ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,תוקיטילופו "םיצנוק" םושמ עדוי ינניא
ארק אנא" - םינרבקו םינדפס םושמו
!"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" :"שירדק

*

יחיו 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= מדש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ז"משת'ה יחיו פ"ש תחישמ / ?ןויסנ והמ

ק"הלב ןושאר םוסרפ - הלואגה ןמז
הלואגה רואב עובשה תשרפ / !"שירדק ארק אנא" ,תוקיטילופו "םיצנוק" םושמ עדוי ינניא

חישמ לש תוצוצינ
הלואג ינינעב םירצק םימגתפ / דפסהו 'יכבל םוקמ ןיא תולגה ןמז ףוסב םיאצמנשכ

ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא
ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ שדוק תורגא טקל

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
תבט ז"י דע תבט ד"ימ - "מ"שת ןמוי" ךותמ ד"י קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ונתשרפב י"שר רואיבב םיחינמה תולאשל יברה הנעממ םוליצ / ?ימל תורשעמו תומורת

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


?ןויסנ והמ

,ירמוחהו ימשגה ז"הועב םג ללכ תואיצמ ול ןיא - ןויסנהד ערואמה
,ירה ,ןכש ןויכמו * דבלב ןוימד לש ןינע םא יכ ,"תופילקה םלוע"
* תלעות לכ אלל ,אלימבו ,שממ וב ןיאש רבדב אוה ויתודוא רובידה
תא לבלבמ ,תואיצמל ובישחמו ויתודוא רבדמש ז"יע - הברדאו
* 'וכ ולש ר"הציהו ומצע

הגומ - ז"משת'ה יחיו פ"ש תוחישמ

ק"כ ירבדכ ,םינינעה לכ רבכ ומלשנש ירחאל ,םינורחאה תולגה ימיב ונא םיאצמנש ןויכמ
ודמע" ,דימו ףכיתו ,"םירותפכה תא חצחצל" םא יכ ונל ראשנ אלש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ
,ונקדצ חישמ ינפ לבקל 1"םכלוכ ןכה

- "םירותפכה חוצחצ"ב םג וקסע םהבש םינש תוירישע המכ ורבע התע דעו זאמש טרפבו -

תניחבב ,תודהי ינינעב בוכיעו העינמ לש ןינע הזיא שגופ ידוהי רשאכש רמול חרכהב ,ירה
(םג) "הסנ" ,2"םהרבא תא הסנ םיקלאה" ד"ע ,ןויסנ לש ןינע אלא הז ןיא - "ול המכחתנ הבה"
ד"ע ,'ינפלש תומילשה יבגל המרה - יוליעה תילכתל אובי ז"יעש ידכ ונייה ,המרהו סנ ןושלמ
.(3תודיסח ישורדב הכוראב ראובמכ) עבטו סנד קוליחה

,4תונויסנה ינפל וליפא - וניבא םהרבא לש ותלעמ הלדג המכ דע טושפ םגו ןבומ :רמולכ
העשתל דעו ,םידשכ רואד ןשבכד ןויסנ םכותב ,תונויסנ המכ ירחאל המכו-המכ-תחא-לעו
הצרש ןויכמ ,אלא ;וניבא םהרבא לש ותלעמו ותדובעב ןורסח םוש 'יה אל יאדובש ,תונויסנ
םג (המרהו סנ) והסינ - (סנ) ךורע ןיאל דעו ,רתוי דוע תילענ אגרדל ואשנלו ומירהל ה"בקה
.5ירישעה ןויסנב

:ד"ודנב ז"דעו

,תורודה לכ ךשמב י"נב ורבעש תונויסנה ןינע םג ללוכ ,םינינעה לכב הדובעה תומילש ירחאל
ויהש תונויסנה לכ ,(6"ליזא אפוג אשיר רתב" ,רשא ,רודה אישנ) ונרודבש ףסויל עגונב דחוימבו
לכ םע ,תומילשב םשמ ותאיציל דע ,תיאליע הרובגבו ףקותב םלוכב דמעש ,תיטייבוסה איסורב
,איהה הנידמב םג תכשמנ הלועפ - ללוכ) 'וכ וניאישנ וניתובר יבתכו ירפס םע דחיב ,ותיב ינב
ה"בקהש ,אלא ;'וכ המואמ רסח אלש יאדוב ירה - (הלא ונימיב םג ,'וכ תוריפ יריפו תוריפ
.7ףסונ ןויסנ איבמ ,ןכלו ,רתוי דוע הלענ ןפואב המרהו סנ לש ןינע 'יהיש הצור

סנ לועפל אלא וניא ונינע לכו ,ללכ תואיצמ וב ןיאש רבד י"ע אוה ןויסנהש - הזב הדוקנ דועו
םא יכ ,ללכ תואיצמ וב ןיאש תמאה הלגתמ ,זאש ,ללכ םילעפתמ אלש םיארמש ז"יע ,המרהו
:המרהו סנ לועפל

בכעתנ המל הבורק ךרדהש רחאמ יכו ,ישילשה םויב" :8שרדמב אתיא - ירישעה ןויסנל עגונב
,לודג רהנ םהינפל השענו ךלה ,(קחציו םהרבא) ונממ ולבק אלש (ןטש) הארש ןויכ ,םימי תשלש
העש התואב ,וראווצ דע םימה עיגה רהנה יצח דע עיגהש ןויכ . . םימה ךותל םהרבא דרי דימ
רהנה שביו ןיעמה תא ה"בקה רענ דימ ,'וכ ע"שבר וינפל רמא ,םימשל ויניע םהרבא הלת
."השביב ודמעו

ול התיה אל - "וראווצ דע םימה עיגה רהנה יצח"ב רבכ ,רשא ,"לודג רהנ"ה לכ ,רמולכ
,ןכלו ,דבלב ןוימד לש ןינע םא יכ ,ימשגה ז"הועב םג (אלא ,תוינחורב קר אל) ללכ תואיצמ
הלת"ו ,('ה יוויצ תא םייקל ידכ תכלל ךישממ אלא) הזמ לעפתמ וניאש הארה םהרבא רשאכ
ודמעו רהנה שבי" ,ללכ רהנ לש תואיצמ ןאכ ןיאש ,תמאה הלגתנ יזא - "םימשל ויניע םהרבא
.המרהו סנד ןינעה אלא וניא ,ונממ ראשנש המ לכ - הברדאו ,"השביב

,ןכלו ,9"תופילקה םלוע" ,ירמוחהו ימשגה ז"הועב םג ללכ תואיצמ ןויסנל ןיאש - ד"ודנב ז"דעו
המ לכו ,ללכ תואיצמ ןאכ ןיאש לכ ןיעל יולג ןפואב הלגתנ יזא ,"םימשל ויניע . . הלת" רשאכ
י"ע ,הצוח תונייעמה תצפהב רתוי דוע ףסותי ז"יעש - המרהו סנד ןינעה אלא וניא ,ראשנש
,'וכ וניאישנ וניתובר יבתכ תספדהו רואל האצוהב הפסוהה

ןימכ ןומחד ןמז דע ןמת ןמ ןולע אל"ש ,"חצנ ןדיד" הזרכהל עגונב (10א"קמב) שרדמה ןושלבו
םדוקה בצמה ךפיה) טקש זאש ,(ער חורד תואיצמה לוטיבל ןמיס) "אימ יפא לע אמדד אדרח
ףסותינ ז"יעש ,ונייה ,י"נב ותש ונממש שרדמבש בוטה רהנהו ןייעמה ("אימב איבוברע ומח"ד
,רהנה קר אל) תונייעמה תצפהל דע ,ןייעמהמ רהנה תוטשפתה ףקותב זוע רתיבו תאש רתיב
.הצוח (ומצע ןייעמה םג אלא

עגונב אלו ,המרההו סנה ןינעל עגונב קרו ךא תויהל הכירצ השגדהה לכש תוטשפב ןבומ ז"פע
:ןויסנהד ערואמה םצעל

רבדב אוה ויתודוא רובידה ,ירה ,ןכש ןויכמו ,רומאכ ,ללכ תואיצמ ול ןיא - ןויסנהד ערואמה
ובישחמו ויתודוא רבדמש ז"יע - הברדאו ,תלעות לכ אלל ,אלימבו ,שממ וב ןיאש
.'וכ ולש ר"הציהו ומצע תא לבלבמ ,11תואיצמל

,רומאכ ,ןויסנהד תילכתהו הנווכה ,תיתימאה תואיצמה אוה אוה - המרההו סנה ןינע ,ךדיאלו
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב רתוי דוע ףסותי ז"יעש

יתווצמ יתרמשמ רומשי"ד ןינעב תויהל ךירצ 'וכ תובהלתההו תויחה לכש - תוטושפ תויתואבו
,אטישפו) תודיסחה יבתכו ירפס דומילמ לחה ,12(וניבא םהרבאב ש"מכ) "יתורותו יתוקוח
סרטנוק ,שדח רפס רואל אצוי רשאכש ונייה ,(13"ודיב ודומלת" - הרותד הלגנ דומיל תמדקהב
םידמולש המכו המכ םנשיש ךכב קפתסהל ןיאש - השגדהבו ,ודמלל א"ואכ ךירצ ,'וכ רמאמ וא
ספדנ יליבשב ד"ודנבו ,15"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא 14לכ" אלא ,הז ןינע
!הז רמאמ וא סרטנוק ,רפס

__________
.טער שיר ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק-תורגא ,זצש ב"ח םיסרטנוק מ"הס (1

,בכ אריו (2

צ"צהל צ"מהסב ורואיבו הז ה"ד .ורואיבו וכלת םכיקלא ירחא ה"ד (ךליאו ב ,טי) האר ת"וקל האר (3
ו"לשת ךיאריל תתנ ה"ד .(ךליאו 94 'ע) ח"שת הסנמ יכ ה"ד .(ךליאו הק ע"ס) ת"רפ ךיאריל תתנ ה"ד .ופוסב
.נ"שו .(ךליאו הפק טקולמ מ"הס)

האמ 'ינבשוח ,ילוקב םהרבא עמש רשא בקע ,וכ תודלות) רמאנש" ,םשה תא ריכה םינש שלש ןבד (4
.ג"ה א"פ ז"ע 'לה ם"במר הארו .(א"עס ,בל םירדנ) "ןירתו ןיעבשו

ושרפתנש ולא םג ,ז"נפלש תונויסנל עגונב אלו ,ירישעה ןויסנל עגונב קר שרפתנ "הסנ" ןושלהש ,ריעהל (5
ורמאי אלש" ,ז"נפלש תונויסנב תושממ לעפש דעו ,המרההו סנה ןינע (תומילשו) רקיע 'יה ובש ןויכמ ,בותכב
.(ךליאו 73 כ"ח ש"וקלב הכוראב ראבתנ ,בכ אריו י"שרפ) "שממ םהב 'יה אל תונושארה

,המ הטוס הארו ,אמ ןיבוריע (6

רפסו הרות ישמוח השמח אלא םהל ןתינ אל לארשי ואטח ילמלא" ,בכ םירדנ) ל"זראממ םג ריעהל (7
,גכ תוכמ) ל"זח ירבדכ ,הרותב רתוי ףסותי ז"יעש ידכ אלא וניא יוצר-יתלבה ןינעהש ,ונייה ,"דבלב עשוהי
."תווצמו הרות םהל הברה ךכיפל לארשי תא תוכזל ה"בקה הצר" (ב"ער

.בכ אריו אמוחנת (8

.(ד"פס ב"מש ח"עמ) ו"פ אינת (9

,ד"כפ ר"קיו (10

םלוע יאב לכ ןיסנכתמ םא" (נ"שו .די ,ט"לפ ר"ב) ל"זח ןושלכ ,תואיצמל ותושעל לוכי וניאש אטישפד (11
."'וכ שותי אורבל

,וכ תודלות (12

הרותבש תולגנה 'יחבב דמלש דומילה" י"עש ,בכ ש"הש ת"וקל הארו .נ"שו םיחספ - ל"זח ןושל (13
דומילל עגונב םג ןבומ הזמו ,(ע"גב) "הרותה תוימינפ גישהל לכוי ודי לעו ובש שובל 'יחב השענ הזמ (ז"הועב)
.אפוג ז"הועב תוימינפהו הלגנה

.הנשמב - א ,זל ןירדהנס (14

."םלועה ארבנ יליבשב רמול לוכי דחאו דחא לכ" - (ג"ה ב"יפ ןירדהנס 'לה) ם"במרב ימויה רועישמ ריעהל (15

ידכ ,"'וכ רמול לוכי" אלא ,ארמגבכ "'וכ רמול בייח" אל - "'וכ רמול לוכי" ןושלה קויד רואיבב רמול שיו
ורמאת אמש :ךישממ דימו ףכיתו ,(ה"פר הבושת 'לה ם"במר) "'וכ הנותנ (תלוכי) תושר"ד ןינעה תא שיגדהל
.'וכ רמאנ רבכ (לוכיש ףא) 'וכ ונל המ


הלואגה ןמז


"םיצנוק" םושמ עדוי ינניא
!"שירדק ארק אנא" - תוקיטילופו

*תיטרפ המישר פ"ע ,"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - ק"הלב ןושאר םוסרפ

(ונתשרפ שיר) "בקעי יחיו"

אוה ףא םייחב וערז המ"ש ןויכ - עודמ הריבסמו ,"תמ אל וניבא בקעי"ש 1תרמוא ארמגה
."םייחב

,"םייחב וערז"ב קספה הב 'יהש םוקמב הדוקנו ןמזב הדוקנ ףא ןיא תורודה לכ ךשמב
!'יהת אל 'יה ,ןלציל אנמחר - יח וניא בקעי יזאש ,ןלציל-אנמחר

"וערז"ש ,"םייחב וערז"ש יתמ איה "םייחב אוה"ש ךכל הדיחיה החכוההש תרמוא הרותה
.בקעי לש וערז םלוכ םהש ,ףטו םישנ םישנא - ידוהי לכל הנווכה

איינדפס ודפס" ירה ,"תמ אל וניבא בקעי"ש רמול לוכי התא דציכ :ידוהי םילאוש רשאכו . .
?םינינעה ראש לכ םע "אייטנח וטנחו

ןוא ןצנוק ענייק") תוקיטילופו "םיצנוק" םושמ עדוי ינניא !"שירדק ארק אנא" :אוה הנוע
.("קיטילאפ ענייק

םושו םינדפס םושמ עדוי ינניא :אוה הנוע ?ל"נה םינינעה לכ ויה ירה - םישקמש המ לעו
וערז המ" :הרותב בותכש המ קר עדוי ינא ,םילופלפ םוש אלל ,"שירדק ארק אנא" - םינרבק
."םייחב אוה ףא םייחב
(הגומ יתלב - א"שנת'ה תבט ב"י ,יחיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.י.נ ןילקורב "הרות ילהא שרדמה תיב ידימלת תצובק" ידי-לע ל"יש םימימתהמ המכ לש תיטרפ המישרמ (*
.א"שנת'ה

.225 א"ח א"שנת ש"הסב האר וז החישמ דוע

רודמב ,ס"שת'ה זומת 'גל "ךלמה יחי" לש תדחוימה האצוהב האר ,רודה אישנ תודוא "םייחב אוה" ןינעב
.םייחצנ םייח

ינא ארקמ . . איירבק ורבקו אייטנח וטנחו איינדפס ודפס ידכב יכו . . תמ אל וניבא בקעי" תינעת (1
קוחרמ ךעישומ יננה יכ לארשי תחת לאו םואנ בקעי ידבע ארית לע התאו (ד"וי 'ימרי) רמאנש ,שרוד
,"בקעי יחיו" :םש י"שרפב ןכו ."םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,וערזל אוה שיקמ ,םיבש ץראמ ךערז תאו
."םלועל אוה יח"


א"ואכ תקעצ רתויב הלודג
!?"יתמ דע" :לארשימ

ןויכמ ,ירה - תולג ינידו תויקלמ יניד תושפנ יניד ,הרותבש םישנועה ןינעל עגונב ,הנהו
לועפל ידכ ,הברדא אלא ,דבלב שנוע םשל שנוע הז ןיאש ,ןבומ ,"דסח תרות" איה הרותהש
.ןוקיתו הרפכ לש ןינע

"ןטק עגר"ל וליפא ,ו"ח ,לארשי תא רעצל ידכ הז ןיא - תולגה ןינע תוללכל עגונב ז"דעו
."לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו" ש"מכ ,רתוי לודג יוליעל וכזי ז"יעש ידכ ,הברדא אלא ,דבלב

אלש" - ("ונמצעב אצנש יאולו" י"נב תנעטל עגונב) םירצמ תולגל עגונב - ארמגה ןושלבו
םייק אל לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו ,םהב םייק םתוא ונעו םודבעו קידצ ותוא רמאי
:"םהב

ידכ וב יולתה לכ השעי ,תולגב רעטצמ ונבש האור באהשכ ,ירה ,הטמלד ןבו בא לצא וליפא
.'וכ וחבשב וניאש רבד וילע רמאי הז ללגבש ךכב בשחתי אלש יאדובו ,םשמ ואיצוהלו רהמל

כ"וכאע ירה - הלבגהו הדידמב םה ןבה לע באה ימחרש ,הטמל ןבו באב םירומא םירבדה םאו
'הל םתא םינב" ,י"נבמ א"ואכ לע םימשבש וניבא ,ה"בקה לש וימחרל עגונב אוה ןכש
.דיחי ןבד הלעמל דע ,"םכיקלא

,םהב םייק םתוא ונעו םודבעו קידצ ותוא רמאי אלש" ליבשב יכו :הלאשה תלאשנ ,כ"או
עגר דוע תולגב רסייתהל ודיחי ונבל ה"בקה חיני ,"םהב םייק אל לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו
...!?דחא

םייק אלש ה"בקה לע ורמאי אלש ליבשב קר אל) אוה הז ןינעש רמול חרכהב יאדו אלא
ןינעש ,ונייה ,"לודג שוכר" םהל 'יהיש ,לארשי לש םתבוטל - רקיעבו - םג (אלא ,'וכ ותחטבה
.תולגב עגר דוע םבכעל יאדכ הז ליבשבש ,ךכ ידכ דע ,לארשיל לודג יוליע הוהמ הז

םוקמ ןיא ,ירה ...הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל ,ךכ לכ ךראתנו ךשמנ תולגהש ירחאל ,םנמא
שוכר"ה םג רבכ ונשיש ןויכמ ,"לודג שוכרב ואצי ןכ ירחאו"ד החטבהה ד"ע הרבסהל דוע
."לודג

...!?"רצ ףרחי יתמ דע" ,"תואלפה ץק יתמ דע" :י"נב םיקעוצ ,ןכש ןויכמו

,איהש ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ,ןיציקה לכ ולכ"ש רבכ רמאנ ארמגה ןמזב
ינינעד גלפומ יוביר ופיסוה םהבש תורוד כ"וכ ורבע זאמו ,"אדח עגרבו אדח אתעשב"
תא רבכ ומילשה ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותודע יפכ ,רשא ,הז ונרודל דע ,צ"מות
,םירותפכה תא םג וחצחצ רבכ ,זאמו ,"םירותפכה תא חצחצל" אלא ראשנ אלו ,םינינעה לכ
אל ןיידע הז לכ ירחאלו ,'וכ םירותפכ 'במ וא 'א רותפכמ קבא טעמ ריסהל אלא ראשנ אלו
...אב

ודיחי ונב רסייתמ ובש ,הנש תואמ עשתו ףלאמ הלעמל תולג לש רעצ תודוא רבודמ ,רומאכו
לארשי תונבו ינב לכ םידמועו םיבצנ וינפלו וירוחאמ ,רשא ,ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ לש
'יורש הניכשה"ש ןינעה םג ונשי ,הזל ףסונו ,ז"נפלש תורודב י"נב לכ םג ללוכ ,הז רודבש
."אתולגב אתניכש" ,"רצ ול םתרצ לכב" ש"מכ ,"םתולג תרצב לארשי םע

...!?"יתמ דע" :לארשימ א"ואכ לש ותקעצ רתויב הלודג ,ןכש ןויכמו

פ"ע - הלואגה ד"ע ה"בקהמ עובתלו שורדלו שקבל ךרוצה ד"ע ז"נפלש תודעוותהב רבודמכו
.הכלהל םג אבומו ,ל"זח ישרדמב ראובמה

לכ וניוק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" פ"ג םויו םוי לכב םיללפתמ ,ןכלו
הריתי אלא ,"ןימאמ ינא"ד חסונב ש"מכ ,"אוביש םוי לכב ול הכחא" קר אל ,ונייה ,"םויה
."םויה לכ וניוק" אפוג "םוי לכב" - הזמ

שוריפכ ,הזב הנווכהו ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םיללפתמ תבשה םויב ןכו
רשב יניעב ,וניניעב תוארל הכזנש ,(...םיכאלמ שרפל םילוכיש יפכ קר אלו) תוטשפב תולמה
'יב ןוקפי" רהזה ירבדכ ,םימחר לש ןפואבו ,שדוקה ריע םילשורי ,ןויצל ה"בקה תבישב ,ונלש
."ימחרב אתולג ןמ

הלואגה תא איבהל - לארשי לש םתעיבתו םתשקבו םתלפת תא אלממו ה"בקה עמוש יאדובו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,םימחרבו דסחב ,"ןילאגנ ןה דימ" ,דימו ףכית

ריבגהל 'קה וידיב זמר א"טילש ר"ומדא ק"כו ,"יתמ דע" - םימעפ כ"וכ - קעצ להקה לכ)
(:רמא כ"חאו .'וכ הקעצה

,"הלואגה תא תברקמ"ד ןינעה םג הזב שיש ,רמול שיו ,"תברקמש המיגל הלודג" ל"זח ורמא
.'וכ תובבלה בוריק תלעופ המיגלהש ןויכמ

.הטושפכ המיגל לע "םייחל" התע ורמאי ,ןכלו

אתולג ןמ 'יב ןוקפי" ,רומאכו ,הלואגה בוריקב רתוי דוע ףסותי ז"יעש - רקיעה אוהו - ר"היו
.בבל בוטו החמש ךותמו ,"ימחרב
(הגומ יתלב - ז"משת'ה יחיו פ"ש תחישמ)


חישמ לש תוצוצינ


תולגה ןמז ףוסב םיאצמנשכ
דפסהו 'יכבל םוקמ ןיא

(אתוחינב) "'וכ איינדפס ודפס (םנחב) ידכב" ("תמ אל וניבא בקעי"ד אייגוסהב) ארמגה ןושלבו
'יארו] יחצנו םייק ע"וה (הלאשה םג) הרותב ןינע לכ ,מ"מ ,('ימתב) הלאש ז"ה ארמגבש ףאד -
תולגה ןמז ףוסב םיאצמנשכ ,יכ - [הלטבש ירחאל םג השמ תעובשב סיפתמהד ןידהמ - רבדל
"בקעי יחיו"ש םיאור שממ דימו ףכיתש ןויכ ,("ןגאלק וצ סאוו אטינ") דפסהו 'יכבל םוקמ ןיא
.ףוגב המשנ ,שממ לעופב
(הגומ יתלב - נ"שת'ה תבט ז"ט ,יחיו פ"ש תחישמ)


ונלש "'יתדיבע דיבע"ה

תולגלו איבהל - אוה "'יתדיבע דיבע"ה ונלש הפוקתבו ,ולש "'יתדיבע דיבע"ה ונשי ןמז לכב
!"ואנ" חישמ תא ("ןעגנערבוצפארא")

ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק"ו ,הרצק ךרדו הטושפ ךרד (ם"במרה רמואש יפכ) יהוזש
."ותושעל
(הגומ יתלב - א"משת'ה יחיו פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


רבכ ןכומ לכהו רבכ רבוד לכה

,("טדערעגפא ןוא טדערעג ץלא ןיוש טאה'מ זא") רבכ רבוד לכהש - רקיע אוהו דועו
אלא ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש קר אלש - ונרוד אישנ לש ותזרכהו ותעדוה פ"ע טרפבו
ללוכ ("טיירגעגנא ןוא טיירגעגוצ ץלא ןיוש טאה'מ זא") רבכ ןכומ לכהש ,תאז דוע
הלואגב רבכ םיאצמנש - וארי יזאו םיניעה תא חותפל קרו ךא םיכירצו ,ךורע ןחלושה
.שממ דימו ףכיתו ,המילשהו תיתימאה
([רוקמב השגדהה] ,הגומ יתלב - ב"נשת'ה תבט ד"י ,יחיו פ"ש תחישמ)


ןושאר םוסרפ - שדוק תורגא


ןושאר םוסרפב שדוק תורגא

ולא םימיל םיכומסה םיכיראתמ מ"המ ש"דא ק"כמ ק"גא טקל ונינפל
(התע דע ומסרופ אל עודיה לככש)

ד"ישת'ה תבט ו"ט .ה"ב

.י .נ ,ןילקורב

תודמ לעב מ"ונ א"יא ח"וו ח"הרהו ג"הרה
'וכו 'וכו ק"שנב הלעמה שיא םילעפ בר ןקסע
'יש ןהכה ריאמ קחצי ר"רהומ

!הכרבו םולש

,ובכעתנ הארנכש ןויכמ לבא ,תופסונה תועידיה לע יתיכחו ,ולסכ תלחתמ ר"תכ בתכמ ינעיגה
םדוקה יבתכמ זאמ רשא ,םיבתכמה תפילח אשונ רקיעל אובאו .רתוי ילש הנעמה החדא אל
:םהו ,םידחא רוריב יטרפ ופסותנ ר"תכל

,תוצרא ראשב ומכ ו"ת ק"האב ,תיתגלפמ הקיז לכמ רתויב שטיוואבויל תרהזנ עודיכ .א
יתקזח ינא םג רשא ןבומו .זאמ ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא - ויבאו ח"ומ ק"כ תארוהבו
.ללכה תדובעב שטיוואבויל תטיש תודוסימ אוה יכ ,קוזיח ךירצ רבדה ןיאש ףא ,וז הארוה
בצמה לצנל ל"נה וסינ הנה . . ל םתונפב רשא ,ו"ת ק"האב ונינקסעמ העידי לבקל יתרעטצנו
.הז וקמ תוטנל 'יפכל

ק"האב ד"בח ךוניח תודסומל שיש תוחנהה ןתוא חיטבהל םייוכסה ןינעב . . םע מ"ומהמ .ב
םידומילה תינכתמ םיפיעס הזיא םויקל בל תמיש-יא התוא ,תורורב רתוי םילימב וא ,ו"ת
תוחנה רשא רורב וחכונ הנה ,וניתופקשה יפכ ,םימש תאריל םיעגונה םינינע ,ד"בח תודסומב
תינכתה םויקל תוירחאה זאש ןויכ . . תרגסמב וסנכי םא ןאולימב םייקתהל ולכוי אל ולא
. . לש םיחקפמה לע 'יהת האולימב

הזיא ושעי ד"בח ךוניח תודסומ םא רשא ,רורב ועידוה ךוניחה דרשמ חכ-יאב ,רקיעה אוהו .ג
טרפבו ,ולא תודסומל םהלש סחיה תא שדחמ ורקבי םה םג ירה ,ווק-סוטאטסהב יוניש
.'וכו תינכתה לש טרפו טרפ לכ םויק לע ,הריתי תונדפקבו ,ודיפקי

:ח"וגא ינקסעל יתירוה ,ל"נה לכל בל םישבו

יטרפ לכ וראשיש ונייה ,ונלש ךוניחה תודסומ יפוא לע רומשל ץרמה לכב ולדתשי רשא (א
ינפמ וליפא ,ידימה םלוטבל םורגיש רבד ושעי אלו םתומילשב ש"ריב םירושקה דומילה
.ןוקית הזיא הז ידי לע 'יהי ןמזה ךשמב ילואש הרבסה

.'יהתש הגלפמ הזיאל הקיז לכ ילבמ ,וניתודסומ לש תואמצעה לע ורמשיש (ב

.וניתודסומב ךוניחה רודיסב וגהנתי ל"נה תודוקנה יתשל םאתהבו

התיהש רמול ינחרכומש ףא ,הלודגה 'יסנכה ןמז ועבק רשא ,ובתכמ םויסב אורקל יתינהנ . .
ירהו ,עובקה ןמזל םדוק 'יהי אל חטבש שוריפ ולא ומכ םינינעל ןמז תעיבק יכ ,תצקמב האנה
.רתויב ךורא ןמז אוה וז ונתפוקתב םישדוח השש

וז האצוהב יתפסוהו - ב"הראב הנושארה םעפב - אינתה רפס תא רואל ונאצוה ולא םימיב
.ןוצרל 'יהי חטב רשא ,דחא ספוט ,ע"פב הליבחב ,ר"תכל חולשל יתירוהו .'וכו תוחתפמ

,רתאו רתא לכב הרוהט ש"ריב הרותה ןרק תמרהמ תובוט רשבלו עומשל ונלוכ ונכזי ת"ישהו
קדצ לאוג ונקדצ חישמ ימעפ רשבמ לוק עמשיש דע ,ךלמ לש ןירטלפ ,שדקה תמדא לע טרפבו
.ונימיב הרהמב

.הכרבבו דובכב

* * *

ז"ישת תבט ד"י .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

ףא ,םיאתמה ןפואב ולסכ ימי לוצינמ תועידי םהמ ןיא ירעצל םגו לודג יכה ינוהמתל
ינב יככותב תיללכה תוררועתהה י"ע ,ורבעש םינשהמ רתוי וז הנשב הלדג לוצינל תויורשפאהש
,'יתוצמו הרותל תודהיל ה"בוקל ,בורקב ונקדצ חישמ ידי לע ןנוכתו הנבת ק"האב רשא לארשי
רכינ ןיאו ,םהיתולועפב תושילח תרכינ םינורחאה םישדחה ךשמב ללכבש ,ףיסוהל ינחרכומו
הפסותנ הברדאש רמאל ינששוחו ,תושילחה הברתת אלש פ"כעו ,הקיספהל םיעצמאב וטקניש
תועידי ינא לבקמש יפכ לבא 'וכו יללכה בצמהב ץורית אוצמל שיש ןבומ ,שדחל שדחמ תושילח
הנשי ינאשכ וליפא אוה רעש ,לארשי לש םבל לע לעפ יללכה בצמה ללכב הנה ,םיגוח המכמ
תודיסח ינינעלו ללכב תוצמו הרותל תוררועתה ירבד תלבקל רתוי ורישכהלו וברקל ,אתולגב
.טרפב

,התע תעל פ"כע התלועפ הלעפ אל ,ימשב ורסמ יאדובש ,א"טילש םיחרואהמ ש"פהש הארנכו
הנה תולועפהב רסח םגש אלא ,ןאכל הביתכה ןורסח קר אלש .א .ז ,בצמל םיאתמ ל"נה םאו
,קרש ילבו לחכ ילב בצמה לע ונודיו ,רומאה לוקלק תנקתל דחוימב הפיסא וארקיש ןוכנהמ
חרכומ - הפיסא תחלצהלש טושפו ןבומו ,ורקיעב ותונשל םישורדה םיעצמאה לכב וזחאיו
הלהנההמ אלש וליפאו םיליעפ םירבח ונימזיש בוט המו . . תלהנה ירבח לכ לש הלועפ ףותיש
,דחא לכ לש ויתוחכ לוצינ כ"ג חירכמ הזו ,יונישה חרכומ ירה יכ ,הרומאה הפיסאהב ףתתשהל
תבוחש עודיש טרפבו ,הנממ לטבהל ןירוח ןב התא אלו הנשמ רבד יאק א"ואכ לע ירהו
.רתויבו רתויב הלודג - ד"בח תדע לע םינמנ וא ,םיכייש ,םירשוקמה ,ש"נא ,םימימתה

ידיל אוביש מ"ע ןויד תורומאה תועצה ד"ע ןודל ףכית ושגיו הז יבתכמ תלבק ורשאי חטב
.חילצי םדיב 'ה ץפחש ר"היו ,לעופ

ט"ושבל הפצמה

ק"יח

* * *

כ"שת תבט ז"י .ה"ב

ןילקורב

!הכרבו םולש

הנש יצחכ הזש - םג הזבו .א"ותב ח"אד דומיל ינינעב ותקיתש האילפמו הימתמש ןבומ . .
םנמואה .הנוע ןיאו לוק ןיאו ,תודיסחל הקלחמבו "םידימלתה לופלפ" ד"ע וררועש רתויו
ראבל םתלוכיב ןיא ,ל"נה גוסמ הבישיב םינש כ"וכ םידמולש םידימלת םג ל"נהכ ןמז ךשמב
?תודיסחב ןינע הזיא


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

תבט ז"י ,'א םוי דע - תבט ד"י ,'ה םוימ "מ"שת ןמוי"מ ד"י קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

םשב םיכרבאה לש ברע-ללוכה םויהמ ארקי ,ש"דא ק"כ תארוה פ"ע :תבט ד"י ,'ה םוי
."ללוכה י"עש המלשה ירועיש"

םאה ש"דא ק"כ ולאשו .ז .י 'רה תא וכרדב שגפ ותיבל ש"דא ק"כ ךלהשכ :יחיו ק"ש ליל
ךשמבו ,ל"נה הנעו ?לכא ימ לצא :ש"דא ק"כ ולאש בויחב הנע ל"נהשכ ?תבש תדועס לכא
.ש"דא ק"כ ךייח הז ןמז לכ

ק"כ ליאוה םילשוריב הלודגה 'יסנכל ש"דא ק"כ לביקש הנמזהל הנעמב :תבט ז"י ,'א םוי
תנשמ הלודגה 'יסנכה תטלחה תא שורדה לככ םסרפל םהל ארוק הבו תרגא םהל בותכל ש"דא
ד"ספכו שממ שפנ חוקיפ הזש תעכ טרפבו ,י"א יחטש לע אוהש-לכ רותיוב רוסיאה ד"ע ז"צרת
.ט"כשס ע"ושה

תא ובתכב תעכו ,תרגא ש"דא ק"כ םהל חלש ד"כשת תנשב הלודגה 'יסנכה הסנכתנשכ םג
יכרכב 'יתשפיח :'אל רמאו ,אצמ אלו זאמ תרגאה תא ש"דא ק"כ שפיח וז הנשד תרגאה
תא תחקל ש"דא ק"כ הויצו .והשימ לצא התוא ואצמ ףוסבלו ,'יתאצמ אלו תוחיש-יטוקלה
.(494 'ע) ו"ט קלח ש"וקלב םהינש תא סיפדהלו ,וישכע בתכש תרגאה תאו זאד תרגאה

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

שי םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ישפח םוגרתב ש"דא ק"כ לש ויתוחיש ןכותמ תורצק תודוקנ תואבומ ןמויה ךותב
.המצע החישב ןייעל


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?ימל תורשעמו תומורת

הנעממ רידנ (ןטקומ) םוליצ הזב אבומ ,(ז ,טמ י"שרפ) עובשה 'פ םע רשקב
אשנ פ"ש תחישב םיחינמה תולאשל א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
ונתשרפל רושקה י"שרפב רואיב תודוא - ג"משת'ה

(ךליאו 1608 'ע ג"ח ג"משת תויודעוותהב ספדנ רואיבה)


:(םירבדה רדס יפלו השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

םאב :ש"דא ק"כ בתכ ,31 'ע ח"ח ש"וקלב ראובמה פ"ע ץרתל םיחינמה וצרש המ לע
.הז 'יפ לבוס י"שרפ ןושלש ל"תא

:יברה בתכ ,"א"טילש ר"ומדא ק"כ ש"מ" תוביתה ירחא ,כ"מחאלש עטקה תליחתב
ק"כ קחמ "'וכ י"שרפב שרופמ הז ןינע" ש"מל ךשמהב .וליפא זמורמ וניאש ל"תא םאב
.יחיוב מ"ש וטושפ שרפל א"כ ,םיניד שדחל אל אבש :ףיסוהו "קר" הביתה תא ש"דא

ירחאל ק"יתכב ףיסוהו "וניא" הביתה תא ש"דא ק"כ קחמ אבה עטקה ףוסב ,הזל ךשמהב
.מ"ש וטושפ :"לע ךומסל" תוביתה

:בתכו "םיכירצ" תבית תא קחמ ,"םינהכל" הביתה תא ש"דא ק"כ שיגדה ןורחאה עטקב
טבשמ 'יהש קיפסמ ד"ודנב - י"שרפ אלו ינא י[ת]רכזהש רחא ןינעל עגונב ס"שה 'ל ז"ה
"'וכ יולל רשעמהו םינהכל תומורתהש ארקמל שמח ןבל" טושפו יול טבש עייסמו יול
.(םנושלכ 'וכ דמלמה לע ךומסל ךירצ ןיאש ונייהו) ,[םתלאש ןושל אוה ןכ =]

!?אישוק . . רדגב ז"ה - הזכ טושפ רוביד םג :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה דומעה ילושב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish