ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

("הלחתבכ") רבכ וליחתה הלואגה ינינע לכ
ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ רבכו
ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה

*

םיטפוש 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= הכש ןוילג =:םיניינעה ןכות

ק"הלב ןושאר םוסרפ - תוכלמ רבד
מ"שת'ה לולא ח"רד 'ב ליל תחישמ / האובנה םוסרפב שייבתהל אל

הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / "הלואגל רתלאל"ד האובנה תא רודה ישנא לכל םסרפל

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / !הזב הלחתהה הנשי רבכ

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / יברה לש תוארוהב רודח תויהל

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ה"כשת'ה לולא ח"רד 'א ,האר פ"ש תחיש לע יברה תהגהמ םוליצ / ומש םחנמ - חישמ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


האובנה םוסרפב שייבתהל אל

'ה תיב תע אב תע אל ורמא הזה םעה רמאל תואבצ 'ה רמא הכ"
םידוהי םנשיש ןכתי ךיא :הלודג ההימתב לאוש ה"בקה * "תונבהל
תיינבל ןמזה אוה התע אלש ,"תונבהל 'ה תיב . . תע אל" םירמואה
םויב הרמאנש הרורב האובנ יהוז * !?הזכש רבד ןכתיה !שדקמה תיב
הכרצוהש האובנ יהוזש ןויכ הבתוכל וויצו ,לולא שדוח לש ןושאר
ינא" רמוא ה"בקה רשאכש ןיבמ םינטקבש ןטק 'יפא * תורודל
* ללכ םיבוכיעו תועינמ הזב ויהיש ךייש אלש חוטב - "םכתא

הגומ יתלב - מ"שת'ה לולא ח"רד 'ב ליל תחישמ ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

אזימר אלד ידימ אכיל"ד ,כ"בשותב יולגב לולא ח"ר רכזומ ןכיה ירה םישפחמ .א
םיאיבנב רכזומ לולא ח"רש םינורחאב אבומ יזא - פ"עבשות 'יונב ז"עו ,1"אתיירואב
.יכאלמו יגח ,'ירכז ,םינורחאה

דחאב" ,לולא שדוח אוה םישדוחה ןינמבש ,"ישישה שדוחב"ש רמאנ 2התלחתב יגח תאובנב
,בתכב םג האב וז האובנו ,לארשי ינבל האובנ רסמו יגח אב - לולא ח"רד 'ב והזש ,"שדוחל
ןכות 'ואכלש פ"עא ,תורודל הכרצוהש החכוה יהוז ,הבתכנש האובנש 3ארמגה קספכו
.ינשה ק"מהיבל רשקבו לבב תולגמ ולע וב ןמזה לע בבוס האובנה

?תורודל הכרצוהש האובנ ,י"נבל יגח תאובנ יהמ

םעה רמאל תואבצ 'ה רמא הכ": (4"ינושל לע ותלמו יב רביד 'ה חור"ש) האובנה הליחתמ
ןכתי ךיא :הלודג ההימתב ה"בקה לאוש . . "תונבהל 'ה תיב תע אב תע אל ורמא הזה
תיינבל ןמזה אוה התע אלש ,"תונבהל 'ה תיב . . תע אל" םירמואה םידוהי םנשיש
!?הזה רבדכ 'יהיש ןכתיה !ק"מהיב

םיקוקזה ולאכ םנשיש ,תעכ םיאור ןכאש יפכו ,תורודל הכרצוהש האובנ יהוזש ,רומאכו
.וז הרהבהל

םנמא וז ,תואיצמ וזכ 'יהתש - תורורב םילימב רהבוה רבכ הזש םהל םיארמ רשאכו
איה הנווכהש ול םירמוא רשאכ לבא ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" רמואש ...הנושמ תואיצמ
וא ידוהי שיש ןכתיה - "האובנ עקידמערוטש"ב אובל דימ וכרטצי ןיידע - תוטשפב הז םויל
!התע 'ה תיב תונבהל תע אל :םירמואה םידוהי

אלש ירשפא זאש דבלב 'ימתו הלאשב םיקפתסמ אלש ,(4*ז"חאלש האובנב) ףכית ךישממו
ירה ,'ה תאובנ וז ירה יכ - הז תא לבקי דחא לכ ס"כוסש וליפאו ,הז תא לבקי דחא לכ
םישעמב דימ אובל ךירצ הזש ,האובנב דימ ךישממ אוה אלא - הבוח-ידי אצי הזבש בושחי
,רסומו האובנ רמול ותנווכ ןיאש ,תרמוא-תאז !"תיבה ונבו ץע םתאבהו רהה ולע" לעופב
יכה םינינעב קוסע 'יהיו ,5"ותנאת תחתו ונפג תחת" לא דחא לכ בושי לבקתי רסומהש רחאו
םקיתעיו ,ולש םילגרה תא חקיש :לעופב השעמ םע דימ תאז םירשקמ אלא - םילענ
תוימשגב 'יפא ירהש ,ותלעממו ותגרדממ ירמגל הלעמל ,רהה לא ירמגל ("ןגארטקעווא")
,רה והז םלועה

אוהש תוימשגב הובג םוקמל תולעל ("קאמשעג") םיענו בוטש הז דצמ רהל הלעיש קר אלו
רההמ תדרל הז םעו !לעופב השעמ תושעל ,םיצע תחקל וילע אלא - תוינחורב הובג םג
.תיבה תא תונבל ליחתהלו

האובנ יהוזש ןויכ הבתוכל וויצו ,לולא שדוח לש ןושאר םויב הרמאנש הרורב האובנ יהוזש
.תורודל הכרצוהש

- 'וכו 6"סנה לע ןיכמוס ןיא"ו ,ןכתיה ,תורבסהו תולאש ז"ע ויהי דימש עודי 'יה םנמא .ב

רמא אוהו ,"םעל 'ה תוכאלמב" םעפה דוע עיגה יגחש (6*האבה האובנב) ךישממ אוה הז לע
!"'ה םואנ םכתא ינא" רמוא ה"בקהש םעל רסמו

ינא" רמוא ה"בקה רשאכש ,םיתוחפבש תוחפ וליפאו םינטקבש ןטק 'יפא ןיבמ יזאש
- "תיבה תא" םתיא תונבל ליחתמו םיצע םתיא דחי חקולו ,"רהה לא" םתיא הלוע ,"םכתא
.ללכ םיבוכיעו תועינמ םוש הזב ויהיש ךייש אלש אוה חוטב

םיעדוי אלש ןויכ ק"מהיב תא תונבל ןיידע רוסא ,יולגב עיגה אל ןיידע חישמו תויהש אלא
"רהה ולע" - הזל םימדוקש םינינעה לבא ,7"ומוקמב שדקמ הנב"ש חישמל םיקוקזו ,ומוקמ
תאצל ,רקיעהו ,ןכומה ןמ ויהיש םרמשלו םאיבהל ,םתוא ןיכהל ,"םיצע" םש תחקלו
!םה ודיב - ימינפה תולגהמ

;תולגב ןיידע אוה רהה לע ודמועבש קעוצו רהה לא אצוי אלו ,"רהה לא" הלוע אוה ירהש
תחקל ידכ ,ה"בקה לש ותוחילשב ךלוה התאש ןויכ רהה לא הלוע התא !אל :ול םירמוא
.ק"מהיב תא תונבלו םיצע םשמ

שדקמ הנב" ,ונקדצ חישמ השעי תאז ,תוטשפב ו"ח ותוא הנבי אלש ול הויצ ה"בקהש קר
,"ומוקמב

רע") רסמתי ומצעב אוהו ,הזל גאדי אוה ,הכרדב תכלל לארשי לכ תא ףוכי אוה הזל םדוק
,תוישעמ תווצמ םויק י"ע 'יוה ךרדב ךלי ידוהי לכש תוארל ("ןבעגפא םע טימ ןיילא ךיז טעוו

,הזמ םילהבנ אלו ,"'ה תמחלמ םוחלי" יזא ,םיבוכיעו תועינמ םע רושק הזש םיאור רשאכו
תאובנב ש"מכ "'ה תמחלמ" יהוזש ןויכ ,"חצנ(י)"ש יאדובו ,8"םיגיעלמה ינפמ שובי לא"ו
!"'ה םואנ םכתא ינא" יגח

קיתו דימלתש המ לכ"ד ןינעה ,אמגודלו ,ןמזה ותואל םיאתמה ןפואב 'ילע הנשי ןמז לכב .ג
:9"יניסמ השמל ןתינ לכה שדחל דיתע

הזה קלחה תא דמליש ונממ עובתל ןתינ אל ירה ןינע ותוא תא שדיח קיתו דימלתהש ינפל
.הרותב רבכ םנשיש םיקלחה תא דומלל וילע אלא ,שדחתנ אל דוע אוהש םושמ הרותב

ןתינ"ש 'מגה תקסופ זא ירהו ,הרותב תאז שדיחו הליג רבכ קיתו דימלתה רשאכ ,םלוא
אקוד םייוסמ ןמזב שדחתנו הלגתנ אוה עודמש ,הז שודיחב קוסעל וילע יזא - "יניסמ השמל
.הזב ךרוצ 'יה אל ןכל םדוקו ,ןמזה ותואב אקוד שורד הז ןינעש םושמ -

זא םייוקש ןויכמ ,10םיידי תליטנו ןיבוריע ןקיתש ךלמה המלש לע םירמואש המל אמגודב
לש ןפואב זא ויה לארשי ינבש - 11"חטב םתבשיו ביבסמ םכיביוא לכמ םכל חינהו" קוספה
.12ס"שה ישרפמב ראובמכ םיידי תליטנו ןיבוריעד םינינעה ונקות ןכלו ,תובשייתה

ז"דעו ,13"המכחה תאז תולגל הוצמ"ד ןמזה לחה וימיב אקודש ל"זיראה רמוא םג ז"דעו
אמגודה עודיכו ,"הצוח"ל םג עיגהל הכירצ תונייעמה תצפהש ,אחישמד אתבקעב הז וננמזב
אלא הצוח תונייעמה תצפהד יוויצה 'יה אל ל"זיראה ןמזב ןכלש ,14ךלמה רתכמ הזל לשמהו
.תאז ודמל הלוגס ידיחי קר אלא 'יה אל הז םג ןכל םדוק דועו ,"המכחה תאז תולגל" קר
ימלשוריב אבומש יפכ תורבדה תרשעב םימושר םה םגש םירפוס יקודקדל עגונב םג ז"דעו
הנש ידימ דע הפוקתל הפוקתמו ןמזל ןמזמ םיפסונ ירה םירפוס יקודקדו ,15םילקש 'סמ
.הנשב

?הלגתנ הז התע אקודו יולגב 'יה אל הז םימדוקה תורודב עודמ :הלאשה תלאשנ

םג ףיסוהל םיחרכומ ,םלועב ךשוח ףסונש תויה :16"ותעב הפי השע לכה תא" - םירמוא כ"ע
רבגתהל ידכ ,הוצמ רנב - 17"השעמ ידיל איבמש לודג דומלת"ש דומיל ףיסוהלו ,רוא תפסות
ןורתיל ועיגי ודי-לעש ידכ ףסונ אלא ,ומצע ךשוחה ליבשב ו"ח ףסונ אלש הז ךשוח לע םג
.םימדוקה תורודב 'יהש יפכמ רתוי הלענ ןורתיו ,ךשוחה ןמ רואה

תא "םיחתופ" ,שדוחל דחאב ישישה שדוחה עיגמ רשאכש ,רומאכ דחוימ זוריז אב ז"עו .ד
'יהיש דחוימב חכ ןתונו דדועמו ררועמ ,הלגמ הז םויש םיאורו ,תורודל הכרצוהש האובנה
'ימתה וא הלאשה - ירמגל םילטובמו םילטבה םירבדה לכ תא ירמגל לטבמו ,"רהה לא ולע"
.התע "תונבהל 'ה תיב תע" םאה

הזו ,ובצמו ודמעממ הלעמל הלעתמש ז"יע ,לעופב השעמ י"ע - וז 'ימת םילטבמ דציכו
."ץע םתאבהו" לעופב השעמב ולצא אטבתמ

תיבה"ש האובנב םש רמוא אוהש יפכו ,'ה תיב ןינבל (האובנב אבומכ) ןנוכתמ אוה הזבו
זא ונקדצ חישמ אובישכו ,ותונבל רוסאש ליעל רבודמכו ,ברח אוה הכלה פ"עו ,"ברח הזה
תוכחל ונילעו ,"ומוקמב ק"מהיב הנבי" כ"חאו "חצניו 'ה תמחלמ םוחלי" ךכל םדוק אוה
,ק"מהיב תא הנבי אוהש ונקדצ חישמל

ומצעל שחלמ אוהש תונכה אלו - תולגה ןמזב םה וניתדובעו ונישעמ ,הזל תונכהה לכ לבא
אצי הזש כ"וכאעו יולגב תאז רמול שייבתמו ,ינשל םג שחלמ וא ("ןיילא ךיז טעקשוש")
!ה"בקה לש איבנ רותב הז םסרפ איבנה יגח ירה - םוסרפבו יוליגב

!תורודל הכרצוהש האובנ יהוזש תקסופו 'מגה האב כ"מחאלו

ךשמב הז ירהו ,18"תיחצנ איה הרותה"ו הרותהמ קלח הזש פ"עאש - רתוי דוע ףסותינ הזבו
םויב ישישה שדוחב" הנשב דחוימה םויה עיגמשכ דחוימב שגדומ הז ךא ,הלוכ הנשה לכ
רבודמכו ,סופדהו בתכה תויתואב םג יולגב רתוי דוע וז האובנ תדמוע יזא ,"שדוחל דחא
יזא "'ה רבד" ונשי רשאכש - 19'יעשי תאובנ ןושלב חוטב כ"א ,"תורודל הכרצוה"ש ןפואב
הדילוה"ד ןפואב ךשמנ הזש דע ,"יתצפח רשא תא השע םא יכ םקיר ילא בושי אל"
.תוריפ ישוע תוריפו תוריפ הזמ םיאצויו ,"החימצהו

.לעופב השעמ השעיו ,רהל תולעל הז לע דומעי אוהש תווקל קר םיכירצ

רמאי אוהו ,ארתאד ארמה ברה לצא לאשי זא ,עדי אל םאבו ,'ישפנב שיניא עדיש ,רומאכו
אצמ העקב" ,ינולפ םויב ומוקמב וישכע תויהל ךירצ ןינע הזיא ,אמרג ןמזהש הוצמה יהמ ול
לכ םע ,הרורב הוצמו לעופ לש ןינע אלא רדג לש ןינע קר אל הזש כ"וכאעו ,20"רדג הב רדגו
.םירבדה תוטישפ תאפמ הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש םיטרפה

:לעופל עגונב הארוהה כ"ג יהוזו .ה

לש לפוכמו לופכ ךשוחבו ,םלועה לש "אה-וה"ב םיאצמנשכ ,ןכתיה :ורמאיו ושייבתי אלש
םע דחיב "הלואגל רתלאל" 21זירכה ונרוד אישנש הז תודוא דחי םיפסאתמ םואתפו ,תולגה
!22"הבושתל רתלאל"

...!?אב אל ןיידעו הנש םיעברא ינפל תאז זירכה ירה אוה :העודיה אישוקה הליחתמ כ"חאו

תרגאהמ ליחתמ ,לארשי ילודג לש ץקה לע םג הנשי הלאשה התוא ,פ"מכ רבודמכ יזא
וטקילש םירפס רבכ שיו ,'וכו י"שר ,וינפלו וירחא םיציק דוע םנשיו ,ם"במרה לש הכוראה
,םיבר ןושל ןיציק ,23"ןיציקה לכ ולכ" תרמוא המצע 'מגהש יפכו ,םיציקה לכ תא

ר"הציה] "ימומרע"ה ברעתה כ"חאש קר ,רשכומ ןמז הז 'יה םנמא זאש אלא
,תולגב דוע ףסותינ אלימבו ,[("רעקניגולק")

!וישכע כ"וכאע ,ןכ 'יה זא םאבו ,"ןיציקה לכ ולכ" ל"נה ןושלכ ירה לבא

וניא ללכש ,אלפנה זמרה ליעל רבודמכ ,ישישה שדוחב דחאב ,לולא ח"ר עיגמשכ דוע טרפבו
.יגח תאובנב יולגב אבומ אלא זמר

םתוחו םויסב (ליעל רבודמכ) רמא ה"בקהש המש הרומג הטלחהב וליחתיש ר"היו .ו
לועפל םילוכי אלימב ,לארשי ינב לכלו ידוהי לכל ה"בקה תאז רמוא ,"ינא םכתא"ש האובנה
.םיאתמה ףקותב םיטילחמ קר םאב לכה

םג וכותב ללוכ הזש גנוע ךותמ . . תבשד ןפואב (תויטרפב ליעל רבודמכ) תאז תושעלו
ןהו ,תוכיאב ןהו תומכב ןה החלצהב רתוי דוע ףיסומו ,םירדגה לכ תא ץרופ אלימבו ,החמש
.אפוג הנשיחאב ,הנשיחאב

ק"מהיב תיינב זוריזב ףיסוי הזש ,ולש ימינפה ק"מהיב תא הנבי ידוהי לכש :תוטשפבו
.ונקדצ חישמ - לארשי לכל תפתושמו תיללכ המשנה י"ע ,לארשי לכל ףתושמהו יללכה

הנשיו הדשב ךלמהש טרפבו ,םדוק דחא עגר הפיו ,בבל בוטבו החמשב תאז תושעלו
תכלל אלא ,(םיבר 'ל) םימי אל 'יפאו תועובש ןיתמהל ילב ,ךלמה םע דימ ךליל תורשפאה
."דימ ןילאגנ" 25ם"במרה 'לבו ,24"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ק"מהיבל דימ

__________
.ל"ומה .תומוקמ-יארמ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב ,תומילשב הנושארל ןאכ העיפומ החישה (*

,אכר ג"חז תינעת האר (1

.ב-א יגח (2

,די הליגמ (3

,גכ ב-לאומש (4

יגח (4*

הכימ םיכלמ (5

.פת ס"וס .ב"לס ג"לתס ח"וא ז"הדא ע"וש ,ביק .ב"ער ,איק א"חז ,דס םיחספ (6

.גי יגח (6*

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (7

.ותלחתב ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (8

,טי הליגמ (9

,אכ ןיבוריע .ב"עס ,די תבש (10

,בי םירבד (11

.2366-7 ד"ח מ"דשת תויודעוותהב רואיב רתיב האר (12

.ל"זיראה םשב ו"כס ק"הגא (13

.דועו .ךליאו וכש ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .טמ ב"ח "םימתה" (14

.נ"שו (ךליאו גר 'ע) םש ש"ות הארו .א"ה ו"פ (15

.נ"שו .387 ב"ח ש"וקל הארו .אי תלהק (16

,וכ הליגמ (17

.ז"יפ אינת (18

.אי-י ,הנ 'יעשי (19

.נ"שו ןיבוריע (20

.(זסתת'א ו"ח .פת'א .הנת'א .זמת'א ה"ח ולש ק"גאב וספדנ) ב"שת לולא .א"שת זומת-ןויס (21

,"הלואגל רתלאל" קר רכזנ "ארוק לוק"ב תומוקמ המכבו ,הלואגה לע התיה הזרכהה רקיעש ,ריעהל (22
ףוסש הרות החיטבה :(ה"ה ז"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןושלבו .הלואגהל הנכה אוה "הבושתל רתלאל"הו
.ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל לארשי

,זצ ןירדהנס (23

.זי ,וט חלשב (24

.ה"ה ז"פ הבושת 'לה (25


הלואגה ןמז


תא רודה ישנא לכל םסרפל
"הלואגל רתלאל"ד האובנה

ןמזב טרפבו הז ונרודב םיטפוש תשרפ תבשב ונדמעב דחא-לכל ונשיש דומילה ןבומ הזמ
בצמל הדמ דגנכ הדמ םאתהב הדובע תויהל הכירצש - תולגהד םינורחאה םיעגרה ,ןורחאה
:הלואגה

רתיב) םמצע-לע לבקל םיכירצש - עיגהל רשפא םהילאש ולא לכ לצאו ומצע לצא םסרפל
טרפבו ,ללכב 1"ןנבר יכלמ ןאמ" - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוצעו תוארוהה תא (קזוח
,ונרוד איבנו ונרוד ץעויו ונרוד טפוש - וינפלש וניאישנ וניתוברל ךשמהב אבה - ונרוד אישנ

םהילא רבדו ויפב ירבד יתתנו ךומכ םהיחא ברקמ םהל םיקא איבנ" :ל"נה הרותה יוויצכו
תולעמה דחאל שי םאש ,ל"נה ם"במרה ד"ספכו ,"ןועמשת וילא" ,"ונוצא רשא לכ תא
ךשמהב םיאורו וניארש יפכ - םיתפומו תותוא הארמו איבנל תויהל םיכירצש תויומילשהו
ינפמ אלא 'וכ ודבל תואה ינפמ וב םינימאמ ונא ןיא" ירה - ונרוד אישנ לצא ,ויתוכרב םויק
םירבד רמאי"ש ז"יע וא ,"ןועמשת וילא תוא ןתנ םא רמאו הרותב השמ הוצש הוצמה
,(ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא תאז וארש יפכ) 2"וירבד ונמאיו םלועב תויהל םידיתעה

ךשמנו ,ונרוד אישנל עגונב אוהש יפכ - איבנ אוהש רחא איבנ ול דיעהש איבנ" :הזמ הריתיו
,3"הריקח ךירצ ינשה הז ןיאו איבנ תקזחב אוה ירה - 'וכ וידימלת י"ע וירחאלש רודב
רהרהלו וירחא בושחל רוסא"ו ,"תוא השעיש םדוק" דוע דימו ףכית ול תייצל םיכירצו
םכיקלא 'ה תא וסנת אל 4רמאנש 'וכ ידמ רתוי ותוסנל רוסאו תמא וניא אמש ותאובנב
אלו םברקב 'ה יכ ועדיו ונימאי איבנ הזש עדונש רחאמ אלא 'וכ הסמב םתיסנ רשאכ
לש וירבד ולאש םושמ אל ,איבנה ירבדב םינימאמש ןויכ ,2"'וכ וירחא ובשחי אלו ורהרהי
!הז איבנ י"ע ה"בקה ירבד ולאש םושמ אלא ,איבנה

.[וילא ורמאנ אל לבא ,ינש איבנ י"ע רמאנש ה"בקה ירבד אל וליפא]

הנימו רחב ה"בקהש וניכזש ,רודה ישנא לכל םסרפל םיכירצש ,ל"נכ הארוהה הנשי
"ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה 'יהיש ,רודה ישנאמ הלענ ךרעב אלש אוה ומצע דצמש ,הריחב-לעב
לכב ,הז רודד םישנאה לכו י"נב לכ תדובעל עגונב תוצע ןתיו תוארוה הרויש ,רודה איבנו
לכ"ו "(והעד) ךיכרד לכ"ב םג ,םיליגרה םוי-םויה תוגהנהו ייחל עגונבו ,תווצמו הרות ינינע
,5"(םימש םשל ויהי) ךישעמ

(חישמ) הז הנה" שממ דימו ףכיתו "הלואגל רתלאל"ש 6האובנה - תירקיעה האובנה - דע
.7"אב

"ךיטפוש" ומצע לע לבקל תוירחאה ונרוד ישנאמ דחא לכל שי - וז תוכז םע דחיבו
,("ךיצעוי"ו "ךיטפוש") םיבר ןושלבו - ולש תובוט תוצעו תוארוהל תייצלו ,"ךיצעוי"ו
"ךיטפוש"מ (תוצעו תוארוהה לע דסוימו) אב הזש ךכ לע ףסונ ,תוצע יובירו םיטפשמ יוביר
ףקותה םג הזל שי זאש - הז ינפלש תורודב וניאישנ וניתוברו ,"ןנבר יכלמ ןאמ" ,"ךיצעוי"ו
וליפאו) ומצעמ זחוא אוה םא וליפאש ,(יוויצ ךרדב קר אל) הבוט הצע 'יחבב 'א לכל ןבומה
- 8םיברכ הכלה םיברו דיחי ירה ,(ומצעמ זוחאל הממ ע"ושו הרות פ"ע הביס ול שי םא
.םיבר - "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ה תעדכ

ןיעמה אפוג ז"יע השענ - ונרודבש "ךיצעוי"ו "ךיטפוש"ד תוארוהה םויקו הלבקה י"עו
תיתימאה הלואגב "הלחתבכ וניצעויו הנושארבכ וניטפוש הבישה" 9הלפתה םויקד הלחתהו
םג רבכ הזש כ"וכאע ,10"הלחת הבשחמב השעמ ףוס"ש הזמ ש"כמב ,(ל"נכ) המילשהו
- דחוימבו ללוכ ,רובידב םירבד אטבל הנורחאל גוהנכ ,(האובנה ןינע ,"םייתפש בינ") רובידב
.הלואגה האב הנה הנהש

ףכית האב הלואגהש הנורחאל םירבדמש ךכ לע םילאושש הלאשה לע הנעמ םג ונשי ז"פעו -
ינב וביגי דציכ ;ךכ לכ הקלח הרוצב חילצהלו רובעל הז לוכי דציכ :הרואכל - שממ דימו
ילוא ,שודיח הלואגה ינינע ויה וליאש ,אוה הנעמהו !?ךכ לע םלועה רמאי המו ,הז לע תיבה
וליחתה הלואגה ינינע לכ אלא ,רבד שודיח הניא הלואגהש תויה לבא ;הלאשל םוקמ 'יה
הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ימשגה הזה םלועב ולבקתנו וכשמנ רבכו ("הלחתבכ") רבכ
!שממ דימו ףכית האב הלואגה רשאכ אלפ 'יהי אל - ("הלחתבכ ךיצעויו" 'יחבב) ונממ
(*תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ)

__________
,בס ןיטיג האר (1

.י"פר םש ם"במר (2

.ה"ה םש (3

.זט ןנחתאו (4

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועיד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא ילשמ (5

.ד-גנש םירצק ז"הדא ירמאמ האר - תואדוב והזש ,איבנ רותב אלא טפושו םכח רותב קר אל (6

.פ"הע ר"שהשבו ח ש"הש (7

.נ"שו תוכרב (8

תולשלתשהמ הלעמלש ,רתכ 'יחב אוה רשע דחא ןינע רשא ,הרשע הנומש תלפתב א"יה הכרב והזש ריעהלו (9
.(ץעוי 'יחב ד"ע) ס"עב םג ךשמנו ללוכה ,(םיטפשנהל ךרעב אלש אוהש טפוש 'יחב ד"ע) ס"עד

."ידוד הכל" טויפ (10

.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*


חישמ לש תוצוצינ


!הזב הלחתהה הנשי רבכ

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תעדוהו תזרכה תודוא - הנורחאל טרפבו םימעפ המכ רבודמ
חוצחצ"ה וליפא ,לכה תא ומייס רבכש ,"הלואגל רתלאל (אלימבו) הבושתל רתלאל" :ונרוד
חישמ ינפ לבקל - ומייס רבכ הז תא םגו - "םכלוכ ןכה ודמע" תויהל קר ךירצו ,"םירותפכה
ךיטפוש הבישאו" דועיה םויק לש ןמזב התע רבכ םיזחואש ,ןבומ - שממ דימו ףכית ונקדצ
.הזב הלחתהה הנשי רבכ :הליחתבכ הזמ הריתיו ,"ךיצעויו 'וג
(תידיאמ םוגרת - הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ)


לעופב השעמל םיאב רובידמ

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ דיעמש יפכו ,"וניתדובעו ונישעמ"ד םינינעה לכ ומייתסנ רבכש ןויכ
הלואגל ("םכלוכ ןכה ודמע") םינכומ םידמועו ,"םירותפכה חצחצל" וליפא ומייסש ונרוד
ףכית שממ לעופב השעמהל םיאב ולא םינינע לכב רובידהמש יאדוב - המילשהו תיתימאה
דוד הנה ("הז רמואו ועבצאב הארמ") עבצאב םיארמ רובידה רחאלש עגרבש דעו ,דימו
!אחישמ אכלמ
(הגומ יתלב - ט"משת'ה לולא ח"רד ליל תחישמ)


אובל הפצמו הכחמ ומצע חישמ

א"ואכל קזוח ףיסוהל ,"הקזח יוה ינמיז אתלתב"ו תועבטמ "השולש" ,גוהנכ ,ונתי . .
םויקו ותרות דומילב רתוי דוע וקזחתיו ופיסויש ידכ םידליהמ א"ואכלו םירגובמהמ
םיפצמש ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ד יוויצה םויק הז ללכבו ,ה"בקה לש ויתווצמ
ידליש האורשכ - שממ דימו ףכיתו ,הרהמב אוביש עייסמ אפוג הזש ,חישמל םיעגעגתמו
רבכ יתמ רתוי דוע הפצמו הכחמ ומצע אוהו ,ול םיפצמו םיכחמ םהיכנחמו םהירוהו לארשי
.תולגהמ י"נב לכ תא איצויו תוטשפב "אובי"ה
(הגומ יתלב - נ"שת'ה "הנומא" ץיק הנחמל ,לולא תחישמ)


,ימינפ יכהו ירקיע יכה ןינע
קותמ יכהו בוט יכה

,"דחא בלב דחא שיאכ" ,וידחי םילבקמש תובוטה תוטלחההש - "רקיעה אוה השעמה"ו
הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכל רתלאל םיכוז ז"יעש ,רומאכו .שממ לעופב ומייוקי
ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפב תכשמנש יפכ ,הטושפה תודחא ,ה"בקה לש ותכרב ,הקותמו
.הלגנהו הארנה בוטב ,אחיור אנוזמו ייח ינבב ,םדאה

ארוהנל אכושח אכפהתא - קותמ יכהו בוט יכה ,ימינפ יכהו ירקיע יכה ןינעל עגונב כ"וכאעו
.ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - אקתימל ורירמו
(הגומ יתלב - ז"משת'ה לולא ח"רד ,םיטפוש םוי תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


יברה לש תוארוהב רודח תויהל

"ץעוי"ו "טפוש"ה תוארוהש ,הזב אוה "ךירעש לכב ךל ןתת 'וג םיטפוש"ד הארוהה ןכות . .
"םירעש"ה לכש ,תיקלאה שפנ לכבש יטרפה "ץעוי"ו "טפוש"ה י"ע םירבועו םיכשמנ יללכה
,("ךיצעוי") בלבש ויתודמו ,("ךיטפוש") ולש ןיחומה 'ג י"ע םיגהנומ ולש (םיימשג םירביא)
י"ע ראבתמש יפכ טרפבו ,הרותה תוארוה תא הניבמו תדמולה ,תיקלאה ושפנד תודמו לכש
.'וכו האריו הבהא ,ולש בלה תודמב תאז דירומו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה "טפוש"

ותגהנהב אטבתמה ,השעמ ידיל איבמש דומיל תויהל ךירצ ולש הרותה דומילש תרמוא-תאז
המיעטו רובידב ןהו ולש חירה שוחב ןה ,ולש העימשה חכב ןה ,ולש 'יארה חכב ןה - לעופב
.ולש (הפב)

,םיניע 'ב םה הז דגנכש ,ערמ רוסו בוט השע ,לאמשו ןימיד םינוויכה ינשב - םהמ דחא לכבו
.רמ םעט ןהו קותמ םעט ןה ("םעטי לכוא ךיח") םעוט - הפה םגו .ףאה יריחנ 'בו םינזא 'ב
גהנתהל ךירצ דציכ הרומו הפיקמ (א"הנד לכשה תויטרפבו) טפושה תארוהש ,תרמוא-תאז
"םיקותמ" םהש םינינעה ןה ,(אינתב ראובמכ) םיבר ןושל "םימעטמ" - םייחב םינינעה לכב
,(טפושה תארוהמ קלח הזו) הזב םילגמ - לבא ,(תוינוציחב) "םירמ" םהש םינינעה ןהו
אוהש רבדמ רתוי תילענ תוקיתמ - הברדאו ,"קותמ" אוה רמה רבדה םג תוימינפבו תמאבש
.(םירתסנה םידסחד הלעמה ד"ע) קותמ הליחתכל

"טפוש"ה תוארוה פ"ע םיגהנומו םירודח ידוהיה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפה לכש - ןפואב
.ותמשנ - ולש "ץעוי"ו

םיכירצו ,םתיב ינבו םתיבד "ץעוי"הו "טפוש"ה םה השאו שיא לכ - רתוי תוללכב םג ךכו
.הרותה תוצעו תוארוה פ"ע תיבה תא גיהנהל

תא םימייקמו םמצע לע םילבקמ ,ףטו םישנ םישנא ,ידוהי לכש - ל"נכ ,רתוי דוע תוללכב דע
לוכיש ולא לכ לע דע ,ותיב ינבו ותשא לע םג ךכ םיעיפשמו .רודה ץעויו טפושה תוארוה
.םהילא עיגהל

ויטרפ לכ םע ,רתסהו םלעה ןושלמ םלוע םג ,םלועה לכש ןפואב - םלועה תוללכב םג דע
םלעה ןושלמ) םלוע לש ודיחיד הדיחיו תחא הדוקנב רודח דיחיה תושר השענ ויטרפ יטרפו
םיקא איבנ" י"ע "ונברקב" ומצע תא הלגמש יפכ ,("ורתס ךשוח תשי" 'יחבמ ,אתוילעמל
,"םלוע דוסי קידצ" ,"לכה אוה"ש רודה אישנ ,"ךומכ 'וג םהל

םייוניש ילב דימת תמייקו ,ימשגה הזה םלועב םייוסמ םוקמב תאצמנש - 'יתשה ןבא ד"ע
רוד לכב (יחצנ) םייקש איבנו טפוש ד"ע ,(ב"ויכו זנגנש ןוראהכ ,הזינגד יונישה אל וליפא)
.ולוכ םלועה לכ תתשוה ונממש - (ידימת ןפואב םלועב תוקלא יוליגל ןמיסכ)
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - א"שנת'ה לולא ,םיטפוש פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ומש םחנמ - חישמ

ק"כ תהגהמ (ןטקומ) רידנ םוליצ הזב אבומ ,לולא ח"ר םע רשקב
תנש ןינעב ה"כשת'ה לולא ח"רדא ,האר פ"ש תחיש לע א"טילש מ"המ ר"ומדא
חישמל צ"צה לש ומשד רשקהו צ"צה ר"ומדאד אלוליה-תוקלתסהל האמה

אובל דיתעל לגרל 'ילעה ינמז תודוא המילש הרעה ק"יתכב יברה ףיסוה המויסב

[הנושארל םדוקה ןוילגב םסרפתהש רמאמה ירחאל האב וז החישש ריעהלו]

(ךליאו 288 'ע ט"ח תוחיש יטוקלב הספדנ החישה):(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

(ןסינ ג"י ןופ קידנביוהנא) רהאי-יאה זיא ,ןטייהנגנעלעג ענעדישראפ ייב ןיוש טנאמרעד יוו
.צ"צה ר"ומדא ק"כ ןופ אלוליה-תוקלתסה רעד ןופ ראי רעטסרעדנוה רעד ,האמה תנש יד

- לולא טכ ,הנשה שאר ברע ןופ גאט רעד טייקיטכיוו עלעיצעפס א טאה ,האמה תנש רעד ןיא
.צ"צה ר"ומדא ק"כ ןופ תדלוה םוי רעד זיא סע ןעוו

גאט ןטצעל םעד ןופ (ןמקלדכ ,ירמגל טינ שטאח - טייקכילנע ןוא) דנובראפ םעד דצמ :הזמו
- לולא שדוח שאר ןופ גאט ןעטשרע םעד טימ ךיוא - לולא ח"ר טימ ,לולא שדוח ןופ

,שדוחה םויסב ןוא ,חכב ןענייז ייז יוו שדוחה ימי עלא לולכ ןענייז שדוח שאר ןיא סאוו
עגונהב ךיוא ןהעז רימ יוו ןוא .לעופב ןעוועג ןענייז ייז יוו ראנ ,לולכ ךיוא ייז ןענייז
ןופ םינינע עלא ןופ קדצ ןובשח םעד ןעמ טכאמ ,(ןטק כ"וי) שדוחה םויס םויב זא ,הכלהל
זיא ןעמ עכלעוו - תוריבע יד ייס ,תוצמ יד ייס) םינינע יד סאוו ,שדוח םענעגנאגראפ םעד
- לעופב םינינע ןענייז (תויכזל ךפהמ ייז ןעמ זיא הבושת ךרוד ןוא ,ןטק כ"ויב ןקתמ

ר"ומדא ק"כד אלוליה תוקלתסה ןופ האמה תנש םע רשקב יוו יוזא - זא עיצמ ךיא ןיב
עכלעוו ןופ לייט א - אלוליהה לעב םעד ןופ םירמאמ ןוא םירפס רעטציא ןעמ טקורד ,צ"צה
םירמאמ ןוא םירפס ענייז רעביא ןעמ טקורד ךיוא יוו ,לאמ ןטשרע םוצ טציא טניישרע
.ןעמוקאב וצ ייז רעווש זיא סע ראנ ,רעירפ ןופ טקורדעג ןעוועג ןיוש ןענייז עכלעוו

- האמ ןופ םוכס א ,תיב ינב ענייז ןופ ןרעדעי ראפ ןוא ךיז ראפ ,ןבעג רערעדעי לאז
סאוו א ןופ האמ ןבעג וצ ןטסעמפא ךיז לאז רענייא רעדעי ןוא ,תועבטמ "טרעדנוה"
קיטכיר ךיז טעוו רע זא ןוא) "ודי תנתמ" יפל ןוא "ודי תבדנ" יפל - עבטמ רערעסערג
דצמ טינ זיא עבטמ ערעסערג יד ךיוא זא ןעניפעגסיוא טעוו רע זא ןייז לאמא ןעק ,ןטסעמפא
.(ודי תנתמ דצמ ראנ ,ודי תבדנ

.צ"צה ר"ומדא ק"כ אלוליהה לעב ירמאמו ירפס תספדהב תופתתשה א סלא

טינ ןוא (הקדצב םיברמ ןעוו) לולא שדוח ךשמב ןרעוו ןגארטעגניירא לאז טלעג סאד
.ותדלוה םוי ,ה"ר ברע ,לולא 'טכ יוו רעטעפש

* * *

,ותרות ןענרעל םעד ןרעסערגראפ טעוו סאד סאוו) - םירפס ס'צ"צ ןופ הספדה רעד ךרוד ןוא
לדוג ךיוא ףסונ) ,םעד ףיוא 17הקדצה תניתנ ךרוד ןוא ,(תובבוד ויתותפש ךאד זיא ןאד סאוו
רעד פא טלאצ ודי תבדנ טיג ןעמ תעשב זא ,רעירפ טגאזעג יוו ןוא ,הרכשו הקדצה תלעמ
וננרו וציקהו םוצ ןייז הכוז ןעמ טעוו ,(ודי תנתמ ןבעג ןענעק לאז ןעמ זא רעטשרעביוא
הלואג רעד וצ ןייז הכוז טעוו ןעמ זא םעדכאנ ןייז טעוו סאוו ,םכותב אוהו 18רפע ינכוש
,ונקדצ חישמ ךרוד המילשהו תיתמאה

ךאד זיא ןעמאנ ס'צ"צ םעד) ומש חמצ ןוא ומש םחנמ סאוו ,חמצ ידבע תא איבמ יננה -
ענייז ןעמ טאה ראפרעד סאוו ,"קדצ"ד 'ינבשוח - לדנעמ ןוא ,"חמצ"ד 'ינבשוח - "םחנמ"
,("קדצ חמצ" םשב ןפורעגנא םירפס

שיא 'וג א"ה ינפ תא (22ךרוכז לכ הארי ןייז םייקמ טעוו ןעמ ןוא ,שממ בורקב ונלאגיו אובי
.ךל ןתנ רשא א"ה תכרבכ ודי תנתמכ

__________
.ב ,וצ תומבי (16

ייחמ םינוילע םייח הכישממש (א"כס) ק"הגאבו .תויחל ןידיתע םיתמה הקדצ חכמ :ג"לפ א"רדפ האר (17
.'וכ רפעמ המיקהל 'וכ םייחה

שדחל תוכיישה ןייעו .(ו"לפס אינת) הרות לט והזש ,(א"עס ,חיק א"חז) הלעמ לש לודג רוא לש לטב (18
.(א ,די) בקע פ"ר ת"וקלב - לולא

ש"לי) 'וג תבש ידמו ושדחב שדח ידמ 'יהו רמאנש שדוח לכבו תבש לכב הז 'יהי "ץקה עיגישכ" רשא (22
ןניקספ ז"כבו .הרשעמ הלעמל ןימוחת ןיאד הזמו - (ג"קת זמר םש) םימעפ 'ב - ח"ר תבשבו (ופוסב 'יעשי
אטשפיא אלד איעב אוה ס"שבד ןויכ (ד"תס ח"וא ע"ושוט .ג ,ז"כפ תבש 'לה ם"במר) אוה קפסד אנידל
.מ"כאו .(ינאש הדגא ילואו) א"קממ ןניטשפ אל ןליד ס"שב קפס םוקמב וליפאד 'יאר הזמו - .(ב ,גמ ןיבוריע)"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish