ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

חישמש המכ םיעדוי ויה וליא
!תובוחרב םידקור ויה ,בורק

*

תדחוימ תיגיגח האצוה
ולסכ ט"י הלואגה גחל

*

ןושאר םוסרפב ז"ישת ולסכ ט"י תחיש

*

ולסכ ט"י הלואגה גח - חלשיו תשרפ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= מש ןוילג =:םיניינעה ןכות

!ןושאר םוסרפב החיש - תוכלמ רבד
ז"ישת'ה ולסכ ט"י תחישמ / !"הנוילעה לע םדיו" :א"טילש ר"ומדא ק"כ זירכהו

ק"הלב ןושאר םוסרפ - הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / תונובשח םוש םיכרוע אל הפירש תרעובשכ

רקיעה אוה השעמה
לעופב השעמל תוארוה / וטושפכ םוקמו םוקמ לכב תויתודיסח תויודעוותה ךורעל

חישמ לש תוצוצינ
חישמו הלואג ינינעב םירצק םיעטק / חישמה תומי - הלא ונימי

ךלמה רמאמ
ש"דא ק"כ ירמאממ םיאלפנ םיעטק

ק"הלב ןושאר םוסרפ - "חצניו - תמחלמ םוחליו"
ץראה תומילש ןינעב החיש / םכשב לודגה ןולשכה

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
עובש ידמ וננוילג יבג-לע הנושארל םסרפתמה "מ"שת ןמוי" ךותמ א"י קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ת"יש'ה פ"שחא תחיש לע יברה תהגהמ רידנ םוליצ / "!ןיילא תוהמו תומצע זיא סאד"

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


ןושאר םוסרפב החיש

:א"טילש ר"ומדא ק"כ זירכהו
"!הנוילעה לע םדיו"

הנושארל הזב םיאיבמ וננה ,"תודיסחל הנשה שאר" ולסכ ט"י הלואגה גח לגרל
ולסכ ט"י הלואגה גחב א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תודעוותהמ החיש
הרותד הלגנ יפ-לע תודיסחה תרות דומיל חרכה לע אלפנ רבסה - ז"ישת'ה

.תומוקמ-יארמ הב ופסונו ,תודעוותההמ הטלקה טרס פ"ע ק"הלב הכרענ החישה
רואל-אצת (וספדנ אל דועש תופסונ תוחיש ללוכ ,תידיאב) הלוכ תודעוותהה
ז"ישת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב םיבורקה םישדוחב ה"זעב

ש"דא ק"כ תוחישמ תוחנה ודיב שיש ימ ינפב וניתשקב םילפוכ ונא תאזבו]
[ול דומעת םיברה תוכזו ונידיל םתוא רוסמל ,ומסרופ אל ןיידעש מ"המ

הגומ יתלב - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענו םגרות

ןמזה תודוא ,םידיסחמ םירופיס המכ ןכו ,1ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש םירופיס המכ םנשי
דומילל עגונב "עש'םלוע" םע רבדל ועיגה רשאכש - תודיסחה תרות תצפה תלחתה לש
וא רהוזהמ 'יאר םהל ואיבה רשאכו ,"?ךל ןינמ אה" םילאושו 'יאר םישקבמ ויה ,תודיסחה
.הרותד הלגנמ 'יארב - םנוצר רשא םישרודו םינעוט ויה ,הלבק ירפסמ

לע םג תונעל רשפא - הלגנב םהש יפכ תודיסחב םינינע ונל וליג ונאישנ וניתוברש ז"יע ,הנהו
.('ב ףיעס ןמקלדכ) הלא וניתורודב וליפא ,םהב אצויכו ולא תולאש

- ירה ,םהידימלתמ תאז ושרד המכ דע - אלימבו ,םייברה לצא הלגנה דומיל היה המכ דע

;הלגנב ותולדג תודוא םירופיסהמו ,ויתובושתמו וירפסמ רכינ הז ירה - ןקזה ר"ומדא לצא

עגונב םירופיס המכ םיעודי כ"ומכו ,וירפסב ותצקמ אצמנ ןכ םג - קדצ-חמצה ר"ומדא לצא
;הזל

כ"וכאעו ,םיבותכב דואמ טעמ ונממ ראשנ םייוסמ םעט ינפמש ףא הנה ,יעצמאה ר"ומדאמו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס ונשי ירה - "ותצקמ ספא" סיפדהל םישגינ התע קר רשא סופדב
:2ותודוא

ול 'יהיש ידוהי ןקזה ר"ומדא ורובע רדיס ,הוצמ-רב תנועל עיגה יעצמאה ר"ומדא רשאכ
ר"ומדא לע 'יה - ןקזה ר"ומדא לש וימי ףוסב דוע וא ,ותואישנ ןמזב - ןכמ רחאל .תרשמ
רפיס אל ר"ומדא ח"ומ ק"כ) םיכרבאה לצא וא ,םידיסחה לצא םייוסמ ןיינע לועפל יעצמאה
יתדמל הנש הרשע-עברא רשא ,ךתודע םהל דיגת :ול רמאו תרשמל ארק אוה ;(הזבש םיטרפה
!הממיב תועש הרשע-םיתש דע הנומשמ םוי לכ הלגנ

יונב המכחב ונבל שירומ באה" רשא ,ןקזה ר"ומדא לש ונב לע רבודמ רשאכ ,רעשל אופיא ןתינ
"טכאקעג ךיז טאה" ןקזה ר"ומדא המכ דע בל-םישבו ,םש טרפמש םיניינעה ראשו 3"חכבו
ר"ומדאל ורבע ,תוזירזו םישוח ,תוחוכ ולא ןכ-םא ןבומ - הרותד הלגנ דומילב [טהלב קסע =]
.יעצמאה

הוצמ-רב ינפלש תויה ,הוצמ-רב ליג רחאל ויה םלוכ ולא הנש הרשע-עברא רשא - ףיסוהל שיו
,הרשע-שולש ןב השענש רחאלש :תרמוא תאז .תודע רמול לוכי 'יה אלו ולצא 'יה אל תרשמה
.תעל-תעמה ךשמב תועש 8-12 הלגנ םינש הרשע-עברא דמל

!ודומילב גישה המכ דע רעשל ןכ םא ןתינ -

הלגנ יפ לע םג ןווכמ הב רמאנה לכ רשא ,תודיסחב ןכמ רחאל "עיקשה" הז לכ תא רשא ןבומ
םא יכ ,תורות יתש ולא ןיא - 4"דחא ןכשמה 'יהו" םייקתה וניאישנ וניתובר לצא ירהש -
.שממ דח ,םידחאל ויה - תוימינפו תוינוציח - רתסנהו הלגנה

.תודיסחה דומיל אלב םהל רסח המ - אוה ,םויה םג םילאוש "עש'םלוע"הש םיניינעה ןיב
:(אלא ,5המצע הנשמה ןושלב אל) דימ םה םילאוש ,ארובה תעידיב םהל רסחש םינוע רשאכו
ןושלכ ירה ,הליפתל עגונבו ,תווצמ םויקו הרותה דומילב קפתסהל ןתינ !?"הזה ןינעלו ונל המ"
!"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" :(6םינושארה דחא לש הבושתב עיפומה) עודיה

:אוה הנוע - 'וכו 7תוריפסה ,תולשלתשהה רדס תעידיל עגונ תודיסחה דומילש םהל םירמואשכו
תחאב רמא ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כש יפכו - ?תולשלתשהה רדס לכ ללכב ול עגונ המ
- ..."ןצנאגניא זיא סאד ןוא" ומצע אוהו ה"בקה קר םימייק עש'םלוע לצא רשא ,8ויתוחישמ
...!?תומלועב השענ המ ול עגונ המ :אוה לאוש ,ןכ לע רשא

רובע תודיסחה דומילל עיגהל אוה בייח רשא ,החכוהכ םייוסמ ןיינע ול איבהל ןכ םא ךירצ
.ןמקלדכו .םהל חרכומש הדומ ומצעב אוהש םיניינעה

ימ רשא דעו ,הלילה לכו םויה לכ התוצמש תירקיע הוצמ איה הרות דומלת תוצמ רשא עודי
ןויכמ ש"קמ ףא - 10ימלשוריהלו) 9הליפתמ וליפא רוטפ ויריבחו י"בשרכ ותונמוא ותרותש
תושעל" אוה הרותה דומילמ "ןיקיספמ" םניה ורובע דיחיה רבדהו ,("ןוניש הזו ןוניש הז"ש
.ימלשוריב טרפמש יפכ "'וכו בלול

םידמוע םהש גילפד ןאמ תילו םידומ לכה רשא ,הליפתו עמש-תאירק ,םינינע ינש םנשי ,הנהו
:הרותה דומיל לש ןיינעה ךרעב

ללפתיש יאולה" :(הרותד הלגנ) 11ארמגב אתיאדכ ,הלילה לכו םויה לכ הניינע ןכ םג - הליפת
תלחאמ ארמגה םא יכ ,"תושר" וא "בטומ" תרמוא הניא ארמגה - "ולוכ םויה לכ םדא
."ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאולה" - ("ךיז טשטניוו")

ןבומ ילבבהמ ירה ,"ןוניש הזו ןוניש הז"ש ל"נכ עמשמ ימלשוריבש ףא הנה - עמש-תאירקו
.עמש-תאירקל קיספמ "ותונמוא ותרות"ש הז וליפאש

פ"ע ןלהל רבודי ,רומאכו) הליפת תוכלה שירב ם"במרה קסופ הליפתה ןיינעל עגונב ,הנהו
תומוקמה לכמו 13איגוסה לכמ 12וילע ושקהו .הרותה ןמ השע תוצמ איה הליפתהש - (הלגנ
,ןמזל ןמזמ איה אתיירואדמ ע"מהש וירבדב הטישהל ףא הזו) ןנברדמ איה הליפת רשא
רוקמה והמ רואיב ךירצ יאדוובש (תחא םעפ) םוי לכב ע"מ יהוזש םירימחמה תעדל כ"וכאעו
רשאכש 14אוה הוצמה רדגש ,(ם"במרה תעדב) םיראבמה שי ןכלו .(םוי לכב אוה בויחהש ךכל
- ויכרצ תא אלמיש שקבל וילע יממ רשא ,ע"מ וילע שי יזא ,ויכרצב ןורסח שיגרמ םדאה
.(לכה תעדל יאדו רבד ז"יאו תועיד יקוליח כ"וכ הזב םגו) ה"בקהמ

המחלמ ואבת יכ" רשאכש הרותה ןמ השע-תוצמ הנשי 15תווצמה ינומ לכ תעדל ךא
םירבוס שיש דעו] ה"בקהל זא ללפתהל םיבייחו "תורצוצחב םתוערהו" יזא 16"םכצראב
ןמזל ללכ רושק וניאו הזה ןמזב םג גהונ "תורצוצחב םתוערהו"ד הוצמב טרפה וליפאש
.[םייק ק"מהיבש

וניא ןורסחהו ןורסח שיגרמ וניאש ןמז לכ רשא ,אוה הלגנ פ"ע ל"נה לכמ אצויה ,ןפוא לכב
"ולוכ םויה לכ ללפתיש" תויהל לוכי ירה - ונורסח אלומיש ריצפהלו תכלל הצריש דע ול עגונ
!ןנברדמ קר אלא ,הרותה ןמ הוצמ הז אהי אל םעפ ףאו

רתוי םירפוס ירבד םירומח" ןנברד הוצמל עגונב רמאנה תא 17הכוראב תראבמ םנמא תודיסח
שנועו רכשל עגונב ,הלגנ פ"ע םרב ;"הרות ירבדמ רתוי םירפוס ירבד םיברע"ו 18"הרות ירבדמ
.ןנברד הוצמ החוד אתיירואד הוצמש ללכ ונשי - םיניינעה תולקו רמוחו

- תומחלמ ול ויהי אלו ,המואמ ול רסחי אלו ,וייח לכ תא 'יחי אוהש תויהל לוכי ,ןכ םאו
!הרותה ןמ הליפת וימימ ללפתה אל אוה אלימבו

:עמש תאירקל עגונב םג ז"דע

םהמ המכ שיש דע ,ןנברד וא אתיירואד איה ש"ק םאה ,םינורחאבו םינושארב תוכירא הנשי
ביציו תמא קרו) ןנברד איה ש"קו ,"ביתכ הרות ירבדב - םב תרבדו" רשא 19העדהכ םיקסופה
.(ת"המ אוה

- ש"קה ןיינע והזש ,הלגנ פ"ע הרותה דומיל לש הגרדב אוהש ינשה ןיינעל עגונב םג ,ןכ םאו
לכ ךא ,יוארכ תאז תישע םנמא :ול רמאיש קסופ אצמי ךא ,םוי לכב םיימעפ ש"ק ארקיש ןכתי
!אתיירואד אל ,ןנברד הוצמ קר 'יה הז

?תודיסחה תרות תלעופ המ

יזא - םדאה תולפשב הרכהו הנבהל עיגמ ךכמ האצותכו ,'תי ותלודגב ןנובתהל ליחתמ רשאכ
,ולכש חכ שלחנ דימ לוכאלמ ענמנ םאב רשא ,לבגומו דודמ ,םצמוצמ אוה המכ דע האור אוה
ונניא םהידעלבו םמודו חמוצ ,יחל קקזנ אוה דימתו ;ןיחומה לובלב ולצא 'יהנ ןשי וניא םאבו
םעפ רשא ,וב טלושו לשומה אוה 20"ןטפוש הזו הז"ה ןיבמ ימ ספות אוה ןכמ-רחאלו ;רדתסמ
..."לפונ הזו םק הז" םעפו 21"לפונ הז םק הזשכ"

...!ושפנ רמב הכבי הכב ובצמב ןנובתישכ דימ ינעה - 22יעצמאה ר"ומדא לש ונושלכ - יזא

,"אמר ארגיאמ" - ותמשנ הכשמנ םשמ רשאו ,ארובה תלודג תא ("ךיז טפאכ") ספות אוה
ךתאיצי אהתש יאולה"ד ןינעל ירהו ;23"אתקימע אריב"ל ("ןפראוועגניירא") הוכילשה םשמו
םוצע ןורסח שיגרמ ךכ םושמו ...ללכ ךייש אוה ןיא 24"םלועל ךתאיבכ (אטח אלב) םלועה ןמ
.ולצא תויהל לוכיש בצמה תולפשו ("ןורסח ןקידלאוועג א")

קוספה לע 25תרמוא 'מגהש יפכו) הבושת תיישע תודוא בושחל ליחתהלו תשגל הצור רשאכו
רמואש יפכו ,המחלמ ודגנ להנמה 27"ךברקבש רז"ה ונשי יזא ,(26"ושפנ יטפושמ עישוהל"
אוה - "םכצראב" המחלמ ךרוע ערה-רציהו ,ופוג לעו םדאה לע תומחלנ תושפנ יתשש 28אינתב
.דבלב וילא םיכייש ויהיש ,םישובל 'גה םע םידיג ה"סשו םירבא ח"מרה תא "תונקל" הצור

אוה יזא - תמאב ול עגונ הזו ויתונורסחו ותולפש תנבהל עיגמ אוה וז תוננובתה י"עשכ ,זאו
השע תוצמ םייקמ אוה ירה ללפתהל כ"חא דמענ אוה רשאכו ,הרותה ןמ ויכרצ תשקבב בייוחמ
!תועדה לכל הרותה ןמ

הרמיזד יקוספ ,ודוה ,"ובוט המ" תרימאד המדקהה ירחאל הז ירה ?הזל עיגהל ןתינ דציכו
- (הזב םירתיה םינורחאו םינושארב שיש ףא) םיגוליד אלל ש"ק תוכרבו

םימעה לכב וליפאש - "ומשב וארק 'הל ודוה"ד תוננובתהב ותליפת תא אוה חתופ ,אלימב
."ויתולילע" תא ועדיי

האירבה לכלש העשב הב "ומעל ןרק םריו" רשא ןנובתמ םהב - הרמיזד-יקוספל עיגמ כ"חא
."ודבל ומש בגשנ" ומש תניחב וליפאו ,"םימשו ץרא לע ודוה" קר ריאמ

שדוקה תויח ,םינפואה ,תימהבה ושפנ לש השרשב ןנובתמו ,ש"ק תוכרבל עיגמ אוה ןכמ-רחאל
ותויהל ,ירמגל רדענ ןינעה לכ ולצא וליאו ,"ךורב" וא "שודק"ד העונתב םידמועש ,םיפרשהו
ןיטולחלו ירמגל ול ןיא ,אכודמו ינע אוהש אצוי אלימבו ,הזה-םלוע יניינעב קר קסעתמ
.המואמ

ילב ףייעו 'יצ ץראב" ןואמצו הואת ול שי ,21"ושפנ רמב הכבי הכב"ה ולצא לעפנ ןאכו -
אל תאז אלולש ןויכמ ,ונובער תא עיבשיו ונואמצ תא הוריש םלוע ארובל ללפתמ יזאו ,29"םימ
ול עגונש ול בתכ הבו ,30ןקזה ר"ומדאל רגיש לימוהמ קיזייא 'רש אקתפה ד"ע) דמעמ קיזחי
.(ולצא לאשש הלאשה לע ול הנעיש שממ ושפנב

חסונ תא ונקית הלודגה תסנכ ירהש ,םיטושפבש טושפל וליפא ,ידוהי לכל ךייש הז ןינעו
דעו "ובוט המ"מ תוננובתהה י"ע תולגה ןמזב וליפאש ידכ ,שפנ לכל הושה הליפתה
;םינינעה לכב ול רסחש ("ןליפרעד") שיגרהל םדאה לכוי הרשע-הנומשל

וניאש ידוהי לצאש ,םויב םימעפ 'ג הרותה ןמ השע תוצמ םייקמ אוה וזכ הלפת י"ע רשא
!וזכ הליפת םעט םעטי אלו הנש םיעבש היחיו ןכתי ("דיא רעש'םלוע ןא") תודיסח דמול

:עמש תאירק ןינעב ז"דעו

םייק אל אלימבו ,ךלמ לש ולכיהב אצמנ אוה ןיא רשאכ - ןנברדמ והזש םירומא-םירבד-המב
לככ ,םדאה דחאכ העונתב אצמהל ותלוכיבו ,31"אכלמ ימק גוחמב יוחמד ןאמ"ד ןינעה
ךשפנ לכבו ךבבל לכב" הבהאו שפנ תוריסמד העונתב הדימעב ךרוצ אלל ,םייוגה לככו תוצראה
העונתב אצמהל םיבייוחמ אל ךלמ לש ולכיהל ץוחמ םיאצמנ רשאכו תויה ,"ךדאמ לכבו
.םוקמה דובכב העיגפ וז ןיאו ,32"וילגר לעש קבאבו . . ולענמב" ךליל רוסיא ןיאו ,'יוחתשהד

אל ירה ,'וכ וילענב ךלהתמ םשו ,שדקמה תיבל סנכנ םא דוע המו ,תיבה רהל סנכנ רשאכ םלוא
תוצמ אלא ,ןנברד יוויצ דצמ אל אוה תווחתשהל חרכהה ז"דעו ,ןנברד יוויצ לע הזב רבועש קר
.33שדקמה ארומו דובכ דצמ םירוסאה םיניינעה ראש ןכו ,הרוסא הקיקר רשא ,הרותה ןמ השע

ןינעל - ךרדה תא הזב הרומ תודיסח רשא - תוננובתה י"ע עיגמ םדאה רשאכ :הזל םאתהבו
ה"בקהש יפכ בוריק ,"הבהאב לארשי ומעב רחובה . . ונתברקו ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" לש
לכב . . תבהאו" קר אל רשא ,ןפואב איה ולש עמש-תאירקה יזא - לוכי ה"בקהש יפכו הצור
םא 'יהו"ב כ"וכאעו ,"דחא 'יוה"ב שפנ-תוריסמהו "ךדאמ לכב"ה םג אלא ,"ךשפנ לכבו ךבבל
השע-תוצמ - הרות ןיד פ"ע הב בייוחמ אוהש הזרכה ויהי - "םכבבל התפי ןפ"ו "ועמשת עומש
.הרותה ןמ

םיבייוחמש תווצמה םויקב תודיסח הפיסומ - ע"וש רוציק פ"עו ע"וש פ"ע ,הלגנ פ"עש המ והזו
הלעמ תודיסחה רשא - םויב םימעפ 'ג הלפת ןהו םוי לכב םיימעפ ש"ק ןה ,ומויב םוי ידמ םהב
.תועדה לכל הרותה ןמ תווצמ ויהיש ןנברד תווצמ רדגו גוסמ םתוא

:התע כ"וכאעו ,ןמז לכב 'יה רבד לש ותימאל רשא - תודיסחה דומילב רומגה חרכהה והזו

איצומה הלא ארב 34ימ" ואר ףכיתו ,וטושפכ 34"םכיניע םורמ ואש"ד תוננובתהב יד 'יה - םעפ
."םאבצ רפסמב

אלש דבלב וז אל ,כ"פעאו ,הזבש םינינע כ"וכ םע "םכיניע םורמ ואש" 'יהיש ןכתי ,תעכ םלוא
השע ידי םצועו יחוכ"ד ינשה הצקב זוחאי - וזמ הריתי אלא ,"הלא ארב ימ ואר" הנקסמל עיגי
ץוביקד "ליח"ו הרותב הגשהו הנבהד "ליח"ב חנומ 'יהי אוה םנמא !35"הזה ליחה תא יל
אל אלימבו ...!תישפח הריחב ול הנתינש ןוויכמ ,"ידי םצועו יחכ" והזש איה ותנעט ךא ,תווצמ
.וסיכב םיחנומכ םיאצמנ םיניינעה לכו ,36"ותיב ןוה לכ" תא ול שיו ,המואמ ול רסח

'יוה"ה 'יהי ולצאש ,ירמגל רחא רויצב ודימעהלו וז תועטמ ואיצוהל - תודיסחה תלעופ תאזו
"ותוכלמ דובכ םש ךורב"ב - הליפתה חסונכ - ךשמוי הזש דע ,וינינע לכב "דחא ומשו דחא
.םימלוע ימלועלו דעל יחצנ ןינע לש ןפואבו ,"דעו םלועל" םג דרויו

!םייחל ,םייחל

* * *

.37"'ה ןימי"ו ,"תועונת שלש" ןוגינ ונגינ

תודמבו תוצמו הרותב ויתובקעב םיכלוהה ולא לכש :זירכהל הוצ א"טילש ר"ומדא ק"כ
!וחילצי

סאד") ול עגונ הז ,38הנוילעה לע םדיו (:זירכהו א"טילש ר"ומדא ק"כ ףיסוה ,וזירכהש ירחא)
!("עגונ םיא זיא

.ינוניבה ןוגינ כ"חאו ,(בוטסורמ) ע"נ ר"ומדא ןוגינ ונגינ

__________
.מר הנשיה האצוה ז"הדא תודלותה רפסב האר (1

.209 ז"צרת ש"הס (2

.ט"מ ב"פ תוידע (3

,וכ המורת (4

.ןירדהנסד ד"פס (5

.ח"פ הליפתה תוצמ שרש צ"צהל צ"מהסב 'תנו אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (6

א ארקיו) תיבשת אלו פ"ע רואיב ה"ד ת"וקל .(ב ,ונק) ח"עפב ש"מ ןיבהל ה"ד ןורחא סרטנוק אינת האר (7
.(ךליאו

.194 םולש תרות ש"הס (8

.ה-ד"ס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .וק ס"וס ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט ,אי תבש (9

.נ"שו .ךליאו 356 ז"יח ש"וקל הארו .ב"הס א"פ תבש .ב"הס א"פ תוכרב (10

.ב"ה א"פ תבש ימלשורי .נ"שו ,אכ תבש (11

.םש כ"ונבו הוצמ ע"מ ם"במרהל צ"מהס .םש ם"במרהד כ"ונ האר (12

,הל הכוסב ןכו ,אכ תוכרבב (13

.ותליחתב צ"צהל הליפתה תוצמ שרש האר (14

.ד"ה םש הארו .םש כ"ונבו תוינעת 'לה שיר ם"במר האר (15

ךתולעהב (16

.ב-א ,טסר תוכוסה רעש (ח"אד םע) רודיס .ג-ב תוכוסל םישורד ת"וקל (17

.דועו .ד"ה א"יפ םש ימלשורי ,ח"פ ןירדהנס (18

םיללכ ח"דש .'א 'יס 'ירא תגאש .ז"ס 'יס ח"רפ האר - הזב תועדהו ט"וקש ,אכ תוכרבב לאומשכ (19
.נ"שו .זמ ללכ ף"וקה תכרעמ

.ג"יפ אינת .(ב"ער ,אס) תוכרב ףוס (20

.ט"פ אינת האר ,במ םיחספ (21

.10 םייח ךרד (22

הגיגח - ארמגה ןושל פ"ע (23

.ט"לפר נ"רד תובא .א"עס ,זק מ"ב (24

ןישודיק ,בנ הכוס (25

.אל ,טק םילהת (26

.ב"ער ,וק ג"חז ,הק תבש האר (27

.ג"יפו ט"פ (28

,גס םילהת (29

.תורואמה ינש רפס ףוסב אבוה .ו"כפ "יבר תיב" האר (30

הגיגח האר (31

.ה"מ ט"פ תוכרב (32

.ב"ה ז"פ הריחבה תיב 'לה ם"במר האר (33

.וכ 'יעשי (34

.זי בקע (35

םירישה ריש (36

.הבחרהב תויהל הכירצ "הקבר תיב" :'אל רמא מ"המ ש"דא ק"כ (37

,םישדח תודסומ חותפל םידמוע ,וקורמב ונייהד ,דרפסב לארשי ינב וניחא :מ"המ ש"דא ק"כ רמא 'אל
וילא "בורק בורק"ה חקי ןכלו ,יקצעדורוג 'רה י"ע םילהנתמה הלא תודסומ רובע "םייחל" תחקל םיכירצו
תומלעההמ לעפתהל אלו ,הגלפומ החלצהבו הבחרהב 'יהישו ,תונוזמה םג ול חלשי םתסה ןמו ורובע "םייחל"
ה"בקה לש ותפסותב ,הככ םימעפ המכ ולעפי התע דע ולעפש המ תרומתו ,ולטבתי םה אלימבו םירתסהו
.רקיעה לע הבורמ איהש

."םייחל" רמאת - "ונבכ ונתח" ירה ,התא תאז השעת ילוא :רמאו 'אל הנפ

.ד"סר ע"ס ד"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (38


הלואגה ןמז


אל הפירש תרעובשכ
תונובשח םוש םיכרוע

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

ויצפח תא ליצהל דמענ וניא אוהש םדאה עבטב םיאור ,הפירש תרעוב - ןלציל אנמחר - רשאכ
'ינש הריגמל ךלוה כ"מחאלו רקי רבד חנומ הבש הריגמב שפחמ הליחתב רשא - רדוסמ ןפואב
ינב עבטב עיבטה ה"בקה אלא - בושח אוה םג ךא (םדוקה ומכ) כ"כ רקי וניאש רבד אצמנ הבש
לא ךדיל האבה הוצמ"ו 1"ודיב אבה ןמ חקיו" דימ יזא הפירש תרעוב רשאכש םדא
.2"הנצימחת

קדצ ןובשח וליפא וא םייתימא םניאש תונובשח - תונובשח ךורעל רשפא רשאכ םג [:לשמנהו]
הב העש ,"םורח תעש"ל עגונ אל הז ירה ,הנוש רדס תויהל ךירצ 'יה םנוקיתכ םינשבש - יתימא
דחא דחאל וטקולת םתאו"ל םייואר ויהיש הצורו ,םינורחאה תולגה ירייש תא ףרוש ה"בקה
.תולגהמ ואיצומו דחא לכ דיב זחוא ה"בקהש 4שרפמ י"שרש ומכו 3"לארשי תיב

עיגהש םירמוא ךכ לעו ,"ודיב אבה ןמ חקיו" ,הנכה וזיא תויהל הכירצ ידוהיה דצמ םג ,םנמא
'יהי ידוהיהש ידי-לע ,תאז וארי םידוהי-םניא םגש ןפואב ה"בקה לש ומש תא שדקל ןמזה רבכ
לכו ,ונושלו ושובל ,ומשל עגונב ףקותה לכ םעו "בקעי ןואג" םע ,ךתאצב ידוהיו ךילהאב ידוהי
ןתינש יאדובו ,6"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,5םירצמ תולגמ לארשי ינב ואצי םתוכזבש םינינעה
,בבל בוטבו החמשב - ליעל רומאכו ,תומילשב תאז עצבל חכה

.*"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ד דועיה םויק תא רהמיו םידקי ,זרזי םג הזו
(הגומ יתלב - מ"שת'ה ולסכ ט"י תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.די ,בל ונתשרפ (1

.נ"שו .תוצמה לע ןיריבעמ ןיא תידומלת 'ידפולקיצנא הארו .זי ,בי אב (י"שרו) אתליכמ האר (2

.בי ,זכ 'יעשי (3

םיבצנ (4

.(230 א"לח ש"וקלב ןמסנהב הארו אראו בוט חקל) ז"ספ האר (5

.וט הכימ (6

.הז ןוילגב עיפומה מ"שת ןמוי רודמב האר - וז תודעוותהמ דוע (*


תוריהמב לועפל ךרוצה
לארשי ידלי ךוניח ןעמל

,ינשה ,ןושארה םוקמבש תעדל ידוהי לע ,תודהיה בצמ תודוא רבדל םויכ םיפסאתמ רשאכ
לש ןינעה דומעל ךירצ ירישעהו יעישתה ,ינימשה ,יעיבשה ,ישישה ,ישימחה ,יעיברה ,ישילשה
םילהת שרדמ) "רקי םיארקנש הרשע"ו "םייח םיארקנש הרשע"ה והז ירהש ,לארשי ידלי ךוניח
.(זמק

.םיבושחהו םיבוטה םיאשונה ראש לכל תשגל רשפא - תאז םישועש ירחאל קרו

םישנאהו ,ובזע רבכ םיפתתשמה בורשכ ,סוניכה ףוסב קרש ,'וכ םיסוניכב גוהנש יפכ אלו
הז לע רבדל ןינע ןיאש םיאורשכ זאו ,ךוניחה ןינע לע רבדל שיש םירכזנ - םיפייע רבכ ורתונש
...האבה הנשל תאז וריאשיש םירמוא ,וישכע

רבכו ונקדצ חישמ אב הנה ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה"ש ןויכ - "האבה הנש" ללכ ןיא ירה ךא
!תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחהמ ונתוא לאגי

יפכ ("םייט-דוג") הבוט וזכ הפוקת ול התיה אל םלועמ !?תולג הפיא ,תולג המ :אוה ןעוט ,לבא
ול רסחת עודמו ,ול רסח אל המואמו ונוצרבש המ לכ ול שי ,שארב בשוי אוה - וישכע ול שיש
...!?ונקדצ חישמ תאיב

רצוי") "רעכאמ-שולעפאק" תויהל קיספיו ,םוקמ סופתי אל אוה אובי חישמ רשאכ ירה
!ןינעה לכל קוקז וניא אוה ,ןכ-םאו - ("םיעבוכ

אוהו ,ידוהי ךוניח םוש םילבקמ םניא רשא לארשי ידלי לש לודג יוביר םיבבותסמ םייתניבו
תא בכעמ אוה ז"יע ירה !"םשה תואבצ"ב ידוהי דלי דוע סינכהל ידכ םולכ השוע וניא
םעו ונקדצ חישמ םע ,ומצע ןקסעה םע ,ומאו ויבא םע דליה תא בכעמו ,עגרב הלואגה
!תולגב - אתניכש

רבדהש ז"יע הזל ןורתפה אוביש ןויכ ,אבה עובשב בוש ךכ לע רבדל וכרטצי אלש ר"היו . .
.חישמ אובי רבכ זא דעש ןויכ וא ,ןקותי

המ ושע אל םינקסעהש העשב אובל 'יה לוכי חישמ דציכ :(חישמ אובי םאב) השק 'יהיש המו
!?ךוניחל עגונב תושעל םיכירצ ויה םהש

תוגאדו תוישוק ויהי אלש יאולהו !וז אישוק םג 'יהת ,תורחא תוישוק זא ויהיש םשכ יזא
.וז אישוקמ רתוי תולודג

.תויעביאו תוישוק ץרתי יבשתש ,איבנה 'ילא אובי ונקדצ חישמ תאיב ינפל יאדובש םג טרפבו
(הגומ יתלב - א"משת'ה חלשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


"םיכר" םניא םידליה תעכ

תיתימאה הלואגה לא תכלל רבכ ןכומ 'יה (בקעי) אוה ,1ושע תא שגפ בקעי רשאכ
םידליה יכ" :ושעל רמא אוהש יפכ ,הלואגה לא זא תכלל ןיידע לוכי אלש םעטהו ,המילשהו
.2"'וג םיכר

אל םידליה - המילשהו תיתימאה הלואגה לא תכלל רבכ וכרטציש ןמזה עיגישכש ,ןבומ הזמו
."םיכר" ויהי

םידליה יזא - ("חישמ טמוק טא") אב חישמ הז הנהש ,תולגב םינורחאה םיעגרב ,וישכע ןכלש
.3הלודג הקושתב חישמל םיכחמ םהו ,"םיכר" םניא התע ,"םיכר" ויה םעפש

,הלודג החמשב הז-תא םירשו םיקעוצו ,אובי רבכש םיעבות םג אלא ,ול םיכחמש קר אלו
.תאז וניביו ועמשי םיוג םגש ידכ הנידמה תפשבו

לארשי רענ"ה תא םייקי - תאז םירשו םיקעוצ םידליהש ךיא עמושה םימשבש וניבאש יאדובו
,המילשהו תיתימאה הלואגה לא םאיביו תולגהמ םאיצויו 4"והבהואו

וכלי דחי םלוכו ,5"הלחת והוריכה (םידליה) םה"ש ןויכ ,"ונינקז" תא םג איצוי - םתוכזבו
.ונקדצ חישמ ינפ תא לבקל
(הגומ יתלב - א"משת'ה חלשיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
,גל ונתשרפ (1

.גי ,םש (2

.תוכלמ רבד רודמב וש ןוילג "ךלמה יחי"ב םג האר ז"כב (3

,אי עשוה (4

.בי ,א"פ ר"ומש (5


םינותיעב ספדנ ןכא
!"חישמ טמוק טא טא"ש

. . . !םינותיעב רבדה ספדוי ונקדצ חישמ אובי רשאכש הלואגה לעב םגתפ עודי . .

,םישוריפ הזב ודמלי יאדוב - !"חישמ טמוק טא טא"ש םינותיעב רבכ ספדנ ןכאש - ריעהלו
.'וכ כ"פעא לבא

והמ - ונקדצ חישמ תאיב תודוא םינותיעב ספדויש יוליעה והמ ןבומ וניא הרואכלש ףאו . .
חישמ תאיב לע הרושבהש טרפבו ,ונקדצ חישמ תאיב תודוא רבודמשכ "םינותיע" לש ךרעה
!ןקזה ר"ומדא רמא ךכ כ"פעא לבא - !הלואגה רשבמ איבנה והילא י"ע 'יהת ונקדצ

תודוא םינותיעב ש"מ אלו ,חישמ תאיבד ןינעה םצע אוה רקיעהש טושפו ןבומ - ךדיאל לבא
.הז ןינע
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ולסכ ף"כ ,בשיו פ"ש תחישמ םיעטק)


איבהל תדחוימ הדובע
םלועב לעופב תולגתהה

הלוכי התיה (בקעי חלשיושכ) זא רבכו םירוריבה ינינע לכ ומלשנו ורמגנ בקעי דצמש ףא . .
רהב םיעישומ ולעו"ד ןמזה עיגהש עידוהל ושעל םיכאלמ חלש ןכלש] הלואגה תויהל הכירצו
.םלועה(בו) דצמ לעופב הז ןינע אב אל ,מ"מ .["הולשב בשיל שקיב"ו ,"ושע רה תא טופשל ןויצ

יוליג ירחאל דחוימבו ללוכ ,תורודה לכ ךשמב י"נב לכד "וניתדובעו ונישעמ" ירחאל ,לבא
ףיסומו ,1"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןינעה רקיע ליחתה זאש ,ולסכ ט"יב תודיסחה תרות
וצפוה ודי לעש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר י"ע ךלוהו
יפכ ,םלועה(בו) דצמ םג םינינעה לכ ומלשנו ורמגנ רבכ - לבת יוצק לכב הצוח תונייעמה
תאיבל ןכומ לכהו ,"םירותפכה חוצחצ" םג ,הדובעה ינינע לכ ומלשנ רבכש זירכהו עידוהש
.חישמה

העודי יתלב) הביס וזיאמ בכעתמ ונקדצ חישמש ןמז לכ) ז"חאלש הדובעה ךשמהש ןבומ הזמו
,אלא ,2(םירוריבה תדובע המלשנו המייתסנ רבכ ירהש) "םירוריבה תדובע" וניא ((ללכ תנבומו
.םלועב לעופב תולגתהה איבהל תדחוימ הדובע

ונייה - 3שממ לעופב תואיצמה תא תוארלו םייניעה תא חותפל קר םיכירצ שממ הלא ונימיב . .
,ןיאושינה תדועסל 4"ךורע ןחלוש"ב ("דח אלוכ ה"בוקו לארשי") ה"בקה םע דחי םיבשויש
אכלמ דוד) דודל (ה"בקה) ול רמוא" המויסבש ,רמושמה ןייו רבה רושו ןתיולד הדועסה
תועושי סוכ 5רמאנש ,ךרבל האנ ילו ךרבא ינא ,ןהל רמוא ,ךרבו (הכרב לש סוכ) לוט (אחישמ
.6"ארקא 'ה םשבו אשא
(הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ םיעטק)

__________
.ךליאו 112 ע"ס םולש תרות תוחישה רפס האר (1

ורמאו םיכאלמה ובשש ירחאל םג ,רבכ ררבתנ ושעש בשחש ירחאל בקעי לש ותדובע ןפואמ ו"קו ש"כמב (2
ךישמהל נ"מ תאלעה"ב קסע אלא ,(ושע תא ררבל) "םירוריבה תדובע"ב קסע אלש - ללכ ןיידע ררבתנ אלש
.(ד"ער ,דכ ונתשרפ א"ות) החנמה י"ע "והתד ףיקמד ד"מ

רבכ ונשיש ,הזמ הריתי אלא ,(ל"נכ) םלועב יוליגה לועפל םיכירצו הדובעה המלשנש דבלב וז אל רמולכ (3
."תוארל םיניע . . םכל ןתנ" רבכמ יכ ,םיניעה תא חותפל קר םיכירצו ,יולגבו לעופב

לעש "הפמ"ה םע ("ףסוי תיב"הד) "ךורע-ןחלוש"ה םויקב תורודה לכב הדובעה תומילש ירחאל טרפבו (4
זמורש ,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" ש"מב זמרה עודיכ - (י"בהד ע"ושה לע א"מרה תוהגה) "ךורע-ןחלוש"ה
.הלואגה לא תולגה ןמ םיאצוי ז"יעו ,תורודה לכ ףוס דע *י"נב לכ םיכלוה ורואלש ,א"מרה לע
__________
םיגהונ (י"בהכ םיגהונ ללכ ךרדבש) םידרפסה םגש הכונח רנב וניצמש יפכ - םידרפסה י"נב וניחא םג ללוכ (*
תעדכ אלו ם"במרה תעדכ א"מרה קספב שגדומכ ,םידרפסהכ םיגהונ םיזנכשאהש ,ךדיאל ןכו ,א"מרהכ
תולגו (זנכשא) תפרצ ג תולג" :חלשיו תשרפ תרטפהמ םג ריעהלו - .(אערת ס"ר ח"וא ז"ט האר) תופסותה
ךיישש ,םודא תשוריו רוריבב םידרפסו םיזנכשאד דוחיאהו רוביחה ,"בגנה ירע תא ושרי דרפסב רשא םילשורי
דע" ,("המחה עקשתשמ") ךשוחה תא ריאהל ידכ ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" הכונח תורנ תקלדהד ןינעה ןכותל
."יאדומרתד אלגר אילכד

.גי ,זטק םילהת (5

,טיק םיחספ (6


איבתש הלועפה יהוז
!הלואגה תא

תכאלמ לכ המלשנ (סנרוקה תדרוה) "הנטק" הלועפ י"ע ירה ,האירבה תכאלמבש םשכ . .
,1"יעיבשה םויב תובשיו"ל דימ וסנכנ הזמו ,("ותכאלמ 'וג לכיו") האירבה

,(*הכוראב ל"נכ) חלשמהד ותומכו ה"בקה לש וחולש אוה ידוהי לכש ,י"נב לצא םג אוה ז"דע
הנטק יכה הלועפב אוה רבודמהשכ וליפאו ,הדיחיו תחא הבוט הלועפ תודוא רבודמשכ םגד
הכמ"ה איה וז הלועפש ,תויהל לוכיש ,תעדל אוה ךירצ - "הרעשה טוחכ"מ רתוי אל איהש
דימו ,תולגה ןמזד הדובעה לכ תמלשנ הדי לעש ,"שיטפה תדרוה" - "בורק" רתוי וא ,"שיטפב
תחא הוצמ השע" :3ם"במרב ד"ספהכו .2"החונמו תבש ולוכש םוי"ל םיסנכנ (הלועפה ירחא)
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה ירה

ידוהיש ("ןעמערוטש ןייא ןיא טלאה'מ") ףרה אלל םישיערמש ךכ לע הרבסה םג ונל שי ז"פע
תודהיה תצפה ,צ"מותב הלועפ דועו הלועפ דוע ףיסוהל ("ןגאי ךיז ףראד") "ףודרל" ךירצ
איבהל רשפא ז"יע יכ ,(החמש) "חמשת"ו "להקה" ינינעב - וז הנשב טרפבו ,הצוח תונייעמהו
.**םדוק 'א עגרב ונקדצ חישמ תא

לכ ךשמב תווצמו הרות יוביר ושע רבכו ,4םינש יפלא רבכ חישמל םיכחמ ירה י"נב :הרואכלד
!?תורודה

ול תושעל ה"בקה לש ותוחילש תמלשהו יולימ תודוא רבודמש ןויכמ :ןבומ הז ירה ל"נה פ"עו
י"ע ,הלודג וא הנטק הלועפ י"ע 'יהי הז םאה לבגומ וניא ה"בקה ירה - םינותחתב הריד 'תי
הכמ"ה 'יהת ןטק דלי י"ע וז הנטק הלועפש ,ןכתי ירה - םינטקבש ןטק וא םילודגבש לודג
!הלואגה תא איבתש "שיטפב

תויהל לוכיש ,ףוגב המשנה תדיריו תוחילש תילכתל עגונב 5העודיה ט"שעבה תרות ***ד"ע]
.תחא םעפ הבוט ידוהיל תושעל ידכ הנש םינומש-םיעבש ה'יחו הטמל דרת המשנש
תויהל לוכי - תורומחו תולק ,תווצמה לכ םייקו הרות דמל ידוהיהש םגהש ,תרמוא-תאז
[!ידוהיל הבוט תושעל ידכב איה ףוגב ולש המשנה תוחילש רקיעש

:לעופב ותדובעב ידוהי לכל תויחו ץרמ רתוי הפיסומ אפוג וז העידיו

םויק י"ע ,"םינותחתב הריד" תושעל םלועב ה"בקה לש ותוחילש יולימב ויתולועפ לכ קזחל
עגונב םג דע ,םירחא םידוהיל םג הצוח תוניעמה תצפהו תודהיה תצפהו ,תווצמו הרותה
.6םידוהי-םניא לצא חנ ינב תווצמ עבש תצפהל

(קזחל וא) תושעל - "חלשיו" אלא ,תוחילשה תושעל ומצעב תאצל - "אציו"ד ןפואב קר אלו
םיכאלמ"ד תוחכ םע דעו ,ה"בקה לש "םיחולש" (יולגב רתויו קזח רתוי) ויהי םירחא םגש
.****ל"נכ ,"שממ
(*****תידיאמ םוגרת ,הגומ - ח"משתה ולסכ ד"י ,חלשיו פ"ש תחישמ)

__________
תישארב (1

.דימת 'סמ ףוס (2

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (3

.(ופוסב די ,גל) י"שרפ - ארקמ לש וטושפבו בקעיל עגונב ונתשרפב ראובמכ (4

.דועו .אכקת ד"ח .הצר 'ע .דעק ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא .רייא ה "םוי םויה" (5

.ח"פס םיכלמ 'לה ם"במר האר (6

:ל"ומה תורעה

.(ךליאו 139 א"ח ח"משת ש"הס) החישב ח-ג 'יעס (*

'וכ טהלהו תויחה לכב רובידה ,הרואכלד - חישמה תאיב תודוא רובידל עגונב ז"דעו [:הגומ יתלב החנה] (**
יוביר ולא םירבד ורמאנ רבכ ,ירהש ,[תוארפ =] "טייקדליוו" לש ע"וה ,שממ דימו ףכית אב ונקדצ חישמש
ירחאל תבש ,'וכ טהלהו תויחה לכב הזב רבדלו ךישמהל םוקמ המו ,(הרואכל) המואמ זז אל כ"פעאו ,םימעפ
!?תבש

ריטפהל ,תוניתמבו תחנב רבדל םילוכי אלא . . .קועצל םיכירצ אל - ונקדצ חישמ לע רבדל תאז לכב םיצור םא
דגנכ םירוחאד ןפואב ויפכ החמי - 'וכ רדהמו רימחמ אוה םאו .םיפכ אוחמל רתויה לכלו ,ישירח ןוגינב
תעידי"ו) "רודיה"ו "הרמוח"ל יובאו ,הזכש "שיטפב הכמ"ל יובא ,וזכש "םיפכ תאיחמ"ל יובא - םירוחא
. . .ולאכ ("הכלהה

,ירה ,ונקדצ חישמ אב אל ןיידע 'וכ תולועפהו םירובידה יוביר ירחאלש ןויכמ :תנתונה איהש - הזל הנעמהו
רדוסמ רדסמ הלעמלש ןפואב ,לבא ,ןבומכ ,ע"וש פ"ע ,"טייקדליוו" לש ןפואב גהנתהל אלא תרחא הרירב ןיא
.'וכ

.595 א"ח ח"משת תויודעוותהב (םוגרתב) הספדנש החישהמ טמשנ - םייחיראב אבומה הז עטקש ריעהל (***

.(144 םש ח"משת ש"הס) 52 הרעהו החישהב ד"וי ףיעס (****

.ונידי-לע שדחמ ןקותו הגוה וז החישד םוגרתה (*****


רקיעה אוה השעמה


תויתודיסח תויודעוותה ךורעל
וטושפכ םוקמ םוקמו לכב

ימיל דע ז"חאלש םימיב םכשמהו ,ולסכ ף"כו ט"י הלואגה ימיב . . :1רקיעה אוה השעמהו
,םוקמו םוקמ לכב ("ןשינעגניירבראפ עשידיסח") 2תויתודיסח תויודעוותה ךורעל שי - הכונח
םייזכרמ תומוקמב תולודג תויודעוותה קר אלו ,'וכ הנוכש לכבו ריע לכב ,הנידמ לכב
ןפואב תודעוותהה 'יהת יטרפ םוקמ לכבש םג ללוכ ,וטושפכ םוקמו םוקמ לכב אלא ,םיירקיעו
,(לבקמ ,"לפט" אוה ינולפ םוקמו ,עיפשמ ,"רקיע" אוה ינולפ םוקמש ןפואב אלו) "רקיע" לש
ראשב רתוי ףסותינ ז"יעש ,הברדא אלא ,ינש םוקמבש "רקיע"הב ערוג הז ןיאש דבלב וז אלו
דעו ,"רקיע" תניחבב םישענ םלוכש דעו ,3"המכח הברת םירפוס תאנק" תניחבב ,תומוקמה
ומכ ומצעב השענש ןויכ ,ירקיעו יזכרמ םוקממ העפשה לבקל ךירצ וניאש - "רקיעבש רקיע"ל
ומכ (אלא ,לבקמ 'יחבב קר אל) איהש הנבלה תומילש תמגודבו ד"ע ,ירקיעהו יזכרמה םוקמה
.המחה

יוה ינמיז תלתב" ,4תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי א"ואכש ןוכנו יאדכו
ידכ - ב"ויכו וידידיו וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(5ושפנ תוחכ רשע לכב) ומצע םע - ("הקזח
6ש"מכו ,(המחה ומכ תישענש הנבלה תומילש ד"ע) עיפשמ םג אוה א"ואכש רתוי דוע שיגדהל
."םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב)

הדובע הרותד ןיוקה 'גב ףיסוהל (8"ורוזעי והער תא שיא") 7וררועתיו וררועי ולא תויודעוותהבו
םידסח תולימגבו הרותב קסועה לכ" ,"ישפנ םולשב הדפ" קוספה לע 9ל"זח תשרדכ ,ח"מגו
קר אל ,רקיעה אוהו דועו ,"'וכ ינבלו יל ינאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ רוביצה םע ללפתמו
.יולגבו לעופב "ינבלו יל ינאדפ" אלא ,"ינבלו יל ינאדפ וליאכ"

תמייקתמ (החנמה תלפת ינפל דוע ,וז תודעוותה לש הכשמהב) שממ דימו ףכיתש - תוטשפבו
(החנמב ןירוקש) "הולשב בשיל" (לארשימ א"ואכד לוכיבכ תוחילשבו רובעו םשב) בקעי תשקב
ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" דועיה םייקתנ ז"נפל רבכש ןויכ) יולגבו לעופב
,ישילשה ק"מהיבב ,10"ךינפ תא םירשי ובשי 'וג םיקידצ ךא" םייקתנו ,("הכולמה 'הל התיהו
,(11"'ילע 'יבשוי לכ") י"נב לכ דמעמב ישילשה ק"מהיב תכונחד הלודגה תודעוותהה ךרעת םשו
ןפואב הלואגה תומילשב ("ךלוהו ףיסומ") רתוי דוע ףסותי הכונח ימיבו ,הכונח ימי ינפל דוע
.12"ןויצב םיקלא לא הארי ליח לא ליחמ וכלי"ד
(הגומ - ב"נשת'ה ולסכ ז"ט ,חלשיו פ"ש תחישמ)

__________
.ז"ימ א"פ תובא (1

ק"גא) לאכימ ךאלמ לש ותלועפמ רתוי תידיסח תודעוותהד הלועפה לדוג ד"ע הלואגה לעב םגתפמ ריעהל (2
.(נ"שו .גית ג"ח ולש

.ךליאו ב ,חיר אציו ת"הוא הארו .א"ער ,בכ .א"עס ,אכ ב"ב (3

ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש ןויכ ןתשלשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש י"ע םיתשו ומצעב תחא (4
.ולסכ לילב םג ךשמויש ןפואבו ומויסל בורק טרפבו ,ולסכ ט"י םויב ,ולסכ

.ךליאו 497 ב"ח ש"וקל .ךליאו המ ע"ס ב"ח "םימתה" האר (5

.ופוסב יכאלמ (6

הדובעו הבושתל לארשיב תובבל יפלא וררועתי . . וב רשא . . םויה הז" :הלואגה לעב אוה ברה ןושלבו (7
.(ב ,טי א"ח ד"וקל) "'וכ בלבש

,אמ 'יעשי (8

.א"ער תוכרב (9

.די ,מק םילהת (10

.ב"עס ,בל ןיכרע (11

,דפ םילהת (12


- איה "תילכת"ה
. . .אובי ונקדצ חישמש

ינאו וארקי םרט" :הזמ הריתיו ,"דימ הנענו קעוצ" - אוה רדסה הבושת-ילעב לצא ,הנהו
."הנעא

וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל יכ" ותלפתב רמוא ידוהי לכש ןויכמ :ז"פעו
. . חישמה תאיבב המילש הנומאב ןימאמ ינא" :עודיה ןושלבו ,"םימחרב ןויצל ךבושב
."אוביש םוי לכב ול הכחא

חרכהה תודוא (ק"דרה שוריפב םג אבוהו) עודיה םילהת שרדמב ראובמה פ"ע טרפבו -
ירהו ,(םירבדה ומסרפתנו וספדנ רבכש יפכ) ק"מהיב ןינבו הלואגה לע ושקבי י"נבש תוציחנהו
יוויצ =] "יוויצ רעקאמשעג א" טרפבו ,ל"זח יוויצ תא םייקל הצור ידוהי לכש אוה רורב רבד
- ק"מהיב ןינבו הלואגה תודוא [םיענ

ץיק הלכ ריצק רבע" !?אב אל ןיידע ונקדצ חישמש ןכתיה :"דלאוועג" םישועו םידוהי םינעוט
. . ."ונעשונ אל ונחנאו

!ה"בקהל כ"וכאע ,והשימל "תונעט"ב אובל הנווכה ןיאש ,טושפו

טנאמ'מ" ,(לעופב השעמ ,ץעה לע ןזרגה) "וחאלפ-אד-וראפאט" ,אופיא ,איה הנווכה
ונכילויו ונלאגיו אובי ונקדצ חישמש - איה "תילכת"הו ["תילכת" םיעבות =] . . . "תילכת
,"אימש יננע םע ורא" ,אדח אעגרבו אדח אתעשב ,שממ ןדיד אלגעב ,ונצראל תויממוק
."הנשיחא"ב "הנשיחא"
(הגומ יתלב - ו"משת'ה ולסכ ט"י תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


חישמה תומי - הלא ונימי

ויה םיברב יכ 'וג ישפנ םולשב הדפ" שממ לעופב השענ דימו ףכיתש - רקיעה אוהו דועו
ינבלו יל ינאדפ" ,ה"בקה םעו ,אחישמ אכלמ דוד םע ,"ידמע" אוה לארשימ א"ואכש ,"ידמע
."םלועה תומוא ןיבמ

,"םייניעה תא חותפל" קר םיכירצו ,וישכע םיאצמנ םהבש - חישמה תומי - הלא ונימיב טרפבו
'וג ונינקזבו ונירענב" ,י"נב לכו ,תוטשפב המילשהו תיתימאה הלואגה רבכ תאצמנש םיאור זאו
ןוא ןייגוצ") "ןחלושה לא בסהלו תשגל" םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב םינכומ ,"וניתונבבו ונינבב
רושו ןתיול ,הלואגה ינינעמ לחה ,בוט לכבו םימעטמ לכב ךורע ןחלוש ,("שיט םוצ ךיז ןצעז
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ" ,"'ה תא תעדל" ,רקיעו דועו ,רמושמה ןייו רבה
(הגומ - תיללכ "תודיחי"ב ,ב"נשת'ה ולסכ ף"כ-ט"י יאצומ תחישמ)


תויהל הכירצ הדובעה םג
"הנשיחא"ד ןפואב

רחאמ ,הנהו ,םינורחאה תולגה ימיב ונא םיאצמנש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודי
םגש ,ןבומ - "ואנ חישמ" ,"ןילאגנ ןה דימ" ,"הנשיחא"ד ןפואב 'יהת הלואגהש םיצורש
הדידממ הלעמל ,"ךדואמ לכב"ד הדובעה ןפוא והזש ,"הנשיחא"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעה
.הלבגהו
(הגומ יתלב - ב"משת'ה חלשיו פ"ש תחישמ)


רבכ אצמנש םדו רשב
ימשגה הזה-םלועב

תולועפ םע רשקב תויודעוותה רובע חמשמה הקשמ וניכהש ולא התע ולעי - הזל ךשמהב . .
ונימזיו ,ןמזהו םוקמהו ,ערואמה ןכות תודוא וזירכי ,ליגרכו ,הצוח תונייעמהו הרותה תצפהד
!!ונקדצ חישמ תא ונימזי - שארל לכלו ,לארשי ללכ יככותב ,םיבוסמה לכ תא

- 'וכ ןימזהלו זירכהל םתיילעב דימו ףכית ,ולא תויודעוותהד ןמזה אוביש ינפל דועש ר"היו
,שממ לעופב ונקדצ חישמ הלגתיו אובי

ךירצ ןכ-לע ,"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש ןויכמד ,ימשגה ז"הועב רבכ אצמנש ,םדו רשב -
.התע םג תמייק (ףוגב המשנ) ותואיצמש רמול
(הגומ יתלב - ט"משת'ה ולסכ ב"וט ,חלשיו פ"ש תחישמ)


ךלמה רמאמ


תויהל הפצמו הצור רשאכ
!אצמנ אוה םש - 'ילעה תגרדב

הדיריהש ל"נה הרבסה ולכשב ןיידע הטלקנ אל יכ ,ל"נה אגרדל עיגה אלשכ םג הנהו . .
םלועבש) אחישמד אתבקעבש הדיריה טרפבו ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה ז"הועב
יניעב שחומב םג הז םיאורש יפכו ס"שב ראובמכ רתויב הלודג הדירי איהש (אפוג ןותחתה
תויהל הפצמו הצור אוהש ןויכמ כ"פעא ,תיתימא הדירי הניא ןכלש 'ילעה ליבשב קר איה ,רשב
לש ותבשחמש םוקמבש ט"שעבה רמאמכ ,וז אגרדב אצמנ אוה אפוג ז"יע ירה ,'ילעה תגרדב
הזב הנה ,םיריתסמו םילבלבמה םיינוציח םינינע םנשיש תויהל םנמא .אצמנ אוה םש םדא
המ והזד] תורשקתהה ע"וה הלפת .שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא הצועיה הצעה
תעב ומכ וזכ תורשקתהב 'יהי ולוכ םויה לכש ונייה ,ולוכ םויה לכ םדא ללפתיש יאולה ורמאש
םילטבתמ שאר דבוכה י"ע יכ ,שאר דבוכה ע"וה הנכההו ,[דמוע התא ימ ינפל עד ,הלפתה
אשיר לש דבוכ איה שאר דבוכב הנווכהש דיגמה ברה תרות פ"ע טרפבו .םילבלבמה םירבדה
דיגמה ברה תרותב] לעממ הקלא קלח איה המשנהש תוננובתהה י"ע אב הז שגרהש ןישיר לכד
וניבר לש שודיחה תא םיאור הזבו .שממ תבית תפסוה ילב ,לעממ הקלא קלח ןושלה אבומ םש
םינינעה לכ םילטבתמ ז"יע הנה ,[ד"בח תודיסחד כ"בשותה אוהש אינתה רפסב ןקזה
ותבשחמ דצמש ,[ל"נכ ,אצמנ אוה םשש] ותבשחמ הלגתמ דימו ףכיתו ,םיריתסמו םימילעמה
.'ילע 'יחבב אוה
(המק א"ח טקולמ מ"הס .הגומ - ה"לשת'ה "לרוגב ךא" ה"ד רמאממ)


ושארב ענענמ ה"בקה
. . . תומצעה תכשמה אוהש

תליחתב אוהש ,תומלועה םע םתוא רבחמ אוה הליחתב הנה תוצמה תא םייקמ םדאהש י"ע . .
רבחמ אוה (תוימשגב םמויק י"ע) כ"חאו ,םישרקה תדובע אוהש תיינחור הדובע י"ע הדובעה
הנה ,ה"בוקב הלעמלד הרות רבחמ 'יה דודש הרותב וניצמש המ ד"ע אוהו .תומצעה םע םתוא
ויתוצמב ,ויתוצמב ונשדק רשא םירמוא תוצמה תכרבב ,םתיישע םדוק רשא ,תוצמב םג אוה ןכ
הנה תוצמה תא ותיישע י"עו ,תומלועב םרבחמו ומצע לע םכישממו ןוילע דסחב רבכ וכשמנש
ןכו ,ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הרותב ןכו ,תומצעה תכשמה אוהש ושארב ענענמ ה"בקה םג
השוע אוה תושעל לארשיל הוצמש הזד ,הדמ דגנכ הדמ השוע ה"בקה ירה םינינעה לכב
.תומצעהמ חכ תופסותבו שדחמ םתוא ךישממ אוה ילארשיה שיא תיישע י"עש ונייה ,ומצעב
(טס א"ח טקולמ מ"הס .הגומ - ט"ישת'ה "ינגל יתאב" ה"ד רמאממ עטק)


"חצניו - תמחלמ םוחליו"


םכשב לודגה ןולשכה

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

םישקעתמ ,2"םיגיעלמה ינפמ שובי לא" יוויצה םויקל 1"ףרוע-השק םע"ב שמתשהל םוקמב .א
.הרותה לכש דגנ - רקיעהו ,רשיה לכשה דגנ ,טושפה לכשה דגנ תכלל ידכ תאז לצנל

- 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ' לש ןפואב אלא ,'םתס' םיחטשה תא םהל ורסמ אלש ,םיאורש יפכו
."םולש יפדור" םניה םידוהיהש ךכל החכוה וזש וריבסהו ,םכוסש ןמזה םדוק םישדוח המכ

?םידוהי לש ,ןלציל אנמחר ,תושפנ תנכס ןובשח-לע אב הזשכ "םולש יפדור" תרמוא-תאז המ -

ורסמיש םיחטשהמ םיאיצומש טפנה םירצממ תונקל ידכ] ףסכ םהל םינתונ :ףסכה ןינעב ןכו
לכהש םינינעה לכו ןוחטב ,םימש-תאריו הרות ינינע רובע וב שמתשהל רשפא 'יהש ףסכ ,[םהל
,3"תאטח םימואל דסח"ל התוא םינתונ םהל םירסומש הריל לכ ירהו !םתושעל ךירצש םידומ
!"הריכמ"ה תא רוצעל ןתינ עגרו עגר לכבש הזב הנומט הנכסהשכ

דוד לש ומש לע ארקנ דועש ,("דיווייד-פמעק") ללמואה הזוחה לע ומתחש תעב . . .ב
,םינברהו םירשה לכ תא 'ילא ונימזהו ,("טעקנאב עצנאג א") המילש הביסמ וכרע - . . . ךלמה
ללמוא םכסה ותוא לע ל"וחב םג ("אלוליה") תוגיגח ךורעל וויצו ,'בוט-לזמ' םמצעל ולחיאו
.םייוגה לע םג ,לידבהלו ,לארשי ינב לע - ןלציל-אנמחר - ("קילגמוא") הרצ איבמש

טכאמ'מ") םתוא םימילעמש ,ת"ליה ,התע דע ויהש ("ןקילגמוא") תורצה וקספיש יאוולהו
םתוא םסרפמו ידוהי-אל יאנותיע םקש דע ,םהילע ורבדי אלש ידכ ("ליטש אש א ןופרעד
.םתוא םילגמ הרירב-תילב יזאו ,4'סמייט'ב

.םכשב ןולשכה ,תויהל לוכיש לודג יכה ןולשכה אב כ"חא - 5"הוצמ תררוג הוצמ"ו .ג

:םידקהב

םירופס תומוקמ םתואמ איהו ,םידוהיל תכייש םכש רשא תעדל ךירצש ןמזה לכ יתנעט
(ולסכ ט"י ברעב) ונארק התע הזש השרפב 6ך"נתב בתכנ הז ןינעו ,אלמ ףסכב הנק לארשי-םעש
איה ,ףסוי תלחנ ,םכשש - "תמא תרות" איה ("לבייב רעד") הרותהש םידומ םייוגה םגש -
ןה םילוזג רמול לארשי תא תונוהל םילוכי םלועה תומוא ןיא"ש תומוקמה םתואמ תחא
.7"םכדיב

!?םכשב םידוהי בשייל (םייוגה אל ,םידוהיה) םישרמ אל עודמ :יתנעט ןכלו

חינהל אל ידכ ידוהי לכ עבטב םישרשומה שפנ-תוריסמהו ףרוע-תוישקה תא םילצנמ
.ףקותה לכבו "םערוטש"ה לכב הקיתעה םילשוריבו ןורבחב ,םכשב בשייתהל םידוהיל

תא הנק ךלמה דודש ,("לבייב"ב הזל םיארוק םהש יפכ וא) 8ך"נתב בותכ ,פ"מכ רבודמכו
.םיטבשל תקלחנ הניא איה ןכלו ,םיטבשה לכמ הבגש ףסכב ךלמה הנוראמ םילשורי

םילשורי אקוד אלא ,המוחל ץוחמ ,תארקנש יפכ ,השדחה םילשורי לע רבודמ אל הזש
.ביבסמש םיחטשה לכו שדקמה םוקמ ,תיבה רה םע ,הקיתעה

רבוע ףסכ לקש תואמ עברא"ב ןורפעמ התוא הנק וניבא םהרבאש ןורבחל עגונב הז-ךרד-לעו
.םכשל עגונב ז"דעו ,9"רחוסל

אל תעכ ,םלוא .םכש יבשות םע םתגהנהב ולשכנ םה ורבעש םישדוחו םינשב רבכ ,הנהו .ד
הרוצהו ימצעה דובכה תא ירמגל ודביא ובש לודג יכה ןולשכל ועיגהש דע הזב וקפתסה
תונושלה לכו ,הפוקז המוקה תא ,"בקעי ןואג"ה תאו ףקותה תא ,("םינפ יד ירמגל ןרילראפ")
.10םכש תייריע שאר םע םינורחאה םימיב עריאש השעמה - הזל אורקל ןתינש

יהנו" לש תושילחב הלחתהה התיה םכשב לבא .םימייסמו םיליחתמש וא ,םיליחתמ אלש וא
ןאכל ןודל ולחה ,ךכו ךכ םייוסמ םוקממ ןכמ-רחאל וזמרשכ דימ ןכלו ,11"םיבגחכ וניניעב
םיעדוי םלוכש ,םשל תורבסהו ןאכל םימעט םע ךורא ףד ובתכש הזב ןינעה םייתסהו ,ןאכלו
.תוביסה ולא אלו בצמה הז אלש

!"םיבגחכ וניניעב יהנו" :אוה ךכל דיחיה עינמה

(ר"הציה - ימומרעה) "רעקניגולק"ל רשאכש ,רסומ ירפסב תאבומה תוקדטצהה העיגמ ןאכו
:הרותהמ שרופמ רתיה ול איבמ אוה יזא ,'ה ןוצר לע רובעל םדאה תא לישכהל ךרד םוש ןיא
- םימעפ שולש רבדב אטח רבכש תויה ,כ"או ,"רתיהכ ול תישענ . . הנשו רבע" 12ארמגב בותכ
. . . !"רתיהכ ול תישענ" אלא ,רוסיא הז ןיא ויבגלש תרמוא 'מגה ירה

לע רבודמ ןאכ ךא ;דודיח ירבדב םיחצנתמ הבישי-ירוחב ינששכ ,תוחצה ךרדב בוט הז לכ
.שפנ-חוקיפ לש ןינע

הריתי תולקב רבוע רבדה - "ףצפצמו הפ הצופ ןיא"ש ךכל ףסונש איה הרצה . . .ה
. . . !("קיטאלג")

.ראשנ הז ךכו קותשל וילע וויצ - הלימ רמול הסינ והשימ רשאכו

םימילעמ .(םכוסש ןמזה ינפל טפנ יחטש ורסמש) הז-לע םהב ופזנ ןוטגנישאוובש הדבועה תא
.לעופב םתגהנהו םתלועפ לע העפשה םוש הזל ןיאש כ"וכאעו ,רבדה םסרפתי אלש ידכ

אלטציאב תאז םישיבלמ דועו ,תונולשכ דועל םיננוכתמ התעו ,ל"נה ןולשכה ףסונ כ"חא דימו
!ריינה לע ונמתח ירהו - 13"םחני אלו רקשי אל לארשי חצנ" :םימש-תארי לש

דבלב תועש המכ םכסהה תא רפה דגנכש דצה ירה !?"ריינה לע ונמתח" תרמוא תאז המ
!?ותמיתח רחאל

. . . !14"דוע לכואו יתלכא" שוריפב רמוא אוה כ"פעאו

?םימתוח םה ימ םשב -

,ןלציל-אנמחר ,אוה ןכש הכישממ 15הנשמהש יפכו ,"הוצמ תררוג הוצמ" לש ןינע והז ,רומאכ
.תווצמה ךפיהב םג

עבות ינשה דצהש םושמ ,תתלו-תאשל המ לע ןיא רבכש הזכ בצמו דמעמל ורדרדתה התע .ו
.לכה תא שוריפב

- ןוטגנישאווב םידוהי-םניאהמ םמצעב תאז ועמשש ב"הראמ םימימת םידוהי - םיאבשכו . .
םירצמ לש החוכ תא ריבגמ הז יכ םיחטש ורסמתש םיצור םניא םיאקירמאה םג ירה :םינעוטו
חצנ" ירה :םה םינוע ,סרפב הכיפהמה ירחאל טרפבו ,תירבה תוצרא לש התובישח ןובשח לע
אל םידכנה רובע "םולש" חיטבהל ידכ ןכל - םולש ףודרל ךירצו ,"םחני אלו רקשי אל לארשי
. . . !תונובשח םושב םיבשחתמ

הצור ינניא . . .םידכנה דע דמעמ קיזחת וז ךרדש ,ןלציל-אנמחר ,יאוולה :איה תמאה ךא
םויא אלא ,הווהב בצמה דצמ קר אל !ארונו םויא אוה בצמו דמעמה המכ דע הפב תואטבל
ןינע תריסמב (ז"חאלש םימיבו םייתרחמ ,רחמ) דיתעב ת"ליה תושעל םיננוכתמש המ ארונו
.16"רפותו הצע וצוע" םייוקיש ר"היו ,ת"ליה ,יעיברו ישילש ,ינש ,דחא

אל הליחתב :םכשב כ"כ ךמצע תכביס עודמ ותוא םילאושו ,טלוב ערואמ שחרתמ רשאכ .ז
שאר) והשימשכ כ"חאו ,תאז עונמל ידכ אבצ ישנא ודימעהו םש בשייתהל ידוהי ףאל וחינה
ליחתמ ךניאש וא :ךל ורמא הליחתכל ירה . . . !ינשה הצקל וכלה יזא ינולפ רבד רמא (ריעה
?ףוסה דע םייסמו ליחתמ התאש וא ללכ

ואצי כ"מחאלו ,ב"ויכו םילימ 'ד וא םילימ ינש ,לימ ךלהמ ןמז ,ארמימכ עגר וניתמה יזא
ריבסהל וקקזוה לעופלו ,תוחפה-לכל םיקתוש ויהש יאוולה . . . !ארקיעמ הלועפה תא ולטיבו
.תמא םניאש םיעדוי םלוכש ,"אלולטאו אכוח" לש םינוש םימעטב תאז

חותפ םוקמב םייח אלא ,םוקי ןכ םיטילחמש המ םהבש תורגוסמ תומא 'דב םייח אל ירה
חסונב (י"א ינותעב) ינולפ םוקמב םושרל םיווצמ רשאכו ,(י"אב) םש הרוק המ םיעדוי םלוכו
ןינע םימשור ןכ םהיתונידמ לכ םע "םיבאז םיעבש"ה אקוד יזא ,(תואיצמהמ ירקש) םייוסמ
(ריעה שאר) ומצע אוה אפוג םכשב :וזמ הריתיו ,(םכשב הרקש תמאה) תואיצמב אוהש יפכ הז
תוחפה-לכלש התיה הוקתהו ,(תיתימאה םתנווכ) םירבדה שוריפ תא דימ וריבסה ותיב ינבו
,םכרדב האלה ךישמהלמ םתוא בכעי טלוב כ"כ רבד

!ת"ליה ןלציל-אנמחר ,ןוויכ ותואב ךליל םיכישממ םה תאז-לכבו

ולצינ ותואש ןינעה רשא הלואגה-לעב לצא וניארש םשכש ןוצר יהי :בוטב םימייסמו .ח
הארש תורמלו ,(ק"הא תקדצ ןינע) רסאמל וסינכהל ידכ - הרותה דגנ וכלהש - וילע םינישלמה
ונשי הרואכל ירה ,ןכ-םא ,(םינושה םימעטה ראש ןיב) וז הנשלה ללגב רסאמב והובישוהש
רסאמהמ אצישכ כ"פעא ,'וכ המילש הלשממ םע אל כ"וכאע 17"ןטק יוגב הרגתת לא"ד יוויצה
םיפסכה חולשמ איה ול הדמע רשא תוכזהש ,ותלואג לע עידוה ובש ןושארה ובתכמב דימ בתכ
תונמאנ אל וזש ןבומ אלימבו ,('יסורב המחלש 'יכרות ןוטלש תחת זא התיהש) לארשי ץראל
הב הנידמה ףקותב ףסותמ ז"יעש ןבומ םגו ,(י"אלו םירג הב הנידמל - "יטלעיול לבאד") הלופכ
.םירג

:וננינעל הרותב הארוהה יהוזו

ינימ לכב שבולמ אוהשכ ערה-רציה םהילא עיגמו ב"הראב םיררוגתמה םידוהי םתוא
םיקלח דוע לע רתוול י"אב םידוהיה לע לועפל ידכ םתעפשה תא לצנל םענכשמו ,תואלטציא
לארשי-ץראב םידוהיה לע ץוחלל םיצורו ןוטגנישאווב םיאצמנה "םיאנידמה" תעד תא קזחלו
,"םולש"ל רושק הזש םושמ לפקתהל

ץראה חתפת"ש םרוג הזש 18ךורע-ןחלושב רורב ןיד-קספ קספנו תויהש ,תעדל םהילע -
דגנכ דומעל אלא ,םהלש שפנ-חוקיפל עגונה ןינע הזש ןויכ ,הרירב םידוהיל ןיא יזא - "םהינפל
!("ןייז ילכב םהילע ןיאצוי")

,השארב דמועלו הלשממה ירשל ולא תויתואב תאז וריבסיו ושגיו הרותה ךרדב וכלי רשאכו
ר"ומדאש המ תמגודב הז ירה ,'יהתש הנידמ הזיאב הריבה-ריעב וא ןודנולב ,ןוטגנישאווב
,תורשפאה כ"חא ול הנתינ ז"יעו ,"יל הדמע שדוקה ץרא תוכז"ש 20ל"נה 19ובתכמב בתכ ןקזה
הלשממהמ הנגה בתכ לביק אוהש עודיכו) האלה םג תאז תושעל חכ-תניתנהו רושיאה ,ןוישרה
.(ב"ויכו דובכ יראותב ,םינינע המכב ול ועייסיש גרוברעטעפב

םתוא ויהי - 21"תפלחומ אהת אל"ו תיחצנ איהש הרותה ךרדב ךלנשכש ,ונל היהת ןכו
םירחא םיקוח םע תרחא הנידמב הנש 181 ינפל ןקזה-ר"ומדאל עריא הזש יפ-לע-ףא ;תואצות
."תפלחומ אהת אל תאזה הרותה" כ"פעא - םירחא םישנאו
(הגומ יתלב - ישפח םוגרתב מ"שת'ה ולסכ ט"י תחישמ םיעטק)

__________
,דל אשת (1

.ותלחתב ח"וא ז"הדאו ע"ושוט (2

.א"פס אינת הארו ב"ב הארו .דל ,די ילשמ (3

.ב"הראב בושחו ץופנ ןותע (4

.(ד"סוס ןמקל האר - רוהנ יגס וא) םש ךשמהל הנווכהו .ב"מ ב"פ תובא - הנשמה (5

.טי ,גל חלשיו (6

.גלק זמר חלשיו ש"לי ,ט"עפ ר"ב (7

.וכ-בכ .אכ א"הד (8

.זט ,גכ הרש ייח (9

שיבכב עריאש רורט עוגיפב הכימת (זאד) םכש תייריע שאר עיבה (מ"שת) ןושח שדוחב :ל"ומה תרעה (10
םיברעהמ םהילע ולעפוהש םיצחל ירחאל ,םלוא .לארשי ץראמ ושרגל תונוטלשה וטילחה ךכ תובקעבו ,ףוחה
.(הפוקת התואמ תונותיע יעטק פ"ע) םינושמו םינוש םירבסהב ,ושרגל אלש ולסכ ז"טב וטילחה םיאקירמאהו

.גל ,גי חלש (11

.נ"שו ,ופ אמוי (12

.טכ ,וט לאומש (13

.ט"יפוס ר"ב האר (14

.ב"מ ב"פ תובא (15

'יעשי (16

,גיק םיחספ האר (17

.ט"כשס ח"וא (18

.חצ ז"הדא ק"גא .ולסכ טי - "םוי םויה" (19

.(558 א"ח מ"שת "שדוק תוחיש") וז החיש תליחתב תודעוותהב אבומה (20

.ג"הס א"יפ םיכלמ 'לה .ט"פר ת"הוסי 'לה ם"במר הארו .םירקיע ג"ימ 'טה רקיע (21


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

בשיו 'פ ק"שע דע - חלשיו 'פ ק"שמ "מ"שת ןמוי"מ א"י קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע
םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב

בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמ
"ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל

ק"כ לש ויתוחיש ןכותמ תורצק תודוקנ תואבומ ןמויה ךותב :יעדומל תאזו
המצע החישב ןייעל שי םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ישפח םוגרתב ש"דא

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,תויטרפ תומישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

לע דבוע יוג הסינכב האר תבש תלבקל לודגה לאזל ש"דא ק"כ סנכנשכ :חלשיו ק"ש ליל
.סנכנ כ"חאו ,'ימתב המ ןמז םשל ש"דא ק"כ טיבהו ,בזרמ

םייקתת 1:30 העשבש ש"דא ק"כ עידוה הליפתה םדוק רקובב :ולסכ י"ח ,חלשיו ק"ש םוי
.תודעוותה

ןמז ,ולסכ ט"י ברע - וז תבשבש דחוימה יוליעה לע ש"דא ק"כ רביד 'א החישב :תודעוותה
.ולסכ ט"י םע רשקב תובוט תוטלחה תלבקל םיאתמה

ק"כ לחה החישה םויסבו ,הכונחו ולסכ ט"י םע המצע דצמ וז תבשד רשקה ד"ע - 'ב החיש
."ךמע ביטיא בטיה תרמא התאו" ןוגינה תא ןגנל ש"דא

ךב" ןוגינה ןגנל ש"דא ק"כ הרוה המויסבו ,'א םויב ולסכ ט"י תועיבקמ הארוהה - 'ד החיש
."'וג וחטב

."'וכ אברד 'ימופב אלגרמ" ה"ד (החיש ןיעכ) רמאמ ש"דא ק"כ רמא כ"חא

תורעה לעו ,גל) ונתשרפב י"שרפ לע תוישוק 'סמ ש"דא ק"כ השקה התליחתב - 'ה החיש
.אציו פ"שד תודעוותהב וילע רבודש י"שרפ ראבל םייס כ"חאו ,רהזה לע ר"ומאא

כ"כ תובר םינש תולגה תוכירא אוהו אמרג ןמזהש ןינע ונשי :ש"דא ק"כ רמא םירבדה ךשמהב
לע םשפנ תא ורסמש םיבר םידוהי ויה תורודה לכ ךשמבש טרפבו ,רואיבו רבסה םוש אלל
ךשוח רשא ,ארונו םויא בצמב םיאצמנו תולגה תכשמנ ןיידע הז לכ ירחאלו ,לעופב םשה שודיק
םיקוקז אל תודיסחה תטישלש ףא ,ןכלו !תוינחורב ןהו תוימשגב ןה לפוכמו לופכ אוה תולגה
יזא ,תועש תינעת רוזגל שי בצמה תרמוח תאפמש וטילחה םינברהש ןויכ ,כ"פעא ,'וכו תוינעתל
ארמה קספכ וגהני םוקמ לכ אלא ,'וכ יוויצ וא הדוקפ הז ןיאו .וז האירקל ףרטצהל שי
,ותורמ תחת ןאכ םירד םניאש ולא םג יזא םוצל שיש ארתאד ארמה קספ ןאכש תויהו ,ארתאד
םג ךייש הז ןינע יזא - ותורמל ןותנ ינאש םושמ יתגהנה יהוזו ילא םיכייש םהש ןויכ ירה
- הקדצה תניתנבו הליפתב הנווכב הפסוה לע ףסונ - הז םויבש עיצמ יננה כ"ומכו .םהילא
.ט"סו ב"כ ,'כ :םילהת יקרפ 'ג ורמאי

עישוי םיקלא יכ" ט"ס קרפד םינורחאה םיקוספה לע ןוגינה תא ןגנל ש"דא ק"כ הרוה כ"חא
.תינעתה יטרפ תודוא ארתאד ארמה זירכי החנמ תלפת רחאלש ןכו ,"'וג ןויצ

.רהזה לע ר"ומאא תורעהבו י"שרפב רואיבה ךשמה - 'ז - 'ו תוחיש

.ךרעל 4:30 העשב המייתסה תודעוותהה

םיבר םיחרוא .תודעוותה לש הריוא תשגרומ 770-ל הסינכב רבכ :ולסכ ט"י הלואגה גח ,'א םוי
רתוי ,שממ םוקמ ספא דע אלמ לודגה לאזה ,ךמע םתסו םיבושח םידוהי ,םינבר ,םיעיגמ
.תודיסחל הנשה שאר - ולסכ ט"י לש תדחוימה הריואה תא ששמלו שיגרהל ןתינו ,ירשתמ

הז ןוילגב אבומ וז החישמ דבכנ קלח) ק"האב בצמה לע תוכיראב ש"דא ק"כ רביד 'ג החישב
.("חצניו - תמחלמ םוחליו" רודמב

ג"כ ,'ה םויל ועבקש תועש תינעתה תודוא הרצק החיש ש"דא ק"כ רמא רמאמה תרימא ינפל
שגנשכ .הזבש םיטרפה לכ לע התע זירכהל ארתאד ארמל ש"דא ק"כ עיצה כ"חאו .ולסכ
ול רמא א"דמה עיגהשכ ."וחטב ךב" ןגנל לחהו ש"דא ק"כ ךייח ,אצי א"דמהש רמאו ג"לירה
ול 'יהי זא יכ תיעיברמ רתוי ול ונתי אלש (ךויחב) ש"דא ק"כ ףיסוהו "םייחל" רמול ש"דא ק"כ
.'קה ויפכ אחמו "וחטב ךב" בוש ןגנל ש"דא ק"כ לחה ד"ספה ירחא .קוספל רוסא

ישפח םוגרתב םירבדהמ קלח ןלהל ,כ"וכ םע תוחישה ןיב ש"דא ק"כ רביד תודעוותהה תעב
:תידיאמ

.הכרבו הצע שקבמ רבחמהש רמאו ,ימלשוריה לע ל"יש רפס ש"דא ק"כל איבה גרעבשרה 'רה
תעשב תאז ארקאו ילצא ז"א וריאשת ילוא :רמא כ"חאו ,ןהכ ךנה ירה :ש"דא ק"כ ול רמאו
רמאו !ןהכל ךייש (הכרבה) הז לבא :ש"דא ק"כ ףיסוהו .הרזחב םכל חלשא כ"חאו ,החונמ
ירה :ש"דא ק"כ רמאו ?לודג ןהכ תויהל לוכי דחא לכ ןכ-םאש םעפ הרמא ילש תינברה :ל"נה
כ"חאו ."וניתפש םירפ המלשנו" לודג ןהכה תדובע לע רמוא ידוהי לכ - "ןתנקת יהוז ןתלקלק"
ז"הדא ש"מכו ,"םיגיעלמה ינפמ שובי לא"ד ןפואב תויהל הכירצ הגהנהה :ש"דא ק"כ רמא
'יה הזו ה"בקה םעמ התיה הלואגהש ,זוביזעממ ךורב 'רו בושטידראבמ צ"יול 'רל ובתכמב
םניב םיבר םייוגשכ :ש"דא ק"כ ול רמא ךשמהב .תאז ואר םייוג וליפאש ,'תי ומש שודיק
הז םאו ,לארשי ינב לע ותוא םיאיצומ םה ,םסעכ תא איצוהל ימ לע םישפחמו םמצע ןיבל
.לארשי ינבל (רעצ) טעמ ךוסחי הז ירה םולש לש ןפואב םייתסי

,"תאטח םימואל דסח"ה לע םיכמוסש אוה םויכ בצמה :ש"דא ק"כ רמא גנורפשריה 'רהל
המ לע םותחל םילוכיו !טלחומ הז ירה ("תאטח" הזש) ךכ איה הכלההו תויהש יתרמאו
לוכי וניא "ושע" יזא ךכ איה הכלההש תויה ךא ,ולבקיש תוטלחהה לכ לבקלו ומתחיש
.התונשל

רבידש הממ ד"ר ןלהל ,תודיחיל םישנא ש"דא ק"כ לביק ברעה :ולסכ הלואגה גח ,'ב םוי
:(העומשה פ"ע) כ"וכ םע

תאו תולפהה קוח לש ושוריפ המ (תרושקתה ךרד) םעל ריבסהל ךירצש ש"דא ק"כ רמא 'אל
תפיסא ךכ לע ושעי :ש"דא ק"כ רמאו ,הזל ועמשי אל כ"פעאש רמא ל"נה .'וכ הזבש ןורסחה
.'וכ תושעל המ וטילחיו םינבר

רבדו "תודיחי"ל סנכנ (תידוהי חורב) תויצטידמ ינינעב קסועה הקירפא םורדמ ידוהי רוספורפ
:ישפוח םוגרתב םירבדהמ קלח ןלהל ,תילגנאב ש"דא ק"כ ומע

הדימעהש ששוח יננה :ש"דא ק"כ .דומעל ףידעמ ינא :רוספורפ .השקבב בש :ש"דא ק"כ
ש"דא ק"כל רוספורפה ןתנ ןאכ) הקירפא םורדב שחרתמה לע ךלש חווידב רצקל ךל םורגת
.(הקירפא .דב ולש תוליעפה לע חוויד

:רוספורפ ?םש תידוהיה הליהקל הקירפא .דב שטיוואבויל תעונת ןיב םיסחיה ךיא :ש"דא ק"כ
.םיכוכיח דואמ טעמ ,דואמ םיבוט םיסחי

םיימעפ םש יתרבעה ךא ,שממ אל :רוספורפ ?י"אב םג םירשק ךל שי םאה :ש"דא ק"כ . .
תילגנא ירבוד םישנא םיבהוא םילארשיה :ש"דא ק"כ .ןותיעב הבתכ ןכו ,וידרב םירודיש
.תילגנא םירבדמ םניא םהש תורמל

נ"פהב טיבה .ומייקתי תוכרבה לכש וכריבו וב טיבה ,ל"נה איבהש נ"פה תא לטנ ש"דא ק"כ
ינא . . בותכל אלש ורמא יכ :רוספורפ ?.מ .ד לע חוויד הפ ןיא המל :לאש כ"חא ,םעפה דוע
שקיבש וניבא בקעי לע רופיסה ול רפיס] :ש"דא ק"כ . . .תוכרב ידמ רתוי יתשקיב אלש הוקמ
'יפא םירחא םישנא לע עיפשישו ומייקתי תוכרבה לכש וכריבו ,[רתוי דוע לביקו תוכרב הברה
. . . םירטאיכיספ לע

וישכע הז תא ךל ןתא יזא - "טלעג הכונח" וב תתל םיגהונו ,ברקתמ הכונחו תויה :ש"דא ק"כ
.[ותשאל דחא רלודו רוספורפל דחא רלוד ש"דא ק"כ ןתנו]

ח"וד לע הנעמבו ,"ק"הלב תוחיש תצפהל דעו" (קמעה לדגמב) ק"האב לועפל לחה המ ןמז ינפל
:ש"דא ק"כ הנע םתלועפמ

תוציחנה - וצלחה 'טנוק ןייעו - הזב םיקסעתמה ראש םע יעבדכ תורבדתהב ז"כ יאדוב (1
.'וכ ןימזהל תבותכהו רבכ ל"והש המ המישר ףרצל יאדכ ילוא .ז"יע החלצההו

.צ"הע ריכזא .וכרדל ךלה בקעיו תפוקת תליחתב - ותעב רבדו ח"תו 'תנ (2

ידרשמב קזנ ול ומרגש 'אל .תודיחיל םישנא ש"דא ק"כ לביק ברעה םג :ולסכ א"כ ,'ג םוי
הזו עובשה תשרפ לע ןינע הזיא (עובש לכב) סיפדי אבהלו ןאכמש ש"דא ק"כ רמא ןותיעה
ולסכ ט"י רחאלו ,ולסכ ט"י דע 'יה ('וכו קזנה) ל"נהכש ש"דא ק"כ רמא כ"חא .ול רוזעי
."ישפנ םולשב הדפ" ליחתמ

עגונב ןיקסר דוד 'ר זירכה התליחת םדוק הלפתל ש"דא ק"כ סנכנש ירחא :ולסכ ב"כ ,'ד םוי
רמולו הפב הרימא י"ע תינעתה תא ע"ע לבקל דחא לכ לעש תרחמל העבקנש תועש תינעתל
רחא העש יצח דע רחמ תונעתהל ילע לבקמ ינירה :ינשה "ןוצר יהי"ה ירחא ע"ומש תלפתב
.תוצח

תועדומ ולתנ 770-בו ,ש"דא ק"כ תארוה פ"ע תועשל תינעת העבקנ םויה :ולסכ ג"כ ,'ה םוי
םילהת יקרפ רמולו הז םויב תועשל תינעת םוצל םיארוקה םלועה יבחרמ םינבר ידעו לש תובר
.(ט"סו ב"כ ,'כ)

"תולהת ףסוי" םילהתה רפסב 'קה ודיב זחוא אוהשכ ש"דא ק"כ סנכנ הרותה תאירקל
לעו ןזחה לע הברה טיבהו ,יניצר דואמ 'קה וינפ עבמ 'יה הרותה תאירק תעב .(א"דיחהל)
.(10:30 הרוהש) ןועשה לע לכתסה םג ,להקה

םגו ימויה םילהתה תא רוביצה םע דחי רמאו םילהתה ירחא דע ש"דא ק"כ ראשנ ליגרכ אלש
.ל"נה םיקרפה 'ג תא

תדחוימ דואמ התיה הריואהו ,בר להקב 770-ב לודגה לאזה אלמתה החנמ תלפת תארקל
.תיניצרו

.החנמ תלפתל ש"דא ק"כ סנכנ 12:30 העשב

ק"כו ריכזמה וברק דימו (הרקמ לכל וניכהש) לוקמרה לע ש"דא ק"כ טיבה הלפתה םויסב
תוקד 'סמ אלא םלוכ תא בכעי אל ןכל תועש תינעת םויהו תויהש רמאו החישב חתפ ש"דא
תרהט לע ךוניח ונייה ,רוהט ןמש ל"צש הכונחמ הארוהה לע רבידו ,ןוצר תע הזש ןויכמ
ש"דא ק"כ רמאו .ץראה תומילש לע ןכו ,םינוויתמ ברעל אלש םעה תומילש לע ןכו ,שדוקה
תשרפ לע רביד ןכו .תודיסחו הלגנב הדיקשו הדמתהב הפסוה 'יהתש ,תינעת לכב רקיעהש
.ךרעל 1:15 העשב החישה םויס .עובשה

,הלעמל לאזב ברעב שש העשב תיברע ללפתה (הארנכ) ןכלו םויה לכ םצ ומצע ש"דא ק"כ
.ותיבל ךלה כ"חאו

אבה ןוילגב ה"יא ןמויה ךשמה

ןעמ ביוא" :תודיחיב 'אל ש"דא ק"כ רמא (מ"שת) ולסכ ט"יל םיכומסה םימיה 'אב
"!ןעסאג יד ןיא טצנאטעג ןעמ טלאוו ,זיא חישמ טנעאנ יוו טסואוועג טלאוו
[!תובוחרב םידקור ויה ,בורק חישמש המכ םיעדוי ויה וליא =]


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


"!ןיילא תוהמו תומצע זיא סאד"

,םידחוימו םירידנ (םינטקומ) םימוליצ 'ב הזב ונאבה תודיסחל הנשה שאר לגרל
- ת"יש'ה פ"שחא תחיש לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ
םידיסחל יבר ןיבש דחוימהו ימצעה רשקהו יבר לש ותוהמ לע אלפנ עטק

האצוהבו .ךליאו 510 'ע ב"ח ש"וקלב תוהגהה לכ ירחאל הספדנ החישה)
(ךליאו 21 'ע י"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה
:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

סעפע ןבאה ןעמ ףראד תודיחי ףיוא ןרעפטנע ףיוא זא עודי ךאד זיא סע :ןגערפ ךאד ןעמ ןעק
יעצמאה ר"ומדא ק"כמ רופיסה עודיכו ,תוחפה לכל תוקדבש תוקד ןיא ,םעד וצ תוכייש א
זיא רע דלאביוו ןיד אמלעב ימשג ףוג א ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו רעירפ אמלשב זיא ,1הזב
רפוסמכו ,תוקדבש תוקדב םינפ לכ לע תוכייש זיא ףוג א ןיא שבולמ ןעוועג טראפ ךאד
יוו זיא ,טינ תוכייש ןייק םעד וצ טאה רע זא רעטציא רעבא .יעצמאה ר"ומדא ק"כ ד"ע
?םינינע עניוזא ףיוא ןרעפטנע רע ןעק

,ן'יבר א ייב ןטעב ללכב ךייש זיא סאוו :ןישקמ שיד ,המדקהב - זיא םעד ףיוא ץורית רעד
?עצוממ א ןופ ןינע ןא ךאד זיא סע

יד ןופ - חלושמ א רענייא - .םימש תארי ינינעל עגונב עבלעז סאד ןגערפ ערעדנא
םיימשג םינינע ןגעוו ןוידפ א ןבעגרעביא ןטעב םיא טגעלפ ןעמ זא - םיחלושמ עקיטנייה
זא קיד'הנעט ,ןעמענ טינ רע טגעלפ םיינחור םינינע ףיוא ןוידפ א רעבא ,ןעמענ רע טגעלפ
תארימ ץוח םימש ידיב לכה 2רמאמכ ,טינ ךיוא ןיילא רעטשרעביוא רעד וליפא ןעק סאד
- .םימש

סאוו ראנ טינ ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי יוו םשכ .יוזא טינ רעבא זיא תמא רעד
יד ךיוא זיא יוזא ,שממ דח עקאט ראנ ,ה"בוקב אתיירואו אתיירואב םירשקתמ לארשי
טרעוו סע ראנ ,ךיז ןקינייאראפ סאוו ןכאז ייווצ יוו טינ ,ן'יבר ןטימ םידיסח ןופ תורשקתה
אלימב .רבחמה עצוממ א ראנ קיספמה עצוממ ןייק טינ זיא יבר רעד ןוא .שממ דח אלוכ
.ךאז ןייא ןטשרעביוא םעד טימ ן'יבר םעד טימ רע ,דיסח א ייב ךאד זיא

,שגרה א זיא סע ראנ ,תודיסח ןיא שרופמ ןדייר יוזא ךיז לאז סע ןעזעג טינ באה ךיא -
'אה ההגהב :ל"ומה תרעה] ,טינ רעוו ןוא ןייז שיגרמ לאז ןייז שיגרמ ליוו סע רעוו אלימב
ןראפש טינ ךיז ךיא ליוו [:בתכו ,"ןייז שיגרמ טינ לאז" תוביתה תא ש"דא ק"כ ןאכ קחמ
- .ול רשא ול יהי ,םע טימ

תומצע זיא סאד זא דלאביוו ,עצוממ א ןגעוו אישוק א ןגערפ וצ ךייש טינ ךאד זיא אלימב
.ףוג א ןיא טלעטשעגניירא ךיז טאה רע יוו ,ןיילא תוהמו

ךאלמ וליפא זיא תוחילשה תעב יוו רעדא 4י"בשר אד ןודאה ינפ ןאמ 3רהזה רמאמ ד"עו
.6בשע יתתנו טגאזעג טאה וניבר השמ יוו רעדא 5'יוה םשב ארקנ

םוראוו ,המודכו הטמ ןופ םינינע ףיוא רע טרעפטנע יוו ןגערפ וצ ךייש טינ ךיוא זיא יוזא ןוא
רע טאה ראפרעד סאוו .םידיסח טימ ן'יבר ןופ דנובראפ רעקיד'תוימצע ןא ךאד זיא סע
.ךירצ ינא ינבל ,ןעניפעג טינ ךיז לעוו ךיא ואוו טגאזעג ךיוא ךאד

__________
טעש ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .(712 דומע ב"ח םיסרטנוק - םירמאמה רפס) ד"מל סרטנוקב ספדנ (1
.ךליאו

,גל תוכרב (2

,חל ב"ח (3

,אתיירואד הלגנב םג הז ןיעכ שרופמ לבא 'וכו 'וכו ןכתיה :לודג שערבו ,ז"ע ןישקמ הלגנ ילעב יתיאר (4
.ןירסיקד אשרדמ אתשינכב רזעל 'רב קחצי 'ר אד ושדק לכיהב 'יוהו :ג"ה ג"פ םירוכב ימלשוריב אוהו

.הכ ס"וס ק"הגא (5

ארקיו הרות יטוקל האר (6


:שדוקה ןושלל םוגרתב םולצתהמ עטק ןלהל

אתיירואב ןירשקתמ לארשיש קר אל ,ונייה ,"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא לארשי"ש םשכ
םירבד ינשכ הניאש ,יברל םידיסח ןיב תורשקתהה םג ךכ ,שממ "דח" אלא ,ה"בוקב אתיירואו
עצוממ" םא יכ "קיספמ עצוממ" וניא יברהו .שממ "דח אלוכ" םישענ אלא ,םידחאתמה
.דח אלוכ - ה"בקהו יברהו אוה ,דיסח לצא ,אלימבו ."רבחמ

הצורש ימ ,אלימבו ,"שגרה" והז אלא ,תודיסחה תרותב שוריפב ךכ רמאיש יתיאר אל -
- .ול רשא ול יהי ,ומע חכוותהל הצור יניא - אלש ימו ,שיגרי - ךכ שיגרהל

דימעהש יפכ ,ומצעב תוהמו תומצע והזש רחאמ - "עצוממ" תודוא אישוקל םוקמ ןיא אלימבו
.ףוגב ("טלעטשעגניירא ךיז טאה רע יוו") ומצע

ארקנ תוחילשה תעבש וניצמש יפכ וא ,"י"בשר אד 'יוה ןודאה ינפ ןאמ" רהזה רמאמ ד"עו
."בשע יתתנו" :וניבר השמ רמאש יפכ וא ,'יוה םשב ךאלמ וליפא


ז"הדא לש השדחה ותמשנ
חישמ ידי לעש תויולג ץוביקו

םוליצ הזב אבומ ,ןקזה ר"ומדא ק"כד הלואגה גח - ולסכ ט"י ריהבה םוי לגרל
עטק לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ (ןטקומ) דחוימו רידנ
(ךליאו ו 'ע אי ןוילג) ד"בח ןואטבב ספדנש ו"טשת'ה ש"החד 'ב םוי תחישמ
חישמ ידי לעש תויולג ץוביקל רשקהו ןקזה ר"ומדא לש השדחה המשנה ןינעב

ןבור ןה תומשנה ונרודבש הדוקנה תא אקוד שיגדה חינמה רשא ןייצל ןיינעמ
הקיחמ וק ריבעה א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ וליאו ,תושדח ןניא ןלוככ
'יה ןקזה ונבר רשא רופיסה עודי :ק"יתכב ףיסוהו "ןנשיש העשבו" םילימה לע
חישמ ידי לעש תויולג ץוביקל ןמיס הז ירה ,תושדח תומשנו השדח המשנ
(ל"ומה .הזבש תועמשמה יוניש ןבומו)
"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish