ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל
לכ לש וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל
ונקדצ חישמ ינפ ולבקיש - הזב תדסוימ ידוהי

*

ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= זלש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ב"נשת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ םיעטק / ימלועה םיחולשה סוניכ םייקתמ הרטמ וזיא םשל

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה / הלואגה הלחה וניתשרפב

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / תבשהמ לחה החמשב הפסוה

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג םינינעב םירצק םימגתפ / הלואגה לא ךרדה תציפק

"חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראהו םעה תומילש ינינעב תוחיש / !"ותיבל בושיו ךלי"

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
הרש ייח ק"שצומ / מ"שת תנשב "ונייח תיב"ב עמשנו השענהמ ןמוי ךותמ יעישת קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
מ"המ ש"דא ק"כ לש ק"יתכמ ,םיחולשה תודוא םימוליצ / !ןאכ איה םתועיבק רקיע

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


םייקתמ הרטמ וזיא םשל
?ימלועה םיחולשה סוניכ

תאצלו דחיב רבדתהל :יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה
תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחהב
דיחיה רבדה * ונקדצ חישמ ינפ תלבק :יחכונה ןמזה לש תדחוימה
ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש
לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכויש ידכ ,שממ לעופב
תויהל םיכירצ תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ * !תולגהמ לארשי
* ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב םירודח

*תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ םיעטק

ח"ומ ק"כ לש ויחיש םיחולשה - ימלועה םיחולשה סוניכ לש ותחיתפבו ותלחתהב ונדמעב
,הנושארבו שארב ,ריכזהל ךירצ - ץראה תופנכ עבראב ,לבת יבחרמ לכב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
דחוימבו ,ללכב הז ונרודב םיחולשה לש דיקפתה תא ("ןבעגסיורא") תורוהלו ,דוסיה תא
הלואגב ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל :ןורחאה ןמזב דחוימב ףסותנש תוחילשה תדובעב שודיחה
.המילשהו תיתימאה

1ל"זח תעדוה יפ-לעש :(םינורחאה תועובשהו םישדוחב טרפבו) תובר םימעפ רבוד רבכש יפכ . .
הבושת ושע רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש העדוההו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש
םידמועו ,(2"םירותפכה תא חצחצל" וליפא) הדובעה ינינע לכ תא ומייס רבכש דע ,ןכ-םג
לעופב םינכומ תויהל :איה וישכע תוחילשהו הדובעה ירה - ונקדצ חישמ ינפ תלבקל םינכומ
!שממ לעופב ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

רבדתהל :יחכונה ימלועה םיחולשה סוניכ לש הרטמה ("טייטשאב") תססובמ הזבש ,ןבומ הזמ
לש תדחוימה תוחילשה תא עצבל דציכ ,לעופב ןמייקל תנמ לע תובוט תוטלחהב תאצלו דחיב
.ונקדצ חישמ ינפ תלבק :יחכונה ןמזה

,"חלשת דיב אנ חלש" םע תוחילשה תדובע לש רושיקהב שודיח ףסותנ ,דחוימב וז הנשב . . .
:ונקדצ חישמ לש תוחילשה

םידמועו ,הדובעה ינינע לכ ומייס רבכש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ עידוה ,ליעל רבודמכ
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,"םכלוכ ןכה ודמע" ,םינכומ רבכ

לע םינמיס המכ ומייקתנ םלועה תוערואמבש ,ךכב םג (םימעפ המכ רבודמכ) תאז םיאורש יפכ
וז תורגתמ תויכלמ"ש הזמ "םכתלואג ןמז עיגה"ש (3ינועמש טוקליב) ןמיסהמ לחה ,הלואגה
םה ,"םולשה תדיעו" הנוכש המבש ,ולא םימיב וארש המ ללוכ] םייברעה תונידמב טרפב ,4"וזב
םיבוד אל"ש הלגתנ לעופבו ,לוכיבכ "םולש" ןעמל םינינעה לכ לע רתוול םינכומ םהש ועידוה
.[מ"כאו !"רעי אלו

,ונארא תואלפנ תנש אהת 'יה תובית-ישאר א"נשת'ה - הרבעש הנשה לש ןמיסה םייקתנ רבכו
השענ (תואלפנה) הזש - הכותב(ו) ,הב תואלפנ תנש אהת 'יה - ךשמנו ךלוהו - וז הנשב הפסוהבו
.הנשה לש המשנהו ןכותהו תוהמה

- םינינע המכו המכב חצניו "'ה תמחלמ םוחליו"ה לעפנו ךלוהו לעפנ רבכש ךיא לעופב םיאורו
- 'נ :"חצנ" לש יוליגה םע רושק ,תויחצנ ןושלמ םג אוה ןוחצנו .םולש לש המחלמ ךותמ אקודו
,ונקדצ חישמ לש יוליגה - 'חו (וז הנשל וארק י"נבש יפכ) קידצה תנש - 'צ ,ן"ונה רעש יוליג
.(5םדא יכיסנ הנומש) הנומש רפסמב רושקה

תוחילשה תדובע תלחתה יולימ רחאל ןמזמ רבכ םידמוע םיחולשהש רחאמש ,ןבומ הזמ
דע ,תוחילשה תדובע עצמא רחאל ןמזמו ,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב
לעופב האב אל ןיידע ןכ-יפ-לע-ףאו ,(ל"נה ונרוד אישנ תעדוהכ) תוחילשה תא ומייס רבכש
תא איבהל ידכ תושעל והשמ ראשנ ןיידעש ,רמול ךירצ - המילשהו תיתימאה הלואגה שממ
.לעופב הלואגה

,6"לארשיל חישמ תויהל יואר אוהש הדוהי ערזמ 'א דלונ רודו רוד לכב"ש עודיה יפ-לע :אוהו
תעדוה יפ-לעו ,7"'וכ וחלשיו ת"ישה וילא הלגי ןמזה עיגישכו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה 'א
ומייס רבכש ,ונרודבש דיחיה חישמהו ,ונרודבש דיחיה חילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ח"ומ ק"כ לש תוחילשה ,"חלשת דיב אנ חלש"ה םייקתהל ליחתמש ,ןבומ ירה - לכה תא
ינפ תא לבקל - אוה תוחילשה תדובעב וישכע ראשנש דיחיה רבדהש ,ןבומ הזמו .ר"ומדא
לארשי לכ תא איצוהלו לעופב ותוחילש תא םייקל לכוי אוהש ידכ ,שממ לעופב ונקדצ חישמ
!תולגהמ

וארק הבש (םיחולשה סוניכ םייקתמ ובש) הרש-ייח תשרפ תבשב הריתי השגדהב דמוע הז רבד
ינינע לכ לע חוכ ןתונ הזש ,הקברו קחצי יאושינל רזעילא תא םהרבא חלשש תוחילש תודוא
.ונקדצ חישמ לש תוחילשה ןינע תומילש - דחוימבו ,תוחילשה

,הלואגה שדוח ,[שדוח-שאר םימי ינש - וז הנשבו] ולסכ שדוח םיכרבמ תבש והז הזל ףסונו
ימיב ישילשה שדוחה דגנכ] םימשגה ימיב ישילשה שדוחה ,8הרותה תוימינפד הרות-ןתמ שדוחו
םה םג םירושק םימשגש ,ףיסוהלו .[8תילגנה הרות-ןתמ לש שדוחה - (ןויס שדוח) ץיקה
ןמ" אקודש ,9"ץראה ןמ הלעי דאו" ,(הנבל ךרד-לע) הלעמל הטמלמ - חישמ לש ותוחילשל
,ריוואה דוסי) "דא" השענ תוימשגהמו ,תוימשג תוירמוחהמ השענ ,ףוגב המשנ ,(ן"ב) "ץראה
לע תפחרמ םיקלא חורו"מ הלעמל רתוי דוע ,הלעמ הלעמל "הלעי" אוהש ,(רתויב קדה דוסיה
ח"ומ ק"כד ותמשנ רותב 'יחתה לעפנש רחאמ - 10"חישמה ךלמ לש וחור הז" ,"םימה ינפ
.("םימה ינפ לע תפחרמ . . חור" אוהש יפכ קר אלו) ףוגב המשנכ ,שממ לעופב ר"ומדא

סוניכ" לש החיתפבו הלחתהב התע ונדמועב איצוהל ךירצש לעופב הארוהה האב הזמ
:"ימלועה םיחולשה

לכ לשו וישכע תוחילשה תדובעש ,םיחולשה לכל העדוהבו הזרכהב תאצל ךירצ - שארל לכל
.ונקדצ חישמ ינפ תא ולבקיש - הזב ("טייטשאב") תדסוימ ידוהי

,הצוח תוניעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה לש תוחילשה תדובעב םיטרפה לכ :רמולכ
.ונקדצ חישמ תלבקל ךילומ הז דציכ - וז הדוקנב ("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ

ימי לכב) הדובעה ינינע לכ :11"חישמה תומיל איבהל ךייח ימי לכ" - סוניכה אשונב שגדומכו
("ןעמונעגכרוד") םירודח תויהל םיכירצ (םויה תועשו יטרפ לכב - ומצע םוי לכבו ,ךייח
דמוע (חילשה) אוהש ,(תומוקמ המכב בותכש יפכ) "תוברל" קר אל ."חישמה תומיל איבהל"ב
השוע אוה ,"איבהל" - אלא ,'וכו הזמ הנהיו הזב קלח לוטי אוה זאו אובי חישמש דע הכחמו
לש אלא ,דחא םוי לש הלחתהה קר אל ,םיבר ןושל "חישמה תומיל" איבהל ידכ וב יולתה לכ
תומי לכ אלא ,12"חישמ תקזחב" אוה חישמ רשאכ קר אלו) חישמה תומי - (םיבר ןושל) תומי
.('וכו 12"יאדו חישמ" לש תומילשה םג - חישמה

לכ דציכ תובוט תוטלחה איבהלו אובל םיכירצ םיחולשה סוניכמש - איה תוטשפב הנווכהו
חישמ ינפ תלבקל ,'וכו וריעבו ומוקמב םידוהיה לכ תא ןיכהלו ומצעב ןנוכתהל ךירצ חילש
ןפואב הפ-לעבשו בתכבש הרותב ראובמכ חישמ לש ונינע תא ריבסמ אוהש ידי-לע ,ונקדצ
,הלואגו חישמ ינינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש יפל דחאו דחא לכל לבקתמה
.תעדו הניב המכח לש ןפואב טרפבו

.ללכ ללכה ןמ אצוי ילב ,ידוהי לכל ךייש הזש ןבומ ירה ,הזה ןמז לש הדובעה יהוזש תויהו

טרפבו ,ולש שפנה תוחוכ רשע לכב תומילשב ודיקפת תא אלמי חילש לכש ידי-לעש ,ןוצר יהיו
תא שממ דימו ףכית ואיבי - הזב וסנכיו ("ןגיילנעמאזוצ ךיז") דחיב וחנוי םיחולשה לכש
דיב אנ חלש" - ולש תוחוכה רשע יוליג םע דחי ,יתימאה ירקיעה חילשה (לש תומילשו יוליגה)
ק"כש ,וינפלש רודב 'יהש יפכו - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש חילשה ,"חלשת
לכ לש תומילשה תא ונל שיש ךכ ,ודיחי ונב 'יה אוה רשא ,ויבא םע דחאתנ ר"ומדא ח"ומ
.תורוד עבשה לכ ,"הרונמה ינק תעבש"

,יתימאה חלשמה לא חילש לכ אב - תוחילשה תדובע תא ומייס רבכש רחאמ :רקיעו דועו
ךתוחילש תא השעת ,לוכיבכ ,התאש ןמזה עיגה וישכעו ,יתוחילש תא יתישע :עידומו ,ה"בקה
ותומצע ירה - תוריפסה רשע םע דחיבו ,(13"'וג בקעיל וירבד דיגמ") חילש אוה ה"בקה םגש)
ונקדצ חישמ תא ונל חלש - 14"חלשת דיב אנ חלש" :(ונקדצ חישמ אוה ,לוכיבכ ,ומצעב ותוהמו
!שממ לעופב

,תולגב דחא עגר דוע לארשי תא קיזחהל הצור ה"בקה אמש ,קפס תויהל לוכי ןיידע םא וליפאו
ךל רמאיש המ לכ" :ידוהי קעוז - ול הבסמ תולגה ןמזב הדובעהש חור-תחנה לדוג ןעמל
,"אצמ ץוח" ,תושעל ךירצ רמוא ,ה"בקה הז ,תיבה-לעבש המ לכ ;15"אצמ ץוח השע תיבה-לעב
םיעבותו םישקבמ .םהיבא ןחלושמ ץוחב "אצ" לש בצמב םולשו-סח עגר דוע ראשיהלמ ץוח
הלואגה תא רבכ אבהו - "חלשת די" התלחתבו תנשב - "חלשת דיב אנ חלש" :ה"בקהמ לוכיבכ
!המילשהו תיתימאה

תומילש תא דימ שי (הכרב תשרפ הרות-יטוקל םויסב) תוחילשה תדובעב תומילשה םע דחיו
הטלחהה תא םג םילבקמש ידי-לע טרפבו] ה"בוקו לארשי לש - םירישה-ריש - ןיאושינה
דומיל ידי-לעש ,םמויס דע םהיקלח לכ הרות-יטוקלו רוא-הרות רפס לכ תא דומלל הבוטה
.[לעופב הכשמהה תא רתוי דוע םירהממ ,ולא םינינעב הרותה

ידוהי לכל ,לארשיל לוכיבכ הדות ןתונ ומצע ה"בקה ,רבג בבוסת הבקנש ןפואל דע
.(תומילשה תילכתב התיה אל םא וליפא) םתדובע לע ,םידוהיה-לכלו

שדקמה-תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה-ץראל לארשי לכ תא ךילומ אוהו
.שממ דימו ףכית - רקיעה אוהו דועו ,ישילשה

__________
.ל"ומה .ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה םוגרתה (*

.זצ ןירדהנס (1

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (2

.טצת זמר 'יעשי (3

,ב"מפ ר"ב םג הארו ,די ךל ךל בוט חקל שרדמ (4

,בנ הכוס (5

.תור תליגמל ארונטרבה 'יפ (6

.דועו .'ע ללכ ף"לאה 'עמ הדשה תאפ ח"דש הארו .(ח"צס) ופוסב (ו"ח) מ"וח ס"תח ת"וש האר (7

.זיר .הר שדוק-תורגא צ"יול יטוקל האר (8

תישארב (9

,ח"פ ,ב"פ ר"בבו תישארב (10

.ה"מ א"פ תוכרב (11

.ד"ה א"יפ םיכלמ 'לה ם"במר (12

,ל"פ ר"ומש הארו .טי ,זמק םילהת (13

.ב"נשת ת"ר אוה "חלשת דיב אנ חלש"ד וז הנשל תוכיישהמ ריעהל (14

,ופ םיחספ (15


'וג הנשי ינא ה"ד רמאמל תופסוה
לש ןוילגב הז רודמב םסרפתהש
(ל"נה ןוילג לש טנרטניאה תרודהמב תעכ ונקות)

.הכוראב ךליאו 193 'ע ט"ח ש"וקל ז"כב האר :ל"צ 6 הרעה לכ םוקמב .א

תוימשג תוישעב" תוביתה לע ב"ס םויסב עיפוהל הכירצ (6 'סמב) םש תאבומה הרעהה לכ .ב
.6 הרעהבש ש"וקל ןייע לבא :ל"צ הרעהה םויסבו 8*ןויצה תחת "(ןמקלדכו) ולש

לארשי חמשיד) ל"נה לכמו :ןלהלד םיירגוסה תא ףיסוהל שי 'ו ףיעסב ינשה עטקה תליחתב .ג
.'וכ החמשה ןינע חרכה ןבומ (אלממ 'יחבב םג רע תויהל אב ז"יעש ,וישועב

חולשל שי סרטנוקב ספדנה לע תורעה
תכרעמה - (04) 840-3153 :'סקפ 'סמל


הלואגה ןמז


הלואגה הלחה ונתשרפב

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

ינענכהו" :תולג תודוא רפוסמ תמדוקה השרפב .הלואגה תלחתה לש רופיסה ליחתמ ונתשרפב
תודוא רבכ רבודמ ונתשרפב וליאו ,'וכ שבוכו ךלוה 'יהש 2םירמוא ל"זרש יפכו 1"ץראב זא
,3"תח ינב יניעל" 'יה הזו לארשי-ץראב ןורפעמ המדא תקלח הנק וניבא םהרבאש ,הלואגה
.לארשי ינב לכ לש תיללכה הלואגה תלחת - םהרבאל ךייש הזש ודוה םלוכש

הפסונ אלש קר אלש ךכ לע אבומ ירה ,"ףסכ-לקש תואמ עברא" הז רובע םליש אוהש םגהו
."ו" תואה תא ומשמ ולטנ ךכ םושמ :4ןורסח דוע ,הברדא אלא ,ןורפעל הלעמ ז"יע

,םהרבא םלישש ףסכ לקש תואמ עבראה י"עש (ןושאר לש רפס) 5אזר חנעפ רפסב אתיאדכו
רמוח ערז" 6קוספה ןובשח יפ-לע - םש בשחמ אוהש יפכו ,לארשי ץראב קלח ידוהי לכ לביק
אוביר םישישמ ידוהי לכ לביק ולא לקש תואמ עברא רובעש - "ףסכ לקש םישימחב םירועש
.לארשי ץראב המא לע המא לארשי ינב

איבהלו ,םירתסהו תומלעהה תא ריסהל קר םיכירצו ,זא הלחה רבכ הלואגה [ןכ-םאו]
.שממ ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ י"ע יוליגב הטמל הלואגה תא ("ןעגנערבפארא")
((44 א"ח ש"וקל) הגומ - ז"טשת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)

__________
,בי ךל ךל (1

.י"שרפב םש (2

.חי ,גכ (3

.זט ,גכ ש"ייח י"שרפ הארו .'א 'רפ ורתי אתליכמ (4

.נ"שו .309 כ"ח ש"וקל הארו .זט ,גכ הרש ייח (5

.זט ,זכ יתוקוחב (6


ןמז עיגה םיונע" הזרכהה
ל"וחמ האב "םכתלואג

- (ונתשרפ םויסבש) "לאעמשי תודלות"ל עגונב הנורחאה הפוקתבש תוערואמה םיאורשכ . .
םא" ל"זראמכ ,הלואגה ינמיסמ אוה "וזב וז תורגתמ תויכלמ"ד ןינעה תוללכש ךכל ףסונ ,רשא
תודלות"ל עגונב הריתי השגדהב ז"ה ,"חישמ לש וילגרל הפצ וזב וז תורגתמ תויכלמ תיאר
ךלמב הרגתמ סרפ ךלמ . . וב הלגנ חישמה ךלמש הנש" ינועמש טוקליב אתיאדכ ,"לאעמשי
אלש ע"הואד לובלבה שחומב םיאורש יפכ) "םילהבתמו םישערתמ םלועה תומוא לכ . . יברע
לכ וארייתת לא ינב" לארשיל רמוא ה"בקהו ,('וכ תונוש תוצע םישפחמו ,תושעל המ םיעדוי
. . חישמה ךלמ"ש ךישממו ,"םכתלואג ןמז עיגה . . םכליבשב אלא יתישע אל יתישעש המ
- "םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל םהל עימשמ אוהו 108שדקמה תיב גג לע דמוע
.הנורחאל דחוימב םיזירכמו וזירכהש יפכ

__________
'לה ם"במר .ב"עס ,הפ םיחספ) ושדקתנ אל ןיגגש - "שדקמה תיב גג לע דמוע" שרדמה ןושל קוידמ ריעהל (108
אלש ץראל ץוחמ האב "םכתלואג ןמז עיגה םיונע" הזרכההש זמורמ הזבש ,רמול שיד ,(ז"ה ו"פ ח"בהיב
.ומצע שדקמהד ךותהל שדקמה גג ןיבש קוליחה תמגודב ,לארשי ץרא תשודקב השדקתנ

(הגומ - א"שנת'ה ןושחרמ ב"כ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


רקיעה אוה השעמה


תבשהמ לחה החמשב הפסוה

:תוטשפב תנבומ - לעופב השעמל עגונב הארוהה . .

םויסש ןויכמו ."החמש ימי" - הכונחל עגונב אוה ןכו ,החמש - אוה םיבוט-םימי לש םנינע
- "החמש ימי" ,םיבוט-םימי ,הכונח ימיב אוה ("םותיחה רחא ךלוה לכה") ולסכ שדוח םתוחו
ןינעב ףיסוהל ךירצ (ולסכ שדוח םיכרבמ תבשמ לחה) ולסכ שדוח ימי לכבש ,ןבומ ירה
.החמשה

רתיבו תאש רתיב החמשה ןינעב ףיסוהל שי (שדוחה םיכרבמ תבשמ לחה) ולסכ שדוח אובב . .
.'וכ רתויב לודג יובירל דע ,"החמשב םיברמ"ד ןפואב ,זוע

.םייוצר-יתלבה םינינעה לכ תא םילטבמ החמשב הפסוהה י"עש - הזב ןינע דועו

הז רמואו ועבצאב הארמד ןפואב ,יולגבו ףקותב ןיידע אוה "הז תמועל"הש םיאור רשאכ . .
תא לטבל ידכ הקיפסמ הניא התע דע התיהש החמשהש החכוה וז ירה - ("הז תמועל" לע)
.רתוי דוע החמשה ןינעב ףיסוהל שי ,ןכלו ,ז"ועלד תואיצמה

אל ןיידעש קר אל) ז"ועלב תורבגתה הנשי הנורחאה הפוקתבש םיאור רשאכ כ"וכאעו
שי ,הברדא אלא ,'וכ םיבוכיעהו תועינמה לכמ לעפתהל ןיאש דבלב וז אל ירה - (לטבתנ
תפילקד ןינעה תלילש ידכ ךות ,ןבומכ ,השודק לש החמש] החמש ינינע לכב רתוי דוע ףיסוהל
,[החנמ תלפתב אורקל םיכלוהש השרפה ,תודלות תשרפב תודיסח ישורדב ראובמכ ,םיתשלפ
."החמשב םיברמ"ד ןפואב ,רומאכו ,זוע רתיבו תאש רתיב איהש הפסוה

- ז"נפלו ,הכונחה ימי :ולסכ שדוח םע דחוימב םירושקה החמש ינינע לכב ופיסויש ,אטישפו
םיכרבמ תבשב - ז"נפל דועו ,ולסכ שדוח שאר - כ"וכאעו ,ולסכ 'טו ולסכ ד"וי ,ולסכ ט"י
דצמ םהב שיש הכרבה לע ףסונ) ולסכ שדוח ינינע לכב הכרב תפסות תכשמנ ובש ,ולסכ שדוח
.(םה םנינע
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ םיעטק)


חישמ לש תוצוצינ


הלואגה לא ךרדה תציפק

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלמ ישפח םוגרת

םשכ .םינבל ןמיס תובא השעמ :םיאבה תורודלו ונרובע הז הרות-רופיסמ 'יולגה הארוהה
ןמיס םג ךכ ,ךרדה תציפק התיה רתוימ דחא עגר לאותב תיבב ראשית אלש ידכ הקבר לצאש
תא שיחי ה"בקהש ןויכמ ,תולגה ךשוחמ ("ךיז ייב ןלאפפארא") חורב לופיל ןיא :םינבל
.תולגב רתוימ עגר ףא ראשהל וכרטצי אלש ,הלואגה

ואצי הזה םויה םצעב" 'יה םירצמ תולגבש םשכ יזא ,תויולגה לכל שרושה איה םירצמו תויה
ץראמ ךתאצ ימיכ - םג ךכ ,ןיע ףרהכ וליפא םבכיע אל ה"בקהש אתליכמה רמאמכו ,"'וגו
'יהת כ"חאו ,םינטק םיכפה תא םילשהל קר םיכירצ .תיחכונה תולגב - תואלפנ ונארא םירצמ
.ונקדצ חישמ י"ע המילשה הלואגה ונימיב הרהמב
((35 א"ח ש"וקל) הגומ - ג"ישת'ה הרש-ייח פ"ש תחישמ)


"תונציל" לש ןינע הז ןיא
"אתוחידב" וא

טוקליב ראובמה פ"ע - ןושח שדוחב ישילשה ק"מהיב תכונחל רבכ םיכוז הכונחל םדוק דועו . .
ןושח שדוחב םימי 'ג ןיידע ורתונ ירהש - אתשה ןושח שדוחב דוע 'יהי הז ןינעש ר"היו .ינועמש
.(ןושח שדוחד םישולשה םוי תא םג םיפרצמ רשאכ טרפבו)

,'וכ םורממ חור םהילע הרעי - ו"ח "אתוחידב" וא "תונציל" לש ןינע והזש םיבשוחה ולאו
ןויכמו ,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םתלפתב ורמא תועש רפסמ ינפלש ורכזי רשאכ טרפבו
- "'ירמ ימק אדבעכ"ד בצמו דמעמב ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ ינפל הלפתה תעב תאז ורמאש
!"יתית אכיהמ" לש ןפואב וליפא וא "אתוחידב" וא "תונציל" לש ןינע הז ןיאש אטישפ ירה
(הגומ יתלב - ג"משת'ה ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח פ"ש תחישמ)


חישמ לש ומש תרכזה
ותאיב תא רתוי תזרזמ

לפכד תוכיישהו רשקה ("רעבירא הליחתכל") ש"רהמה ר"ומדא לש עודיה ורמאמב ראובמ . .
דיתע וב ,'צ" םג םהיניבו ,"הלואג ןושל ןלוכו ולפכנ תויתוא שמח" ל"זראמ פ"ע ,הלואגל
."חמצי ויתחתמו ומש חמצ שיא רמאנש ,תיעיבר תוכלמ ףוסב לארשיל לואגל ה"בקה

,חמצ תאיב תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ - "ומש חמצ שיא" - חישמ לש ומש תרכזהש ,ריעהלו
.שממ דימו ףכית
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ,ימלועה םיחולשה סוניכ ,ןושחרמ ך"ז תחישמ)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


!"ותיבל בושיו ךלי"

דבלמ רחא אצומ האור וניאו ,וב דומעל לוכי וניאש דבכ ץחל וילע םיליעפמש ,ותעשב ונעט
.םולש םכסה תרומת ,'וכו טפנה-תוראב תרזחה ,םיחטשה תרזחה ,םיבושיה קוריפל םיכסהל

'יהש הזל םריבעהל תנמ לע ,םירבדה יפוליח ולהנתה ותועצמאבש םדא ותואל] יתינע ךכ לע
האור וניאו דבכ הכ ץחלב דומעל לוכי וניאש שיגרמ אוה םאש ,[םולשה םכסה תמיתחל יארחא
רחא והשימל דיקפתה תא ןתיו ודיקפתמ רטפתיש - איה הצועיה הצעה יזא ,רחא אצומ
!ץחלב דומעיש

ןוילמ השלש לש םנוחטב ןוכיסל תוירחא ךמצע לע תחקל - ןועטל יתכשמה - ךנה לוכי דציכ
...!?וב דומעל לוכי ךניאש דבכ ץחל ךילע םיליעפמש ללגב קרו ךא ,םידוהי

ךל ןיאש ,איה ךתנעט - יאמ אלא ,ןוחטבה בצמל יניצר ןוכיס םיווהמ ולא םירותיווש הדומ ךנה
דבכה :הטושפ הצע הנשי ,ןכבו - וב דומעל לוכי ךניאש דבכ ץחל ךילע םיליעפמש ןויכמ הרירב
תא ןכסל אלש ידכ ,הזכ ץחלב דומעל לכויש רחא והשימל הגהנהה תא ןתו ,ךמוקמב בשו
!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב

ץחלב דומעל לכויש רחא והשימ אצמייש ןכתי לבא ,הזכ ץחלב דומעל לוכי ךניא םנמא התא
רשאכ - רבדב הטלחהה תא לבקל חרכומש הז אוה התא אקודש רמאי ימ ,ןכ-םאו !הזכ
!?שדוקה ץראב םיבשויה םידוהיה ןוחטבל ןוכיס הוהמ וז הטלחה

רעימערפ') הלשממ שאר - המכו-המכ-תחא-לעו ,('רטסינימ') רש דלונש םדא ךל ןיא
'יה םינש המכו-המכ ךשמב ירהש - רתויב רבדה שגדומ תישיא ולצא :הברדאו ...('רטסינימ
,'וכ אבחתהל חרכומ ןמז ךשמ 'יה לארשי ץראל ואוב ירחאל םגו ,ץראל-ץוחב תולג לש בצמב
'יה ןיידע לבא ,ויתועד תא עיבהלו ישפח ןפואב בבותסהל לוכי 'יהש בצמ עיגה ךכ-רחא קרו
!ןוטלשל הלע - תוכיפהמ המכ רחאל קרו ,ןוטלש לש בצממ קוחר

םידוהיה לש םנוחטב תא ןכסל וילע םיצחולש בצמ עיגמ רשאכש ךכב שערה המ ,ןכ-םאו
!?הזכ ץחל ינפב דומעל לוכי וניאש ללגב ודיקפתמ רטפתי - שדוקה ץראב םיבשויה

םדא לככ םיניקת םייח תויחל ךישמהל לכוי ,'הלשממה שאר' דיקפתמ רטפתיש ירחאל םג
עגונב ןה ,(..."תרשה יכאלמ"ל ןימוד םדא ינב םהבש ארמגב וניצמש םירבדה 'גל עגונב וליפא)
אל - הזכ הרקמב :הברדאו ,'וכו 'וכו דבוכמ דמעמ ,םייתרבח םייחל עגונב ןהו ,החפשמה ייחל
ץראב םיבשויה םידוהיה לכ תא דימעהש הז אוה-אוהש הדבכה תוירחאה ונופצמ לע ץברת
...!הרומח תינוחטב הנכס לש בצמב שדוקה

ןויכמ ,החכוה וז ןיא - ונממ בוט רתוי תושעל לכויש רחא והשימ האור וניא אוה םא וליפאו
!"דחושמ" אוהש

ץחל ינפב םג דומעל לכויש רחא והשימ ואצמי םהו ,ךב ורחבש ולאל ךלש 'טדנמ'ה תא ריזחת
...!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב תא ןכסל אלש ידכ ,הזכ

:דועו תאז

ירה - 'וכ ותטלחה לע םהידי תא וכמסיו ,וב ורחבי םידוהיה ןוילמ תשלש לכ םא וליפא
!ללכ םהב יולת רבדה ןיא ,תושפנ תנכס לש בצמב םדימעיש רבד תודוא רבודמשכ

לע 'תיבה-לעב' אוהש ,ורמאב ,תעדל ומצע תא דבאל טילחיש םדאל - המוד רבדה המל לשמ
הנידמב יחש ןויכמ ,םייטרפה וייחב גהנתהל דציכ ול רמול לוכי וניא 'א ףאו ,ומצע
...תיטרקומד

ךותל ץופקל םייאיו 'ןילקורב רשג' לע םדא ספטי רשאכ 'קרוי-וינ' ומכ תיטרקומד הנידמב םג
עונמלו וילע םירעהל םיצמאמה לכ תא ושעיו ,'שאה-יבכמ'ו הרטשמה תא דימ וקיעזי ,רהנה
!ומויא תא עצבל ונממ

תודוא רבודמשכ המכו-המכ-תחא-לע ירה - דחא םדא לש וייחל עגונב םירומא םירבדה םאו
תא ןכסל ,םמצעב םהל אל םג ,דחא ףאל תושר ןיאש ,םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב
!םנוחטב

בייח וניא ירהש) 'וכ ףקותב דומעלו ותדמע תא תונשל ונממ עובתל רשפא-יא םא םג ,ןכבו
'יהי אלו ,ודיקפתמ רטפתיש ונממ עובתל רשפא - (רחא והשימ לש ותטישו ותדמע יפל גהנתהל
!םידוהי ןוילמ השלש לש םנוחטב ןוכיסל םרוגה אוה
(הגומ יתלב - ו"משת'ה הרש ייח פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

הרש ייח 'פ ק"שב "ונייח תיב"ב עמשנו השענהמ "מ"שת ןמוי"מ 'ט קלח םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

ולאשו 'יש .נה רמ תא שגפ 770-ל ש"דא ק"כ רזחשכ :ולסכ ח"הבמ ,הרש ייח ק"שצומ
רמא בוט שיגרה אלש הנעשכו ,(ח"מ ף"כד) תודעוותהב 'יה אל עודמ (:תילגנאמ ישפח םוגרת)
ל"נה רמאו ...םייחל םימעפ 'ב תודעוותהה תעב ברעה רמאישו ץורית הז ןיאש ש"דא ק"כ ול
םייחל םימעפ 'ד לכה-ךסב רמאי כ"א :ש"דא ק"כ ול רמאו הנש 'נ דוע תויחל שקבמש
.הדות :ש"דא ק"כ הנעו םימי תוכיראב ש"דא ק"כ תא ךריב ל"נה .םיקספהב

ולסכ שדוח תא תכרבמה וז תבשבש השגדהה לע רביד ש"דא ק"כ - 'א החיש :תודעוותה
תא ורהיט"ד ןינעהמ ידוהי לכל הארוהה תודוא תוכיראב רבידו ,"הכונח" אוה דחוימה ונינעש
.תומילשב הרהטה ןינע תא ומצעב לועפל ךירצו לוכי א"ואכש "ךישדקמ

,"ץראה השבי" (חנ 'פב רפוסמ) זאש ח"מ ז"כב וז תבשד תדחוימה תועיבקה לע - 'ב החיש
ול תושעל" םלועב לועפלו תאצל ךירצ ידוהיש "הביתה ןמ אצ" יוויצל םאתהב ךכמ הארוההו
הנשי ח"מ ז"כ םוי עיגמשכו ,הביתל ץוחמ ידוהי לכ םע ךלוה ה"בקהשו "םינותחתב הריד 'תי
רשיקו ."חיפטהל תנמ לע חפוט"ל דע ינש ידוהיל רוזעל ידכ "הביתה ןמ אצ"ד וז הארוה שדחמ
.ליעל רבודמה "ךישדקמ תא ורהיט"ד ןינעה םע הז

ינימשה םוי אוה ח"מ ז"כ רשא ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש תירבה תודוא - 'ג החיש
םויד םינינעה ח"מ ז"כב םג םנשי מ"מ הכונחד 'ב םויל תירבה החדנ לעופבש ףאו ,ותדלוהל
םינינע המכ ראבל םייסיש ש"דא ק"כ רמא ןכלו ,(?הכונחד 'ב םויל םתוחדל עודמו) הלימה
הלגנ םע דחי הרותה תוימינפ דומילב ךרוצה תודוא רבידו ,ח"מ ף"כד תודעוותההמ ורתונש
,ת"ות תבישיב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ י"ע דסייתנ הזש "תחא הרות"ד ןפואב הרותד
"הביתה ןמ אצ"ד ןינעה םע תאז רשיק כ"מחאל .'וכ זא אקוד הבישיה הדסייתנ עודמ ריבסהו
.ליעלד

."'וג רבדל הלכ םרט אוה יהיו" ה"ד רמאמ רמאו ןגנל הוצ ש"דא ק"כ

.רהזה לע ר"ומאא תורעהבו י"שרפב רואיב - 'הו 'ד החיש

(12 'ע טעק "ךלמה יחי"ב ספדנ קלח) שדוקה ץראב בצמה לע תוכיראב ש"דא ק"כ רביד כ"חא
,וננינעל ךייש וניא אוהש םירמואו הדיצה (נ"וקפד ד"ספה) ע"ושה תא 'םיפחוד' רשא רמאו
."רעבירא הליחתכלמ" ןגנל הוצ החישה םויסב !שממ הרותה ךפיה הז ירהו

הטיש לע ולעש רמא םירבדה ןיבו ,ק"האב בצמה לע תפסונ החיש ש"דא ק"כ רביד כ"חא
רשאכש ,םידקהבו ,טושפה לכשב ללכ הזיחא ול ןיאש לודג הזכ רקש רמול - איהו השדח
ירהש הזל ןימאהל רשפא-יא :עמושה ומצעל בשוח תואיצמב ךייש וניאש לודג רקש םירמוא
בשויו הנש 20-ב ינממ רגובמש םדא תאז רמוא ירה כ"פעאו ,תורקל לוכי אל הז סנ ךרדב 'יפא
,ןכ םאו ,"ייולגל אדיבעד אתלימ" והזש ועדויב הז רקש סיפדהלו בותכל הוצמו "אסכ"ה לע
רמול םיחרכומ - עמושה בשוח - ןכ לע רשא ,רקש אוהש םיעדוי םלוכש רבד רמאיש ןכתי אל
םנשי ךכ םושמ אקודש ואר ןכאו ...!גישמה רצוק דצמ הז ירה ןיבמ ינניאש המו ,ךכ ןכא הזש
!םהל םינימאמה

ימו הובג "אסכ" לע בשיי ימ ,ויתחתמ ימו "אסכ"ה לע בשיי ימ םיקחשמ :ש"דא ק"כ ךישמהו
םיקסעתמש ןכתיה - י"נבמ םיבר םיפלא לש ת"ליה שפנ חוקיפ לע רבודמש העשב הב ,ךומנ לע
!?ףצפצמו הפ הצופ ןיאו רקשב

.תודחאה ךפיהב תידרחה תודהיב רדרדתמה בצמה םע ש"דא ק"כ תאז רשיקו

בצמל רשקב ב"ויכו רוביד תינעתו תועש תינעת תונעתהל ש"דא ק"כ עיצה תודעוותהה םויסב
.תינעת םוי יצחמ רתוי אל לבא ,םכותב 'קה ינאו ,םינטק םידלי ללוכ ,ל"נה

ריכזה כ"חא ."אוואקינ טעינ טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה כ"חא ."רפותו הצע וצוע" ןגנל הוצ
."טעינ טעינ" ןגנל בוש לחה ותאצ םרטו ,הנורחא הכרב ד"ע


(330 ןוילגב ספדנ) קלח מ"שת ןמויל תועט ןוקית
(ל"נה ןוילג לש טנרטניאה תרודהמב תעכ ונקות)

דמע הכוסל 'קה ורדחמ ש"דא ק"כ אצישכ :צ"החא 5:30 ,תוכוסה גח ברע - ירשת ד"י ,'ו םוי
!"רעווש ןופ סורעג א טסאה" :ול רמאו ש"דא ק"כ וילא הנפ עתפלו וגאקישמ ץכ י"רה םש
ךל שי =] "רעווש ןופ סורעג ןעטוג א טסאה" בוש ש"דא ק"כ ול רמא ל"נה המתשכ
.(םוקמב םיחכונה 'א ירבד פ"ע) ...![ר"ומדא ח"ומ ק"כמ הבוט םולש-תשירד


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


!ןאכ איה םתועיבק רקיע

תהגההמ םידחוימ םימוליצ 'ב הזב ונאבה ,"ימלועה םיחולשה סוניכ" תארקל
חילשה תוירחא תודוא ת"יש'ה זומת ב"י תחיש לע א"טילש מ"המ ר"ומדא ק"כ

(ךליאו 102 'ע י"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב (םייונישב) הספדנ)

'א םוליצ


'ב םוליצ


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

טפראדעג רע טאה רעירפ זא ןגאז ןוא םיקוליח ןכאמ סאוו עניוזא ןאראפ זיא'ס :'א םוליצ
ףיוא ןפור טנעקעג םע טאה יבר רעד םוראוו ,טקישעג םע טאה'מ סאוו תוחילש יד ןגלאפ
ריד ךאד באה ךיא ,טינ רימ וטסגלאפ סאווראפ ,רעה :ווירב א םע ןביירש רעדא ,תודיחי
.ליוו רע סאוו ןאט ןיוש רע ןעק וישכע כ"אשמ .תוחכ ריד ןבעגעג ןוא תוחילש א ןיא טקישעג

טאה יבר רעד סאוו תוחילש עלא ןוא םייחצנ םייח זיא'ס זא טגאז ןוא יבר רעד טנראווראפ
ןרעדנואוו סאוו עניוזא ןאראפ זיא סע) ,ןקיש טעוו ןוא טציא טקיש רע סאוו ,טקישעג םע
הרעסב הלע 'ילאש ירחא םינש המכש 1ך"נתב 'יא ירה תמאב ךא ,ןושל םעד ףיוא ךיז
טאה ןייז עידומ וצ יוו ןוא ?רעדנואוו רעד זיא סאוו אלימב זיא .בתכמ ונממ עיגה המימשה
ךיז ןעק'מ ,ןייז עידומ טעוו יוו םע ראפ ןגראז וצ סאוו אטינ ,ןעגעוו ענייז יבר רעד ןיוש
טייקגניירטש עבלעז יד טימ טנאמ ןוא ,תוחכ ךיוא רעטציא רע טיג זיא (ןזאלראפ םע ףיוא
.תוחילשה םויק לע

ןוא .טימ ייז טימ טראפ יבר רעד זא ןסיוו ייז ן'פראד ןראפ סאוו יד ךאד זיא סאד . . :'ב םוליצ
ייז ןעוו טלומעי ראנ ןעמוק ייז וליפא ן'יבר ןופ 2םילתכ 'ד יד ןיא רעהא ןעמוק סאוו יד כ"ומכ
רקיעש ,ןסיוו ייז ן'פראד ,ןעמוק ןגעמ ייז זא טלאה "עטסאבאלאב" יד ןעוו רעדא ,ייארפ ןענייז
(ןמז יוביר א ןייז 'יפא ןעק סע) העשלש ראנ ,ן'יבר ןופ םילתכ 'ד יד ןיא אד טא אוה םתועיבק
תועיבקה ןינעל ןידה שיש ומכו) 3אמוי דחד בר יב רב ןינעב רופיסה ד"עו ,קעווא ייז ןראפ
ןיא תומא 'ד ערעייז סאוו ולאכ שיש קר (שפנב א"כ ,ןמזב הניא תועיבקה רקיע .4הכוס ןינעב
.א"ד יד ךיז טימ ןעמענ טימ ן'פראד ייז סאוו ולאכ שיו ,אד ךיוא ןענייז תוימשג

החלצה םהל עיפשי יאדוב ירה טימ ייז טימ טראפ יבר רעד זא רמאו םיעסונה ןינעב בוש רבידו
,'ירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיאו ,בוח-לעב ןייק טינ טביילב רע םוראוו ,הז רובע הבורמ
.ר"וגב הבורמ החלצהב

רענייא יוו) ןייז טנוזעג לאז יבר רעד ןוא ,תודעותה עשידיסח עטייווצ א זיב ט"וי ןטוג א םייסו
.א"בב ן'חישמ ןעגעקנא ןריפ זנוא טעוו (ווירב א ןיא ןבירשעג רימ טאה דיסח א

__________
.בי ,אכ ב-םימיה ירבד (1

האר) וילע תודיעמ םדא לש ותיב תורוקד ןינעה לכ רסח :דומעה ילושב ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה ןאכ (2
.(ל"ומה - ז"יס םש "שדוק תוחיש"

הגיגח (3

.דועו .ד"ס םש .א"ס ט"לרתס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (4"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish