ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

ובבותסת ,םידוהי ובישקה :ם"במרה קסופ
ךירצ ה"בקהש הלודג החמשב וקעצתו
!!תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל רבכ

*

הריש תבש ,חלשב 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= חמש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ו"משת'ה חלשב פ"ש תחישמ / !!תולגהמ ואצ רקיעה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / ...ויתולועפ לע עיבציו ותצלוח ראווצב ונרוד אישנ סופתי דציכ

חצניו - תמחלמ םוחליו
ץראה תומילש ןינעב תוחיש / אבצה ישנא תא לואשל דציכ

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
ורתי ק"שע דע חלשב ק"שעמ / "מ"שת ןמוי" ךותמ י"ח קלח

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
א"ישת'ה טבש ג"י ,חלשב פ"ש תחיש לע מ"המ ש"דא תהגהמ םוליצ / ?םיבתכה תא בונגל המל

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


!!תולגהמ ואצ - רקיעה

יאלאד" ,"יתמ דע" - תולגהמ תאצל רבכ םיצורש קועצל םיכירצ
אל אוה - ונידיב וניתובא גהנמש םינעוטו םיאבה םנשי * !"תולג
ארק אל םג ךבס לבא * תולגהמ תאצל םיכירצש קעצי ובסש האר
רוסאש לוח לש םינינע םוש תבשב רביד אלו ,ןותיע ףא םלועמ
ךל שיש המו * !?ךבסל ךמצע תא הושמ התא המ ,כ"או - םרבדל
* !תולגהמ ךמצעב אצו תולגב תוישוקה תא ריאשת - תוישוק

*הגומ יתלב - ו"משת'ה חלשב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

וניא וא ינמז ךות יתערפ רמול ןמאנ וריבחל ףסכ בייחה םדא םאה 1ארמגב תקולחמ הנשי **.א
ןויכ ,"ןמאנ וניא ,ינמז ךותב ךיתערפ ול רמאו וריבחל ןמז עבוקה"ש רבוס שיקל שיר .ןמאנ
ןינמיז 'ינמיז וגב ערפד שיניא דיבע"ש ןויכ ,ןמאנש םירבוס אברו ייבאו ,"ונמזב ערפיש יאול"ש
."ןדרטיל אלד יכיה יכ 'יערפיא ליזיא רמא יזוז 'יל ומרתמד

ךותב ערופ םדא ןיאש איה הקזח" 2ם"במרה קסופ ןכו ,"שיקל שירכ אתכלה"ש תקסופ 'מגהו
."ונמז

ויסכנו הולמל הולה בייחתנ האוולהה תעשב רבכש ןויכ ,הולו הולמב קר איה וז תקולחמ םלוא
רמול ןמאנ וניא ,ןוערפה םויב קר ליחתמ בויחה םהבש םירחא םירקמב לבא ,ול םידבעושמ
.ונמז ךותב יתערפ

,דבלב דלוה תדלוה ירחא םוי םישלש אבאה לע לח ןבה ןוידפד בויחה :ןבה ןוידפב ,אמגודלו
.ונמז םדוק יתערפ רמול ןמאנ םדא ןיא ןבה ןוידפב לכה ירבדל ןכל ,ךכש ןויכו

:םינינעה תוימינפב הלאש תררועתמ ל"נה פ"ע .ב

בקעיל וירבד דיגמ" ירהש) 4ןבה ןוידפ תוצמ םייקמ ה"בקה םגש ,3םעפ רבודש המ םידקהבו
הוצמה םויקו ,(5"תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" - "לארשיל ויטפשמו ויקוח
.תולגהמ 6"לארשי ירוכב ינב" תא הדופ םימשבש וניבאש י"ע אוה ה"בקה לש

אצוי - ונמז ךות ערופ םדא ןיא (אברו ייבאל םג) אמלע ילוכל ןבה ןוידפבש - ל"נה פ"עו
ךפיה הז ירה הרואכלו ,ןמזה ךותב (תולגהמ) לארשי ינב תא הדפי אל ה"בקהש ,הרואכל
!?ןמזה םדוק ,"הנשיחא - וכז" שוריפב 7תרמוא ארמגה ירהש ,תואיצמה

:הזב רואיבהו

לכ" יכ - דלונשמ ףכית אלו םוי םישלש ירחאל אקוד אוה ןבה ןוידפל בויחהש ךכל םעטה
םויבו ,לפנ קפס אוה דלוה םוי םישלש ינפלש ,תרמוא-תאז ,8"לפנ וניא םדאב םוי 'ל ההשש
ןוידפד בויחה זא וילע לח אלימבו ,"אמייק רב" תקזחב דמועו לפנ ללכמ דלוה אצוי םישלשה
.םוי םישלש ינפל ערופ םדא ןיא ןבה ןוידפבש םלוכ םירבוס ןכלו .ןבה

ןויכ ,לפנ קפס םה י"נב םוי םישלש דעש רמול ךייש אל ירה ,ה"בקה לש (ןבה) ןוידפב כ"אשמ
!תולגהמ םררחשל יאדוב םיכירצו ,"אמייק רב" םה "לארשי ירוכב ינב"ש עדוי יאדוב ה"בקהש

לוכיבכ דבעושמ רבכ ה"בקהש ,רמולכ ,9אתולגב אתניכש םג תאצמנ י"נב םע דחיש טרפבו
השוע חטב אלא ,םוי םישלש דע ןוערפהו ןוידפה תא תוחדל הביס םוש ןיא ןכ-םאו ,(אתולגב)
!10"ןיע ףרהכ וליפא ןבכע אל" ,דימו ףכית ה"בקה תאז

:ףסונ ןינע ןאכ ונשי ,םנמא .ג

םהש - י"נב לש םהידיב םג אלא ,לוכיבכ ומצע ה"בקהב קר 'יולת הניא תולגהמ י"נב תאיצי
ושעי םה רשאכו ,תולגהמ תאצל ידכב ,11האריו הבהא ,בהזו ףסכד ןוידפה תא "םלשל" םיכירצ
.תולגהמ "לארשי ירוכב ינב" תא דימ ה"בקה הדפי - (םוי םישלש ךותב) ץקה ןמז ינפל תאז

םושמ אוה ונמז ךות ערופ םדא ןיאש הזל םעטה [שיקל שיר תעדל] ירה :תושקהל רשפאש המו
לע רבודמ רשאכ יזא - ?[י"נב תאז ושעי ךיאו] הליחתכלמ םכוסש ןמזה ינפל םלשל ול השקש
(האריו הבהא) בהזהו ףסכה םולשתבש לובלבהו ישוקה לע םה םירתוומ ,תולגהמ י"נב תאיצי
.תולגהמ דימ תאצל רקיעה ,"ונמז ינפל" תאז םימלשמ ןכאו ,םכוסש ןמזה םדוק

הבהא - בהזהו ףסכהש ,לארשי ינב םיבישמ כ"ע ?בהזהו ףסכה םע 'יהי המ :םילאושש המו
תיתימאה הלואגה :דחא רבדב קר םיצפח וישכע לבא ,הלואגה ירחאל ויהי רבכ - האריו
!שממ דימו ףכית המילשהו

;12"ןיציקה לכ ולכ"שכ וישכע כ"וכאע ,"ןיע ףרהכ םוקמה ןבכע אל" םירצמ תאיציבש יפכו
!המצע וז תבשב - תוטשפבו ,הלואגה דימ אובתש םיצור אלימב

םהרבאד 'יתוזירז"ש 13ק"הגאב ראובמכ ,תויחד אללו תוזירזב לכה םישוע םידוהיש טרפבו
.(פ"מכ רבודמכ) "'וכ םלוע דע ונינבלו ונל דעל תדמועה איה ה"ע וניבא

:תולאש לאושו 'הלגנ לעב' שגינ .ד

!?הלטלטל רוסא ירה ,("עליישטאפ") תחפטמה םע 'יהי המ - תבשה םויב תולגהמ ואצי םא

!תולגהמ ךמצעב אצו תולגב תחפטמה תא ריאשת :ול םירמוא

,14הטורפ הושב 'יפא "'וכ םנוממ םהילע ביבח םיקידצ"ו ,ולש תחפטמה וז ירה :אוה ןעוט
...("עליישטאפ עטיור א") המודא תחפטמ וזשכ טרפבו ,הטורפמ רתוי הוש תחפטמהו

("סיורא ץנאט") הציפקב אצו - לארשי גהנמכ - ראוצל ביבסמ תחפטמה תא רושק :ול םירמוא
!תולגהמ

ירחאו ,הלדבה תושעל וילע ףכית ירה - תבשה םויב תולגהמ תאצל לוכי דציכ :ןעוטו ךישממ
םינינעה לכ לע ןופלטב חחושלו רחסמב קסעתהל וילעו ("עלעטש א") "הרשמ" ול שי הלדבה
!?תבשב םתודוא רבדל רוסאש

םלועמ המשנהו ,ךבש רקיעה איהש ,15שממ לעממ הקלא קלח ,תיקלא שפנ ךל שי :ול םירמוא
,ךלש תיקלאה שפנל םעפ תייצת יזא - (ןמקלדכ) 'ילע תיבה-לעב אל דחא ףאו תולגל הכלה אל
!תולגהמ רבכ אצתש הצורה

בייח ךנהה - רקיעה םה ךרחסמו ךתרשמש רמואה 16"ליסכו ןקז ךלמ" םג ךל שיש המו
...!?ךילע טילש ליסכו ןקז שפיטהש םלוכל תוארהל

,ימשגה הזה םלועב ול יד אל - ירמוחה הזה םלועב אקוד םיחנומ תויהל םיצור תאז תורמל
תוחפה-לכל ,כ"פעא לבא !תוימשג - תוירמוחמ תושעלו אקוד ירמוחה הזה םלועל קוקז אוה
!ךלש "שממ לעממ הקלא קלח"ה ,תיקלאה ךשפנל עירפת לא

!?ךבש תיקלאה שפנה לע םג םעפ בושחת ילוא ,תימהבה שפנה לע זבזבל רשפא ןמז המכ

ירה - (17אלוליהה לעב םגתפכ) תולגהמ אצנ וננוצרב אלו תולגל ונכלה וננוצרב אלש םגהו .ה
יאלאד" ,"יתמ דע" - תולגהמ תאצל רבכ םיצורש םיכירצ קועצל לבא ,ןוצרל עגונב קר הז
!"תולג

אלו תולגל ונכלה וננוצרב אלש פ"עאש ,ךישמה אלוליהה לעבש יפכ ,עדיל שי הז םע דחיבו
לעמ דומעל ידוהי לש וחכב הז דצמו ,תולגל הכלה אל םלועמ המשנה ,תולגהמ אצנ וננוצרב
הצור אוהש - קר םה םידיחיה ונוצרו ותבשחמ אלא ,ב"ויכו ותרשמ לע בושחל אלו תולגל
!תולגהמ תאצל

םא וליפא ,וינינע לכו ואסכ ,ונחלוש םע דחי ,18"אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמ לש םוקמב"ו
,"ול לעממ" הז

- "ול לעממ םידמוע םיפרש" 19קוספהמ םידמל ('וכ ותבשחמ לש םוקמבד) הז ןינעש 18עודיכ
םתקושתו םתבשחמ דצמ ,כ"פעא ,םיפרשה תגרדממ הלעמל איה "ול לעממ"ד אגרדהש ףאש
!"ול לעממ םידמוע" לעופב םה ירה - םש דומעל

- החמשבו גנועב תויהל םיכירצו 20הב בצע ןיא תבשה םויב ירה :הנעטב םיאבה םנשי ,הנהו .ו
,"יתמ דע" קועצל םהילעו תולגב םיאצמנ םהש ךכמ לארשי ינב תא רעצל םיאב עודמ ,כ"או
!?הלודג החמשב וישכע דחוימב תויהל תעבת ירה ךמצעב התאש טרפבו

"םערוטש"בו בבל בוטו החמש ךותמ קעצתו בבותסת :ללכ הריתס וז ןיאש םירמוא כ"ע
!הלואגה תא םיצורש

אלימב ,"איה הלודג הדובע תווצמה םויקב םדאה חמשיש החמשה"ש 21ם"במרה ןיד-קספכו
רבכ ךירצ ה"בקהש הלודג החמשב וקעצתו ובבותסת ,םידוהי ובישקה :ם"במרה קסופ
!!תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל

תאצל םיכירצש קעצי ובסש האר אל אוה - ונידיב וניתובא גהנמש םינעוטו םיאבה םנשי .ז
!תולגהמ

,וב בצע ןיאש השודקו החונמ םוי ולצא 'יה תבשה םויו !ןותיע ףא םלועמ ארק אל םג ךבס לבא
!?ךבסל ךמצע תא הושמ התא המ ,כ"או - םרבדל רוסאש לוח לש םינינע םוש תבשב רביד אלו

ינב לכו םיכאלמה לכ ,אתולגב אתניכש ,תולגב םיאצמנ ירה ?ךלש אבסה ןאכ עגונ המ - ללכבו
אלימבו ,תולגב אצמנ ךמצעב התא - 22ומצע לצא בורק םדא - רקיעהו ,תולגב םיאצמנ לארשי
!!תולגהמ תאצל תוצרל ךילעש יאדוב

,ףוגה תואירב לע רומשל שיו ימשג ףוג ונשיש תעדל םיכירצש יל ובתכי הלדבה ירחאל .ח
.'וכו תונעתהל אלו ,ןושילו תותשל ,לוכאל

!!("תולג ןופ סיורא טייג") תולגהמ ואצ :אוה רקיעה - ןאכ םיעגונ אל ולא תונעט לכ ךא

תחקל הצור ךנה !תולגהמ ךמצעב אצו תולגב תוישוקה תא ריאשת - תוישוק ךל שיש המו
יבשתו תוישוקה םע דחי תולגהמ אצ ,("טייהרעטנוזעג") ךדיב תושרה - תוישוקה תא ךתיא
!תולגהמ תאצל ךובכעיו ךתוא ולבלבי אל תוישוקהש לבא ,23תויעבאו תוישוק ץרתי

רשאכש טרפבו ,זגרתהל םיכירצ עודמו - גונעת לש םוי ,תבשה םוי הז ירה :אוה ןעוט
...ףוגה תואירבו 'יתשו הליכאל עירפמ הז ,םיזגרתמ

!תולגהמ תאצל םיכירצ - ולא םינינע לכל ןמז ןיא :רומאכ יזא

!(ל"נכ) אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבו ,םידיחיה ןוצרהו הבשחמה הלא

םג ,24"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ רבכ ואציי לארשי ינב לכש ר"היו .ט
,תולגב אקוד ("ןגייטש ןוא ןקעטש") תולתיהלו עקתהל םיצורו תוישוק םהל שיש ולא

לש םחרכ לע" ירה הערפ דצמו ,םירדוסמ רבכ הערפ םע - "הערפ חלשב יהיו"ה ונשי רבכ ירהו
תא םישל קר םיכירצש ,לארשי ינב לש םדצמ איה הדיחיה העינמה ,25"וצראמ םשרגי לארשי
- םיקידצב םג ךכו ,26רומג קידצ תויהל םיכפוה הבושת לש דחא רוהרהבו ,הנטק עבצאה
,27"אתבויתב איקידצ אבתאל"

.בבל בוטבו החמשב תולגהמ םלוכ םיאצויו

__________
.ל"ומה .ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ החישה (*

610 ב"ח ו"משת ש"הס) "םימימתה תוחנה דעו" י"ע ל"יש החנהב וכ ףיעסמ םיקלח פ"ע דבענ ףיעס (**
.(ךליאו

.ב-א ב"ב (1

.ו"ה א"יפ הולו הולמ 'לה (2

ט"לשת ת"הק תאצוהב) גכקת םיגהנמו םימעט םירואיב יטוקיל םע פ"שגהו .ךליאו 48 א"יח ש"וקל (3
.ךליאו (ועת א"שנת תאצוהב ,ךליאו

.ב"ע שיר ,דעק ב"חז .נ"שו .ז"יפר ר"בדמב האר (4

,ל"פ ר"ומש .טי ,זמק םילהת (5

.בכ תומש (6

,חצ ןירדהנס (7

.דועו ,הלק תבש (8

.דועו ג"חז ,כק א"חז ,טכ הליגמ האר (9

.(מ"יצי יבג) אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (10

.מ"כבו ,בל ךתולעהב ת"וקל .ךליאו א ,חנ םש ח"ות .בשיו פ"ר א"ות האר (11

,זצ ןירדהנס (12

.אכ ןמיס (13

,אצ ןילוח האר (14

.ב"פר אינת (15

.ב"עס ,טעק א"חז (רעבאב) םילהת שרדמ .פ"הע י"שרפבו ר"הק .גי תלהק (16

,אצרת ד"ח ד"וקל ,העק א"ח םיסרטנוק מ"הס .וצק ז"פרת מ"הס - ז"פרת זומת תחיש (17

ביר ע"ס ה"נרת .הס ג"מרת מ"הס .ג"יקפ ו"לרת םיבר םימ ךשמה ,זכרתת ו ךרכ תישארב ת"הוא (18
.דועו .נ"שו .ח"לס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ .ךליאו

'יעשי (19

,גכ ק"ומ - רמאד ןאמ ה"דות .ז"ה ףוס ב"פ תוכרב ימלשורי האר (20

.ןפוסב בלול 'לה (21

ןירדהנס (22

.דועו ,חכ ג"חז הארו ,טת ה"לש .תוידע 'סמ ףוס ט"ויות (23

אב (24

.הלואגה ןמז רודמב המש ןוילג .ז תומש פ"שד "ךלמה יחי" .ותלחתב א"יח ש"וקל הארו .אב פ"ס י"שרפ (25

.56 הרעה 425 כ"ח ש"וקל הארו .א"לס ח"לס ע"הא ע"וש ,טמ ןישודיק (26

.ב"עס ,הע וניזאה ,חנ ה"ר ת"וקל האר (27


הלואגה ןמז


ראווצב ונרוד אישנ סופתי דציכ
...ויתולועפ לע עיבציו ותצלוח

*"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

אוהו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םכותבו 1"רפע ינכוש וננרו וציקה" 'יהי דציכ ומצעל ןנובתי רשאכ
,"יתלדיגש םילודיג ואר"ה תא ה"בקה ינפב וא חישמ ינפב דימעהל ךרטצי (ר"ומדא ח"ומ ק"כ)
לעפש תולועפה לע עיבציו - תולועפה ךרד וילא תוכייש ול שיש דחא וא ולש דימלת חקי אוה
- "יתלדיגש םילודיג ואר" רמאיו ,הנש םיעבשה ךשמב

ףכיתש ךיא ומצעל ןנובתי רשאכ - תוקדצהה לכב ומצע תא קידצמ אוה ללכ ךרדב םא םג יזא
.ותדובעב אובתש תפסותה ןבומ ירה - ויתולועפ לע עיבציו ותוא חקי ר"ומדא ח"ומ ק"כ

יפל םג ירה - חישמה תאיב רחא הנש םיעברא קר 'יהת םיתמה תייחתש 2רמוא רהוזהש פ"עאו
.4"אוביש םוי לכב ול הכחא" םירמואש המ ד"עו ,3"הנשיחא" תויהל ירה לוכי הז

ועדיי דציכ - תונברק בירקהל וכרטצי םינהכהו אובי חישמ רשאכ :5תלאוש 'מגה ,הזל ףסונו
.םהל וארי םהו "םהמע ןרהאו השמ"ש ,'מגה הנוע ?םיטרפה לכ תא

םירואיב הזב םנשי ירה - הנש םיעברא ויהי םיתמה תייחתל חישמ תאיב ןיבש םירמואש ףאו
.ןכל םדוק ומוקי הלוגס ידיחיש אוה םהמ דחאו ,6םיצוריתו

,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לע רבודמ ןאכ ירה - הלוגס ידיחי לע תאז םירמואש תורמלו
ןופ ןייז ךאד רע טעוו") ומוקיש םינושארהמ 'יהי אוהו ,7"ארדו ארד לכבש השמד אתוטשפתא"
!("ןייטשפיוא וצ עטשרע יד

ידוהיה תא סופתי ,אלוליהה לעב םוקי ףכיתשכ ,רבדה הארי דציכ ומצעל ןנובתי רשאכ ,ןכ-םא
ז"ע רמאיו ,ז"הועב ותמשנ תאצמנש הנש םיעבשה ךשמב ותדובע לע עיבציו ותצלוח ראווצב
.ותדובעב איבי הזש הפסוהה ןבומ ירה - "יתלדיגש םילודיג ואר"
(הגומ יתלב - א"משת'ה חלשב פ"ש תחישמ)

__________
איה תעכו ,ךליאו 3 דצק ןוילג "ךלמה יחי"ב (התליחתמ םיפסונ םיקלח םע דחי) ונמזב הספדנ וז החיש (*
.ל"ומה .תומוקמ-יארמ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ

.טי ,וכ 'יעשי (1

,דלק םש כ"ג הארו ,טלק א"ח רהוז (2

,חצ ןירדהנס .בכ 'יעשי (3

.ךליאו 394 ג"כח ש"וקל הארו .םירקיע ג"יהמ (4

.ב"עס ,דיק םיחספ - דחא ה"דות הארו אמוי (5

.ג"יס 156 (השדח האצוה) א"ישת "שדוק תוחיש" האר (6

,גער ג"חז (7


"תולג יאלאד" שקבל
אקוד לודג לוקבו רובדב

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

רובידבו יולגב םישקבמ םה כ"פעא ,לארשי ינב לש םהיתובשחמ תא עדוי ה"בקהש תורמל
יולגבו לעופב השעמל דרוי הזש ךיא אוה רקיעהש ןויכמ ,המילשהו תיתימאה הלואגה אובתש
.הזה-םלועב

תאז-לכב ,1"הלפת וז בלבש הדובע איה וזיא"ש תורמלש ,הלפתה ןינע תוללכב םיאורש יפכו
,רמולכ ,"וינזאל עימשמו ויתפשב םירבדה ךתחמ אלא דבל ובלב ללפתי אל" 2תרמוא הכלהה
כ"פעא ,ולש הבשחמה תויתואב כ"וכאעו ,ללפתמה לש ובלב השענ המ עדוי יאדוב ה"בקהש ףא
.(3תווצמה ןינמב תבשחנ איה ןכלו) אקוד הפב רובדב תויהל תבייח ותלפת

,הבשחמב הזב ןנובתהל קיפסמ אלש - "תולג יאלאד" ,"יתמ דע" השקבו הלפתל עגונב םג ךכו
.לודג לוקבו רובדב תאז איצוהל שי אלא

ונשי רשאכ ,םירומא-םירבד-המב ירה ,4"הנמא ינטקמ ז"ה ותלפתב לוק עימשמה לכ"ש ףאו
לוק" תודוא רבודמ ןאכ לבא - "שחל תלפת עמוש ה"בקה ןיא ולאכ" ובשחי הז ללגבש ששח
,ושפנ תוחכ לכמ אבה "םערוטש"הו ףקותה לכ םע ,5"האמינפ אלק"מ האצותכ אבה "לודג
.בוט ןינע איה לודג לוקב וז הקעצש יאדובו

וליפא יזא - שממ לעופב םתדובע ודבעיו ,רומאה ןפואב הלואגה תא ושקבי לארשי ינבש ז"יעו
לכ תאו ומצע תא" עירכהל לוכי ודבל דחא וליפא - רתוי דועו ,םתדובע ושעי י"נב בור קר םא
.6"הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה

ונינקזבו ונירענב" ,ונקדצ חישמ י"ע המילשהו תיתימאה הלואג - שממ לעופב 'יהי ןכש ר"היו
תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"ל םיכלוהו ,םעה תומילש ,7"וניתונבבו ונינבב 'וג
םע דחי ,9"ךלובג תא ךיקלא 'ה ביחרי יכ"ד ןפואב ,ץראה תומילש - 8"הנש תירחא דעו הנשה
וז תבשד החנמ תלפתב אורקל םיליחתמש השרפה םע םג רושק הזש ,'יתווצמו הרותה תומילש
:הרות ןתמד השרפה -

ר"ומדא לש הרותה העודי יזא - (10וניאישנ וניתובר קספכ) םעפ דוע 'יהי אל הרות ןתמש פ"עא
םג אלא םיינחורה םייחב קר אל - תויחל םיכירצש (11אלוליהה לעב י"ע הרסמנש יפכ) ןקזה
- תוטשפבו ,הרות ןתמד השרפה םע - ד"ודנבו ,עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע - םיירשב םייחב
הרותב הנושו ארוקה לכ"ש ןויכ ,12הרות ןתמבכ שממ הז ירה הרות דומלל םיבשייתמ רשאכש
המיאב ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ" ןכלש ,13"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה
,14"עיזבו תתרבו האריבו

.שממ ןדיד אלגעבו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה חלשב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
תעכו ,ךליאו 10 במר ןוילג "ךלמה יחי"ב (התליחתמ םיפסונ םיקלח םע דחי) ונמזב הספדנ וז החיש (*
.ל"ומה .תומוקמ-יארמ תפסוהבו תשדוחמ הכירעב הזב תאבומ

.א"עס תינעת .הלפת 'לה שיר ם"במר (1

.ב"ס א"קס ח"וא ז"הדא ע"ושו ע"ושוט (2

.דמ ת"הגאל םירואיב יטוקל םג האר (3

.םש ז"הדא ע"ושו רוט ,דכ תוכרב (4

.ךליאו טצ ט"סרת מ"הס האר (5

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר (6

אב - מ"יציב ש"מכ (7

.בי ,אי בקע (8

,בי האר (9

.גכ ו"סרת ךשמה .(אכ 'ע - מ"דשת ,ת"הק - טוקיל מ"הס) ד"מרת 'וכ קלמע תפילק ןיב שרפהה ה"דס (10
.דועו .ומקת

.דועו .ךליאו 29 ב"שת ש"הס .ןושח "םוי םויה" (11

.דועו .א"עס ,במ ש"הש ת"וקל ,זס ורתי ,בכ אציו א"ות האר (12

.דלרתת זמר הכיא ש"לי .ח"יפר ר"אבדת האר (13

,בכ תוכרב (14


השודקד תוטש קר
תעדו םעטמ הלעמלש

:"תותירכ טג בתוכ" - איה 1דוד אצי "דוד תיב"מש לועפלו "דוד תיב תמחלמ"ב חצנל *ךרדה
ול שיש םינינעמ 'יפאו םירתומה םירבדמ 'יפא ,םינינעה לכמ ("ךיז ןגאזפא") ומצע תא קתנל
וינינע רמולכ ,2"אימד ופוגכ ותשא" ,ותשא לש שוריפה ירה והזש ,הרות יפ-לע םהילא תוכייש
;הרות יפ-לעש םיימשגה

- רתוי דועו ,"'יוה ךביוא ופרח רשא"ד המחלמה תא חצנל ,דוד תיב תמחלמל עגונב םנמא
,3"והל תיא האובבד האובב"ש ןויכ רתוי השק המחלמ יהוזש ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא"
תונובשח אלל ,ירמגל ("םינינע ענעגייא") םייטרפה וינינע לכמ תאצל לש ןפואב קר הז ירה
.תעדו םעטמ הלעמלש השודקד תוטש קר ,םיילכש

תאצל - השודקב תויהל ךירצ קוידב ךכ ,אגת ילב הפצוח לש ןינע איה םתמחלמש םשכו תויה
.דוד תיב תמחלמל ("ךיז ןבעגעגרעביא") רסמתהלו םייטרפה וינינעמ ירמגל
(הגומ יתלב - א"כשת'ה טבש א"י ,חלשב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה ."תוכלמ רבד" רודמב גצר ןוילג "ךלמה יחי"ב התומילשב הספדנ וז החיש (*

.דודו דוד ןב ןינעב בי-יש א"ח ב"שרה ר"ומדא ק"כ ק"גא האר (1

.נ"שו ,דכ תוכרב (2

,בכק תומבי (3


חצניו - תמחלמ םוחליו


אבצה ישנא תא לואשל דציכ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלל ישפח םוגרת

ינינעב החמומ אפור לואשל שי - ףוגה תואירב םע רושקה ןינעב שפנ-חוקיפל עגונבש םשכ
שי - םיבאז םיעבש ןיב תאצמנה תחא השבכ לש שפנ-חוקיפל עגונב הז-ךרד-לע ,ףוגה תואירב
לצא ("םקנתמו ביוא"מ םינגומ ויהיש ,םידוהיה לש ןוחטבל עגונב) הלאשה תא לואשל
.אבצה ישנא ,ןוחטב ינינעב םיחמומה

לש הנכסה תא לידגת לארשי ץראמ םייוסמ חטש תרזחה םאה :ךכ לאשהל הכירצ הלאשהו
.(לדגת הנכסה וריזחי אל םאש) ךפיהל וא ,ל"ר ,לארשימ תחא שפנ וליפא ,שפנ-חוקיפ

דצמ אלו שפנ-חוקיפ לש ןינעה דצמ בצמו דמעמה אוה דציכ אבצה ישנא תא לואשל םיכירצו
ןיד-קספהש יפכ ,תונובשח םוש תושעל רוסא שפנ-חוקיפב רבודמשכ יכ ,םירחא תונובשח םוש
םלוכ וגרהי - םכלוכ גורהנ ואל םאו ,ונגרהנו םכמ דחא ונל ונת" םירמוא םייוגש הרקמב אוה
."לארשימ תחא שפנ םהל ורסמי לאו

,הקיטילופ לש תונובשח אל כ"וכאע ,תונובשח םוש בשחל ןיא שפנ-חוקיפל עגונבש ןבומ ךכמ
לכ יכ - ןמז רחאל וא ,םייתרחמה וא רחמה םוי הארי דציכו ,"םיבאז םיעבש"ה ורמאי המו
:ךורע-ןחלושה ךפיה םה ולא תונובשח

המ - םויה בצמו דמעמה המ (הז ןינעב םיחמומה) אבצה ישנא תא לואשל םיכירצ ע"וש יפ לע
לכו ,לארשימ תחא שפנ לש וליפא שפנ-חוקיפ (אקיפס-קפסו קפס 'יפא) לש ןינעל םורגל לולע
!ןאכ םיכייש אל - םייתרחמו רחמ היהי המו הקיטילופ לש תונובשחה
(הגומ יתלב - ח"לשת'ה טבש ד"וי תחישמ)


,רובידה םצעמ וליפא - ןלציל אנמחר
...!השודקה ונצראמ לעש ףא תריסמ תודוא

קספה םוש אלל ,האירב המשנו אירב ףוגד ןפואבו ,שממ דימו ףכית הזל הכזנש ,ןוצר יהיו
.םייתניב

ונינבב . . ונינקזבו ונירענב" ,ףטו םישנ םישנא ,ןאכ םיאצמנהמ א"ואכ ,םיאשינ ונלוכו
,השודקה ונצראל - האירב המשנו אירב ףוגב הז םע דחיבו ,"אימש יננע םע" - "וניתונבבו
.שדקמה תיבלו ,ק"היע םילשוריל אפוג םשו

...!השודקה ונצראמ לעש ףא תריסמ תודוא ,רובידה םצעמ וליפא - ןלציל אנמחרו

("ןרירנא") עוגפל רוסא ירהש ,הרותה תומילש םע דחיב ,התומילשב תראשנ שדוקה ץרא אלא
.םימעפ המכ רבודמכ השעת-אלו השעב הזש דעו ,הרותה תומילשב
(הגומ יתלב - "תודיחי"ה תעב - ב"נשת'ה טבש ז"י םויל רוא תחישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

ורתי 'פ ק"שע דע - חלשב 'פ ק"שעמ ,"מ"שת ןמוי"מ י"ח קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

ותיבל עסנ םיירהצבו ,10:20 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :חלשב ק"שע ,טבש ד"י ,'ו םוי
.העש עברל

רישל יקסבומיליוו אשוז 'ר לחה הליפתה םויסב .תבש תלבקל ש"דא ק"כ דרי 6:00 העשב
.ותיבל ש"דא ק"כ ךלה 9:40 העשב .הרישה ריבגהל זמר ש"דא ק"כו

םייקתתש ג"לירהל עידוהו ,9:30 העשב ותיבמ עיגה ש"דא ק"כ :טבשב ו"ט ,חלשב ק"ש םוי
.תודעוותה

תרישבו חישמ לש ת"סב וארק הרותה תאירק .תירחש תליפתל ש"דא ק"כ דרי 10:00 העשב
.ןופצל וינפו ש"דא ק"כ דמע םיה

הקדוו יקובקב המכ יקסנירק י"ר איבה דריש םדוקו ,תודעוותהל ש"דא ק"כ דרי 1:30 העשב
.וז תודעוותהב הקדוו םג קלחל ש"דא ק"כמ הארוה הנתינש רמאו

,טבש ד"ויד םינינעה לש תומילשה תילכת הנשי וז תבשבו תויהש ש"דא ק"כ רמא 'א החישב
םגתפ תוכיראב ראיבו ,טבש ד"ויד תודעוותההמ םינינע המכ םילשהל ןמזהו םוקמה ןאכ ןכל
."םיבר א זיא דיחי א זא" ר"ומדא ח"ומ ק"כ

תורטשבש ךכמ ןכו ,רבד לכמ דומלל םיכירצש "לעופב השעמ"ה לע ש"דא ק"כ רביד 'ב החישב
רחא .'א החישב רבודמה םע תאז רשיקו ,ה"בקהב ןוחטבהו הנומאה ד"ע בתכנ ב"הראב ףסכה
םעפ רמול ש"דא ק"כ ול ןמיס רמאשכו "םייחל" רמול ירנה רמל ש"דא ק"כ הרוה וז החיש
הנווכהש ןיבה אל ל"נהש הארשכו ,"םייחל" רמול ןהכ י"רל ש"דא ק"כ הרוה ןכ-ומכ .'ינש
.בחר ךויח ש"דא ק"כ ךייח "םייחל" רמאשכו ,התא רמאו ורבעל ש"דא ק"כ עיבצה וילא

תא ךישמה ןכו ,טבש ד"ויל םילוחיאו תוכרב וחלשש ולא לכל ש"דא ק"כ הדוה 'ג החישב
'דל (תותירכו תומבי ,ריזנ ,תוכרב) תותכסמה 'דד םויסה ןיב רשקה ןינעב טבש ד"וימ רואיבה
,איה א"ואכל ךכמ הארוההש רמא המויסבו דואמ הזב ךיראהו ,ס"ירק םדוק י"נב לש תותכה
םייברהש םשכ ותלוז שפנבש הדיחיה םע ושפנבש הדיחיה תא רשקל וחכב שי ידוהי לכש
רשקמש י"ע ידוהי לכ ךכ ,ס"ירק ינפל י"נב תא דחיא וניבר השמש םשכו תודיחי תעשב םישוע
לכ וינפל םיעקבנ - "םלוע לש ודיחי"ל דע י"נב לכ לש הדיחיה 'יחב םע ולש הדיחיה 'יחב תא
ט"מלעמלמ) םיה עקבנ דציכ (ל"זיראהו רהזה) תוטיש 'ב שיש םגהו ,ס"ירקב 'יהש יפכ םימיה
.שממ ונימיב הרהמב ,עקביש רקיעה - ןאכל וא ןאכל עקביש ,(ע"מלטמלמ וא

כ"חאו תודעוותהב הלאש םיעמושה ולאכ םנשיש ש"דא ק"כ רמא 'ג החישב םירבדה ןיב
פ"שד תודעוותהבש ןכתיהו ,תוינחורב םג אלא תוימשגב קר אל ...אישוקה םע ןושיל םיכלוה
שפחל גאד אל דחא ףאו ףסויל בקעי חלשש םינטבה ןינעב י"שרפ לע ולאש (ךליאו ג"מס) ץקמ
ל"יש "םימימתה תורעה" יצבוקב הזב ונד כ"מחאלש עובשב ןכאו] !עגפ אלו עגנ אל ,ץורית
,770-ב םויה תחישל עובש ותואב ךפה "םיקסרפא-ס'איצטשופ-םינטב"ה ןינעו ,ורתי פ"של
.[(ךליאו ז"נס) תוכיראב הז ןינע ש"דא ק"כ ראיב ורתי פ"שד תודעוותהבו

,חמוצה תלעמ לע ןכו ,טבש ד"וי םע רשקב תבשב טבשב ו"טד תועיבקה לע רבוד - 'ד החיש
םתוארל ידכ ולו תוריפ תודעוותהה ןחלוש לע וחינה אלש כ"ע ש"דא ק"כ רביד םירבדה ךותבו
םעד וצ" םיעיגמשכ כ"פעאו ,תאז וסיפדהו והיגה ףאו כ"ע רבעב ושיערהש ףא-לע ,דבלב
לע ןכו ונתשרפב י"שרפ לע תולאשב החישה תא םייסו !ירפ םוש םיאצומ אל "שיט םענעגייא
.רהזה לע ר"ומאא תורעה

ורודיס תא ש"דא ק"כ חתפ ונגינש תעבו "אלכיה ינב" ןגנל ש"דא ק"כ הוצ תודעוותהה םויסב
ק"כ טיבה תודעוותהה םויס תארקל ."אוואקעינ טעינ טעינ" ןגנל לחה כ"חא .להקה םע ןגינו
.תודעוותהה המייתסנ 4:35 העשבו ,םימעפ 'סמ ןועשה לע ש"דא

ןכו .הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמרו "טעינ טעינ" בוש ןגנל ש"דא ק"כ לחה החנמ תלפת םויסב
.הרישה ריבגהל 'קה ודיב זמרו ונגינ ותיבל ש"דא ק"כ עסנשכ ק"שצומב

.וז הנשד "ינגל יתאב" ה"ד רמאמה תא ש"דא ק"כ היגה םויה :טבש ז"ט ,'א םוי

םויסבו ש"דא ק"כ אצי בירעמל .החנמל אצי אל ש"דא ק"כש ג"לירה עידוה 3:00 העשב
.ט"ושב תעימשבו הבוט העיסנב תפרצלו ק"האל םיעסונ ךרב הלפתה

יפמ) כ"וכ םע רבידש הממ ד"ר ןלהל ,"תודיחי"ל םישנא לבקל ש"דא ק"כ לחה 8:00 העשב
:(העומשה

לכ לע ש"דא ק"כ הנע ,הבושת לביק אלו הנשה ךשמב םיבר םיבתכמ ש"דא ק"כל בתכש 'אל
.(ודצמ השקב םוש אלל) ויבתכמב תולאשה

טרפבו שדוקה ץראל אב וניא עודמ ש"דא ק"כ תא לאש םילשוריב םינפה דרשמ ידבועמ 'א
ירה !?םילשורי יהמ יל רמול םיצור םתא םאה :ש"דא ק"כ ול רמאו ,'וכו ק"היע םילשוריל
קוספה תא ש"דא ק"כ ול ראיב כ"ומכו .םש ךרד תורבוע תולפתה לכש ע"ושב קסופ ז"הדא
.םדאל ויתוחוכ תא ה"בקה ןתונ תוחכה תא ה"בקהל םירסומשכש - "חכ ופילחי 'ה יווקו"

הליהק" ריעל ארק ש"דא ק"כ .תוקד 8-מ הלעמל תודיחיב 'יה קמעה לדגממ ןמסורג ד"ירה
לכו וידלי ךוניחל וכרב כ"ומכ .'וכו אבצב וירשק תא לצניש ול רמאו "קמעה לדגמ השודק
.וריעב םיחולשל תוכרב י"ע רסמ ןכו ריעה

.תוהמל תוהממ יוניש הארת יזא "תאצמו תעגי" 'יהישכש ש"דא ק"כ רמא 'אל

.ק"האמ יקסבלסורי 'רה ןכו ,תפרצמ וואנמענ ןסינ 'רה םג ויה םיסנכנה ןיב

.תודיחיל םישנא לבקל ש"דא ק"כ םייס 12:30 העשב

םיעסונ ךרב תיברע תלפתמ אצישכ ןכו הרותה תאירקמ ש"דא ק"כ אצישכ :טבש ז"י ,'ב םוי
.ט"ושב תעימשבו הבוט העיסנב

,תודיחיל תעכ ולבקיש ש"דא ק"כמ קתפב שקיב ,תודיחיל סנכהל לוכי 'יה אלש ליזרבמ 'א
ק"כ ול חלשו ,כ"וכ דמעמב אוהש אלא תודיחי אוה תודעוותה ירה גוהנכ :ש"דא ק"כ ול הנעו
.ק"יתח םע רודיס ש"דא

החנמ תלפת ירחא .תוקד 20-כ ךשמל ותיבל ש"דא ק"כ עסנ ברעב םויה :טבש י"ח ,'ג םוי
'ה-ו 'ד םימיב ןכו) תובוט תורושב תעימשבו הבוט העיסנב םיעסונ ש"דא ק"כ ךרב תיברעו
.(םיאבה

__________
תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע :יעדומל תאזו (*
ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה לע ולעהו ,770-"ונייח
ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח רשא ולא םינמויב תויועט
."ןיבי

שי םירבדה תנבהלו ,ק"הלל ישפח םוגרתב ש"דא ק"כ לש ויתוחיש ןכותמ תורצק תודוקנ תואבומ ןמויה ךותב
.המצע החישב ןייעל

,ןורש קירא רממ םולש-תשירד ול רסמ ובו ש"דא ק"כל קתפ 'א סינכה ולא םימיב
ותוא םיקזחמ םיחטשה רבד-לע וירובידש ש"דא ק"כל רוסמל שקיב ל"נהש בתכו
שדוקה ץראב


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


?םיבתכה תא בונגל המל

הרש אנרעטש תרמ תינקדצה תינברה לש אלוליהה םוי - טבש ג"י םוימ ונאובב
רידנ םוליצ ונאבה - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז צ"יירה ר"ומדא ק"כ םא - ע"יז ע"נ
א"ישת'ה טבש ג"י ,חלשב פ"ש תחיש לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ (ןטקומ)

(151 'ע (השדח האצוה) א"ישת "שדוק תוחיש"בו ,514 'ע ב"ח ש"וקלב הספדנ)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

טאה'מ ןוא ,רדוסמ א רעייז ןעוועג זיא ש"רהמ יבר רעד .צ"אי ס'ניציבר רעד זיא טנייה .א
רע תעב .ןריצאפש טראפ רע ןעוו םינמז יד ךיוא הז ללכבו .םויה רדס ןייז יונעג טסואוועג
.ח"אד יבתכ ןייז קיתעמ ןוא ןענ'בנג'ניירא ךיז ןעמ טגעלפ ןעריצאפש ןעראפסיורא טגעלפ
אב טלאה ש"רהמ יבר רעד ןעוו ןגאזנא סנעטייצאב לאז רע רמוש א ןלעטשקעווא טגעלפ'מ
.םיבתכ ךאס א ןעוועג קיתעמ ןעמ טאה ןפוא אזא ףיוא .ןעמוק

עריא ןענייז (רעווש םעד) ן'יבר םעד ייב ןוא .ןיציבר יד ןעוועג זיא םיקיתעמ יד ןופ רענייא
ע"נ ס'ניבר םעד טימ ןעמאזוצ קית ןייא ןיא ןגעלעג ,םיבתכ ס'ש"רהמ ן'יבר םעד ןופ תוקתעה
.תוחנה

רעטאפ ןייז טימ ךיוא טריפעג ךיז רע טאה ןפוא אזא ףיוא זא ,טלייצרעד טאה יבר רעד .ב
טאה ןוא ,םיבתכ יד קיתעמ זיא רע זא טפאכעג םיא ע"נ יבר רעד טאה לאמא .ע"נ ן'יבר םעד
םעד ןופ טאה יבר רעד !?תיבה-לעב סיוא ךיוא ןיוש ךיא ןיב בוטש ןיא ךיז אב :טגאזעג םיא
םורא טייצ א ןיא .םעד ףיוא ןוקית א ןטעבעג טאה ןוא ,בלה תריבש ןקראטש א ןגארקעג
- גידנעראפקעווא ןוא ,םיבתכ יד וצ טירטוצ א ,ןוישר א ןבעגעג םיא ע"נ יבר רעד טאה
.סרעמלא יד ןופ ךאלסילש יד ןעזאל םיא רע טגעלפ

ךיוא רשפא ןוא ,ןעוועג רעשמ אמתסמ ךאד טאה ש"רהמ יבר רעד ,ןבומ טינ זיא הרואכל .ג
טוג ךאד טאה רע םוראוו ,קעווא טראפ רע ןעוו םיבתכ יד קיתעמ זיא'מ זא טסואוועג רורב
טלאוועג טינ רע טאה :ךשפנ הממ ,זיא .תודיסח וצ הקושת ןייז ןוא ע"נ ן'יבר םעד טנאקעג
טינ ייז לאז'מ ןפוא אזא ףיוא םיבתכ יד ןענעראוואב טנאקעג רע טאה ,ןייז קיתעמ לאז'מ
ףיוא ןבעג טנעקעג ךאד רע טאה ,קיתעמ זיא'מ זא טראעג טינ םיא טאה ,ןייז קיתעמ ןענעק
טינ זיא ךאז עבלעז יד ?ןפוא אזא ףיוא ןייז טפראדעג סאד טאה סאוו בילוצ .ןוישר א םעד
.ע"נ ן'יבר םעד ייב ןייז קיתעמ טגעלפ יבר רעד סאוו םיבתכה תקתעה רעד ןיא ןבומ
?תושרב אלש ןופ ןפוא ןא ףיוא ןייז טפראדעג סאד טאה סאווראפ

תנשב) טדערעג ךיז טאה סאוו רמאמ ןעטייווצ םעד ןיא :ןעגאז ןעמ ןעק םעד ןיא רואיב רעד
ןופ זיא רמאמ רעד - (א"ישת'ה ה"רל ספדנה) ךשמה ן'קיד'ה"ר ןופ םירמאמ יד ךאנ (ד"צרת
תוכרב יד ןעבאה סאווראפ ראבמ רע זיא - ךמש 'יהי לארשי 'וג רמאיו ליחתמו ,חלשיו 'פ
.אקוד המרמב ןייז טפראדעג בקעיל קחצי"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish