ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

דחי אצמנ יברהש הז ןינע ךייש א"ואכ לצא
,ץיקהבו יברה תא תוארל לוכי אוהו ותיא
םייברה לכ תא אוה האור ז"יעו

*

ןושח-רמ ח"רעו ח"הבמ ,תישארב 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= גלש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ז"כשת'ה ת"חמש ליל תחישמ / ץיקהב יברה תא תוארל לוכי דחא לכ דציכ

הלואגה ןמז
הלואגה רואב ןמזה / אקוד רובידב הלואגה תא עובתל ךרוצה

הלואגה ינמיסמ
ונתפוקתב הלואגה ינמיסמ / הלואגה ינמיסמ אוה "וגהי םימואלו םיוג ושגר"ד ןינעה

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
ירשת ט"כ - ד"כ / מ"שת תנשב "ונייח תיב"ב עמשנו השענהמ ןמוי ךותמ ישימח קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
יברה תהגהמ םוליצ / תוכז ףכל ולוכ םלועה תא עירכי ןיליפת חיני דחא דועש םעפ לכ

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


לוכי דחא לכ דציכ
ץיקהב יברה תא תוארל

,ותיא דחי אצמנ יברה יזא ,יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכ
םיאלממ רשאכש הארוהה הנשי * ןינעה תא לעופש הז אוה יברהו
דחי אצמנ יברהו ,תרשמ 'יחבב תויהל םיכפוה יברה לש ותוחילש תא
אוהש ןויכ ,הקוחר הנידמב אוהשכ וליפא ,אצמנ אוהש ןכיה ותיא
* יברה לש ותוחילש תא לעופ

הגומ יתלב - ז"כשת'ה ,תופקה םדוק ,הרות-תחמש ליל תחישמ דבועמו ישפח םוגרת

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

,הנש האמכ ינפלש ,1ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס (הכוסב) ה"שת צ"עמש לילד תודעוותהב .א
ףרטצהל וגהנ םיאישנה ינבש 'יה רדסהש יפכ] וידליל ש"רהמה ר"ומדא רפיס ,ז"כרת תנשב
(ב"שרהומ) יברה - וידליו ש"רהמה ר"ומדא וכלה זא םג ךכו ,הכוסהמ ("ןענעגעזעג") דרפהל
ר"ומדא רפיס השעמ תעשבו ,תונוזמו הת סוכב הכוסהמ ודרפנו - ותוחאו ויחא םע ע"נ
תא האר ןקזה ר"ומדאש זאמ קוידב הנש האמ ואלמ םויהש [:ןלהלד רופיסה תא ש"רהמה
.(ותוקלתסה ירחאל - ז"כקת תנשב) ץיקהב ט"שעבה

:(רגסומה רמאמ רותב) ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ,רופיסל המדקהב .ב

,םשמ רוזחל הליחתב בשח אוה ,שטירזעממ דיגמה ברהל עיגה ןקזה ר"ומדא רשאכש עודי
.תרשמ רותב דיגמה ברה לצא ראשהל טילחה כ"חא לבא

ינש זא איבה ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,אצמנ אוה םש אצמנ ברהש ןכיהש ,אוה תרשמ לש ןינעה
:ברה םע תודימתב אצמנ תרשמש םיאור םהבש עשוהימ תורוקמ

רמואו ,"םיקלאה רה לא השמ לעיו 'וגו ותרשמ עשוהיו השמ םקיו" 2ת"מב רמאנש המ (א
.ותוא הויל אוהש ריבסמו ,"ןאכ עשוהי לש וביט המ יתעדי אל" י"שר

ןויכ ,םולכ שרפמ אל רבכ י"שר כ"עו ."להואה ךותמ שימי אל"ש 3עשוהי לע רמאנש המ (ב
.ןודאה אצמנש ןכיה תויהל אוה תרשמ לש ונינעש תוטשפב ןבומש

םושמ ,"ןאכ עשוהי לש וביט יתעדי אל" י"שר לאוש הרות ןתמב אקודש הזל םעטה ,הנהו
,רהל ודבל הלע וניבר השמ רבד לש ופוסב ירה - השמ םע ךלה עשוהי עודמ עירפמ י"שרלש
.ותוא הויל עשוהיש י"שר ריבסמ כ"עו

"שימי אל" 'יה עודמ לואשל י"שר בכעתה אל "להאה ךותמ שימי אל" קוספה לע כ"אשמ
(3*"עשוהיל הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ש כ"ע טבה אלל) םהבש םינמז ויה יאדובש ףא]
ךותמ שימי אל" עשוהי כ"פעאו ,עשוהי םע םהב דמל אלו םייטרפה וינינע םע השמ קסעתה
.ןמקלדכו ,אצמנ ןודאהש ןכיה ןמזה לכ תויהל אוה תרשמ לש ונינעש ןויכ ,["להאה

.רגסומה רמאמ 'יה כ"ע

בשיי ,דיגמה ברה לצא תרשמ 'יה ןקזה ר"ומדא רשאכ ,ז"כקת תנשב :אוה ומצע רופיסה .ג
ידכ תלדה תא לענת :דיגמה ברה ול רמא .ןקזה ר"ומדא וירחא סנכנו הכוסב דיגמה ברה
יברה - תובשייתהבו תוימינפב הז-תא חקת אלא ,תולעפתהל סנכת לא ,סנכי אל דחא ףאש
!("טמוק יבר רעד") עיגמ

!ותוקלתסה ירחאל םינש עבש ,ץיקהב ט"שעבה תא םה ואר זאו -

תא תוארל ןקזה ר"ומדא הכז ז"יע אקודש ,תרשמ לש הלודגה ותלעמ תא םיאור הזבו
.ותוקלתסה ירחא םינש 'ז ץיקהב ט"שעבה

:ןבומ וניא הרואכלו .ד

'יה ןקזה ר"ומדאו ,ג"לקת תנש דע הנש הרשע שלש הכשמנ דיגמה ברה לש ותואישנ ירה
בל" ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכו ,םישדח ב"ל - םינש שולשמ תוחפ הז ןמז ךשמב ולצא
,(ותואישנ תונש בור אלש כ"וכאע) מ"הה לש ותואישנ תונשמ ןטק קלח והזש ,"םישדח
?"שימי אל"ד ל"נה ןפואבו תרשמ ולצא 'יה ןקזה ר"ומדאש רמול רשפא ךיאו

:הזב רואיבהו

עסנ אוה ירה כ"פעא ,אנזאילל עסנ אלא ,ןמזה לכ דיגמה לצא 'יה אל ןקזה ר"ומדאש ףא
אלמל ותוחילשב עסנש ןויכו ,תודיסח םש ץיפהל - דיגמה לש ותוחילש תא אלמל ידכ םשל
.ןמזה לכ ותיא 'יה דיגמה יזא ,ונוצר תא

הנשי יזא ,"הנלוכל תחא הרות" ירהש ,הלגנב םיפקתשמ םינינעה לכ םימעפ המכ רומאכ .ה
:4תאז דומלל ןתינש םינפוא 'ג - "ותומכ םדא לש וחולש" ןינעב הריקח

הלועפה תא תושעל ידכ חלשמהמ חכ תניתנ ול שיש אלא ,חילשה השוע ןכא הלועפה תא (א
.ומוקמב

.חלשמה לש 'ישעה חכ אוה ,חילשה לש 'ישעה חכש (ב

.חלשמה תואיצמ איה ותואיצמ ,חלשמה ומכ קוידב 'יהנ חילשה לש ופוגש (ג

אוה םאה םיאצומ אל ומצע חלשמל עגונב לבא ,חלשמה ומכ 'יהנ חילשהש כ"ע רבודמ ז"כ
ןפואל דע ,ל"נה םינפוא 'גב דומלל םילוכי חלשמל עגונב םג ,םנמא ;חילשה ומכ 'יהנ
.חילשה לש ותואיצמ תויהל ךפוה חלשמהש

:םינינעה תוינחורב םג אוה ןכ .ו

חלשמה לש ותואיצמ יזא ,דיגמה ברה לש ותוחילש תא תואלמל עסנ ןקזה ר"ומדא רשאכ
םש 'יה דיגמה ברהש ןכיהש ןבומ הזמו ,(ז"הדא) חילשה לש ותואיצמ תויהל הכפה (מ"הה)
.ןקזה ר"ומדא םג 'יה

אוה יברהו ,ותיא דחי אצמנ יברה יזא ,יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכ ,וישכע םג ךכ
.ןינעה תא לעופש הז

ירחאל ט"שעבה תא הארי אוהש לעפ הז ,תרשמ לש בצמב 'יה ןקזה ר"ומדאש רחאמו
- ץיקהב ,ותוקלתסה

תא רבכ "רבע" ט"שעבהש הזב תפסונ הלעמ הנשי ,ומצע דצמ ט"שעבה לש הלעמה לע ףסונש
ר"ומדאו ,(המימשה הרעסב הלעש איבנה והילאכ אל) 5"בושת רפע לאו התא רפע"ד הלעמה
ד"עו ;תוצמו הרותב םיבייוחמש הזכ ןמזב ,םולחב אלו ץיקהב ט"שעבה תא האר ןקזה
תויהל הכרצוה האובנה תא לבקל ולכויש ידכ םיאיבנה לכש - םיאיבנה ראש לע השמ תלעמ
האר אוהש ,וז הלעמ התיה ןאכ ז"דע - 6ודמע לע דמוע 'יה השמ כ"אשמ ,תוימשגה תטשפה
.ץיקהב ט"שעבה תא

:לעופל עגונבו .ז

ןינעב ימו הז ןינעב ימ ,ןיד אמלעב ותויח םייחב יברה לצא תרשמ 'יחבב ויהש ולאכ םנשי
.יברה לצא תרשמ 'יחבב תויהל וישכע םג םיצור םהו ,רחא

תרשמ 'יחבב תויהל םיכפוה יברה לש ותוחילש תא םיאלממ רשאכש ,הארוהה הנשי יזא
אלממ אוהש ןויכ ,הקוחר הנידמב אוהשכ וליפא ,אצמנ אוהש ןכיה ותיא דחי אצמנ יברהו
.יברה לש ותוחילש תא

,לעופב 9"ותושעל 'וג דואמ רבדה ךילא בורק" אלא ,8"איה תאלפנ אל"ו 7"איה םימשב אל"ו
ז"יעו ,ץיקהבו יברה תא תוארל לוכי אוהו ותיא דחי אצמנ יברהש הז ןינע ךייש א"ואכ לצא
.10םייברה לכ תא האור אוה

__________
רפס"ב ונרזענ החישה תכירעל .תומוקמ-יארמ תפסוהבו םישדוחמ דוביעו הכירעב הזב תאבומ החישה (*
.ל"ומה .(רפואל מ"רה תכירעב) "תוחילשה

.חמ ב"ח "םימתה" הארו .52 ה"שת ש"הס (1

.גי ,דכ תומש (2

.אי ,גל אשת (3

.א"פר תובא (3*

.מ"כבו ללכ - ליגנע י"רהל - בוט חקל האר (4

.(ןקזה וניבר םשב) הנק זוע לדגמ םג הארו .46 םולש תרות ש"הס הארו .טי תישארב (5

.ו"ה ז"פ הרותה ידוסי 'לה ם"במר (6

.בי םיבצנ (7

.אי םש (8

.די םש (9

.םויסה רסח (10


הלואגה ןמז


תא עובתל ךרוצה
אקוד רובידב הלואגה

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ר"ומדאו קדצ חמצה םע עריאש רופיס וניצמ . . הלואגה םע ןינע לכ רשקל םיצור ירה
:הלואגה ןינעל עגונב ש"רהמה

הנשה לע רמאנש ץקה םויק ןכיה ולאשו ,קדצ חמצה ,ויבאל םעפ סנכנ 1ש"רהמה ר"ומדא
:ש"רהמה ר"ומדא ול רמא .הרות יטוקלה תא וסיפדהש ,קדצ חמצה ול הנע .(2ח"רת) איהה
!וטושפכ חישמ תא םיצור לבא

קדצ חמצה הצר הז םע דחיבו ,אוה ותגרד יפל רביד [(צ"צה) ורודב] אישנהש ,ןאכמ םיאור
.ןינעה תא לעפי הז אקודשו ,הטמה תגרד פ"עו דצמ אקוד אתתלד אתורעתא 'יהתש

אקוד חכב אישנל םיקוקז ןיא הז ליבשבש ,א"ואכ דמלל ידכב ?תאז ונל םירפסמ עודמ
,א"ואכ אלא ,(צ"צה) לעופב אישנה לצא ל"נה אתתלד אתורעתא ררועיש (ש"רהמ יברה)
.הלעמל ןינע לועפתש אתתלד אתורעתאה ררועל ךירצו לוכי ,רתויב טושפ שיא וליפא

?הלגנב אבומ הז ןכיה :"העודיה הלאש"ה תלאשנ ,הרואכלו

םנשי ידוהיל רשאכש 3הרותב השע תוצמ הנשי :הלפתה ןינעב - תוטשפב אוה הנעמהו
.רובידב ה"בקהמ תאז שקבלו ללפתהל וילע ,ב"ויכו ינוזמו ייח ינבב םיכרצ

שיא לש ויכרצ כ"וכאעו ,ידוהי לכ לש ויכרצ כ"וכאעו ,עודיו יולג לכה ירה הלעמל ,הרואכלו
- 4תומצעה תוטישפ םע הרושק ותוטישפו ,ה"בקהב המילשו הטושפ הנומא ול שיש טושפ
!?הלפתב רובידב אקוד תאז רמאי אוהש םיכירצ כ"א עודמו

פ"עאו .רובידב אקודו ,הטמה דצמ אובתש ת"לדעתאב אקוד םיצפחש ,אוה הזב רואיבהו
הכשמהה תא ררועמ הז אקודו ,רובידב םג אובל ךירצ הז כ"פעא ,5בלב איה הלפתה רקיעש
.הלעמלמ

רקיע םה ולאש ,םיירקיע יכה םינינעה ללוכ ,ךירצ ידוהיש המ לכש ,הלפתה ןינע לכ והזו
.ולש רובידה י"ע הלעמלמ םכישמהל ךירצ אוה ,הדימעה תלפתבש תושקבה

לש ורוביד הלגתי - יולגב תאז םיעיבמ םהש ,לארשי ינב לש יוארה רובידה י"עש ר"היו . .
ךייש הזש פ"עאש ,6"רביד 'ה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" ,םלועה לכב ה"בקה
רמואהל עגונב 7ארמגב ש"מכ) תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש ידוהי 'יהנ ז"כב ,ה"בקהל
השעמב ה"בקה לש ורוביד יוליגד ןינעהב םג ףתוש 'יהנ אוה אלימב ,(תבשה םויב ולוכיו
."רביד 'ה יפ יכ 'וג הלגנו"ל ילכ 'יהנ הז ,יוארכ אוה םדאה לש ורובידש ז"יעש ,תישארב

יאדוב ירה ה"בקהו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" רובידב םיקעוצ לארשי ינב רשאכש ,תוטשפבו
לכ ירה םילטבתמ תבשה םויב לבא !8"הסיעבש רואש" - !?"בכעמ ימ" יזא ,ךכב ץפח
!"ואנ חישמ" 'יהיש לועפל זא רשפא אלימב ,("אנווגכ"ב םירמואש ומכ) 'וכ םידגנמה

ךכ ,שממ דימו ףכיתו ,שדקמה תיבב אפוג המשו ,שדוקה ץראל 9"אימש יננע םע וראו" -
,ישילשה ק"מהיבב 10ךינוצר תוצמכ שדוח שארד תונברקה תא ובירקי ןושח שדוח שארבש
,(ןושח ח"רד 'ב םוי דע פ"כע) רוקיב ימי 'דה םג ויהי ,םויה ,"ואנ" אב חישמ רשאכו

.בבל בוטו החמש ךותמו ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב
(הגומ יתלב - ו"משת'ה תישארב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.491 שיר ח"יח .70 'עה 80 ו"ח ש"וקל (1

.הפת א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .237 םולש תרות ש"הס םג האר (2

.דועו .ב-א"ה א"פ הלפת 'לה ם"במר (3

.דועו ,חעקת ד"ח ,אצת ג"ח ד"וקל (4

.ב"עס תינעת האר (5

'יעשי (6

.חסר ס"ר ח"וא ז"הדא ע"וש ,טיק תבש (7

.א"ער ,זי תוכרב (8

,חצ ןירדהנס .גי לאינד (9

.ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .ךליאו א ,הצ יחיו ח"ות הארו .ףסומ תלפת ןושלכ (10


הלואגה ינמיסמ


םימואלו םיוג ושגר"ד ןינעה
הלואגה ינמיסמ אוה "וגהי

ןפואב קר אלו ,"תולודג תואלפנ"ל דע) תואלפנו םיסנ םלועה יבחרב םישחרתמ וז ונתפוקתב
- לכ ןיעל יולג ןפואב (םג אלא ,"וסינב ריכמ סנה לעב ןיא"ש ,"ודבל תולודג תואלפנ השועל"ד
ימיכ" רמאנ 'ילע ,דימו ףכית אובל הדיתעה הלואגד תואלפנו םיסנל הנכהו תמגודו ןיעמ
."תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ

:אמגודלו

- רשויו קדצ בוט ,בוטל רטשמהו ןוטלשה ירדס םינתשמו םיכלוה תוקזחו תולודג תונידמב
שפוח תניתנ - י"נבל עגונב ללוכ ,חישמה תומיב םלועה תומילשו ןוקיתל הנכהו תמגודו ןיעמ
- תוריחל םידוהי יפלא תואמ לש םתאיציל דע ,'יתווצמו הרות ,תודהי ינינעל רושקה לכב
;חישמה תומיב ("וכז םייח 'ימעוט" תניחבב) תויולג ץוביקל הנכהו תמגודו ןיעמ

,"'וכ תורגתמ תויכלמ"ל עגונב ל"זראמכ ,הלואגה ינמיסמ - יסרפה ץרפמב תוערואמה
'וכ יברע ךלמב הרגתמ (קריע ללוכש חטשה לע תוטשפב יאקד) סרפ ךלמ" - רתוי תויטרפבו
וארית לא . . (לארשיל) םהל (ה"בקה) רמואו ,'וכ ןילהבתמו ןישערתמ םלועה תומוא לכו
שדקמה תיב גג לע דמוע אב חישמה ךלמש העשב" םייסמו ךישממו ,"םכתלואג ןמז עיגה
."םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו

םימואלו םיוג ושגר"ד ןפואב (תומוא םיעבש) םלועה תומוא ופסאתה הלא םימיב - ךדיאלו
,*"'וכ םתא םיטסל" לארשיל ןועטל ,"וגהי

ריע ,םילשורי ללוכ הדוהיל עגונב (שארל לכלו) םג אלא ,ןורמוש וא הזעל עגונב קר אל
**"דוד הנח תירק" ,לארשי ץרא לש הריבה

לע י"שר שוריפ תלחתהב תשרופמה וז הנעטל הבושתה תא םיעדוי לכהש העשב הב -
."ונל הנתנ . . ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ" :הרותה

ןעמל םהב יולתה לכ תושעלו לדתשהל םכרדש תונידמ םג הז ללכב ויה - אלפה הברמלו]
ןפואב יסרפה ץרפמב תוערואמל רשקב םתגהנהב םג וארש יפכ ,םלועב רשויהו קדצה
םג יכ ,('וכ הנידממ הנידמ ,והערמ שיא הליזג לש בצמ עונמל) רשויו קדצ פ"ע בייחתמה
.[י"נבל סחיב יוצר-יתלב ןפואב וגהנתה הז ןינעב

םיסנ םיאור הבש הפוקתב אקוד עריא הז יוצר-יתלב ערואמש) הזב הרבסהה רמול שיו
השענ כ"חא קרו ,ךשוחו םלעה לש ןפואב אוה םלועב רדסהש ליעל רומאה ד"ע - (םייולג
אלא הז ןיאש ןויכ ,"וגהי םימואלו םיוג ושגר"ש הזמ לעפתהל ןיאש ןבומ הזמו ,רואה יוליג
ןכלו ,"ומל געלי 'ה קחשי םימשב בשוי"ש ןויכ ,"קירל . . ןשוגיר לכ" ,(בותכה םויסכ) "קיר"
,(םילשוריל עגונב כ"וכאעו) לארשי ץרא לש התומילשל רושקה לכב ףקותה לכב י"נב םידמוע
."ונל הנתנו . . הארב אוה ,איה ה"בקה לש ץראה לכ"ש םעדיב

ש"מכ ,הלואגה ינמיסמ אוה אפוג "וגהי םימואלו םיוג ושגר"ד ןינעהש - הזמ הריתי ל"יו
."חישמה ךלמ לע ןינעה תא ושרד וניתובר"ש י"שר

תיתימאה הלואגה ףכיתו רבכ אובת הלואגה ינמיס לכ ירחאלש - רקיעה אוהו ר"היו
ןינעה תומילש 'יהי זאש ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,שממ לעופב המילשהו
רה לכב ותיחשי אלו וערי אל"ש ןפואבו ,"םינותחתל אחיינו םינוילעל אחיינ" ,"שדח םלוע"ד
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק
(הגומ - א"שנת'ה ת"חמשו צ"עמשד גח-ורסא תישארב תבש תוחישמ)

__________
הז לע םיבתוכש ז"יע לכל םימסרופמו םיעודי (תווצקה 'ב) הלא םינינעש ,ריעהלו [:הגומ יתלב החנהמ] (*
ןא" ...המזוג ...האובנ יהוזש םירמוא - ...חישמ אב דימו ףכיתש םינותיעב םיארוקשכ ,כ"פעאו ,'וכו םינותיעב
לבקתמ ז"ה - "םיוג ושגר"ש םינותיעב םיארוקשכ כ"אשמ ;םיטשפו םישוריפ ראשב ב"ויכו ..."שינעדערנייא
.הרמוחבו תוניצרב

ד"וי תואב התלחתהש ןפואבו ,(ע"שי) תחא הביתב ,דחיב םתשלש םירבחמש - אלפלו [:הגומ יתלב החנהמ] (**
,("דיא א") ידוהי לע יאק ד"ויש ןויכ ,לארשיל תוכיישה תשגדומ הזבש ,(םילשורי ,הדוהי)

,ה"בקה לע יאק הלעמלמ ד"וי :רבחמה ו"אוו הטמלמ ד"ויו הלעמל ד"וי ,ף"לא תואד רויצהב םג זמורמכ -
יוליגהו הכשמהה) םלוע לש ופולא ,ף"לא השענ (ו"או) םהיניבש רוביחה י"עו ,ידוהי לע יאק הטמלמ ד"ויו
- (םלועב ה"בקהד

,(האריה תומילש) םלש ש"עו הארי ש"ע ,םילשורי ז"דעו ,ידוהי לש םשה לכ וב שיש - "הדוהי" כ"וכאעו
.אקוד לארשיל ךייש הז ןינעש


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

מ"שת ןמוי ךותמ ישימח קלח 'יש וניארוק להקל הזב שיגהל םיחמש ונא
תישארב 'פ ק"שצומ דע - ירשת ד"כ 'ב םוימ

עובש ידימכ ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב םסרפתהל לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

תעב םויה כ"וכל ש"דא ק"כ רמאש הממ ד"ר ךשמה :גח ורסיא - ירשת ד"כ ,'ב םוי
םשב 'קנ ימ עדוי םא ש"דא ק"כ ולאשו ,ןמלז רואינש :הנעו ,ומשל 'א דלי לאש :תודיחיה
'יה (ז"הדא) אוה :רמאו ,לוטיב תעונת 'קה ודיב ש"דא ק"כ השעו ...ט"שעבה :הנעו ,הז
ש"רי דיסח 'יהת ןכו ,ןדמלו םימש ארי דיסח 'יהו :ףיסוהו ,ט"שעבהמ ימינפ לבקמו דימלת
...ןדמלו

יניא תינמרגש ,ש"דא ק"כ ךישמהו ,רבדי ןושל הזיאב ש"דא ק"כ ולאשו ןילרבמ ידוהי סנכנ
ש"דא ק"כ ול רמאו ,(שידיאבו תינמרגב ש"דא ק"כ ומע רביד לעופלו) בוט כ"כ רכוז
הזב קוסעיש יזא (םדוקה ןוילגבש ןמויב האר) תופקהה תעב ומע רבידש המל ךשמהבש
ןכו ,ול ועייסיו םירחא וארי זאו ,("טייקנבעגעגרעביא ןוא תמא ןא טימ") תמאבו תוריסמב
ברל ש"ד ודי-לע ש"דא ק"כ רסמו .םתודהיל ורזחי יזאו שטיוואבוילל םידוהי ברקיש
.ןילרבד

ק"כ ול רמאו ,רסחה םוקמב רוע תמלשה ךרוצל ןזואב חותינ ד"ע ש"דא ק"כ תא לאש 'א
םוקמב רסח ז"יע לבא ינש םוקמל ןזואב 'א םוקממ רוע תלתשהב הלעמ שיש ש"דא
לגתסמ וניא רועהש אוה הזב ןורסחה ךא ,תיטסלפ הלתשהב הלעמ םג שי ךדיאמו .ןושארה
.הז םוחתב םיאפורה םע ץעייתי ןכלו ,הזל

,קתפבש הלאשה לע ש"דא ק"כ ול הנע אל סנכנשכו תולאש םע בתכמ ש"דא ק"כל בתכ 'א
תודעוותהב ז"ע רבוד ירה ?הבושת תלביק אל :ש"דא ק"כ ול הנע הז תודוא לאששכו
.הרות-תחמשד

החרפ דע הכרי דע" פ"הע ,גל) ךתולעהב 'פ ת"וקלב ראובמה פ"עש ש"דא ק"כ רמא 'אל
לכש ,דמ) םיבצנ 'פ ת"וקלב ראובמה פ"עו ,תחא השקמ םה לארשי לכש "איה השקמ
,ןכ-לע ,המילש תחא המוק םה ךימימ באושו ךיצע בטוח דע םכיטבש םכישארמ לארשי
לבקי 'וכ תונייעמה תצפהד הדובעב ופתשיו ומע לדתשיש י"ע ירה ,ונממ לודג ויחאש פ"עא
ק"כ ומע רביד ןכ .(ת"וקלב ל"נה םירמאמב ראובמכ) ונממ ןטק ונהש ףא ,קלח כ"ג הזמ
םג ע"ושב בתכנ הז ןינעש דעו "םיגיעלמה ינפמ שובי לא" ע"ושב 'אנש ןויסנה רבד-לע ש"דא
םיריהבמ םש םג כ"פעא ?פ"כהוימ זחוא וניא ידוהי הזיאש ףא ,םירופיכה םוי 'להל עגונב
.תבש 'להב ןכו ,ל"נה ןינע

(ןימי דצב) אינתה ףוסב ,אינת םישנאלו םירודיס םישנל ש"דא ק"כ קליח תודיחיה םויסב
.מ"שת ת"ישע :בתכנ 'יתחתמו ,ש"דא ק"כ לש 'ק די תמיתח עיפומ

דע ךישמה לעופלו ,רחמ ךישמהלו תודיחיל לבקל קיספהל ש"דא ק"כ הצר בירעמ ירחא
הרוה תינוכמל וסנכה דעו "תחמשו" ןגנל לחה ותיבל ש"דא ק"כ אצישכ .רקוב תונפל עברא
.הרישה ריבגהל 'קה ודיב

כ"וכל רמאש הממ ד"ר ןלהל ,תודיחיל לבקל ש"דא ק"כ ךישמה םויה :ירשת ו"כ ,'ד םוי
:(העומשה יפמ)

.תובוט תורושב עמשי ותיבל עיגישכש ש"דא ק"כ רמא 'אל

'יהת םינש הזיא הכחי םאש ש"דא ק"כ הנעו ,ובצמ לע ש"דא ק"כ תא לאש ,ל"ר ,הלוח 'א
.הזל האופר

ריכזה אל עודמ ש"דא ק"כ ולאשו הלכה יבא סנכנ כ"מחאלו ,תודיחיל וסנכנ הלכו ןתח
,ןתחה םע הסנכנו התע-הז הסראתנ איהש ינפמ :ל"נה הנעו ,הלכה ותב לש המש תא קתפב
.ןיאושינה רחאל קר יאק הז ירה "'וג השא שיא חקי יכ" בותכש המ :ש"דא ק"כ ול רמאו

ד"ר ןלהל ,תודיחיל םישנא לבקל ש"דא ק"כ לחה 1:00 העשב :תישארב ק"שע ,'ו םוי
:(העומשה יפמ) כ"וכל רמאש הממ

עסונו תושר רבכ לביקש הנעו ,השועש תועיסנל ותשאמ תושר לביק םא 'א לאש ש"דא ק"כ
...שדחמ תושר םיכירצו השדח הנש איה מ"שת :ש"דא ק"כ ול רמאו ,הנש ב"י הז ךמס-לע
ול רסמו ,דבל קתפ םיבתוכ םניא (הוצמ-רב ליגל תחתמש) וידכנ עודמ ש"דא ק"כ ולאשו
.תוריכזמה ידי-לע םהיבתכמ וחלשיש תנמ-לע תופטעמ ש"דא ק"כ

ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי" יול טבש לע בותכו תויהש ש"דא ק"כ רמא יול 'א דליל
עדיי :רחא חסונ) הליהקה לע םג עיפשיו הליהק ול 'יהתו בר 'יהי לדגישכ ןכ לע ,"לארשיל
.(הלאשב קוספל דציכ

םא ולאשו תוריכזמה די-לע דמוע 'א האר ש"דא ק"כ אצישכ .תודיחיה המייתסנ 5:00 העשב
אלו ,ורובע קתפ ול שי םא ש"דא ק"כ ולאש הנע אלשכו ?והוחינה אלו תודיחיל סנכהל הצר
.ותיבל ךלה כ"חאו ש"דא ק"כ ךייחו ,ול 'יה

וניניעו" תוביתה תא ןזחה ןגינ "ךשידקנ"ב :ןושח-רמ ח"רעו ח"הבמ ,תישארב ק"ש
החמש לש תואל 'קה ודיב ש"דא ק"כ זמר םייסשכו "ךמע ונא יכ" לש הניגנמב "הניארת
ודיב הרוהו להקל ש"דא ק"כ הנפ "אדבע אנא" ןגנל ןזחה לחהשכ "'ימש ךירב"ב .תוקד 'סמ
'ג םר לוקב ש"דא ק"כ זירכה הליפתה ירחא .(החנמ תליפתב ןכו) הרישה ריבגהל 'קה
."תצרפו" ןגנל ש"דא ק"כ לחה החנמ ירחא ."תבש טוג" םימעפ

"המדקה" רותב 'יה הז לכש ש"דא ק"כ רמא תונושארה תוחישה 'ב ירחאל :תודעוותה
ש"דא ק"כ חתפו ,הזב ללכנ י"שרפ םגו ,התליחתב - אפוג הרותבו ,הרותה - תוכלמ רבדהל
שריפו ,("'וכ תישארבב חתפ םעט המ") ןושארה י"שרה תא לוקב אורקל לחהו שמוחה תא
,ןיד-קספה אוה ךכ הרותב קספנש ומכש ש"דא ק"כ רמא כ"חאו ,הז י"שרב הביתו הבית לכ
!םלצא לבקתי הנעמה - (ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבד) הז הנעמ ע"הואל הנעי ידוהישכו
ןמזהש ןויכו ןינעה תוביבחלש ש"דא ק"כ רמא כ"חאו ,םר לוקב ןמז ךשמ הז תודוא רבידו
,'וכ םר לוקב ל"נה י"שרה תא בוש ש"דא ק"כ ארקו ,ל"נה י"שרה תא פ"הוע ארקי אמרג
."רעבירא הליחתכל" ןגנל הוצו ,ךייח ,שמוחב המ ןמז טיבה

הוצ כ"חא ,וז הנשד תועיבקל ל"נה י"שרד תוכיישה לע הרצק החיש ש"דא ק"כ רמא כ"חא
.םייברה לכ תא וב ריכזהו 'וג שדוח רחמ ןתנוהי ול רמאיו ה"ד רמאמ רמאו ןגנל

תא שיגדהו ,ק"האב בצמה תודוא הכורא החיש ש"דא ק"כ רביד תודעוותהה םויס תארקל
ירדחב תאז ושעי םא ףאו ,(ט"כשס ע"וש) ק"האב בצמה לע ןיד וקספי םינברהש ךרוצה
.'וכ ימשגה הזה םלועב ותלועפ לעפי הז-ירה םירדח

."יצפאלח יצירושז עינ"ו ז"הדאל תובב 'ד ןוגינ ,הנכה ןוגינ ןגנל הוצ כ"חא

יזאש ,ונקדצ חישמ ינפ לבקל בבל בוטבו החמשב וכליש ש"דא ק"כ רמא תודעוותהה םויסב
ךותמ ,ע"הוא תפשב 'יפא וקעצי יזאו ,"הכולמה 'הל התיהו" ,"דחא ומשו דחא 'ה" 'יהי
."אוואקינ טעינ טעינ" (:ןגנל לחה ש"דא ק"כ) החמשו הריש

.ל"נה ןוגינ בוש ןגנל ש"דא ק"כ לחה ותאצ םרט


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


ןילפת חיני דחא דועש םעפ לכ
תוכז ףכל ולוכ םלועה תא עירכי

םיוג ושגר" רשא ק"האב הנורחאל תוערואמה םע רשקבו ת"חמשמ ונאובב
תהגהמ דחוימו רידנ (ןטקומ) םוליצ הזב םיאיבמ וננה ,"קיר וגהי םימואלו
(ת"חמשד ךשמה) תישארב תבש תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
"ןילפת עצבמ" לע ונמזב וררועתנש תונעטהו תולאשה תודוא ,ח"כשת'ה

(ךליאו 271 'ע ו"ח ש"וקלב ספדנ):(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

םה ירה ל"נה תונעט לכ ירה ,ןינעה םצעל עגונבו .יתלבקש תונעטה לע תובושתה ןאכ דע
(ךתימע תא חיכות חכוה) הרות לש השע תוצמ ששח םושמ תוחדל א"או ,ששח רדגב
שיאב םימעפ האמ וליפאו ,הב בייוחמ לארשימ דחא לכ ירה וז הוצמו .ארמוחל הקפסש
.הזב הז םיברע לארשי לכ ל"זרמאו .תוצמ םייקיו הרות דומלי אוה םג רשא לדתשהל ,דחא

- םתולדתשה ליעות םא קפס םתעדל יכ ,ל"נהב הלועפה רדעה לע םילצנתמו םינעוטה ולאו
:רבדב תובושת המכ

.צ"מות םייקיש תולדתשההו החכוהה םצע - אוה הנינע ךתימע תא חיכות חכוהד הוצמה (א
ד"עו) .הוצמה תא םייק החכוהה השעמ םצעב ירה ,ולש תולדתשהה לועפת אל םא םגו
ע"מ לטיב - לדתשמ וניאשכו .(הקידבה תוצמ אצי ,ץמח אצומ וניאשכ םג רשא ,ץמח תקידב
ח"וא ע"וש) ול עמשי אלש עדוי יאדובשכ וליפא איה הוצמהש אלא דוע אלו .הרות לש
.(דועו .םש ז"הדא ע"ושבו .ח"רתס

תועד 'לה י"ימגה האר) ותחכוה י"ע חילצמשכ קר התיה החכוהה לש הנינע םאב וליפא (ב
חכוהש ןויכמו ,חילצי ותולדתשה י"עש רשפאו ,חילצי אלש יאדו וניא ירה ,מ"מ ,(ז"ה ו"פ
.ארמוחל אתיירואד אקיפס ירה ,אתיירואדמ ע"מ איה ךתימע תא חיכות

םוי רבעשכ לבא .ןיליפת תוצמב תולדתשהה תליחת דע קר םוקמ הל התיה וז הנעט לכ (ג
םלוכ ונענ ,ןילפת וחיניש םתא ורבדש םישנא תואמ רשא שחומב וארו וז הלועפד ןושארה
.קפס רדגמ ןינעה אצי ירה ,ובריס טעמ יתמ קרו ,וז הוצמל

עגונב קר אלו ,צ"מותב ךתאש ךתימעל עגונב קר אוה חיכות חכוה תוצמד ל"תא וליפא]
מ"וח .ח"רתס ח"וא ע"וש .ו"פ תועד 'לה ם"במר הארו - הזב ג"עצו) אוה יאנת ותאנואל
,(מ"כאו .דועו .ב"לפ אינתל צ"צה תוהגה .האנוא 'להו םש ח"וא ז"הדא ע"וש .ח"כרס

(י"שריפ - החכות) תוחמל םיבייוחמ םירומג םיקידצ וליפאד ,(א ,הנ) תבשב שרופמ ירה
.[וחימ אל םאב 'וכ םיספתנש - ךכ ידכ דעו .םירומג םיעשרב

ךומכ ךערל תבהאו תוצמ ,תוברעד ןינעה ,ךתימע תא חיכות חכוה תוצמ םויקל ףסונ -
לוקש ולוכ םלועה תא האריד ןינעה ,(ב"לפ אינת ןייע - צ"מותב ךתאש ימב אקוד וניאש)
ל"זר רמאמכ ירה ,ם"במרה ד"ספ ל"נכ הלצהו העושת איבתו תוכז ףכל עירכת תחא הוצמו
תולדתשהה רשא שחומב ואר ,ב"העב םע השוע ינעה ינעה םע השוע ב"העבש הממ רתוי
התחרטו הוצמ תוביבחב ולדתשהש ולאב רואו תויח הפיסוה ,ןילפת תוצמב י"נב תוכזל
.טרפב ןילפת תוצמבו ללכב

,ןילפת עצבמב ףתתשי א"ואכ רשא ,םימלש םגו םיבר ושעי ןכו וארי םהמ רשא ןוצר יהיו
ץק ברקיו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תא ז"יע עירכי ןילפת חיני י"נבמ דחא דועש םעפ לכבו
,ונתלואג שיחיו וניתולג

הכילשנו ומיתורסומ תא הקתננ פ"הע [א ,גפר .א ,חלר ג"חז י"פע ןבומו] םילהת שרדמ האר)
- קיר וגהי םימואלו םיוג ושגר רשאכ יכ - ר"שתו י"ש ןילפת לע יאקש ,ומיתובע ונממ
,(ןילפת תוצמב הריתי תוקזחתה םיכירצ

.שממ בורקב ,ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואג"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish