירואיבה לכל עדומ וניא טושפ שיא כ"אשמ .ג
:דחא רבד קר הצור אוה - ול רסח אל ללכב הזו ,הדיחיו 'יח ,המשנ ,חור ,שפנ תודוא
םאב ,שיט ןפיוא") ןחלושה דיל ,ןחלושה לע חישמ - [ץעה לע ןזרגה =] 5"וחאלפ אד וראפאט"
!("שיט

!"ואנ" ,"רעטציא" ,וישכע ,םיחפט הרשעמ הטמל שממ לעופב אובי םדו רשב רותב חישמש

חישמ תא הצור אוה - הזב םירושקה םינינעה לכ ...םע ,"תולג יאלאד" ,תולגה הקיפסמ רבכ
!שממ לעופב

םכל שי :טושפ שיאה רמוא - 'וכו חישמ הז המ םירואיבה לכ תא םיעדויו םידמולש ולאלו
לבא !("טייהרעטנוזעג") תואירבל ,םירואיב וראבתו םיצורית ונעת ,תוישוק ושקת - ?תוישוק
!"ואנ" חישמ תא הצור אוה !םולשו סח - ?חישמ תאיב תא בכעי הזש

דוקירב ואצת ,םינוגינ ונגנת ,תועש המכ ודעוותת - ?דעוותהל םיצור םתא :רמואו ךישממו
הז - ולא םינינע תודוא דמלתו תוישוק השקת - ?הריקחב גונעת ךל שי ;םידליה םע ודקרתו
!םיחפט הרשעמ הטמל "ואנ" ונקדצ חישמ תא הצור אוה ,ול עירפמ אל

תאש רתיב וקסעיש - (:ךישמהו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ) לעופל עגונב הזמ הארוהה .ד
עצבמ ,ןיליפת עצבמ ,הרות עצבמ ,ךוניח עצבמ ,לארשי תבהא עצבמ :םיעצבמהב זע רתיבו
תורשכ ,ט"ויו שדק תבש תורנ עצבמ ,'ימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ עצבמ ,הזוזמ
,החפשמה תרהטו 'יתשהו הליכאה

.םייללכה הרותה ירפסמ דחאב תוא הנקי ידוהי לכש ומצעב לדתשהלו

הז תאש ,שממ לעופב תוטשפב אובי ונקדצ חישמש :שממ לעופה - ל"נכ אוה רקיעהו . .
.שממ לעופב תוטשפב ולא םינינע תיישע ידי לע רתוי םירהממ

יפכ - אוה רקיעה - שדוקה ןושלבו שידיאב ,תילגנאב ,"ואנ" תוטשפב אובי ונקדצ חישמש
,תוטשפב אובי אוהש - הצור טושפה שיאהש

השמ" 'יהישו ,תוטשפב שדקמה תיבלו ,תוטשפב םילשורילו ,שדוקה ץראל תוטשפב ונכילויו
,תוטשפב 6"םהמע ןרהאו

.שממ ונימיב הרהמב ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ב"משת'ה האר פ"ש תחישמ)

__________
.תומוקמ-יארמ םעו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

.207 ט"צרת מ"הס .ץ"חרת ףינהו ה"ד .זט ז"כרת מ"הס .וער'א םיבצנ ת"הוא ,סר ג"חזל ז"מר (1
.דועו

.מ"כבו .ותלחתב םילוגלגה רעש .ותלחתב ח"ע הארו .זל ,ב"פ ר"בד ,ד"יפ ר"ב (2

ג"ח (3

.ךליאו 4 (4

.דועו .105 ת"ש'ה ש"הס .69 ש"רהמ ר"ומדא תודלותה רפס האר (5

אמוי הארו ,דיק םיחספ - רכז דחא ה"דות (6


שדוחד ןובשחהד לכה-ךס
...!"יתמ דע" :אוה לולא

,"ןיציקה לכ ולכ"ש ירחאל טרפבו ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ד ןינעה תוללכ לע ףסונ . .
תנש 'יהת 'יה" הלש ת"רהש תדחוימ הנשב םיאצמנ ,(פ"מכ רבודמכ) הדובעה ינינע לכ ומייסו
,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,"ונארא תואלפנ

ללוכ ,ללכה תלואגל עגונב ןהו טרפה תלואגל עגונב ןה "תואלפנ" כ"וכ לעופב ואר רבכו -
ןה ,בחרמה לא רצימה ןמ ואצי םהמ םיברש ,איהה הנידמבש י"נב וניחאל עגונב דחוימבו
דעו ,'יתווצמו הרותה פ"ע םיידוהי םייח תויחל תורשפאהל עגונב (רקיעבו) ןהו ,וטושפכ
יחולש לש סוניכה םייקתה (הלא םימיב םג תכשמנ הלועפד ןפואבו) שממ םינורחאה םימיבש
,ידאיל ,שטיוואבויל םירעהו הרייעה תאצמנ הבש - איהה הנידמב (תונידמ כ"וכמ) ד"בח
וסנכתנ - תורוד כ"וכ ךשמב ד"בח יאישנ ולעפו ויח םהבש ,גרוברטפו בוטסור ,אנזאיל
איהה הנידמ לש הריבה ריעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרודב ד"בח אישנ לש םיחולשה
תרותד) תונייעמה תצפהו הרותה תצפהב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל תנמ לע ,(אווקסאמ)
- אחישמ אכלמ אד רמ יתא ז"יעש ,הצוח (ד"בח תודיסח

לכה-ךסה ,רשא ,הנשה לכ לש ןובשחה שדוח ,לולא ח"רב רבכ םידמוע - המצע וז הנשבו
...!"יתמ דע" :אוה ןובשחהד

...!?אב אל ןיידע ונקדצ חישמ ,"ונארא תואלפנ" תנשד םישדח א"י לש םמויסבש ןכתיה

שארל לכלו ,תוכרב ינינע לכ ,"הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" - עובשה תשרפד ןונגסבו
הז הנה"ש (םיניבמו) םיעמושש קיפסמ אלש - המילשהו תיתימאה הלואגד תירקיעה הכרבה
אלא ,דיתע ןושלב "ונארא" קר אלו ,רשב יניעב ותוארל םיכירצ אלא ,"אב (חישמה ךלמה)
!יוויצ ןושלבו ,הוה ןושלב ,"האר"
(הגומ - א"שנת'ה ,לולא ח"רד ,האר פ"ש תחישמ)


סוסה תבשחמ :ול םירמוא
המואמ הנשמ הניא

הלואגה תא איבהל אוה לוכי ותדובע י"עש שיגרמ וניאו האור וניאש ןעוטו אב ידוהי רשאכ . .
ןינעב ט"וקשב םיקסועו הלגעב םיבשויה םימכחל - המוד רבדה המל לשמ :ול םירמוא -
םיסוסהו ,םיסוסה תא ץירמ ןכלו ותסנרפ תודוא בשוח הלגעה-לעבש פ"עא הנה ,ילכש
הלגע-לעבה תבשחמו) ןבתה תודוא סוסה תבשחמ ןיא - םיצר םה ןכלו ןבתה תודוא םיבשוח
הלגעב םיבשויה םימכחה םיקוסע ובש לכש רבדל עגונב המואמ הנשמ (ותסנרפ תודוא
!(םצפח זוחמל עיגהל ולכויש ידכ םיסוסלו הלגע-לעבל םיקוקז םימכחהש תורמל)

יתוקוחב) ת"וקלב ראובמ ,הנהד - ל"נה םינינעה םנשי םדא לכב :לשמנל עגונב ןבומ ז"דעו
.תילכשה שפנ - אוה םרבחמה עצוממהו ,תימהבה שפנו תיקלא שפנ שי םדא לכבש ,זמ
תימהבה שפנ תמגודב םה םיסוסה ,תיקלאה שפנ תמגודב םה הלגעבש םימכחה - ז"פעו
,תילכשה שפנ תמגודב אוה הלגעה-לעבו ,("הטמל תדרויה איה המהבה חור" - איה ןכ המשכ)
םיסוסה תא ץירמה יעצמאה אוהש הלגעה-לעב תמגודב) ב"הנל א"הנ ןיב רבחמה עצוממה
.(םימכחה לש םצפח זוחמל

לש םתוקסעתהמ המואמ תערוג ןבתה תודוא סוסה תבשחמ ןיא ל"נה לשמבש םשכו
הניא ,'וכ םיימשג םינינע תודוא ב"הנה תבשחמש ,לשמנב אוה ןכ ומכ ,לכשה ןויעב םימכחה
.א"הנה לש התדובע תוללכמ המואמ תערוג

ערוג הז ןיא - הלואגה ןינע תא האיבמו תלעופ ותדובעש שיגרמו האור וניאש פ"עא ,ןכלו
,רבדב ןימאמ אוהש תויהש ול םירמוא ןכלו ,א"הנה י"ע ותעידיו רבדה תיתימאמ המואמ
,םמצע חכב םינימאמ םתויה לע ףסונש ,ונייה] "םינימאמ ינב םינימאמ" םה לארשי לכ ירהש
'הב ןימאהו" וב רמאנש וניבא םהרבאמ לחה ,תובאה חכ דצמ - םינימאמ ינב םג םה ירה
וירחא ותיב תאו וינב תא הוצי רשא" - לארשימ א"ואכל ךשמנ הז ןינעש ,"הקדצ ול הבשחיו
.השגרהו העידי לש ןפואב םג רבדה אובי ס"כוס הנה ,["'וג ךרד ורמשו
(הגומ יתלב - ב"משת'ה לולא ח"הבמ ,האר פ"ש תחישמ)


ונרוד אישנש ךמצעל רייצת
...!הוצמו ךלומ דמוע

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

םילהתב פ"הע ימלשוריה ןושלבו .'יאר לש ןפואב תויהל הכירצ ותדובעש ידוהי דמלמ "האר"
רמואה לכ" - [קוספה לע צ"צה תומישרב ראובמכו] "שיא ךלהתי םלצב ךא" [םויה ורמאש]
."ודגנכ דמוע אוה וליאכ העומשה לעב האור אהי הרמוא יפמ העומש

הז תודוא םידמולש קיפסמ אל - ונרוד אישנ לש ותוחילשב םיכלוה רשאכ :תרמוא-תאז
ךממ םיעבות אלא ,("טוג ןוא ןייפ") הפיו בוט דואמ הז םנמאש ,תוחיש יטוקלב וא ,סרטנוקב
רייצת - "םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" ,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ האור אהי"ש
,("ןייא ךיז רעה") בשקה :ךילע הוצמו ךלומ דמוע ונרוד אישנש ךיא ךלש 'יארה חכב ךמצעל
!הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל "םויה םכינפל ןתונ יכנא"

תונומת ירה שי - ותוארל וכז אלש ולא םגו ,תוימשגב ותוארל וכזש ולא הפ םנשי ירה
.(הנומת לע תאז רמול ךיישש המכ דע) תוקייודמ

רתוי ונממ םיעבות אלא ,הז לע רזוחו תוחיש יטוקלה תא דמול אוהש קר אל :הארוהה הנשי
ךתוא חלושו ,"ודגנכ דמוע העומשה לעב וליאכ" הארתו ךמצעל רייצת ,"האר" 'יהיש -
.וז תוחילשל

םיעירפמש וא ,בבל בוטבו החמשב תוחילשה םויקל םיעירפמש םילובלבה תא ריסי הז יזאו
.תוחילשה םויקל ללכב

אלא יולת רבדה ןיאו .ודגנל דמוע העומשה לעב וליאכ האריש - הטושפ הצע הזל הנשי
,ךכב-המ לש םירבד ומצעל רייצל ידכ ולצנל ותלכיב כ"או ,רויצה חכ ירה ול שי :ונוצרב
!ונרוד אישנ לש רויצה תא רייצל ידכ הז לצנל ותלכיבו

:לואשל ידוהיה לוכי הרואכל

- ךשוח שי םאבו ,רואל םיקוקז (האר) תוארל ולכויש ידכבש ןפואב םלועה תא ארב ה"בקה
.תוארל לוכי אל אוה

,"המ דע עדוי ונתא אלו 'וג וניאר אל וניתותוא"ש בצמב ,תולגב ירה םיאצמנ :אוה ןעוט
כ"א - הלילה ךשוחל [תומוקמ המכב] ותוא םימדמש ,תולגד הז לפוכמו לופכ ךשוחב טרפבו
לבא - תוארל םנמא הצור אוה ;"ץרא הסכי ךשוחה"שכ "האר" 'יהיש ונממ םיעבות דציכ
!?ול רשפאמ אל םלועה

:יעיברה םוימ םידמל תאזו .וזכ הניא תואיצמהש - ול םירמוא

,"ץראה לע ריאהל" אוה םדיקפתש ,"םילודגה תורואמה ינש" ,תורואמה ולתנ יעיברה םויב
,לעופב םלועה תואיצמב לשלתשנ הז ךכמ - אמלע ארבו אתיירואב לכתסאו ,הרותב ש"מכ
תא" ,"ץראה לע ריאהל" 'יהיש ידכב םימשה עיקרב תורואמה ולתנ יעיברה םויבש ,"ןכ יהיו"
הלילב ןהו םויב ןהש א"ז ,"הלילה תלשממל ןטקה רואמה תאו םויה תלשממל לודגה רואמה
.ץראה לע ריאמש עיקרב רואמ ונשי

ןויכ ,"האר"ל חכה ונשי ,תולגד לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנ רשאכ וליפאש ,ןבומ אלימב
.ץראה לע ריאמש "רואמ"ה עיקרב ונשי זא םגש

- ("הרפכ ילע ואיבהו"ל םיקוקז הז דצמש ,יעיברה םויב) חריה טועימ םדוק 'יהש יפכ טרפבו
םג לבא ;("םילודגה תורואמה ינש") לודגה רואמה התיה (הלילה תלשממל) הנבלה םג זאש
הז אלימבו ,"ץראה לע ריאהל" אוה הדיקפתש "ןטקה רואמ" ןיידע איה ,טועימה ירחאל
."האר"ל תורשפאה תא ןתונ
(הגומ יתלב - ו"משת'ה האר פ"ש תחישמ)


לארשי ינב םיקעוז
!?"ונל ראיו"ה ןכיה -

- רבכ קיפסמ ,תולגב ("ןרעטאמ") עגייתהל םידוהי וכרטצי יתמ דע :הלאשה תראשנ . .
...!תוינחורבו תוימשגב הבחרה םיצורו ,הלואגה תא רבכ םיצור םידוהי

- תוכז דומיל םהילע שיו ,תולגב הבחרה םהל שיש םמצע תא םילשמה םישפט םנשי םנמא
הניא תולגש םתוא םיררועמש ירחאל לבא ,תולגד לפוכמו לופכ ךשוחה דצמ האב םתושפטש
...םישפט ראשהל םיכירצ םניא ירה ,ידוהיל םוקמ

ירה ?ךל בוט לכהש שוריפה המ - םיצור המ עדוי וניא אוהו תולגב ול בוט לכהש רמוא אוה
וניתותוא" ש"מכ ,(יולגב) םהיבא תא ןיא םידוהילו ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולג"ו רסח רקיעה
!"המ דע עדוי ונתא אלו 'וג וניאר אל

אטינ" ,םייוניש םוש ןיאשו ,ריתסמ וניא םוצמצהו ,תוהמו תומצע תא שיש ,םירבסהה לכו
רמוא אוהש יפכ) םיכירצ לבא ,תמא תרותב םירבסה םנמא םלוכ םה - ..."ץנעי אטינ ,סאד
תויהו ,רוא ונל תויהל ךירצ ,"ונל ראיו ל-א" ,"ךילא וינפ ראי"ה תא (יעובשה ת"וקלב
המשנהש ןויכו ,רשב יניעב רואה תא תוארל םיכירצ םיפוגב תומשנ םיאצמנ לארשי ינבש
!ףוגה לש רשב יניעה י"ע קר רואה תא תוארל הלוכי איה ףוגב תאצמנ

רוא ונל שיש - איה ,רשב יניעב ףוגב המשנה תאז האורש יפכ ,"ונל ראיו"ב תוטשפב הנווכהו
.'וכו ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ,תוינחורבו תוימשגב תוטשפב הבחרה ,תוטשפב

תא ונל ןיא תולגה לכ ירחאל עודמ הרבסה םוש ןיא !?"ונל ראיו"ה ןכיה - לארשי ינב םיקעוז
!"ונל ראיו"ה

!םולשו סח - הדובעה תיישעמ ("ןעיירדסיורא") קמחתהל םיצור ולא תולאשבש הנווכה ןיא
,חישמ תאיב ירחאל 'יהתש יפכ "ךנוצר תוצמכ" הדובעה תומילש תא רבכ םיצור - הברדאו
למעב תוצמו הרות ומייקי לארשי ינבש הז םוקמב :וללה תונעטהו תולאשה לכב הנווכה יהוזו
תוימשגב הבחרהה תילכתב תאז םייקל ולכוי אל םהש עודמ ,תולגב ("טייהרעטרעטאמעג") בר
!?"ךנוצר תוצמכ" הדיתעה הלואגב תוינחורבו

!"ואנ חישמ" תא םיצורש - שממ לעופה אלא ,תוישוקה לכ םיעגונ אל ןאכ
(הגומ יתלב - ה"משת'ה האר פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רקיעה אוה השעמה


םוקמ לכב םסרפלו זירכהל

לולא שדוחד תדחוימה הדובעה ד"ע םוקמו םוקמ לכב ררועלו םסרפל שי :לעופל עגונבו
תדחוימ השגדהבו ,הלואגו הבושת ח"מג הלפת הרותד תובית-ישארה תשמחב תזמורמה
םישענו םירודחש ז"יע ,הדובעה ינינע לכב תרדוחש יפכ ,הלואגה ןינע ,ישימחה ת"רל עגונב
'יפצ ךותמ ,(ק"מהיבו הלואג ינינעב הרותה דומיל י"ע דחוימבו ללוכ) הלואגה לש החורב
."אב (חישמה ךלמה) הז הנה"ש רשב יניעב םיאור דימו ףכיתש הרומג תואדוו

י"ע) רמוא ה"בקהש - בלה ןמ םיאצויה םירבדב - םוקמ לכב םסרפלו זירכהל :תוטשפבו
שממ םויהש דעו ,"הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" לארשימ א"ואכל (םיאיבנה וידבע
.המילשהו תיתימאה הלואגה תכרב רשב יניעב םיאור

אל ןיידעש םינעוטש הלא י"ע םג ל"צ ל"נהכד םוסרפהו הזרכההש שיגדהלו ףיסוהל שיו]
הנומאה ןינע ונשי םלצא םגש ןויכד ,םהלש הרכהו הגשהו הנבהב (תומילשב) הז ןינע טלקנ
יאדובש) ותיב ינבמ לחה ,םירחאל םירבדה םסרפל םה (םיכירצ אלימבו) םילוכי ,תומילשב
לכ ,ותביבסב םיאצמנש הלא לכו ,(ולכשב רבדה חנוה אל ןיידעש הזמ "לובסל" םיכירצ םניא
,םתלועפ ולעפיו םירבדה ולבקתי המיאתמה תולדתשהה י"עש יאדובו ,לארשימ תחאו דחא
.['וכו תוימינפב ולצא טלקויש ,םסרפמהו זירכמה לצא םג ללוכ
(הגומ - א"שנת'ה ,לולא ח"רד ,האר פ"ש תחישמ)


הלואגה עגרל אישה ןמזב םיאצמנ

ק"מהיב ןינבו חישמה תאיבל םיפצמו םיכחמ ,םינימאמש ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכ
םגו ;רקובב אובי ונקדצ חישמשכ - רקובב דימתה תברקהב םיפתתשמ יזא ,שממ דימו ףכית
םיניתממ אל - (התע-הז ונללפתהש) החנמ תלפת ןמז ,םייברעה ןיב רבכ םיאצמנשכ וישכע
םיקיפסמו ,ק"מהיב םע דחי ,ונקדצ חישמ אב שממ דימו ףכית אלא ,תיברע תלפת ןמזל
.(המחה תעיקש דע ונמזש) םייברעה ןיב לש דימתה בירקהל ("ןיירא טפאכ'מ")

תילכתה תא הלועפו הלועפ לכב ("האר") תוארל - לעופב הגהנהה תויהל הכירצ ךכל םאתהבו
.ק"מהיבב תונברקה תברקהו ונקדצ חישמ תאיבל הנכהד ןווכמהו

הלפת לכש ,םויה תולפתכ אלד) ולוכ םויה לכ הנמזש - הקדצה תוצמל עגונב הריתי השגדהבו
ןברק לש ונינע יכ ,ק"מהיבב ןברק תברקה תמגודב איהש - (םויה ךשמב םייוסמ ןמזל תכייש
ונומממ שירפמ ידוהישכ ןכ ומכו ,'הל ןברק רותב ק"מהיבל איבמו ונאצמ חקול ידוהיש אוה
,הבהא ךותמ ,"הנתמ עקיצראה א" ,יבבל שגר ךותמ תאז השועשכ טרפבו] השודק ינינעל
,ךדאמ לכב" ל"זח ושרדו ,"ךדאמ לכבו ךשפנ לכבו ךבבל לכב ךיקלא תא תבהאו" ש"מכ
.'הל ןברק תמגודב ז"ה ,["ךנוממ לכב

,תוטשפב ק"מהיבב תונברקה תברקה תא רתוי דוע םיזרזמו םירהממ ז"יעש - רקיעהו

אלא ,הזב לופלפו דומילו רובידהל (קר) אל איה "אוביש םוי לכב ול הכחא"ב הנווכה ירהש -
- תוטשפב תונברקה תברקהו ק"מהיב ןינבו ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגה 'יהתש

תוצמל תדחוימ הלוגס שי ,הלואגה תא םירהממ 'יתווצמו הרותה ינינע לכש ךכל ףסונ ,יכ
."הלואגה תא תברקמ"ש - "תווצמה לכ דגנכ הלוקש"ה - הקדצה

עטסקיטיונ ןוא עטסכעה יד") אישה ןמזב םיאצמנו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל טרפבו
לחה] הקדצל הטורפ םינתונו םיפיסומ םתאש ז"יע ירה - הלואגה עגרל ("טייצ
םיכנחמה םירוהה ןהו ,תודליהו םידליה ןה ,םכמ א"ואכל ונתיש הוצמ-תוחילשהמ
,ק"מהיב ןינבו המילשהו תיתימאה הלואגה תא רתוי דוע םיזרזמו םיברקמ ,[תוכנחמהו

."ונימיב הרהמב שדקמה תיב הנביש" :הלפתה ןושלבו
(הגומ יתלב - נ"שת'ה םיימוי-ץיק-תונחמל ,בא-םחנמ ב"כ תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


יבל רמא ךל

'אה ההגההמ (ןטקומ) םוליצ הזב ונאבה ,האר 'פו לולא שדוח םע רשקב
,ידודל ינא ה"ד רמאמ לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ לש
ו"משת'ה לולא ח"רד ,'ה םויל רואב רמאנש

(ךליאו זסת א"ח טקולמ מ"הסב ספדנ רמאמה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

לולא שדוחד הדובעה רשא איה ל"נה שורדה תדוקנש ל"תנשמ פ"ע ,הז לכב רואיבה רמול שיו
הדשב ךלמהשכ הנהד ,בל (ףד) םע לולא ישורדד רשקה קתמוי ז"פעו .הדשב ךלמה ,לשמכ איה
ליבקהל לוכיו יאשר (לדבה ילב) דחא לכ םשד ןויכמ ,הב םיאצמנה לכ הוושמ "הדשה" ירה
םירחבומה קרש ,ולכיהב טרפבו ,ותוכלמ ריעב ותויהב כ"אשמ) 'וכ םלוכ תא לבקמ אוהו ,וינפ
תוציחמה םילטבתמ יזא ,הדשב ךלמה תויהבד ,וזמ הריתיו .(ךלמה לא םיסנכנ הלוגס ידיחיו
.תוקחוש םינפ םהל הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו ,םעהל ךלמה ןיבש 'וכו
הזו .ינשהל לוכיבכ בל אוה םהמ דחא לכ ,(ה"בקה) ידודו (לארשי) ינא ,((*לולאב טרפבו) ללכבו
ל"יו .ק"הגאב ראובמכ ,(םיוש םלוכ הדשב ךלמה תויהבש המ) (ינא) לארשיד תודחאהב יולת
תוימינפ ,םינפב םינפ 'יהיש אוה ר"הדמ ג"י תראה ןינעד ,האר תשרפ םע רשקה םג והזש
בל אוה םהמ דחא לכש ל"נה ד"עו) 'תי וילא לארשיד ןוצרה תוימינפו לארשיל 'תי ונוצר
.םינפב םינפ 'יחב ,םכינפל ןתונ יכנא האר נ"שמכו .(ינשהד

העורז אל ץרא ,רבדמ 'יחב שי ךכ הדש 'יחב שיש םשכש ,םש שורדה ךשמהב ראובמ הנהו
.רבדמהמ הלענ הדשהש (רבדמב אלו) הדשב ךלמ לולא שדוחד לשמבו .םש םדא בשי אל רשא
,םחלה תחימצו העירז םוקמ אוה הדשה כ"אשמ ,העורז אל ץרא אוה רבדמה תוטשפב םגו
. . .םחל אצי הנממ ץרא

.(פ"הע צ"צה האר) יבל רמא ךל י"כב םימעפ םירמואו (*"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish