ה"ב
סרטנוק
ךלמה יחי

חישמו הלואג יניינעב יעובש סרטנוק

*

שגרה ,רשא ,א"טילש םיחרואה לכל חכ-רשיי
לעופ ידיל אבו יוליגב םהב ריאה םהלש ידיסחה
תויהל ידכ "'וג ךצראמ ךל ךל"ה תא םייקל ,שממ
"להקה"ד ןמזה ךשמב רודה אישנ לש ויתומא 'דב

*

לולא ב"י ,אצת 'פ שדוק תבש ברע
תולוגס ונארא תנש אהת ה

= זעש ןוילג =:םיניינעה ןכות

תוכלמ רבד
ח"משת'ה אצת פ"ש תחישמ / חישמה תא איבהל ידכ החמשב תדחוימ הפסוה

הלואגה ןמז
הלואגה רואב יחכונה ןמזה / "ןשי ןקנק"ו "שדח ןקנק" לש םהיתונעטל הנעמה

ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי
לולא ז"ט ,'ה םוי ירחא דע - לולא ד"י ,'ג םוימ / מ"שת ןמוי ךותמ ז"מ קרפ

ןושאר םוסרפ - ק"יתכ
ז"לשת'ה לולא י"ח תחישל מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ דחוימ םוליצ / םימימת יכמות תודסייתה רדס

יפרג ץבוק


תוכלמ רבד


החמשב תדחוימ הפסוה
חישמה תא איבהל ידכ

איבהל "םערוטש"הו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהה זאמ
...אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,םינש תורשע רבכ ורבע - חישמה תא
שיו * ...!?ןיידע ושע אלש תושעל דוע המ :הלאשה תלאשנ *
- אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדהש ,רמול
חישמה תא איבהל ליבשב 'יוצרה החמשה תדובע
* !!וחכוויו וסני - הברדאו *

*הגומ - ח"משת'ה ,לולא ד"י ,אצת פ"ש תוחישמ

חישמ תא איבהל ידכ החמש(ה ןינע ףיסוה)ל - תדחוימ השקבו העצה האב הזל ךשמהב .א
.שממ לעופב המילשהו תיתימאה הלואגהו ונקדצ

:המדקהבו

כ"וכאעו ,חישמה תאיבל םויו םוי לכב וללפתהו י"נב ופיצ תולגה ןמזד תורודה לכ ךשמב
יכה ףקותב חישמה תאיבל 'וכ םיעוגעגהו הקושתה התיה םלצאש לארשי יאישנו יקידצ
עודיכ ,(2ץקה תא קוחדל אלש הרהזאה תורמל) 1ץקה קוחדל םשפנ ורסמ םהמ המכו ,לודג
;לארשי ימי ירבדב

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ליחתהש חישמה תאיב ד"ע "םערוטש"הל עיגמ הז ןיא ,כ"פעא לבא
(הנש םיעבראמ רתוי ינפל) ותעשב ספדנש "ארוק לוק"ב העודיה ותזרכהב ונרוד אישנ
דימו ףכית ,אקייד רתלאל - 4"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" - 3"השודקהו האירקה"ב
,שממ

ורמאכ ,הלואגה לש הנמז עיגה רבכש ינפמ ,םא יכ ,ללכ ץקה תקיחד הז ןיאש - השגדהבו
תאיבל ןיתמהלו ,5"םירותפכה חצחצל" אלא רתונ אלו ,הדובעה לכ המייתסנ רבכש פ"מכ
.חישמה

:רתוי תויטרפבו

,ונקדצ חישמ תא איבהל ידכ תודחוימ תולועפ ושענ ,תורוד כ"וכ ,ז"נפלש תורודה ךשמב
הנעמה 7ט"שעבהד ק"הגאב ש"מכ ,6ט"שעבה י"ע תודיסחה תרות יוליג - דחוימבו ללוכ
."הצוח ךיתוניעמ וצופישכ" - "רמ יתא יתמיא" ט"שעבה לש ותלאש לע חישמה ךלמד

ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,6ןקזה וניבר י"ע ד"בח תודיסח תרות יוליג ירחאל טרפבו
,דבלב הפיט לש ןפואב קר אל ,ונייה ,8"ןוסנרפתי" ,שפנבש

,9אוהש לכב תרהטמ ירה ,"ןייעמ "הפיט" התויהל ,רשא ,ריעהלו

השענש דע ךכ לכ לודג יובירב ושענ ןייעמה ימש) הצפהו תוטשפתהו הבחרה לש ןפואב אלא
םיקלחל ךלמה רתכבש הרקיה ןבאה תקיחשד 10עודיה לשמהכו ,(רהנה תובוחרו רהנ
.וייח תא ליצהל ידכ ךלמה ןב לש ויפ ךותל ךופשלו םימב הברעל ולכויש דע רתויב םינטק

,הז ונרודל דעו ,וניאישנ וניתובר י"ע הצוח תונייעמה תצפהב ףסותינו ךלוה רודל רודמו
ןפואב הצוח תונייעמה תצפהד ןינעה ליחתה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע ,רשא
הצוחל דע ,לבת יוצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב םמצע תונייעמה ץיפהל - 11ירמגל ךורע ןיאבש
םינינעה םג) תודיסחה ינינע 12תקתעהו םוגרת י"ע דחוימבו ללוכ ,ונמיה ץוחמ הצוח ןיאש
הבש) תרבודמה הפשה ,שידיא ןושלב קר אל ,םלועה תומואד תונושלב ('וכ םיקומעה
ןושל םיעבשב םג אלא ,(13ונרוד אישנל דע 'וכו ט"שעבה י"ע תודיסחה ירבד ורמאנ
.14ע"הואד

התיה (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונמז תלחתהב םג) תורודה לכ ךשמב ,םנמא .ב
ףא - חישמה תאבה לע (ךכ לכ) אלו ,הצוח תונייעמה תצפהד הלועפה לע השגדהה רקיע
טרפבו) ןמזל ןמזמו ,חישמה תאיב תלעופ הצוח תונייעמה תצפהש עודי 'יה תוללכבש
.הז ןינע לע םירבדמו םיריכזמ ויה (ב"ויכו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהב

הבושתל רתלאל" הזרכהב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי ובש ןמזה עיגהשכ כ"אשמ
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוהו יוויצ פ"ע ,הזה םויה םצע דעו ךלוהו ףיסומו - "הלואגל רתלאל
דעו ,הלואגה תאבה לע השגדהה - 15"'וכ ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ ,רשא ,ונרוד אישנ
- הנווכב הרודח (הצוח תונייעמה תצפהל עגונב ללוכ) 16"וניתדובעו ונישעמ"ד הלועפ לכש
תא איבהל - הז ונרוד לש דחוימה ודיקפת והזש העידי ךותמ ,ונקדצ חישמ תא איבהל
.הלואגה

חישמה תא איבהל "םערוטש"הו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהה זאמ ,םנמא
...אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,םינש תורשע רבכ ורבע -

:הז לע רבסה ןיאו

ןיא"ש המו ,הלואגל רתלאל ארוק לוקב ונרוד אישנ זירכהו ,17"ןיציקה לכ ולכ" ל"זחמא
דחא הבושת רוהרה י"ע ,ןכש ,הבושת ושע רבכש יאדוב ירה - 6"הבושתב אלא יולת רבדה
.הבושת ירוהרה כ"וכ רהרה אלש לארשימ םדא ךל ןיאו ,18רומג קידצ השענ

,19הנשה תכרבב והער תא שיא ךרבל וליחתה ובש לולא ח"ר ירחאל ונדמעב כ"וכאעו
,20"ךדי טמשת" הנמיסש ,ט"משת תנשל עגונב ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ
המואמ ריכזמ וניאו ,(ו"ח תובוח וראשנ םא וליפא) י"נבד תובוחה לכ טמשמ ה"בקהש
.ונשי רבכ הבושתה ןינעש יאדוב ירה ,םתודוא

תצפהב ;בורל וכרע - תויודעוותה ;לודג יכה יפושב רבכ ורמא - אחישמ אכלמ דודד םילהת
לודג יובירב ולעפ רבכו ,תורוד העבש ךשממ רתוי ,ט"שעבהמ רבכ םיקסוע - תונייעמה
לש ונוצר ,21"ךנוצר תוצמכ" תושעל ירה - רתוי דוע לועפל םילוכיש ל"תא וליפאו .םוצעו
אלא 'וכ שקבמ יניא"ש םג המו !(ל"תעל ,ק"מהיבב) םש קר ירשפא ז"ה ,תומילשב ה"בקה
תאיב זרזל ףסונ םעט ז"ה - הדובעה תומילשב ה"בקה לש ונוצר דצמ :הברדאו .22"ןחכ יפל
תילכתב ,"ךנוצר תוצמכ" לארשי לש םתדובע 'יהת ,זאש ,המילשה הלואגהו ונקדצ חישמ
...!תומילשה

...!?ןיידע ושע אלש תושעל דוע המ :הלאשה תלאשנ ,כ"או

החמשה תדובע - אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדהש ,רמול שיו .ג
:חישמה תא איבהל ליבשב 'יוצרה

איבהל תדחוימ הלוגס החמשב שי ,תולגה ירדג םג ,םירדגה לכ תצרופ החמשש ךכל ףסונ
ק"מהיב ןינבב התיהש 24"ובל תחמש"ש 23ל"נה חמשת חמש ךשמהב ראובמכ - הלואגה תא
הלואגב דיתעה ק"מהיבב 'יהת החמשה רקיעו ,המילש החמש התיה אל 'בהו 'אה
,"שממ תימצע החמש 'יחבב ותוהמו ותומצע ס"א 'יחבב החמשה 'יהת זא"ש ,הדיתעה
הוצמה לש החמשהש ,הוצמ לש החמש י"ע םיררועמ וז תימצעה החמשש ,25ראבל ךישממו
דיתעלד תימצעה החמשה םיררועמ אקוד הדי לעו ,המצע הוצמהמ רתוי הלעמל תעגמ
.אובל

ע"וה הוצמ לש החמש ירהש ,ז"נפלש תורודה לכב הוצמ לש החמש התיה יאדובש ףאו
בוטבו החמשב ךיקלא תא תדבע" ,26"החמשב תא ודבע" ש"מכ ,הדובעב ירקיע
(ןפוא) לע איה השגדהה רקיע הוצמ לש החמשב ,מ"מ - ל"נה ק"מהיב ןינבב טרפבו ,27"בבל
תא איבהל החמשה תודוא ןאכ רבודמה וליאו ,החמשב תויהל הכירצ הדובעהש ,הדובעה
הרטמ םשל החמש לש הדובע ,התרהטב החמש ,המצעלשכ החמשה לע - אוה חישמה
.חישמה תאיבד תילכתו

,צ"מותה ינינע ,'ה תדובע םע הרושק המצעלשכ החמש םג ידוהי לצאש ,טושפ םגו ןבומ]
(קר) אל ,ונייה ,המצע החמשה תא שיגדהל שי ,לבא ,28"בל יחמשמ םירשי ידוקיפ"
.[חישמה תא איבת החמשהו - המצע החמשה אלא ,החמשה תא םיאיבמה םינינעה

ה"כ אלא ,הרואכל קר אלו ,הרואכל - איה חישמה תא איבהל ךרדה ,ירה ,ןכש ןויכמו
חישמ תא איבת י"מותש החמש ,התרהטב החמש ,החמשב הפסוה י"ע - 29ןינעה תנקסמ
.ונקדצ

ולדתשה אל תורודה לכ ךשמבש ןכתיה :אסיג ךדיאל הלאשה תררועתמ ז"פע ,םנמא .ד
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תזרכה ירחאל אל םג ,החמש י"ע חישמה תא איבהל
!?"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל"

ןבאה תקיחשל דע ,חישמה תא איבהל ידכ תושעל ןתינש המ לכ ושע ירה :ךמצע עגהו
וציפהו ורזיפש ,ךכ ידכ דעו ,ךלמה ןב לש ויפ ךותל ךופשל ידכ 'וכ ךלמה רתכבש הרקיה
,כ"פעאו . . . ידוהי-וניאל וליפא אובל לכויש דעו ,ןושל םיעבשב ךלמה רתכד הרקיה ןבאה
!החמש י"ע חישמה תא איבהל ולדתשה אל

םיאצמנ י"נב לכש ,תולגהד לפוכמו לופכ ךשוחב םיאצמנשכש - תוטשפב - הזב רואיבה ל"יו
.התרהטב החמש ךייש אל תולגה רעצ לדוג דצמש ,ןבומ ירה ,30"אתולגב אתניכש"ו ,תולגב

תא איבהל אלא הרירב הרתונ אל - חישמה תא איבהל םיחרכומ ס"כוסש ןויכ ,כ"פעא לבא
.התרהטב החמש ,החמשה י"ע חישמה

םיחרכומש ןויכמ ,ירה - תולגה תכשחב התרהטב החמש לש שגר לועפל ישוקהל עגונבו
לכויש 31םידחוימ תוחכ םינתונ - שממ תולגה ןמז ףוסבש ,ל"צכע ,ונקדצ חישמ תא איבהל
דימו ףכיתש תוננובתה י"ע תישענ וז החמשש - רואיבהו ,התרהטב החמשה ןינע תויהל
לש שגר רבכ ונשי ,ןכלש ,החמשה תומילש םלועה לכב 'יהת זאש ,32ונקדצ חישמ אב שממ
.(הלואגה תחמש תמגודו ןיעמ) התרהטב החמש

האירקב תאצל :לעופב השעמב וליחתי ,'וכ ט"וקשהו רובידה תוכירא םוקמבש - רקיעהו
תא ואיבי ז"יעש יאדובו ,חישמה תא איבהל ידכ החמשב תדחוימ הפסוה ד"ע הזרכהו
,33"ןיע ףרהכ ןבכיע אל" ,הלודג יכה תוזירזבו ,שממ לעופב חישמה

!!וחכוויו וסני - הברדאו

__________
םידחוימו םירידנ םימוליצ .ךליאו 629 ב"ח ח"משת ש"הסב הספדנ האולמב החישה :ל"ומה תרעה (*
,36 ק :"ךלמה יחי" תונוילגב וספדנ וז החישמ ד-ג םיפיעס לעו ףיעסמ קלח לע מ"המ ש"דא ק"כ תהגהמ
.18 זטק

.ןילבולד הזוחה א"יו .דועו .וניירוליד ףסוי ,ומכ (1

,הלואגהל לארשי לש םתקושת לדוג שיגדמ וז הרהזאב ךרוצהש ריעהלו - .י"שרפבו א"ער ,איק תובותכ האר (2
.ץקה תא וקחדי אלש םריהזהל ךירצש ,ךכ ידכ דע

.(זסתת'א ו"ח .פת'א .הנת'א .זמת'א ה"ח ולש ק"גאב וספדנ) ב"שת לולא .א"שת זומת-ןויס (3

,"הלואגל רתלאל" קר רכזנ "ארוק לוק"ב תומוקמ המכבו ,הלואגה לע התיה הזרכהה רקיעש ,ריעהל (4
לארשי ףוסש הרות החיטבה :(ה"ה ז"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןושלבו .הלואגהל הנכה אוה "הבושתל רתלאל"הו
.ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב הבושת תושעל

.ט"פרת ת"חמש תחיש האר (5

.וז תבשמ ךרבתמש ,לולא י"ח (תורואמה ולתנ ובש) יעיברה םויב - ותדלוה םויש (6

.מ"כבו .ותלחתב ט"שכב הספדנ (7

.נ"שו .35 הרעה 136 ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (8

איה תחא הפיט םג ,ירה - (ד"פר םש) םהב הלוע ופוג לכש םימ ל"צש המו .ח"ה ט"פ תואווקמ 'לה ם"במר (9
ךשמתש רייצל רשפא תינויע הבשחמב ,ןכלו ,'וכ םינטק םיקלח לש םוצע יובירמ תבכרומו ,תמייוסמ תומכ
הז 'יהיש ןכתי ,תונורחאה םינשב 'ישעתה תוחתפתה תובקעבש ,םירמוא שיו) ופוג לכ הסכיש ןפואב טשפתתו
.(תינויע הבשחמב קר אל ,לעופב םג ירשפא

.דועו .ךליאו וכש ג"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .טמ ב"ח "םימתה" (10

יכמות תבישי תודסייתה - ולש ןיאושינה תחמש תעב 'יה הצוח תונייעמה תצפהב דחוימ בלשש ,ריעהלו (11
ק"כ רמא זאש ,(104 א"שת ש"הס) ולש "הפוחה תדועס" תעב (הז ק"ש יאצומב) לולא ו"ט םויב םימימת
םייוקת ןעמל ,ונוליחנה םייברהו ט"שעבה ונרומש תורואמה תא קילדמ יננה . . הבישיב וז הלחתהב" :ע"נדא
.(133 ב"שת ש"הס) "חישמה תאיב תא שיחהל ,הצוח ךיתונייעמ וצופי לש החטבהה

תונושלב םוגרתהש ,ד"ודנב ה"כו ,הטמל דרויו ומוקממ קתענש ,ונייה ,הלדבהו הקתעה ןושלמ םג - "הקתעה" (12
םגרתל ר"ומדא ח"ומ ק"כ הוצ ,כ"פעאו ,(ז"ה א"פ םירפוס תכסמ האר) 'וכ הלודג הדירי לש ע"וה ע"הוא לש
.אחישמ אכלמ תאיב - ז"יעו ,הצוח תונייעמה תצפהב ףסותיש ידכ - ע"הואד תונושלב קיתעהלו

.ה"ס וז הנש בשיו פ"ש תוחישמ סרטנוק הארו .(א ,אמק) ה"כס ק"הגא האר (13

יאדוב ,ירהש ,פ"כע םכרע יפל) תודיסחה תרותב םינינע םלכשב ןיבהל ע"הוא םג םילוכי ז"יעש ,ךכ ידכ דעו (14
.הז ונרודב שחומב םיאורש יפכ ,(י"נב ומכ 'וכ אלפנ דוחיד ןפואב הגשהו הנבהה תגרדל אובל םתלכיב ןיא
רוספורפל תודיסחה תרותב םינינע ראבל ר"ומדא ח"ומ ק"כ םעפ הרוה איהה הנידמב ותויהב דועש ,ריעהלו
.'וכ םיקומע םינינעב ןיינעתהו לאשש ידוהי-וניא

,גי הטוס (15

.ז"לפר אינת (16

,זצ ןירדהנס (17

.(ב"יקס עורז רואה תסריג פ"ע) ב ,טמ ןישודיק (18

.ב"יס האר פ"ש תוחישמ סרטנוק הארו .ט"ס א"פקתס ח"וא םירפא הטמ האר (19

.103 הרעה ל"נה סרטנוק הארו ,וט האר - 'כה (20

.דועו .ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה .יחיו פ"ר ח"ות האר (21

,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ אמוחנת (22

.בנר .גלר ז"נרת מ"הס (23

.תינעת ףוס הנשמ .אי ש"הש (24

.ךליאו בנר (25

.(פ"הע (רוא להי) םילהתל ת"הואב וראבתנו ואבוה) ג"לפ ג"מ םירקיעה רפס ,ונ ג"חז הארו םילהת (26
.מ"כבו

.(א ,ופש) אובת פ"ס ה"לש .ותמדקהב ל"זיראהל תוצמה רעש .ןפוסב בלול 'לה ם"במר הארו .זמ ,חכ אובת (27
.דועו .ךליאו אסר'א ג"ח ב"רעת ךשמה ,אפר (ח"אד םע) רודיס עירזת ת"וקל .ו"כפ אינת

.(א"עס תינעתמ) דנקת ס"ר םש ע"ושוט .ג"ס ג"צס ח"וא ז"הדא ע"ושו א"מרו רוט הארו ,טי םילהת (28

ןושלב םישמתשמ םימעפלש (נ"שו .'ח תוא ז"טס םיקסופה יללכ ךרכ ח"דש האר) עודיהמ ריעהל (29
,"הרואכ" ,אתוילעמל םג אוה (ןוימדה ף"כב) "הרואכל" ןושלהש ,ל"יו .הנקסמל ראשנש רבדב םג "הרואכל"
.הרואמ הלעמל ותויהל

.יעסמ פ"ס ירפס ,טכ הליגמ הארו .א"עס ,הע .א"עס ,וס ג"חז (30

.השודקל (הפוסב הטוס האר) אחישמ תובקעבש "יגסי אפצוח"ה םילצנמש ךכל ףסונ (31

וחמשו ושיש :אוה (ב"שת לולא) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד יעיברה "ארוק לוק"ה תלחתהש םג ריעהל (32
!הלואג תחמשב

.אמ ,בי אב י"שרפו אתליכמ (33


הלואגה ןמז


לש םהיתונעטל הנעמה
"ןשי ןקנק"ו "שדח ןקנק"

*"ךלמה יחי" תכרעמ :םוגרת ."םימימתה תוחנה דעו" :החנה

ןיא שדח וליפאש ןשיו ,ןשי אלמ שדח ןקנק שי ,וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא"
תובא) "וב

:וז הנשממ הדובעב הארוהה .א

אישנ לש ותוחילשב הצוח תוניעמה תצפהב קוסעיש םינשב ריעצה דחא םע םירבדמ רשאכ
לש ונמזב 'יה אלו ,ריעצ ,"שדח ןקנק" אוהש ןועטל ותלוכיב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד
?תושעל לוכי רבכ המו ונממ םיעבות המ ,אלימב - ר"ומדא ח"ומ ק"כ

ליבשבו ,וטושפכ ת"יב-ף"לא וא ,תודיסח לש ת"יב-ף"לאה תא דומלל וילע הליחת -
ח"ומ ק"כ לש ונמזב ויהש ולא - "ןשי ןקנק"ל וכליש בטומ תוניעמה תצפהב תוקסעתה
!הצוח תוניעמה תצפהב וקסעי םהש ,ר"ומדא

:"וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" - ול םירמוא .ב

ןקנק שי" - תוימינפב אצמנש המ לע אלא ,ריעצ םדא התאש תוינוציחה לע לכתסת לא
תודיסחה תוניעמ לכ תא ("טלעטשעגניירא") ורידחה - "שדח ןקנק"ה - ךב :"ןשי אלמ שדח
:"ןשי אלמ שדח ןקנק" ךנה ,אלימבו ,םהינקז ינקזו םהינקז ,םייברה לכו ונרוד אישנ לש
- "שדח" לש הלעמה תא ךל שי הז םע דחיבו ,ףקותה ןינע - "ןשי" לש הלעמה תא ךל שי
.םיריעצ לצא אקוד םנשיש ץרמהו טהלה

ןה ךל שיש ןויכ - הצוח תוניעמה תצפהב קוסעל רתויב םילודגה תוחכה םנשי ךלצא ,אלימב
."שדח" לש הלעמה ןהו "ןשי" לש הלעמה

ףוטח לוכאו ףוטח"ד ןינעה ךלצא תויהל ךירצ ,"שדח" ,ריעצ םדא ךנהש ךכ לע טבה אללו
.זוע רתיבו תאש רתיב הצוח תוניעמה תצפהב קוסעלו תאצל ךילע - 1"יתשיאו

:םינשב םירגובמל וז הנשממ הארוה םג הנשי ,ןכ-ומכ .ג

רבכ אוהש ןועטל ותלוכיב - הצוח תוניעמה תצפהב קוסעל רגובמ ידוהימ םיעבות רשאכ
:"ןשי ןיי" 'יחבב

רבכ רבעב :"ןשי" רבכ אוה אלימבו ,"םימימת יכמות"ב דמלש זאמ הנש 50-60 ורבע רבכ
רובע ןה ,הלדבהו שודיקל וניימ ןתנ אוה - 2"לדל ומחלמ ןתנ"ו ,"םערוטש"ה לכ םע לעפ
תוריפ דימעהש דע ,(הלדבה) ערמ רוסד הדובעה רובע ןהו ,(שודיק) בוט השעד הדובעה
;3"יתלדיגש םילודיג ואר" ,םיעפשומו

,הצוח תוניעמה תצפהב קוסעלו בוחרל וישכע תאצל וילע המ םשלו - 4"ג"הבכשר" 'יה אוה
!?ץרמו תוחכ ול שיש ריעצ תאז השעיש בטומ

:"וב שיש המב אלא ןקנקב לכתסת לא" - ול םירמוא .ד

!םינפב ךלצא שי המ טיבת - ?ךיתונש רפסמ לעו ךלש "טראפסאפ"ה לע לכתסמ התא המ
שדחמ קוסעל ךילע אלימב ,5"השדח 'ירב" תויהל תכפה תררועתהשכ רקובב םויהש ןויכו
לומתא תישעש המו ,שדחמ הצוח תוניעמה תצפהב ללוכ ,תווצמו הרות לש םינינעה לכב
.םויהל קיפסמ אל 'וכ םושלשו

,םויה בער אוהש רחאמ ,לומתא לכאש המב ול יד אלו שדחמ לוכאל וילע םוי לכבש םשכ
ללפתה לומתאש המ לע ךמתסמ וניאו הז םויל ויכרצ תשקב תא הלפתב שקבמ םוי לכבו
הכרבב ויכרצ תשקב ןיעמ תויהל לוכי תבשה םויב םגש דע ,לומתאל ויכרצ תא שקיבו
אוה ותנשמ ומוק תעב םוי לכ :םיינחורה םינינעל עגונב םג ךכ - (האדוהו חבש הניאש) תחא
.שדחמ םינינעה לכב קוסעל וילע ,רמולכ ,"שדח ןיי" ולצא תויהל ךירצו ,"השדח 'ירב"

לכב קוסעל חכ חקי ןכיהמו ,םישלחנ ויתוחוכ ,"ןשי" וניה תאז לכב ירה :אוה ןעוט .ה
?ריעצ ותויהב תאז השעש יפכ שדחמ םינינעה

יפכ) ה"בקה לש ויתוחוכ םע ךיתוחוכ תא ףילחת :6"חכ ופילחי יוקו" - ול םירמוא
ול דיגתו ה"בקהל ךלש 7"ידי םצועו יחכ"ה תא ןתתש ז"יע ,(רסומ ירפסב הזבש שוריפה
!ולא םינינע לכב "שדח" ומכ קוסעל לכות ,אלימבו ,ולש תוחכה תא ךל ןתיש

לחה ,תוריתסב האלמ תודהיה לכ יזא - ("שדח" ךב שיו "ןשי" התאש) הריתס וזש המו
לש הסנרפה ןינע םג ךכו ,8םיבאז םיעבש ןיב תחא השבכ - ידוהיה םעה לש ומויק םצעמ
רשא ,9רמא - "רעבירא הליחתכלמ" ונינעש - ש"רהמה ר"ומדאש המ עודיכ ,ידוהי לכ
.קד שובלב שבלתה הזש קר ,םימשהמ "ןמ" ומכ איה הזה ןמזב ידוהי לש ותסנרפ

:וננינעב ןבומ ז"דע .ו

ללוכ ,תודהי ינינע לכב השדח תויחב לולא י"חב קוסעל ליחתהל א"ואכמ םיעבותש ןויכ
הארי ,הזב קוסעל ליחתי קר םאבו ,ךכל תוחכה תא ול שי יאדוב - הצוח תוניעמה תצפה
.לועפל בשחש יפכמ רתוי הברה לעפיש

וחכב שי ,תחא הבשחמ וא דחא רוביד ,דחא השעמ י"ע ידוהי לכש ,10ם"במרה קספכו
!הלצהו העושת םהלו ול איבהלו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכהל

התע 11"וניתדובעו ונישעמ"ב וב יולתה לכ השועו ,אובי חישמש עבות ידוהי רשאכ ,ןכלש
העושת ולוכ םלועה לכלו ול איבהלו ,לעופב תאז לועפל וחכב שי - חישמ תא איבהל ידכ
!הלצהו

דחי ,12"אתולגב אתניכש"ו ,הז-ינפלש תורודה לכמ םידוהי ינוילמש לעופ אוה :וזמ הריתיו
םינינעה לכו שדוקה ינפוא ,שדוקה תויח ,םיפרשה ,הלעמל םיאצמנש םיכאלמה לכ םע
!!תולגהמ םיאצוי - בשחל רשפא קרש
(הגומ יתלב - ג"משת'ה לולא י"ח ,אובת פ"ש תחישמ ישפח םוגרת)

__________
.ןוילגה-ילושב תומוקמ-יארמ םע שדחמ הכרענ החישה (*

,דנ ןיבוריע (1

,לק ג"חז ,בכ ילשמ (2

,המ תובותכ - ארמגה פ"ע (3

.הלוגה ינב לכ שאר (4

.דועו .א"ס ו"ס ז"הדא ע"וש .בשת זמר םילהת ש"לי (5

.אל 'יעשי (6

.זי םירבד (7

ט"פ ר"ספ .אי י"פ ר"תסא תודלות אמוחנת (8

.(איש ןוילג "ךלמה יחי") ו"משת'ה יתוקוחב פ"ש תחיש ז"כב הארו .דועו .וצק א"נרת מ"הס (9

.ד"ה ג"פ הבושת 'לה (10

.ז"לפר אינת (11

.דועו ג"חז ,כק א"חז ,טכ הליגמ האר (12


םויכ לגרל 'ילעה יהמ

ןינעה תמגודו ןיעמ "םויה םג םישוע" רשאכ - רתוי דוע שגדומ הז ןינעש ,ףיסוהל שיו . .
:לגרל 'ילעד

ברחשמ"ש ת"וקלב ראובמ - םדאה שפנב תינחורה הדובעב לגרל 'ילעד ןינעה ןכותל עגונב
'יהש האווחתשהה איה 'יארה רקיע") תווחתשהל םילוכי ונא ןיאש םגה ,ק"מהיב
תסנכה-תיב ,טעמ שדקמב והצק ספא וז הראה תשודק הטשפתנ פ"כע ,("אצויו הווחתשמ
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש - ד"עו ,םידחוימ ד"מהיבו ס"נכהיב - כ"וכאעו ,"שרדמה-תיבו
.ונרוד

םמצע תא םילטלטמ לארשימ תואמו תוירישע המכו המכש - "םויה םג םישוע" ןכאו
ידעומ ךשמב תוהשל ידכ ,םמוקמו םתיבמ ("אתתיאד ילוטלט" םגו "ארבגד ילוטלט")
ןמזב לגרל 'ילעד ןינעל רכזו תמגודו ןיעמ ,ונרוד אישנ לש ויתומא 'דב ירשת שדוח
.םייק 'יה ק"מהיבש

,ת"חמש רחאל דימ םהיתבל רוזחל ורהימ אלש המכו המכ ןיידע ןאכ םיאצמנש ןויכמו
שיא ,םהיתבל רוזחל םידמוע ןכ ירחאל קרו ,(הז תבש) ןושחרמב הששל םג וראשנ אלא
ןכשל" ,ותוחילשו ודיקפת תא אלמל הנוילעה החגשהה ול הדיעוהש םוקמה ,ומוקמל שיא
.לגרל 'ילעה רמגו םויס ,ןושחרמב הששד דחוימה ונינע רתוי דוע שגדומ יזא - "םש ומש
(הגומ - ז"משת'ה ח"מ ,חנ פ"ש תחישמ)


ידיסחה שגרה םהב ריאה

:ןושחרמב העבשל תוכיישבו רשקב - והומסרפיש יתשקבש ףסונ ןינע

יוליגב םהב ריאה םהלש ידיסחה שגרה ,רשא ,א"טילש םיחרואה לכל חכ-רשיי תניתנ
תסנכ-תיב) ויתומא 'דב תויהל ידכ "'וג ךצראמ ךל ךל"ה תא םייקל ,שממ לעופ ידיל אבו
םעה תא להקה" ,"להקה ןמזה ךשמב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ לש (שרדמ-תיבו
ויהש הלא כ"וכאעו ,דחא םוי וא תחא העש פ"כע - (תוכוסה גח) "ףטהו םישנה םישנאה
.ןושחרמב העבש דע וכשמה םג - דחוימבו ,תוכוסה גח ךשמ לכ
(הגומ - ח"משת'ה ךל-ךל פ"ש תחישמ)


ולא לע תונמחרה לדוג
770 ואב אלש

ןיא ךיז אב ןציז ןבילבעג") םהלש "רוח"ב תבשל וראשנ אלא ,ואב אלש ולאכ םנמא םנשי
("טעטכאמשעגפא") "וריבעה" ךכו ...ךלמה ןומראב םיבשויש םמצעל םניימדב ,("ךוטאק
."ונתחמש ןמז" ךשמ לכ תא

איה ("ךלמה ןומרא"ב םיאצמנש בושחלו "רוח"ב תבשל) הז בצמ תויהל לוכיש ךכל הביסה
רבכש זירכמש ,ונרוד אישנל םיכיישה ולאל תולגה ךשוח ךייש המ ,לבא ,תולגה תכשח -
...!?"םירותפכה חוצחצ" םג ללוכ ,הדובעה לכ ומייס

,'וכ םחורב ולפי אלש 'וכ םדדועל ךרוצה רתוי לודג ,אלימבו ,םהילע תונמחרה לדוג ןבומו
."'ישותל םילפכ"ד ןינעה םלצא 'יהיש - הברדאו

,רומאכ ,ינמיה דצב השענש המ אוה רקיעה לבא ,ילאמשה דצל ךייש הז לכ - ןפוא לכבו
.'וכ םיחרואה לכל חכ-רשיי עיבהל
(הגומ יתלב - ל"נה החישמ)


ןושאר םוסרפ - מ"שת ןמוי


מ"שת ןמוי

- ןושאר םוסרפ -

לולא ז"ט ,'ה םוי ירחא דע - לולא ד"י ,'ג םוימ "מ"שת ןמוי"מ ז"מ קרפ םכינפל

עובש ידימ (טעמכ) ןאכ עיפוהל ךישמי ה"זעבו טכש ןוילגב לחה ןמויה

ג"ע הז ןמוי םסרפל ליאוה רשא "שדוק תוחיש דעו" ןויכראל הנותנ וניתדות]
[מ"שת "שדוק תוחיש" לש השדחה האצוהב ה"יא םסרופי ולוכ ןמויה .וננוילג

'תוירחא ילב' ,*תיטרפ המישר פ"ע - "ךלמה יחי" תכרעמ י"ע ךרענ

,ק"האמ עיגהש ןידיירפ םלצה תא שגפ 770 רקובב ש"דא ק"כ אבשכ :לולא ד"י ,'ג םוי
ל"נה ?שדוקה ץראמ ומע איבה םולש-תשירד הזיא :והלאשו 'קה ודי תא ש"דא ק"כ םירהו
תאז תוארהל ונוצרו ק"האב םייקתהש םידליה סנכמ ךורא טרס ול שיש ש"דא ק"כל רפיס
םויה לכמ םיפייע ויהי םידליה :ש"דא ק"כ ול רמאו ,ץיקה תונחממ םויה ורזחיש םידליל
.דעומה לוחל תאז החדי ילואו

ויחיש "הנומא"ו "לארשי ןג" לש ץיקה תונחמ ידלי 770 ואבו וצבקתנ החנמ תלפת תארקל
.החנמ תלפת םהמע ללפתה ש"דא ק"כו ,םהיתבל םויה ורזח רשא

יובירו ש"דא ק"כ לש ויתולועפ לע רביד םהמ 'אשכו ,תונחמה ילהנמ ורביד הלפתה ירחא
.לוטיב לש העונת 'קה ודיב ש"דא ק"כ השע 'וכו תודיסח ירמאמה

החיש םהינפב ש"דא ק"כ רביד ,ל"זח ירמאמו םיקוספ ב"יה תא םידליה ורמאש ירחא
.(ךליאו 301 ד"כח ש"וקלב ספדנו ש"דא ק"כ י"ע הגוה לודגה הקלח) הכורא

ק"וחיש האר) תופירחבו באכב ק"האב בצמה לע הברה ש"דא ק"כ רביד החישה ךותב
י"ע איה יתימא םולשל עיגהל הדיחיה ךרדה יכ פ"מכ שיגדהו ,(ךליאו 997 ג"ח מ"שת
םידוהי ליצהל םיחרכומו תויהש רמא ףוסבל .'וכ ט"כשס תבש 'לה ע"ושב הכלהה םויק
(הקדצה תקולח םדוק) החישה םויסב ןכל ,ל"נה ע"ושב קספנש יפכ םהש םוקמ לכב
לכל ,הלגנהו הארנה בוטב הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכ" :םר לוקב וזירכי
."לארשי ינב לכלו ידוהי

ורדסיש - "השקב לש ןושל לכבו הלופכ השקב ,השקבו העצה" ש"דא ק"כ שקיב ךשמהב
:םיאבה םימיב םימעפ השלש תוחפל םלועה לכב ,"ס'להקה" ,(דרפנב) תודליו םידלי יסוניכ
טוח"ה תא ושעי םהבו ,תוכוס דעומה לוח ימיב (3 .הבושת ימי תרשעב (2 .ה"ר םדוק (1
,יברעמה לתוכב ולא םיסוניכ וכרעיש ק"האב טרפבו ,הקדצו הלפת ,הרותד "שלושמה
תא לבקלו ,סוניכ וב ךורעל ןתינש םוקמ לכל ףסונב תאז ,לחר רבקב םגו הלפכמה תרעמב
.םדקומה לככ פ"כע ,"הזה םויה" כ"ע הטלחהה

בוש ורמאי ("'וכ הבוט הנשל") ל"נה הזרכהה ירחאלש ש"דא ק"כ הרוה החישה םויסב
,ןכ ושעש ירחאל .הקדצה תוצמב ומייסי כ"חאו "הוצ הרות"ו "לארשי עמש" םיקוספה תא
םידליהמ א"ואכל קלחל טנעס רשע לש תועבטמ 'יש תונחמהד םילהנמהל ש"דא ק"כ ןתנ
.םהיניעב בוטכ הב תושעל - 'בהו ,הקדצל תתל 'א :תועבטמ 2 תודליהו

."תצרפו" ןגנל ש"דא ק"כ הוצ ותאצ םרט

דליה ץר ,הקדצה תפוקב ומישל ידכ דליל עבטמ ש"דא ק"כ ןתנש תעב :לולא ו"ט ,'ד םוי
הארהו םדיל ש"דא ק"כ רבע עגר ותואבו ,'וכ ףסכ ול ןתנ 'אש ךכ-לע ומאל רפסל כ"חא
...?עדוי התא ךיא :ש"דא ק"כ ול רמאו ...ןתונה והזש ש"דא ק"כ לע ומאל דליה

ק"כ הרוהו ,הפוח ץוחב המייקתה ותיבמ ברעב ש"דא ק"כ רזחשכ :לולא ז"ט ,'ה םוי
.הפוחל אצי להקהשו העש יצחב תיברע תלפת תא רחאל ש"דא

__________
לע ולעהו ,770 - "ונייח תיב"ב הפוקת התואב והש רשא 'תהו ש"נא לש םינמוי 'סמ פ"ע התשענ ןמויה תכירע (*
רשא ולא םינמויב תויועט ולא-יא ולפנש ןכתי םירבדה עבטמו ,םירחאמ ועמש וא םמצעב ואר רשא תא בתכה
."ןיבי ימ תואיגש"ו שארמ כ"ע םילצנתמ ונאו ,הרורב יתלב הרוצב םיתיעל בתכנ םקלח

תנבהלו ,ק"הלל ללכ-ךרדב ומגרות ןמויב םיאבומה מ"המ ש"דא ק"כ לש ויתוחישמ תורצק תודוקנו םירוביד
.ל"ומה .ךרעב קר אלא קיודמב דימת השענ אל ןמויב תועשה ןויצ .המצע החישב ןייעל שי םירבדה


ןושאר םוסרפ - ק"יתכ


םימימת יכמות תודסייתה רדס

יכמות תבישי תודסייתהל הנש 104 ואלמי ובש לולא ו"ט םוי תארקל
תאזב םיאיבמ ונא ,(הבישיב דומילה תלחתה םוי) לולא י"ח םויו ,םימימת
םיעטק לע א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תהגהמ םידחוימ םימוליצ
ז"נרת לולא שדוחב תוערואמה רדס תא טרפמ וב - ז"לשת לולא י"ח תחישמ
הבישיה הדסייתנ רשאכ

(ךליאו 310 ד"יח ש"וקלב ספדנ ולוכ עטקה)

'א םוליצ

'ב םוליצ

'ג םוליצ

:(השגדהב אב) ק"יתכה חונעפ ןלהל

:החישה תליחתמ עטק - 'א םוליצ

ןוא .1םימימת יכמות תבישי ןופ תודסייתה יד טניז הנש םינומש טרעוו לולא י"ח ןקיטנייה
זיא - "הנש םינומש תורובגב םאו" 2ש"מכ ,תורובג ףיוא טזייוו "הנש םינומש" זא דלאביוו
,הבישי רעד ןופ םינינע עלא ןיא ןייז ףיסומ ןעמ ףראד ןא רעטציא ןופ זא ,קידנאטשראפ
.3תרובגת ןופ ןפוא ןא ןיא

רעד ןופ םינינע עלא ןיא) ןעמוקוצ ףראד סע סאוו הפסוה רעד ףיוא ףסונ זא ,טסייה סאד
טאה וז הנשב סאוו ףיורעד דצמ זיא - "שדוקב ןילעמ" 4יוויצהכו ,הנשו הנש לכב (הבישי
,זע רתיבו תאש רתיב ןייז ףיסומ טציא ןעמ ףראד ,"תורובג" ןופ ליג םוצ טכיירגרעד ןעמ
.תרובגת ןופ ןפוא ןא ןיא

:ל"נה עטקה לע תורעה - 'ב םוליצ

ד"ע הפיסא) דכ א"ח םימתה .104-5 א"שת ש"הס תויטרפב האר - .ז"נרת תנשב (1
תלחתהו םיברב הזרכהה ,לולאב ב"וטב םידימלת תריחב ,לולא ו"ט םויב 'יה תודסייתהה
.(לולא י"ח 'ד םויב 'יה ח"אדו הלגנב דומילה

.(ה"פס תובא) ד"וי םילהת (2

.(ךליאו א"עס ,זמר) תועיקתה רעש רודסמ ריעהל (3

ותוא רועינו רזוח הנש לכבש ןויכ ,הנשל הנשמ דחוימ ןפואב 'ילעהש ,הכ) תוכרב (4
שדחתנ הנש לכבש ריעהלו .הריתי תולדתשה זא ל"צ ,ןכלש - הנושארה םעפב 'יהש ןינעה
ךשמנ הז רואש ,(ד"יס ק"הגא) "םלוע ימימ ןיידע 'יה אלש רתוי ןוילע שדח רוא" דרויו
.הנשה ינינעו תומי לכב כ"חא

:החישה םויסמ עטק - 'ג םוליצ

לאמא טאה סאוו רענייא רעדעי זא ,ןבומ זיא ,ומוקממ זז אל השודק לש רבד יוו יוזא
,אמוי דחד בר יב רבד ןפואב דימלת א וליפאו ,םימימת יכמות ןיא טנרעלעג

יכמות ןופ דימלת א רע זיא - הבישי רעד ןופ "סיורא" ןיוש זיא רע זא טניימ רע ביוא וליפא
.וייח ימי לכ ךשמב םימימת"ךלמה יחי" תכרעמ
,ק"האב "ד"בח ידיסח תדוגא" י"עש "חישמ הטמ" :תרגסמב
א"טילש חישמה ךלמ ר"ומדא ק"כ תואישנ תחת

:ידי-לע רואל-אצוי
"דוד תיב ילייח" ,"הצובק"ה ידימלת
,תיזכרמה שטיוואבויל םימימת יכמות תבישי
770 "חישמ תיב"

383 Kingston Ave. #38 :ב"הרא ףינס
Brooklyn, NY 11213 USA
Tel.: (718) 778-6670

9/1 הנומאה ליבש :ק"הרא ףינס
לארשי 26385 הפיח ,לאומש-תירק
(04) 873-0823 :סקפלט

E-Mail: Editor of Yechi HaMelech

דעו םלועל חישמה ךלמ וניברו ונרומ וננודא יחי

Back to "Moshiach Periodicals in Hebrew and Yiddish