ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

,אגת ילב הפצוח לש ןינע איה םתמחלמש םשכ
ירמגל תאצל - השודקב תויהל ךירצ קוידב ךכ
דוד תיב תמחלמל רסמתהלו םייטרפה וינינעמ

*

חלשב 'פ שדוק תבש ברע
הלוגס תנש אהת ה

= גצר ןוילג =

:םיניינעה ןכות

הלואגה ןמז
הלואגהו ןמזה לש רשקה
תוכלמ רבד
ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו
ץראהו םעה תומילש ןינעב תוחיש

יפרג ץבוקתוכלמ רבד


"דוד תיב תמחלמ" תא חצנל ךרדה

'יפא ,םינינעה לכמ ומצע תא קתנל :"תותירכ טג בתוכ" - איה ךרדה
* הרות יפ-לע םהילא תוכייש ול שיש םינינעמ 'יפאו םירתומה םירבדמ
תובקע ופרח רשא"ד המחלמה תא חצנל ,דוד תיב תמחלמל עגונב
ירה ,"והל תיא האובבד האובב"ש ןויכ רתוי השק המחלמ יהוזש ,"ךחישמ
תונובשח אלל ,ירמגל םייטרפה וינינע לכמ תאצל לש ןפואב קר הז
םשכו תויה * תעדו םעטמ הלעמלש השודקד תוטש אלא ,םיילכש
השודקב תויהל ךירצ קוידב ךכ ,אגת ילב הפצוח לש ןינע איה םתמחלמש
* דוד תיב תמחלמל רסמתהלו םייטרפה וינינעמ ירמגל תאצל -

הגומ יתלב - א"כשת'ה טבש א"י ,חלשב פ"ש תחישמ םיעטק

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

תוראפ חלשמ 'יה" הערפש 1רוא הרותב אבומ "םעה תא הערפ חלשב יהיו" קוספה לע .א
ולעתנש ומרג םהב םתודבעתשהו םירצמב םתולג י"עש םעה תא הלעמל ירפ ישועו םיפנעו
תועושי חימצהל חמוצה חכ 'יחב אוה אוהו םילכה תריבשב המש ולפנש םיקלא יצוצנ 'יחב
."םימשבש םהיבאל לארשי לש םבל תא בירקהש ל"זר ורמאו בירקה הערפו ש"מכו לארשי

תומואה ןיבל לארשי תא אוה ךורב שודקה הלגה אל" 3תרמוא 'מגה :2הזב רואיבה עודיו
ירהש םטושפכ םירגל קר הנווכה ןיאש 4הזב שוריפה עודיו ,"םירג םהילע ופסותיש ידכ אלא
םירתסההו תומלעהה לכ ירהו ,רתויב ןטק 'יה תויולג המכב ופסותנש םירגה רפסמש םיאור
םירגב הנווכה אלא ,םירגה לש טעומה רפסמל ךרעב םניא תולגה ןמזבש םיבוכעו תועינמהו
.םירג 'יחבב םהש תוצוצינה רוריבד ןינעה - איה

,ל"ר ותד תא רימהל לוכי וניא ידוהיש ,5ל"זיראה יבתכב אבומ וטושפכ םירגה ןינעב ,הנהו
תוריגה י"עו יקלא ץוצינ ןכל םדוק דוע וב 'יה םא אלא רייגתהל לוכי וניא ,לידבהל ,יוגו
ינבש ןכיה תונידמה לכב םיאצמנה תוצוצינל עגונב ז"דעו ,תולגהמ יקלאה ץוצינה הדפנ
ידוהישכש ,6"'ירטמסל הלוג םכמ דחאו 'ירברבל הלוג םכמ דחא"ד ,םהילא םילוג לארשי
םתואב שמתשמו (ותדובע דבוע 'וכ איהה הליכאה חכבו ורשבכ רשבו םד השענו) התושו לכוא
תולגה תנווכ לכו ,םירג םשב םיארקנו ,תוצוצינה תא הדופ אוה ז"יע הנה ,השודקל תומוקמ
.ולא תוצוצינ תיידפ ליבשב איה

םג אלא ,ןמזב הנושארה תולגה קר הניאש םירצמ תולגב כ"וכאע ;תויולגה לכב אוה ןכ
תוריצמ םהש ש"ע - םירצמ ש"ע וארקנ תויולגה לכד 7שרדמב אתיאדכו ,תויולגה לכל שרשה
תרצימ תולגהש המ אלא ומוקממ הלוג אוהש המ וניא תולגה רקיעש םושמ ,לארשיל
ינא"ד ירקיעה םנינעב הקיעמו תרצימ תולגהש לארשי ינב לצא טרפבו ,וינינע לכב ול הקיעמו
.8"ינוק תא שמשל יתארבנ

,"יתארק רצימה ןמ" 9ש"מכו ,רצימה ןמ 'ילעה לדוג ליבשב איה ירה תולגה תילכתו
,עשוי אוה המצע הרצהמש 11"עשוי הנממו בקעיל איה הרצ תעו" פ"הע 10ט"שעבה רמאמכו
יולעה תילכתל םיעיגמ תולגבש תוצוצינה רוריב י"עש המ והזש ,רהצ תויתוא הז הרצש
.הלואגבש

רוריבד ןינעה - הערפמ םיפנעו תוראפ םתיא וחקל לארשי ינבש רוא הרותב טשפה והזו
."לארשי תועושי חימצהל חמוצה חכ" 'יה הזו ,םירצמ תולגב הנווכה יהוזש תוצוצינה

,12"'יוה תא יתעדי אל" זירכהש הז 'יה הערפ ירה ,םהל רסמ הערפ המ ,ןבומ אל ןיידע ךא .ב
?םהל רסמ אוה תוצוצינ הזיא כ"או

לש םבל תא בירקהש - 13"בירקה הערפ"ד ןינעה והזש רוא הרותב רמוא אוה כ"ע יזא
תילענ ,"ריתי אליחב" איהש הבושתה תדובעל איה הזב הנווכהש ,םימשבש םהיבאל לארשי
.םיקידצה תדובעמ רתוי

:הזב רואיבהו

ירהש ,םיאצויו םילעתמ ונממש םוקמ ונשיש חרכומ ירה ,הבושתד "ריתי אליחב"ה 'יהיש ידכ
הרוסא" הבושתד העונתה םצע לע אלא ,ער רבד לע הנניאש הבושת לע םירבדמשכ 'יפא
הערפו" והזו ;"הרוסא" ,םיזז ונממש "םש" תגרד תויהל תחרכומ ,14"ברקתהל םשמ
אליחב" איהש ,הבושתה תעונת תא איבמ הז אקוד םירצמו הערפ םנשי רשאכש ,"בירקה
,הבושתל ועיגה םה םדי לעש ,םירצממ ורריב לארשי ינבש תוצוצינה םה ולאו - "ריתי
.אקתימל ורירמו ארוהנל אכושח אכפהתא

?םיכפה ינש םה אלה ,רואל ךשוח ךופהל ןתינ דציכ ,הרואכל הלאשה תלאשנ ןיידע לבא
אוהש ןויכ כ"א ,ומצע ינפב תואיצמ אלא רואה רדעה וניא ךשוחש תרמואה הטיש יפל טרפבו
?רואל ותוא ךופהל ןתינ דציכ הכופה תואיצמ

לאוש ,"וימורמב םולש השוע ומע דחפו לשמה" פ"הע 15דיגמה רמאמ ד"ע ןבוי רבדהו
ללגב אוה וימורמב םולש השועש הזש ראבמו ?וללה םינינעה ינש ןיב תוכיישה המ ,דיגמה
תא הז םיבכמ םניאו שא לש רש לאירבגו םימ לש רש לאכימש הז ,רמולכ ,ומע דחפו לשמהש
.םתוא דחאמו ללוכה םהינשמ הלעמלש רוא יוליג דצמ אוה הז

תנבומ ךכמו .םהינשמ הלעמלש ןינע דצמ אב הזש ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןינעב םג ז"דעו
יכפהו ול דגנמ ךשוחש רוא הזכ ,לבגומ רוא םיכישממ תוצמו הרות י"עש - הבושתה תלעמ
וינפלש לבגומ יתלב רוא םיכישממ ארוהנל אכושח אכפהתא הבושתה י"ע כ"אשמ ,ונממ
.רואל ךשוחה תא םיכפהמ הז רוא דצמו ,דגנמ אל ללכ ךשוחה

םירצמ י"ע אקודש ןויכ ,"לארשי תועושי חימצהל . . םעה תא הערפ חלשב יהיו" והזו .ג
.הבושתבש "ריתי אליחב"ל איבמה ,לובג-ילבה חכ ךשמנו הלגתנ

,"התאובת תישאר 'יוהל לארשי שדק" 16פ"הע יעצמאה ר"ומדא ק"כ ראבמש יפכו
יזא ,םש בקרנו אקוד ץראב אצמנ ןיערגה רשאכש ,הליחת ןיערגה ןובקר י"ע האב החימצהש
- לארשי ינבב םג ךכו ,החימצה תאצוי ז"יע אקוד ול דגנמש םוקמב אצמנ אוהש הז דצמ
תוארקנ תויולגה לכש ,םירצמ תולג י"ע אקודש ,"לארשי חרפו ץיצי בקעי שרשי םיאבה"
."לארשי תועושי חימצה" יזא ןובקרהו דגנמה י"ע ,םירצמ ש"ע

לוטיבה י"ע אקודו ,הלבגהבש המ קר לבקל םילוכי תואיצמ וזיא ןיידע הנשיש ןמז לכו תויה
וניא "שי"ש ןויכ ,בקרהל ךירצ ןיערגהש הזל םעטה םג והזש ,לובג-ילבל ילכ תויהל םיכפוה
."ןיא" קר אלא ,חמוצה חכל ילכ תויהל לוכי

,תורחאה תולואגל עגונב םג אוה ל"נה לכ יזא ,םירצמ תולג ש"ע וארקנ תויולגה לכש ןויכו
'יחב הלגתת ירה הלואגה תעשבש ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ש"מכו
.אקוד לוטיבהו רצימה י"ע האבה לובג-ילבה

* * *

ופרח רשא 18רמאנש חישמ לש וילגרל הפצ ףרחמ רוד רחא רוד תיאר םא" 17ל"זח ורמא .ד
."ןמאו ןמא םלועל 'יוה ךורב םייסמו ךחישמ תובקע ופרח רשא 'יוה ךיביוא

העובשה ןינע והזש ,העובש לש ןינע ,םויק ול שיש רבד לע הרומ "ןמאו ןמא"ד ןינעה ,הנהו
ןיעיבשמ"ש העובשה םג תלשלתשמ הזמש ,לארשי ינבו ה"בקה לש יחצנה רשקה - הלעמלש
."ףרחמ רוד רחא רוד"ד המדקהה י"ע תולגל ןתינ וזה העובשה תאו ,19"קידצ אהת ותוא

?םיכפה ינש שממ םה ירה םהיניב שי תוכייש וזיא ,הרואכלו

,אקוד רצימה תמדקה י"ע השענ לובג-ילבה יוליגש ליעל ראובמש םשכ :תנתונה איה ,אלא
."חישמ לש וילגרל הפצ" זא אקוד "ףרחמ רוד רחא רוד" ונשי רשאכ ןאכ םג ךכ

הכשמההו תויה ,לובג-ילבד ןפואב הדובעה תויהל הכירצ הלואגה םדוקש םידמל ונא הזמו
תויהל 'ילע הזל המידקמה הדובעה םג אלימב ,לובג-ילב 'יחבב איה הלואגה י"ע תלעפנה
.הזכ ןפואב

21ל"זראשמ ןינעב 20העודיה ותחישב ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא רמאש המ הז ירה ,הנהו .ה
דגנכ איה ירה דוד תיב תמחלמש ,"ותשאל תותירכ טג בתוכ דוד תיב תמחלמל אצויה לכ"
החישב םש ראובמכ חישמ לש יוליגה דגנ םימחולה "ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא
םג ,םלועה ינינע לכל תותירכ טג בותכל וילע דוד תיב תמחלמל אצויה לכ יזא ,הכוראב
הזש םגהו ,לארשיו השמ תדכ ול האושנה ותשאל הנווכה "ותשאל" ירהש ,םירתומה םירבדל
.םינינעה לכ םילטבתמ "דוד תיב תמחלמ" עיגמ רשאכ ז"כב ,םירתומה םירבד ללכב

,הלבגהד ןפואב תויהל םג לוכי הז ןינעש אלא ,22"ךל רתומב ךמצע שדק"ד ןינעה םג והזש
ןפואב םג ןכתי הז פ"כע לבא ,ןנברדמ וא אתיירואדמ הז םאה תועד יקוליח הזב םנשי ירהש
,הבושתל הרות ןיב קוליחה תודוא ,בוטה ןמשמ םש בוט ןינעב 23ליעל רבודמה ד"עו ,הלבגהד
לכו תויה ,"תותירכ טג בתוכ"ד ןינעב םינווכתמ הזל אלו - הלבגהב איה הרותד הדובעהש
לועפל ךרדה וז אל ,דוד תיב תמחלמב חצנל ךרדה וז ןיא - הלבגהו הדידמ הנשיש ןמז
.24דוד אצי "דוד תיב"מש

'יפא ,םינינעה לכמ ("ךיז ןגאזפא") ומצע תא קתנל :"תותירכ טג בתוכ" - איה ךרדה אלא
לש שוריפה ירה והזש ,הרות יפ-לע םהילא תוכייש ול שיש םינינעמ 'יפאו םירתומה םירבדמ
עגונב םנמא ,הרות יפ-לעש םיימשגה וינינע תרמוא-תאז ,25"אימד ופוגכ ותשא" ,ותשא
ופרח רשא" - רתוי דוע ,"'יוה ךביוא ופרח רשא"ד המחלמה תא חצנל ,דוד תיב תמחלמל
קר הז ירה ,26"והל תיא האובבד האובב"ש ןויכ רתוי השק המחלמ יהוזש ,"ךחישמ תובקע
,םיילכש תונובשח אלל ,ירמגל ("םינינע ענעגייא") םייטרפה וינינע לכמ תאצל לש ןפואב
.תעדו םעטמ הלעמלש השודקד תוטש אלא

תאצל - השודקב תויהל ךירצ קוידב ךכ ,אגת ילב הפצוח לש ןינע איה םתמחלמש םשכו תויה
.דוד תיב תמחלמל ("ךיז ןבעגעגרעביא") רסמתהלו םייטרפה וינינעמ ירמגל

תאיציב ירהש ,םירצמ תאיציד םייוליגהמ רתוי םילענ ויהי דיתעלד םייוליגה ירה תמאב .ו
םוקמ תניתנ התיה םירצמ תאיצי ירחאל םג ןכלש ,המילש הלואג וז התיה אל םירצמ
,"ךחישמ תובקע ופרח רשא 'יוה ךיביוא ופרח רשא" םנשי ןיידע םויה דעו ,תופסונ תויולגל
בר ברע םגו" ש"מ ןינעב עודיכ ,תוצוצינה לכ תא ררבל ומייס אלש ןויכ - איה הזל הביסהו
'טמיגב ו"פ ,וררבתנ אלש תוצוצינ ו"פ דוע ורתונו תוצוצינ ב"ר קר ורריב םהש ,27"םתא הלע
אמלעד םינינעה - םיגד הב ןיאש הלוצמכ 28"םירצמ תא ולצניו"ש ףא ,ןכ-םאו ,"עבטה"
הז 'יה אל ןיידע כ"פעא ,אילגתאד אמלעד םינינעה לכ - ןגד הב ןיאש הדוצמכו ,איסכתאד
.לכה תא וררבי התע כ"אשמ ,תוצוצינ ו"פ ורתונו תוצוצינה לכ

תולג ירחא 'יהש הרות-ןתמב :זאמ הלענ רתוי הברה וישכע 'יהי הרותבש יוליגה םג הז דצמו
לכה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ"ש ורמאש םגהו ,הרותבש אילגה קר הלגתנ םירצמ
,יולגב אוה הרותבש אילגה קלח קר יניסב ןתינש המ לכמ םוקמ-לכמ 29"יניסב השמל ןתינ
םייוקי יזאש ,חישמ לש ותרות תולגתה יבגל לבה איה ירה זאמ התלגתנש תוימינפה םגו
תיתימא ירה םהש ,31דיתעל ולגתיש הרותה ימעט - 30"והיפ תוקישנמ ינקשי" קוספה
.דיתעל הלגתיש לובג-ילבה

אלל תויהל 'ילעש ,"דוד תיב תמחלמ"ד הדובעה ,וניתדובעב הארוהה רתויב ןבות הז לכמו
,תורצואה לכ זובזבל םרוג הז-ירה וזכ המחלמל םיכלוהש ז"יעו ,תונובשחו תולבגה םוש
,תורצואה לכ תא ("קעווא ןעמ טיג") םיזבזבמ המחלמה ןוחצנ ליבשבש 32רמאמב ראובמכו
הברה הזו ,אחישמ אכלמ י"ע ולגתיש הרותה תוימינפד םיסומכה תורצואה יוליג םה ולאש
,םירצמ תאיצימ הלענ רתוי

.תואלפ ן"ונ - "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ

__________
,אס חלשב (1

.אנק ינגל יתאב מ"הס האר ז"כב (2

,זפ םיחספ (3

,בי א"ות (4

.14 'עה 89 י"ח ש"וקל האר (5

.(ב) ח ,ב"פ ר"שהש (6

,ז"טפ ר"ב (7

,דפ ןישודיק (8

,חיק םיליהת (9

.'ח תוא תופסוה - בוט-םש רתכ (10

'ימרי (11

תומש (12

,די תומש (13

תומש י"שרפ פ"ע (14

.'כ תוא תופסוה - בקעיל וירבד דיגמ (15

'ימרי (16

.טנקת זמר סומע ינועמש טוקלי (17

.ג-בנ ,טפ םיליהת (18

.ג"פוס הדנ (19

.ךליאו 141 ב"שת תוחישה רפסב הספדנ .א"סרת ת"חמש תחיש (20

תובותכ ,ונ תבש (21

.ז"כפ אינת תומבי (22

.63 א"כשת "שדוק תוחיש" (23

.דודו דוד ןב ןינעב בי-יש א"ח ב"שרה ר"ומדא ק"כ ק"גא האר (24

.נ"שו ,דכ תוכרב (25

,בכק תומבי (26

.חל ,בי תומש (27

.ול ,בי אב (28

,טי הליגמ (29

ש"הש (30

.םש י"שרפ (31

.אמק ינגל יתאב מ"הס (32


הלואגה ןמז


!!תולגהמ ואצ

"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" ירהש) ןבה ןוידפ תוצמ תא םייקמ ה"בקה םגש ,םעפ רבוד .א
הדופ םימשבש וניבאש - ("תושעל לארשיל רמוא אוה השוע אוהש המ" - "לארשיל ויטפשמו
.תולגהמ "לארשי ירוכב ינב" תא

םדא ןיא ןבה ןוידפב (אברו ייבאל םג) אמלע ילוכלש [החישהב ליעל ראובמה] ל"נה פ"עו
הז הרואכלו ,ןמזה ךותב לארשי ינב תא הדפי אל ה"בקהש ,הרואכל אצוי - ונמז ךות ערופ
!?ןמזה םדוק ,"הנשיחא - וכז"ש שוריפב תרמוא ארמגה ירהש ,תואיצמה ךפיה

:הזב רואיבהו

לכ" יכ - אוה דלוה דלונשמ ףכית אלו םוי םישלש ירחאל אקוד אוה ןבה ןוידפש הזל םעטה
םישלשה םויב כ"אשמ ,לפנ קפס אוה םוי םישלש ינפלש .א .ז ,"לפנ וניא םדאב םוי 'ל ההשש
ןכלו .ןבה ןוידפ לש בויחה זא וילע לח אלימבו ,אמייק רב תקזחב אוהו לפנ ללכמ אצוי דלוה
.םוי םישלש ינפל ערופ םדא ןיא ןבה ןוידפבש םירבוס םלוכ

עדוי ה"בקהש ןויכ ,לפנ קפס ונשי םוי םישלשבש רמול ךייש אל ירה ה"בקה לצא כ"אשמ
םע דחיבש טרפבו ,תולגהמ םררחשל יאדוב םיכירצו ,םימייק "לארשי ירוכב ינב"ש יאדוב
תא תוחדל הביס םוש ןיא כ"או - לוכיבכ דבעושמ רבכ ה"בקהו ,אתולגב אתניכש םג י"נב
וליפא ןבכע אל" ,דימו ףכית ה"בקה תאז השוע חטב אלא ,םוי םישלש דע ןוערפהו ןוידפה
!"ןיע ףרהכ

םהידיל םג תאז ונתנ אלא ,לוכיבכ ומצע ה"בקהב קר יולת אל הזש ,ןינעה ףסונ הפ םנמא .ב
,תולגהמ תאצל ידכב ,האריו הבהא ,בהזו ףסכב ןוידפה תא "םלשל" םהילעש ,י"נב לש
ינב" תא דימ הדפי ה"בקה יזא - (םוי םישלשה ךותב) ץקה ןמז ינפל תאז ושעי םה רשאכו
.תולגהמ "לארשי ירוכב

םכוסש ןמזה םדוק םלשל ול השקש ןויכ ונמז ךות ערופ םדא ןיא ירהד תושקהל רשפאש המו
לובלבה לע םירתוומ זא ,תולגהמ האיציה תודוא אוה רבודמה רשאכ ירה - הליחתכלמ
ינפל" תאז םימלשמ ןכאו ,"ונמז ינפל" (האריו הבהא) בהזהו ףסכה םולשת לש ישוקהו
.תולגהמ דימ תאצל רקיעה ,"ונמז

ויהי - האריו הבהא - בהזהו ףסכהש ,לארשי ינב םיבישמ כ"ע ?בהזהו ףסכה םע 'יהי המו
המילשהו תיתימאה הלואגה :דחא רבדב קר םיצפחו םיצור וישכע לבא ,הלואגה ירחאל
וישכעש טרפבו ,"ןיע ףרהכ םוקמה ןבכע אל"ש םירצמ תאיציב 'יהש יפכו !שממ דימו ףכית
!המצע וז תבשב - תוטשפבו ,הלואגה דימ 'יהתש םיצור אלימב ,"ןיציקה לכ ולכ"

'יתוזירז"ש ק"הגאב ראובמכ ,תוזירזב לכה םישוע םידוהי ,תויחד ןיא םידוהי לצא ירהש
.(פ"מכ רבודמכ) "'וכ םלוע דע ונינבלו ונל דעל תדמועה איה ה"ע וניבא םהרבאד

תחפטמה םע זא 'יהי המ - תבשה םויב תולגהמ ואצי םא :תולאש לאושו 'הלגנ לעב' שגינ .ג
!?הלטלטל רוסא ירה ,("עליישטאפ")

!תולגהמ ךמצעב אצו - תולגב תחפטמה תא ריאשת :ול םירמוא כ"ע

,הטורפ הושב וליפא "'וכ םנוממ םהילע ביבח םיקידצ"ו ,ולש תחפטמה וז ירה :אוה ןעוט
...המודא תחפטמ יהוזשכ טרפבו ,הטורפמ רתוי הוש תחפטמה ירהו

ץנאט") הציפקב אצו - לארשי גהנמכ - ראוצל ביבסמ תחפטמה תא רושק :ול םירמוא ז"ע
!תולגהמ ("סיורא

טעמ דוע ךירצ ירה אוה - תולגהמ תאצל (תבשה םויב) התע לוכי אוה דציכ :אוה ןעוט .ד
רחסמב קסעתהל וילעו ("עלעטש א") "הרשמ" ירה ול שי הלדבה ירחאו ,הלדבה תושעל
!?תבשב םתודוא רבדל רוסאש םינינעה לכ לע ןופלטב רבדלו

,ךבש רקיעה והזש - שממ לעממ הקלא קלח ,תיקלא שפנ ירה ךל שי :ול םירמוא כ"ע
םעפ תייצת יזא - (ןמקלדכ) 'ילע תיבה-לעב אל דחא ףאו תולגל הכלה אל םלועמ המשנהו
!תולגהמ רבכ אצתש הצור איהו ,ךלש תיקלאה שפנל

בייח ךנהה - רקיעה םה ךרחסמו ךתרשמש ךל רמואש "ליסכו ןקז ךלמ" םג ךל שיש המו
...!?ךילע טילש ליסכו ןקז שפיטהש םלוכל תוארהל

,ימשגה הזה םלוע ול קיפסמ אל ,ירמוחה הזה םלועב םיחנומ תויהל אקוד םיצור כ"פעא
לא פ"כע - ךכ וליפא לבא !תוימשג - תוירמוחמ תושעלו ירמוחה הזה םלועל אקוד קוקז אוה
!ךלש שממ לעממ הקלא קלחה ,תיקלאה ךשפנל עירפת

!?ךלש תיקלאה שפנה לע םג םעפ בושחת ילוא ,תימהבה שפנ לע ןמז זבזבל רועישה המכ

והז - (אלוליהה לעב םגתפכ) תולגהמ אצנ וננוצרב אלו תולגל ונכלה וננוצרב אלש םגהו .ה
יאלאד" ,"יתמ דע" ,תולגהמ רבכ תאצל םיצורש םיכירצ קועצל לבא ,ןוצרל עגונב קר
!"תולג

אלו תולגל ונכלה וננוצרב אלש פ"עאש ,ךישמה אלוליהה לעבש יפכ ,עדיל שי הז םע דחיבו
לעמ דומעל וחכב שי הז דצמו ,תולגל הכלה אל םלועמ המשנה לבא ,תולגהמ אצנ וננוצרב
אוהש - קר םה םידיחיה ונוצרו ותבשחמ אלא ,ב"ויכו ותרשמ תודוא בושחי אלשו ,תולגל
!תולגהמ תאצל הצור

אצמנ אוה וינינע לכו ואסכו ונחלוש םע דחי ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמ לש םוקמבו
"ול לעממ םידמוע םיפרש" קוספהמש עודיכ ,"ול לעממ" הז םא וליפא ,ותבשחמ םוקמב
תגרדממ "ול לעממ" םוקמהש פ"עאש ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש םידמל
!"ול לעממ םידמוע" לעופב םה - םש דומעל םתקושתו םתבשחמ דצמ לבא ,םיפרשה

כ"או - החמשבו גנועב תויהל זא םיכירצו וב בצע ןיאש ,תבשה םוי והז ירה - הנעטב םיאב .ו
טרפבו ?"יתמ דע" קועצל םהילעו תולגב םיאצמנ םהש לארשי ינב תא רעצל םיאב עודמ
!הלודג החמשב ודמעי וישכע דחוימבש תעבת ירה ךמצעב התאש

בבל בוטו החמש ךותמ "םערוטש"בו קעצתו בבותסה :ללכ הריתס וז ןיאש ול םירמוא
!הלואגה תא םיצורש

אלימב ,"איה הלודג הדובע תווצמה םויקב םדאה חמשיש החמשה"ש ,ם"במרה ןיד-קספכו
רבכ ךירצ ה"בקהש הלודג החמשב וקעצתו ובבותסה - םידוהי ובישקה :ם"במרה קסופ
!!תולגהמ לארשי ינב תא איצוהל

תאצל םיכירצש קעצי ובסש האר אל אוה ,ונידיב וניתובא גהנמש - םינעוטו םיאב .ז
!תולגהמ

ןיאו השודק םויו החונמ םוי 'יה ולצא תבשה םויו !ןותיע ףא םלועמ ארק אל םג ךבס לבא
!?ךבסל ךמצע תא הושמ התא המ זא - םרבדל רוסאש לוח לש םינינע םוש רביד אלו ,וב בצע

לכו םיכאלמה לכו אתולגב אתניכשו ,תולגב ירה םיאצמנ ?ךלש אבסה ןאכ עגונ המ - ללכבו
,תולגב אצמנ ךמצעב התא - ומצע לצא בורק םדא - רקיעהו ,תולגב םיאצמנ לארשי ינב
!!תולגהמ תאצל תוצרל ךירצ התאש יאדוב אלימב

,ףוגה תואירב לע רומשל םיכירצו ,ימשג ףוג ונשיש תעדל שיש ,יל ובתכי הלדבה ירחאל .ח
.'וכו תוינעת תושעל אלו ,ןושילו תותשל ,לוכאלו

!!תולגהמ ואצ :אוה רקיעה - ולא תונעט לכ םיעגונ אל לבא ןאכ

תחקל הצור התא !תולגהמ ךמצעב אצו תולגב תוישוקה תא ריאשת - תוישוק ךל שיש המו
יבשתו ,תוישוקה םע דחי תולגהמ אצ ,("דייהרעטנוזעג") ךדיב תושרה - תוישוקה תא ךתיא
!תולגהמ תאצלמ ךובכעיו ךתוא ולבלבי אל תוישוקהש לבא ,תויעבאו תוישוק ץרתי

רשאכש טרפבו ,זגרתהל םיכירצ עודמו - גונעת לש םוי ,תבשה םוי והזש :אוה ןעוט
- ולא םינינע לכל ןמז ןיא :רומאכ יזא - ףוגה תואירבו 'יתשו הליכאל עירפמ הז ,םיזגרתמ
!תולגהמ תאצל םיכירצ

!(ל"נכ) אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבו ,םידיחיה ןוצרהו הבשחמה יהוזו

ולא םג ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ רבכ ואצי לארשי ינב לכש ר"היו .ט
,תולגב אקוד ("ןגייטש ןוא ןקעטש") חתפתהלו עקתהל םיצורו תוישוק םהל שיש

םחרכ לע" ירה הערפ דצמו ,םירדוסמ רבכ הערפ םע - ונשי רבכ "הערפ חלשב יהיו"ה ירהש
םישל םיכירצ קר םה ,לארשי ינב לש םדצמ איה הדיחיה העינמה ,"וצראמ םשרגי לארשי לש
- םיקידצב םג ךכו ,רומג קידצ תויהל םיכפוה הבושת לש דחא רוהרהבו ,הנטקה עבצאה תא
,אתבויתב איקידצ אבתאל

.בבל בוטבו החמשב תולגהמ םלוכ םיאצויו
(הגומ יתלב - ו"משת'ה חלשב פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)


!חצניו - 'ה תמחלמ םוחליו


!םידוהיכ םשרהל םיוג םיחירכמ

"ךלמה יחי" תכרעמ תכירעב - שדוקה ןושלב ןושאר םוסרפ

םשכ ;םיוגה תאנש תא ררועי הז ןינעש ךייש אל ,*ליעל רומאכ [:"ידוהי והימ"ל עגונב] .א
ףוגה תואירב רובע ךשוחל םיקוקז ירה ,"ךשוחל רוא ןיב לוחל שדוק ןיב לידבמה" ןינעבש
לכאי (ז"יעו) תבש ברעב חרטש ימ"ה 'יהיש ידכ לוחה ימיל םיקוקזו ,הנישו החונמ י"ע
"םימע" ויהיש םיכירצ םלוע לש ובושי דצמ ,"םימעל לארשי ןיב" ןינעב םג ז"דע - "תבשב
דיקפת שי דחא לכלו ,ולשמ תולובגו םיחטש שי םהמ דחא לכלש אלא ,"לארשי" ויהישו
לש תיתימאה םתבוטב םיצפחו ,ידוהי לש תיתימאה ותבוטב םיצפח םאו ,ותושעל וילעש
הזל ןיא ירה - "ץראב םולש יתתנו" ,ללכב םולשה לש תיתימאה הבוטב םיצפח םאבו ,םיוגה
."םלועב םולש תושעל אלא הרות הנתינ אל"ש ,הרותה ךרד דבלמ תרחא ךרד

לעפי םא םג המואמ ול רוזעי אלו !ידוהי וניה - ידוהי אוהש וילע תקסופ הרותהש ימ
.םש םישרודש םינינעה לככ 'וכו "ירבע" וא "ילארשי"כ ותוא ומשריש

.ותואיצממ ךפיהה הזש ,"ידוהי" רותב יוג ומשרי םאב המואמ ליעוי אל ז"דעו

תרותו םייח תרות - הרותה תוארוה תא ולבקי רשאכו ,ןברוח אלא בוט רבד הז ןיא :הברדאו
דע ,"דירחמ ןיאו םתבכשו" - "ץראב םולש יתתנו"ל דע םולשו םייח איבי הז אקוד ,םולש
תואובנב ראובמכ ,םימעל לארשי ןיב לדבה 'יהי זא םגש ,חישמה תאיבד דועיל הכזנש
.המחנה

הברדאו ,הוצמ םוש הזב ןיא ,םיוג רייגל ולדתשי אל לארשי ינב (חישמה תאיבב) זא 'יפאו
.חירכהל אל כ"וכאעו .'וכו 'וכו

םה הב "תוהז תדועת" ולבקש ולאש ,וישכע הרוקש הממ חכומ ,םיחירכמש הזב ןורסחה
וליפא םה ,וז הדועתב םיצפח םניא יכ ונעטו לארשי ץראב ילג שירב ואב ,םידוהיכ םימושר
.םידוהיכ םשרהל םיצור אל

הזב - םיברב לארשי ללכ תא םיזבמש ךכמ שייבתמ וניא דחא ףאש ךכ ידכ דע איה הדיריה
לכל ירה !ילג שירב ךכ לע םיננולתמו םיאב םמצע םה וישכעו ריינה תא םהל ואיצוהש
דחא ןיב םירשקמ םניא םה ךא ,אבהלו ןאכמ תאז תושעל אל ךכמ דומלל םיכירצ ויה תוחפה
.ינשל

דומעב םסרפתמ (י"אב ספדנש) םינותיעה דחאב :(חקל םידמול םניאש) הזל תישחומ אמגוד
תורמל ,"'ידוהי"כ המושר איה הב "תוהז תדועת" הל ונתנש 'יוג התוא לש הרופיס דחא
,דיתעב 'ירצונ 'יהתו הוהב 'ירצונ הרתונ ,'ירצונ התיה איה דימתש

םידוהי תוברהל ידכש בתכנ ינשה דומעב ומצע ןותע ותואב הנה ,חקלה תא דומלל םוקמבו
לע קר םיפקת םה יזא םיישק ומירעי תאז לכב םאו !רויג ינינעב םיישק םירעהל ךירצ אל
םה םיפיסומו .םיטרפה לכב יוג אוהש תורמל תאזו ,יושע השענש המ וליאו אבהלו ןאכמ
!ומוקמב רחא בר בישוהל שי םיישק םירעיש בר 'יהי םא אבהלו ןאכמ םגש :םירמואו

:(ברה יפלכ) וז הנעטל רשקבו .ב

אוה רשאכ קר איה ברה לש ותוכמס לכ ,ע"ושה תא תונשל לוכי וניא בר ,ברב יולת אל הז
,בר וניאש קר אל ,רמולכ ,"ארממ ןקז"ל ךפוה אוה תרחא רמוא אוה םאו ,ע"וש פ"ע גהנתמ
.ע"ושב דרומ אוה אלא ,טושפ תיבה-לעב אל 'יפא אוה

ךא ;ךכ םשל ע"ושה תא לצנמ אל אוה ירה ,ע"ושל תייצמ וניאש רמוא לאמשהמ דחא רשאכ
סיוא טרעוו רע") בר תויהלמ קסופ אוהש תאז דבלמ יזא ,ע"ושהמ ךפיהה קסופ בר ל"ר םא
!ןלציל אנמחר ,ע"ושה תא ףרוש וליאכ אוה ירה ,("בר


!?"יתד גשיה"ה אטבתמ המב

תא ושיגריש ,"המר דיב םיאצוי לארשי ינבו" שממ בורקב םייוקיש (רומאכ) ןוצר יהיו .ג
,(חי ,וט ךל) "תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל" ול רסמ ה"בקהש םעה ,םידוהי ונאש ךכב הואגה
.םייח תרות איהש השמ תרותב ראובמכ ,רבדבש םיטרפה לכ םע

יכרד רחא ץורל וקיספיו ,יוגה רחא ץורל וקיספי יזא תיתימאה הואגה תא םהל 'יהת רשאכו
בורקבו ,וטושפכ תולגהמ "המר דיב םיאצוי לארשי ינבו"ל הבורק הנכה 'יהת וזו ,םייוגה
.תולגה םייתסת שממ

לכ ירחאל ,ןלציל אנמחרש ,ךכ-ידכ-דעו ,"הלואגד אתלחתא"המ םיקוחר דוע ונא ירה יכ
םיזירכמ הכלהכ ורייגתה אלש םייוגו ,'ידוהי לש "תוהז תדועת" 'יוגל םינתונש ,וללה תורצה
!ל"ר "הלואגד אתלחתא"ה תאטבתמ הזבש םידוהי םירמוא - םידוהי םהש ילג שירב

םמצעב םה ולכויש ךכב םאה !?"יתד גשיה"ה אטבתמ המבו ,םידוהי ןוילמ השש וגרה
תויתואבו ידוהי אקוד םותחי ךכ לעשו ,לארשי תב איהש 'יוג לע רמואה ריינ איצוהל
בתכנ ובש ("ל'ריפאפ א") ריינ תסיפ איביש יוג לכ רשא קוח וקקחיש ךכל ךשמהבו ,תועבורמ
םתולגמ לארשי םע תלואג תאטבתמ ךכב ,ידוהיכ תועבורמ תויתואב ותוא ומשרי - "ידוהי"
!וזכ תולג התיה אל דוע םלועמ ירה !?םיוגה ןיב

התעו ,רז אובי אל םלובגבשו םידוהי ראשהל ידכ םשפנ תא ורסמ דימת לארשי ינב ,רומאכו
תולג ,תולגה לע תולג הפסותינ דוע אלא ,הקיפסה אל התע דע התיהש תולגהש אוה בצמה
םיוגה רחא םיפדורש ,('יה רבכש) לפוכמו לופכ ךשוחל ףסונב לפוכמו לופכ ךשוחו תולג ךותב
,הגאד לא - הזבש ישוקה לע םכנה םיגאודש המו ,םידוהי ויהת ילוא :םתוא ענכשל םיסנמו
!!םידוהי םתאו ריינ תסיפ ואיבת ,םיישק לכ אלל תאז רדסנ ונא


תונורקע ןיא רקשל

ןאכמ" רשא "השמ רישי"ד ןפואל דע ,"המר דיב םיאצוי"ה םייוקי שממ בורקבש ר"היו .ד
אלוליהה לעב ונרוד אישנ ללוכ ,זא ויהי םלוכש , ,אצ ןירדהנס) "הרותה ןמ םיתמה תייחתל
וקיספיו ,החמש לע הרומה הריש ,"רישי"ה םייוקיו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" ירהש
,תובבלה בוריקו םידוהיה ןיב הולשו םולש קר 'יהיו םידוהיה ןיב תובירמה

תמאהש ז"יע רקשל תמאה ןיב םולש תושעל אל איה וז ךרדו ,תחא ךרדב קר ירשפא הז ךא -
אוה רקשה לע רתווי אוה םא םגש ןויכ ,םחלהל המ לע ןיא רקשל ירה הכ ןיב ;רקשל ךופהת
...רקש םהש עדוי אוה ירהש ,("פיצנירפ") ויתונורקע תא דבאי אל

תחא איה תמאה ;תואסריג המכ םנשי רקשלש םיאור ונא תונורקע רקשל ןיאש ללגבו
ךכ-ידכ-דע אוה רקשה :וננינעב אמגודלו ,םירקש לש םיבר םיגוס וב שי רקשה לבא הדיחיו
ינשה כ"חא ,םירקמ עבראו םירשע ויהש ןעוטה דחא ונשי יזא הניו ירויג לע םירבדמ רשאכש
שולש רמוא רבכ יעיברהו האמ ויהש ןעוט ישילשה כ"מחאל ,הנומשו םישמח רפסמב בקונ
...!תואמ

םירמואש ולאו ?םושר לכה ירה ,הזכש קוליח ןכתי דציכ תמא םירבדמ םלוכ םא הרואכל
!םיימשר םישנא םה תאז

םיכירצ ירהש התיה תחא הנעט :(הזבש הריתסה לע הארמה) ףסונ חסונ 'יה כ"מחאל
ןוידב) כ"חאו .(הכלהכ אלש םרייגל שי ןכלו) תיטייבוסה 'יסורבש םידוהיה תא "ליצהל"
ויהש וללה םירויגה לכב ירה ,הניו ירויג לע םישיערמ עודמ :הכופה הנעטב ואב (ףסונ
.(?"הלצה"ה הפיא םתטישלו) םירקמ ינש קר ויה תיטייבוסה 'יסורמ ועיגהש םידוהיהב
.תוריתס כ"וכ םנשי ב"ויכו

םינינע לע קר רבדל לכונ אבהלו ןאכמש ןוצר יהיו .'וכ ליהבמה רבדב ךיראהל קיפסמ . . .ה
דע ןימיה הצקמ ,ידוהי לכ לצא ףקותב אוה לארשי ןואגש ךכ לע שארל לכלו ,םיחמשמה
ואצי שממ בורקבו ,"םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדוגא םלוכ ושעיו" ,לאמשה הצקל
לע הרצ םיאיבמה םינינע םתוא אל ,תיתימאה "הלואגד אתלחתא"ה ליחתת יזאש ,תולגהמ
.ןברוח לע ןברוחו הרצ

ינפ לבקל ,"םלש בבלב ךנוצר תושעל תחא הדוגא" רומאכו ,שממ בורקבו ליח לא ליחמ ךלנו
תרות לש "הקדב קזחלו הב ךליל לארשי לכ ףוכי"ו "'ה תומחלמ םוחלי"ש ,ונקדצ חישמ
הז ירה"ש וארי יזאו ,"לארשי יחדנ ץבקו" ךכ רחא קרו ,"ומוקמב שדקמה תיב הנבי"ו ,השמ
.הלואגהו אתלחתאה - תיאדו הלואג יהוזו ,(א"יפס םיכלמ 'לה ם"במר) "יאדוב חישמ

.בבל בוטו החמשבו ,שממ בורקב 'יהי הזש ןוצר יהיו
(הגומ יתלב - א"לשת'ה טבש א"י ק"שצומ תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ל"ומה .(בצר-אצר) םימדוקה תונוילגב םסרופ וז החיש לש ןושארה הקלח (*


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


קלמע תייחמ תשרפ

תהגהמ םוליצ הזב אבומ ,חלשב 'פ עובשה 'פ םע רשקב
וירבדמ תודוקנ לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ
(וידרב יעובשה רועישה רובע הארנה יפכ)
ז"כשת'ה טבש ד"וי תחישמ

(ךליאו 305 'ע ףוס א"ח ז"כשת "שדוק תוחיש"ב הספדנ החישה)


:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

םירצמ תאיצי ךאד זיא חלשב תשרפ ןופ ןכות רעד לייוו ,ורתי תשרפ טמוק חלשב תשרפ ךאנ
ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב טגאז רע יוו ךאד זיא םירצמ תאיצי ןופ תילכת רעד ןוא
ןוא ,ורתי תשרפ ןופ ירקיע ןכות רעד זיא סאד סאוו הרותה תלבק ,הזה רהה לע םיקלאה תא
ןופ השרפ יד [טמוק] חלשב תשרפ ןופ םויס םעד ראפ ןוא חלשב 'פבש מ"יצי ןופ רופיס ן'ךאנ
ךילריפסיוא סע טאה א"טילש יבר רעד יוו הרות ןתמ וצ עגונ זיא סאוו קלמע תייחמ
וליחדב] ר"וחדב ןייז לאז זומ הרותה דומיל רעד זא החיש עגידרעהירפ א ןיא טרעלקרע
ןופ לוטיב םעד טימ ןוא םשה תבהא ןופ תובהלתה ןוא טייקמיראוו תומימח יד טימ ,[ומיחרו
דיא א ןעכאמ וצ טלאק ךרדב ךרק רשא זיא ןינע ןייז סאוו קלמע ןופ ךפיה רעד - םשה תארי
ראפ זיא - ([?] ךפיה) וב דורמל ןווכמו ונובר תא עדוי (תומימחה ךפיה) םשה ךרד םעד ןיא
. . הרות ןתמ וצ תוכייש א טאה יז ךיוא סאוו ןמ ןופ השרפ יד ןארפ זיא םעד"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי ,הפיח ,לאומש תירק
(04) 840-3153 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish