ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,"תולג יאלאד" קועצל חרכומו ךירצ ידוהי
קעוצ אוה םא עגונ אלו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו"
"יתמ דע" - שדוקה ןושלב וא תילגנאב ,תיסורב

*

רדא ח"הבמ ,ורתי 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= טמש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
מ"דשת'ה טבש ד"כ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ םיעטק / טבש ד"כד ערואמה דומיל

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה / "ומש םחנמש ריעהל"

"דחא םכש ודבעלו"
םלועה-תומוא לע לועפלב הלעמה / ...הסנרפב תלעות ול איבת םלועה תומוא לע הלועפה

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
םיטפשמ ק"שע דע ורתי ק"שעמ / "מ"שת ןמוי" ךותמ ט"י קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוהגהמ םימוליצ / לכמ רקי יכה רבד איה הרותה

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


טבש ד"כד ערואמה דומיל

דימת ךירצש הזל רוקמה והמ קינ'ד"בח לואשל דחא שגינ רשאכ
:הלאשב ילא ץרו לבלבתמ אוה - ונקדצ חישמ תא עובתלו תוכחל
המ תעדל םיכירצ - "בישתש המ עד" תויהל ךירצ * !?תונעל המ
- םויב םימעפ שולש רמוא ידוהי לכש תוליפתה ןכות והז * תונעל
* "םויה לכ וניוק ךתעושיל"

הגומ יתלב - מ"דשת'ה טבש ד"כ ,ר"דא ח"הבמ ,םיטפשמ פ"ש תחישמ םיעטק

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

.וז תועיבקמ הארוה דומלל שיו ,טבשב ד"כ םויב ר"דא שדוח םיכרבמ תבש לח ,וז הנשב .א

רפס ונשי ,1"('ימתב) ארד רושכא"ש ןויכ ,הז ונרודב יזא - טבש ד"כב עריא המ תעדל ידכו
לכב ועריאש תוערואמה לכ תא וכותב ץבקמו ,שופיחה תא ךסוחה ,"ומויב םוי רבד" םשב
.פ"עבש הרותבו בתכבש הרותב םויו םוי

:הז םויב עריאש המ תא רפסמה 2'ירכזב קוספ ל"נה רפסב אבומ טבש ד"כל עגונב . .

ןיבו ,"'וג 'ירכז לא 'ה רבד 'יה 'וג טבש שדוח אוה שדוח רשע יתשעל העבראו םירשע םויב"
,"תטקושו תבשוי ץראה לכ הנהו ץראב ונכלהתה" רמאש 3וז האובנב רפסמ אוה םירבדה
םיוגהו םירעטצמ לארשי ינבש ןויכ) ןכלו . . 4"(תולגהמ) רעצב לארשיו ם"וכעה תולש וניאר"
ירע תאו םילשורי תא םחרת אל התא יתמ דע תואבצ 'ה רמאיו 'ה ךאלמ ןעיו" (הולשב םיבשוי
.5"'וג הדוהי

רמא הכ רמאל ארק ('ירכזב) יב רבודה ךאלמה ילא רמאיו" 6'ירכז איבנה רמוא הזל ךשמהבו
,(8"תטקושו תבשוי"ש 7רמאנ םדוקש יפכ) םיננאשה םיוגה לע ףצוק ינא לודג ףצק 'וג תואבצ 'ה
טעמ לארשי לע יתפצק ינא" [:םש ק"דרה שרפמו] ,"הערל ורזע המהו טעמ יתפצק ינא רשא
- הערל ורזע המהו" ,"םתולג רחא לארשיל םה וערהש המ דגנכ אוה טעמו ,םצראמ םתולגהל
.10"ופיסוה (םיוגה) םהו לארשי לע טעמ יתפצק" ,9"יאדמ רתוי םהל ערהל

,אוה ("םיוגה לע ףצוק ינא לודג ףצק") םיוגה לע 'ה ףא ןורח תא הלעהש המ ,תרמוא-תאז
תילכתבו החונמב ,טקשב םיבשוי ,"םיננאש" םיוגה - תולגב לארשי ינב לש םרעצ תורמלש
- "הערל ורזע" םיוגה [:וזמ הריתיו] ,("םיננאש" לש שוריפה והזש) תוגאד םוש אלל ,החונמה
.י"נב לע (ה"בקה לש) "טעמ יתפצק"המ רתוי ,לארשי ינבל ערהלו רעצל ופיסוה םה

םילשוריל יתבש (תולגב לארשי ינב תא הברה כ"כ םירעצמ םיוגהש ןויכ) 'ה רמא הכ ןכל"
םחנו בוטמ ירע הניצופת דוע ,'וג םילשורי לע הטני וקו תואבצ 'ה םואנ הב הנבי יתיב םימחרב
.11"םילשוריב דוע רחבו ןויצ תא דוע 'ה

םיאיבנ הברה" ירהש ,תורודל הכרצנש האובנ וזש ןמיס הז ירה ,הבתכנ 'ירכז תאובנש ןויכו
הבתכנ תורודל הכרצנש האובנ [אלא ,ובתכנ תואובנה לכ אל כ"פעאו] . . לארשיל םהל ודמע
.12"הבתכנ אל הכרצוה אלשו

:וננמזב וז האובנמ הארוהה .ב

יתפצק ינא" רשא ,"םיננאשה םיוג"ל הנעט התע םג הנשי ,תולגב ןיידע םיאצמנ י"נבש ןויכ
."הערל ורזע המהו טעמ

רבדה ךכש םושמ - ?"הערל ורזע המה"ו "םיננאשה םיוג" לש תואיצמ ןכתת דציכ ,םנמא . .
!לארשי ינב לצא

וארקנש לארשי ליבשבו תישאר תארקנש הרותה ליבשב [ארבנ םלועה] - "תישארב"ש עודיכו
,םמצע לארשי ינבמ אל ורוקמש לארשי ינב לצא והשמ הרקיש ךייש אל אלימבו ,13תישאר
.והשמ םלצא רסחש רמול םיחרכומו

לצא םתולג תא ל"ר קזחי ה"בקהש םרוג הז ןכל ,י"נב לצא ןורסח ונשיש ןויכ ,תרמוא-תאז
םינשמ םניא" 14אינתה 'לב אלא ,םמצע דצמ תאז םישוע םייוגהש הנווכה ןיא לבא ,םייוגה
.ןמקלדכו ,ה"בקה לש ותוחילש תא םיאלממ קר םה - "םדיקפת

,תולגב םיאצמנ םהש פ"עא ,רמולכ ,"םיננאש"ד בצמב תולגב םיאצמנ לארשי ינב רשאכ .ג
םהל עירפמ אלו ,ללכ תוגאד אלל ,החונמבו טקשב םה ז"כב - 15"םהיבא ןחלוש לעמ ולג"
!"םיננאש" םניה םיוגה םגש ךכמ אצוי - תולגב םיאצמנ םהש ל"ר

תוקד שמח לבא ,"םויה לכ וניוק ךתעושיל" (לוחה תומימ) םוי לכב הלפתב רמוא ידוהיה םנמא
לבא - םיבוט םירבד ראשו תוצמו הרות ינינע ןכא םהש ,םייטרפה וינינעב קוסעל ךלוה כ"חא
...תולגב אצמנ אוהש ללכ ול עירפמ אל ,תוגאד םוש אלל ,החונמבו טקשב אוה

?ויבא ןחלוש לעמ הלוגה ןבכ אוהש עירפי אל ידוהילש ןכתי דציכ ,הרואכלו

עודיה ןושלבו ,"םיננאש"ד בצמב םיאצמנ 16"םכישארב םמישאו"ש ולאש ךכמ עבונ רבדה .ד
:"ושארמ חירסמ גדה"

,תוכחל עגרו עגר לכב םיכירצש הזל רוקמה ןכיהמ :ותוא ולאשו קינ'ד"בחל ושגינ רשאכ
?שממ הז עגרב רבכ אובי חישמש עובתלו תווקל ,שקבל

!ךכ לע תונעל המ ול ןיאש ןויכ לבלובמ אוהש קינ'ד"בחה יל בתוכ יזא

םיאיבמ ,"תולג יאלאד" ףרה אלל םישיערמ םהבש תויודעוותהל אבה ,קינ'ד"בח ךנה םאב
תאז תורמלו ,ךכ-לע םירבסה םיאיבמו ,תאז םיעבות תודהיהו הרותה לכש םיחיכומה תורוקמ
...!?םירחא םידוהימ רבכ עובתל ןתינ המ ,ןכ-םא - תונעל המ עדוי ךניא

המ עדוי וניא תויודעוותה הברה כ"כב 'יהש קינ'ד"בחש ליהבמה רבדה לע םירבדמ אל רבכ
:לאושה ידוהיל ךכמ תמרגנש האצותה לע םירבדמ אלא ,תונעל

ותוא קזחיו ול הנעיש ידכב ,הלאשה תא ותוא לאש אוה תיטרפ החגשהבש הז תרומת
ונממ דרפנ לאושה אלא ,ול הנע אלש דבלב וז אל יזא - חישמה תאיבב הנומאבו תודהיב
'גמ רתוי רבכ תויודעוותה "םתוא"ל ךלוהה קינ'ד"בח ינפל הנה !קדוצ ינא - אהא :ובשחב
ול ןיא כ"פעאו - ולא םירבד לע םירבדמ [םירפסמ ךכ] םשו ,'ג םימעפ 'גמ רתוי ףאו םימעפ
...!17"'יל הדומ - קיתשדמ" יזא ,יל תונעל המ

אוה - וזכ הלאש םע קינ'ד"בחל שגנ רחא גוחמ ידוהי רשאכ :"בישתש המ עד" תויהל ךירצ .ה
- ול הנוע אל אוה םאו .הנעמה תא עדיי קינ'ד"בחהש הפצמ לאושהש ןויכ ,ול תונעל חרכומ
!קדוצ ןכא אוהש בשוח לאושה

ארוק ,םירבדמ המ עמוש ,תויודעוותהל עיגמ אוה :"ןנאש"ד בצמב אצמנ קינ'ד"בחה ,המ אלא
...!רמגנ הז הזבו - ףדמה יבג-לע החינמ כ"מחאל ,התוא ךרוכ ,'ילע רזוח ,"המישר"ה תא כ"חא

רבודש המ םג ראשה ןיבו ,ןיזרד ןיזרו הרות יזר ,הרותד הלגנ - םירחא םירבד דמול אוה כ"חא
טינ םיא טאה'ס") ותוא זיזמ אל הז ...לבא (בושח ןינעכ הזמ םג זחוא אוה ירהש) תודעוותהב
...!("טרירעגנא

בצמב ודמעיש םירחא םידוהי לע לעופ הזש כ"וכאע ,"ןנאש"ד בצמב דמוע התא םאבו
."םיננאש"ד

חישמ תאיב תא עובתלו תוכחל דימת ךירצ ידוהיש ךכ-לע תויודעוותהה לכב םישיערמש ירחא
...??םירחאמ עובתל רשפא רבכ המ ,ונ - הנעמ אלל ראשנ קינ'ד"בחה ,ונקדצ

אל רשאכ ,התע דע םינשה שולשו םישלש ךשמב םירובידה ולעפ רבכ המ :הלאשה תלאשנ
...?תאז ועדייש 'יפא ולעפ

:וזמ הריתיו .ו

חסונ ספדנ - םירודיס יובירבו ןידמע בקעי 'ר רודיס ,18ז"הדא רודיס - שפנ לכל הושה רודיסב
םיחתופה םיטויפ המכ םנשי םשו . . [ךורע ןחלושה לכ ליחתמ הז רבדבש] "תוצח ןוקית"
,"יתמ דע" םילימב

ןוקיתה חסונבש ןויכ :םעטה הארנכו ,אבומ אל הז ןקזה ר"ומדאל תוצח ןוקית חסונב]
,[םיטויפה לכ רבכ םיללכנ םהבש ,םיליהת ירומזמ יוביר םירמוא ןקזה ר"ומדאל

יאלאד" :אוה שוריפה תורחא םילימבו ...!?תולגה ךשמית יתמ דע :אוה "יתמ דע"ב שוריפהש
!"תולג

שוריפ םצע אלא - ןושיל תכלל כ"חאו םילימה תא רמול הנווכה ןיא ,"יתמ דע" םירמוא רשאכו
רמוא רשאכ קר אל ול קיצמ הז אלימב ,הברה כ"כ תכשמנ תולגהש ול עירפמש שיגדמ םילימה
!ןמזה לכ אלא ,םילימה תא

םיליהת ירומזמ לע םידסוימ םה ,הברדא ,אלא - תירבה תוצראב ושדחתנש םיטויפ םניא ולאו
!רהזה ירמאמו

וראשי יתמ דע - םתדוקנש ,תוצח ןוקיתב םירמואש םיליהתה ירומזמ לכ לש ןכותה םג ךכו
...!?תולגב דוע

"םויה לכ וניוק ךתעושיל" - םויב םימעפ שולש רמוא ידוהי לכש תוליפתה ןכות והז ,םצעבו
לכ - וטושפכ םינווכתמ "םויה לכ"ש ,["םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" - ט"ויו תבשבו]
!(תאז רמוא אוהש עגרב קר אל) 19םויה

,לעופב השעמב הדובעל תועירפמ םניא חישמ לע תוידימתה תושקבהו "יתמ דע" הלאשה םנמא
תאיב תא עבותו הכחמ אוה הז םע דחי לבא - עמשנל םדוק השענ אוה ידוהי לצא רדסהש ןויכ
.ונקדצ חישמ

תוכחל דימת ךירצש הזל רוקמה והמ קינ'ד"בח לואשל דחא שגינ רשאכ ,הז לכ תורמל .ז
המ :("ןפיול וצ טמוק") הלאשב ילא ץרו לבלבתמ (קינ'ד"בחה) אוה - ונקדצ חישמ תא עובתלו
!?תונעל

ול ןיא רשאכש ןבומו ,םירבדמ המ עמושו תויודעוותהל עיגמש דחאכ וילע םילכתסמ םירחא
!קדוצ אוהש דוע בשוח לאושהש - הזמ האצותה ,תונעל המ

:קינ'ד"בחה ןעוט

עגרב אובי חישמש עבותו הכחמ ,הווקמ אוהש רמולו רקשל הצור ונניא ,20אוה יתימאש ךותמ
...!הזב זחוא וניא אוהש העשב הב ,שממ הז

םשור הזיא - רקיעו דועו - םג ,הזב זוחאי אלש ןכתי תמאב ךיאש ךכ-לע ףסונ ירה ,לבא
עיגמש דחאכ וילע לכתסמו ,תויודעוותהל אב ונניאש ינש ידוהי לע השוע הז הלועפו
ךירצ חישמש עובתלו שקבל םיכירצש ,"תולג יאלאד" לע םירבדמ המ עמושו תויודעוותהל
?שממ הז עגרב אובל

- חישמה תאיבב ותנומא תא קזחיו וילע לעפיש ידכ קינ'ד"בחל שגינ אוה תיטרפ החגשהב ירה
'יה אל קינ'ד"בחלש ןויכ ,קדוצ ןכא אוהש ובשוחב ותוא בזוע אוה :ךפיהה קוידב הרוק לעופבו
!תונעל המ

כ"ע הנעמהש ,ד"ודנב טרפבו .תונעל המ תעדל םיכירצ - "בישתש המ עד" תויהל ךירצ ירה
.םימעפ יוביר רבכ רבוד

אל והשמש עדוי וניא ללכש אלא ,ול הנע אל אוהש קר אלש ,אוה ליהבמ רקיעבש המו
עדוי וניא ללכ אוה ,("קיאור ןוא ליטש זיא'ס") החונמו טקש ,תוננאשה תילכת - ...!רדסב
...ול קיצהל ךירצ והשמש

.ל"נכ ,םירחא םידוהי לצא תוננאש לעופ הז דציכ ןבומ ירהו

:ןינעה לכמ זחוא ונניא םנמא אוה ,ומצעל עגונב .ח

םירש םה עודמו רמוא הז המ ןיבמ וניא אוה - "ואנ חישמ טנאוו יוו" םירש ודכנ וא ונב רשאכ
דחפמ אוה יתיאו ,ינממ תאז עמשש ול רמאי דליהש עדויש ןויכ ,כ"ע םולכ רמוא וניא ךא ;תאז
...("ןעפעשטראפ רימ טימ") ךבתסהל

זא - ומשב בוקנאו תודעוותהב תאז ריכזא ו"ח םא לבא ...ונ - דיסח ונניא אוהש עדוי ינאש]
[!"ןיציקה לכ ולכ" רבכ

;המואמ ביגמ אלו קתושו דמוע אוה ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" םירש וידכנו וידלי רשאכ ,אלימבו
לכה ולצא ...ןינעה לכ תא ןיבמ ונניא אוה ?הפ הרוק המ :בשוחו דצב דמוע ומצע אוה לבא
...(ל"ר) חישמ ול רסח המ ...בוט

הז ירה ,"ןימאמ ינא" ,ןכ :אוה הנוע - ?חישמה תאיבב ןימאמ אוה םאה ותוא םילאוש רשאכ
...םויה אל ,םיאתמה ןמזב אובי חישמ לבא ,םירקיע ג"יהמ דחא

...!["ךייש אל" =] ענ - שממ הז עגרב חישמה תאיב

.תושעל המ זא בושחי אוה - ?חישמ אובי םא השעי המו

,("יירעיירד רעצנאג ןייז") ולש םימוכחתה לכ םע - אוה המו ,לארשי ילודג לכ זא ויהי ירהו
?םדיל בשחנ 'יהי - דובכה לכו חרזמה לתוכב הלענה ותבישי םוקמ

...?ול רסח המו ,ול בוט תעכ לבא ,אובי חישמ רשאכ עגונ 'יהי הז לכ :אוה ןעוט

ןאכמו . . ןינעה תא ןקתל ידכ וקיפסיו םיעמושה לע ולעפי ולא תורופס םילימש ר"היו . . .ט
דחוימבו ,םילאוש םירחאש תולאש לע לעופב תונעלו ,תונעל המ שארל לכל ועדיי אבהלו
עגונ אלו ,"ואנ חישמ טנאוו יוו" ,"תולג יאלאד" קועצל חרכומו ךירצ ידוהיש - ל"נה ןינעב
."יתמ דע" - שדוקה ןושלב וא תילגנאב ,תיסורב קעוצ אוה םא

השעמב ז"א איבהל כ"וכאעו ,תוימינפב ךכ שיגרהל אלא ,הפב רובידב תאז קועזל קר אל ךירצו
.אובי חישמש (22'יפכ ןושלמ 'ישע) לוכיבכ 21חירכמ אוהש דע ,ולש צ"מותה םויק י"ע - לעופב

םיכחמש קר אל :רמולכ ,23"ותושעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק" 'יהיש ז"יעש ר"היו
"יתמ דע" הפב םיקעוצש - "ךיפב" םג אטבתמ הזו ,"דאמ"ו ,"ךילא בורק" אוה אלא ,חישמל
לוכיבכש - "ותושעל" כ"וכאעו ,הבשחמב - "ךבבלב" כ"וכאעו ,ונקדצ חישמ תא רבכ םיצורשו
,אובי חישמש םיפוכ

תיתימאה הלואגה לש 24"הנשיחא"ה - "דאמ רבדה ךילא בורק"ה תא רהמי רתוי דוע הז ירה
.הלגנהו הארנה בוטבו שממ ונימיב הרהמב ,25"םשאר לע םלוע תחמשו" ,המילשהו

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ הל ופסונו שדחמ הכרענ החישה (*

.(נ"שו) י"שרפבו ב ,טל תומבי (1

.ךליאו ז (2

.אי ,םש (3

.םש ק"דר (4

.בי ,םש (5

.וט-די ,םש (6

.אי ,םש (7

.וט ,םש ק"דרו י"שר (8

.םש י"שרפ הארו (9

.םש ע"באר (10

.זי-זט ,םש (11

,די הליגמ (12

תישארב - פ"הע י"שרפ (13

.(ב ,ל) ד"כפ (14

.א"עס תוכרב (15

.גי םירבד (16

.ב"עס ק"ב - 'מגה (17

.מ"כבו .115 ב"כח ש"וקל האר (18

.(ופוסב) ג"משת לולא י"חד יללכ בתכמ םג האר (19

,טס אמוי - ל"זר ד"ע (20

.384 כ"ח ש"וקל האר (21

.דועו .191 ט"צרת .טפר ב"ח ו"לרת מ"הס האר (22

.די םיבצנ (23

,חצ ןירדהנס ,בכ 'יעשי (24

.אי ,אנ םש ,הל 'יעשי (25


הלואגה ןמז


"ומש םחנמש ריעהל"

ןמזב טרפבו ,הלואגל ןושארה רודהו תולגל ןורחאה רודה אוה ונרודש ןויכמ - הריתי השגדהבו
'יחבד יוליגה - לעופב הלואגל ןנוכתהל קר ךירצ תעכו לכה רבכ ומייסש פ"מכ רבודמכ ,ןורחאה
ותומצע יוליג ,"דח אוה תנא" ,רשע-דחא 'יחבד יוליגה םע דחי ,('וכו תירישעה הריש) ירישע
לאוג" - וניבר השמ םע רושקה ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואגב ,הטמל ךרבתי
."ןורחא לאוג אוה ןושאר

,(ט"שעבה) לארשי ,השמ - "דימ" לש רשפא ךרדב תובית-ישארה פ"מכ רבודמה פ"ע טרפבו
רודה םע רשקתמ (השמ לש ורוד) הרות-ןתמד ןושארה רודהש ונייה ,אחישמ-אכלמ דוד
וניאישנ וניתוברו ט"שעבהד תודיסחה יוליג י"ע ,(אחישמ אכלמ דוד י"ע הלואגהד) ןורחאה
.אחישמ אכלמ אד "רמ יתא" הצוח ךיתוניעמ וצופישכל רשא ,ומוקמ יאלממ

םינמז 'ג םע אל םירושק תויתואה 'גש רמול ךירצ ,"דימ" תבית ןכותל םאתהבש ,רמול שיו
דחי םלוכ םיאב אלא ,(ורודב אחישמ אכלמ דודו ,ורודב ט"שעבה לארשי ,ורודב השמ) םינוש
ת"ר םג אוה "דימ"ש הזב םג זמורמכ .ןמזו ןמז לכבו רודו רוד לכב ("דימ") שממ תוכימסב
.דחא רודב ויה םתשלשש ,"םרוד ,עשוהי ,השמ"

, (96חישמ ת"ר) 'מ - םתשלשד יוליגה ונשי רודה ותואבש - הז ונרודל עגונב רמול שי ןכו
ח"ומ ק"כ) ונרודבש השמה םע דחי :(םרוד) 'דו (ר"ומדא ח"ומ ק"כד ויתומש 'בד ת"ר)
תוניעמ) תודיסחה תרותד יוליגה םג ללוכ ,(טבשב ירישע) רשע 'יחב ,(ונרוד אישנ ר"ומדא
דוד ,"ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג" ,רשע-דחא 'יחבד יוליגה םג ונשי ,ודי לע (ט"שעבה
.אחישמ אכלמ

__________
.(ב ,חצ ןירדהנס) ומש םחנמש ריעהל (96
(תידיאמ םוגרת ,הגומ - ב"נשת'ה טבש ף"כ ,ורתי פ"ש תחישמ)


עזו ענ רבכ ולוכ םלועה
ונקדצ חישמ ינפ תלבקל

םויקש ןויכ ,(הוצמ-רב ינפל) "ףט" לש בצמו דמעמב (םילודגה םג) י"נב לכ םיאצמנ הזה ןמזב
.אובל דיתעל תוצמה םויקד בויחה תומילשו רקיעל "םינויצ" תניחבב אוה הזה ןמזב תווצמה

בויחה תומילשו רקיע ,י"נב לכד "הוצמ רב"ה 'יהת שממ בורקבש - רקיעה אוהו - ר"היו
,השודקה ונצראב ,"ךנוצר תוצמכ" ,ץראב תויולתה תווצמה דחוימבו ללוכ ,תווצמה םויקד
וליפא ,"דימת" ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
ענ רבכ ולוכ םלועהש ךכ ידכ דעו ,םייתסהל תדמוע תולגהשכ כ"וכאעו ,תולגה ןמזב
חישמ ינפ ןייז לבקמ ףיוא ןיוש ךיז טלסיירט טלעוו יד") ונקדצ חישמ ינפ תלבקל עזו
.חישמה תומיד םייוליגה תא לבקל תעייסמו חכ תנתונ הרותהש ןפואבו ("ונקדצ
(הגומ יתלב - "תודיחי"ה תעב - א"שנת'ה טבשב ו"ט ,ורתי ליל תחישמ)


םיבשוי הלואגה ינפל םג
חטבל י"אב י"נב

ונצראל ,"הנה ובושי לודג להק" - םיפוגב תומשנ ,הז ונרודבש י"נב לכ םע דחיב ,דחי םלוכו . .
תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת התוא שרוד ךיקלא 'ה רשא ץרא" ,השודקה
,"הנש

םישערתמ םלועה תומוא"ש הזמ דחפ אלל ,חטבל י"נב הב םיבשוי הלואגה ינפל םג ,ןכלש -
םהל רמוא" ה"בקהש ןויכ ,"הזב הז םירגתמ םלועה תומוא יכלמ"ש ללגב "םילהבתמו
לא (ןינעה לפוכו) .. םכליבשב אלא יתישע אל יתישעש המ לכ וארייתת לא ,ינב ,(לארשיל)
םהל עימשמ אוהו שדקמה תיב גג לע דמוע .. חישמה ךלמ" ."םכתלואג ןמז עיגה ,וארית
."םכתלואג ןמז עיגה םיונע רמואו לארשיל
(הגומ - א"שנת'ה ורתי פ"ש תחישמ)


ןכומו יואר רבכ לכה
חישמה ךלמ תדימעל

יוארש ןפואבו ,'וכ גגה םגו םילתכה ,ןכומו יונב רבכ ק"מהיבש שגדומ הז רמאמבש ,ריעהלו
דבוכמ םוקמ ל"צ ותלעמ לדוג דצמש ,חישמה ךלמ תדימעל יוארש - הזמ הריתיו ,םדא תדימעל
.'וכ

(ק"מהיב גגמ) חישמה ךלמ לש ותזרכהב ךרוצ שי ,ןכלש ,הלואגה ינפלש בצמו דמעמב - הז לכו
!"םכתלואג ןמז עיגה םיונע"

ןבא" תאצמנ םישדקה שדקבש - םישדוקה שדוקל םלועה לכד תוכיישהמ ריעהלו ףיסוהל שיו
.םישדקה שדקב לולכ םלועה לכש ןבומ הזמו ,"םלועה תתשוה הנממ"ש ,''יתש

.["שדקמה תיב הנביש 'וכ ןוצר יהי" ןגנל 'יש ץ"שהל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ)


"דחא םכש ודבעלו"


םלועה-תומוא לע הלועפה
...הסנרפב תלעות ול איבת

,חנ ינב ווטצנש תווצמ םייקל ע"הוא לע הלועפב קוסעל אלש "םישקעתמ"ש ולאכ םנשי . .
ליעל רומאה לע ףסונ הנה ,'וכ רחא ןפואב אוה ם"במרה ירבדב שוריפה םתעדלש ינפמ
:רבדב ףסונ ןינע ונשי ,םינוכנ םניא ולא םישוריפש

'ז םייקל ע"הוא לע ולעפי םידוהיש ךל תפכיא המ ,כ"פעא לבא ,ךכל ןיוכתה אל ם"במרהש חיננ
- םידוהיל םג תלעות איבמ הז רבדש שחומב םיאור ירה ,רשויו קדצ פ"ע גהנתהל ,נ"ב תווצמ
הז יזא ,תמאה ךרד לע םדימעהל לדתשמו םתבוטב ןיינועמ ידוהיש םיאור ע"הוא רשאכ ,ןכש
,תמאה פ"ע גהנתמ ומצעב אוהש דבלב וז אלש ,ידוהיה יפלכ דובכ לש סחיו שגר םלצא ררועמ
גאוד אוהש ,תאז דוע אלא !?ל"מק יאמ ,שודיח וניא הז רבדש - ו"ח רקש רבד רמול ךייש וניאו
.תמאה ךרד לע םדימעהל ,וביבסמ םיאצמנה ולא לכ לש םתבוטל

םע עגמב ואב רשאכ לארשי ילודג לש םתגהנה תודוא םירופיס כ"וכ ל"זח ירבדב וניצמש יפכו
ולא ונימיל עגונב םג ןבומ הזמו .ע"הוא לצא רבדה לבקתה הכרעהו דובכ תדמ הזיאבו ,ע"הוא
.שממ לעופב רבדבש תלעותה תא וארי זאו ,תוסנל קר םיכירצ -

,יתימא םדא אוהש האור יוגה רשאכש - וטושפכ רחסמ ינינעב תלעות איבמ הז רבדש דעו
אוהש אלא דוע אלו ,ב"ויכו ,ער םש תאצוה ,ערה ןושל ,דחוש ,רקש לש ןינעל ךייש וניאש
ונוצרש ששוח וניא - רשויו קדצ פ"ע וגהנתי םה םגש וביבסמ םיאצמנה לכ לע לועפל לדתשמ
ותא להנמ ,ןכלו ,רחסמב ותוא המריש ז"יע רלוד דועו רלוד דוע ונממ איצוהלו חיורהל
!הסנרפה ןינעב תלעות הוהמ הז רבדש ךכ ,ןתמו-אשמ

רסומש דעו ..."שוח" ול שי ולא םינינעב ,ןכש ,וילע עיפשי (הסנרפב תלעותה) הז רבד ילוא
םנוממ םיקידצ"ש ל"זח ורמאש המ עדוי אוה - !םירלוד המכ דוע חיורהל ידכ ושפנ תא
...אוה הז ירה - דחא קידצ ונשי םאש קפס לכ ול ןיאש ןויכמו ,"םפוגמ רתוי םהילע ביבח
!ופוגמ רתוי וילע ביבח ונוממ ןכל
(הגומ יתלב - מ"דשת'ה ש"החד םוי תחישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

םיטפשמ 'פ ק"שע - ורתי 'פ ק"שעמ "מ"שת ןמוי"מ ט"י קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

לחה הלפתה רחאל .6:10 העשב ש"דא ק"כ דרי תבש תלבקל :ורתי ק"שע ,טבש א"כ ,'ו םוי
.הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמר ש"דא ק"כו רישל יקסבומיליוו ז"ר

.ותיבל ש"דא ק"כ ךלה 8:50 העשב

רמ תא שגפ 770-ל הסינכבו ,9:40 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבש ב"כ ,ורתי ק"ש םוי
."םייחל" םימעפ 'ב תודעוותהב רמאיש ול רמאו ירנה

.תודעוותה םויה 'יהתש ועידוה תוריכזמהמ

.דמע ץ"שה תרזחבו ש"דא ק"כ בשי "וכרב" ירחא .10:00 העשב ש"דא ק"כ דרי תירחש תלפתל
תליפתב .ארוק לעבה לע טיבהו השרפה ףוס דע ש"דא ק"כ דמע תורבדה תרשע תאירק תעב
.םילהתבו שמוחב ןייעו ץ"שה תרזח ךשמ לכ ש"דא ק"כ דמע ףסומ

.הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמר ש"דא ק"כו רישל יקסבומיליוו ז"ר לחה אצישכ

'פב םהש יפכ תורבדה תרשע ןיב לדבהה לע - 'א החיש .תודעוותהל ש"דא ק"כ דרי 1:30 העשב
תצפהב קוסעל ךרוצה לע תוכיראב ש"דא ק"כ רביד המויסבו ,ןנחתאו 'פב םהש יפכו ורתי
.ךכ הזב קוסעיש ינש ידוהי לע לועפל ןכו "םערוטש"בו שערב תונייעמה

נ"סמה ןינעב רבידו ,טבש ד"ויל ורתי פ"ש לש תוכימסהמ תדחוימה הארוהה ד"ע - 'ב החיש
ש"דא ק"כ רמאו ,הנש 30 ירחאל תעכ הלחהש השדחה הפוקתה לע ןכו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש
קיזחהלו ךישמהל םיכירצ אלא "םיילגרה לע דבל דומעל" רבכ ןתינ התעש בושחל ןיאש
וז החיש ירחא .'וכ םימחר שקבל ןויצל תכללו ,תושקבו תולאש ,תונוידפ בותכל ,"עקמאלק"ב
ז"ר רבעל ש"דא ק"כ בבותסה כ"חא .פ"ב רמול ול זמר ש"דא ק"כו "םייחל" ירנה רמ רמא
.ךייחו "םייחל" רמול ול זמרו יקסבומיליוו

.תותכסמ 'דה לע טבש ד"וימ ןרדהה לש ךורא ךשמה - 'ג החיש

פ"שד תודעוותהב השקהש י"שרפב תוישוקה תא ראיב ןכו .ונתשרפב י"שרפב רואיב - 'ד החיש
תודעוותהב ליחתהש י"שרפ ראבל םג ךישמה ,(םדוקה ןוילגבש ןמויב האר) םינטבה ןינעב ץקמ
.רהזה לע ר"ומאא תורעהב רואיב ןכו ,אב פ"שד

ילג לע אינתה דומילל הנש 20 התע ואלמו תויהש ש"דא ק"כ רמא תודעוותהה םויס תארקל
םתוכז לודגו םקלח ירשאו הזב םיקסעתמה לכל חכ רשיי תתל ןמזהו םוקמה ןאכ יזא ,וידרה
'יה אלש (וידרה) שדח רישכמ י"ע ,ונממ הצוח ןיאש הצוחל תוניעמה תא םיציפמ םדי לעש
ולעפישו השעמ ידיל איבמה דומיל 'יהיש ךרבו ,ז"הדאו ט"שעבה ,וניבר השמ לש םנמזב
קלח ולטיו תובוט םינשו םימי תוכיראל הזב םיקסעתמה וכזישו ,םיעמושהבו יב םירבדה
.שממ בורקב ונקדצ חישמ ינפ תלבקב שארב

םעטמ) ןמדלוג ש"ר םקשכו ,"תבש ירמוש" ח"מגה לש הכלמ הולמה ד"ע זירכהל הרוה םויסב
תא ןימזה ל"נה .בוט רבד רמולו ןחלושה לע תולעל ש"דא ק"כ ול הרוה זירכהל (ח"מגה
לע חכשו םוקמה לע ל"נה זירכהו ,ןמזהו םוקמה לע זירכיש ש"דא ק"כ ול רמאו 'וכו רוביצה
ש"דא ק"כ לחה כ"חא .ש"דא ק"כ ךייח ןמזה לע זירכהל להקהמ םידחא ול וריכזהשכו ,ןמזה
תחקל אובל ןמדלוג ש"רל זמר כ"חא .קזוחב 'קה ויפכ אחמו "הכרב םכל יתוקירהו" ןגנל
.הכלמ הולמה רובע תונוזמהמ

.הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמרו "אוואקעינ טעינ טעינ" ןגנל ש"דא ק"כ לחה כ"חא

.ךרעל 4:50 העשב תודעוותהה םויס

."טעינ טעינ" בוש ןגנל ש"דא ק"כ לחה החנמ תלפת ירחא

ריבגהל 'קה ודיב ש"דא ק"כ זמרו להקה רש (תיברע תלפת ירחא) ותיבל ש"דא ק"כ עסנשכ
.הרישה

ןוילע ליעמ ילב ךלוה 'תה 'א תא האר ותיבמ ש"דא ק"כ רזחשכ ,ברעב :טבש ג"כ ,'א םוי
.ןוילע ליעמ שבול וניא עודמ ולאשו

.ק"האל םיעסונ ךרב תיברע תלפת רחא .םש ודמעש םיחרואל םולש תואל זמר 770-ל סנכנשכ
.תינוכמב ומע עוסנל בוקודוח 'רהל ארק ותיבל עסנשכ

תבש ירחא דימ לארשי ץרא ךרד עוסנל 'ילרטסואל םיעסונה 'יש םיחולשל הרוה ש"דא ק"כ
.(רדא) םיכרבמ

תבשבש בתכנ הבו ה'ינכותה תא ש"דא ק"כל וסינכה "השיגפ"ה ינגראמ :טבש ד"כ ,'ב םוי
וק ש"דא ק"כ ריבעהו ,ש"דא ק"כ תודעוותהל ואובי 9:30-ב הלילבו ,האצרה 'יהת םיירהצב
לכב ש"דא ק"כ דעוותי וז תבשמש ועידוה תוריכזמהמו ,1:30 בתכו 9:30 העשה לע הקיחמ
.(ק"שצומב אלו) 1:30 העשב םיכרבמ תבש

ר"וי) רעדנלוה 'רה תא האר החנמ תלפת רחא ורדחל ש"דא ק"כ רזחשכ :טבש ה"כ ,'ג םוי
עסונה ורבח תא הוולמש ל"נה הנעו ?ןאכ השוע התא המ :ש"דא ק"כ ולאשו ,(ב"הראב י"אפ
הולמ התאו (הקירפא .דב) םש ךתוא הולמ אוה :(ךויחב) ש"דא ק"כ ול רמאו ,הקירפא םורדל
ןותחתה ע"גל רעדנלוה 'רה סנכנ כ"חא .החלצהבו הבוט העיסנב עסונה תא ךרבו ...ןאכ ותוא
איסור ילוע םידוהיה םע ויתולועפ לע ןכו םייטרפה וינינע ד"ע תוקד 'סמ ש"דא ק"כ ומע רבידו
המש ול רמא ןכו תושעל ךירצש המ הזש בשוח אוהש ש"דא ק"כ ול רמאו ,ולש ס"נכהיבב
ההשו ש"דא ק"כ לש ורדחל לדנימ .נ 'רה סנכנ כ"חא .הלחתה רדגב קר אוה התע דע השעש
.תוקד 30-כ םש

סנכנ כ"חא דימו ,הבוט העיסנב םיעסונ ש"דא ק"כ ךרב החנמ תלפת ירחאל :טבש ו"כ ,'ד םוי
.6:25 העש דע ש"דא ק"כ םע רבדו ןותחתה ע"גל ץייט .פ 'רה

.ןמז ךשמ םש ההשו ש"דא ק"כ לש ורדחל יקצדורוג ןימינב 'רה סנכנ תיברע תליפת ירחאל

ק"כל ועידוהשכו ,'ילרטסואל םיעסונה םיחולשל "םולשל םכתאצ" תביסמ הלחה 9:30 העשב
."צ"הע ריכזא (רקיעה אוהש השעמבו) החלצהב אהתש ר"היו" :הנע ז"דע ש"דא

ןסינ 'רה וירחא סנכנ ורדחל ש"דא ק"כ רזחשכ ,תיברע תלפת ירחאל :טבש ז"כ ,'ה םוי
.תוקד 5-כ ןותחתה ע"גב ההשו וואנעמענ

.ותיבל ש"דא ק"כ עסנ 7:55 העשב

__________
תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע :יעדומל תאזו (*
ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770 - "ונייח
ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט
."ןיבי

שי םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ישפח םוגרתב ש"דא ק"כ לש ויתוחיש ןכותמ תורצק תודוקנ תואבומ ןמויה ךותב
.המצע החישב ןייעל


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


לכמ רקי יכה רבד איה הרותה

תינקדצה תינברה לש 13-ה אלוליה-טייצראיה םוי - טבש ב"כ םוימ ונאובב
םייקתמש ימלועה תוחולשה סוניכ םע רשקבו ,ע"יז ע"נ אקשומ 'יח תרמ
רתויב םירידנ םימוליצ 'ב הזב םיאיבמ וננה ,770 - "חישמ תיב" ,"ונייח תיב"ב
:לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תוהגהמ

ב"נשת'ה טבש 'כ ,ורתי פ"ש תחישמ "תודוקנו תוארוה" (א

'פ 'ה םוי לילו טבש 'כ ,ורתי פ"ש תוחישמ - "לארשי ךרבי ךב" סרטנוק (ב
(360 'ע ב"ח ב"נשת ש"הסב ספדנ) ב"נשת'ה טבש ב"כ ,םיטפשמ

:'א םוליצ

:'ב םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעיפ ןלהל

: םוליצ
תויתואב ,תודרפנ תויתואב :םיכובנ הרומו קסופ ם"במרה תמיתחב םינפוא המכש ד"ע *
.'וכו תורבוחמ

- הרותב שודיחו הפסוה ןה - צ"מות ינינע לכב הפסוה לע הרומ הפסוהו רתי ןושלמ ורתי *
.ךנוצר תוצמכד ןפואב דע ,תווצמה םויקב ןהו ,שדחל דיתע קיתו דימלת

."רוא הרותו הוצמ רנ" לעבב םג ריאמ ז"יע רשא . . *

.'וכו לכמ רקי יכה רבד איה הרותהש םתסירעב תוקוניתל ןגנל לארשי תונבו ישנ גהנמ *

: םוליצ
.תחאו דחא לכ י"ע :ק"יתכב ש"דא ק"כ ףיסוה "ןראוועג ךשמנ" תוביתה ירחא

. . הלואגב ןרעוו לאגנ ךיילג ןיוש ןדיא עלא ןלאז" :ש"דא ק"כ ןקית ףוסב"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish